MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 247/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 247         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

116. - Lege pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

411. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

202. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „LG - 97” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

563. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

713. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

721. - Ordin al ministrului transporturi lor pentru desemnarea personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În anexa nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1. Beneficiarul de contract:

numele, prenumele/ denumirea şi adresa

Instituţia contractantă:

Denumirea şi adresa

Procedura prin care a fost încredinţat contractul

Tipul contractului

Data încheierii contractului

Durata contractului

Valoarea totală a contractului

Titular ,.....

 

 

 

 

 

 

Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

Rude de gradul 11) ale titularului ........

 

 

 

 

 

 

Societăţi comerciale/Persoană fizică autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţii

 

 

 

 

 

 

 


1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 116.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum  şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 411.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „LG - 97” din municipiul Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu de investiţii „LG - 97” din municipiul Bucureşti, publicată în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Ioan Balaure

viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 202.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. E.N. 4.273/2013,

având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează bilunar.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente de referinţă având denumirea comună internaţională Imatinibum, pentru adulţii cu leucemie granuldcitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph+) recent diagnosticată la care transplantul de măduvă osoasă nu este considerat un tratament de prima linie, pentru adulţii cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph+) în faza cronică, după eşecul tratamentului cu alfa-interferon sau în faza accelerată şi pentru adulţii care urmează tratamentul cu medicamentul de referinţă şi au atins răspunsul hematologic complet şi care au obţinut, m condiţiile legii, aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referinţă, preţul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preţ de decontare.

(5) în cazul menţinerii unui tratament cu medicamente de referinţă având denumirea comună internaţională Imatinibum, pentru adulţii cu tumori stromale gastro-intestinale şi care au obţinut aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referinţă, preţul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preţ de decontare.”

3. În anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii în status posttransplant, în condiţiile legii, preţul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preţ de decontare.”

4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. La anexa nr. 3, după poziţia nr. 75 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 76, cu următorul cuprins:

 

.Nr. crt.

Cod medicament

Cod ATC

Denumirea comuna

internaţională

Denumirea comerciala

Forma

farmaceutică

Concentraţia

Deţinător APP

Ţara deţinător APP

Ambalaj

Cantitatea U.T./amb

Preţ cu

Ridicata/

ambalaj fără

TVA

Preţ cu ridicata

maximal;

UT fără TVA

Preţ cu

ridicata de

4KCM4W

UT.

Preţ cu

amănuntul

maximal

ambalaj cu

TVA

Preţ cu

amănuntul

maximali

UT cu

TVA

Preţ de decontare/ U.T. cu TVA

76.

W13381003

B02BB01

FIBRINOGEN

UMAN

HAEMO-COMPLETTA

NP 1g

pulb. pt. sol.

inj. / perf.

1 g.

CSL BEHRING

GMBH

Germania

Cutie x 1 flacon din sticla incolora cu pulb. pt. sol. inj. / perf.

1

1302,70

1302,70

1302,70

1458,09

1458,09

U58.09”

 

6. La anexa nr. 4, poziţia nr. 4 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 mai 2013.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 563.


*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

- prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 40 din 12 februarie 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 448/2008 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 29 iulie 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 aprilie 2013.

Nr. 713.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate

din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

Prezenta listă conţine standardele româneşti care adoptă standarde europene armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 40 din 12 februarie 2013, în Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul directivei) (2013/C 40/01)

 

Nr. crt.

Indicativul standardului românesc

OES*)

Indicativul standardului european armonizat

Titlul standardului în limba romană

Data primei publicări a standardului european în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Indicativul standardului românesc înlocuit

Data încetări prezumţiei de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit

Nota 1

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

SR EN1010-1+A1:2011

CEN

EN1010-1:2004+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune

8.6.2011

SR EN 1010-1:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(8.06.2011)

2.

SR EN1010-2+A1:2011

CEN

EN1010-2:2006+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

4.2.2011

SR EN 1010-2:2006

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.02.2011)

3.

SR EN 1127-1:2011

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie

18.11.2011

SR EN 1127-1:2008

Nota 2.1

31.07.2014

4.

SR EN1127-2+A1:2008

CEN

EN1127-2:2002+A1:2008

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit

20.8.2008

SR EN 1127-2:2003

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.12.2009)

5.

SR EN1710+A1:2008

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane

20.08.2008

SR EN 1710:2006

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.12.2009)

SR EN 1710+A1:2008/AC:2011

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

 

6.

SR EN 1755+A1:2009

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, cetii, vaporilor şi prafului

16.04.2010

SR EN 1755:2003

Nota 2.1

Dată depăşită

(16.04.2010)

7.

SR EN 1834-1:2001

CEN

EN 1834-1:2000

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili

21.07.2001

 

 

8.

SR EN 1834-2:2003

CEN

EN 1834-2:2000

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi/sau praf combustibil

21.07.2001

 

 

9.

SR EN 1834-3:2003

CEN

EN 1834-3:2000

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

2107.2001

 

 

10.

SR EN 1839:2013

CEN

EN 1839:2012

Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori

22.11.2012

SR EN 1839:2004

Nota 2.1

31.03.2013

11.

SR EN12581+A1:2010

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Instalaţii de aplicare. Instalaţii prin imersie şi electrodepunerea produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate

17.09.2010

SR EN 12581:2006

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2010)

12.

SR EN12621+A1:2010

CEN

EN12621:2006+A1:2010

Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate

17.09.2010

SR EN 12621:2006

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2010)

13.

SR EN 12757-1+A1:2010O

CEN

EN12757:2005+A1:2010

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate. Partea 1; Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor

1709.2010

SR EN 12757-1:2006

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2010)

14.

SR EN 13012:2012

CEN

EN 13012:2012

Staţii de carburant. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant

3.082012

SR EN 13012:2003

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2012)

15.

SR EN 13160-1:2003

CEN

EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

14.08.2003

 

 

16.

SR EN 13237:2004

CEN

EN 13237:2012

Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

12.02.2013

SR EN 13237:2004

Nota 2.1

30.04.2013

17.

SR EN 13463-1:2009

 

 

Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive Parte 1: Metode şi Cerinţe de bază

16 04.2010

SR EN 13463-1:2003

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2010)

18.

SR EN 13463-2:2005

CEN

EN 13463-2:2004

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere „fr”

30.11.2005

 

 

19.

SR EN 13463-3:2005

CEN

EN 13463-3:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Protecţie prin carcasă antideflagrantă „d”

30.11.2005

 

 


*) OES: Organismul European de Standardizare:

- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruasels (http://www.cen.eu)

- Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org)

 


0

1

2

3

4

5

6

7

20.

SR EN 13463-5:2011

CEN

EN 13463-5:2011

Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă „c”

18.11.2011

SR EN 13463-5:2004

Nota 2.1

31.07.2014

21.

SR EN 13463-6:2005

CEN

EN 13463-6:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 6; Protecţie prin controlul sursei de aprindere „b”

30.11.2005

 

 

22.

SR EN 13463-8:2004

CEN

EN 13463-8:2003

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 8: Protecţie prin imersie într-un lichid „k”

12.08.2004

 

 

23.

SR EN 13616:2004

CEN

EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

9.03.2006

 

 

SR EN13616:2004/AC;2006

CEN

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

 

24.

SR EN 13617-1:2012

CEN

EN 13617-1:2012

Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă

308.2012

SR EN 13617-1+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2012)

25.

SR EN 13617-2:2012

CEN

EN 13617-2:2012

Staţii de combustibil. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

4.05.2012

SR EN 13617-2:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.09.2012)

26.

SR EN 13617-3:2012

CEN

EN 13617-3:2012

Staţii de combustibil. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de securitate

4.05.2012

SR EN 13617-3:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.09.2012)

27.

SR EN 13760:2004

CEN

EN 13760:2003

Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini uşoare şi grele. Pistol de umplere: condiţii de încercări şi dimensiuni

24.01.2004

 

 

28.

SR EN 13821:2003

CEN

EN 13821:2002

Atmosfere potenţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

20.05.2003

 

 

29.

SR EN14034-1 +A1:2011

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

8.06.2011

SR EN 14034-1:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.07.2011)

30.

SR EN14034-2+A1:2011

CEN

EN14034-2:2006+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt) max a norilor de praf

8.06.2011

SR EN 14034-2:2006

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.07.2011)

31.

SR EN14034-3+A1:20l1

CEN

ENl4034-3:2006+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

8.06.2011

SR EN 14034-3:2006

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.07.2011)

32.

SR EN 14034-4+A1:2011

CEN

EN140344:2004+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentraţiei-limită de oxigen CLO a norilor de praf

8.06.2011

SR EN 14034-4:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.07.2011)

33.

SR EN 14373:2006

CEN

EN 14373:2005

Sisteme de suprimare a exploziei

9.03.2006

 

 

34.

SR EN 14460:2006

CEN

EN 14460:2006

Echipament rezistent la explozie

15.12.2006

 

 

35.

SR EN 14491:2013

CEN

EN 14491:2012

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil

22 11.2012

SR EN 14491:2006

Nota 2.1

28.02.2013

36.

SR EN14492-1+A1:2010

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate

16.04.2010

SR EN 14492-1:2007

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.04.2010)

SR EN 14492-1+A1:2010/AC:2010

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

 

37.

SR EN14492-2+A1:2010

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2:Palane acţionate

16.04.2010

SR EN 14492-2:2007

Nota 2.1

Dată depăşită

(16.04.2010)

SR EN 14492-2+A1:2010/AC:20l0

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

 

38.

SR EN 14522:2006

CEN

EN 14522:2005

Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor şi vaporilor

30.11.2005

 

 

39.

SR EN 14591-1:2005

CEN

EN 14591-1:2004

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 1: Construcţie de ventilaţie rezistentă la o explozie de 2 bar

9.03.2006

 

 

SR EN 14591-1:2005/AC:2006

CEN

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

 

40.

SR EN 14591-2:2007

CEN

EN 14591-2:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă

12.12.2007

 

 

SR EN 14591-2:2007/AC:2009

CEN

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

 

41.

SR EN 14591-4:2007

CEN

EN 14591-4:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă

12 12.2007

 

 

SR EN 14591-4:2007/AC;2008

CEN

SR EN 14591-4:2007/AC:20Q8

 

 

 

 

42.

SR EN 14677:2008

CEN

EN 14677:2008

Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid

20.08.2008

 

 

43.

SR EN14678-1+A1:2009

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la autovehicule. Partea 1: Distribuitoare

16.04.2010

SR EN 14678-1:2006

Nota 2.1

Dată depăşită

(16.04.2010)


0

1

2

3

4

5

6

7

44.

SR EN14681+A1:2010

CEN

EN14681:2006+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele elaborării oţelului în cuptor cu arc electric

8.06.2011

SR EN 14681:2007

Nota 2.1

Dată depăşită

(8.06.2011)

45.

SR EN 14756:2007

CEN

EN 14756:2006

Determinarea concentraţiei-limită de oxigen (CLO) pentru gaze şi vapori inflamabili

12.12.2007

 

 

46.

SR EN 14797:2007

CEN

EN 14797:2006

Dispozitive de descărcare a exploziei

12.12.2007

 

 

47.

SR EN14973+A1:2008

CEN

EN14973:2006+A1:2008

Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterane. Cerinţe de securitate electrica şi de inflamabilitate

7.07.2010

SR EN 14973:2007

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2010)

48.

SR EN 14983:2007

CEN

EN 14983:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente şi sisteme de protecţie pentru captarea gazului de mină

12.12.2007

 

 

49.

SR EN 14986:2007

CEN

EN 14986:2007

Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive

12.12.2007

 

 

50.

SR EN 14994:2007

CEN

EN 14994:2007

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziilor de gaze

12.12.2007

 

 

51.

SR EN 15089:2009

CEN

EN 15089:2009

Sisteme de izolare a exploziei

16.04.2010

 

 

52.

SR EN 15188:2008

CEN

EN 15188:2007

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

12.12.2007

 

 

53.

SR EN 15198:2008

CEN

EN 15198:2007

Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

12.12.2007

 

 

54.

SR EN 15233:2008

CEN

EN 15233:2007

Metodologie de evaluare a securităţii în funcţionare a sistemelor protectoare pentru atmosferele potenţial explozive

12,12.2007

 

 

55.

SR EN 15268:2009

CEN

EN 15268:2008

Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate referitoare la construcţia ansamblurilor de pompe submersibile

27.01.2009

 

 

56.

SR EN 15794:2010

CEN

EN 15794:2009

Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile

16.04.2010

 

 

57.

SR EN 15967:2012

CEN

EN 15967:2011

Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor

18.11.2011

SR EN 13673-2:2006; SR EN 13673-1:2004

Nota 2.1

Dată depăşită

(29.02.2012)

58.

SR EN 16009:2011

CEN

EN 16009:2011

Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără

18.11.2011

 

 

59.

SR EN 16020:2011

CEN

EN 16020:2011

Deviatoare de explozie

18.11.2011

 

 

60.

SR EN ISO 16852:2010

CEN

EN ISO 16852:2010

Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare

17.09.2010

SR EN 12874:2003

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2010)

61.

SR EN 50050:2007

Cenelec

EN 50050:2006

Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Echipament manual de pulverizare electrostatică

20.08.2008

 

 

62.

SR EN 50104:2011

Cenelec

EN 50104:2010

Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare

4.02.2011

SR EN 50104:2004;

SR EN 50104:2004/ A1:2005

Nota 2.1

1.06.2013

63.

SR EN 50176:2010

Cenelec

EN 50176:2009

Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate

16.04.2010

 

 

64.

SR EN 50177:2010

Cenelec

EN 50177:2009

Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate

16.04.2010

 

 

SR EN 50177:2010/A1:2013

Cenelec

EN50177:2009/A1:2012

 

22.11.2012

Nota 3

23.07.2015

65.

SR EN 50223:2011

Cenelec

EN 50223:2010

Echipament staţionar de aplicare electrostatică pentru scame inflamabile. Cerinţe de securitate

17.09.2010

 

 

66.

SR EN 50241-1:2003

Cenelec

EN 50241-1:1999

Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze combustibile sau toxice şi vapori. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare

6.11.1999

 

 

SR EN 50241-1:2003/A1:2004

Cenelec

EN 50241-1:1999/A1:2004

 

12.08.2004

Nota 3

Dată depăşită

(12.08.2004)

67.

SR EN 50241-2:2003

Cenelec

EN 50241-2:1999

Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze combustibile sau toxice şi vapori. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile

6.11.1999

 

 

68.

SR EN 50271:2011

Cenelec

EN 50271:2010

Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări pentru aparatura ce utilizează software şi/sau tehnologii digitale

4.02.2011

 

 

69.

SR EN 50281-2-1:2003

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

6.11.1999

 

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998/AC: 1999

 

 

 

 

70.

SR EN 50303:2003

Cenelec

EN 50303:2000

Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcţiune în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune

16.02.2001

 

 

71.

SR EN 50381:2005

Cenelec

EN 50381:2004

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare

9.03.2006

 

 

SR EN 50381:2005/C91:2008

Cenelec

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

72.

SR EN 50495:2010

Cenelec

EN 50495:2010

Dispozitive de securitate necesare pentru funcţionare sigură a echipamentelor supuse la riscuri de explozie

17.09.2010

 

 

73.

SR EN 60079-0:2010

Cenelec

EN 60079-0:2009 IEC 60079-0:2007

Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Prescripţii generale

16.04.2010

SR EN 60079-0:2007; SR EN 61241-0:2007

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.06.2012)

74.

SR EN 60079-1:2008

Cenelec

EN 60079-1 ;2007 IEC 60079-1:2007

Atmosfere explozive. Partea 1: Echipamente protejate prin carcase antideflagrante „d”

20.08.2008

SR EN 60079-1:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.07.2010)

75.

SR EN 60079-2:2008

Cenelec

EN 60079-2:2007IEC 60079-2:2007

Atmosfere explozive. Partea 2: Echipamente protejate prin carcase presurizate „p”

20.08.2008

SR EN 60079-2:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.11.2010)

76.

SR EN 60079-5:2008

Cenelec

EN 60079-5:2007IEC 60079-5:2007

Atmosfere explozive. Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q”

20.08.2008

SR EN 50017:2003

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.11.2010)

77.

SR EN 60079-6:2007

Cenelec

EN 60079-6:2007 IEC 60079-6:2007

Atmosfere explozive. Partea 6: Echipamente protejate prin imersiune în ulei „o”

20.08.2008

SR EN 50015:2003

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.05.2010)

78.

SR EN 60079-7:2007

Cenelec

EN 60079-7:2007IEC 60079-7:2006

Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită „e”

11.04.2008

SR EN 60079-7:2004

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.10.2009)

79.

SR EN 60079-11:2012

Cenelec

EN 60079-11:2012 IEC 60079-11:2011

Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă „i”

4.05.2012

SR EN 60079-11:2007; SR EN 60079-27:2008; SR EN 61241-11:2007

Nota 2.1

4.08.2014

80.

SR EN 60079-15:2011

Cenelec

EN 60079-15:2010 IEC 60079-15:2010

Atmosfere explozive. Partea 15: Protecţia echipamentului prin protecţie de tip „n”

8.06.2011

SR EN 60079-15:2006

Nota 2.1

1.05.2013

81.

SR EN 60079-18:2010

Cenelec

EN 60079-18:2009 IEC 60079-18:2009

Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare „m”

7.07.2010

SR EN 60079-18:2004; SR EN 61241-18:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.10.2012)

82.

SR EN 60079-20-1:2010

Cenelec

EN 60079-20-1:2010 IEC 60079-20-1:2010

Atmosfere explozive. Partea 20-1: Caracteristici de material pentru clasificarea gazelor şi vaporilor. Metode şi date de încercări

17.09.2010

 

 

83.

SR EN 60079-25:2011

Cenelec

EN 60079-25:2010 IEC 60079-25:2010

Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme cu securitate intrinsecă

8.06.2011

SR EN 60079-25:2005

Nota 2.1

1.10.2013

84.

SR EN 60079-26:2007

Cenelec

EN 60079-26:2007 IEC 60079-26:2006

Atmosfere explozive. Partea 26: Echipamente cu nivel de protecţie (EPL)Ga

20.08.2008

 

 

85.

SR EN 60079-28:2007

Cenelec

EN 60079-28:2007 IEC 60079-28:2006

Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţie a echipamentului şi a sistemelor de transmisie prin utilizarea radiaţiei optice

11.04.2008

 

 

86.

SR EN 60079-29-1:2008

Cenelec

EN 60079-29-1:2007IEC 60079-29-1:2007 (Modificat)

Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Prescripţii de performanţe ale detectoarelor de gaze inflamabile

20.08.2008

SR EN 61779-1:2004;

SR EN 61779-1:2004/A11:2004;

SR EN 61779-2:2004;

SR EN 61779-3:2004;

SR EN 61779-4:2004;

SR EN 61779-5:2004

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.11.2010)

87.

SR EN 60079-294:2010

Cenelec

EN 60079-294:2010IEC 60079-29-4:2009 (Modificat)

Atmosfere explozive. Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă a detectoarelor cu traiectorie deschisă pentru gaze inflamabile

8.06.2011

SR EN 50241-1:2003; SR EN 50241-1:2003/A1:2004;

SR EN 50241-2:2003

Nota 2.1

1.04.2013

88.

SR EN 60079-30-1:2007

Cenelec

EN 60079*30-1:2007 IEC 60079-30-1:2007

Atmosfere explozive. Partea 30-1: încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Cerinţe generale şi de încercare

20.08.2008

 

 

89.

SR EN 60079-31:2010

Cenelec

EN 60079-31:2009 IEC 60079-31:2008

Atmosfere explozive. Partea 31: Protecţia echipamentelor ia praf inflamabil prin carcase „t”

7 07.2010

SR EN 61241-1:2005

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.10.2012)

90.

SR EN60079-35-1+AC:2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011IEC 60079-35-1:2011

Atmosfere explozive. Partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Cerinţe generale. Construcţia şi încercarea pentru riscul la explozie

18.11.2011

SR EN 62013-1:2007

Nota 2.1

30.06.2014

SR EN 60079-35-1+AC:2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

 

91.

SR EN 612414:2007

Cenelec

EN 61241-4:2006 IEC 61241-4:2001

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 4: Tip de protecţie „pD”

20.08.2008

 

 

92.

SR EN 62013-1:2007

Cenelec

EN 62013-1:2006 IEC 62013-1:2005

Lămpi de cască pentru mine grizutoase. Partea 1; Cerinţe generale. Construcţia şi încercarea privind riscul de explozie

20.08.2008

SR EN 62013-1:2004

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.02.2009)

93.

SR EN ISO/CEI 80079-34:2012

Cenelec

ENISO/IEC 80079-34:2011 ISO/IEC 80079-34:2011 (Modificat)

Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor de calitate pentru fabricarea echipamentelor

18.11.2011

SR EN 13980:2003

Nota 2.1

25.05.2014

 

Nota 1: în general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepţionale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeaşi sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.

Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.

Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menţionată standardul înlocuit (parţial) încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a standardului înlocuit (parţial), dar nu intra în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.

Nota 3: în cazul modificărilor, standardul de referinţă este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, şi noua modificare menţionată. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY şi modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menţionată. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.

NOTĂ:

- Informaţii cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obţine fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naţionale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, modificată prin Directiva 98/48/CE.

- Standardele armonizate sunt adoptate de către organizaţiile europene pentru standardizare în limba engleză (CEN şi Cenelec le publică, de asemenea, în franceză şi germană). Prin urmare, titlurile standardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către organismele naţionale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

- Publicarea referinţelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare. - Această listă înlocuieşte toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste.

- Mai multe informaţii despre standardele armonizate se găsesc pe internet la http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index en.htm

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru desemnarea personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) şi ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 97 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se desemnează persoanele prevăzute în anexa nr. 1, angajate la Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumit în continuare CIAS, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru controlul respectării de către agenţii aeronautici civili şi toate părţile implicate a prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă.

(2) Angajaţii CIAS desemnaţi să efectueze controlul menţionat la alin. (1) se vor identifica cu legitimaţia de inspector emisă de CIAS conform prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 860/2011 pentru aprobarea siglei Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi a modelelor legitimaţiei şi insignei de inspector al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

Art. 2. - (1) Se împuternicesc angajaţii CIAS prevăzuţi la art. 1 alin. (1) să acţioneze ca agenţi constatatori pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor menţionate la alin. (1) se fac pe baza procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor, al cărui specimen este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.724/2006 pentru desemnarea personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă şi pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 822 din 5 octombrie 2006, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 721.

 

ANEXA Nr. 1

 

PERSONALUL

angajat la Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă

 

1. Nicolae Octavian Stoica

2. Sorin Cimpoeru

3. Ştefan Laurenţiu Marian Martinescu

4. Ciprian Laurenţiu Drumea

5. Ionuţ Daniel Florian

6. Marin Căprioară

7. Raluca Maria Negoescu

8. Dragoş Mihai Bujoreanu

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor

Nr. ..............................

Încheiat în ziua...................luna....................anul...............în localitatea.................................judeţul.........................

Subsemnatul....................................................., agent constatator, având legitimaţia nr. ..........................., eliberată de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, cu ocazia controlului efectuat la................................................. localitatea......................................, str. .......................... nr. .......Judeţul............................, am constatat următoarele:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Cele arătate constituie contravenţie (contravenţii) prevăzută (prevăzute) de................................................., săvârşită (săvârşite) de persoana fizică (juridică) ................................................, cu domiciliul/sediul în localitatea......................................, str. .............................nr. ..........bl......., sc. ......, ap........judeţul/sectorul...............................identificată cu B.I. (C.I.) seria....... nr. ........................eliberat (eliberată) de...............................................la data de............................., C.N.P.............................. înregistrată la Oficiul registrului comerţului cu nr. ........................................., cod unic de înregistrare/cod fiscal.........................., reprezentată de......................................................

Faţă de cele constatate contravenientul se sancţionează cu amenda de....................... (cifre şi litere) lei, conform................................

Agent constatator,

(semnătura)

Alte menţiuni.

 

Obiecţiile contravenientului..................................................................................................................................................

Contravenientul, semnând procesul-verbal, recunoaşte fapta care constituie obiectul contravenţiei constatate prin prezentul proces-verbal.

Contravenient,

(semnătura)

 

Contravenientul refuzând să semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorii: ..........................................., domiciliaţi în.............................................., identificaţi cu.....................................................................

 

Martor,

.............................

(semnătura)

 

Înştiinţare de plată

 

Amenda se achită în contul..................................................deschis la...............................................în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă sau de la comunicarea procesului-verbal.

Confirmarea plăţii amenzii va fi depusă la Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile în termen de 48 de ore de la efectuarea plăţii.

Neplata amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă sau a comunicării procesului-verbal atrage executarea silită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În acelaşi interval de timp contravenientul poate depune plângere la Ministerul Transporturilor, însoţită de copia procesului-verbal.

Prezentul proces-verbal şi înştiinţarea de plată au fost încheiate în două exemplare, un exemplar fiind înmânat contravenientului.

 

Agent constatator,

............................................

(semnătura)

Contravenient

(Am primit copia procesului-verbal şi înştiinţarea de plată.)

............................................

(semnătura)