MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 517         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 august 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

346. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale de către domnul Sorin Serioja Chivu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

73. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Procedurii de organizare ş i d e desfăşurare a cursuri lor de forma re pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare

 

1.283. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea constituirii şi menţinerii unei rezerve financiare în valuta la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

59. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

512. - Decizie privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra fumizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale de către domnul Sorin Serioja Chivu

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Apărării Naţionale şi Avizul favorabil nr. 22.815/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale de către domnul Sorin Serioja Chivu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art.19 alin. (1) lit. b), precum şi al art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Serioja Chivu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 346.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 6.296 din 12 decembrie 2012, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de organizare şi desfăşurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, precum şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 2 august 2013.

Nr. 73.

 

ANEXĂ

 

PROCEDU RĂ

de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere si a operaţiunilor aferente, precum si a celor destinate responsabililor cu bunăstarea animalelor din abatoare

 

Art. 1. - (1) Certificatul de competenţă pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare, denumit în continuare certificatul de competenţă profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de formare profesională în domeniul protecţiei animalelor în momentul operaţiunilor de ucidere.

(2) Tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii şi este furnizată de către Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, din cadrul Autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, organismului desemnat să organizeze şi să desfăşoare cursurile anterior menţionate. Acesta trebuie să deţină experienţă, personal şi echipamentele necesare pentru organizarea cursurilor de formare profesională prevăzute la alin. (1).

(3) Organismul desemnat pentru organizarea cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare trebuie să deţină experienţă, personal şi echipamentul necesar, respectiv trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o experienţă de minimum 5 ani în formarea profesională a adulţilor;

b) să dovedească finalizarea cu succes, în ultimii 5 ani, a cel puţin 4 contracte câştigate în procedura de achiziţii publice în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri nerambursabile europene, încheiate cu respectarea prevederilor legale, prin care au fost furnizate servicii de formare profesională a adulţilor;

c) să dovedească faptul că a organizat cursuri de formare profesională destinate adulţilor, atât la nivelul instituţiilor sau al autorităţilor publice centrale, cât şi al celor locale;

d) să aibă o echipă de minimum 4 specialişti, absolvenţi ai studiilor de medicină veterinară, instruiţi pe domeniul bunăstarea animalelor şi cu experienţă în formarea profesională a adulţilor, pe domeniul anterior menţionat.

(4) Cerinţele minime obligatorii privind echipa de specialişti sunt următoarele:

a) să fie absolvenţi ai facultăţii de medicină veterinară;

b) să aibă minimum 5 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor;

c) să aibă experienţă de minimum un an în elaborarea şi livrarea cursurilor de formare profesională, domeniul bunăstarea animalelor, sau în coordonarea implementării prevederilor legislative în domeniul anterior menţionat.

(5) Echipamentele minime pe care trebuie să le deţină organismele interesate sunt cele utilizate pentru prezentarea de materiale audio şi video, retroproiectoare, flip-charturi. Organismul desemnat trebuie să aibă posibilitatea de multiplicare a unor materiale, precum şi de tipărire a suportului de curs, în vederea distribuirii acestuia către participanţi.

(6) în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei proceduri, organismele interesate în a fi desemnate pentru organizarea cursurilor depun la Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, dosare din care să reiasă experienţa în organizarea cursurilor de formare profesională a adulţilor, însoţite de CV-urile experţilor, în conformitate cu prevederile alin. (3).

(7) La selecţie, organismele primesc minimum 50 de puncte pentru dosarul depus, urmând să primească câte 10 puncte pentru toate documentele depuse din care trebuie să reiasă: experienţa şi echipamentele deţinute şi minimum 50 de puncte pentru CV-urile experţilor, respectiv câte 10 puncte pe CV, pentru îndeplinirea cerinţelor minime prevăzute la alin. (4). Fiecare an suplimentar, în ceea ce priveşte experienţa profesională în specialitatea studiilor de minimum 5 ani sau peste cea de minimum un an în elaborarea şi livrarea cursurilor de formare profesională, domeniul bunăstare a animalelor, se punctează cu un punct/an. Se punctează cu câte un punct următoarele documente depuse împreună cu CV-ui expertului, din care să reiasă: experienţă demonstrată în domeniul formării pe domeniul bunăstării animalelor, în calitate de expert naţional pe misiuni TAIEX ale Comisiei Europene sau lector la instruirile organizat» în cadrul unui proiect de twinning, precum şi calitatea de participant la instruirile organizate de Comisia Europeană sau la proiecte de twinning, pe domeniul bunăstării animalelor. În termen de 10 zile de la depunere, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor finalizează selecţia dosarelor, iar organismul al cărui dosar a întrunit cel mai mare punctaj va fi desemnat să organizeze cursurile de formare profesională, iar datele acestuia de contact se vor posta pe pagina web a instituţiei.

(8) Organismul desemnat are obligaţia de a depune anual, la Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, în intervalul cuprins între 1 şi 15 octombrie, pentru anul anterior, un raport scris din care să reiasă următoarele:

a) numărul de cursanţi care au participant la cursurile de formare profesională;

b) perioada şi locul de desfăşurare a cursurilor;

c) numărul de experţi utilizaţi şi tematica cursurilor susţinute de fiecare;

d) numărul de materiale distribuite, precum şi fotocopii de pe suportul de curs;

e) disponibilitatea experţilor pentru anul în curs.

(9) în cazul în care din raportul scris reiese schimbarea tematicii cursurilor, lipsa disponibilităţii experţilor sau nedistribuirea suportului de curs, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate suspenda delegarea competenţei organismului desemnat de a organiza cursuri de formare profesională pe termen de o 5umă, perioadă în care se depun acte din care să reiasă remedierea neconformităţilor constatate. În caz de constatare a remedierii neconformităţilor se ridică suspendarea. Dacă acestea nu se remediază, se mai dă un termen de două luni pentru remediere, iar dacă nici la finalul acestui termen neconformităţile nu se remediază se poate retrage delegarea competenţei de organizare a cursurilor, iar procedura de delegare se reia cu prevederile stipulate la alin. (2).

Art. 2. - (1) Certificatul de competenţă profesională este obligatoriu pentru:

a) personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, respectiv personalul implicat în realizarea operaţiunilor de: descărcare, manipulare a animalelor, imobilizare, asomare, sângerare şi sacrificare;

b) personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere pentru controlul bolilor sau în uciderile de urgenţă;

c) personalul implicat în uciderea animalelor pentru blană;

d) responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare. Sunt exceptate de la această prevedere abatoarele care sacrifică mai puţin de 1.000 de unităţi animal viu pentru mamifere sau 150.000 de unităţi pe an pentru păsări sau iepuri de crescătorie.

(2) Certificatul de competenţă este valabil pe o perioadă de 4 ani şi este redactat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Certificatele de competenţă sunt recunoscute pe teritoriul tuturor statelor membre.

(3) România recunoaşte certificatele de competenţă profesională eliberate într-un alt stat membru, tematica cursurilor absolvite având la bază prevederile Regulamentului Consiliului (CE) 1.099/2009.

(4) Pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională, la finalul cursurilor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se organizează un examen cu durata de 40 de minute, care constă într-o probă scrisă sub forma unui test de tip grilă, cu 30 de întrebări, fiecare întrebare având câte 4 răspunsuri posibile; pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări.

Art. 3. - Certificatul de competenţă profesională se eliberează de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza atestatului de promovare eliberat ca urmare a promovării cursului de formare profesională de către organismul care a organizat cursurile de pregătire profesională, pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi responsabili cu bunăstarea animalelor din abatoare, din abatoarele sau unităţile de pe raza judeţului/municipiului Bucureşti în care se realizează operaţiuni de ucidere.

Art. 4. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, personalul prevăzut la art. 2 este obligat să obţină certificatul de competenţă profesională.

Art. 5. - (1) în timpul inspecţiilor în abatoare sau în fermele destinate bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, păsărilor, animalelor pentru blană, medicului veterinar oficial i se prezintă, la cerere, certificatele de competenţă profesională.

(2) Manipularea animalelor, imobilizarea, asomarea, sângerarea şi sacrificarea, precum şi responsabilitatea de a acorda asistenţă abatorului, care intră în sarcina responsabilului cu bunăstarea animalelor, se încredinţează numai celor care au urmat cursurile de formare prevăzute la art. 7 din Regulamentul (CE) 1.099/2009.

(3) Uciderea şi uciderea de urgenţă a animalelor se încredinţează numai persoanelor care au urmat cursurile menţionate la alin (2)

Art. 6. - (1) Certificatul de competenţă profesională se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cerere;

b) act de identitate în original şi copie;

c) atestat de promovare în original şi copie, eliberat ca urmare a promovării cursului de formare profesională;

d) declaraţie a solicitantului, în scris, că nu a comis încălcări grave ale dreptului comunitar şi/sau naţional în domeniul protecţiei animalelor în decursul ultimilor 3 ani;

e) taxa de eliberare în cuantum de 7 lei.

(2) Certificatul de competenţă profesională se eliberează în termen de 20 de zile lucrătoare de fa data depunerii cererii.

Art. 7. - (1) Certificatele de competenţă profesională se înregistrează într-un registru de evidenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Registrul general de evidenţă este numerotat pe fiecare pagină, legat cu şnur, iar pe ultima pagină se înscrie numărul de pagini şi se aplică ştampila direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Registrul general de evidenţă este gestionat de compartimentul bunăstarea animalelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 8. - (1) în cazul în care personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi a celor destinate responsabililor cu bunăstarea animalelor din abatoare săvârşeşte de două ori într-o perioadă de 6 luni abateri prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare referitoare la protecţia animalelor în timpul operaţiunilor de ucidere, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune retragerea certificatului de competenţă profesională.

(2) Retragerea certificatului de competenţă profesională se face în baza unei decizii a directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3; în termen de 5 zile de la retragerea certificatului de competenţă profesională, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti informează Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privitor la acest aspect.

(3) Decizia privind retragerea certificatului de competenţă profesională are la bază un proces-verbal întocmit conform modelului din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal, cu modificările ulterioare. Procesul-verbal este întocmit de medicul veterinar oficial în urma verificărilor efectuate şi este înregistrat la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(4) După anularea certificatului de competenţă profesională, personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare urmează din nou cursurile de formare profesională, în vederea eliberării unui nou certificat de competenţă profesională.

(5) Certificatul de competenţă profesională nu poate fi eliberat de mai mult de două ori într-o perioadă de 3 ani.

Art. 9, - După expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de competenţă profesională se eliberează un nou certificat numai celor care au absolvit un nou curs de formare profesională, organizat în condiţiile legii.

Art. 10. - (1) în cazul furtului, pierderii, distrug Brii şi deteriorării certificatului de competenţă profesională, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat.

(2) în cazul deteriorării certificatului de competenţă profesională, titularul predă emitentului, la data eliberării duplicatului, exemplarul deteriorat.

(3) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează:

a) declaraţia scrisă, pe propria răspundere, a titularului certificatului de competenţă profesională, în care sunt cuprinse datele de identificare, numărul şi seria certificatului, împrejurările în care certificatul a fost furat, pierdut, distrus sau deteriorat;

b) o copie a actului de identitate.

(4) Duplicatul va avea aceleaşi număr şi aceeaşi dată ca originalul, cu o nouă serie.

(5) Pe duplicat, în colţul din dreapta sus, se aplică menţiunea „DUPLICAT”.

(6) în registrul prevăzut la art. / se menţionează, cu cerneală roşie, seria, numărul şi data emiterii duplicatului.

Art. 11. - (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată pe perioada valabilităţii certificatului de competenţă profesională.

(3) Taxa de eliberare a duplicatului este în cuantum de 10 lei. Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR................................................

 

CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ

pentru personalul Implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente sau pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare1

 

1. IDENTIFICAREA PERSOANEI:

 personal implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente

 personal implicat în uciderea animalelor pentru blană

 responsabil cu bunăstarea animalelor din abatoare

1.1. Nume

1.2. Prenume

1.3. Data naşterii

1.4. Locul şi ţara naşteri

1.5. Naţionalitatea

2. NUMĂRUL CERTIFICATULUI:

2.1. Prezentul certificat este valabilă până la data de .......................................................

3. PRECIZĂRI PRIVIND CERTIFICATUL:

3.1. Categorii de animale

3.2. Tipuri de echipamente

3.3. Operaţiuni

4. D.S.V.S.A. CARE EMITE CERTIFICATUL:

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

4.1. Adresa D.S.V.S.A. ..........................................................

Localitatea .......................................... judeţul/sectorul .........................................., str. .......................................... nr. ..........................................  cod poştal .......................

4.2. Telefon

4.3. Fax

4.4. E-mail

4.5. Data

4.6. Locul

4.7. Ştampila

 

1 Conform Regulamentului (CE) nr. 1,099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii,

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

REGISTRU

de evidenţă a certificatelor de competenţă profesională pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

CI

(număr şi serie)

CNP

Calificarea (*)

Precizări privind

certificatul (**)

Data eliberării

Semnătura de primire

Numele şi semnătura persoanei care eliberează

Nr. şi seria duplicatului

Data eliberării duplicatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

(1) Personal implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente

(2) Personal implicat în uciderea animalelor pentru blană

(3) Responsabil cu bunăstarea animalelor din abatoare

(**)

(1) Categorii de animale

(2) Tipuri de echipamente

(3) Operaţiuni

 

ANEXA Nr. 3

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIASANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .........................................

 

DECIZIE

privind retragerea certificatului de competenţă profesională pentru personalul Implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare

Nr. ..........din...........

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.......................... având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii şi ale Procesului-verbal înregistrat la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.................cu nr. ……….. din data de............întocmit de................................medic veterinar oficial al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor................................,

DECIDE:

Începând cu data de.................................., conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 73/2013 privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi a celor destinate responsabililor cu bunăstarea animalelor din abatoare, se retrage Certificatul de competenţă profesională pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente sau pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare nr. .................., valabil până la data de....................................eliberat de...............

Reluarea activităţii se efectuează după obţinerea prin examen a unui nou certificat de competenţă profesională.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage sancţionarea contravenţională, conform legislaţiei în vigoare.

 

Director executiv,

.........................................

(nume şi prenume)

 

.........................................

(semnătura şi ştampila oficială)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea constituirii şi menţinerii unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 4.1.c)1 lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă constituirea şi menţinerea unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice care să acopere necesarul brut de finanţare, determinat de nivelul deficitului bugetar şi volumul refinanţării datoriei publice, pentru o perioadă de aproximativ patru luni, în scopul protejării finanţelor publice împotriva şocurilor externe neprevăzute.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 august 2013.

Nr. 1.283.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data abrogării Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 2 august 2013.

Nr. 59.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

În temeiul prevederilor art. 3 lit. d), art. 10 alin. (1) pct. 1, art. 11 alin. (1) şi ari 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40-48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect stabilirea:

a) măsurilor tehnice şi organizatorice care trebuie luate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice destinate publicului în vederea asigurării unui nivel adecvat al securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;

b) circumstanţelor, formatului şi procedurilor aplicabile notificării privind încălcarea securităţii sau pierderea integrităţii cu un impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Art. 2. - În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

1. securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice - capacitatea unei reţele sau a unui serviciu de comunicaţii electronice de a rezista evenimentelor, accidentale sau rău-intenţionate, care pot compromite sau afecta continuitatea furnizării reţelelor şi serviciilor la un nivel de performanţă echivalent cu cel anterior producerii evenimentului;

2. incident - un eveniment care poate afecta sau ameninţa, directori indirect, securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice; efectele cauzate de lucrările de întreţinere a reţelei, programate şi anunţate din timp utilizatorilor, nu sunt considerate incidente;

3. incident cu impact semnificativ - acel incident care afectează un număr mai mare de 5.000 de conexiuni, timp de cel puţin 60 de minute;

4. măsuri de securitate - mijloace (de natură administrativă, managerială, tehnică sau juridică) de management al riscurilor, incluzând politici, acţiuni, planuri, echipamente, facilităţi, proceduri, tehnici etc, menite să elimine ori să reducă riscurile privind securitatea şi integritatea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice.

Art. 3.- (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a lua toate măsurile de securitate adecvate pentru a administra riscurile la adresa securităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, astfel încât să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat şi să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor şi reţelelor interconectate, având în vedere cele mai noi tehnologii ai, acolo unde este cazul, de a colabora cu alţi furnizori pentru implementarea acestor măsuri.

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a lua toate măsurile de securitate necesare pentru a administra riscurile la adresa integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, în scopul garantării integrităţii reţelelor şi al asigurării continuităţii furnizării serviciilor prin intermediul acestor reţele şi, acolo unde este cazul, de a colabora cu alţi furnizori pentru implementarea acestor măsuri.

(3) Măsurile minime de securitate pe care trebuie să le stabilească şi să le implementeze furnizorii, astfel încât să îndeplinească obligaţia prevăzută la alin. (1) şi, după caz, cea prevăzută la alin. (2), vor viza cel puţin domeniile identificate în anexa nr. 1.

(4) Furnizorii au obligaţia de a evalua şi, dacă este cazul, de a actualiza măsurile prevăzute la alin. (3) ori de câte ori este necesar, însă cel puţin o dată la 12 luni.

Art. 4. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia dea transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, o notificare privind existenţa unui incident cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

(2) în aplicarea alin. (1), furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a transmite ANCOM o primă notificare, până cel târziu la ora 13,00 a zilei lucrătoare următoare celei în care a fost detectat incidentul cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

(3) Notificarea iniţială prevăzută la alin. (2) se transmite de către una dintre persoanele responsabile prevăzute la art. 6, ca înscris în formă electronică la adresa de poştă electronică incidente@ancom.org.ro, şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) ora descoperirii incidentului;

b) serviciile şi/sau reţelele care sunt afectate de incident;

c) estimarea ariei geografice afectate, a numărului de conexiuni afectate, precum şi a efectelor incidentului asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de către alţi furnizori, pe piaţa naţională de comunicaţii electronice sau pe cea din alt stat membru al Uniunii Europene;

d) estimarea efectelor în ceea ce priveşte apelarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;

e) o descriere sumară a cauzei/cauzelor care a/au provocat incidentul;

f) estimarea graficului de restabilire a furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în parametrii normali de funcţionare;

g) îndrumările oferite de furnizor utilizatorilor în vederea minimizării efectelor incidentului, dacă este cazul;

h) informaţiile oferite publicului cu privire la existenţa unui incident, modalitatea de comunicare şi ora la care au fost comunicate informaţiile, dacă este cazul;

i) alte aspecte/elemente care pot permite ANCOM să decidă dacă informarea publicului privind incidentul este sau nu în interesul public;

j) datele de contact (nume, prenume, număr de telefon, număr de fax, adresă de poştă electronică) ale persoanei/persoanelor care poate/pot da mai multe informaţii privind incidentul.

(4) Este considerată dată a transmiterii înscrisului în formă electronică data confirmării primirii de către ANCOM a acestui înscris. ANCOM asigură fără întârziere şi în mod automat confirmarea primirii înscrisului în formă electronică transmis la adresa de poştă electronică incidente@ancom.org.ro.

(5) în situaţia în care confirmarea primirii unui înscris în formă electronică nu s-a realizat în condiţiile alin. (4), este considerată dată a transmiterii data la care înscrisul în formă electronică a fost trimis, în măsura în care această dată poate fi determinată cu certitudine.

(6) în aplicarea alin. (1), furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a transmite ANCOM o notificare finală privind existenţa unui incident cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, în termen de două săptămâni de la detectarea acestuia, completând formularul-tip de raportare prevăzut în anexa nr. 2, cu respectarea instrucţiunilor de completare specificate în anexa nr. 3.

(7) în cazul în care, la momentul transmiterii notificării finale prevăzute la alin. (6), furnizorii nu au disponibile toate informaţiile prevăzute în formularul-tip de raportare, aceştia au obligaţia de a transmite o notificare suplimentară cu informaţiile respective, completând formularul-tip de raportare prevăzut în anexa nr. 2, imediat ce acestea sunt disponibile, dar nu mai târziu de 3 săptămâni de la detectarea incidentului cu impact semnificativ.

(8) Notificarea finală şi notificarea suplimentară prevăzute la alin. (6), respectiv alin. (7) se transmit către sediul central din municipiul Bucureşti sau către structura teritorială a ANCOM în raza căreia se situează sediul ori domiciliul furnizorului, în unul dintre următoarele moduri;

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu poştal;

c) ca înscris în formă electronică la adresa de poştă electronică incidente@ancom.org.ro, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(9) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică, în condiţiile alin. (4) şi (5).

(10) Formularul-tip de raportare prevăzut la alin. (6) poate fi obţinut de la sediul central, de la orice structură teritorială sau de pe pagina de internet a ANCOM.

(11) începând cu data de 1 ianuarie 2014, transmiterea notificării finale şi a notificării suplimentare prevăzute la alin. (6), respectiv alin, (7), se va realiza exclusiv prin intermediul unei aplicaţii disponibile pe pagina de internet a ANCOM, ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi

Reglementare în Comunicaţii şi privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. 5. - (1) Ca urmare a primirii notificării iniţiale prevăzute la art. 4 alin. (2) şi atunci când consideră că este în interesul public, ANCOM poate informa publicul cu privire la existenţa unui incident cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, prin intermediul paginii de internet a ANCOM, sau poate solicita furnizorului să informeze publicul în acest sens.

(2) La solicitarea ANCOM, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a asigura informarea publicului cu privire la existenţa situaţiei prevăzute la alin. (1), cel puţin prin una dintre următoarele modalităţi:

a) prin intermediul unei secţiuni speciale pe propria pagină de internet;

b) prin canalul propriu de televiziune;

c) prin intermediul poştei electronice;

d) prin intermediul serviciului de mesagerie scurtă;

e) prin mass-media.

(3) în cazul în care ANCOM nu a stabilit prin solicitarea prevăzută la alin. (2) modalităţile şi condiţiile pentru a se asigura informarea publicului, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului va realiza informarea cel puţin prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (2).

(4) Atunci când incidentul semnificativ care face obiectul notificării iniţiale prevăzute la art. 4 alin. (2) poate afecta furnizarea reţelelor şi serviciilor de către un furnizor din alt stat membru al Uniunii Europene, pe baza informaţiilor colectate, ANCOM decide cu privire la informarea autorităţii de reglementare din respectivul stat şi a Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor, denumită în continuare ENISA, cu privire la acest incident.

(5) ANCOM transmite anual un raport succint Comisiei Europene şi ENISA cu privire la notificările primite potrivit art. 4 alin. (6), respectiv art. 4 alin. (7).

Art. 6. - Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a transmite ANCOM datele de contact ale persoanelor responsabile de raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, precum şi orice modificare a acestor date, în termen de 5 zile de la survenirea modificărilor.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 octombrie 2013, cu excepţia prevederilor art. 3, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a transmite ANCOM, până cel târziu la data de 15 octombrie 2013, câte o notificare privind fiecare incident cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice care a avut loc în anul 2013, până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, completând formularul-tip de raportare prevăzut în anexa nr. 2, cu respectarea instrucţiunilor de completare din anexa nr. 3. Prevederile art. 4 alin. (8) şi (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Cristin-Nicolae Popa

 

Bucureşti, 1 august 2013.

Nr. 512.

 

ANEXA Nr. t

 

Domeniile vizate de măsurile minime de securitate

 

I. Politica de securitate şi managementul riscului Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia:

1. să stabilească o politică de securitate adecvată;

2. să stabilească un management al riscului care:

a) să stabilească domeniul de aplicare, precum şi criteriile de bază necesare procesului de management al riscului (criteriul de evaluare a riscului, criteriul de stabilire a impactului, criteriul de acceptare a riscului);

b) să identifice riscurile, prin identificarea resurselor furnizorului în cauză, ameninţărilor, vulnerabilităţilor, măsurilor existente şi a consecinţelor pe care pierderea/încălcarea securităţii le-ar putea avea asupra resurselor;

c) să estimeze riscurile prin evaluarea impactului pe care îl poate avea concretizarea unei ameninţări care exploatează o vulnerabilitate a unei resurse şi prin evaluarea probabilităţii de apariţie a incidentelor;

d) să evalueze riscul;

e) să evalueze opţiunile de tratare a riscului, să selecteze măsuri pentru tratarea riscului cu fixarea obiectivelor acestor măsuri şi să justifice riscurile acceptate care nu îndeplinesc criteriul de acceptare a riscului;

3. să stabilească o structură adecvată a rolurilor şi responsabilităţilor în asigurarea securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor;

4. să stabilească o politică cu privire la cerinţele de securitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii de la terţe părţi şi pentru asigurarea întreţinerii sau gestiunii de către terţe părţi a produselor şi serviciilor (servicii IT, software, interconectare, baze de date, facilităţi asociate etc.).

II. Securitatea resurselor umane

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia:

1. să efectueze controale de verificare de fond a candidaţilor pentru angajare, a contractorilor şi a terţilor în conformitate cu legile aplicabile, reglementări şi etică, proporţionale cu riscurile percepute;

2. să se asigure că personalul lor are cunoştinţe suficiente de securitate şi este instruit permanent cu privire la securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor;

3. să stabilească un proces corespunzător de gestionare a schimbărilor de personal sau a modificărilor de roluri şi responsabilităţi;

4. să stabilească un proces disciplinar pentru angajaţii care produc o încălcare a securităţii şi integrităţii reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.

III. Securitatea şi integritatea reţelelor, a facilităţilor asociate şi a informaţiilor

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia:

1. să stabilească o securitate fizică adecvată a reţelei şi a infrastructurii asociate (stabilirea şi menţinerea unor măsuri care să protejeze în mod corespunzător împotriva accesului fizic neautorizat, distrugerilor provocate de incendii, inundaţii, cutremure, explozii, tulburări publice şi alte forme de dezastre naturale sau provocate de oameni);

2. să stabilească o securitate adecvată a utilităţilor-suport, cum ar fi furnizarea de energie electrică, combustibil sau răcirea echipamentelor;

3. să stabilească măsuri de securitate adecvate pentru accesul (logic) la reţea şi la sistemele informatice;

4. să stabilească măsuri de securitate adecvate pentru a asigura protecţia reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice împotriva codurilor cu potenţial dăunător, codurilor mobile neautorizate şi a atacurilor informatice, inclusiv DoS/DDoS.

IV. Managementul operaţiunilor

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia:

1. să stabilească proceduri operaţionale şi responsabilităţi adecvate;

2. să stabilească proceduri privind managementul schimbărilor efectuate în reţeaua de comunicaţii electronice şi în software-urile de aplicaţii;

3. să stabilească proceduri de gestionare a resurselor astfel încât disponibilitatea şi starea acestora să fie verificată.

V. Managementul incidentelor

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia:

1. să stabilească procese şi proceduri pentru managementul incidentelor care afectează securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (care să vizeze raportarea internă, evaluarea, răspunsul la incidente şi escaladarea acestuia), inclusiv prin definirea rolurilor şi responsabilităţilor;

2. să stabilească un sistem de detectare a incidentelor;

3. să stabilească o procedură adecvată de raportare a incidentelor către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi către alte autorităţi responsabile, şi să stabilească planuri de comunicare a incidentelor către alte părţi externe (furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice afectaţi, media, clienţi, parteneri de afaceri etc.).

VI. Managementul continuităţii afacerii

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia:

1. să stabilească o strategie pentru asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în situaţiile generate de perturbări grave ale funcţionării reţelei sau serviciului;

2. să deţină capabilităţi de implementare a strategiei de continuitate şi să stabilească planuri de continuitate şi de recuperare.

VII. Monitorizare, testare şi audit

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia:

1. să stabilească politici de monitorizare a sistemelor, precum şi politici privind jurnalele de sistem;

2. să stabilească politici pentru testarea, inclusiv prin exerciţii, a planurilor de continuitate şi de recuperare în cazul perturbărilor grave ale funcţionării reţelei sau serviciului;

3. să stabilească politici pentru testarea echipamentelor, sistemelor şi software-lor, în special înainte de conectarea/ punerea lor în funcţiune;

4. să stabilească o politică adecvată pentru evaluarea şi testarea securităţii tuturor resurselor (echipamente, sisteme şi software etc.);

5. să stabilească o politică pentru monitorizarea conformităţii şi pentru audit, cu un proces de raportare a conformităţii şi de rezolvare a deficienţelor constatate în timpul auditului.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

FORMULAR DE RAPORTARE A INCIDENTELOR CARE AU AFECTAT SECURITATEA ŞI INTEGRITATEA REŢELELOR ŞI SERVICIILOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

1. Furnizor:

2. Data şi ora

2.1 Data şi ora la care s-a produs incidentul

Data: Ora:

2.2 Data si ora la care s-a descoperit Incidentul

Data: Ora:

3. Impactul incidentului şi tipul cauzei

3.1 Serviciul/serviciile afectate:

 Servicii de telefonie destinate publicului:

 

 Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice fixe sau cu mobilitate limitată

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice mobile terestre

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice cu transmisie prin satelit

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Servicii de transport apeluri

Număr de conexiuni afectate...............

 Servicii de linii închiriate

Număr de conexiuni afectate...............

 Servicii de transmisiuni de date (inclusiv VPN):

 

 

 La puncte fixe

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Cu mobilitate limitată

Număr de conexiuni afectate...............

 

 SMS (numai în cazul reţelelor celulare)

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Mobil (inclusiv MVNO)

Număr de conexiuni afectate...............

 Servicii de acces la Internet:

 

 

 Dial-up (numai pentru bucla locală)

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Conexiuni permanente la punct fix

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Conexiuni radio mobile (inclusiv MVNO)

Număr de conexiuni afectate...............

 Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali:

 

 

 Cu acces fix prin satelit (tip DTH)

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Cu acces mobil prin satelit (tip S-DAB/DVB-S)

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Terestre  cu acces la punct fix tip CATV, DVB-C/Mx, IPTV etc.

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Terestre dedicate tip T-DAB/DVB-T

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Radio Celulare Publice (tip Mobile TV)

Număr de conexiuni afectate...............

 Alte servicii de comunicaţii electronice

 

 

 Servicii de radiocomunicaţii mobile profesionale

 

 

 Comunicaţii voce

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Mesagerie radio

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Transmisii de date, telex

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Localizare, poziţionare

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Alte tipuri de servicii

 

 

 Servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Servicii de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de conţinut

Număr de conexiuni afectate...............

 

 Alte tipuri de servicii decât cele de mai sus

Număr de conexiuni afectate...............

 


3.2 Parametrii de impact:

Numărul total de conexiuni afectate de incident:

Resursele/echipamentele afectate:

Durata incidentului:

Aria/răspândirea geografică:

Impactul asupra apelurilor de urgenţă:

3.3 Descrierea incidentului:

 

 

3.4 Tipul cauzei incidentului:

 

 Eroare umană

 

 Eroare de sistem

 

 Fenomen natural

 

 Acţiune rău intenţionată

 

 Cauză externă/parte terţă

3.5 Mai multe informaţii despre cauza incidentului:

 

 

 

4. Alte informaţii despre incident

 

4.1 Acţiuni de răspuns la incident (inclusiv momentul când au fost luate):

 

 

 

 

4.2 Măsurile luate sau planificate pentru a împiedica producerea unui incident similar/eliminarea cauzei incidentului (inclusiv momentul când au fost/vor fi luate):

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Alţi furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice afectaţi:

 

 

4.4 Alte observaţii:

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3*)

 

Instrucţiuni de completare a formularului de raportare a incidentelor care au afectat securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

 

1. Furnizor

Se va completa cu denumirea furnizorului care trimite raportul către ANCOM.

2. Data si ora

2.1 Data şi ora la care s-a produs incidentul

Se vor completa data şi ora la care s-a produs incidentul, respectiv la care s-a descoperit incidentul. Formatul de introducere a datei va fi de tipul zz.ll.aaaa.

2.2 Data şi ora la care s-a descoperit incidentul

 

3. Impactul incidentului şi tipul cauzei

 

3.1 Servicii afectate de incident:

Se va/vor bifa serviciul/serviciile a cărui/căror furnizare a fost afectată de incident.

Câmpul „Numărul de conexiuni afectate” din dreptul fiecărui tip de serviciu se va completa corespunzător, fiecărui serviciu afectat în parte fiindu-i alocat numărul de conexiuni afectate de incident.

O conexiune reprezintă:

- în cazul serviciilor de acces la internet la puncte fixe: o conexiune de acces la internet;

- în cazul serviciilor de transmisiuni de date la puncte fixe: o conexiune de acces la servicii de transmisiuni de date;

- în cazul serviciilor de telefonie la punct fix: o linie telefonică alocată unui abonat de către un furnizor prin intermediul propriei reţele publice fixe pe care o operează sau prin reţeaua publică fixă a unui terţ; un abonat poate avea alocate una sau mai multe linii de acces;

- în cazul serviciilor de telefonie, acces la internet şi transmisiuni de date furnizate prin intermediul reţelelor radio mobile terestre: o cartelă SIM activă;

- în cazul serviciilor de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare: o conexiune de retransmisie a programelor media audiovizuale.

În cazul serviciilor furnizate prin intermediul unor reţele publice mobile terestre, furnizorul va estima numărul de conexiuni afectate. Metoda de estimare a numărului de cartele SIM afectate de un incident este următoarea:

În momentul apariţiei unui incident se identifică celulele afectate.

Traficul total pierdut la nivelul tuturor celulelor afectate (Tpierdut) pe fiecare serviciu (voce şi date) se consideră a fi traficul înregistrat în săptămâna anterioară, în acelaşi interval de timp în care a avut loc incidentul, la nivelul acelor celule.

Traficul total înregistrat la nivelul reţelei (Treţea) se consideră a fi suma traficului din toate celulele din reţea în intervalul de timp respectiv, în săptămâna anterioară.

Numărul de cartele SIM afectate se calculează astfel:

N cartele SIM afectate = Nds (T pierdut  / T reţea )

 

Nds reprezintă numărul de cartele SIM active pe respectivul serviciu la nivelul furnizorului, conform raportării în baza Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

În calculul traficului, se are în vedere atât traficul originat, cât şi traficul terminat. Algoritmul propus se va aplica tuturor tipurilor de servicii la puncte mobile.

3.2 Parametrii de impact:

Numărul total de conexiuni afectate de incident

Se va specifica numărul total de conexiuni afectate de incident. Acest număr se va calcula ca sumă a numărului de conexiuni afectate pe fiecare tip de serviciu.

 


Resursele/echipamentele afectate

Se vor specifica resursele/echipamentele afectate de incident. Ca exemplu, este prezentată în continuare o listă de resurse ce pot fi afectate:

- staţii de bază pentru PLMN (BSC, BTS, RNC, NodeB etc.):

- reţea locală (cabluri de cupru, fibră etc.);

- cabinete stradale;

- echipamente de comutare sau ruta re (comutatoare de reţea, routere, multiplexoare etc.)

- noduri de transmisiuni;

- centre de comutaţie;

- centre de mesaje;

- registre de utilizatori (HLR, VLR, AuC, Home Subscriber Server etc.);

- backbone;

- interconectări;

- echipamente pentru alimentarea de rezervă cu energie electrică (baterii, generatoare);

- sisteme de alimentare cu energie electrica.

Durata incidentului

Se va specifica intervalul de timp dintre momentul în care serviciul începe să se degradeze sau s-a întrerupt, până în momentul în care acesta este restabilit la parametrii Iniţiali. Timpul va fi exprimat în minute.

Aria/răspândirea geografică

Se va specifica regiunea geografică afectată de incident (de exemplu: regiunea, judeţele, localităţile).

Impactul asupra apelurilor de urgenţă

Se va specifica modul în care au fost afectate comunicaţiile către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă.

3.3 Descrierea incidentului:

Se va completa cu orice informaţii şi detalii disponibile privind apariţia, dezvoltarea, impactul incidentului şi modalitatea în care au fost afectate resursele/echipamentele.

3.4 Tipul cauzei incidentului:

Se va/vor bifa cauza/cauzele incidentului: eroare umană, eroare de sistem, fenomen natural, acţiune rău intenţionată şi cauză externă/parte terţă. De obicei, categoria cauză externă/parte terţă poate fi corelată cu una din celelalte 4 cauze (de exemplu: în cazul unui cablu de fibră optică distrus în urma unor lucrări de construcţie, cauzele incidentului vor fi eroare umană şi cauză externă/parte terţă).

Unele incidente pot avea o cauză iniţială şi una subsecventă, incidentele apărând în urma unei succesiuni de evenimente sau factori (de exemplu: în cazul unui incident datorat unei alimentări defectuoase cu energie electrică - suprasarcină care produce o defectare a unui echipament al furnizorului, cauza iniţială este eroare de sistem a unui echipament al furnizorului de utilităţi şi cauză externă/parte terţă, iar cauza subsecventă este eroare de sistem - defecţiune hardware a unui echipament de comunicaţii electronice). În acest caz, furnizorul va bifa cauza iniţială.

3.5 Mai multe informaţii despre cauza incidentului:

Câmpul va cuprinde descrierea detaliată a cauzei incidentului, inclusiv vulnerabilităţile exploatate, în cazul incidentelor apărute în urma unei succesiuni de evenimente, furnizorul va oferi atât detalii privind cauza iniţială, cât şi despre cauza/cauzele subsecvente.

4. Alte informaţii despre incident

4.1 Acţiuni de răspuns la incident (inclusiv momentul când au fost luate):

Câmpul va cuprinde descrierea detaliată a:

- măsurilor de securitate implementate până la momentul producerii incidentului în vederea minimizării riscului incidentului;

- acţiunilor întreprinse şi a măsurilor adoptate pentru a restabili serviciul la parametrii iniţiali în cazul în care incidentul afectează doar calitatea serviciului (nu există întrerupere în furnizarea serviciului);

- acţiunilor întreprinse şi a măsurilor adoptate pentru a aduce serviciul la un nivel acceptabil, precum şi pentru a restabili serviciul la parametrii iniţiali în cazul întreruperii furnizării serviciului, inclusiv momentele de timp în care au fost acestea realizate.

4.2 Măsurile luate sau planificate pentru a împiedica producerea unui incident similar/eliminarea cauzei incidentului (inclusiv momentul când au fost/vor fi luate):

Câmpul va cuprinde descrierea detaliată a acţiunilor realizate pentru a minimiza nivelul de risc şi pentru a preîntâmpina reapariţia incidentului (de exemplu: revizuire măsuri de securitate şi proceduri, renegociere SLA-uri, instruiri de personal, achiziţie de echipamente sau sisteme de backup etc.), precum şi momentul când au fost luate sau când vor fi luate aceste măsuri.

4.3 Alţi furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice afectaţi:

Acest câmp se completează cu detalii despre furnizorul şi resursele/serviciile acestuia afectate de incidentul în cauză, inclusiv cazurile în care furnizori din alte state membre ale Uniunii Europene au fost afectaţi. De asemenea, se descrie modul de colaborare cu alţi furnizori în vederea soluţionării incidentului, inclusiv acţiunile comune de răspuns la incident.

4.4 Alte observaţii:

Acest câmp se completează cu orice alte detalii sau observaţii care nu au fost incluse în câmpurile de mai sus.