MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 240/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 240         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

115. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 

410. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 

117. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

 

412. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

201. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

195. - Decizie pentru eliberarea domnului Şerban Pop din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

196. - Decizie pentru eliberarea domnului Gelu-Ştefan Diaconu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

197. - Decizie pentru numirea domnului Gelu-Ştefan Diaconu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

198. - Decizie privind numirea domnului Niculae Alexandru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

199. - Decizie pentru numirea domnului Răzvan Filipescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 

200. - Decizie pentru numirea domnului Valentin Iliescu în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

201. - Decizie pentru numirea domnului Marian Dorin Constantin în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

541. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget pentru completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

24. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 16, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Abordarea integrată de gen în politicile naţionale

2. La articolul I punctul 17, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin structura de specialitate, respectiv Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, are în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi următoarele atribuţii:”.

3. La articolul I, după punctul 17 se introduc patru noi puncte, punctele 171-174, cu următorul cuprins:

„171. La articolul 31, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 31. - (1) Se înfiinţează Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumită în continuare CONES, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Secretarul de stat coordonator al activităţii în domeniul egalităţii de şanse între femei si bărbaţi este preşedintele CONES.

(4) Componenţa CONES este propusă de preşedintele acesteia, cu consultarea autorităţilor publice, organizaţiilor şi asociaţiilor prevăzute la alin. (3). şi se aprobă prin decizie a prim-ministrului.»

172. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

«(41) Atribuţiile CONES, inclusiv cele prevăzute de prezenta lege, sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de către Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, avizat de membrii CONES şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.»

173. La articolul 31, alineatele (6)-(8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

«(6) Reuniunile CONES se desfăşoară semestrial la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Secretariatul CONES este asigurat de Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(7) în cadrul reuniunilor, CONES analizează rapoartele periodice transmise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES) şi decide asupra măsurilor necesare pentru eliminarea deficienţelor în asigurarea egalităţii de şanse între sexe, constatate în teritoriu, în anumite domenii de activitate.

(8) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prezintă, semestrial, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi raportul privind activitatea desfăşurată şi utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare, precum şi planul anual de măsuri adoptat de fiecare instituţie membră a CONES pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sectorial de activitate.»

174. La articolul 32, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(3) Atribuţiile COJES sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Rapoartele sunt înaintate de către preşedintele COJES Direcţiei egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru a fi dezbătute în şedinţele CONES, precum şi pentru a fi date publicităţii.

(6) Preşedintele COJES este persoana desemnată din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv al Agenţiei pentru Plăţi şi inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.»„

4. La articolul I, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„18. La articolul 33, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 33. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate, prin instituţiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de eliminare a discriminării directe şi indirecte bazate pe criteriul de sex, după cum urmează:

b) Casa Naţională de Pensii Publice asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul administrării şi gestionării sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;»„.

5. La articolul I, după punctul 18 se Introduc două noi puncte, punctele 181 şi 182, cu următorul cuprins:

„181. La articolul 33, litera d) se abrogă.

182. La articolul 33, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

«e) Direcţia protecţia copilului asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul combaterii violenţei în familie;»„.

6. La articolul I, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 211, cu următorul cuprins:

„211. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) în cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să introducă cerere către instanţa judecătorească competentă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, respectiv la secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii faptei.»„

Art. II. - (1) în tot cuprinsul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”, iar sintagma „Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Educaţiei Naţionale”.

(2) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, preşedintele Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) propune componenţa acesteia, care se aprobă prin decizie a prim-ministrului. CONES este legal constituită la data publicării deciziei prim-ministrului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 115.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficiai al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 410.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 16 octombrie 2012, cu următoarele modificări:

1. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. II. - În subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice funcţionează comisariatele de regim silvic şi cinegetic, ca instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.”

2. La articolul III punctul 6, litera a) a alineatului (2) al articolului 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, dintre care un specialist pe probleme de protecţia mediului şi un specialist pe probleme de silvicultură;”.

3. La articolul III punctul 8, litera z1) a articolului 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,z1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii obligatorii sau voluntare la organizaţiile constituite în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, prin Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita bugetului aprobat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 117.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 412.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informaţii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Rasirom” poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 201.

 

ANEXĂ

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII REGIA AUTONOMĂ „RASIROM”

Bucureşti, str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2,

Cod unic de înregistrare RO7061781

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

27814

 

1

 

Venituri din exploatare

2

27633

 

2

 

Venituri financiare

3

181

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

26520

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

26500

 

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

20890

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

54

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

4984

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

3275

 

 

 

C2

bonusuri

11

392

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

239

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1078

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

572

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1294

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

237

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1057

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

1057

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

106

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

898

 

 

a)

- vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

898

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

53

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

1808

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

1808

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

108

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

108

 

3

 

Cheltuieli de natură salariată (a+b). din care:

45

3667

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

3275

 

 

b)

bonusuri

47

392

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (Ier/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2527

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi / sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2829

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

257537

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

257537

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

953

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

435

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Şerban Pop din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Şerban Pop se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 195.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Gelu-Ştefan Diaconu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gelu-Ştefan Diaconu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 196.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gelu-Ştefan Diaconu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gelu-Ştefan Diaconu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 197.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Niculae Alexandru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Niculae Alexandru se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 198.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Răzvan Filipescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan Filipescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 199.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Valentin Iliescu în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, înregistrată cu nr. 5/2.598 din 17 aprilie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Iliescu se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 200.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marian Dorin Constantin în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, înregistrată cu nr. 5/2.599 din 17 aprilie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Dorin Constantin se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 aprilie 2013.

Nr. 201.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene;

- cap. V din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, se completează după cum urmează:

1. La punctul 3.4.1, după litera f) se Introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul deschis la Banca Naţională a României, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor încasate în euro din venituri din privatizare, pentru asigurarea necesarului de finanţare al autorităţilor de management.”

2. La punctul 3.4.2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul deschis la Banca Naţională a României, în vederea restituirii sumelor neutilizate din venituri din privatizare.”

Art. II. - Autoritatea de Certificare şi Plată şi Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 541.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) şi c), precum şi art. 124 alin (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată (Metodologie), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pentru anul 2013, producătorii de energie termică de pe piaţa reglementată transmit propriilor furnizori informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Metodologie, în termen de două zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pentru anul 2013, producătorii de gaze naturale şi furnizorii de pe piaţa reglementată au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei {ANRE) informaţiile prevăzute la art. 4 alin (1) din Metodologie în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Pentru anul 2013, cantităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Metodologie se transmit Direcţiei operator piaţă gaze naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică pe site-ul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora.

(4) Pentru anul 2013, ANRE stabileşte şi avizează cantităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologie, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor transmise în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologie.

Art. 3. - Producătorii de gaze naturale sau furnizorii de gaze naturale, societăţi comerciale afiliate producătorului, furnizorii de gaze naturale care asigură în mod direct acoperirea consumului pe piaţa reglementată sau furnizorii mandataţi de către aceştia, producătorii de energie termică de pe piaţa reglementată şi Direcţia operator piaţă gaze naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi producătorii de energie termică de pe piaţa reglementată atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalităţii de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia de a le pune cu prioritate la dispoziţia furnizorilor pentru acoperirea necesarului de consum pentru piaţa reglementată, precum şi a cantităţilor necesare îndeplinirii obligaţiei de constituire a stocului minim aferent segmentului reglementat.

(2) Producătorii de gaze naturale au obligaţia de a disponibiliza pe piaţă cantităţile de gaze naturale din producţia internă necesare pentru acoperirea consumului pentru piaţa reglementată şi, totodată, pentru îndeplinirea obligaţiei de constituire a stocului minim aferent segmentului reglementat, fără a condiţiona contractarea gazelor naturale din producţia internă de contractarea de gaze naturale din import.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei metodologii, gazele naturale rezultate din activitatea de producţie reprezintă gazele naturale din producţia internă curentă, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, şi a cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere.

(2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului ordin au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) DOPGN - Direcţia operator piaţă gaze naturale organizată în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş;

c) CPET- clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;

d) NC - clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;

e) OTS - operatorul de transport şi de sistem.

Art. 3. - (1) ANRE determină cantităţile totale de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia de a le pune Ia dispoziţia furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi al constituirii stocului minim pentru piaţa reglementată şi monitorizează respectarea obligaţiei producătorilor de a pune la dispoziţia pieţei reglementate aceste cantităţi, precum şi a obligaţiei furnizorilor de a respecta destinaţia acestora.

(2) Cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia de a le pune la dispoziţia fum (zorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi al constituirii stocului minim pentru piaţa reglementată se exprimă în MWh şi se stabilesc distinct pentru perioada 1 mai-31 octombrie din anul în curs, precum şi pentru perioada 1 noiembrie din anul în curs-30 aprilie din anul următor.

Art. 4. - (1) În vederea stabilirii cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 3 producătorii de gaze naturale, furnizorii de pe piaţa reglementată şi OTS au obligaţia de a transmite ANRE. până la data de 1 aprilie, următoarele categorii de informaţii, după cum urmează;

a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele:

(i) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale pe care le vor produce în perioada 1 mai anul în curs - 30 aprilie din anul următor;

(ii) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale pe care le vor reinjecta în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în perioada 1 mai anul în curs-30 aprilie din anul următor;

(iii) estimările privind cantităţile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, în perioada 1 mai anul în curs-30 aprilie din anul următor;

b) furnizorii de pe piaţa reglementată transmit următoarele:

(i) necesarul de consum lunar estimat al clienţilor din piaţa reglementată, defalcat pe CPET şi NC, în perioada 1 mai anul în curs-30 aprilie anul următor;

(ii) cantităţile de gaze naturale necesare îndeplinirii obligaţiei constituirii stocului minim aferent segmentului reglementat, defalcate pe CPET şi NC;

c) OTS transmite cantităţile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere în perioada 1 mai anul în curs-30 aprilie anul următor.

(2) Până la data de 15 martie, producătorii de energie termică de pe piaţa reglementată vor transmite propriilor furnizori necesarul lunar de consum de gaze naturale, cu precizarea distinctă a cantităţilor de gaze naturale estimate a fi utilizate la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei, pentru perioada 1 mai din anul în curs-30 aprilie din anul următor.

Art. 5. - Cantităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) se transmit şi către DOPGN până în data de 1 aprilie şi se publică pe site-ul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş (SNTGN Transgaz - S.A.) până în data de 3 aprilie.

Art. 6. - Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 3 se iau în considerare următoarele elemente:

a) cantităţile de gaze naturale produse în anul anterior celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 3;

b) cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă pe care producătorii estimează că le vor produce în perioada 1 mai-31 octombrie din anul în curs şi în perioada 1 noiembrie din anul în curs - 30 aprilie din anul următor;

c) cantităţile de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor reinjecta în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, în perioada 1 mai-31 octombrie din anul în curs şi în perioada 1 noiembrie din anul în curs - 30 aprilie din anul următor;

d) cantităţile de gaze naturale estimate de producători şi de OTS a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, în perioada 1 mai-31 octombrie din anul în curs şi în perioada 1 noiembrie din anul în curs-30 aprilie din anul următor;

e) consumul de gaze naturale înregistrat la nivel naţional de către clienţii de pe piaţa reglementată, defalcat pe CPET şi NC, aferent anului anterior celui pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale prevăzute la art. 3;

f) necesarul de consum lunar estimat ai clienţilor din piaţa reglementată defalcat pe CPET şi NC, în perioada mai - octombrie din anul în curs şi în perioada noiembrie din anul în curs-aprilie din anul următor;

g) procentul lunar de gaze naturale din producţie internă de 94% pentru CPET şi de 70% pentru NC sau procentul lunar de gaze naturale din producţie internă luat în considerare în evaluarea sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziţie pentru CPET şi NC;

h) nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţei de furnizare au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană, la încheierea fazei de injecţie a ciclului de înmagazinare, pentru piaţa reglementată, în proporţie de 100% producţie internă.

Art. 7. - (1) Până în data de 10 aprilie, ANRE stabileşte şi avizează anual cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia să o pună la dispoziţia furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piaţa reglementată pentru perioada 1 mai-31 octombrie din anul în curs şi pentru perioada 1 noiembrie din anul în curs-30 aprilie din anul următor.

(2) Cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia să o pună la dispoziţia furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piaţa reglementată pentru perioada 1 mai - 31 octombrie din anul în curs se stabileşte astfel încât să se asigure cantităţile de gaze naturale necesare acoperirii consumului lunar curent din producţie internă aferent clienţilor de pe piaţa reglementată, precum şi înmagazinării în depozite în vederea constituirii stocului minim aferent aceluiaşi segment, integral din producţie internă.

(3) Proporţional cu necesarul de consum estimat al clienţilor din piaţa reglementată transmis de către fiecare furnizor, defalcat pe CPET şi NC, pentru perioada 1 noiembrie din anul în curs-30 aprilie din anul următor, ANRE defalcă pe CPET şi NC cantităţile aferente stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţei de furnizare au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea fazei de injecţie a ciclului de înmagazinare, pentru piaţa reglementată.

(4) AN RE poate modifica cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia să o pună la dispoziţia furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piaţa reglementată aferent perioadei 1 noiembrie din anul în curs - 30 aprilie din anul următor în următoarele situaţii:

a) apar modificări mai mari de 1% ale necesarului de consum estimat al pieţei reglementate pentru perioada 1 noiembrie din anul în curs-30 aprilie din anul următor, ca urmare a exercitării dreptului la eligibilitate de către clienţii reglementaţi;

b) se constată că informaţiile prevăzute la art. 6 au fost supra/subdimensionate cu mai mult de 5%.

(5) Cantităţile prevăzute la alin. (1), (3) şi (4), după caz, se comunică DOPGN prin adresă semnată de preşedintele AN RE şi se afişează pe site-ul SNTGN „Transgaz” - SA în termen de o zi de la primirea acestora.

Art. 8. - Cantităţile lunare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie pe care fiecare producător are obligaţia de a le pune la dispoziţia furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent şi al constituirii stocului minim pentru piaţa reglementată, defalcate pe CPET şi NC, se determină de către DOPGN şi se afişează în condiţiile art. 15.

Art. 9. - Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 8. DOPGN utilizează următoarele informaţii transmise lunar de producători şi OTS pentru fundamentarea structurilor lunare de amestec stabilite/avizate de ANRE:

a) informaţii primite de la producători:

(i) cantităţile de gaze naturale din producţia internă lunară curentă;

(ii) cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii;

(iii) cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere;

b) cantităţile de gaze naturale destinate consumului tehnologic al OTS specific operaţiunilor petroliere desfăşurate în calitate de titular de acord petrolier.

Art. 10. - DOPGN determină cantităţile de gaze naturale pe care fiecare producător este obligat să le pună la dispoziţia furnizorilor în vederea acoperirii necesarului de consum curent şi a constituirii stocului minim pe piaţa reglementată, defalcate pe CPET şi NC. având în vedere ponderea fiecărui producător în producţia totală de gaze naturale, conform formulei următoare:

 

QPcpet (i … n) = QCPET / QPT * QP (i … n)

 

QPnc (i … n) = QNC / QPT * QP (i … n),

 

unde:

QPcpet (i … n) - cantitatea lunară de gaze naturale pe care fiecare producător este obligat să o disponibilizeze cu prioritate pe piaţa reglementată, pentru CPET;

QPnc (i … n) - cantitatea lunară de gaze naturale pe care fiecare producător este obligat să o disponibilizeze cu prioritate pe piaţa reglementată, pentru NC;

QP (i … n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă curentă a fiecărui producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii;

Qpt - cantitatea lunară totală de gaze naturale produsă de toţi producătorii de gaze naturale, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii;

QCPET  - cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia să o pună la dispoziţia furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piaţa reglementată, pentru CPET, stabilită de ANRE, aferentă lunii respective;

QNC  - cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producţie pe care producătorii au obligaţia să o pună la dispoziţia furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piaţa reglementată, pentru NC, stabilită de ANRE, aferentă lunii respective.

Art. 11. - Cantitatea din producţia internă necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea necesarului de consum lunar curent al clienţilor din piaţa reglementată, defalcată pentru CPET şi NC, se determină de către DOPGN şi se afişează în condiţiile art. 15.

Art. 12. - Pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la art. 11, DOPGN utilizează următoarele informaţii:

a) necesarul de consum curent al clienţilor din piaţa reglementată, defalcată pentru CPET şi NC, transmis lunar de furnizori pentru fundamentarea structurilor lunare de amestec stabilite/avizate de ANRE;

b) procentul aferent producţiei interne din structura amestecului de gaze naturale stabilit/avizat de ANRE. după caz, pentru CPET şi NC.

Art. 13. - DOPGN determină cantitatea totală din producţia internă necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea necesarului de consum lunar curent al clienţilor din piaţa reglementată, defalcată pentru CPET şi NC, conform formulelor următoare:

 

NQFcpet(i … n) = Pintcpet * QFcpet(i … n)

NQFnc(i … n) = Pintnc * QFnc(i … n),

 

unde:

NQFcpet(i … n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea consumului CPET reglementaţi;

NQFnc(i … n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producţia internă necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea consumului NC reglementaţi;

Pintcpet - procentul aferent producţiei interne din structura amestecului de gaze naturale pentru CPET, stabilit de ANRE;

Pintnc - procentul aferent producţiei interne din structura amestecului de gaze naturale pentru NC, avizat de ANRE;

QFcpet(i … n)- cantitatea lunară de gaze naturale necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea consumului CPET reglementaţi;

QFnc(i … n) - cantitatea lunară de gaze naturale necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea consumului NC reglementaţi.

Art. 14. - (1) în cazul în care un furnizor de pe piaţa reglementată mandatează un alt furnizor pentru achiziţia cantităţilor de gaze naturale din producţie internă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor săi reglementaţi aferent lunii de livrare şi/sau pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat, după caz, acesta va transmite DOPGN opţiunea respectivă, până în data de 20 a lunii anterioare lunii de livrare.

(2) Opţiunea menţionată la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

a) denumirea furnizorului mandatat;

b) cantitatea de gaze naturale din producţie internă pentru care acesta va avea mandat să o achiziţioneze, defalcată pe CPET şi NC;

c) destinaţia gazelor naturale, respectiv pentru acoperirea consumului clienţilor săi reglementaţi aferent lunii de livrare şi/sau pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat, după caz;

d) acceptul furnizorului mandatat pentru achiziţia cantităţilor de gaze naturale din producţie internă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor reglementaţi aferent lunii de livrare şi/sau pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat.

(3) în cazul în care DOPGN constată că necesarul total de consum curent al clienţilor din piaţa reglementată însumat cu cantităţile totale estimate a fi injectate pentru piaţa reglementată este mai mare decât cantităţile puse la dispoziţie de către producători, se vor asigura prioritar cantităţile pentru consumul curent, iar cantităţile solicitate pentru injecţie vor fi ajustate pro rata în vederea încadrării în cantităţile solicitate pentru injecţie stabilite de ANRE în conformitate cu prevederile art. 7 alin, (1).

Art. 15. - Până la data de 23 a lunii anterioare lunii de livrare, ora 9,00, DOPGN afişează pe site-u! SNTGN Transgaz - S.A. cantităţile prevăzute la art. 5 şi cantităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. e), după caz, cantităţile determinate în conformitate cu art. 10 şi 13 şi situaţia centralizată a informaţiilor transmise în conformitate cu art. 14.

Art. 16. - (1) Producătorii sau societăţile comerciale afiliate acestora au obligaţia să pună la dispoziţia furnizorilor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată ori furnizorilor mandataţi de către aceştia cantităţile din producţia internă determinate în conformitate cu prevederile art. 10. În termen de 4 zile de la afişarea de către DOPGN a cantităţilor determinate în conformitate cu art. 10 şi 13 vor fi încheiate contracte distincte de vânzare-cumpărare a gazelor naturale exclusiv din producţia internă pentru acoperirea necesarului de consum pe piaţa reglementată pentru luna de livrare şi pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat. În cazul în care există contracte de vânzare-cumpărare încheiate pe termen lung, acestea se vor modifica7completa corespunzător prin acte adiţionale în care vor fi specificate distinct cantităţile de gaze naturale defalcate pe CPET şi NC şi preţurile aferente acestora.

(2) Preţul de vânzare a gazelor naturale va fi egal cu preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată stabilit prin hotărârea Guvernului în vigoare. În cazul în care un furnizor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată mandatează un alt furnizor pentru achiziţia gazelor naturale necesare constituirii stocului minim aferent segmentului reglementat, preţul gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană recunoscut de ANRE este preţul de achiziţie pentru fiecare categorie de clienţi, aşa cum este stabilit prin hotărârea Guvernului în vigoare, din perioada ciclului de injecţie, la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană aprobate de ANRE, precum şi costurile de finanţare, după cum urmează:

 

Pds = (Pint + RCds + Ids) * (1 + RORfr /  2) + Eds

unde:

Pds - preţul gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană, exprimat în Iei/MWh;

Pint - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată, aferent fiecărei categorii de clienţi conform prevederilor hotărârii Guvernului în vigoare, exprimat în Iei/MWh;

RCds - componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în depozitul subteran, exprimat în lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare;

Ids - componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale în depozitul subteran, exprimat în Iei/MWh;

RORfr - rata reglementată a rentabilităţii, recunoscută de ANRE pentru activitatea de furnizare reglementată;

Eds - componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale din depozitul subteran, exprimat în Iei/MWh.

(3) Furnizorii care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată sau furnizorii mandataţi de către aceştia au obligaţia să transmită producătorilor/societăţilor comerciale afiliate acestora, până la ora 11,00 a fiecărei zile din perioada de încheiere a contractelor prevăzută la alin. (1), solicitări privind cantităţile necesar a fi achiziţionate pentru piaţa reglementată aferente consumului curent şi pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului respectiv, după caz, defalcate pentru CPET şi NC, în vederea încheierii contractelor aferente.

(4) Până la ora 14,00 a aceleiaşi zile, producătorii/societăţile comerciale afiliate acestora au obligaţia de a răspunde solicitărilor venite din partea furnizorilor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată sau din partea furnizorilor mandataţi de către aceştia.

(5) Până la ora 15,00 a aceleiaşi zile, atât furnizorii care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată sau furnizorii mandataţi de către aceştia, cât şi producătorii ori societăţile comerciale afiliate acestora au obligaţia de a transmite la DOPGN cantităţile contractate pentru acest segment de piaţă, defalcate pentru CPET şi NC. În cazul în care un furnizor mandatat achiziţionează gaze naturale pentru unul sau mai mulţi furnizori care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată acesta are obligaţia să transmită cantităţile contractate defalcate pe CPET şi NC pentru fiecare furnizor beneficiar.

(6) DOPGN actualizează şi publică pe site-ul SNTGN Transgaz - S.A., până la ora 9,00 din ziua următoare, situaţia cantităţilor necontractate ale fiecărui producător şi furnizor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată.

(7) Procedura se reia până la contractarea tuturor cantităţilor QPcpet(i ... n), QPnc(i ... n), NQFcpet(i ... n), NQFnc(i ... n), în limita perioadei de încheiere a contractelor prevăzută la alin. (1).

(8) Cu o zi înainte de începerea lunii de livrare, DOPGN transmite ANRE, în format excel, situaţia centralizată a cantităţilor contractate de furnizorii care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată sau furnizorii mandataţi de aceştia de la producătorii ori societăţile comerciale afiliate acestora, defalcate pe CPET şi NC. Situaţia va prezenta distinct cantităţile contractate în vederea constituirii stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat, defalcate pe CPET şi NC şi pe fiecare furnizor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată, cu specificarea furnizorului mandatat, după caz.

Art. 17. - (1) în situaţia recalculării şi avizării de către ANRE a structurii amestecului de gaze naturale pentru NC, în termen de o zi lucrătoare DOPGN afişează pe site-ul SNTGN Transgaz - S.A. cantităţile NQFcpet(i ... n), NQFnc(i ... n) recalculate pentru fiecare furnizor.

(2) Diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale din producţie internă contractate înainte de începerea lunii de livrare şi cantităţile rezultate în urma recalculării efectuate de către DOPGN va fi regularizată prin cantităţile injectate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea constituirii stocului minim aferent segmentului reglementat sau prin cantităţile extrase din depozitele de înmagazinare subterană în vederea acoperirii consumului clienţilor de pe piaţa reglementată, după caz.

Art. 18. - (1) în termen de 12 zile de la încheierea lunii de livrare, pe baza informaţiilor transmise de către producătorii de gaze naturale, societăţile comerciale afiliate acestora, furnizorii care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată şi furnizorii mandataţi de către aceştia, în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 15/2013 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale, DOPGN desfăşoară următoarele activităţi:

a) analizează situaţia livrărilor, a consumurilor efective, a injecţiei şi/sau a extracţiei gazelor naturale din producţie internă aferente segmentului reglementat în/din depozitele de înmagazinare subterană, pentru CPET şi NC, după caz;

b) calculează cantităţile de gaze naturale din producţie internă consumate efectiv de către CPET şi NC ai fiecărui furnizor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată;

c) întocmeşte un raport privind cantităţile de gaze naturale din producţia internă injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană de fiecare furnizor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată sau furnizor mandatat de acesta, cu specificarea acestuia, defalcate pe CPET şi NC;

d) recalculează şi realocă proporţional cantităţile de gaze naturale din producţie internă pe care fiecare producător sau societate comercială afiliată acestuia are obligaţia să le pună la dispoziţia furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piaţa reglementată, pentru CPET şi NC;

e) calculează nivelul stocului minim de gaze naturale din producţia internă din depozitele de înmagazinare subterană de la sfârşitul lunii de livrare aferent segmentului reglementat, defalcat pe CPET şi NC şi pe fiecare furnizor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată sau furnizor mandatat de acesta.

(2) DOPGN afişează informaţiile prevăzute la alin (1) lit. b), c) si d) pe site-ul SNTGN Transgaz - S.A. în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) în termen de 3 zile de la afişare, producătorii sau societăţile comerciale afiliate acestora au obligaţia de a modifica/completa contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale exclusiv din producţia internă cu furnizorii, pentru acoperirea necesarului de consum pe piaţa reglementată şi pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat, în vederea încadrării cantităţilor în limita cantităţilor determinate de DOPGN după încheierea lunii de livrare, şi de a transmite DOPGN situaţia detaliată a cantităţilor efectiv achiziţionate/comercializate, cu specificarea fiecărui producător/beneficiar. În cadrul situaţiei transmise, fiecare producător sau societate comercială afiliată acestuia şi furnizor vor prezenta distinct cantităţile contractate în vederea constituirii stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat.

(4) în termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, DOPGN transmite ANRE situaţia finală a cantităţilor de gaze naturale contractate de fiecare furnizor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată sau furnizor mandatat de acesta, cu precizarea preţurilor şi a cantităţilor defalcate pe CPET şi NC şi pe fiecare producător ori societate comercială afiliată acestuia şi afişează pe site-ul SNTGN Transgaz - S.A. informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d).

Art. 19. - În termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, fiecare producător sau societate comercială afiliată acestuia şi fiecare furnizor care asigură consumul clienţilor finali din piaţa reglementată sau furnizor mandatat de către acesta are obligaţia de a transmite la ANRE, pe fax şi prin e-mail, în format Excel, o situaţie a cantităţilor efectiv vândute şi achiziţionate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu specificarea preţurilor şi a cantităţilor defalcate pentru CPET şi NC.