MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 516/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 516         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

526. - Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român - SA, în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R Marfă” - S.A.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

344. - Decizie privind numirea domnului Constantin-Cătălin Radu în funcţia publică de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei

 

345. - Decizie privind revocarea unui membru al Plenului Consiliului Economic şi Social, reprezentant al societăţii civile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

72. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne

 

753/2.424. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii si al ministrului administraţiei si internelor nr. 697/112/2011

 

817. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” pe anul 2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

8.809. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

9.187.- Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

9.191. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

 

9.229. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

9.230. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

9.677. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea condiţiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român - S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând forma finală a contractului de vânzare de acţiuni, negociată şi iniţializată între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român - SA, în calitate de cumpărător,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă condiţiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român - S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 526.

 

ANEXĂ

 

Condiţiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Roman - S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

 

Condiţiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni sunt următoarele:

1. Pachetul de acţiuni care va fi transferat de la stat, prin Ministerul Transporturilor, către Societatea Comercială Grup Feroviar Român - S.A. este cel prevăzut la articolul unic din hotărâre. Numărul total de acţiuni care fac obiectul vânzării, precum şi preţul pe acţiune vor fi determinate la data finalizării tranzacţiei astfel încât să reflecte procentul de 51%, în funcţie de modificările capitalului social al societăţii ca efect al conversiei creanţelor statului faţă de societate în acţiuni şi/sau în urma reducerii capitalului social ca urmare a transferului activelor descrise în anexa nr. 3 din Secţiunea A a Dosarului de prezentare către alte societăţi aflata în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în temeiul art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau în urma majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-a obţinut certificat de atestare a dreptului de proprietate, de la data semnării.

2. Preţul de cumpărare a pachetului de acţiuni este de 904.980.000 (nouăsutepatrumilioanenouăsuteoptzecimii) lei.

3. Declaraţiile şi garanţiile vânzătorului vor viza. printre altele, aspecte referitoare la:

a) faptul că vânzătorul are capacitatea de a încheia contractul de vânzare de acţiuni, precum şi de a-şi exercita toate drepturile şi a-şi executa toate obligaţiile ce îi revin conform acestuia;

b) faptul că nu există drepturi aparţinând terţilor asupra pachetului de acţiuni;

c) faptul că toate acţiunile ce fac obiectul vânzării-cumpărării au fost emise în mod legal şi valabil, au fost plătite integral, conferă drepturi egale de vot, sunt emise ca acţiuni nominative ordinare dematerializate şi conferă toate celelalte drepturi aferente acţiunilor ordinare în conformitate cu legea română;

d) faptul că vânzătorul răspunde pentru existenţa valabilă în patrimoniul sau a acţiunilor ce fac obiectul vânzării-cumpărării;

e) faptul că vânzătorul nu garantează în niciun fel solvabilitatea şi/sau situaţia economică şi financiară a Societăţii şi/sau starea de fapt a activelor acesteia.

4. Declaraţiile şi garanţiile cumpărătorului vor viza, printre altele, aspecte referitoare la:

a) faptul că acesta are capacitatea de a încheia contractul de vânzare de acţiuni, precum şi de a-şi exercita toate drepturile şi a-si executa toate obligaţiile ce îi revin conform acestuia;

b) faptul că încheierea contractului de vânzare de acţiuni, precum şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin potrivit acestui

contract nu încalcă, nu intră în conflict şi nu generează neîndeplinirea vreunei obligaţii contractuale sau legale şi că acest contract reprezintă o obligaţie legală şi valabilă a cumpărătorului, care poate fi pusă” în executare împotriva cumpărătorului în conformitate cu termenii săi;

c) faptul că deţine mijloacele financiare necesare asigurării plăţii preţului de cumpărare conform contractului;

d) faptul că nu este în curs de şi împotriva sa nu s-a solicitat în mod întemeiat dizolvarea, lichidarea, reorganizarea judiciară, falimentul, nu au fost iniţiate procedurile de concordat preventiv ori mandat ad-hoc sau orice alte proceduri similare;

e) faptul că este deţinătorul legal şi, respectiv, beneficiarul real al fondurilor pe care le va utiliza pentru plata preţului de cumpărare, că aceste fonduri nu provin din activităţile ilicite prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau din alte activităţi interzise de legislaţia română sau internaţională la care România a aderat;

f) faptul că se obligă să achite preţul de cumpărare în condiţiile şi la termenele prevăzute în contract;

g) faptul că a avut acces la informaţiile legate de societate, de situaţia acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la active, pachetul de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării, situaţia financiară a societăţii, inclusiv, pe baza datelor prezentate în situaţiile financiare ale societăţii, angajaţi, contracte, litigii, răspunderi de mediu, şi că şi-a efectuat, cu diligenta specifică unui investitor profesionist, propria analiză-diagnostic cu privire la societate.

5. Asumarea şi executarea de către cumpărător a:

a) obligaţiilor continue prevăzute la pct. 7.3.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 46/2013 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.Â. şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia, sub sancţiunea rezoluţiunii contractului;

b) obligaţiilor ce rezultă din legislaţia muncii şi protecţiei sociale, a legislaţiei sindicale, precum şi a obligaţiilor prevăzute de contractele de muncă încheiate cu angajaţii societăţii, a celor prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii şi în alte contracte şi acorduri încheiate cu sindicatele la nivel de societate;

c) obligaţiilor de mediu ce privesc societatea;

d) obligaţiilor societare faţă de vânzător, şi anume, să respecte:

(i) dreptul vânzătorului de a nominaliza 2 (doi) administratori în consiliul de administraţie al societăţii, pe întreaga perioadă în care vânzătorul va mai deţine acţiuni ale societăţii reprezentând cel puţin 10%din capitalul social al societăţii;

(ii) prevederile actului constitutiv al societăţii, anexă la contract, conform cărora orice hotărâri care privesc reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea, precum şi, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data finalizării, cesiunea către terţi a acţiunilor societăţii, se iau cu o majoritate de cel puţin două treimi din capitalul social, indiferent dacă se adoptă la prima sau la convocările ulterioare; precum şi

(iii) prevederile actului constitutiv potrivit cărora hotărârile privitoare la modificarea obiectului principal de activitate al societăţii sau dizolvarea societăţii se adoptă cu unanimitate de voturi reprezentând întreg capitalul social atât la prima, cât şi la următoarele convocări. Cumpărătorul recunoaşte şi garantează aceste drepturi ale vânzătorului şi se obligă, sub sancţiunea pecuniară prevăzută în contract, să fie de acord sau să nu întreprindă nicio acţiune care, direct sau indirect, să împiedice exercitarea acestor drepturi ale vânzătorului.

6. Vânzătorul, cumpărătorul şi un agent escrow vor încheia, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare de acţiuni, un contract escrow care va fi anexă la contractul de vânzare de acţiuni având ca obiect, în principal, plata de către cumpărător a sumei de 90.498.000 (nouăzecimilioanepatrusutenouăzecişioptmii) lei reprezentând 10% (zecelasută) din preţul de cumpărare, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea contractului de escrow.

7. Modalitatea de plată a preţului de cumpărare a pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării este plata integrală, la data finalizării, şi va consta în încasarea de către vânzător de la cumpărător a următoarelor sume de bani:

a) echivalentul în lei al sumei de 10.000.000 euro, constituită de cumpărător cu titlu de garanţie de participare;

b) suma de 90.498.000 lei, reprezentând fondurile din contul escrow;

c) diferenţa de preţ până la concurenţa preţului de cumpărare oferit.

8. Noul act constitutiv al societăţii, care reflectă drepturile şi obligaţiile societare ale acţionarilor societăţii, după vânzarea pachetului de acţiuni, cu accent pe drepturile societare ale statului, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acţionar minoritar, va fi anexat la contractul de vânzare de acţiuni.

9. Finalizarea vânzării-cumpărării pachetului de acţiuni, constând în plata preţului de cumpărare şi în transferul titlului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării, va avea loc sub condiţia semnării contractului de escrow şi depozitării de către cumpărător a sumei prevăzute la pct. 6 în contul escrow şi a realizării condiţiilor suspensive prevăzute la pct. 10.

Dacă finalizarea nu a avut loc, independent de orice culpă a cumpărătorului, într-o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, contractul se desfiinţează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei.

10.Transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării se realizează la data îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) emiterea de către Consiliul Concurenţei a unei adrese sau decizii în conformitate cu dispoziţiile ari 46 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau emiterea unui asemenea document de către alte autorităţi de concurenţă competente;

b) finalizarea de către vânzător a conversiei creanţelor deţinute de stat asupra societăţii la data semnării contractului şi definitivarea structurii capitalului social al societăţii ca urmare a operaţiunii de majorare de capital în baza conversiei;

c) obţinerea de către vânzător, după caz, de la finanţatorii interni şi externi ai societăţii, a acordului acestora cu privire la modificarea structurii acţionariatului societăţii, ca efect al încheierii prezentului contract, iar acordul astfel obţinut nu include condiţii mai oneroase pentru societate faţă de termenii aplicabili potrivit contractelor de finanţare la data semnări;

d) creditarea contului vânzătorului cu toate sumele datorate de cumpărător vânzătorului, reprezentând preţul de cumpărare;

e) semnarea declaraţiei privind transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni în registrul acţionarilor şi de acţiuni al societăţii.

11. Dreptul vânzătorului de a proceda la rezilierea contractului, în împrejurări ce implică o culpă a cumpărătorului.

12. Cazurile de limitare a răspunderii vânzătorului, inclusiv în privinţa modalităţilor de acţiune împotriva sa, precum şi cu privire la informaţiile divulgate cumpărătorului.

13. Condiţiile de soluţionare a pretenţiilor privind despăgubirile.

14. Clauza penală va fi activată în cazul neîndeplinirii sau nerespectării de către cumpărător, în tot sau în parte, a oricăreia dintre obligaţiile contractuale ce îi revin, cumpărătorul fiind obligat să plătească vânzătorului o penalitate contractuală pentru neexecutarea acestor obligaţii de 5% din preţul de cumpărare, cu excepţia obligaţiilor continue, a căror încălcare, în tot sau în parte, îndreptăţeşte vânzătorul să recurgă la rezilierea contractului.

15. Legea aplicabilă în materie va fi legea română.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Constantin-Cătălin Radu în funcţia publică de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 164 din 1 august 2013, prin care se propune numirea în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 25 iulie 2013,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin-Cătălin Radu se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 164/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Constantin-Cătălin Radu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 martie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 13 august 2013.

Nr. 344.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea unui membru al Plenului Consiliului Economic şi Social, reprezentant al societăţii civile

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se revocă din calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social domnul Ioan Cindrea, reprezentant al societăţii civile din partea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România - UNCJR.

Art. 2. - Decizia prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 august 2013, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 345.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 6.297 din 12 decembrie 2012 întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin Direcţia generală sanitara veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, precum şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 2 august 2013.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de organizare si de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea si protecţia puilor de came

 

Art. 1. - (1) Certificatul de competenţă privind creşterea şi protecţia puilor de carne, denumit în continuare certificatul de competenţă profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de formare profesională în domeniul normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne.

(2) Tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, cu modificările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne. Aceasta este furnizată, la cerere, de către Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, organismului desemnat să organizeze şi să desfăşoare cursurile anterior menţionate. Acesta trebuie să deţină experienţă, personal şi echipamentele necesare pentru organizarea cursurilor de formare profesională prevăzute la alin. (1).

(3) Organismul desemnat pentru organizarea cursurilor de formare pentru personalul implicat în creşterea şi protecţia puilor de came trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o experienţă de minimum 5 ani în formarea profesională a adulţilor,

b) să dovedească finalizarea cu succes, în ultimii 5 ani, a cel puţin 4 contracte câştigate în procedura de achiziţii publice în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri nerambursabile europene, încheiate cu respectarea prevederilor legale, prin care au fost furnizate servicii de formare profesională a adulţilor;

c) să dovedească faptul că a organizat cursuri de formare profesională destinate adulţilor, atât la nivelul instituţiilor sau autorităţilor publice centrale, cât şi al celor locale;

d) să aibă o echipă de minimum 4 specialişti, absolvenţi ai studiilor de medicină veterinară, instruiţi pe domeniul bunăstare a animalelor şi cu experienţă în formarea profesională a adulţilor, pe domeniul anterior menţionat.

(4) Cerinţele minime obligatorii privind echipa de specialişti sunt următoarele:

a) să fie absolvenţi ai facultăţii de medicină veterinară;

b) să aibă minimum 5 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor;

c) să aibă experienţă de minimum un an în elaborarea şi livrarea cursurilor de formare profesională, domeniul bunăstare a animalelor, sau în coordonarea implementării prevederilor legislative în domeniul anterior menţionat.

(5) Echipamentele minime pe care trebuie să le deţină organismele interesate sunt cele utilizate pentru prezentarea de materiale audio şi video, retroproiectoare, flip-charturi. Organismele desemnate trebuie să aibă posibilitatea de multiplicare a unor materiale şi de tipărire a suportului de curs, în vederea distribuirii acestuia către participanţi.

(6) în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei proceduri, organismele interesate în a fi desemnate pentru organizarea cursurilor depun la Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, dosare din care să reiasă experienţa în organizarea cursurilor de formare profesională a adulţilor, însoţite de CV-urile experţilor, în conformitate cu cele prevăzute la alin. (3).

(7) La selecţie, organismele primesc minimum 50 de puncte pentru dosarul depus, urmând să primească câte 10 puncte pentru toate documentele depuse din care trebuie să reiasă: experienţa şi echipamentele deţinute şi minimum 50 de puncte pentru CV-urile experţilor, respectiv câte 10 puncte pe CV, pentru îndeplinirea cerinţelor minime precizate la alin. (4). Fiecare an suplimentar, în ceea ce priveşte experienţa profesională în specialitatea studiilor de minimum 5 ani sau peste cea de minimum un an în elaborarea şi livrarea cursurilor de formare profesională, domeniul bunăstare a animalelor, se punctează cu un punct/an. Se punctează cu câte un punct următoarele documente depuse împreună cu CV-ul expertului, din care să reiasă: experienţă demonstrată în domeniul formării pe domeniul bunăstării animalelor, în calitate de expert naţional pe misiuni TAIEX ale Comisiei Europene sau lector la instruirile organizate în cadrul unui proiect de twinning. precum şi calitatea de participant la instruirile organizate de Comisia Europeană sau la proiecte de twinning, pe domeniul bunăstării animalelor. În termen de 10 zile de la depunere, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor finalizează selecţia dosarelor, organismul al cărui dosar a întrunit cel mai mare punctaj va fi desemnat să organizeze cursurile de formare profesională, iar datele acestuia de contact se vor posta pe pagina web a instituţiei.

(8) Organismul desemnat are obligaţia de a depune anual, la Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, în intervalul cuprins între 1 şi 15 octombrie, pentru anul anterior, un raport scris din care să reiasă următoarele:

a) numărul de cursanţi care au participant la cursurile de formare profesională;

b) perioada şi locul de desfăşurare a cursurilor;

c) numărul de experţi utilizaţi şi tematica cursurilor susţinute de fiecare;

d) numărul de materiale distribuite, precum şi fotocopii de pe suportul de curs;

e) disponibilitatea experţilor pentru anul în curs.

(9) în cazul în care, din raportul scris, reiese schimbarea tematicii cursurilor, lipsa disponibilităţii experţilor sau nedistribuirea suportului de curs, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate suspenda delegarea competenţei organismului desemnat de a organiza cursuri de formare profesională pe termen de o lună, perioadă în care se depun acte din care să reiasă remedierea neconformi taţi lor constatate. În caz de constatare a remedierii neconformităţilor se ridică suspendarea. Dacă acestea nu se remediază, se mai dă un termen de două luni pentru remediere, iar dacă nici la finalul acestui termen neconformităţile nu se remediază, se poate retrage delegarea competenţei de organizare a cursurilor, iar procedura de delegare se reia cu prevederile stipulate la alin. (2).

Art. 2. - (1) Certificatul de competenţă profesională este obligatoriu pentru proprietarii şi crescătorii de pui de carne, care deţin ferme cu peste 500 de pui. Aceste cursuri nu sunt obligatorii pentru:

a) proprietarii şi crescătorii care deţin exploataţii destinate creşterii puilor în sistem extensiv;

b) proprietarii şi crescătorii care deţin exploataţii în care puii sunt crescuţi în aer liber sau în sistem ecologic şi nici pentru cei care deţin exploataţii în care sunt crescuţi doar pui pentru reproducţie;

c) persoanele care deţin staţii de incubaţie;

d) proprietarii şi crescătorii care deţin exploataţii cu mai puţin de 500 de pui.

(2) Certificatul de competenţă este valabil pe o perioadă de 4 ani şi este redactat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3J Pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională, la finalul cursurilor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se organizează un examen cu durată de 40 de minute, care constă într-o probă scrisă sub forma unui test de tip grilă cu 30 de întrebări, fiecare întrebare având câte 4 răspunsuri posibile; pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări.

(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor recunoaşte experienţa profesională a proprietarilor sau a crescătorilor de pui, care deţin ferme cu efective de peste 500 de pui şi care au participat la cursuri înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei proceduri, în următoarele condiţii:

a) depunerea la sediul organismului desemnata unei cereri, precum şi a unei fotocopii după adeverinţa eliberată în urma participării la cursul mai sus menţionat;

b) susţinerea examenului prevăzut la alin. (3).

Art. 3. - Certificatul de competenţă profesională se eliberează de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza cărora funcţionează ferma proprietarului sau în care îşi desfăşoară activitatea crescătorul de pui de carne.

Art. 4. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, personalul prevăzut la art. 2 este obligat să obţină certificatul de competenţă profesională.

Art. 5. - (1) în timpul inspecţiilor în fermele de pui de carne cu peste 500 de capete, medicului veterinar oficial i se prezintă, la cerere, certificatul de competenţă profesională.

(2) Cerinţele referitoare la exploataţii, condiţii de densitate sporite, biosecuritate, fiziologia puilor, aspecte legate de manipularea, transportul şi uciderea de urgenţă a puilor trebuie să fie difuzate de către proprietarul sau crescătorul care a absolvit cursurile de competenţă profesională personalului din fermă, sub formă de ghiduri sau de instrucţiuni,

Art. 6. - (1) Certificatul de competenţă profesională se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cerere;

b) act de identitate în original şi copie;

c) atestat de promovare în original şi copie, eliberat ca urmare a promovării cursului de formare profesională;

d) taxa de eliberare, în cuantum de 7 lei.

(2) Certificatul de competenţă profesională se eliberează în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Art. 7. - (1) Certificatele de competenţă profesională se înregistrează într-un registru de evidenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Registrul de evidenţă este numerotat pe fiecare pagină, legat cu şnur, iar pe ultima pagină se înscrie numărul de pagini şi se aplică ştampila instituţiei care organizează cursurile.

(3) Registrul general de evidenţă este gestionat de compartimentul bunăstare a animalelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 8. - (1) în cazul în care crescătorul de pui de carne săvârşeşte de două ori într-o perioadă de 6 luni abateri prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare referitoare la protecţia puilor de came, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune retragerea certificatului de competenţă profesională.

(2) Retragerea certificatului de competenţă profesională se face în baza unei decizii a directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3. În termen de 5 zile de la retragerea certificatului de competenţă profesională, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti informează Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, privitor la acest aspect.

(3) Decizia privind retragerea certificatului de competenţă profesională are la bază un proces-verbal întocmit conform modelului din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal, cu modificările ulterioare. Procesul-verbal este întocmit de medicul veterinar oficial, în urma verificărilor efectuate, şi este înregistrat la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(4) După anularea certificatului de competenţă profesională, crescătorul de pui de carne urmează din nou cursurile de formare profesională, în vederea eliberării unui nou certificat de competenţă profesională.

(5) Certificatul de competenţă profesională nu poate fi eliberat de mai mult de două ori într-o perioadă de 3 ani.

Art. 9. - După expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de competenţă profesională se eliberează un nou certificat numai celor care au absolvit un nou curs de formare profesională.

Art. 10. - (1) în cazul furtului, pierderii, distrugerii şi deteriorării certificatului de competenţă profesională, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat.

(2) în cazul deteriorării certificatului de competenţă profesională, titularul predă emitentului, la data eliberării duplicatului, exemplarul deteriorat.

(3) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează:

a) declaraţia scrisă, pe propria răspundere, a titularului certificatului de competenţă profesională, în care sunt cuprinse datele de identificare, numărul şi seria certificatului, împrejurările în care certificatul a fost furat, pierdut, distrus sau deteriorat;

b) o copie a actului de identitate.

(4) Duplicatul are aceleaşi număr şi aceeaşi dată ca originalul, cu o nouă serie.

(5) Pe duplicat, în colţul din dreapta sus, se aplică menţiunea „DUPLICAT”.

(6) în registrul prevăzut la art. 7 se menţionează, cu cerneală roşie, seria, numărul şi data emiterii duplicatului.

Art. 11. - (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată pe perioada valabilităţii certificatului de competenţă profesională.

(3) Taxa de eliberare a duplicatului este în cuantum de 10 lei.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR.............................

 

CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ

privind creşterea şi protecţia puilor de carne

 

 

1. IDENTIFICAREA PERSOANEI:

1.1. Nume

 

1.2. Prenume

 

1.3. Data naşterii

1.4. Locul şi ţara naşterii

 

1.5. Naţionalitatea

2. NUMĂRUL CERTIFICATULUI:

 

2.1. Prezentul certificat este valabil până la data de:

 

3. DSVSA CARE EMITE CERTIFICATUL:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3.1. Adresa DSVSA...............................................................

Localitatea...........................................Judeţul/sectorul........., str. ..................................nr. ......, codul poştal..................

 

 

3.2. Telefon

3.3. Fax

 

3.4. E-mail

3.5. Data

3.6. Locul

 

3.7. Ştampila

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

REGISTRU

de evidenţă a certificatelor de competenţă profesională pentru proprietarii/crescătorii de pui de carne care au absolvit cursuri privitoare la creşterea şi protecţia acestora

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

CI

(număr şi serie)

CNP

Data eliberării

Semnătura de primire

Numele şi semnătura persoanei care eliberează

Nr. şi seria duplicatului

Data eliberării duplicatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA EANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.................................................

 

DECIZIE

privind retragerea Certificatului de competenţă profesională privind creşterea şi protecţia puilor de carne

 

Nr. ..........din...........

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.................................... având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, cu modificările ulterioare, şi ale Procesului-verbal

înregistrat la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.................... sub nr. ..........din data de....................

întocmit de ................................ medic veterinar oficial al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................,

 

DECIDE:

începând cu data de..........., conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2013 privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne, se retrage Certificatul de competenţă profesională privind creşterea şi protecţia puilor de carne nr. ..... valabil până la data de................, eliberat de...............................

Reluarea activităţii se efectuează după obţinerea prin examen a unui nou certificat de competenţă profesională.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage sancţionarea contravenţională, conform normelor legale în vigoare.

Director executiv,

.................................................

(numele şi prenumele)

.................................................

(semnătura şi ştampila oficială)

 

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 753 din 12 iunie 2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.424 din 2 august 2013

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 5.972 din 12 iunie 2013 întocmit de Direcţia asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

luând în consideraţie ari IV din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobată prin Legea nr. 197/2008,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţă organizate de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, la care participă medicii din cabinetele de asistenţă medicală primară, aflate în structura unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor respective; acestea se înfiinţează în zonele stabilite de direcţiile medicale sau de către structurile cu atribuţii în acest domeniu din cadrul ministerelor şi instituţiilor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii.

2. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie şi asistenţilor medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi pentru costurile aferente medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenţă ale centrelor de permanenţă care funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de consiliile locale. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, în spaţiul pus la dispoziţie de consiliul local, suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar al medicului de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.”

3. La articolul 31, litera b) va avea următorul cuprins:

„(b) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cj care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare şi funcţionare, cu cheltuieli pentru dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, după caz.”

4. La articolul 39, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere, suportă şi cheltuielile de administrare şi funcţionare ale cabinetului, precum şi costurile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50%, adică 6,4 lei/oră, pentru flecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat sau medic angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel centru de permanenţă, indiferent dacă este titular de cabinet, asociat sau medic angajat.”

5. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. În anexa nr. 6, la articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:

„(b) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contract, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea aferentă orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare, după caz, cu cheltuielile pentru dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare;”.

7. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă efectuând serviciul în regim de gardă în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere suportă şi cheltuieli de administrare şi funcţionare pentru centrul de permanenţă, situaţie în care tariful orar prevăzut la art. 7 alin. (2) se majorează cu 50%, adică 6,4 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea, indiferent dacă este medic titular, asociat sau angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă efectuând serviciul în regim de gardă în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel centru de permanenţă, indiferent dacă este medic titular de cabinet, asociat sau angajat.”

8. În anexa nr. 6, la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Medicii de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în regim de gardă în centrele de permanenţă beneficiază de un venit care se constituie din sumele obţinute prin înmulţirea valorii de referinţă a tarifului orar, ajustate calităţii de coordonator al centrului de permanenţă, după caz, cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare şi funcţionare, după caz, şi cu procentul corespunzător cheltuielilor cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, după caz, cu numărul total de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Casa de Asigurări de Sănătate.......

Cabinetul de Medicină de Familie ...

Judeţul.............................................

Medicul titular/Reprezentantul legal Localitatea.......................................

 

BORDEROUL CENTRALIZATOR

al activităţii desfăşurate în centrul de permanenţă

 

Luna........./an.......

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a - Data efectuării gărzii

b - Nr. orelor de gardă efectuate

c - Contravaloarea orelor de gardă

d - Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator

e - Venitul cabinetului de medicină de familie (lei)

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele medicului de familie

Numele şi prenumele asistentului

a

b

Tarif orar*)

- lei/oră -

c

50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative***)

16,66% din tariful orar pentru cheltuieli cu trusa de urgentă****)

d

e

 

 

 

 

M

As

M

As

M

As

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,8 lei/oră

Tarif negociat, dar nu mai mic de 8 lei/oră şi mai mare de 10 lei/oră

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Numele prenumele medicului de familie

Numele şi prenumele asistentului

a

b

Tarif orar*)

- lei/oră -

c

50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative***)

16,55% din tariful orar pentru cheltuieli cu trusa de urgentă****)

d

e

 

 

 

 

M

As

M

As

M

As

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C5xC7

C10

C6xC8

C11

C12

C13

[C9x 15%]**

C14 [C9 + C10 + C11 + C12 + C13]*****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

2,1 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

2,1 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

2,1 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

2,1 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

2,1 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

2,1 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

2,1 lei/oră

 

 

TOTAL:

X

 

 

X

X

 

 


*) Tariful orar pentru medicii de familie este de „12,8 lei/oră. Tariful orar pentru asistenţi se stabileşte în funcţie de salariul negociat, dar nu poată fi mal mic de 8 lei/oră şi mai marc de 10 lei/oră.

**) În situaţia în care medicul de familie îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă, tariful orar se majorează cu 15%.

***) Pentru centrele de permanenţă cu sediul pus la dispoziţie de consiliul local, cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanenţă care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicilor de familie se acorda 50% din tariful orar al medicului, adică 6,4 lei/oră, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.

****) Pentru centrele de permanenţă cu sediul pus la dispoziţie de consiliul local, cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare sunt suportate de medicii de familie care participă la constituirea centrului de permanenţă, situaţie în care se acordă 16,66% din tariful orar al medicului, adică 2,1 lei/oră, pentru cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare ale trusei de urgenţă, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat,

*****) Coloana C11 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în spaţiul pus la dispoziţie de consiliul local, iar coloana C13 se adună în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.

MINISTERUL SĂNÂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” pe anul 2013

 

Având în vedere referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS nr. E.N. 6.568/2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin, (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino1 pe anul 2013, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” din coordonarea Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 817.

 

ANEXĂ D

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Prognozat 2013

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

40.577

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

40.567

a) Venituri din activitatea de baza*

03

4.101

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

31.645

c) Alte venituri din exploatare

05

4.821

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

III. CHELTUIELEI TOTALE, din care:

08

39.410

1 .Cheltuieli de exploatare, totale, din care:

09

39.310

a) Bunuri si servicii

10

19.948

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

14.414

b1.cheltuieli cu salariile din care:

12

11.212

...indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

52

...drepturile salariale ale directorului (general)

14

88

b2. contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.342

b3.contributii de asigurări de şomaj

16

58

b4. contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

587

b5. contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

34

b6. contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

19

109

b7. contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

35

b8. contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

b9. alte cheltuieli de personal, din care:

22

37

...tichete de masa

23

 

...deplasări, detaşări

24

37

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si alte ajustări pentru depreciere

25

4.570

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

378

3. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

cheltuieli privind dobânzile

32

 

alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.167

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

36

187

V. REZULTATUL NET

37

980

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

980

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

12.751

1. Surse proprii

44

4.751

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

8.000

4. Credite bancare pentru investiţii

46

 

interne

47

 

externe

48

 

4. Alte surse

49

 

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

12.751

1, Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

12.751

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

interne

53

 

externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

40.577

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

39.410

3. Rezultate (+/-) (rd .55-rd. 56)

57

1.167

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

480

numărul mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

39

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut_ lei/ persoana/luna

60

1.926

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoana/lunar

61

1.724

7. Rentabilitatea (rd. 57/ rd. 56*100)

62

2,96

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu

63

2,93

9. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers(rd.1/rd.58)

 

84,54

10. Plaţi restante

64

2.500

11. Creanţe de încasat

65

2.500


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele realizate din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 4.101 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite, care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale, sunt în sumă de 0 lei.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-13 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ au totalizat 66.303,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 30.553,00 lei şi din donaţii în sumă de 35.750,00 lei,

De asemenea, s-au mai constatat următoarele:

- nu a fost întocmit registrul obligatoriu de contabilitate „Registrul inventar”;

- nu au fost respectate unele prevederi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (înregistrări contabile care nu sunt în ordine cronologică, au fost preluate greşit soldurile unor conturi în balanţele de verificare lunare, au fost făcute înregistrări greşite din punct de vedere contabil);

- nu a fost transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, toată suma veniturilor din cotizaţii, încălcându-se astfel art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

Pentru nepublicarea întregii sume a veniturilor din cotizaţii, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări:

- întocmirea Registrului inventar;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007;

- transmiterea către sediul central al partidului a situaţiei reale a veniturilor din cotizaţii în vederea efectuării corecţiei în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- aprofundarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice şi aplicarea corectă a procedurilor financiar-contabile.

 

Bucureşti, 3 iulie 2013.

Nr. 8.809.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicata, cu completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1-12 iulie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti au totalizat 932.388,16 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 7.015,00 lei, din donaţii în sumă de 925.304,08 lei şi din alte surse de venit în sumă de 69,08 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 iulie 2013.

Nr. 9.187.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1-12 iulie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti au totalizat 75.506,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 63.176,00 lei, din donaţii în sumă de 10.580,00 lei şi din alte surse de venituri în sumă de 1.750,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 iulie 2013.

Nr. 9.191.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cu Pianul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3-12 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş au totalizat 17.991,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 3.686,00 lei şi din donaţii în sumă de 14.305,00 lei.

Organizaţia Judeţeană Argeş a Partidului România Mare nu a transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii, încălcându-se astfel art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

Nu au fost constatate alte încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 9.229

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1-11 iulie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş au totalizat 1.137.913,51 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 179.500,00 lei, din donaţii în sumă de 958.405,12 lei şi din alte surse de venituri în sumă de 8,39 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 9.230.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 22-31 iulie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov pentru anul 2012.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov au totalizat 491.406,24 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 227.200,00 lei, din donaţii în sumă de 264.200,00 şi din alte surse de venituri în sumă de 6,24 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 31 iulie 2013.

Nr. 9.677.