MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 245/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 245         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

32. - Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.587. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 6 din 15 aprilie 2013

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Luând în considerare opiniile şi recomandările Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi ale Băncii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum şi necesitatea reducerii volumului de plăţi restante şi de arierate înregistrate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru evitarea blocajelor financiare de la nivelul acestora,

având în vedere necesitatea:

- întăririi disciplinei economico-financiare de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru evitarea intrării în incapacitate de plată, respectiv pentru evitarea declanşării unor executări silite ale autorităţilor administraţiei publice locale;

- diminuării presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumita în continuare ANAF, preia în administrare de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului obligaţia de plată în valoare de 119.011.129 lei a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate.

(2) Obligaţiile fiscale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA. administrate de către ANAF, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se transmit Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - SA în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în schimbul stingerii parţiale a debitului restant pe care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă .C.F.R. Marfă” - S.A. Îl are faţă de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” -S.A.

(3) în scopul transmiterii obligaţiilor fiscale potrivit alin. (2), organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. eliberează certificatul de atestare fiscală, care conţine obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Prin preluarea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (2), începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. este noul debitor al acestor obligaţii fiscale, iar Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A este liberată de plata obligaţiilor fiscale transmise.

(5) Sechestrele aplicate asupra bunurilor Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru executarea obligaţiilor fiscale transmise potrivit alin. (2) se menţin în scopul garantării obligaţiilor fiscale ce fac obiectul preluării.

Art. 2. - După transmiterea, respectiv preluarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la:

a) scăderea din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale transmise de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A;

şi

b) înregistrarea în evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale preluate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

Art. 3. - Termenele de prescripţie prevăzute de lege la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru obligaţiile fiscale prevăzute ia art. 1 alin. (1) şi (2) rămân aplicabile.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Adrian Constantin Volintiru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 32.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional -2013,

având în vedere Nota nr. 29.521 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2013 - sesiune specială,

în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2013,18-31 mai 2013, pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale. Calendarul este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova nominalizează unităţile de învăţământ - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2013.

Art. 3. - Lista nominală a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 18-31 mai 2013, este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Se numesc ca preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare după cum urmează:

- Vasile Dumitrescu, praf. univ. dr. ing., de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;

- Anca Mihaela Dobrinescu, conf. univ. dr., de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de evaluare.

(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. - Sesiunea specială de bacalaureat 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2013, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, valabile şi pentru anul 2013, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 şi prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012.

Art. 6. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, conducerea unităţilor de învăţământ - centre de bacalaureat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 22 aprilie 2013.

Nr. 3.587.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

sesiunii speciale de bacalaureat 2013,18-31 mai 2013

 

18-19 mai 2013

Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen

20-21 mai 2013

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

22-23 mai 2013

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

24-25 mai 2013

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

27 mai 2013

Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă

28 mai 2013

Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă

29 mai 2013

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - proba scrisă

30 mai 2013

Limba şi literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă

Afişarea rezultatelor până la ora 18

Depunerea contestaţiilor (orele 18-20)

31 mai 2013

Rezolvarea contestaţiilor

Afişarea rezultatelor finale

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA NOMINALA

a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială, 18-31 mai 2013

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Clasa

Unitatea de Învăţământ/Localitatea

Judeţul

Olimpiada/ Concursul

0

1

2

3

4

5

1.

PRUNA N. MIHAI GRIGORE

XII/2013

Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare

Maramureş

Chimie

2.

COROAMĂ S. I. TEODORA

XII/2013

Colegiul Naţional „Minai Eminescu”, Botoşani

Botoşani

Chimie

3.

IEŞANU C. C. MARA IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Roman Vodă”, Roman

Neamţ

Chimie

4.

POPESCU I. MIHAI VIOREL

XII/2013

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Dolj

Chimie

5.

MURGOCIC. ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Bucureşti

Bucureşti

Chimie

6.

BRATEI A. ALEXANDRU- ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa

Constanţa

Chimie

7.

BOBU L. ANDREEA

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Chimie

8.

CORBU S. MĂRIA CRISTINA

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Bucureşti

Bucureşti

Chimie

9.

CONDURACHE P. A. ILIE- ANDREI

XII/2013

Liceul Teoretic, „Ovidius”, Constanţa

Constanţa

Chimie

10.

BOLUNDUT V. ALEXANDRU-CRISTIAN

XII/2013

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca

Cluj

Biologie

11.

JURJ I. I. IULIAN-GRAŢIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia

Alba

Biologie

12.

DIMULESCU H.I. CRISTIANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”. Craiova

Dolj

Biologie

13.

CORDOŞ M. D. MIHAI ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca

Cluj

Biologie

14.

POPAS. CĂTĂLIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Gh. Munteanu Murgoci”, Macin

Tulcea

Biologie

15.

CIUREAG. MIRUNA-IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Prahova

Biologie

16.

NIŢULESCU C. ADINA CORNELIA

XII/2013

Colegiul Naţional „C. Diaconovici Loga”, Timişoara

Timiş

Biologie

17.

BRATU I. IONUŢ FLAVIUS

XII/2013

Colegiul Naţional „Unirea”, Focşani

Vrancea

Biologie

18.

NIŢU-PREDAT. IONELA

XII/2013

Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”, Alexandria

Teleorman

Biologie

19.

TOMENCO V. TRAI AN

XII/2013

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, Bucureşti

Bucureşti

Geografie

20.

CONSTANŢI NESCU PETRU

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti

Bucureşti

Matematică

21.

BARBU MIHAI FLORIN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Matematică

22.

MÂNDRILA CLAUDIU

XII/2013

Colegiul Naţional „Constantin Carabella”, Târgovişte

Dâmboviţa

Matematică

23.

GHEORGHE L. DAN ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti

Argeş

Matematică

24.

MIHAILESCU C. MĂRIA ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Ploieşti

Prahova

Matematică

25.

PASNICU MIHAI ROBERT

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Matematică

26.

TOMA FLORINA

XI1/2013

Colegiul Naţional Iaşi

Iaşi

Matematică

27.

GAVRILĂ VLAD ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Informatică

28.

POPA MIHAI

XII/2013

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Dolj

Informatică

29.

VORONEANU RADU ŞTEFAN

XII/2013

Colegiul Naţional „1. L. Caragiale”, Ploieşti

Prahova

Informatică

30.

DUSMANU MIHAI ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti

Bucureşti

Informatică

31.

POPESCU SILVIU-EMIL

XII/2013

Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Bucureşti

Bucureşti

Informatică

32.

ANTONOV IRAIDA

XII/2013

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea

Tulcea

Limba rusă maternă

33.

IVANOV ALLA

XII/2013

Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi

Iaşi

Limba rusă maternă

34.

SAVIN VICTOR MARIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Tulcea

Tulcea

Limba rusă maternă

35.

EVTEI TAISIA

XII/2013

Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanţa

Constanţa

Limba rusă maternă

36.

IVANOV N EONI LA

XII/2013

Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, Brăila

Brăila

Limba rusă modernă

37.

MOLDOVAN VICTOR

XII/2013

Colegiul Economic Administrativ, Iaşi

Iaşi

Limba rusă modernă

38.

FURNICĂ MIHAELA

XII/2013

Colegiul Naţional „Edmond Nicolau”, Brăila

Brăila

Limba rusă modernă

39.

ANDRONIC DAN CRISTIAN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Fizică

40.

BLEAHU ANDREI IOAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Oneşti

Bacău

Fizică

41.

DUMITRU SEBASTIAN FLORIN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Fizică

42.

KISALEX MIHAI

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti

Bucureşti

Fizică

43.

POP DAN IONUŢ

XII/2013

Colegiul Naţional „Silvania”, Zalău

Sălaj

Fizică

44.

POPESCU MIHAI-RADU

XII/2013

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa

Constanţa

Fizică

45.

IGELSKY ELENA MANUELA

XII/2013

Colegiul Naţional „Decebal, Deva

Hunedoara

Admitere Austria

46.

DAWOUDABDULLAH

XII/2013

Colegiul Naţional „1. L. Caragiale”, Bucureşti

Bucureşti

Arte marţiale ju-jitsu

47.

BAHNEANU O COSMIN GABRIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Atletism

48.

BISCAH. CLAUDIU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Ster”, Buzău

Buzău

Atletism

49.

BUDIN M. DANIEL MIHAI ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

50.

BUNEAF. ANCA MĂRIA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş

Sibiu

Atletism

51.

CHIFORM. VALENTIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

52.

CODREANU G. ŞTEFAN ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Ster”, Buzău

Buzău

Atletism

53.

COJOCARU V. ALEXANDRU GABRIEL

XII/2013

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

54.

COSMAI. MIHAI CĂTĂLIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Atletism

55.

DRAGOMIR I. ADRIAN IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Atletism

 

56.

GLISCAV. CORNEL CONSTANTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

57.

GLISCAV. MARIAN CRISTINEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

58.

LOGHIN M. DANA ELENA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş

Sibiu

Atletism

59.

MOTOGNAI. BOGDAN IONUTZ

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Atletism

60.

NICHITUSR PAVEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv. Slatina

Olt

Atletism

61.

PETRESCU V. MSHAI VALENTIN

XII/2013

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

62.

PISTOLI. IONELA-DENISA

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roşu/Chiajna

Ilfov

Atletism

63.

PITIGOI I IOAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Atletism

64.

RA20RH. BIANCA DENISA

XII/2013

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca

Cluj

Atletism

65.

ROMAS G. MIHAI IULIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Atletism

66.

SIMIUC P. LENUTA PETRONELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Atletism

67.

STANCIU M. CRISTIAN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

68.

TERPEZAN S. ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

69.

STOENESCU F. FLORENTIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Atletism

70.

BARBUT N, ANDREI IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timişoara

Timiş

Atletism

71.

BLENCHE M. MARIUS MARIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timişoara

Timiş

Atletism

72.

DUMITRACHE I. COSMIN ILIE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Timişoara

Timiş

Atletism

73.

CIULEI G. SAVINELA VIOLETA

XII/2013

Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Macin

Tul cea

Atletism

74.

COJAN I. IONEL IRINEL AUGUSTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Atletism

75.

MURESAN L SEBASTIAN LUCIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Atletism

76.

LAZAR MĂRIO

XII/2013

Colegiul Naţional „George Bariţiu”, Cluj-Napoca

Cluj

Baschet

77.

TINCU VLAD LAURENTIU

XII/2013

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Sibiu

Sibiu

Baschet

78.

PĂUN GEORGIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timişoara

Timiş

Baschet

79.

DAM IAN ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova

Dolj

Baschet

80.

POPOVICI VLAD

XII/2013

Colegiul Naţional Iaşi

Iaşi

Baschet

81.

DASCALESCU FLORIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Baschet

82.

DRAGUSANU Ml HAI

XII/2013

Colegiul Naţional „Aprily Lajos”, Braşov

Braşov

Baschet

83.

DUMITRACHE ALEXANDRA-MARIA

XII/2013

Colegiul Naţional „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Baschet

84.

GRIGOREANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Baschet

85.

LACHE VANESA

XII/2013

Colegiul Naţional „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Baschet

86.

ARDELEAN DORA

XII/2013

Liceul „Grigore Moisil”, Timişoara

Timiş

Baschet

87.

ENEVLADUT ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Prahova

Baschet

88.

DRAGHICIU PETRUTA GABRIELA

XII/2013

Colegiul Economic, Buzău

Buzău

Box

89.

RIZOIU DAVID MIHAI

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Box

90.

PARASCHIVEANU CATALIN IULIAN

XII/2013

Grup Şcolar „Letea”, Bacău

Bacău

Box

91.

HIRCESCU ALEXANDRU

XII/2013

Liceul „Anghel Saligni”, Bucureşti

Bacău

Box

92.

MACHEDON ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Box

93.

ALECU SILVIU GABRIEL

XII/2013

Grup Şcolar Agricol, Bărcăneşti

Prahova

Box

94.

CIOBANU GEORGE CLAUDIU

XII/2013

Grup Şcolar Tehnologic „Ion Barbu”, Giurgiu

Giurgiu

Box

95.

GURAU ANDREI DANIEL

XII/2013

Grup Şcolar Agricol, Bărcăneşti

Prahova

Box

96.

POPESCU GEORGIAN

XII/2013

Liceul „Toma Socolescu”, Ploieşti

Prahova

Box

97.

STOICA ROMEO CRISTIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploieşti

Prahova

Box

98.

PARASCHIV BOGDAN MARIUS

XII/2013

Liceul „Anghel Saligny”, Ploieşti

Prahova

Box

99.

BUICIAC PAVEL-IULIAN

XII/2013

Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari

Constanţa

Canotaj

100.

MARDARE ALEXANDRU VAS IU CA

XII/2013

Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari

Constanţa

Canotaj

101.

OPREALAURA

XII/2013

Liceul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari

Constanţa

Canotaj

102.

MARIUC DUMITRU PAVEL-VIOREL

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

103.

ANICULESEI NECULAI

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

104.

ALBU DENISA MĂRIA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

105.

BERINDEI MIHAELA TEODORA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

106.

CUCU GIORGIANAMADALINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

107.

BEJINARIU VIVIANA IULIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canotaj

108.

IVANICIUC ANA MARINELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoşani

Botoşani

Canotaj

109.

OMAN IA MARTA

XII/2013

Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni

Suceava

Canotaj

110.

TOLESCU MARIUS ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni

Suceava

Canotaj

 

111.

GHICA MARIUS ANDREI

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Canotaj

112.

BUZNEAN FLORIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

113.

MIHALESCU GHEORGHE

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

114.

BALAU RAZVAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

115.

VRANCEANU IOANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

116.

SIMION ANA MĂRIA IULIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

117.

TATARU ANDREEA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

118.

BUZNEAN FLORENTINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

119.

PROPSTMIHAITA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

120.

COLCEAG LAURENTIU MARIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Ilfov

Canotaj

121.

CILIPARPAD

XII/2013

Liceul Tehnologic „Ioanes Kajoni”, Miercurea-Ciuc

Harghita

Ciclism

122.

TEREBESI ISTVAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”, Târgu Mureş

Mureş

Ciclism

123.

CEAUSESCU CRISTIAN ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Jean Monet, Bucureşti

Bucureşti

Călărie

124.

IONITA BIANCA MIHAELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv. Botoşani

Botoşani

Haltere

125.

AANEI ANDREEA

XII/2013

Grupul Şcolar „Dimitrie Negreanu”, Botoşani

Botoşani

Haltere

126.

DOROFTEI EMANUEL

XII/2013

Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci”, Oneşti

Bacău

Haltere

127.

LEPSA IRINA LĂCRĂMIOARA

XII/2013

Liceul Particular „Octav Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Haltere

128.

DUMITRACHE MARIANA GEORGIANA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotam”, Constanţa

Constanţa

Haltere

129.

BILEGAN TEODOR VALENTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Arad

Arad

Haltere

130.

CROITORU FLORIN IONUT

XII/2013

Liceul Tehnologic Forestier, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Haltere

131.

PRICOPI DANA ANDREEA

XII/2013

Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Braşov

Braşov

Handbal

132.

CARJAN ROXANA DIANA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

133.

CONSTANTINESCU MĂRIA CLAUDIA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Caracal

Olt

Handbal

134.

STOICA ALS NA

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Caracal

Olt

Handbal

135.

POPA LAURA PETRUTA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

136.

CIOCAANGELA

XII/2013

Colegiul Tehnic Media, Bucureşti

Bucureşti

Handbal

137.

ZAMFIRESCU MĂRIA MADALINA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

138.

SAFTA NICOLETA FILOFTEIA

XII/2013

Colegiul Energetic. Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

139.

CHIRI LA MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Roman

Neamţ

Handbal

140.

INCULET ANA MĂRIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

141.

SERBAN ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional „Octavian Onicescu”, Bucureşti

Bucureşti

Handbal

142.

DEDUDENISASTEFANIA

XII/2013

Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Braşov

Braşov

Handbal

143.

PERIANU GABRIELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Brăila

Brăila

Handbal

144.

AGAPE GIORGI AN A VICTORIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

145.

ORSINSCHI ALEXANDRA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

146.

CONACHI MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

147.

ENACHE CRISTINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Roman

Neamţ

Handbal

148.

BON EA MĂRIA MADALINA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

149.

BOI AN CRISTINA Dl AN A

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

150.

ANDRITA CRISTINA ALEXANDRA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

151.

PRUNDARUIOANA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

152.

CHIPERI FLORIN

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

153.

NISTORIONITAIONUT

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

154.

BU DU I ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

155.

MACOVEI ADRIAN TEODOR

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

156.

MILITARU ROBERT

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

157.

SINCELEAN VLAD

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

158.

ROTARU ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

159.

FRANGULEA SILVIU

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

160.

BĂLAN DANIEL

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

161.

MIHAILESCU ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

162.

SZASZANDRASZ

XII/2013

Colegiul Naţional „M. Eliade”, Sighişoara

Mureş

Handbal

163.

UNGUREANU NICOLAE

XII/2013

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti

Prahova

Handbal

164.

BURLACU GABRIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Handbal

165.

SOMLEARAMON

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Handbal

 

166.

NEGRU NICUSOR

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Reşiţa

Caraş-Severin

Handbal

167.

BOBEICA DANIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Handbal

168.

IANCU IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Constanţa

Constanţa

Handbal

169.

BARDOCZ T. RICHARD

XII/2013

Liceul Teoretic „Marton Aron”, Miercurea-Ciuc

Harghita

Judo

170.

FERARIUS. FLORISALEX

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Judo

171.

PANAITE M. GHEORGHITA ADRIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Judo

172.

ONOFREI I. RAZVAN NICUSOR

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Prahova

Judo

173.

PANA HORIA

XII/2013

Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Ploieşti

Prahova

Judo

174.

DANES S FLORIN

XII/2013

Liceul Tehnologic „1 Mai”, Ploieşti

Prahova

Judo

175.

CANE CĂTĂLIN

XII/2013

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, Ploieşti

Prahova

Judo

176.

NEGUT M. MARIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roşu/Chiajna

Ilfov

Judo

177.

POPM. DENIS

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare

Maramureş

Judo

178.

SILAGHI ANTONIA

XII/2013

Colegiul Naţional „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

179.

BOB ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

180.

BIRZA IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

181.

MASNITA RODICA

XII/2013

Colegiul Naţional „Cetate Deva”

Hunedoara

Judo

182.

LIOVEANU LAVINIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Judo

183.

FLORIAN ALEXANDRA LARISA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

184.

PODELENCZKI LORENA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

185.

FLORIAN ANDREEA GEANINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

186.

PANTEA IOANA MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

187.

POP CRISTIAN MIRCEA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea

Bihor

Judo

188.

GAVRILEI GHEORGHE

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canoe

189.

VIDROIU ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

190.

CIREŞ SILVIU CALIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu°, Snagov

Ilfov

Caiac

191.

DUGALIEIONUT SORIN

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Caiac

192.

MOROSAN OCTAVIAN

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Caiac

193.

SIRBU IONUT COSMIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa

Constanţa

Caiac

194.

SENTIANOSI ADRIAN DORIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv CSS Baia Mare

Maramureş

Caiac

195.

DIN ALEXANDRU GEORGE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

196.

GHITULESCU ION MIHAITA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

197.

PASĂRI UC ALINA MIHAELA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Canoe

198.

MICUTARI SÂNZIANA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Caiac

199.

CAMINESCU FLORENTINA

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Caiac

200.

MARANCEAMIHAI

XII/2013

Liceul Tehnic Diema, Orşova

Mehedinţi

Canoe

201.

NICAALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Caiac

202.

CIOBAN GELU MARIUS

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Caiac

203.

RAMOR VASILE ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Orşova

Mehedinţi

Caiac

204.

COSTIN MARIUS VIOREL

XII/2013

Grupul Şcolar Agricol, Mărăcineni

Argeş

Caiac

205.

PURCAR BOGDAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

206.

TRAJ ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

207.

TUNYOGICSABA

XII/2013

Colegiul Tehnic de Transporturi .Transilvania”, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

208.

ZEZEANU ANDREEA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Kempo

209.

PRICOB SIMONA

XII/2013

Colegiul Naţional Sportiv „Cetate Deva”

Hunedoara

Lupte

210.

PELIANCA ANDREEA

XII/2013

Colegiul Naţional Sportiv „Cetate Deva”

Hunedoara

Lupte

211.

GAVRILIUC LAURA

XII/2013

Liceul „Dimitrie Leonida”, Petroşani

Hunedoara

Lupte

212.

MACOVEI DENISA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Craiova

Dolj

Lupte

213.

RADU ALIN

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roşu/Chiajna

Ilfov

Lupte

214.

POPESCU ANDREI RAZVAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Lupte

215.

BREBAN IULIAN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă”, Şiret

Suceava

Lupte

216.

DUDAU ANDREI VASILE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamţ

Neamţ

Lupte

217.

GRAJDEAN IULIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa

Constanţa

Lupte

218.

DAVID DOBRE

XII/2013

Liceul Tehnologic, Jimbolia

Timiş

Lupte

219.

MUMJIEV MARIUS IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Craiova

Dolj

Lupte

220.

BADEA GEORGE GABRIEL

XII/2013

Liceul „Anghel Saligni”, Bucureşti

Bucureşti

Lupte

 

221.

CRETU FLORIN

XII/2013

Grup Şcolar de Industrie Mică şi Servicii, Sighetu Marmaţiei

Maramureş

Lupte

222.

CRISTEA MARIAN

XII/2013

Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu”, Braşov

Braşov

Lupte

223.

GHERGHISAN NICU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Tulcea

Tulcea

Lupte

224.

MIZGACIU RADU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Lupte

225.

MOLDOVAN DARIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Satu Mare

Satu Mare

Lupte

226.

FILIP ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional Economic .Andrei Bârseanu”, Braşov

Braşov

Motocros

227.

AIACOBOAE MARA ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău

Bacău

Nataţie şi pentatlon modem, sărituri în apă

228.

GOROGHIS LOREDAN MADALIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare

Maramureş

Orientare

229.

BLEJ DEA ALEXANDRU MARINEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Craiova

Dolj

Orientare

230.

OPREA ALEXANDRU VLAD

XII/2013

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti

Prahova

Patinaj viteză

231.

TATULESCU BOGDAN ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Braşov

Braşov

Patinaj viteză

232.

IONESCU VLAD

XII/2013

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Braşov

Braşov

Patinaj artistic

233.

SARA TI MEA

XII/2013

Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac”, Gheorgheni

Harghita

Schi fond

234.

FERENCZ KATALIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Batthyany Ignac”, Gheorgheni

Harghita

Schi fond

235.

SALMAN DIANA MĂRIA

XII/2013

Liceul Teoretic, Zămeşti

Braşov

Biatlon

236.

GIRBACEATUDOR

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Braşov

Braşov

Biatlon

237.

CRITURLEA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Tehnologic Malaxa, Zămeşti

Braşov

Biatlon

238.

GIURGI-STEFES DANIEL

XII/2013

Liceul Teoretic „J. Honterus”, Braşov

Braşov

Biatlon

239.

UNGUREANU MARIUS PETRU

XII/2013

Liceul Teoretic „I. Luca”, Vatra Dornei

Suceava

Biatlon

240.

timiş şchiopulsviu

XII/2013

Liceul Teoretic „V. Deac”, Vatra Dornei

Suceava

Schi fond

241.

TUDORAN CLAUDIU ŞTEFAN

XII/2013

Colegiul Naţional „N. Titulescu”, Braşov

Braşov

Schi alpin

242.

PUIU RUXANDRA

XII/2013

Colegiul Naţional „Gh. Şincai”, Baia Mare

Maramureş

Schi alpin

243.

GAVRILGEANINA FLORENTINA

XII/2013

Colegiul Naţional „Waldorf, Iaşi

Iaşi

Scrimă

244.

SIRBU DRAGOS SEBASTIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Scrimă

245.

TEODOSIU IULIAN ROBERT

XII/2013

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Slobozia

Ialomiţa

Scrimă

246.

AMZA MĂRIO

XII/2013

Liceul Teoretic „Ioan Petrus” Otopeni-Ilfov

Ilfov

Snooker

247.

BARNET DANIEL EMANUEL

XII/2013

Colegiul Naţional „G. Coşbuc”, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Taekwondo WTF

248.

LESAN BIANCA NICOLETA

XII/2013

Colegiul Tehnic Info-EI, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Taekwondo WTF

249.

ISTRATE ROXANAANA MĂRIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter”, Buzău

Buzău

Tenis de masă

250.

SULEATUDOR CRISTIAN

XII/2013

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Bucureşti

Bucureşti

Tenis

251.

FI FEA CĂTĂLIN

XII/2013

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bucureşti

Bucureşti

Tenis

252.

SZEKELYANDRAS

XII/2013

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Bucureşti

Bucureşti

Tenis

253.

GORONGEA CAMELIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

254.

PETRTILĂ MĂRIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

255.

PRICOP LUCIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic şi Economic „Virgil Madgearu”, Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

256.

ARADOAIE ERONIM MARCEL

XII/2013

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roşu/Chiajna

Ilfov

Box

257.

ATOM El AN CUTA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoşani

Botoşani

Box

258.

IABLONCSIK MILOSLAVA DARIA

XII/2013

Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, Oradea

Bihor

Admitere Austria

259.

CONSTANŢINESCU DIANA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti

Bucureşti

Admitere Germania

260.

CONSTANŢI NESCU MÂDĂLINA- ANDREEA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti

Bucureşti

Admitere Austria

261.

MANOLACHE SABINA ANA MĂRIA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti

Bucureşti

Admitere Olanda

262.

ZDRALEA MĂRIA ELISABETA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, Bucureşti

Bucureşti

Admitere Olanda

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

 

DECIZIA Nr. 6

din 15 aprilie 2013

 

Dosar nr. 3/2013

 

Rodica Aida Popa - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale

Alina Iuliana Ţuca - judecător la Secţia I civilă – judecător – raportor

Românită Ecaterina Vrînceanu - judecător la Secţia I civilă

Elena Floarea - judecător !a Secţia I civilă

Aurelia Rusu - judecător la Secţia I civilă

Paula Pantea - judecătoria Secţia I civilă

Cristina Iulia Tarcea - judecător la Secţia I civilă

Creţu Dragu - judecător la Secţia I civilă

Cristina Luzescu - judecător la Secţia I civilă

Minodora Condoiu - judecător la Secţia a II-a civilă

Ileana Izabela Dolache - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Iulia Manuela Cîrnu - judecător la Secţia a II-a civilă – judecător – raportor

Paulina Lucia Brehar - judecător la Secţia a II-a civilă

Tatiana Gabriela Năstase - judecător la Secţia a II-a civilă

Nela Petrişor - judecător la Secţia a II-a civilă

Gheorghiţa Luţac - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Doina Duican - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Ana Maria Dascălu - judecător la Secţia penală

Mariana Ghena - judecător la Secţia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 3/2013 a fost constituit conform dispoziţiilor art. 3306 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 272 alin. (2) lit. a) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror Antonia Constantin.

La şedinţa de judecată participă doamna Adriana Stamatescu, magistrat-asistent la Secţia I civilă, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la bunurile confiscate prin hotărâri de condamnare sau ca efect al măsurilor administrative cu caracter politic, ce pot fi restituite prin echivalent.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: practică judiciară, raportul întocmit de judecătorii raportori şi 3 cereri de intervenţie accesorie, formulate de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, de Tomuş Alexandra, în nume propriu, precum şi în numele a 255 de persoane, care au semnat cererea, şi de Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan.

Faţă de aspectele cuprinse în referatul magistratului-asistent referitoare ia cererile de intervenţie formulate în cauză, Curtea acordă cuvântul reprezentantei procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Doamna procuror Antonia Constantin pune concluzii de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de intervenţie, arătând că dreptul de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu recurs în interesul legii aparţine numai titularilor prevăzuţi expres şi limitativ de art. 329 din Codul de procedură civilă.

Înalta Curte, deliberând, în raport cu dispoziţiile art. 51 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, respinge, ca inadmisibile, cererile de intervenţie accesorie formulate de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, Tomuş Alexandra şi Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan.

Doamna judecător Rodica Aida Popa, preşedintele completului de judecată, constatând că nu mai există chestiuni prealabile sau excepţii, a acordat cuvântul reprezentantului procurorului general, doamna procuror Antonia Constantin, pentru susţinerea recursului în interesul legii.

Doamna procuror Antonia Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a susţinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii, în sensul de a se stabili că în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi acordate despăgubiri materiale numai pentru aceleaşi categorii de bunuri care fac obiectul reglementării actelor normative speciale de reparaţie, respectiv Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, sub imperiul cărora partea interesată să nu fi obţinut deja o reparaţie. A susţinut că din verificarea jurisprudenţială a rezultat o practică neunitară a instanţelor, conturându-se două mari orientări:

- Într-o primă orientare s-a apreciat că dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se referă exclusiv la imobile prin natura lor şi la bunuri mobile devenite imobile prin destinaţie, raportat la dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în favoarea acestei opinii sunt argumentele de interpretare gramaticală şi sistematică a normei juridice;

- Într-o a două orientare s-a decis că pot fi restituite şi bunuri mobile, conform principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus; s-a apreciat că din analiza Legii nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul normativ reprezentat de legile de reparaţie, se constată că, dacă cu privire la bunurile imobile au fost adoptate mai multe acte normative, pentru restituirea bunurilor mobile nu există niciun act normativ similar; trimiterea la dispoziţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu are semnificaţia unei limitări a sferei bunurilor, ci a preîntâmpinării posibilităţii de a se acorda o dublă reparaţie pentru aceleaşi prejudicii.

În susţinerea recursului în interesul legii arată că prima orientare jurisprudenţială este în litera şi spiritul legii, deoarece trimiterea expresă a legiuitorului la prevederile Legii nr. 10/2001. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la concluzia ca persoana îndreptăţită poate solicita echivalentul valoric al bunurilor ce vizează numai domeniul de aplicare al acestor acte normative. De aceea principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus nu poate fi aplicat, atâta vreme cât textul de lege indică clar şi concis bunurile la care se referă. Această concluzie este susţinută de interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 5 alin. (5) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora acordarea măsurilor prevăzute de lege atrage încetarea de drept a procedurilor de soluţionare a notificărilor depuse potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înlăturându-se, astfel, posibilitatea derulării unor proceduri paralele, cu aceeaşi finalitate. Recursul în interesul legii aduce şi un argument de interpretare teleologică, ce decurge din expunerea de motive a iniţiatorului proiectului Legii nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care a arătat că adoptarea acestei soluţii legislative a fost justificată de dificultăţile legate de procesul punerii în aplicare a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitând admiterea recursului îh interesul legii, subliniază şi utilitatea demersului, faţă de faptul că, deşi termenul de prescripţie pentru introducerea cererilor de despăgubiri s-a împlinit, pe rolul curţilor de apel se află încă asemenea cauze, ce pot fi soluţionate diferit.

Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Rodica Aida Popa, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele;

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări, s-a constatat că, în ceea ce priveşte cererile de chemare în judecată formulate de persoanele vizate de Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din acest act normativ, soluţiile instanţelor de judecată cu privire la categoriile de bunuri pentru care pot fi solicitate despăgubiri sunt divergente. Mai precis, problema de drept care a generat practica judecătorească neunitară vizează determinarea categoriilor de bunuri pentru care pot fi solicitate despăgubiri în temeiul acestei dispoziţii legale. La dosar au fost ataşate hotărâri judecătoreşti exemplificative.

2. Examenul jurisprudenţial

2.1. Într-o orientare jurisprudenţială s-a apreciat că, din condiţia impusă de legiuitor pentru acordarea despăgubirilor reprezentând echivalentul valoric al bunurilor confiscate - anume aceea ca bunurile respective să nu fi fost restituite sau să nu se fi obţinut despăgubiri prin echivalent în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare -, rezultă că numai echivalentul bănesc al bunurilor ce intră în domeniul de reglementare al acestor două acte normative de reparaţie poate fi solicitat în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Or, în domeniul de reglementare al Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu intră decât terenurile şi construcţiile (imobile prin natură), precum şi utilajele şi instalaţiile preluate odată cu imobilul (imobile prin destinaţie), în acest sens fiind prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Aşadar, chiar dacă art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se referă în mod expres numai la imobile, aria sa de aplicare vizează exclusiv astfel de bunuri şi, eventual, bunurile mobile devenite imobile prin destinaţie, care fac obiectul legilor speciale de reparaţie menţionate în acest text şi pentru care nu s-au obţinut, încă, măsuri reparatorii.

2.2. Într-o altă opinie s-a susţinut că Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, constituie temei legal pentru restituirea prin echivalent atât a bunurilor imobile, preluate în urma aplicării măsurilor abuzive prevăzute de acest act normativ, cât şi a celor mobile, întrucât legiuitorul s-a referit în cuprinsul art. 5 alin. (1) lit. b) la bunuri confiscate, nu la bunuri imobile confiscate, or ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (regulă de interpretare logică a legii civile potrivit căreia unei formulări generale a textului legal trebuie să îi corespundă o aplicare a sa generală, fără a introduce distincţii pe care acesta nu le conţine).

Aşadar, din analiza Legii nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul normativ reprezentat de legile de reparaţie, se constată că, dacă pentru restituirea imobilelor confiscate abuziv de stat au fost adoptate succesiv, în timp, diferite acte normative, pentru restituirea bunurilor mobile confiscate ca efect al condamnărilor sau măsurilor administrative cu caracter politic nu a existat, până la apariţia legii precizate, niciun alt act normativ similar, astfel încât nu se poate afirma, în mod raţional, că această categorie de bunuri nu ar face obiectul ei de reglementare.

Trimiterea din art. 5 alin. (1) lit. b) la Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare,vizează situaţia în care, între bunurile confiscate, s-au aflat şi imobile pentru care persoanele îndreptăţite au obţinut despăgubiri în temeiul acestor acte normative şi urmăreşte a evita situaţia în care s-ar putea obţine o dublă despăgubire pentru acelaşi imobil. Norma de trimitere nu poate fi interpretată în sensul că ar exclude bunurile mobile din categoria bunurilor pentru care se pot acorda despăgubiri materiale.

3. Opinia procurorului general

Procurorul general a apreciat primul punct de vedere ca fiind în acord cu litera şi spiritul legii.

Prin argumentele expuse s-au susţinut următoarele: Din analiza dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că legiuitorul a impus o dublă condiţionare pentru acordarea despăgubirilor reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate, şi anume:

- bunurile să fi fost confiscate prin hotărârea de condamnare sau, după caz, ca efect al măsurii administrative abuzive;

- bunurile să nu fi fost restituite persoanei îndreptăţite sau aceasta să nu fi obţinut despăgubiri prin echivalent, în condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Trimiterea expresă a legiuitorului la prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la concluzia că persoana îndreptăţită poate solicita echivalentul valoric numai pentru bunurile ce vizează domeniul de aplicare al acestor acte normative.

Or, în sfera de aplicare a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se circumscriu, prin excelenţă, numai bunurile imobile.

Prin urmare, persoana îndreptăţită poate solicita despăgubiri, reprezentând echivalentul valoric, numai pentru terenuri cu sau fără construcţii (imobile prin natură), bunuri mobile devenite imobile prin încorporare în construcţii şi pentru utilaje şi instalaţii preluate odată cu imobilul, reglementarea în materie fiind de strictă interpretare şi aplicare.

4. Raportul asupra recursului în interesul legii

4.1. La data de 8 februarie 2012, prin Adresa nr. 12.770/5.045/111-5/2012, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu soluţionarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general, în temeiul art. 329 din Codul de procedură civilă, cu privire la „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, modificată şi completată, în referire la bunurile confiscate prin hotărâri de condamnare sau ca efect al măsurilor administrative cu caracter politic, ce pot fi restituite prin echivalent”.

Referitor la chestiunea admisibilităţii recursului în interesul legii, prin raportul întocmit în cauză s-a apreciat că acesta îndeplineşte condiţiile de admisibilitate impuse de art. 329 şi art. 3305 alin. 1 din Codul de procedură civilă, fiind exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi având ca obiect o problemă de drept soluţionată în mod diferit, neunitar, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate de mai multe instanţe de judecată.

4.2. În ceea ce priveşte soluţia propusă prin raportul asupra recursului în interesul legii întocmit în cauză, s-a apreciat că se impune admiterea acestuia, urmând a se stabili că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi acordate despăgubiri materiale numai pentru aceleaşi categorii de bunuri care fac obiectul actelor normative speciale de reparaţie, respectiv Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sub imperiul cărora partea interesată să nu fi obţinut deja o reparaţie.

ÎNALTA CURTE,

examinând sesizarea cu recurs în interesul legii, raportul întocmit de judecătorii raportori şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod unitar, reţine următoarele:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost legal sesizată, iar recursul în interesul legii este admisibil, fiind îndeplinite cumulativ cerinţele impuse de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă, cu referire la autorul sesizării şi existenţa unei jurisprudenţe neunitare relativ la problema de drept ce se cere a fi interpretată.

Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că:

„(1) Orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum şi, după decesul acestei persoane, soţul sau descendenţii acesteia până la gradul al II-lea inclusiv pot solicita instanţei prevăzute la art. 4 alin. (4), în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la:

b) acordarea de despăgubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotărâre de condamnare sau ca efect al măsurii administrative, dacă bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obţinut despăgubiri prin echivalent în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare”.

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi acordate despăgubiri numai pentru acele categorii de bunuri care fac obiectul actelor normative speciale de reparaţie - Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare -, cu condiţia ca partea interesată să nu fi obţinut deja o reparaţie în temeiul acestor legi, pentru următoarele argumente:

a) Interpretarea logică a normei legale analizate susţine această concluzie.

Aşa cum rezultă din cuprinsul său, art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează dreptul oricărei persoane care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic de a solicita acordarea de despăgubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotărâre de condamnare sau ca efect al măsurii administrative, „dacă bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obţinut despăgubiri prin echivalent în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare”.

Din condiţia impusă de legiuitor pentru acordarea despăgubirilor reprezentând echivalentul valoric al bunurilor confiscate - anume aceea ca bunurile respective să nu fi fost restituite sau să nu se fi obţinut despăgubiri prin echivalent în condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare -, rezultă că numai echivalentul bănesc ai bunurilor ce intră în domeniul de reglementare al acestor două acte normative de reparaţie poate fi solicitat în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Numai în acest fel se justifică trimiterea expresă a legiuitorului, în cuprinsul normei citate, la prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Or, aşa cum rezultă din conţinutul prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul de reglementare al acestei legi, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu intră decât terenurile şi construcţiile (imobile prin natură), precum şi utilajele şi instalaţiile preluate odată cu imobilul (imobile prin destinaţie).

Regula de interpretare logică ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemus nu este aplicabilă normei analizate, întrucât ea presupune, prin ipoteză, un text legal conceput în termeni generali.

Or, deşi în cuprinsul art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul reglementează acordarea de „despăgubiri reprezentând valoarea bunurilor confiscate”, fără a distinge între bunuri mobile şi bunuri imobile, ulterior, prin trimiterea expresă, făcută în cadrul aceleiaşi norme, la dispoziţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, individualizează categoriile de bunuri pentru care pot fi acordate despăgubiri.

Raportarea făcută de legiuitor la cele două acte normative determină o distincţie în privinţa bunurilor ce intră în sfera de reglementare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi înlătură aplicarea regulii de interpretare menţionate anterior.

b) Interpretarea gramaticală a normei analizate conduce la aceeaşi concluzie.

Astfel, art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că pot fi solicitate „despăgubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate (...), dacă bunurile respective nu i-au fost restituite (...)în condiţiile Legii nr. 10/2001 (...) sau ale Legii 247/2005”.

Termenul „respective” se raportează la bunurile confiscate, pe care, ulterior, le individualizează prin trimiterea făcută la cele două legi de reparaţie. Legătura pe care acest termen o realizează între categoria bunurilor confiscate, pentru care pot fi solicitate despăgubiri şi cea a bunurilor care nu au fost deja restituite în condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate avea decât semnificaţia unei identităţi între cele două categorii de bunuri.

c) Concluzia este susţinută şi de o interpretare sistematică a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, potrivit alin. (5) al acestui articol: „Acordarea de despăgubiri în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) atrage încetarea de drept a procedurilor de soluţionare a notificărilor depuse potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare”.

Numai dacă despăgubirile acordate în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la aceleaşi categorii de bunuri pentru care partea interesată poate obţine reparaţii în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se justifică reglementarea enunţată anterior, cuprinsă în alin. (5) al aceluiaşi articol, şi al cărei scop nu poate fi decât acela de a înlătura posibilitatea derulării unor proceduri paralele, având aceeaşi finalitate.

Intenţia legiuitorului de a limita categoriile de bunuri pentru care pot fi solicitate despăgubiri în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la acele bunuri care fac obiectul legilor speciale de reparaţie - Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare -, rezultă şi din expunerea de motive care a însoţit proiectul Legii nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiatorul proiectului legislativ a susţinut necesitatea adoptării acestui act normativ inclusiv prin argumente legate de dificultăţile de punere în aplicare a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte restituirea în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru infracţiuni de natură politică, prevăzute de legislaţia penală, săvârşite ca manifestare a opoziţiei faţă de sistemul totalitar comunist, bunuri pe care art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, le califică ca fiind imobile preluate în mod abuziv.

Interpretarea propusă nu încalcă art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat în mod constant că normele Convenţiei Europene nu impun statelor contractante nicio obligaţie specifică de reparare a prejudiciilor cauzate înainte ca ele să ratifice Convenţia şi că art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie nu poate fi interpretat ca restrângând libertatea statelor contractante de a alege condiţiile în care acceptă să restituie bunurile ce le-au fost transferate înainte de ratificarea Convenţiei.

Or, adoptarea unei norme care să reglementeze dreptul persoanelor îndreptăţite de a beneficia de acordarea de despăgubiri numai pentru anumite categorii de bunuri confiscate face parte din marja de apreciere în ceea ce priveşte politica economică şi socială, pe care Curtea Europeană a recunoscut-o ca fiind la dispoziţia statelor contractante.

Faţă de considerentele expuse, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că pot fi acordate despăgubiri materiale numai pentru aceleaşi categorii de bunuri care fac obiectul actelor normative speciale de reparaţie, respectiv Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sub imperiul cărora partea interesată să nu fi obţinut deja o reparaţie. Obligatorie. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 15 aprilie 2013.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

RODICA AIDA POPA

Magistrat-asistent,

Adriana Stamatescu