MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 501/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 501         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

574. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

575. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.021. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice”

 

1 024. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 punctul VII, subpunctul 7 se abrogă.

2. La articolul 6, după punctul VII se introduce un nou punct, punctul VI1, cu următorul cuprins:

„VII1. În domeniul auditului public intern:

1. organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul ministerului;

2. asigură exercitarea activităţii de audit la unităţile subordonate ministerului şi instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern, în condiţiile legii;

3. coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de audit public intern a unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;

4. coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere profesional activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public Intern, prin evaluări efectuate în condiţiile legii atât asupra activităţii de audit desfăşurate, cât şi a performanţelor profesionale ale auditorilor interni;

5. asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfăşurate la nivelul unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor intern.”

3. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 323 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE).”

4. Articolul 28 se abrogă.

5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

7. Numărul maxim de posturi prevăzut în hotărârile de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se modifică în mod corespunzător, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

p, Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 574.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Justiţiei

 

Numărul maxim de posturi: 323 (exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi DIPFIE)


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)

 

UNITĂŢILE

subordonate Ministerului Justiţiei

 

 

Numărul maxim de posturi

 

 

I. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

A. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice:

70

a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti

 

b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj

 

c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice laşi

 

d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara

 

B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor:

15.076

a) 33 de penitenciare

 

b) un penitenciar pentru femei

 

c) două penitenciare pentru minori şi tineri

 

d) două centre de reeducare pentru minori

 

e) Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

f) Centrul de formare şi specializare a ofiţerilor din administraţia penitenciară

 

g) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

 

h) Subunitatea de acces, pază şi escortare deţinuţi transferaţi

 

i) 6 penitenciare-spital1

 

j) Centrul de pregătire Sovata

 

k) Complexul „Flamingo” din Eforie Sud

 

II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii

 

- Spitalul „Prof. dr. Constantin Angelescu”

219

- Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu

80

III. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

 

1. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

1.637

- 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

2. Autoritatea Naţională pentru cetăţenie

115


1 Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, precum şt al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi este de 139, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

2. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Culturii are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, două autoturisme şi două autoturisme de teren, cu un consum ce se stabileşte potrivit reglementărilor în vigoare, în limita prevederilor bugetare.”

3. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Culturii” se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 2, la punctul I, nota din final va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 394 de posturi.”

5. La anexa nr. 2, la punctul II, nota din final va avea următorul cuprins:

„NOTĂ:

Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-45 pot utiliza un număr maxim de 5.635 de posturi.”

6. La anexa nr. 2, la punctul IV, numărul curent 6 se abrogă.

Art. II. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii se modifică prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

(2) încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(3) Aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.438/2002 privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din data de 18 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi pentru muzeu se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2003 privind înfiinţarea Muzeului de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din data de 2 iulie 2003, va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi pentru Muzeul de Artă «Vasile Grigore - pictor şi colecţionar» se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din data de 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi pentru Centru se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din data de 3 august 2005, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi al Administraţiei se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din data de 2 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 575.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Culturii

 

Numărul maxim de posturi: 139 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)


* Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului culturii. ** Secretarii se Stat ci subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii.

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice”

În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 86 alin. (1), ale art. 109 alin. (3) şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice”, cod 14.13.02.18, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1, emis în urma inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, are rol şi de decizie de rambursare.

Art. 3. - Formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice” se emite şi se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de impunere privind

obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia

fiscală” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 29 iulie 2013.

Nr. 1.021.

 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia ........................................................................................

.......................................................................................................

Nr. Înregistrare …………..

Data ....../......./….

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice

 

1. Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea contribuabilului:......................................Cod unic de înregistrare:...................

Nr. ORC .........................

Domiciliul fiscal: localitatea ........................ str. ............................. nr. .....bl. .....sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ....................

2. Date privind creanţa fiscală

2.1.1. Obligaţii fiscale suplimentare de plată

 


Nr. crt.

Denumire impozit, taxa, contribuţie/obligaţii fiscale accesorii

Perioada verificată/Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii

Baza impozabilă stabilită suplimentar

- lei -

Impozit, taxă, contribuţie stabilit(â) suplimentar de

plată/ Obligaţii fiscale accesorii de plată

- lei -

Cod cont bugetar

Număr de evidenţă a plăţii

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Obligaţia fiscală principală*)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

 

 

 

 

2.

Dobânzi/Majorări de întârziere**)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

 

 

 

 

3.

Penalităţi de întârziere***)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

 

 

 

 


*) Lista cuprinzând impozitul pe venitul din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere.

**) Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată.

***) Se va înscrie valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate conform legii, atât pentru obligaţiile suplimentare de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.

 

2.1.2. Motivul de fapt

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

2.1.3. Temeiul de drept

Actul normativ: ................................................., art. ...................., paragraful:....................., pct.: .............., lit. ........., alin.: ..............

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

2.2.1. Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - TVA solicitată la rambursare - lei

B - TVA respinsă la rambursare - lei

C - TVA aprobată la rambursare - lei

D - TVA stabilită suplimentar şi rămasă de plată - lei

E - Valoare obligaţii fiscale accesorii de plată - lei

F - De la data

G - Până la data

H - Baza impozabilă - lei

I -TVA stabilită suplimentar de plată – lei

 

Nr. crt.

Numărul şi data decontului de TVA*)

Denumirea obligaţiei fiscale

Perioada verificată/ Perioada de calcul obligaţii fiscale accesorii

A

Obligaţie fiscală stabilită suplimentar

B

C

D

E

Cod cont bugetar

Număr de evidenţă a plăţii

F

G

H

I

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

 

TVA

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2.

 

 

Dobânzi/Majorări de întârziere**)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

X

 

X

X

X

X

 

 

 

3.

 

Penalităţi de întârziere***)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

X

 

X

X

X

X

 

 

 


*) În cazul soluţionării mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se vor completa rândurile „TVA”. „Dobânzi/Majorări de întârziere” şi „Penalităţi de întârziere” pentru fiecare decont în parte.

**) Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată.

***) Se va înscrie valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate conform legii, atât pentru obligaţiile suplimentare de plată cu scadenţă până la 1 Iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.

 

2.2.2. Motivul de fapt

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

2.2.3. Temeiul de drept

Actul normativ: ................................... art.: ......................paragraful: ...................., pct.: .............. lit.: ........, alin.: .............

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

3. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Termenul de plată

Diferenţa de impozit, taxă sau contribuţie constatată de organele de inspecţie fiscală şi stabilită de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii de impunere, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

5. Dispoziţii finale

Organele de inspecţie fiscală stabilesc dobânzi/majorări de întârziere potrivit prevederilor art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de scadenţa obligaţiilor suplimentare de plată.

Organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţi de întârziere aplicând, conform legii, prevederile art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru debitele suplimentare cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.

Pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, cu scadenţă până la 1 iulie 2013, se va anexa la prezenta decizie de impunere Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, care cuprinde componenţa debitului suplimentar şi termenul scadent aferent fiecăruia.

În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine.......pagini.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală

Şef de serviciu

Numele şi prenumele

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

1.

 

Numele şi prenumele

 

2.

 

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

3.

 


*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana .Aprobat”.

 

Cod 14.13.02.18, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.021/2013.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Decizie de Impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de Inspecţia fiscală pentru persoane Juridice”

 

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală pentru stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată, precum şi pentru comunicarea modului de soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată a decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare, în situaţia în care se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare.

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice se va completa la încheierea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, ca urmare a constatării de obligaţii fiscale suplimentare şi/sau accesorii aferente acestora, înscrise în „Raportul de inspecţie fiscală”, întocmit la încheierea acesteia.

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice se vor completa după cum urmează:

1. „Datele de identificare ale contribuabilului” va cuprinde, în clar, următoarele informaţii:

- denumirea completă a contribuabilului;

- codul de identificare fiscală;

- numărul de înregistrare la oficiul registrul comerţului;

- domiciliul fiscal.

2. „Date privind creanţa fiscală” va cuprinde:

2.1.1. Obligaţii fiscale suplimentare de plată: se va completa câte un tabel pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar cu următoarele informaţii:

- rândul 1 coloana 1: denumirea obligaţiei fiscale principale; în acest rând se vor înscrie denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei care a făcut obiectul inspecţiei fiscale (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, atunci când verificarea se efectuează pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a unui decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiunea de rambursare);

- rândul 2 coloana 1: „Dobânzi/majorări de întârziere” calculate pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar;

- rândul 3 coloana 1: „Penalităţi de întârziere” calculate pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar.

În cazul în care se stabilesc debite suplimentare reprezentând impozitul pe venitul din salarii, valoarea va fi defalcată pe sediul principal şi sediile secundare, conform următoarei anexe:

 

ANEXĂ

 

Lista impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare

 

F.1. Sediul principal

 

Codul de înregistrare fiscală

 

Suma de plată

 

 

F.2. Sediile secundare

 

Nr. crt.

Codul de înregistrare fiscală sediu secundar

Suma de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În această situaţie, Lista cu impozitul pe venitul din salarii, stabilit suplimentar de piaţă, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere.

Pentru rândurile 1-3, organele de inspecţie fiscală vor înscrie următoarele:

Rândul 1 coloana 2 - „Data de la care începe perioada verificată” - se completează cu data de început a perioadei verificate.

Rândul 1 coloana 3-”Data de sfârşit a perioadei verificate” - se completează cu data de sfârşit a perioadei verificate.

Rândul 1 coloana 4 - „Baza impozabilă stabilită suplimentar” - reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligaţiei fiscale.

Rândul 1 coloana 5 - „impozit, taxă, contribuţie siai3ilit(ă) suplimentar de plată” - se completează cu valoarea totală a sumelor stabilite suplimentar de către inspecţia fiscală pentru impozitul, taxa, contribuţia care a făcut obiectul inspecţiei fiscale, pentru toată perioada verificată.

Rândul 1 coloana 6 - „Cod cont bugetar” - reprezintă codul de cont bugetar al obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.

Rândul 1 coloana 7 - „Număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru obligaţiile fiscale

de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rândul 2 coloana 2 - se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 2 coloana 3 - se completează cu data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 2 coloana 4 - „Baza impozabilă stabilită suplimentar” - se completează cu suma totală a bazei impozabile stabilite suplimentar.

Rândul 2 coloana 5 - „Obligaţii fiscale accesorii de plată” - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.

Rândul 2 coloana 6 - „Cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale,

Rândul 2 coloana 7 - „Număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru majorările de întârziere aferente obligaţiei fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscala; Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rândul 3 coloana 2 - se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 3 coloana 3 - se completează cu data până la care se calculează penalităţile de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 3 coloana 4 - „Baza impozabilă stabilită suplimentar” - se completează cu suma totală a bazei impozabile stabilite suplimentar.

Rândul 3 coloana 5 - „Obligaţii fiscale accesorii de plată” - se completează cu suma totală a penalităţilor de întârziere calculate pentru sumele stabilite suplimentar de inspecţia fiscală, în cazul în care cota de penalităţi de întârziere a rămas definitivă.

Rândul 3 coloana 6 - „Cod cont bugetar” -. se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.

Rândul 3 coloana 7 - „Număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru penalităţile de întârziere aferente obligaţiei fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală; Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

2.1.2. „Motivul de fapt”: se vor înscrie detaliat şi în clar modul în care contribuabilul a efectuat şi înregistrat o operaţiune patrimonială, modul cum a tratat-o din punct de vedere fiscal sau cu influenţă fiscală şi tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum şi prezentarea consecinţelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

2.1.3. „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.

Informaţiile prevăzute la pct. 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care s-au constatat diferenţe de obligaţii fiscale şi/sau accesorii aferente acestora. În cazurile în care legea permite şi există constatări, se pot înscrie obligaţii fiscale accesorii, fără ca organele fiscale să stabilească o obligaţie fiscală principală suplimentară. În acest caz, în coloana A „Baza impozabilă stabilită suplimentar” se va înscrie obligaţia fiscală principală stabilită suplimentar de plată pe o anumită perioadă, chiar dacă în perioadele următoare aceasta s-a anulat.

2.2.1. Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

Acest tabel se completează în cazul în care inspecţia fiscală se efectuează pentru soluţionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu control anticipat şi numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată sau obligaţii fiscale accesorii pentru cel puţin unul din deconturi.

În cazul în care se soluţionează mai multe deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va efectua o singură inspecţie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont, în ordine cronologică, pentru care s-a solicitat rambursarea de TVA, se vor face constatări separate şi vor cuprinde următoarele perioade:

- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu condiţia încadrării în termenul legal de prescripţie) până la data de sfârşit a perioadei aferente primului decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare;

- următoarea perioadă verificată va începe de la data de sfârşit a ultimului decont verificat până la sfârşitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica;

- va cuprinde în tabel câte un rând pentru fiecare perioadă verificată aferentă unui decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

În cazul soluţionării mai multor deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, decizia de impunere va cuprinde în tabelul „Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare” pentru fiecare decont de TVA, după caz, câte un rând de „TVA”, „Dobânzi” şi „Penalităţi de întârziere”.

În acelaşi mod se va continua până la soluţionarea tuturor deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse şi neverificate.

Tabelul „Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare” va avea câte un rând pentru fiecare perioadă aferentă unui decont de taxă pe valoarea adăugată care se verifică şi va cuprinde următoarele:

Rândul 1 coloana 1 -”Numărul şi data decontului de TVA” - se completează cu numărul şi data decontului primit pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată.

Rândul 1 coloana 2 - cuprinde denumirea obligaţiei fiscale.

Rândul 1 coloana 3 - se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 1 coloana 4 - se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 1 coloana 5 - „TVA solicitată la rambursare” - se completează cu suma solicitată la rambursare şi este preluată din decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, care a fost transmis pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată.

Rândul 1 coloana 6 - „Baza impozabilă” - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora.

Rândul 1 coloana 7 - „TVA stabilită suplimentar de plată” - se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată.

Rândul 1 coloana 8 - „TVA respinsă la rambursare” - se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspecţiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelaţii:

a) este egală cu TVA solicitată la rambursare, dacă TVA stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu TVA solicitată la rambursare;

b) este egală cu TVA stabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât TVA solicitată la rambursare.

Rândul 1 coloana 9 - „TVA aprobată la rambursare” - se completează cu suma aprobată la rambursare şi se calculează ca diferenţă între TVA solicitată la rambursare şi TVA respinsă la rambursare.

Rândul 1 coloana 10 - „TVA stabilită suplimentar şi rămasă de plată” - se completează cu diferenţa pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar de plată şi TVA respinsă la rambursare.

Rândul 1 coloana 11 - nu se completează.

Rândul 1 coloana 12 - „Cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.

Rândul 1 coloana 13 - „Număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rândul 2 coloana 2 - Denumirea obligaţiei fiscale accesorii - Dobânzi/Majorări de întârziere.

Rândul 2 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 2 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 2 coloana 5 - nu se completează.

Rândul 2 coloana 6 - „Baza impozabilă” - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplica cota de dobânzi/majorări de întârziere pentru calculul obligaţiilor fiscale accesorii.

Rândul 2 coloanele 7-10 - nu se completează.

Rândul 2 coloana 11 - „Valoare obligaţii fiscale accesorii de plată” - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.

Rândul 2 coloana 12 - „Cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru dobânzile/majorările de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.

Rândul 2 coloana 13 - „Număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru dobânzile/majorările de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

Rândul 3 coloana 2 - „Denumirea obligaţiei fiscale accesorii” - Penalităţi de întârziere.

Rândul 3 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 3 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează penalităţile de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aaaa.

Rândul 3 coloana 5 - nu se completează.

Rândul 3 coloana 6 - „Baza impozabilă” - se completează cu valoarea totală a bazelor impozabile cumulate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, asupra căreia se aplică cota pentru penalităţi de întârziere.

Rândul 3 coloanele 7-10 - nu se completează.

Rândul 3 coloana 11 - „Valoare obligaţii fiscale accesorii de plată” - se completează cu valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat TVA datorată suplimentar.

Rândul 3 coloana 12 - „Cod cont bugetar” - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru penalităţile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.

Rândul 3 coloana 13 - „Număr de evidenţă a plăţii” - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru penalităţile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

2.2.2. „Motivul de fapt”: se înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat şi tratat din punct de vedere fiscal o operaţiune cu influenţă în veniturile sau cheltuielile activităţii economice, cu prezentarea consecinţei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

2.2.3. „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.

Formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice” are rol şi de „Decizie de rambursare a taxei pe valoare adăugată” în cazul inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată.

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 116 sau, după caz, 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. „Data comunicării” reprezintă data când actul administrativ este comunicat contribuabilului şi este stabilită în funcţie de modalitatea de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile ari:. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă, împreună cu aceasta, la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.

4. „Termenul de plată” - diferenţa de impozit, taxă sau contribuţie stabilită suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii de impunere, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

5. La „Dispoziţii finale” se va completa cu numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală.

5.1. Precizări pentru „Dobânzi/Majorări de întârziere”

La stabilirea valorii ce se va înscrie la „Dobânzi/Majorări de întârziere” se vor cumula majorările de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi dobânzile calculate după această dată, acolo unde este cazul.

5.2. Precizări pentru „Penalităţi de întârziere”

La stabilirea valorii ce se va înscrie la „Penalităţi de întârziere” vor fi cumulate penalităţile de întârziere, Indiferent de modul de calcul, atât pentru debitele suplimentare cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.

Pentru obligaţiile de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţile de întârziere prevăzute la ari. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspecţiei fiscale sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv:

- obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;

- obligaţiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în condiţiile legii.

Pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc, la data încheierii inspecţiei fiscale, condiţia legală de a calcula penalităţile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.

Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit taxă sau contribuţie componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, şi va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:

Lista debitelor stabilite suplimentar de inspecţia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere la data încheierii inspecţiei fiscale

 

Nr. crt.

Denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei

Valoarea debitului stabilit suplimentar - lei -

Data scadenţei debitului suplimentar

(zz.ll.aaaa

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru obligaţiile de plată cu scadenţă după 1 iulie 2013, organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru flecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă până la data stingerii sumei datorate inclusiv, menţionându-se în raportul de inspecţie fiscală, pentru obligaţiile nestinse, data până la care au fost calculate penalităţile de întârziere.

„Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice” se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către echipa de inspecţie, avizată de şeful de serviciu şi aprobată de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice”

 

1. Denumire: Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscala pentru persoane juridice

2. Cod: 14.13.02.18

3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de impozitele, taxele sau contribuţiile pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza Raportului de inspecţie fiscală.

7. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal al contribuabilului.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”

În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 86 alin. (1), art. 109 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”, cod 14.13.02.99/3, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale” se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale” sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală tehnologia informaţiei, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor fiscale, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare  fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 29 iulie 2013.

Nr. 1.024.

 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia ........................................................................................

Data ....../......./….

Nr. Înregistrare …………..

Număr de Înregistrare operator de date cu caracter personal:

........................................................................................

 

DECIZIE

privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale

 

1. Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea contribuabilului:.........................

Codul de identificare fiscală:.........................

Domiciliul fiscal: localitatea ........................ str. ............................. nr. .....bl. .....sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ....................

2. Date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei fiscale 2.1. Obligaţii fiscale verificate

 

Nr. crt.

Denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei verificate

Perioada verificată

 

 

De la data

Până la data

0

1

2

3

 

 

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

 

2.1.1. Motivul de fapt:...................................................................................................

2.1.2. Temeiul de drept:.................................................................................................

3. Data comunicării:

Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Dispoziţii finale

La prezenta decizie se anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine.... pagini.

În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestaţie, care se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală

Şef serviciu

Nume şi prenume

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

1.

 

Numele si prenumele

 

2.

 

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

3.

 

*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana „Aprobat”

 

Cod 14.13.02.99/3 aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.024/2013.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”

 

Formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale” reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor inspecţiilor fiscale atât la persoane juridice, cât şi la persoane fizice, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale” se va completa la finalizarea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale pentru obligaţiile fiscale pentru care s-a constatat că baza de impunere nu se modifică, iar creanţa fiscală a fost corect determinată.

Decizia privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale” se vor completa după cum urmează:

1. .Datele de identificare ale contribuabilului” va cuprinde, în clar, următoarele informaţii:

- denumirea contribuabilului;

- codul de identificare fiscală;

- domiciliul fiscal.

2. „Date privind obligaţiile fiscale supuse inspecţiei fiscale” va cuprinde:

2.1. Obligaţii fiscale verificate: se va completa câte un rând pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie verificată cu informaţii referitoare la:

- coloana 1 - denumirea impozitului, taxei, contribuţiei: se va înscrie denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei pentru care s-a constatat că baza de impunere nu se modifică. În cazul inspecţiei fiscale pentru soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opţiune de rambursare, se vor înscrie şi numărul şi data decontului. Dacă se soluţionează mai multe deconturi se va completa câte un rând pentru fiecare decont la care nu s-au stabilit diferenţe;

- coloana 2 - perioada verificată de la data: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de început a perioadei verificate;

- coloana 3 - perioada verificată până la data: se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa şi reprezintă data de sfârşit a perioadei verificate.

2.1.1. „Motivul de fapt”: se vor înscrie constatările care au condus la concluzia că baza de impunere nu se modifică.

2.1.2. „Temeiul de drept”: se va înscrie prevederea legală pentru emiterea deciziei de nemodificare a bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale.

3. „Data comunicării”: reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile an. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poşta, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa

Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă, împreună cu aceasta, la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.

4. „Dispoziţii finale”

Se va completa cu numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la Decizia privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale.

Decizia privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către echipa de inspecţie fiscală, avizată de şeful de serviciu şi aprobată de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Decizie privind nemodificarea

bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”

1. Denumire: Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale

2. Cod: 14.13.02.99/3

3. Format: A4/tl (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea un număr variabil de pagini, în funcţie de impozitele, taxele sau contribuţiile verificate,

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de organele de inspecţie fiscală pentru comunicarea rezultatelor inspecţiei fiscale, când baza de impunere a uneia sau mai multor obligaţii fiscale verificate nu s-a modificat.

7. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal al contribuabilului.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.