MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 519/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 519         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 august 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-M1NISTRULUI

 

347. - Decizie privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Platon Gavril Călin, inspector guvernamental În cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

348. - Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi

 

349. - Decizie privind transferul, la cerere, al domnului Popa Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei relaţii contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila

 

350. - Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Marossy Zoltán Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului managementul proiectelor şi achiziţii publice - Direcţia investiţii şi managementul proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.282/653/1.267. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.283/649/1.265. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.284/652/1.261. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.285/650/1.266. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.366/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.286/655/1.262. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

2.287/651/1.264. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

3.847. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Platon Gavril Călin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Platon Gavril Călin, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.420/1.M. din 13 august 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 19 august 2013, raportul de serviciu al domnului Platon Gavril Călin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 august 2013.

Nr. 347.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi

 

Având în vedere solicitarea Casei Naţionale de Pensii Publice, formulată prin Adresa nr. B2477/I.C. din 14 august 2013 privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi, precum şi acordul scris al doamnei Georgeta Modiga cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1 j lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi.

Art. 2. - Numirea doamnei Georgeta Modiga în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 august 2013.

Nr. 348.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul, la cerere, al domnului Popa Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei relaţii contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila

 

Având în vedere acordul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila, formulat prin Adresa nr. 7.077 din 6 august 2013 privind transferul, la cerere, al domnului Popa Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei relaţii contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila, precum şi solicitarea scrisă a domnului Popa Dumitru cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Popa Dumitru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, la cerere, în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei relaţii contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei relaţii contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila se face prin ordin al preşedintelui Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 august 2013.

Nr. 349.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Marossy Zoltán Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului managementul proiectelor şi achiziţii publice - Direcţia investiţii şi managementul proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Timiş, formulată prin Adresa nr. 9.808 din 5 august 2013 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Marossy Zoltán Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului managementul proiectelor şi achiziţii publice - Direcţia investiţii şi managementul proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, precum şi acordul scris al domnului Marossy Zoltán Gheorghe cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Marossy Zoltán Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului managementul proiectelor şi achiziţii publice - Direcţia investiţii şi managementul proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş.

Art. 2. - Numirea în funcţia publica de conducere vacanta de şef serviciu al Serviciului managementul proiectelor şi achiziţii publice - Direcţia investiţii şi managementul proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş se face prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 august 2013.

Nr. 350.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.282 din 5 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 653 din 22 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.267 din 6 august 2013

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, prevederile art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. 760/2013,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) să fie angajată de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului şi să fie efectiv plătită până cel târziu la două luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;”.

2. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.283 din 5 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 649 din 22 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.265 din 6 august 2013

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, prevederile art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. 760/2013,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să fie angajată de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului şi să fie efectiv plătită până cel târziu la două luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;”,

2. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.284 din 5 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 652 din 22 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.261 din 6 august 2013

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, prevederile art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 49-63 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. 760/2013,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare ..Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie „îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să fie angajată de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului şi să fie efectiv plătită până cel târziu la două luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;”.

2. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.285 din 5 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 650 din 22 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.266 din 6 august 2013

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, prevederile art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. 760/ 2013,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să fie angajată de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului şi să fie efectiv plătită până cel târziu la două luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;”.

2. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.286 din 5 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 655 din 22 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.262 din 6 august 2013

 


ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, prevederile art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. 760/2013,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica şi socială”, domeniul major de intervenţie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) să fie angajată de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului şi sa fie efectiv plătită până cel târziu la două luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;”.

2. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.287 din 5 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 651 din 22 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.264 din 6 august 2013

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, prevederile art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională. Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. 760/2013,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) să fie angajată de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului şi să fie efectiv plătită până cel târziu la două luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;”.

2. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-19*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale

Tudor Prisecaru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 5 iunie 2013.

Nr. 3.847.


*) Anexele nr. 1-19 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

28.177

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

28.026

a) Venituri din activitatea de bază

03

23.212

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.269

c) Alte venituri din exploatare

05

3.545

2. VENITURI FINANCIARE

06

151

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

27.917

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

27.917

a) Bunuri şi servicii

10

8.339

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

14.975

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10.714

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

101

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.229

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

54

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

557

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

29

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

91

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

27

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

122

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.152

- tichete de masă

23

480

- deplasări, detaşări

24

672

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.545

d) Cheltuieli de protocol

26

4

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

214

h) Alte cheltuieli

30

840

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

260

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

42

V. REZULTATUL NET

37

218

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI

38

0


VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

218

a) pentru cointeresarea personalului

40

44

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

131

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

43

VEI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR^ care:

43

475

1. Surse proprii

44

77

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

398

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

475

I. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

475

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

28.177

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

27.917

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

260

4. Număr mediu de personal, total institui, din care:

58

231

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

196

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/l una

60

3.800

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - tei/persoană/lună

61

3.880

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,93

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

121,98

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (12 60 8mii lei)

64

1,73

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

40.067

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

39.591

a) Venituri din activitatea de bază

03

25.044

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

7.798

c) Alte venituri din exploatare

05

6.749

2. VENITURI FINANCIARE

06

476

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

39.834

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

39.739

a) Bunuri şi servicii

10

10.465

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

16.042

- cheltuieli cu salariile din care:

12

11.700

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

144

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

192

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.434

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

58

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

608

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

31

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

98

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

29

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.084

- tichete de masă

23

510

- deplasări, detaşări

24

574

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5.745

d) Cheltuieli de protocol

26

183

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

142

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

234

h) Alte cheltuieli

30

6.928

2. Cheltuieli financiare, din care:

51

95

- cheltuieli privind dobânzile

32

86

- alte cheltuieli financiare

33

9

3. Cheltuieli extraordinare

34

0


III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

233

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

65

V. REZULTATUL NET

37

168

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI;

39

168

a) pentru cointeresarea personalului

40

34

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

34

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

100

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.023

1. Surse proprii

44

50

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

973

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1.023

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1.023

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

40.067

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

39.834

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

233

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

249

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

138

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.818

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.143

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,58

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

161

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (53.291 mii lei)

64

0,32

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

13.295

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

13.260

a) Venituri din activitatea de bază

03

6.075

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

4.185

c) Alte venituri din exploatare

05

3.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

35

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

D. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

13.201

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

13.181

a) Bunuri şi servicii

10

4.671

b) Cheltuieli de personal, din care:

II

6.070

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4.748

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

58

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

152

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

988

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

23

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

247

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

12

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

39

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

0

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.000

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

0 Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

95

h) Alte cheltuieli

30

315

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

20

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

20

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

94

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

15


V. REZULTATUL NET

37

79

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

79

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

13.295

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

13.201

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

94

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

153

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

101

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.488

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.143

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,71

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

86,9

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37* 100 /capital propriu (277 mii lei)

64

28,52

10. Plăţi restante

65

1.000

11. Creanţe de încasat

66

300

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

22.019

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

21.790

a) Venituri din activitatea de bază

03

18.085

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2.405

c) Alte venituri din exploatare

05

1.300

2. VENITURI FINANCIARE

06

229

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

21.929

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

21.740

a) Bunuri şi servicii, din care:

10

2.000

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

11.232

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8.355

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

126

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

126

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.738

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

41

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

434

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

23

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

70

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

21

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

550

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

550

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.314

d) Cheltuieli de protocol

26

30

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571 -2003 privind Codul fiscal

29

50

h) Alte cheltuieli

30

5.084

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

189

- cheltuieli privind dobânzile

32

50

- alte cheltuieli financiare

33

139

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

90

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

19


V. REZULTATUL NET

37

71

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

71

a) pentru cointeresarea personalului

40

14

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

43

e) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

14

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

200

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

200

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

200

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs ta finele anului

51

200

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

I. Venituri totale (rd. 01)

55

22.019

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

21.929

3. Rezultate (i/-) (rd.55 - rd.56)

57

90

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

201

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

118

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3376,25

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4478.44

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.41

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

109,55

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (1103.43 mii lei)

64

6.43

10. Plăţi restante

65

500

11. Creanţe de încasat

66

1500

 

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

14.300

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

14.255

a) Venituri din activitatea de bază

03

9/100

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

800

c) Alte venituri din exploatare

05

4.355

2. VENITURI FINANCIARE

06

45

3, VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

14.220

1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

14.120

a) Bunuri şi servicii:

10

3.691

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

8.347

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6,120

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

156

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.273

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

30

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

318

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

17

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

51

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

15

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal din care:

22

523

- tichete de masă

23

343

- deplasări, detaşări

24

180

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.860

d) Cheltuieli de protocol

26

17

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli eu sponsorizarea

28

 

g) Chel micii prevăzute de art. 2 1(3) litera c) din Legea nr. 57 1 2003 privind Codul fiscal

29

25

h) Alte cheltuieli

30

180

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

- cheltuieli privind dobânzile

32

86

- alte cheltuieli financiare

33

14

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

80


IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

15

V. REZULTATUL NET

37

65

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI:

39

65

a) pentru cointeresarea personalului

40

13

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

39

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

13

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

890

1. Surse proprii

44

50

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

840

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

890

1, Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

890

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

14.300

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

14.220

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

80

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

181

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

141

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.681

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.878

7, Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,56

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

79,01

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (5121 mii lei)

64

1,27

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” - IFIN-HH BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

258.067

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

257.067

a) Venituri din activitatea de bază

03

243.067

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.000

c) Alte venituri din exploatare

05

13.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

1.000

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

257.377

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

244.419

a) Bunuri şi servicii

10

37.043

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

100.608

- cheltuieli cu salariile din care:

12

70.692

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

220

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

230

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

14.704

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

353

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

3.676

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

191

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

601

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

177

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

10.214

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

10.214

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

20.745

d) Cheltuieli de protocol

26

139

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

270

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

85.614

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

12.958

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

12.958

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

690


IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

129

V. REZULTATUL NET

37

561

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

561

a) pentru cointeresarea personalului

40

112

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

337

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

112

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

419.108

1.  Surse proprii

44

1.455

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

38.790

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

378.863

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

419.108

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

419.108

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

XI. DATE DE FUNDAMENT AR E

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

258.067

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

257.377

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

690

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

825

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

537

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

7.104

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

7.904

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,27

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei pers (rd.01/rd.58)

 

313

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37* 100 capital propriu (718 mii lei)

63

78,17

10. Plăţi restante

64

0

11. Creanţe de încasat

65

3000

 

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

98.548

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

98.452

a) Venituri din activitatea de bază

03

93.047

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

5,4051

c) Alto venituri din exploatare

05

 

2. VENITURI FINANCIARO

06

96

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

98.487

I. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

98,452

a) Bunuri şi servicii:

10

45.979

b) Cheltuieli de personal, din care:

II

45.545

- cheltuieli cu salariile din care:

12

33.367

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

121

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

6.940

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

166

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.735

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

91

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

284

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

83

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

2.879

- tichete de masă

23

651

- deplasări, detaşări

24

2.228

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

6.150

d) Cheltuieli de protocol

26

12

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

14

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

562

h) Alte cheltuieli

30

190

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

35

- cheltuieli privind dobânzile

32

15,

- alte cheltuieli financiare

33

20

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

61

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

16

V. REZULTATUL NET

37

45


VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

45

a) pentru cointeresarea personalului

40

9

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

27

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

9

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

795

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

795

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

795

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

795

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X, DALE DE FUNDAMENTARE

 

 

I. Venituri totale (rd. 01)

55

98.548

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

98.487

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

61

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

476

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

380

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.811

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.345

7, Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,06

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei pers. (rd.01/rd.58)

63

207

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (4027 mii lei)

64

1.12

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA- IFT IAŞI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

30.503

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

30.415

a) Venituri din activitatea de bază

03

26.035

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

22

c) Alte venituri din exploatare

05

4.358

2. VENITURI FINANCIARE

06

88

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

30.491

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

30.086

a) Bunuri şi servicii, din care:

10

20.133

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.896

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.657

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

24

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

76

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

761

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

18

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

190

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

31

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

9

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

220

- ti chete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

220

c) Cheltuieli de exploatare privitul amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4.958

d) Cheltuieli de protocol

26

10

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

89

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

405

- cheltuieli privind dobânzile

32

305

- alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

12

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

4


V. REZULTATUL NET

37

8

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANH PRECEDENŢI:

39

8

a) pentru cointeresarea personalului

40

2

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

4

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

2

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

9.958

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

7.690

- interne

47

7.690

- externe

48

0

4. Alte surse

49

2.268

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

9.958

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.268

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

7.690

- interne

53

7.690

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

30.503

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

30.491

3. Rezultate (-/-) (rd.55 - rd.56)

57

12

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

75

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

56

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.004

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.945

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.04

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

407

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu ( 3720 inii lei)

64

0,22

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

13.515

 

ANEXA Nr. 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR- INCDFM BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

58.400

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

58.300

a) Venituri din activitatea de bază

03

40.000

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

300

c) Alte venituri din exploatare

05

18.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

100

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

58.208

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

58.118

a) Bunuri şi servicii

10

10.802

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

25.309

- cheltuieli cu salariile din care:

12

19.163

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

131

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

180

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

4.174

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

95

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

996

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

51

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

162

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

48

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

620

- tichete de masă

23

500

- deplasări, detaşări

24

120

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

18.125

d) Cheltuieli de protocol

26

40

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

20

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

300

h) Alte cheltuieli

30

3.522

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

90

- cheltuieli privind dobânzile

32

2

- alte cheltuieli financiare

33

88

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

192

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

36

V. REZULTATUL NET

37

156


VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

156

a) pentru cointeresarea personalului

40

31

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

94

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

31

VHI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTTŢIILOR, din care:

43

468

1. Surse proprii

44

28

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

440

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

468

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

468

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

58.400

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

58.208

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

192

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

245

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

210

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6.439

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.464

7. Rentabilitatea (rd, 57/rd.56*l00)

62

0.33

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

238

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (1.789 mii lei)

64

8,70

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasai

66

0

 

ANEXA Nr. 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

23.089

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

22.756

a) Venituri din activitatea de bază

03

13.456

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

252

c) Alte venituri din exploatare

05

9.048

2. VENITURI FINANCIARE

06

333

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

22.837

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

22.227

a) Bunuri şi servicii

10

8.700

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.657

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7.340

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

133

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

141

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.527

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

36

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

382

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

61

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

273

- tichete de masă

23

216

- deplasări, detaşări

24

57

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.680

d) Cheltuieli de protocol

26

9

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

144

h) Alte cheltuieli

30

1.037

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

610

- cheltuieli privind dobânzile

32

160

- alte cheltuieli financiare

33

450

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

252


IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

41

V. REZULTATUL NET

37

211

PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI:

39

211

a) pentru cointeresarea personalului

40

42

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

127

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

42

VEL SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.315

1. Surse proprii

44

133

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

138

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

2.044

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.315

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.315

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

23.089

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd, 08)

56

22.837

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

252

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

104

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.717

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.975

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

1,11

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

222,01

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (3280 mii lei)

64

6,43

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

ANEXA Nr. 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICA- ICCF BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

6.900

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

6.900

a) Venituri din activitatea de bază

03

5.600

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

800

e) Alte venituri din exploatare

05

500

2. VF.NITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

6.880

1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

6.880

a) Bunuri şi servicii

10

1.894

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3.316

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2.570

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

65

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

78

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

535

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

13

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

134

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

7

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

21

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

6

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

30

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

30

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

670

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

154

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

846

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

20

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

3


V. REZULTATUL NET

37

17

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

17

a) pentru cointeresarea personalului

40

3

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

11

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

3

Vin. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.846

1. Surse proprii

44

500

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

3.346

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.846

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3.846

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

6.900

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

6.880

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

20

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

119

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

81

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei / persoană/lună

60

1.714

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

1.903

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0T29

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

57.98

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (9485 mii lei)

64

0,18

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

ANEXA Nr. 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ- INCEMC TIMIŞOARA

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

10.551

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

10.501

a) Venituri din activitatea de baza

03

9.151

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

100

c) Alte venituri din exploatare

05

1.250

2. VENITURI FINANCIARE

06

50

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din caic:

08

10.351

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

10.278

a) Bunuri şi servicii

10

2.701

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6.172

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4.573

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

75

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

204

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

951

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

22

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

238

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

12

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

38

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

11

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

327

- tichete de masă

23

177

- deplasări, detaşări

24

150

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.200

d) Cheltuieli de protocol

26

5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

200

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal                     

29

 

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

73

- cheltuieli privind dobânzile

32

63

- alte cheltuieli financiare

33

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

200


IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

32

V. REZULTATUL NET

37

168

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI:

39

168

a) pentru cointeresarea personalului

40

34

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

100

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

34

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

ol

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

10.551

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

10.351

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

200

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

85

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

81

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.259

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.360

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

1,93

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

124

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu (4537 mii Iei)

64

3,7

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

ANEXA Nr. 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINA - GEOECOMAR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18.300

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

17.400

a) Venituri din activitatea de bază

03

14.088

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3.312

c) Alte venituri din exploatare

05

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

900

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18.250

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18.028

a) Bunuri şi servicii

10

3.300

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

10.213

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7.380

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

200

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

225

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.535

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

36

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate