MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 244/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 244         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

476. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

521. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 

3.412/557. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

25. - Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

26. - Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

6. - Hotărâre privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4), art. 71-74 şi 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 1, formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 1, formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13./3a, si anexa nr. 1 ia formularul 260 „Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit” se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 3.

4. La anexa nr. 2, Instrucţiunile de completare a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14,13.01.13/9, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. II. - Formularul prevăzut la art. ! pct. 1, precum şi instrucţiunile prevăzute la art. I pct. 4 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 februarie 2013.

Art. III. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 22 aprilie 2013.

Nr. 476.

 

ANEXA Nr. 1 *)

 

DECLARAŢIE

privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

CERERE

privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 31)

DECIZIE DE IMPUNERE

privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale

 


1)      Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

CNP/NIF

 

SITUAŢIE

privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit

 

A. Activităţi comerciale*)

 

Nr. crt.

Cod CAEN

Locul de desfăşurare a activităţii

Norma de venit corespunzătoare activităţii**) (lei)

Norma de venit stabilită pe baza coeficienţilor de corecţie (lei)

1

2

3

4

5

2

3

4

.....

Total venit net determinat pe baza normelor de venit

 

B. Activităţi agricole*)

 

Nr. crt.

Produse vegetale/ Animale

Suprafaţă/Număr capete animale/ familii de albine

Norma de venit pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine (lei)

Venit anual (lei)

1

2

3

4

5 (col. 3*col. 4)

2

3

4

.....

Total venit anual determinat pe baza normelor de venit

 

Prezenta constituie anexă la formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“ nr. ....... pe anul ........


*) Se generează, după caz, în funcţie de activitatea desfăşurată de contribuabil.

**) Activităţi prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”

cod 14.13.01.13/9

 

I. Depunerea declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente” de la titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).

Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole în altă modalitate decât În stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole. În situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetate/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

Declaraţia nu se depune pentru:

- persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;

- contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV „Venituri din cedarea folosinţei bunurilor” titlul III „Impozitul pe venit” din Codul fiscal;

- contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. 14912 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele de teren/Animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;

- contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv;

- persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

1. Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

- până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/capul de animal/familia de albine deţinută/deţinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

atenţie: În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.

Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

2. Organul fiscal competent

2.1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual

Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

2.2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică

Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

3. Modul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular.

Declaraţia se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: „2013*).

2. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără personalitate juridică”

În caseta „Cod de identificare fiscală” - se completează, după caz. Înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta:

- codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual;

- codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

În rubricile „Nume, Prenume/Denumire” se înscriu după caz, numele şi prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate juridică.

3. Secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată”

„Forma de organizare” - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau asociere fără personalitate juridică.

Căsuţa „Individual” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.

Căsuţa „Asociere fără personalitate juridică” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice

„Număr asociaţi” - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

„Contractul de asociere” - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

„Data începerii activităţii” - se înscrie data începerii activităţii.

„Data încetării activităţii” - se înscrie data încetării activităţii.

Căsuţa de la punctul 6 „Declar că nu fac parte dintr-o familie beneficiară de ajutor social” - se bifează de persoanele care nu fac parte dintr-o familie beneficiară de ajutor social.

4. Secţiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil”

Rubricile se completează corespunzător tipurilor de activităţi desfăşurate în mod individual sau într-o formă de asociere.

În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animale însumate în cadrul grupei respective.

4.1. Tabelul „Produse vegetale”

Col. 2 „Total suprafaţă” - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe.

Col. 3 „Suprafaţă până la care venitul este neimpozabil” - rubrica nu se completează.

Col. 4 „Suprafaţă pentru care venitul este impozabil” - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de produse vegetale, diferenţa dintre suma înscrisă în coloana 2 „Total suprafaţă” şi suma înscrisă în col.3 „Suprafaţă până la care venitul este neimpozabil”.

Exemplu: în cazul unei exploataţii de 100 ha cereale (grâu şi porumb): în col. 2 se înscrie „100 ha”, iar în col. 4 se înscrie „98 ha”, întrucât pentru primele 2 ha din grupa cereale veniturile nu se impozitează.

4.2. Tabelul „Animale”

Col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine” - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute.

Col. 3 „Număr capete animale/familii de albine până la care venitul este neimpozabil” - rubrica nu se completează.

Col. 4 „Număr capete animale/familii de albine pentru care venitul este impozabil” - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, diferenţa dintre suma înscrisă în coloana 2 „Număr total capete animale/familii de albine” şi suma înscrisă în col. 3 „Număr capete animale/familii de albine până la care venitul este neimpozabil”.

Exemplu: în cazul unei exploataţii de vaci şi bivoliţe de 102 capete: în col. 2 se înscrie „102 capete”, iar în col. 4 se înscrie „100 capete”, întrucât pentru primele 2 capete veniturile nu se impozitează.

atenţie: Suprafeţele destinate producţiei vegetale/capete de animale/familiile de albine, deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari ori de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

5. Secţiunea IV „Date privind asociaţii şi cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii”

Secţiunea se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

- col. 1 „Nume şi prenume asociat” - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere;

- col. 2 „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz;

- col. 3 „Domiciliul” - se completează adresa domiciliului fiscal;

- col. 4 „Cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii” - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale asocierii, conform contractului de asociere.

Exemplu: pentru o exploataţie de 100 ha cereale din cadrul unei asocieri formate din 3 persoane pentru care cotele de distribuire a venitului sunt 30%, 25% şi 45%, potrivit contractului, formularul se completează astfel:

- la secţiunea III, în col. 1 se înscrie „100 ha”, iar în col. 4 se înscrie „98 ha”, întrucât pentru primele 2 ha din grupa cereale veniturile nu se impozitează;

- la secţiunea IV, în col. 4, pe rândurile corespunzătoare fiecărui asociat, se vor înscrie cotele de participare (30%, 25% şi 45%).

atenţie: În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii

Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie şi Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Secţiunea V „Date de identificare a împuternicitului/ responsabilului asocierii”

Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secţiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului, care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de asociere.

În caseta „Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului sau asociatului, care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica „Nume, prenume/Denumire” - se înscriu, după caz, denumirea ori numele şi prenumele împuternicitului sau numele şi prenumele asociatului, care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de asociere.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului sau asociatului, care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de asociere.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 

În baza prevederilor art. 161 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 alineatul (1), punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. directorul general al Direcţiei generale de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile - membru;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2013.

Nr. 521.

 

 


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. 3.412 din 19 martie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 557 din 19 aprilie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

 

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 27 alin. (5) din Lega educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii.

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării externe periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară, este realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Art. 2. - Activitatea de evaluare externă se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Activitatea de evaluare externă a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară se realizează în baza unor criterii, indicatori şi standarde de evaluare unice la nivel naţional, valabile atât pentru învăţământul preuniversitar de stat, cât şi pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional. Art. 4. - În înţelesul prezentei metodologii:

a) unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, denumite în continuare unităţi, sunt creşele sau, după caz, grădiniţa sau centrul de zi, în situaţia în care se înfiinţează grupe de educaţie antepreşcolară în aceste unităţi. În cazul în care se înfiinţează grupe de educaţie antepreşcolară în grădiniţă sau în centrul de zi, acestea sunt considerate ca secţii ale unităţii respective;

b) creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară.

 

CAPITOLUL II

Procedurile de autorizare de funcţionare provizorie, de acreditare şi de evaluare externă periodică

 

Art. 5. - (1) ARACIP întocmeşte registre speciale, denumite Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară autorizaţi să funcţioneze provizoriu, precum şi Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi.

(2) înscrierea furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară în aceste registre se realizează după emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale de autorizare, respectiv de acreditare.

Art. 6. - (1) Autorizarea de funcţionare provizorie certifică respectarea de către furnizorii de educaţie timpurie a standardelor minime de funcţionare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi conferă acestora dreptul de organizare şi funcţionare provizorie şi de a înscrie copii.

(2) Autorizarea de funcţionare provizorie este obligatorie în cazul furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară nou-înfiinţaţi, ca entităţi distincte, de tip creşă, precum şi pentru grupele de copii nou-înfiinţate în cadrul grădiniţelor sau centrelor de zi autorizate.

(3) Autorizarea de funcţionare provizorie va fi solicitată de către conducerea furnizorului de educaţie timpurie antepreşcolară, respectiv creşă nou-înfiinţată, grădiniţă şi/sau centru de zi autorizat/autorizată, după înfiinţarea, conform legii, în maximum 30 de zile.

(4) în cazul în care educaţia timpurie antepreşcolară se înfiinţează de către o unitate de învăţământ preuniversitar acreditată de tip grădiniţă sau centru de zi, înscrisă în Registrul naţional ai furnizorilor acreditaţi de educaţie preşcolară ţinut de ARACIP, atunci grupele se consideră de drept autorizate să funcţioneze provizoriu şi se vor supune doar procesului de evaluare în vederea acreditării.

(5) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile conferite de lege.

Art. 7. - (1) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară autorizaţi să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a solicita acreditarea în termen de maximum 2 ani de la data înfiinţării.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), acreditarea grupelor de educaţie timpurie antepreşcolară, menţionate la art. 6 alin. (4), va fi solicitată de către conducerea grădiniţei sau a centrului de zi, cu avizul inspectoratului şcolar, după înfiinţarea acestora, până cel mai târziu la sfârşitul primului an de funcţionare,

(3) După acreditare, toţi furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară se supun procedurii de evaluare periodică, în condiţiile prevăzute de art. 33 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 1

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării

 

Art. 8. - (1) în vederea autorizării de funcţionare provizorie a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară nou-înfiinţaţi, persoanele juridice interesate în furnizarea de educaţie timpurie antepreşcolară trebuie să depună la ARACIP o documentaţie în următoarea componenţă:

a) cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă, în original;

b) raport de evaluare internă, structurat în formatul stabilit de ARACIP, în concordanţă cu domeniile prevăzute în standardele naţionale de evaluare: capacitate instituţională, eficacitate educaţională, managementul calităţii, în format electronic;

c) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie, conform cu originalul;

d) autorizaţia din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, în copie, conform cu originalul;

e) avizul de securitate la incendiu şi/sau autorizaţia privind securitatea la incendiu, în copie, conform cu originalul;

f) avizul conform prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, în copie, conform cu originalul;

g) ordinul de plată a tarifului de evaluare, în copie, conform cu originalul.

(2) în vederea acreditării, furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară autorizaţi trebuie să depună la ARACIP documentaţia în componenţa prevăzută la art. 8 alin. (1) în formatul stabilit de ARACIP şi făcut public, inclusiv avizul conform reînnoit, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012.

Art. 9. - (1) Raportul de evaluare internă este înregistrat şi repartizat spre expertiză personalului ARACIP, rezultatul expertizei fiind comunicat furnizorului respectiv în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării raportului.

(2) Vizita de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării se desfăşoară în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării ia ARACIP a cererii de declanşare a procedurii de evaluare externă.

Art. 10. - (1) în vederea desfăşurării vizitei de evaluare pentru autorizarea de funcţionare provizorie, Biroul executiv desemnează o persoană, colaborator extern al ARACIP, expert în evaluare şi acreditare, înscris în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare.

(2) Pentru vizita de evaluare în vederea acreditării, Biroul executiv desemnează o comisie de evaluare formată din 2-3 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare.

Art. 11. - (1) Durata vizitei de evaluare în vederea autorizării este de o zi.

(2) Durata vizitei de evaluare în vederea acreditării este de două zile.

(3) în cazuri excepţionale, durata vizitei de evaluare poate fi prelungită peste termenul stabilit iniţial, cu aprobarea Biroului executiv al ARACIP.

Art. 12. - În cadrul vizitelor de evaluare, membrii comisiilor de experţi verifică îndeplinirea standardelor de evaluare, precum şi conformitatea informaţiilor din raportul de evaluare internă depus la ARACIP cu situaţia reală.

Art. 13. - (1) Colaboratorii externi ai ARACIP desemnaţi pentru desfăşurarea vizitei de evaluare întocmesc propriul raport de evaluare externă, pe care îl înaintează personal la ARACIP, în maximum 3 zile de la data finalizării evaluării.

(2) Personalul desemnat al ARACIP primeşte, înregistrează şi verifică rapoartele de evaluare externă întocmite.

(3) în cazul în care, în urma verificării rapoartelor de evaluare externă întocmite de către comisiile de experţi, se constată neconcordanţe între datele din rapoarte şi documentaţia cuprinsă în raportul de evaluare internă depus la ARACIP, conducătorul Departamentului de acreditare poate dispune completarea sau refacerea raportului de evaluare externă, inclusiv prin completarea documentaţiei. Pentru realizarea noului raport de evaluare externă este desemnat şi expertul din cadrul ARACJP care a realizai expertiza raportului de evaluare internă depus de furnizorul de educaţie timpurie antepreşcolară respectiv.

(4) în urma verificării prevăzute la alin. (3), experţii angajaţi ai ARACIP validează raportul de evaluare externa întocmit şi fi înaintează Biroului executiv al ARACIP în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.

(5) în urma validării raportului, Biroul executiv al ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, analizează şi avizează rapoartele de evaluare primite şi le înaintează Consiliului ARACIP spre aprobare.

(6) Consiliul ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, analizează şi aprobă rapoartele de evaluare întocmite.

(7) După aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea/neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării.

(8) Acordarea/neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditării se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Consiliului ARACIP.

(9) Rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experţi, se fac publice pe site-ul ARACIP, în maximum 30 de zile de la aprobarea în Consiliul ARACIP.

Art. 14. - (1) în cazul în care furnizorul de educaţie timpurie antepreşcolară nu a primit autorizaţia de funcţionare provizorie, respectiv acreditarea, acesta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare internă, în termen de maximum un an, după remedierea tuturor deficienţelor care au stat la baza neacordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, cu respectarea procedurii prevăzute de prezenta metodologie.

(2)în cazul menţionat la alin. (1), raportul de evaluare internă depus de furnizorul respectiv va cuprinde doar informaţiile referitoare la remedierea tuturor deficienţelor care au stat la baza neacordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Evaluarea externă periodică a instituţiilor care oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară

 

Art. 15. - (1) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi au obligaţia de a solicita ARACIP desfăşurarea procedurilor de evaluare externă periodică la 3 ani de la obţinerea acreditării.

(2) Evaluarea externă periodică la 3 ani de la obţinerea acreditării este obligatorie şi echivalează cu reacreditarea furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară, atestând îndeplinirea standardelor minime de funcţionare de către furnizorii respectivi şi reînscrierea acestora în Registrul corespunzător.

(3) Evaluarea externă periodică la 3 ani de la obţinerea acreditării se realizează ia cererea furnizorului de educaţie timpurie antepreşcolară acreditat, constituie o obligaţie din partea acestuia şi presupune achitarea tarifului de acreditare stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(4) Documentele necesare în vederea realizării vizitei de evaluare externă se fac publice de către ARACIP.

(5) în cazul în care furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară nu solicită evaluarea externă periodică, aceasta se va desfăşura din iniţiativa ARACIP, în vederea verificării îndeplinirii de către aceştia a standardelor minime de funcţionare.

Art. 16. - (1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se realizează din 5 în 5 ani, după obţinerea acreditării/ reacreditării şi atestă nivelul de calitate existent în instituţia respectivă.

(2) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei din 5 în 5 ani se finalizează cu atestarea nivelului de calitate realizat la indicatorii de calitate prevăzuţi de standardele în vigoare şi cu eliberarea de către ARACIP a unui atestat în acest sens.

(3) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei din 5 în 5 ani se realizează la cererea furnizorului de educaţie timpurie antepreşcolară acreditat sau la cererea altor instituţii/organizaţii publice ori private interesate.

(4) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei din 5 în 5 ani presupune achitarea tarifului de evaluare periodică stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. - (1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei din 5 în 5 ani se finalizează cu acordarea următoarelor calificative, pentru fiecare indicator de performanţă evaluat din standardele de referinţă:

a) „nesatisfăcător”,în situaţia neîndeplinirii cel puţin a unui descriptor din standardele de acreditare şi evaluare periodică;

b) „satisfăcător”, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică;

c) „bine”, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi cel puţin a unui descriptor din standardele de referinţă;

d) „foarte bine”, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă;

e) „excelent”, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică, a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă, precum şi a unor descriptori proprii, definiţi de unitatea de învăţământ.

(2) Atestarea nivelului de calitate pentru un furnizor de educaţie timpurie antepreşcolară are o valabilitate de 5 ani.

Art. 18. - (1) La împlinirea termenului de solicitare a primei evaluări externe periodice, furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi pot opta între a solicita reacreditarea sau atestarea nivelului de calitate.

(2) în cazul în care, în urma desfăşurării evaluării externe periodice a calităţii educaţiei, furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi obţin cel puţin calificativul „satisfăcător”, conform atestării nivelului de calitate, atunci acestea nu mai au obligaţia de a solicita reacreditarea şi rămân înscrise în Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi.

(3) în cazul în care, în urma desfăşurării evaluării externe periodice a calităţii educaţiei, furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi obţin calificativul „nesatisfăcător”, aceştia au obligaţia de a solicita reacreditarea în maximum un an calendaristic de la cererea de evaluare externă periodică înaintată ARACIP, în caz contrar furnizorul respectiv fiind exclus din Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi, nemaiavând dreptul de a face înscrieri, iar copiii fiind transferaţi la alte instituţii similare.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - La activităţile de evaluare a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice pot participa, cu statut de observator, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai părinţilor, ai altor instituţii reprezentative din comunitatea locală, ai autorităţilor publice judeţene şi locale interesate.

Art. 20. - (1) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară care funcţionează legal în anul şcolar 2012-2013, conform legislaţiei în vigoare, se consideră acreditaţi şi se supun doar procedurilor de evaluare externă periodică, în urma cărora vor fi înscrişi în Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi.

(2) în vederea înscrierii furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară prevăzuţi la alin. (1) în Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor înainta ARACIP, la solicitarea acesteia, datele şi informaţiile necesare în termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

(3) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară prevăzuţi la alin. (1) vor înainta la ARACIP avizul conform prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 în termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabileşte tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomureş - SA. Târgu Mureş, pentru ciclul complet de înmagazinare aprilie 2013-martie 2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Componentele tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu conţin T.V.A.

Art. 2. - (1) Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente primului an, aprilie 2012-martie 2013, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al doilea an, aprilie 2013-martie 2014, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Comercială „Depomureş” - SA. Târgu Mureş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 30 aprilie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 25.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare aprilie 2013-martie 2014

 

Denumirea componentei tarifului

U.M.

Valoarea

Componentă fixă pentru rezervarea de capacitate

lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare

8,01

Componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale

lei/MWh

3,10

Componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale

lei/MWh

1,27

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITUL TOTAL ŞI VENITUL REGLEMENTAT TOTAL aferente primului an, aprilie 2012-martie 2013, al perioadei a treia de reglementare

 

 

Denumirea

U.M.

Valoarea

Capacitatea operaţională

MWh

3.154.550

Venitul total

lei

28.854.598,96

Venitul reglementat total

lei

29.220.605,22

 

 

ANEXA Nr. 3

 

VENITUL TOTAL ŞI VENITUL REGLEMENTAT TOTAL

aferente celui de-al doilea an, aprilie 2013-martie 2014, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumirea

U.M.

Valoarea

Capacitatea operaţională

MWh

3.154.550

Venitul total

lei

38.017.693,25

Venitul reglementat total

lei

30.406.506,92

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş

 

Având în vedere dispoziţiile ari 178 alin. (2) lit. a) si ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabileşte tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, pentru ciclul complet de înmagazinare aprilie 2013-martie 2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin

(2) Componentele tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu conţin T.V.A.

Art. 2. - (1) Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente primului an, aprilie 2012-martie 2013, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al doilea an, aprilie 2013-martie 2014, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 30 aprilie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 26.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare aprilie 2013-martie 2014

 

Denumirea componentei tarifului

U.M.

Valoarea

Componentă fixă pentru rezervarea de capacitate

lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare

13,12

Componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale

Iei/MWh

2,37

Componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale

iei/MWh

1,80

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITUL TOTAL ŞI VENITUL REGLEMENTAT TOTAL

aferente primului an, aprilie 2012-martie 2013, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumirea

U.M.

Valoarea

Capacitatea operaţională

MWh

29.355.360,00

Venitul total

lei

368.193.137,77

Venitul reglementat total

lei

343.003.766,13

 

ANEXA Nr. 3

 

VENITUL TOTAL ŞI VENITUL REGLEMENTAT TOTAL

aferente celui de-al doilea an, aprilie 2013-martie 2014, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumirea

U.M.

Valoarea

Capacitatea operaţională

MWh

29.355.360,00

Venitul total

lei

464.046.198,93

Venitul reglementat total

lei

356.895.418,66

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali si al societăţilor de consultantă fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 16 aprilie 2013, hotărăşte:

Articol unic. - Se aprobă Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală*), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 6.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.