MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 492/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 492         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

532. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

537. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 

546. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 

548. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.77. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.49/2001 pentru aprobarea „Metodologiei privind stabilirea necesarului şi a drepturilor anuale de motoresurse la autovehicule, tehnica de geniu şi de chimie militară din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională a Sării - SA. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget.

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 532.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Naţională a Sării – SA

Sediul/Adresa: Calea Victoriei nr. 220, Bucureşti, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 1590430

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

323847

 

1

 

Venituri din exploatară

2

317801

 

2

 

Venituri financiare

3

6046

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

293171

 

1

 

Cheltuieli do exploatare, din care:

6

266961

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

1330159

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

6976

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

98607

 

 

 

C1

Ch. cu salariile

10

68595

 

 

 

C2

bonusuri

11

7501

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

338

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

33

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

398

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

21775

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

50329

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

4190

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

30676

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

4663

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

26013

 

1

 

Rezerve legale

22

1534

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor cantabile din anii

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea s-urselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24.25 şi 26.

27

24479

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

2448

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de Stat sau local în cazul regiilor autonome, oh dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor; companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

20807

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

10612

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22. - Rd 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

1224

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

5891

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

5891

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

3830

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

2061

 

 

d)

cheltuieli cu reclama ţi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

29751

 

1

 

Alocaţii da la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

29751

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1984

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1920

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

76096

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

68595

 

 

b)

bonusuri

47

7501

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract Individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2977

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3303

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

169

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

169

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)(„Orizonturi miniere havate şi topografiate în subteran şi în zonele de influenţă a acestora”)

52

39,88

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

905

 

10

 

Plaţi restante, în preţuri curente

52

75

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

3900

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (1) lit. b) şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.- Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.393/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate sub autoritatea şi în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 27 noiembrie 2009 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe funcţionează cu un număr de 221 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin desfiinţarea posturilor vacante, reducerea posturilor ocupate şi modificarea numărului total al funcţiilor de conducere ocupate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prin aplicarea cotei de 12% -, conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.”

Art. II. - Articolul 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Directorul general şi directorii generali adjuncţi ai A.N.L. se numesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(2) Salariul de bază brut al directorului general şi al directorilor generali adjuncţi ai A.N.L. se stabileşte în condiţiile legii, odată cu numirea acestora.”

Art. III. - Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, potrivit legii.

Art. IV. - Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.

Art. V. - Modificarea numărului de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prevăzut la art. I, se va face prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch. Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 537.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după litera ş) se introduc două noi litere, literele ş1) şi ş2). cu următorul cuprins:

„ş1) determinarea indicatorilor specifici privind migraţia externă;

ş2) respectarea obligaţiilor în vederea implementării Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE);”.

2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional de Statistică este de 1.895, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii.”

3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) 8 direcţii regionale de statistică şi 34 de direcţii judeţene de statistică, instituţii publice cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2;

b) Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prevăzută în anexa nr. 2.”

4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) încadrarea personalului Institutului Naţional de Statistică în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch. Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 546.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului Naţional de Statistică

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 ta Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)

 

I. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate de la bugetul de stat

Direcţia Regională de Statistică Alba

Direcţia Judeţeană de Statistică Arad

Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş

Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău

Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor

Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj

Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani

Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Direcţia Regională de Statistică Brăila

Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău

Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

Direcţia Regională de Statistică Bistriţa-Năsăud

Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa

Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

Direcţia Regională de Statistică Olt

Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi

Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj

Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita

Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara

Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa

Direcţia Judeţeană de Statistică laşi

Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş

Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş

Direcţia Regională de Statistică Neamţ

Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj

Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova

Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj

Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu

Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava

Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman

Direcţia Regională de Statistică Timiş

Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea

Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui

Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea

Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi

Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu

Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti

 

II. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate integral din venituri proprii

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică

Centrul de Conferinţe

 

III. Activitate care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Statistică Diseminarea informaţiilor statistice româneşti

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale, obiective, funcţii şi atribuţii

 

Art. 1. - (1) Ministerul pentru Societatea Informaţională se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

(2) Ministerul pentru Societatea Informaţională are sediul principal în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, şi sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2. Ministerul pentru Societatea Informaţională poate desfăşura orice activitate din domeniul său de competenţă şi în sediul secundar.

Art. 2. - Obiectivele Ministerului pentru Societatea Informaţională sunt următoarele:

a) de a asigura dezvoltarea strategiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea în spaţiul cibernetic;

b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

c) de a defini, implementa, monitoriza, evalua şi coordona politicile în domeniul său de competenţă;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, în cadrul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;

e) de a asigura coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

f) de a asigura comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu sectorul privat şi cu societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi strategiilor;

g) de a asigura administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;

h) de a elabora, finanţa, implementa, monitoriza, evalua, promova şi administra programe şi proiecte guvernamentale în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;

i) de a stimula dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat şi de a promova parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate;

j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte următoarele funcţii;

a) funcţia de strategie - prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

b) funcţia de reglementare - prin care reglementează unitar implementarea politicilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

c) funcţia de administrare şi gestiune - prin care se asigură administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale la care Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, precum şi administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a poziţiilor orbitale atribuite României şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;

d) funcţia de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

e) funcţia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar realizării politicilor în domeniu;

f) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;

g) funcţia de reprezentare - prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate;

h) funcţia de comunicare - prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă;

i) funcţia de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice/funcţia de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.

Art. 4. - (1) în realizarea funcţiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1. definirea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

2. elaborarea obiectivelor strategice şi tactice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, precum şi a planurilor de acţiuni pentru implementarea acestor obiective;

3. coordonarea activităţilor guvernamentale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

4. exercitarea calităţii de unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a implementării programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică;

5. monitorizarea realizării obiectivelor şi planurilor de acţiuni aferente strategiilor sectoriale în domeniu şi prezentarea către Guvern a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a acestora;

6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi ai societăţii informaţionale, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector, cu excepţia competenţelor exercitate potrivit legii de alte autorităţi;

7. asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar pentru liberalizarea completă a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

8. promovarea politicilor privind stimularea concurenţei în toate segmentele pieţelor de comunicaţii electronice, servicii poştale, tehnologia informaţiei şi societăţii informaţionale;

9. elaborarea politicilor şi strategiei privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;

10. promovarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca aceştia să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;

11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilităţi şi ale celor cu nevoi sociale speciale în ceea ce priveşte accesul la serviciile societăţii informaţionale;

12. promovarea drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţă privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

13. elaborarea politicilor privind asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;

14. Încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovaţiei şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

15. elaborarea politicii şi strategiei de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

16. iniţierea şi coordonarea procesului de privatizare a societăţilor pentru care Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar;

17. iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea şi/sau implementarea de programe şi proiecte proprii sau europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

18. iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea, implementarea şi operarea proiectelor şi a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;

19. coordonarea politicilor privind dezvoltarea coerenta a infrastructurii informaţionale naţionale a administraţiei publice;

20. coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice din administraţia publică şi gestionarea eficientă a resurselor necesare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;

21. elaborarea şi promovarea de politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul său de competenţă;

22. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;

23. coordonarea derulării programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

24. coordonarea aplicării acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

25. Încheierea de tratate, acorduri sau convenţii internaţionale la nivel departamental;

26. asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a poziţiilor orbitale atribuite României;

27. administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

28. elaborarea politicii în domeniul timbrelor şi efectelor poştale;

29. iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul serviciilor poştale, al tehnologiei informaţiei, al societăţii informaţionale şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, şi supunerea lor spre aprobare Guvernului;

30. promovarea, propunerea şi supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării şi dezvoltării cadrului instituţional în domeniul său de competenţă;

31. avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi cu incidenţă în domeniul serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei, al societăţii informaţionale şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio;

32. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

33. promovarea standardelor şi recomandărilor emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competenţă;

34. iniţierea şi/sau selectarea de standarde în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniul său de competenţă şi propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale din domeniu ca standarde naţionale;

35. definirea de indicatori specifici şi scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării şi evaluării evoluţiei domeniului său de activitate;

36. promovarea şi dezvoltarea serviciilor societăţii informaţionale;

37. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul tehnologiei informaţiei şi ai comunicaţiilor electronice;

38. planificarea, alocarea, monitorizarea şi evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

39. comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

40. corelarea politicii proprii cu politicile din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

41. promovarea sistemului educaţional bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în colaborare cu instituţiile abilitate potrivit legii;

42. asigurarea cadrului instituţional şi operaţional pentru derularea programului de formare şi perfecţionare, prin mijloace electronice, a funcţionarilor publici pe tematici de e-Guvernare;

43. promovarea, dezvoltarea, administrarea şi coordonarea sistemelor informaţionale la nivelul instituţiilor şi entităţilor guvernamentale, conform protocoalelor încheiate;

44. elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi al conformităţii echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice;

45. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte europene şi internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

46. asigurarea reprezentării în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale susţinând în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

47. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea;

48. susţinerea participării României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

49. elaborarea şi publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale; realizarea de studii, analize, monitorizări şi alte activităţi în aceste domenii pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor, organizarea de seminare şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

50. asigurarea corelării legislaţiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu legislaţia din domeniul audiovizualului şi al drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea promovării convergenţei media şi a neutralităţii tehnologice;

51. exercitarea atribuţiilor ce Ti revin potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordine sau în coordonare;

52. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, luând măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei sale;

53. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;

54. avizarea serviciilor societăţii informaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

55. implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, prin delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice;

56. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;

57. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

58. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

59. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;

60. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;

61. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale referitoare la înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice;

62. coordonarea activităţilor de elaborare a strategiilor şi implementare a programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, elaborate şi implementate în cadrul instituţiilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi a proiectelor e-justice şi e-law şi a celorlalte proiecte conexe din domeniul justiţiei;

63. elaborarea politicii în vederea asigurării administrării, gestionării şi utilizării eficiente a numelor de domenii şi adreselor Internet în România;

64. elaborarea reglementărilor privind funcţionarea registrului pentru numele de domenii ,,.ro”.

(2) Ministerul pentru Societatea Informaţională exercită atribuţiile de unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea (a nivel naţional a programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică.

(3) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul prin mijloace electronice la informaţii publice şi furnizarea de servicii publice către persoanele fizice şi juridice sunt următoarele: sănătate publică, educaţie, situaţii de urgenţă, justiţie, finanţe, administraţie publică locală şi centrală, combaterea fraudei, cultură şi turism.

(4) Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor guvernamentale la nivel naţional privind

infrastructura de comunicaţii, sistemele şi serviciile privind societatea informaţională se realizează cu acordul, sub coordonarea şi sub controlul Ministerului pentru Societatea Informaţională.

(5) Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 5. - (1)în exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informaţională colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informaţională are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la instituţii publice, în condiţiile legii.

(3) în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, Ministerul pentru Societatea Informaţională colaborează cu celelalte organisme intermediare, precum şi cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice.

(4) Delegarea de atribuţii către Ministerul pentru Societatea Informaţionala, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, precum şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Conducerea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Art. 6. - (1) Conducerea Ministerului pentru Societatea Informaţională se exercită de către ministru.

(2) Ministrul pentru societatea informaţională reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) Ministrul pentru societatea informaţională răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.

(4) Ministrul pentru societatea informaţională îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în vigoare.

(5) Ministrul pentru societatea informaţională este ordonator principal de credite. În calitate de ordonator principal de credite, ministrul poate delega această competenţă unui secretar de stat sau secretarului general în condiţiile legii.

(6) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul pentru societatea informaţională emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul pentru societatea informaţională este ajutat de 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat.

(8) Atribuţiile secretarilor de stat si ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.

(9) Ministrul pentru societatea informaţională poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.

Art. 7. - (1) Ministerul pentru Societatea Informaţională are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării Ministerului pentru Societatea Informaţională, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.

Art. 8. - (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului pentru Societatea Informaţională ori delegate de ministrul pentru societatea informaţională, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informaţională este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, în condiţiile legii, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru, având prioritate înfiinţarea structurilor cu atribuţii în implementarea programelor europene în domeniul societăţii informaţionale.

(2) în structura Ministerului pentru Societatea Informaţională se organizează şi funcţionează cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Atribuţiile personalului din aparatul propriu al Ministerului pentru Societatea Informaţională se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 10, - (1) în condiţiile legii, la nivelul Ministerului pentru Societatea Informaţională se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.

Art. 11. - (1) în cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de implementare a proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.

(3) Ministrul pentru societatea informaţională numeşte, în condiţiile legii, personalul unităţilor prevăzute la alin. (1).

Art. 12 - (1) în structura Ministerului pentru Societatea Informaţională se organizează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, în vederea gestionării fondurilor structurale şi implementării măsurilor cuprinse în Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice.

(2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.

(3) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice şi/sau autorităţile de plată, pe bază contractuală.

(4) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale funcţionează cu un număr total de 64 de posturi.

Art. 13. - (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Numărul maxim de posturi este de 162, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(3) Ministerul pentru Societatea Informaţională preia, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului pentru Societatea Informaţională se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

(5) încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informaţională se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.

(6) încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 14. - Ministerul pentru Societatea Informaţională poate închiria, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - Ministerul pentru Societatea Informaţională are în subordine Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, Centrul Naţional „România Digitală” şi Centrul Naţional de Supercomputing şi în coordonare directă Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Art. 16. - Unităţile la care Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul pentru Societatea Informaţională va asigura realizarea măsurilor rezultate din reorganizare, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 lit. I) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 319/2011 privind înfiinţarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru societatea informaţională,

Bebe-Viorel Ionică,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministru] finanţelor publice.

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul educaţiei naţionale, ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 548.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Nr. maxim de posturi: 162, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂŢI

care funcţionează în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională

2.

Centrul Naţional „România Digitală”

3.

Centrul Naţional de Supercomputing

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂŢI

care funcţionează în coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

2.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

 

ANEXA Nr. 4

 

UNITĂŢI

la care Ministerul pentru Societatea Informaţională îndeplineşte atribuţiile pe care statut român le are în calitate de acţionar

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Compania Naţională „Poşta Română” - S.A.

2.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.

3.

Societatea Comercială „Romtelecom” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.49/2001 pentru aprobarea „Metodologiei privind stabilirea necesarului şi a drepturilor anuale de motoresurse la autovehicule, tehnica de geniu şi de chimie militară din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale”

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La data de 15 august 2013 se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.49/2001*) pentru aprobarea „Metodologiei privind stabilirea necesarului şi a drepturilor anuale de motoresurse la autovehicule, tehnica de geniu şi de chimie militară din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 23 iulie 2013.

Nr. M.77.


*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.49/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, având ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.