MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 234/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 234         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

113. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

408. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiara

 

ACTE ALE CAMERE! DEPUTAŢILOR

 

16. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

187. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

244. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului pentru Societatea Informaţională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 

357. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Saschiz, judeţul Mureş

 

511. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere

 

532. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.R).

(3) în exercitarea atribuţiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.

(4) A.S.F. are sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sedii secundare şi reprezentanţe în funcţie de necesităţi.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

,Art. 2. - (1) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra:

a) intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare; societăţilor de servicii de investiţii financiare; organismelor de plasament colectiv; societăţilor de administrare a investiţiilor; consultanţilor de investiţii financiare; pieţelor de instrumente financiare; operatorilor de piaţă şi de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapărţilor centrale; operaţiunilor de piaţa; emitenţilor de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfăşoară activităţi conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasiguratori, precum şi a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor şi reasiguratorilor care îşi desfăşoară activitatea în sau din România, supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, cu modificările ulterioare;

c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009;

d) tuturor entităţilor, instituţiilor, operatorilor de piaţă şi emitenţilor de valori mobiliare, precum şi operaţiunilor şi instrumentelor financiare reglementate de legislaţia secundară emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în sprijinul şi pentru implementarea legislaţiei primare aferente pieţei financiare,

(2) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, cu modificările şi completările ulterioare, şi are atribuţiile şi competenţele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu.

(3) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

(5)A.S.F. este autoritatea competentă la nivel naţional pentru aplicarea şi urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum şi pentru transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum şi al altor autorităţi europene.

(6) A.S.F. este unica autoritate naţională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare - IOSCO, Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe - ESMA, Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale - EIOPA şi Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări - IAIS, fiind membră de drept a acestor autorităţi internaţionale, în baza legislaţiei internaţionale aplicabile.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - A.S.F., membrii conducerii şi personalul acesteia nu vor solicita şi nu vor accepta instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie, organism sau autoritate în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege.”

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Atribuţiile şi prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condiţiile de exercitare a acestora, precum şi măsurile şi sancţiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele din actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1).”

5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente dacă se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F. a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă,

(2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.”

6. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Conducerea, organizarea şi funcţionarea A.S.F.”

7. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 17 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabileşte sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiţi. Ceilalţi 12 membri sunt membri neexecutivi.

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi, exclusiv pe baza experienţei profesionale în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 7 ani pentru membrii care formează conducerea executivă şi de minimum 5 ani pentru ceilalţi membri.”

8. La articolul 9, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) să deţină diplomă de studii de învăţământ superior de lungă durată;”.

9. La articolul 9, literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului;

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică ori privată, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică, cu evitarea conflictului de interese;

d) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de director ori alte funcţii la următoarele entităţi:

1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de plasament colectiv;

2. societăţile de administrare a investiţiilor;

3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;

4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. societăţile de investiţii financiare;”.

10. La articolul 9, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie al acestora;”.

11. La articolul 9, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu membrii Guvernului şi membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.”

12. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9.”

13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Preşedintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public şi în raporturi de drept comun şi este ordonator de credite.

(2) în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepreşedintelui.”

14. La articolul 14, alineatele (1)-(3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către preşedinte şi/sau prim-vicepreşedinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin 9 membri ai acestuia.

(2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, prim-vicepreşedintele.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.”

15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului, criteriile de angajare şi selectare a personalului care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii se stabilesc de către Consiliul A.S.F.

(2) Consiliul A.S.F. aprobă organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern şi stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile privind remunerarea membrilor Consiliului şi a personalului angajat. În baza acestuia,

Consiliul hotărăşte nivelul remunerării membrilor săi şi a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remuneraţiei acordate unor poziţii şi funcţii similare din piaţa financiară.”

16. La articolul 18 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) venituri din înstrăinarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile.”

17. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.”

18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul A.S.F. şi se verifică în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern. (2) Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează ca sursă de finanţare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor.”

19. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) A.S.F. preia de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.S.F, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013, disponibilităţile băneşti existente în conturi şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.”

20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) A.S.F. Îşi exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013. La aceeaşi dată, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desfiinţează şi mandatele membrilor acestor autorităţi, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.

(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, m condiţiile alin. (1), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private îşi continuă activitatea potrivit legislaţiei în vigoare.”

21. La articolul 25, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., Fondul de garantare a asiguraţilor şi Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate şi utilizate conform destinaţiilor specifice fiecăruia dintre aceste fonduri.”

Art. II. - (1) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice prin care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca parte responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la Fondul Naţional de Investiţii.

(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.

(3) Executarea obligaţiilor de plată ale Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului prevăzute la alin. (1) se asigură din veniturile bugetului de venituri şi cheltuieli aferente activităţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 113.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 408.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În data de 24 aprilie 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 22 aprilie 2013.

Nr. 16.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 187.

 

ANEXĂ

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

REGIA AUTONOMĂ .MONITORUL OFICIAL”

Adresa: Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 427282

 

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

69.131

 

1

 

Venituri din exploatare

2

64.244

 

2

 

Venituri financiare

3

4.887

 

3

 

Venituri extraordinare

4

1

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

45.172

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

45.022

 

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

16.837

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

450

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

21.337

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

14.847

 

 

 

C2

tonusuri

11

1.706

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

-

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

-

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

312

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

 

4.472

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

6.398

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

150

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

-

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

23.959

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

3.922

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

20.037

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

20.037

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult da nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

750


 

8

 

Minimum 85 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale al societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

17.669

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.23 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

2.368

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

-

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

-

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

36

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

32-

103.092

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

-

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

-

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

30.351

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognoza! la finele anului

43

382

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

370

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

16.553

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

46

14.847

 

 

b)

alte bonificaţii si bonusuri în bani st/sau natura

47

1.706

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

46

3.344

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12”1000

49

3.728

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

186.841

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.441CP(1,03))

51

186.841

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

1.529

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

653

 

10

 

Plăţi restante. În preţuri curente

54

-

 

11

 

Creanţe restante. În preţuri curente

55

1.916

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA

 

ORDIN

privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului pentru Societatea Informaţională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se desemnează ca membru titular, reprezentant al Ministerului pentru Societatea Informaţională, în cadrul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, domnul secretar de stat Bebe Viorel Ionica.

Art. 2. - Se desemnează ca membru supleant al reprezentantului prevăzut la art. 1 doamna Delia Popescu - vicepreşedintele Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, care va participa cu drepturi depline la şedinţele Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, în absenţa membrului titular.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 782/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului pentru Societatea Informaţională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 14 noiembrie 2012.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 244.

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Sasehiz, judeţul Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în temeiul art. 15 alin, (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise toate evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Saschiz, judeţul Mureş.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Saschiz, judeţul Mureş, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterior deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Saschiz, judeţul Mureş, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 357.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere

 

Având în vedere:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului,

văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,

în temeiul prevederilor art. 1.777-1.835 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aproba Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului sau a instituţiilor publice din subordine, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Ionuţ Sebastian Iavor,

secretar general

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 511.

 

ANEXA Nr.1

 

PROCEDURĂ

de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează modul de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine.

Art. 2. - Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, în condiţiile legii.

Art. 3. - Bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice subordonate, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi culturale, de agrement, sportive şi activităţi complementare acestora.

Art. 4. - (1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza investiţii de modernizare, extindere şi construcţii strict necesare pentru desfăşurarea activităţii, pe terenurile şi/sau în clădirile şi/sau construcţiile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine, în numele şi numai cu aprobarea acestora, numai cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu acordul prealabil scris al Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Orice investiţie, modernizare sau construcţie efectuată de către locatar asupra bunului imobil închiriat, cu acordul locatorului, la momentul recepţiei finale, va trece, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului român, respectiv în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, fără nicio pretenţie din partea locatarului.

(3) Durata maximă pentru realizarea investiţiei este de 3 ani.

(4) Lucrările de investiţie, modernizare sau construcţie vor fi realizate conform proiectelor aprobate, cu resursele financiare şi materiale ale locatarului, iar de la momentul recepţiei finale trec în proprietatea locatorului.

(5) Valoarea investiţiei se va recupera [unar din contravaloarea chiriei, conform calculului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(6) în acest sens se vor avea în vedere următoarele:

- valoarea chiriei se stabileşte după efectuarea recepţiei finale (data trecerii în patrimoniul instituţiei publice);

- la valoarea chiriei stabilită iniţial pe mp se adaugă valoarea chiriei după terminarea investiţiei;

- investiţia se poate deduce din chirie în cuantum de maximum 50% din chiria calculată la investiţie;

- deducerea cuantumului din chirie nu poate duce la plata unei chirii mai mici decât cea stabilită iniţial.

(7) În situaţia în care contractul se reziliază din vina locatarului sau din alte cauze neimputabile locatorului, nu i se pot cere acestuia despăgubiri pentru investiţia realizată şi nici nu se poate aduce atingere integrităţii bunurilor realizate.

(8) Bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile subordonate, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi sportive, culturale, de învăţământ şi activităţi complementare acestora.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 5. - În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială a unui bun imobil, în schimbul unei sume de bani, denumită chirie;

b) bunuri imobile - terenuri şi/sau clădiri şi/ori construcţii sau orice alte bunuri imobile din domeniul public al statului care fac parte din baza materială aflată în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine;

c) activităţi complementare - orice activităţi de producţie, comercializare, depozitare şi servicii, cu excepţia celor ce implică producţia, comercializarea, depozitarea şi servirea produselor pe bază de alcool şi tutun;

d) titularul dreptului de administrare - Ministerul Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine;

e) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere în care instituţiile publice din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului elaborează şi transmit acestuia referatul de oportunitate şi caietul de sarcini;

f) avizarea documentaţiei de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se avizează, respectiv se aprobă de către Ministerului Tineretului şi Sportului referatul de oportunitate şi caietul de sarcini;

g) licitaţia publică - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabilesc oferta câştigătoare;

h) atribuirea contractului de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător.

 

CAPITOLUL III

Etapele procedurii

 

SECŢIUNEA A

Iniţierea procedurii de închiriere

 

Art. 6. - Instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreună documentaţia de închiriere.

Art. 7. - (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

a) descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat, inclusiv situaţia juridică a acestuia (sarcini, privilegii etc.);

b) motivele de ordin economic şi social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere;

c) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere;

d) durata închirierii, care este de maximum 15 ani;

e) nivelul minim al chiriei propuse, precum şi faptul că aceasta va fi revizuită în situaţia în care pe parcursul derulării contractului de închiriere apar situaţii economice şi juridice ce influenţează semnificativ situaţia avută în vedere de părţi la încheierea contractului (de exemplu: cursul euro se modifică cu mai mult de 15%);

f) alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere.

(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia se realizează pe baza expertizei gradului de folosinţă a bunului imobil, a genului de activitate, a impactului asupra infrastructurii, a preţului zonei etc.

Art. 8. - Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele:

a) datele de identificare ale instituţiei care iniţiază licitaţia;

b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii;

c) condiţiile de închiriere şi regimul de exploatare a bunului;

d) obiectivele de ordin economic şi social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare;

e) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul, activitatea cea mai apropiată de obiectul de activitate al locatorului, investiţiile;

f) cerinţele privind calificarea ofertanţilor, respectiv:

- informaţii generale despre ofertant;

- dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului (copie);

- certificatul fiscal (original);

- statutul şi actul constitutiv (copie);

- cazierul fiscal;

- certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului (original sau copie legalizată);

- ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate şi să desfăşoare efectiv activităţi educative, artistice, sportive, de turism, servicii de alimentaţie şi cazare;

- declaraţie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare;

- cifra de afaceri şi experienţa în activităţi private;

g) destinaţia bunurilor imobile care fac obiectul închirierii; h) interdicţia subînchirierii bunului imobil fără aprobarea

locatorului;

i) durata închirierii, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate;

j) chiria minimă, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate;

k) clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere;

l) cuantumul garanţiei de participare la licitaţie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, şi condiţiile pentru restituirea sau executarea acesteia;

m) accesul la utilităţi, individualizarea consumului de energie, apă, căldură etc. şi sistemul de plată;

n) perioada de valabilitate a ofertei;

o) obligativitatea revizuirii clauzelor contractuale, fără ca o astfel de revizuire să conducă la stabilirea unor clauze dezavantajoase pentru locator, numai pentru a armoniza clauzele contractuale cu situaţii economice şi juridice pa care părţile nu le-au putut prevedea la data încheierii contractului;

p) garanţia de bună execuţie a contractului.

Art. 9. - Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini întocmite de instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se înaintează şi se înregistrează fa Direcţia juridică, contencios şi politici de personal din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea avizării acestora de către comisia constituită în acest scop.

 

SECŢIUNEA B

Avizarea documentaţiei de închiriere

 

Art. 10. - (1) Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Propunerile comisiei se înaintează secretarului general al Ministerului Tineretului şi Sportului, în calitate de preşedinte al comisiei, în vederea avizării documentaţiei de închiriere şi transmiterii acesteia către iniţiator.

(2) Pentru închirierea unor spaţii care prin suprafaţă, utilităţi în raport cu baza materială a instituţiei, influenţează activitatea de bază a locatorului, se va proceda la o simplă informare a Ministerului Tineretului şi Sportului cu privire la situaţia concretă, însă cu asumarea procedurilor de licitaţie de către conducătorii instituţiilor aferente, potrivit caietului de sarcini şi contractului-cadru.

Art. 11. - (1) Termenul de analizare şi avizare a documentaţiei de închiriere este de 25 de zile de la data înregistrării acesteia la Direcţia juridic, contencios şi politici de personal.

(2) În situaţia în care comisia de analiză şi avizare a documentaţiei de închiriere consideră că este necesară completarea documentaţiei de către instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, se va acorda un termen de maximum 10 zile în vederea completării cu datele/actele solicitate.

Art. 12. - Termenul pentru transmiterea avizului privind documentaţia de închiriere către instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului este de 5 zile de la data emiterii acestuia.

 

SECŢIUNEA C

Licitaţia publică

 

Art. 13. - (1) Ministerul Tineretului şi Sportului şi instituţiile din subordine au obligaţia de a publica în cel puţin un ziar de circulaţie naţionala şi locală, inclusiv pe website-ul propriu, cu cel puţin 14 zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei, un anunţ de participare care cuprinde următoarele date:

a) denumirea instituţiei care organizează licitaţia;

b) condiţiile de participare;

c) cuantumul şi forma garanţiei de participare;

d) descrierea generală a bunului imobil care urmează a fi închiriat;

e) dativ adresa şi ora-limită a depunerii ofertelor, data şi locul deschiderii acestora;

f) modul de obţinere a documentelor licitaţiei, garanţia de participare şi modalităţile de plată a acesteia.

(2) Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei. Ofertele se depun în plic sigilat la sediul instituţiei subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului din domeniul sportului, care derulează procedura licitaţiei, indicat în anunţul de participare, până la data-limită de depunere menţionată în anunţ.

(3) Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa titularului dreptului de administrare şi cu inscripţia „A nu se deschide înainte de data de ..............., ora ..... locul .....................” şi va indica bunul imobil pentru care este depusă oferta; un plic interior sigilat trebuie să cuprindă înscrisuri reprezentând documentaţia de calificare, fiind marcat în mod vizibil în acest sens, şi un alt plic interior sigilat, aflat în interiorul plicului exterior, pe care se va inscripţiona numele ofertantului şi care va include oferta financiară.

(4) Toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie semnate cu numele în clar de reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să angajeze ofertantul în contractul de închiriere şi să aibă trecută data la care s-a redactat respectivul document. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Nu sunt admise completări ulterioare ale documentaţiei de calificare.

Art. 14. - (1) Ofertele depuse se analizează şi se evaluează de către o comisie numită în acest scop prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, denumită în continuare comisia de evaluare, sau, după caz, prin decizie a conducătorului instituţiei publice iniţiatoare a licitaţiei.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri şi are un preşedinte, care stabileşte modalitatea de lucru a comisiei. Pentru flecare membru al comisiei de evaluare se va desemna cel puţin un membru supleant, care va înlocui membrul comisiei de evaluare care nu poate fi prezent din motive obiective sau se află în stare de incompatibilitate.

(3) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) deschiderea ofertelor;

b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către ofertanţi, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse;

c) verificarea ofertei în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini;

d) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza respingerii acestora;

e) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabileşte oferta câştigătoare;

f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei.

(4) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor.

(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au dreptul de a-şi prezenta punctul de vedere separat, printr-o notă scrisă ataşată hotărârii de evaluare.

(6) Deciziile comisiei de evaluare se validează/aprobă de conducătorii instituţiilor iniţiatoare ale licitaţiei.

(7) Calificarea/Descalificarea ofertanţilor se comunică în şedinţă şi se consemnează în procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Oferta financiară a ofertantului descalificat nu se mai deschide, plicul rămânând sigilat. Lipsa oricărui document de calificare sau depunerea unui document care în ziua deschiderii nu era în interiorul perioadei de valabilitate atrage descalificarea ofertantului aflat într-o astfel de situaţie.

(8) Pentru ofertanţii calificaţi se citeşte oferta financiară, după care se^ întocmeşte un proces-verbal.

(9) în ce! mult 10 zile lucrătoare comisia de evaluare va desemna oferta câştigătoare.

Art. 15. - Dacă până la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de închiriere de la etapa publicării anunţului de participare.

Art. 16. - În situaţia în care, după deschiderea ofertelor, nu sunt cel puţin două oferte care îndeplinesc cerinţele din caietul de sarcini, procedura de licitaţie se reia de la etapa publicării anunţului de participare.

Art. 17. - În situaţia în care, după repetarea procedurii de licitaţie, se prezintă o singură ofertă care îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.

Art. 18. - Rezultatul licitaţiei se comunică tuturor participanţilor în termen de 7 zile de la data desemnării ofertei câştigătoare.

Art. 19. - (1) Contestaţiile se formulează în termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitaţiei, şi se depun în acelaşi loc unde s-au depus ofertele.

(2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie constituită în acest scop, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult două zile lucrătoare. Comisia analizează contestaţia formulată şi decide admiterea sau respingerea acesteia, întocmind în acest scop un proces-verbal. În situaţia în care contestaţia este fondată, comisia anulează sau modifică hotărârea adoptată iniţial. Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi comunicat contestatarului în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare.

(3) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au analizat şi au evaluat ofertele.

 

SECŢIUNEA D

Atribuirea contractului de închiriere

 

Art. 20. - În termen de 15 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea contestaţiei, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată, conducătorului instituţiei care a organizat licitaţia îi revine obligaţia de a încheia contractul de închiriere, în formă scrisă, cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

Art. 21. - Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere în termen de 15 zile atrage reţinerea garanţiei de participare la licitaţie.

Art. 22. - În situaţia în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere, acesta se poate încheia cu ofertantul clasat pe locul următor.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - (1) Contractul de închiriere şi actele adiţionale la acesta care presupun investiţii din partea locatorului se transmit, în termen de 15 zile de la data încheierii, Direcţiei juridice, contencios şi politici de personal din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea verificării respectării cerinţelor din caietul de sarcini şi a clauzelor din contractul-cadru.

(2) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de părţi în funcţie de specificul bunului închiriat, fără ca acestea să contravină obiectivelor închirierii.

(3) Contractele de închiriere şi actele adiţionale ulterioare încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini referitoare la preţ, durată şi destinaţie sunt lovite de nulitate şi nu produc efecte.

Art. 24. - Instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului din domeniul sportului au obligaţia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere pe toată durata contractului şi cel puţin 5 ani de la data încetării acestuia.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Formula de calcul privind stabilirea chiriei după finalizarea investiţiei:

 

Vcf – Vi / (Si x Nr. a x 12 luni)

unde:

Vcf – valoarea chiriei finale;

Vi – valoarea investiţiei;

Si – suprafaţa închiriată

Nr.a – număr de ani.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU

de închiriere a bun urilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului sau instituţiilor publice din subordine

 

CAPITOLUL I

Părțile contractante

.................................................................................................(instituția din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului), cu sediul în localitatea ...................................................., județul/sectorul ..................., str. ................................. nr. ......, cont ...................... nr. ............, deschis la .................................., cod fiscal nr. ..................................., reprezentat/reprezentată

prin ......................................., având funcția de ......................., în calitate de locator,

și

................................................................................., cu sediul în localitatea ..................................., județul/sectorul ...................., str. ............................................... nr. ......,

înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului cu nr. ........... din ........................, cont nr. ........................, deschis la ....................................., cod fiscal.................., reprezentată

prin ...................................................................., având funcția de ......................................, în calitate de locatar, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - Locatorul se obligă să asigure locatarului folosința bunului imobil ..............................., situat în ............................., având datele de identificare ......................................................

Structura spațiului închiriat este următoarea (exemplu):

• birou 25 mp

• birou 17 mp

• holuri 23 mp

• vestiare ...mp

• salon servire ...mp

• bucătărie ...mp

• sala spectacol ...mp

Art. 2. - Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat la data de .............................. . Predarea-primirea bunului imobil închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare/primire

care va fi încheiat, datat, semnat și ștampilat de părțile contractante, menționându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii; după primirea în folosință a bunului imobil, locatarul nu poate formula obiecții cu privire la starea bunului imobil închiriat. Predarea-primirea bunului se va efectua după constituirea garanției de bună execuție de către locatar, conform art. 17.

 

CAPITOLUL III

Scopul contractului

 

 Art. 3. - (1) Bunul imobil închiriat este dat în folosința         locatarului pentru ......................................................................(destinația).

(2) Destinația bunului imobil închiriat nu poate fi schimbată.

 

CAPITOLUL IV

Durata contractului

 

Art. 4. - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ...... ani, cu începere de la data de ............................ și până la data de .............. .

(2) Prezentul contract se încheie cu acordul părților cu o perioadă de maximum 15 ani.

 

CAPITOLUL V

Prețul contractului și modalitățile de plată

 

Art. 5. - Prețul închirierii - chiria - este de ............... euro/m2/lună/fără TVA, plătibili în lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua în care se face plata, după cum urmează:

Exemplu:

• birou

25 mp x 6 euro/mp

• birou

15 mp x 6 euro/mp

• salon evenimente

90 mp x 5 euro/mp

• bucătărie

22 mp x 6 euro/mp

• holuri

35 mp x 2 euro/mp

• grupuri sanitare

15 mp x 2 euro/mp

• vestiar

35 mp x 3 euro/mp

• magazie

65 mp x 3 euro/mp

T O TA L

FĂRĂ TVA INCLUSIV

 

Art. 6. - (1) Plata chiriei se face lunar, până la fiecare data de 10 a lunii în curs pentru luna ce va urma.

(2) Neplata chiriei la data stabilită constituie o încălcare a prezentului contract, iar chiriașul datorează penalități de întârziere în cuantum de ....% din suma datorată pe fiecare zi

de întârziere, începând cu data scadenței și până la data plății efective. Cuantumul penalităților poate depăși valoarea sumei asupra căreia sunt calculate.

(3) Neplata chiriei pentru o perioadă de 3 luni consecutive atrage rezilierea de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalități prealabile și fără intervenția

instanței judecătorești, precum și obligarea chiriașului la plata de daune-interese. Locatorul poate renunța la efectele pactului comisoriu mai sus menționat, informându-l în acest sens pe locatar, care rămâne obligat în continuare la achitarea chiriei restante.

 

CAPITOLUL VI

Drepturile și obligațiile părților

 

VI.1. Drepturile locatorului

Art. 7. - Locatorul are dreptul:

a) să primească chiria în condițiile și la termenele stipulate în prezentul contract;

b) să controleze executarea obligațiilor locatarului și respectarea condițiilor închirierii, având dreptul să constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie și fără a stânjeni folosința bunului de către locatar, starea integrității bunului care face obiectul contractului și dacă acesta este folosit potrivit destinației stabilite;

c) să denunțe unilateral contractul, în condiții bine justificate (lucrări de consolidare, amenajare exterioară) cu condiția notificării locatarului, cu cel puțin 60 de zile înainte de data la care denunțarea urmează să producă efecte juridice.

VI.2. Obligațiile locatorului

Art. 8. - Locatorul se obligă:

a) să predea bunul imobil închiriat, precum și toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinației în vederea căreia a fost închiriat; procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din contract;

b) să garanteze pentru liniștita și utila folosință a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător față de locatar pentru evicțiune și pentru viciile ascunse ale lucrului;

c) să verifice periodic modalitatea de respectare a obligațiilor chiriașului și dacă bunul imobil închiriat este folosit conform destinației pentru care a fost încheiat contractul de închiriere;

d) să depună toate diligențele pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în derularea prezentului contract.

VI.3. Obligațiile locatarului

Art. 9. - Locatarul se obligă:

a) să respecte statutul juridic de proprietate publică al bunului închiriat și să nu desfășoare fapte și acte juridice care să aducă atingere dreptului de proprietate publică;

b) să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară al locatorului cu privire la activitățile administrative, de ordine și disciplină;

c) să întrebuințeze pe toată durata închirierii bunul imobil închiriat ca un bun proprietar, cu bună-credință și potrivit destinației care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

d) să suporte pe toată durata contractului cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului imobil închiriat, respectiv ..................;

e) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

f) să plătească chiria la termenul stipulat în contract și contravaloarea utilităților în termen de 15 zile de la data recepționării facturii;

g) să nu tulbure desfășurarea celorlalte activități în bunul imobil, desfășurate de către locator sau alți chiriași;

h) să răspundă pentru distrugerea totală sau parțială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;

i) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat și starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

j) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al Ministerului Tineretului și Sportului, care se solicită de către locator, la cererea locatarului, și cu respectarea legislației în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a reglementărilor proving documentațiile urbanistice aprobate;

k) să restituie bunul imobil închiriat la expirarea/încetarea din orice cauză a contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;

l) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului imobil închiriat de către persoanele aduse de acesta în spațiu, precum prepușii, vizitatorii etc.;

m) să execute la timp și în condiții optime reparațiile locative, de întreținere a bunului imobil închiriat, inclusiv ale instalațiilor accesorii acestuia, care permit furnizarea utilităților;

n) să nu cedeze contractul și să nu subînchirieze bunul imobil ce constituie obiectul prezentului contract;

o) să nu angajeze și/sau să permită desfășurarea unor activități ilegale în bunul imobil (spațiul) închiriat;

p) să nu schimbe destinația sau specificul bunului imobil închiriat și/sau a/al bazei materiale ce face obiectul prezentului contract;

q) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activităților în cadrul bunului imobil închiriat, cu respectarea legislației în vigoare.

VI.4. Drepturile locatarului

Art. 10. - Locatarul are dreptul să primească bunul imobil închiriat și accesoriile acestuia în stare corespunzătoare spre a fi utilizat conform destinației stabilite potrivit prezentului contract și să aibă acces la utilitățile pe care le va plăti separat de chirie

 

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea contractuală, penalităţi şi daune-interese

 

Art. 11. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii.

Art. 12. - Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri care să acopere integral paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

 

CAPITOLUL VIII

Rezilierea contractului

 

Art. 13. - Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să rezilieze contractul, prin notificare scrisă, şi să pretindă daune-interese. Rezilierea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

Art. 14. - În cazul în care s-a depăşit termenul de plată a contravalorii utilităţilor cu 60 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei alte obligaţii asumate de locatar, prezentul contract se reziliază de drept, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.

 

CAPITOLUL IX

Forţa majoră

 

Art. 15. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiţii de forţă majoră.

(3) Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul caz în scris celeilalte părţi imediat ce a luat cunoştinţă de producerea acestuia.

(4) Forţa majoră se va proba prin documente eliberate de autorităţile şi instituţiile abilitate în acest sens, în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forţă majoră.

(5) Forţa majoră suspendă executarea prezentului contract-cadru de închiriere.

(6) Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa în scris celeilalte părţi imediat ce a luat cunoştinţă despre încetarea respectivului caz şi de a relua imediat executarea prezentului contract.

(7) Părţile vor depune toate diligentele pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor cazurilor de forţă majoră.

 

CAPITOLUL X

Subînchirierea

 

Art. 16. - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat ori cesiunea contractului de închiriere unui terţ este interzisă.

 

CAPITOLUL XI

Garanţia de bună execuţie

 

Art. 17. - (1) în scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie, prin scrisoare de garanţie bancară, în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract, o garanţie de bună execuţie.

(2) Locatorul poate executa garanţia de bună execuţie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

(3) în cazul executării garanţiei de bună execuţie, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţială, în termen de 15 zile de la data executării, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

(4) Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executării garanţiei de bună execuţie se suportă de către locatar.

(5) Pentru anul calendaristic în curs garanţia de bună execuţie este de.....lei, reprezentând 30% din valoarea în curs a contractului, şi se pune la dispoziţia locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

(6) Pentru fiecare dintre anii următori, garanţia este de 30% din chiria aferentă anului precedent şi se pune la dispoziţia locatorului până la 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia, sub sancţiunea rezilierii de plin drept a contractului, fără punere în întârziere şi fără formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.

 

CAPITOLUL XII

Încetarea contractului

 

Art. 18. - Locaţiunea poate înceta prin:

a) acordul de voinţă al părţilor;

b) expirarea termenului pentru care a fost încheiată;

c) pieirea bunului;

d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;

e) din orice alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul contract.

Art. 19. - La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează, contractul putând fi prelungit numai prin acordul părţilor exprimat în scris.

 

CAPITOLUL XIII

Litigii

 

Art. 20. - Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române competente.

 

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Art. 22. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi stampilat de ambele părţi, avizat sau, după caz, aprobat de către conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Art. 23. - Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acesteia. În situaţia în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi considerată primită la data menţionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepţionată în a două zi lucrătoare de la data expedierii acesteia.

Art. 24. - (1) La data recepţiei finale orice investiţie, modernizare sau construcţie adusă bunului imobil închiriat, de către locatar, va trece, în condiţiile legii, cu acceptul locatorului şi fără vreo pretenţie pecuniară din partea locatarului, în proprietatea publică/privată a statului român, respectiv în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Lucrările de investiţie, modernizare sau construcţie vor fi realizate conform proiectelor aprobate, cu resursele financiare şi materiale ale locatarului, iar de la momentul recepţiei finale, valoarea investiţiei se va recupera lunar din contravaloarea chiriei, conform formulei de calcul privind stabilirea chiriei după finalizarea investiţiei prezentate în anexa la Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013.

Art. 25. - Prezentul contract s-a încheiat astăzi................... la......................................, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

Locator,

………………..

Locatar,

………………..

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

 

ORDIN

privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 4.010/2013 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătății,

având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014;

- în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 și 173 bis din 29 martie 2013, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru medicamentele care se acordă pentru tratamentu  bolnavilor cu tuberculoză, contractele subsecvente acordurilor-cadru se încheie de către Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta».”

2. În anexa nr. 2, la punctul 1 „Programul național de imunizare”, Calendarul vaccinărilor din România se modifică și va avea următorul cuprins: „Calendarul vaccinărilor în România

 

Vârsta recomandată

Tipul de vaccinare

Comentarii

Primele 24 de ore 2-7 zile

Hep B BCG

În maternitate

2 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B, Pneumo conjugat*

Medic de familie

4 luni

DTPa-VPI-Hib, Pneumo conjugat*

Medic de familie

6 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B

Medic de familie

12 luni

DTPa-VPI-Hib, RRO

Medic de familie

14 luni

Pneumo conjugat*

Medic de familie


* Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus în calendarul de vaccinări în funcție de fondurile disponibile.

 

 


Vârsta recomandată

Tipul de vaccinare

Comentarii

4 ani**

DTPa

Medic de familie

6 ani***

DTPa-VPI

Medic de familie

7 ani (clasa I)

RRO

Campanie şcolară

6 ani si 8 ani ****

VPI

Campanie şcolară

14 ani (clasa a VIII-a)

dT

Campanie şcolară


** Se realizează până la epuizarea stocurilor de vaccin existent în teritoriu.

*** Se realizează începând cu anul 2015. Pentru copiii în vârstă de 6 ani neînscrişi în învăţământul primar sau la care se înregistrează abandon şcolar vaccinarea se poate efectua de către medicul de familie.

**** Se realizează până în anul 2014, inclusiv.

 

NOTĂ:

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.

Abrevieri:

DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular

VPI = vaccin polio inactivat

Hep B = vaccin hepatitic B

DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic- Haemophilus B

DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B

RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin

dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulţi

 

NOTĂ:

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.”

3. În anexa nr. 2, la Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, litera C. „Domenii”, punctul 2) „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”, subpunctul 2.5 „Unităţi care implementează programul”, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 532.