MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 531/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

596. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 

597. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

607. - Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Arad”, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

608. - Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură si investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24”, judeţul Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

615. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

623. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

124. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între unităţile de informaţii financiare din România şi Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 

129. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009

 

1.050. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

 

1.574/1.347/1.541. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A., filială a Societăţii Comerciale „Electrica” - S.A.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

75. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale

 

76. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 şi 645 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Constanţa”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 535, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ228A Ovidiu-Poarta Albă; Lungime totală = 14,947 km; De la km 0+000 la km 14+947; Suprafaţă = 157.429 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2011”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „1.465.245,93 lei”; coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 252/2013”.

2. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ovidiu”, secţiunea I „Bunuri imobile” se completează după cum urmează:

- după poziţia nr. 81 se introduce o poziţie nouă, poziţia nr. 82, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 596.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ovidiu

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

82

1.3.72

Drum acces

Oraşul Ovidiu, drum acces între E60 şi platforma industrială Năvodari 16.996 mp

2011

339.920

Domeniul public al Oraşului Ovidiu, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Ovidiu nr. 82/2011

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cajvana”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 169.

2. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica”, la secţiunea a II-a .Bunuri mobile” se abrogă poziţia nr. 6.

3. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Domeşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 94 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 95-97, potrivit anexei.

4. La anexa nr. 37 .Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăguşeni”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 105.

5. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Putna”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 157.

6. La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Todireşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 152,154,184-193.

7. La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vadu Moldovei”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 166.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 597.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorneşti

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

95.

1.6.2.

Teren

Situat în extravilanul comunei Dorneşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 8 mp, ocupat de fundaţiile a 4 stâlpi de alimentare cu energie electrică, sistem integrat de colectare şi epurare a apelor uzate, cu următoarele vecinătăţi: N - proprietate privată, comuna Domeşti, judeţul Suceava; S - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; E - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; V - proprietate privată, comuna Domeşti, judeţul Suceava.

2006

0,006

Domeniul public al comunei Domeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2013

96.

1.6.2.

Teren

Situat în extravilanul comunei Domeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 18 mp, ocupat de fundaţiile a 6 stâlpi de alimentare cu energie electrică, sistem integrat de colectare şi epurare a apelor uzate, cu următoarele vecinătăţi: N - proprietate privată, comuna Domeşti, judeţul Suceava; S - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; E - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; V - proprietate privată, comuna Domeşti, judeţul Suceava.

2006

0,013

13

Domeniul public al comunei Doineşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2013

97.

1.6.2.

Teren

Situat în extravilanul comunei Domeşti, judeţul Suceava, în suprafaţa de 2 mp, ocupat de fundaţia pentru 1 stâlp de alimentare cu energie electrică, sistem integrat de colectare şi epurare a apelor uzate, cu următoarele vecinătăţi: N - proprietate privata, comuna Domeşti, judeţul Suceava; S - proprietate privată, comuna Domeşti, judeţul Suceava; E - proprietate privată, comuna Domeşti, judeţul Suceava; V-proprietate privată, comuna Domeşti, judeţul Suceava.

2006

0,001

Domeniul public al comunei Domeşti potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2013

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Arad”, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului, constituit din construcţii şi teren, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 104168 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a datelor de identificare ale imobilului ca urmare a actualizării adresei la care este situat acesta după intabulare în cartea funciară, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2 - (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Arad”, în condiţiile legii.

(2) în cazul în care nu se respectă destinaţia suprafeţei de teren prevăzută la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 607.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil, compus din construcţii şi teren, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Cartea funciara/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

104168

8.19.01

Imobil 1319

Judeţul Arad, municipiul Arad, CF nr. 310871

Nr. cadastral 13193 şi CF nr. 310875

Nr. cadastral 13195

Construcţii şi teren*)

4.171.157,95 lei

Ministerul Apărării Naţionale

CUI 4813229


*) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificată completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Arad”

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/

Cartea funciară/

Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul/ CUI

Persoana juridica la care se transmite

imobilul/ CUI

104168

8.19.01

imobil 1319 - parţial - constituit

din teren

Judeţul Arad, municipiul Arad

CF nr. 310871

Nr. cadastral 13193 şi CF nr. 310875

Nr. cadastral 13195

71.526,1 lei

Din CF nr. 310871:

- lot 1 - nr. cad. 16100 - 32 mp;

- lot 2 - nr. cad. 15910 - 158 mp;

- lot4 - nr. cad. 16106 - 616 mp;

- lot 5 - nr. cad. 16107 - 205 mp.

Din CF nr. 310875:

- lot 1 - nr. cad. 15905 - 152 mp;

- lot 2 - nr. cad. 16098 - 336 mp;

- lot 4 - nr. cad. 16109 - 74 mp;

- lot 5 - nr. cad. 16110 - 86 mp;

- lot 6 - nr. cad. 16131 - 11 mp.

Suprafaţa totală a terenului - 1.670 mp.

Din administrarea Ministerului Apărării

Naţionale

CUI 4813229

În administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24”, judeţul Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2”i şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.R 107042 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN24”, judeţul Galaţi.

(2) în cazul în care nu se respectă destinaţia terenurilor în suprafaţă totală de 48.631 mp, prevăzută la alin. (1), acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 608.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil, compus din construcţii şi teren, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al

statului

Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului

imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

107042

8.19.01

imobil 5148

Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, CF 104672

Nr. cadastral 104672

Construcţii şi teren*)

229.731,84 lei

Ministerul Apărării Naţionale

CUI 4813229


*) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transferă din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridica la care se transmite imobilul/CUI

107.042

8.19.01

Imobil 5148 - parţial

Judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, CF 104672

Nr. cadastral 104672

34,912,78

Suprafaţa terenului – 48.631 mp

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării  Naţionale

CUI 4813229

Statul român, în administrarea Departamentului

pentru proiecte de infrastructură si investiţii străine

CUI 31116081

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:

„(17) Faţă de plafonul suplimentar de 1 miliard lei prevăzut la alin. (16), pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august2013.

Nr. 615.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:

„(2) Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului anual alocat schemei.

(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 125 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, în valoare de 500 milioane lei, pentru perioada 2013-2014;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, în valoare de 250 milioane lei, pentru anul 2014, respectiv 250 milioane lei, pentru anul 2015.

(4) Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 2.000.”

2. În anexă, la articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este completă conform prevederilor alin. (9), în limita bugetului anual alocat schemei.”

3. În anexă, la articolul 5, alineatul (13) va avea următorul cuprins:

„(13) Virarea efectivă a ajutorului de minimis se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de minimis este completă în sensul prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Dumitru Dan Enache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 623.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între unităţile de informaţii financiare din România şi Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 

În temeiul:

- art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;

- art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între unităţile de informaţii financiare din România şi Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

 

Bucureşti, 13 august 2013.

Nr. 124.

 

DECLARAŢIE DE COOPERARE*)

între unităţile de informaţii financiare din România şi Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

*) Traducere.

 

Unităţile de informaţii financiare din România (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi din Republica Panama (Administraţia Prezidenţială, Unitatea de Analiză Financiară), denumite în continuare FIU-uri, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze investigarea şi urmărirea penală a persoanelor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi a activităţilor infracţionale având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

În acest scop, s-a convenit după cum urmează:

Art. 1. - FlU-urile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor sau finanţarea terorismului ori cu activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului. În acest scop, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, FlU-urile vor schimba, spontan sau la cerere, orice informaţii disponibile care pot fi relevante pentru investigaţiile FlU-urilor cu privire la tranzacţiile financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi cu persoanele ori companiile implicate. FIU-ul solicitant va comunica FIU-ului care va procesa cererea cel puţin motivul cererii, scopul în care vor fi folosite informaţiile şi suficiente informaţii pentru a permite FlU-ului care primeşte cererea să determine dacă cererea respectă legislaţia naţională.

Art. 2. - Informaţiile sau documentele obţinute de la FlU-urile respective nu vor fi diseminate unei terţe părţi ori utilizate în cadrul unor investigaţii ale poliţiei sau în scopuri administrative, de urmărire penată ori judiciare, fără acordul prealabil al FlU-ului care furnizează informaţiile, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice. Atunci când este cazul, în special în situaţia unor cereri urgente şi pentru a accelera procedurile, FIU-ul solicitant poate cere ca acordul prealabil pentru utilizarea ulterioară a informaţiilor să fie furnizat odată cu răspunsul.

Art. 3. - Fiecare refuz de efectuare a schimbului de informaţii va fi specificat, inclusiv motivele refuzului. Anterior refuzului unei cereri, FIU-ul va stabili dacă cererea poate fi procesată şi soluţionată în anumite condiţii. Într-un asemenea caz, FIU-ul solicitant trebuie să respecte aceste condiţii.

Art. 4. - FlU-urile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la FlU-urile respective în alte scopuri decât cele menţionate în această declaraţie, fără acordul prealabil al FlU-ului furnizor. Fiecare refuz de furnizare a acordului de diseminare a informaţiilor sau a documentelor va fi specificat, inclusiv motivele refuzului.

Art. 5. - Strângerea informaţiilor obţinute în aplicarea prezentei declaraţii de cooperare este confidenţială. Informaţiile fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de cel puţin acelaşi regim de confidenţialitate, precum cel prevăzut de legislaţia naţională a FlU-ului care primeşte cererea, pentru informaţii similare din surse naţionale. Toate informaţiile care fac obiectul schimbului în temeiul acestei declaraţii de cooperare trebuie să facă obiectul unor controale stricte şi a unor măsuri de protecţie pentru a se asigura că informaţiile sunt utilizate într-o manieră autorizată, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul confidenţialităţii şi protecţiei datelor personale. Informaţiile schimbate în baza acestei declaraţii de cooperare nu vor fi accesibile altor FlU-uri, agenţii sau departamente.

Art. 6. - Atunci când FIU-ul solicitat doreşte să primească un feedback cu privire la modul în care au fost utilizate informaţiile furnizate, va adresa o solicitare în mod expres. Dacă FIU-ul solicitant nu este în măsură să obţină aceste informaţii, va transmite un răspuns care va conţine motivele pentru care feedback-ul nu poate fi furnizat.

Art. 7. - FlU-urile vor stabili de comun acord, în conformitate cu legislaţia ţării respective, procedurile acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării acestei declaraţii. Schimbul de informaţii între cele două FlU-uri se va realiza într-o manieră securizată, în principal, prin utilizarea Egmont Secure Web (ESW), dacă acesta este disponibil.

Art. 8. - Comunicarea dintre cele două FlU-uri se va realiza în limba engleză.

Art. 9. - FlU-urile nu au obligaţia de a acorda asistenţă, în special în cazul în care au fost iniţiate proceduri judiciare cu privire la aceleaşi fapte, precum cele care fac obiectul cererii de informaţii. O motivare scrisă va fi furnizată FlU-ului solicitant.

Art. 10. - Această declaraţie de cooperare poate fi modificată oricând, prin acord reciproc, în scris, prin încheierea unui act adiţional la prezenta declaraţie de cooperare, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Art. 11. - Această declaraţie de cooperare este încheiată pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţată oricând. Denunţarea va deveni efectivă odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la celălalt FIU. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării acestei declaraţii de cooperare produc efecte şi după ieşirea acesteia din vigoare.

Art. 12. - Această declaraţie de cooperare va intra în vigoare de la data semnării de către cele două FlU-uri.

 

Această declaraţie de cooperare a fost semnată în două exemplare, în limbile spaniolă şi engleză. În cazul unui dezacord, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România,

Neculae Plăiaşu,

preşedinte

(semnătura)

Semnat Ia Bucureşti la 9 iulie 2013

 

Pentru Administraţia Prezidenţială, Unitatea de Analiză Financiară din Republica Panama,

Enma del C. Reyes Rodriguez,

Director

(semnătura)

Semnat la Panama la 28 iunie 2013

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009

 

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 19 din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în vederea asigurării continuităţii managementului structurilor MAL în situaţii excepţionale, ministrul afacerilor interne poate aproba participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de conducere, precum şi ocuparea funcţiilor de conducere în situaţiile prevăzute la alin. (2), pentru poliţiştii şi cadrele militare care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), c) şi g), art. 21 alin. (1) lit. a), c) şi g), art. 22 lit. a), c) şi d) şi art. 23 alin. (1) lit. b) şic).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 20 august 2013.

Nr. 129.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

 

În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, aprobată prin Legea nr. 4/2012, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 944/2011 privind aprobarea tarifelor pentru deservire generală în transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 29 noiembrie 2011, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 august 2013.

Nr. 1.050.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

de deservire generală din transportul feroviar public de călători

 

TARIF TREN REGIO – R

 

Zona km

cls. 1

cls. 2

50% cls. 1

50% cls. 2

 

- lei -

- lei -

- lei -

- lei -

1-10

4,00

3,50

2,00

1,75

11-20

5,50

4,00

2,75

2,00

21-30

8,00

4,50

4,00

2,25

31-40

9,50

5,50

4,75

2,75

41-50

12,50

7,00

6,25

3,50

51-60

13,00

7,50

6,50

3,75

61-70

15,50

9,50

7,75

4,75

71-80

17,50

11,00

8,75

5,50

81-90

19,50

12,50

9,75

6,25

91-100

22,00

13,50

11,00

6,75

101-120

26,00

16,00

13,00

8,00

121-140

30,50

19,00

15,25

9,50

141-160

34,00

21,50

17,00

10,75

161-180

39,00

25,00

19,50

12,50

181-200

43,00

26,50

21,50

13,25

201-250

49,50

30,50

24,75

15,25

251-300

57,50

36,00

28,75

18,00

301-350

65,50

42,00

32,75

21,00

351-400

76,00

47,50

38,00

23,75

401-500

92,00

57,50

46,00

28,75

> 500 km pentru 100 km

20,00

12,00

10,00

6,00

 

TARIF TREN INTERREGIO – IR

 

Zona km

cls. 1

cls. 2

50% cls. 1

50% cls. 2

 

- lei -

- lei -

- lei -

- lei -

1-10

11,00

8,00

5,50

4,00

11-20

13,00

8,50

6,50

4,25

21-30

15,00

9,50

7,50

4,75

31^0

17,50

11,00

8,75

5,50

41-50

21,00

13,50

10,50

6,75

51-60

23,00

14,50

11,50

7,25

61-70

29,00

19,00

14,50

9,50

71-80

33,00

21,50

16,50

10,75

81-90

36,50

24,50

18,25

12,25

91-100

40,50

27,00

20,25

13,50

101-120

48,00

32,00

24,00

16,00

121-140

55,00

37,00

27,50

18,50

141-160

62,00

42,00

31,00

21,00

161-180

69,00

46,50

34,50

23,25

181-200

75,50

50,50

37,75

25,25

201-250

88,00

58,00

44,00

29,00

251-300

99,50

65,00

49,75

32,50

301-350

110,00

71,50

55,00

35,75

351-400

122,50

78.50

61,25

39,25

401-500

142,00

90,50

71,00

45,25

501-600

157,00

101,00

78,50

50,50

601-700

170,00

111,50

85,00

55,75

701-800

181,50

121,00

90,75

60,50

801-900

191,50

130,00

95,75

65,00

901-1000

201,00

139,00

100,50

69,50

>1000 km pentru 100 km

15,00

9,00

7,50

4,50

 

TARIF TICHET DE REZERVARE

 

Zonă kilometrică

Categorie tren

Orice clasă

 

 

lei

Orice zonă

REGIO, INTERREGIO

4,00

 

TARIF PENTRU SECŢIA ANINA-ORAVIŢA

 

Tarif unic, orice clasă -10,00 lei

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.574 din 8 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.347 din 14 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.541 din 11 iulie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A., filială a Societăţii Comerciale „Electrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013. cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10^2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - SA, filiale a Societăţii Comerciale „Electrica” - SA. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise îh bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - SA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

78367

 

1

 

Venituri din exploatare

2

78191

 

2

 

Venituri financiare

3

176

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.16)

5

76337

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

78322

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

37022

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

827

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

34915

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

25373

 

 

 

C2

bonusuri

11

1972

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

56

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

7428

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

5558

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

15

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

30

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

30

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

30

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

4300

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

4300

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

675

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

675

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

27345

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

25373

 

 

b)

bonusuri

47

1972

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3132

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1Q0Q

49

3376

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

116

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd,1/Rd.44*ICP)

51

116

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

945

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

5500

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale

 

Analizând proiectul Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, proiect care a fost înaintat membrilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România prin Adresa nr. 1.814/2013,

ţinând seama de faptul că Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013,

în conformitate cu reglementările cuprinse în cap. V secţiunea 8-a „Procedura apostilei şi supralegalizării actelor notariale” din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

văzând şi dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 20 alin. 3 din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 349/2010*), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Camerelor Notarilor Publici, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Art. 4. - Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 6 august 2013.

Nr. 75.


*) Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 349/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament reglementează procedura de apostilare şi supralegalizare a actelor notariale.

(2) Pentru valabilitatea în străinătate a actului notarial este necesară supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului pentru apostilarea acestora de către Camerele Notarilor Publici (Camere) în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale regulamentului de punere în aplicare a acesteia şi ale prezentului regulament aprobat de Consiliul Uniunii Notarilor Publici din România (Uniunea) prin hotărâre.

Art. 2. - Actele notariale care pot fi supuse procedurii apostilării sau supralegalizării în condiţiile stabilite de prezentul regulament sunt actele oficiale îndeplinite de către notarul public, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Fac excepţie de la procedura aplicării apostilei sau supralegalizării actele notariale care urmează să fie folosite în state cu care România are încheiate tratate sau acorduri privind recunoaşterea reciprocă a acestor acte. În situaţia în care, deşi solicitantului actului i se aduce la cunoştinţă acest fapt, acesta stăruie să îi fie aplicată procedura solicitată, iar actele depuse îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, Camera va întocmi procedura solicitată pentru statul respectiv.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul în care se solicită aplicarea apostilei pe acte care urmează a fi folosite în state nemembre ale Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 şi denumită în continuare Convenţia de la Haga, sau în cazul în care se solicită aplicarea supralegalizării pe acte care urmează a fi folosite în state membre.

 

CAPITOLUL II

Organizarea birourilor apostilă şi supralegalizare

 

Art. 4. - Activitatea de aplicare a apostilei sau a supralegalizării pe actele notariale se desfăşoară de către Camere, prin intermediul Biroului apostilă şi supralegalizare.

Art. 5. - (1) Camerele vor înfiinţa la sediul principal şi la sediile secundare câte un birou, numit Biroul apostilă şi supralegalizare. În acest scop, Camera va înfiinţa în fiecare judeţ din raza teritorială, în municipiul reşedinţă de judeţ, un sediu secundar al Camerei. În cadrul fiecăruia dintre aceste birouri va funcţiona cel puţin o persoană cu studii superioare juridice, denumită în continuare persoana desemnată, căreia îi revine în competenţă aplicarea apostilei sau supralegalizarea actelor notariale. Desemnarea în cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare şi delegarea de competenţă în vederea aplicării apostilei şi supralegalizării se face prin dispoziţie de către preşedintele Camerei. Colegiul director al Camerei va desemna unul dintre membri care să asigure coordonarea şi supravegherea Biroului apostilă şi supralegalizare.

(2) înainte de începerea activităţii, persoana desemnată va depune specimenul de semnătură la Uniune, într-un registru unic de evidenţă a specimenelor de semnătură ale persoanelor desemnate şi a specimenelor sigiliilor pentru apostilă şi supralegalizare ale Camerelor.

(3) Pentru fiecare procedură îndeplinită, Camera va folosi ştampile distincte,

(4) Camerele vor depune la Uniune specimenele ştampilelor pentru apostilă şi supralegalizare, înainte de folosirea acestora, pentru a fi înregistrate în registrul prevăzut la alin. (2).

Art. 6. - (1) Competenţa apostilării sau supralegalizării actelor notariale revine oricăruia dintre birourile apostilă şi supralegalizare din cadrul Camerei în circumscripţia căreia s-a întocmit actul respectiv.

(2) Apostilarea sau supralegalizarea actelor notariale poate fi solicitată de titularul actului sau de orice alt deţinător al acestuia.

(3) Tariful perceput pentru aplicarea procedurii pe fiecare exemplar al actului apostilat sau supralegalizat se stabileşte prin hotărâre de către Consiliul Uniunii.

Art. 7. - Apostila sau supralegalizarea se aplică fie direct pe actul original sau pe copia legalizată a actului, fie pe o prelungire a acestora, care va face corp comun cu actul apostilat sau supralegalizat şi care va fi broşată cu acesta. Între actul apostilat sau supralegalizat şi prelungirea pe care se înscrie apostila sau supralegalizarea se vor aplica cel puţin două ştampile de legătură ale Biroului apostilă şi supralegalizare, precum şi semnătura persoanei desemnate pe fiecare dintre aceste ştampile.

Art. 8. - (1) Se pot supralegaliza sau apostila şi traduceri legalizate de către notarul public Pentru a fi supralegalizate sau apostilate, la traducerile legalizate se anexează copii ale actelor care au fost traduse, acestea făcând corp comun cu actul supralegalizat sau apostilat, iar dispoziţiile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(2) Nu se pot supralegaliza sau apostila traducerile legalizate ale unor înscrisuri sub semnătură privată, cu excepţia celor care au fost supuse unei proceduri notariale cum sunt: dată certă, legalizare de semnătură, copie legalizată etc.

 

CAPITOLUL III

Procedura aplicării apostilei

 

Art. 9. - (1) Apostila este certificatul care atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul procedurii sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe act. Apostila se aplică de către Camere numai pe actele notariale prevăzute la art. 2, care urmează să fie folosite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia de la Haga, care au aderat la aceasta sau au ratificat-o.

(2) Modelul certificatului este aprobat prin Convenţia de la Haga şi este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 10. - Ştampila pentru apostilă are diametrul de 35 mm şi cuprinde sigla Uniunii, denumirea Camerei, precum şi denumirea procedurii: „apostilă”. În cazul sediului principal se va preciza denumirea localităţii în care funcţionează sediul principal, iar în cazul sediilor secundare, denumirea judeţului în care funcţionează sediul. Modelul sigiliului este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 11. - (1) Apostila se aplică de către persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare numai pe actele notariale prevăzute la art. 2, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

(2) în cazul în care se solicită apostilarea unor traduceri legalizate de către notarul public, această operaţiune se poate realiza numai dacă actul tradus şi legalizat este un act emis, certificat ori confirmat de autorităţile române sau de către o altă persoană autorizată de acestea, o copie a acestuia urmând a fi ataşată traducerii legalizate a cărei apostila re este solicitată.

(3) în cazul în care se solicită apostilarea unei copii legalizate de către notarul public, această operaţiune se poate realiza numai dacă actul de pe care a fost făcută copia legalizată este un act oficial emis, certificat ori confirmat de autorităţile române sau de către o altă persoană autorizată de acestea.

Art. 12. - În vederea aplicării apostilei pe un act notarial, solicitantul va completa cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, la care va anexa actul notarial care urmează a fi apostilat, în numărul de exemplare pentru care se doreşte aplicarea procedurii.

Art. 13. - (1) Pentru îndeplinirea procedurii de apostilare, personalul Biroului apostilă şi supralegalizare parcurge următoarele etape:

a) verifică dacă s-a completat cererea prevăzută în anexa nr. 3;

b) verifică dacă apostilarea/supralegalizarea solicitată este de competenţa Camerei unde s-a depus cererea;

c) verifică dacă actele a căror apostilare/supralegalizare se solicită sunt acte notariale originale sau copii legalizate ale acestora;

d) verifică dacă actele notariale respectă cerinţele impuse de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale regulamentului de punere în aplicare a acesteia;

e) verifică dacă au fost achitate tarifele pentru îndeplinirea serviciului;

f) verifică dacă semnătura şi sigiliul de pe actul notarial a cărui apostilare/supralegalizare se cere corespund cu semnătura şi sigiliul notarului instrumentator aflate în evidenţele Camerei;

g) înregistrează documentele prevăzute de prezentul regulament în vederea aplicării apostilei/supralegalizării într-un registru special (anexa nr. 4 şi, respectiv, anexa nr. 5);

h) aplică apostila/supralegalizarea pe actele notariale originale, pe copiile legalizate sau pe traducerile legalizate ale acestora;

i) ţine evidenţa pe suport hârtie a cererilor de aplicare a apostilei/supralegalizării şi a copiei sau variantei scanate de pe actele pentru care s-a solicitat apostila/supralegalizarea, anexată la cerere. Cererea, împreună cu anexele, va fi păstrată în arhiva Camerei, într-o mapă specială, potrivit nomenclatorului arhivistic, care va stabili şi termenul de păstrare a acestora.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) lit. f) se face de către persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare, după cum urmează:

a) prin compararea vizuală a semnăturii şi sigiliului notarului public existente pe act cu specimenele de semnătură şi sigiliu aflate în arhiva Camerei;

b) prin compararea semnăturii şi sigiliului notarului de stat de pe actul prezentat cu cele existente pe actul din arhiva fostelor notariate de stat, preluată de Camere, în cazul actelor instrumentate de notariatul de stat;

c) prin alte metode permise de lege.

Art. 14. - Aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă:

a) actul este destinat folosirii pe teritoriul statului care nu este parte la Convenţia de la Haga;

b) textul actului nu este lizibil din cauza deteriorării;

c) actul este completat sau semnat cu creion;

d) actul conţine completări sau corecturi neconfirmate oficial;

e) actul nu face parte dintre cele care pot fi legalizate în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;

f) Camera nu deţine specimenele semnăturilor persoanelor oficiale sau ale instituţiilor corespunzătoare;

g) actul nu a fost supus unei proceduri notariale.

Art. 15. - (1) în cazul în care, în urma verificării actelor depuse de către solicitant, persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, va proceda la aplicarea apostilei pe actele notariale depuse de acesta.

(2) în situaţia în care, în urma verificării actelor depuse de solicitant, persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru aplicarea apostilei, va refuza, printr-o adresă motivată, îndeplinirea procedurii solicitate.

(3) împotriva refuzului de apostilare solicitantul se poate adresa cu plângere preşedintelui Colegiului director al Camerei. Dispoziţia preşedintelui Colegiului director al Camerei este obligatorie pentru persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare.

(4) Actele apostilate se eliberează conform programului stabilit de Camere.

(5) Refuzul îndeplinirii procedurii de apostilare, precum şi dispoziţia preşedintelui Colegiului director al Camerei se comunică solicitantului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Art. 16. - (1) în cazul în care se solicită aplicarea apostilei pentru mai multe acte sau pentru acte care urmează a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie să completeze o cerere, în care va preciza câte exemplare din fiecare act solicită a fi apostilate şi în ce stat vor fi utilizate, după modelul prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Dacă se solicită apostilarea mai multor exemplare ale aceluiaşi act, se completează, după caz:

a) o singură cerere, dacă toate exemplarele vor fi utilizate în acelaşi stat, cu indicarea numărului de exemplare solicitate;

b) câte o cerere pentru fiecare exemplar al actului, dacă acestea urmează a fi folosite în state diferite.

Art. 17. - (1) Actele pe care se solicită aplicarea apostilei se preiau, în numărul de exemplare cerute de solicitant, de personalul Biroului apostilă şi supralegalizare, care va face, în prezenţa solicitantului, verificarea întrunirii condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b)-e). Ulterior, solicitantul va completa cererea prin care solicită apostilarea, care se înregistrează în Registrul de evidenţă a apostilei aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, prevăzut în anexa nr. 4, după care se va proceda la verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) şi, după caz, la aplicarea apostilei.

(2) în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. b)-e), solicitantul este informat de îndată şi i se restituie actele. Dacă acesta solicită în continuare aplicarea apostilei, va completa cererea prevăzută de prezentul regulament. În această situaţie, precum şi în cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f), persoana desemnată să aplice apostila va refuza aplicarea acesteia printr-o adresă motivată, care va primi acelaşi număr ca şi cererea.

(3) Apostila aplicată pe fiecare exemplar al actului pentru care se solicită acest serviciu va primi număr individual din registrul de evidenţă prevăzut în anexa nr. 4. Numărul şi data apostilei sunt cele din momentul aplicării ei pe actul notarial, care se eliberează, după apostilare, solicitantului. Numărul de înregistrare a cererii nu este şi numărul apostilei. Fiecare exemplar al aceluiaşi act care se solicită a fi apostilat va avea număr individual de apostilă.

(4) Pe fiecare act pe care se aplică apostila sau supralegalizarea se înscrie, sub încheierea care certifică aplicarea procedurii, următoarea menţiune, după caz: „Această apostilă/supralegalizare certifică veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat autoritatea care a îndeplinit procedura sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe act Această apostilă/supralegalizare nu certifică conţinutul documentului.” Pentru fiecare procedură. Camerele vor realiza, prin intermediul Uniunii, parafe care vor avea înscrise textul sus­menţionat şi care vor fi aplicate pe fiecare document de către persoana desemnată, în funcţie de procedura solicitată. Modelul de parafă este prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 18. - (1) Rubricile apostilei prevăzute în anexa nr. 1 se completează în limba română.

(2) Sunt interzise corecturile sau ştersăturile la completarea apostilei.

 

CAPITOLUL IV

Procedura supralegalizării

 

Art. 19. - (1) Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte la Convenţia de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoaşterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act. Supralegalizarea de către Camere se aplică numai pe actele notariale prevăzute la art. 2.

(2) Modelul de încheiere de supralegalizare care se va aplica pe actul notarial este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 20. - Ştampila pentru supralegalizare are diametrul de 35 mm şi cuprinde sigla Uniunii, denumirea Camerei, precum şi denumirea procedurii: „supralegalizare”. În cazul sediului principal se va preciza denumirea localităţii în care funcţionează sediul principal, iar în cazul sediilor secundare, denumirea judeţului în care funcţionează sediul. Modelul sigiliului este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 21. - Pentru îndeplinirea procedurii de supralegalizare, dispoziţiile art. 11-13 şi ale art. 15-18 se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. - Supralegalizarea actului notarial poate fi refuzată dacă:

a) actul este destinat folosirii pe teritoriul unui stat parte la Convenţia de la Haga;

b) textul actului nu este lizibil din cauza deteriorării;

c) actul este completat sau semnat cu creion;

d) actul conţine completări sau corecturi neconfirmate oficial;

e) actul nu face parte dintre cele care pot fi legalizate în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;

f) Camera nu deţine specimenele semnăturilor persoanelor oficiale sau ale instituţiilor corespunzătoare;

g) actul nu a fost supus unei proceduri notariale.

Art. 23. - (1) Pentru ca actul supralegalizat de către Cameră să poată fi folosit în statul pentru care titularul a cerut supralegalizarea, procedura îndeplinită de către Cameră va fi urmată de supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi. ulterior, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului în care actul urmează a fi folosit sau de acelea ale ţării noastre aflate pe teritoriul statului unde urmează a fi folosit actul.

(2) Persoana desemnată îi va pune în vedere solicitantului necesitatea îndeplinirii procedurilor menţionate la alin. (1).

(3) Dacă înscrisul emis de autorităţile străine a fost supralegalizat în statul de origine, documentul atestat de autorităţile statului emitent va fi atestat, în vederea folosirii în România, şi de misiunea diplomatică sau consulară română aflată pe teritoriul statului unde a fost emis documentul sau, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe.

 

CAPITOLUL V

Controlul activităţii de apostilare şi supralegalizare, arhivarea şi evidenţele Camerelor

 

Art. 24. - Uniunea, prin compartimentele de specialitate, va exercita controlul profesional administrativ privind modul de organizare şi funcţionare a birourilor de apostilă şi supralegalizare.

Art. 25. - Camerele au obligaţia de a comunica de îndată compartimentului de specialitate din cadrul Uniunii următoarele:

a) deschiderea de noi sedii de birouri apostilă şi supralegalizare:

b) programul de funcţionare a birourilor apostilă şi supralegalizare;

c) numele şi prenumele persoanei desemnate să efectueze procedura de apostilare sau supralegalizare, precum şi orice modificare intervenită cu privire la aceasta;

d) situaţia statistică lunară cu privire la numărul cererilor soluţionate sau respinse pe fiecare registru şi pe fiecare birou apostilă şi supralegalizare în parte, potrivit anexei nr. 10.

Art. 26. - (1) Biroul apostilă şi supralegalizare va avea registre de evidenţă şi arhivă proprii.

(2) Camerele vor înfiinţa câte un registru distinct, securizat, pentru evidenţa apostilelor şi a supralegalizărilor. La deschiderea fiecărui registru nou, acesta va fi vizat şi înregistrat într-un registru special ţinut de Uniune. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 8.

(3) Uniunea va înfiinţa pentru fiecare Cameră câte un registru unic de evidenţă în care se vor depune specimenele de semnătură ale persoanelor desemnate din cadrul birourilor apostilă şi supralegalizare din acea Cameră, precum şi specimenele de sigilii pentru apostilă şi supralegalizare deţinute de Camera respectivă. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Depunerea specimenului de semnătură al persoanei desemnate şi a specimenului de sigiliu în registrul prevăzut la alin. (3) se va face în baza dispoziţiei preşedintelui Camerei.

Art. 27. - (1) Arhivarea actelor apostilate sau supralegalizate se va face în mape distincte, pe proceduri, în conformitate cu prevederile nomenclatorului arhivistic aprobat de Uniune şi avizat de Arhivele Naţionale.

(2) Pentru arhivă, Biroul apostilă şi supralegalizare va scana sau va face câte o copie xerox de pe fiecare exemplar al actului pentru care se solicită aplicarea apostilei sau supralegalizarea.

(3) Cererile în original, împreună cu copiile şi documentele anexate, se vor păstra de către Camere în mape, potrivit alin. (1), precum şi în format electronic.

Art. 28. - (1) Camerele vor asigura baza logistică necesară organizării şi funcţionării în bune condiţii a Biroului apostilă şi supralegalizare.

(2) Biroul apostilă şi supralegalizare nu poate funcţiona în sediile birourilor notariale,

Art. 29. - În vederea efectuării verificărilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) Camerele vor folosi specimenele de semnătură şi de sigilii din Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici, care vor fi transmise electronic fiecărei Camere în parte.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 30. - Camera va comunica de îndată Uniunii numele şi prenumele persoanei desemnate care va îndeplini procedura de supralegalizare sau apostilare, specimenul de semnătură al acesteia, specimenul sigiliului folosit pentru această activitate, precum şi orice modificări intervenite pe parcurs referitoare la aceste informaţii, în vederea transmiterii acestora la Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 31. - Valoarea prestării serviciului de apostilă şi supralegalizare va fi stabilită de Consiliul Uniunii, prin hotărâre.

Art. 32. - Uniunea şi Camerele vor publica pe paginile de internet proprii informaţii referitoare la sediile birourilor apostilă şi supralegalizare, programul de lucru cu publicul, precum şi informaţii utile privind desfăşurarea procedurilor de apostilare şi supralegalizare a actelor notariale.

Art. 33. - (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Camerele vor desemna persoanele cu studii superioare juridice cărora să le revină în competenţă aplicarea apostilei sau supralegalizarea actelor notariale, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1).

(2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), activitatea de apostilare şi supralegalizare a actelor notariale poate fi îndeplinită de orice persoană cu studii superioare desemnată prin dispoziţie a preşedintelui Camerei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2).

Art. 34. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 35. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Model de apostilă

 

Apostila va avea forma unui careu cu laturile de 10 cm şi se va aplica cu o parafă care va avea conţinutul de mai jos:

 

10 cm

10 cm

 

10 cm

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

 

1. Ţara ROMANIA

Prezentul act oficial

2. a fost semnat de  ................................................

3. în calitate de  ......................................................

4. poarta sigiliul/ştampila ......................

Atestat

5. la  ...................... 6. data  ......................

7. de către  ................................................

8. sub nr. ...................................................

9. Sigiliu/ştampila......10. Semnătura …………………...

 

 

10 cm

 

Rubricile prevăzute în cuprinsul certificatului de apostilă se completează după cum urmează:

1. La rubrica nr. 1 „Ţara”, se va completa „România”.

2. La rubrica nr. 2 „a fost semnat”, se va menţiona numele şi prenumele notarului public sau ale notarului de stat care a semnat actul.

3. La rubrica nr. 3 „în calitate de”, se va preciza calitatea persoanei care a semnat actul oficial prezentat spre apostilare, de notar public sau, după caz, notar de stat.

4. La rubrica nr. 4 „poartă sigiliul/ştampila”, se va preciza notar public sau notariat de stat

5. La rubrica nr. 5 se va preciza denumirea localităţii în care s-a aplicat apostila (localitatea în care funcţionează sediul principal sau sediul judeţean al camerei notarilor publici).

6. La rubrica nr. 6 se va preciza data la care s-a aplicat apostila.

7. La rubrica nr. 7 „de către”, se va preciza numele camerei notarilor publici care a aplicat apostila (de exemplu, Camera Notarilor Publici Bucureşti).

8. La rubrica nr. 8 se va preciza numărul apostilei din registrul de evidenţă a apostilelor.

9. La rubrica nr. 9 se va aplica sigiliul/ştampila camerei notarilor publici care a aplicat apostila.

10. La rubrica nr. 10 se va aplica semnătura persoanei desemnate din cadrul biroului apostilă şi supralegalizare care a dispus aplicarea apostilei.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Model de încheiere de supralegalizare

 

Încheierea de supralegalizare va avea forma unui careu cu laturile de 10 cm şi se va aplica cu o parafă care va avea conţinutul de mai jos:

 

10 cm

10 cm

 

10 cm

 

România

Uniunea Naţionala a Notarilor Publici

1. Camera Notarilor Publici......................

2. Nr. ..................3. Data......................

 

4. Se legalizează semnătura notarului public/notarului ................................................

5. Sigiliul notarului public/notarului de stat

.................................................................................

 

6. Pentru Preşedintele Camerei Notarilor Publici

.................................................................................

 

7. Semnătură....................8. Sigiliu....................

 

 

 

10 cm

 

Rubricile prevăzute în cuprinsul încheierii de supralegalizare se completează după cum urmează:

1. La pct. 1, „Camera Notarilor Publici”, se completează denumirea Camerei Notarilor Publici care îndeplineşte procedura supralegalizării (de exemplu, Camera Notarilor Publici Bucureşti).

2. La pct. 2, „Nr.”, se completează numărul de înregistrare din registrul de evidenţă a supralegalizărilor.

3. La pct. 3, „Data”, se completează data aplicării procedurii.

4. La pct. 4 se completează numele notarului public sau notarului de stat care a semnat actul.

5. La pct. 5 se completează numele notarului public sau notariatului de stat al cărui sigiliu este aplicat pe act.

6. Se completează denumirea Camerei Notarilor Publici care aplică procedura (de exemplu, preşedintele Camerei Notarilor Publici Bucureşti).

7. Semnătura persoanei desemnate din cadrul Biroului apostilă şi supralegalizare.

8. Sigiliul Camerei Notarilor Publici.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Model de cerere

 

 

Primit

Data ........................................

Număr ........................................

Taxare  ........................................

 

Către Camera Notarilor Publici Bucureşti

Biroul apostilă şi supralegalizare

 

A. Se completează de solicitant la depunerea actelor:

Subsemnatul(a)....................................................domiciliat(ă) în localitatea......................................, str. ..........................nr. ...........se......, ap......Judeţul/sectorul.................................., nr. telefon................, posesor al actului de identitate seria.......nr. ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| vă rog să aprobaţi apostilarea/supralegalizarea pe un nr. de .............. exemplare ale actului notarial reprezentând

............................................................................................................................................................................................................

Precizez că actul notarial a cărui apostilare/supralegalizare o solicit aparţine lui

............................................................................................................................................................................................................

Menţionez că actul a cărui apostilare/supralegalizare o solicit urmează a fi folosit în statul

............................................................................................................................................................................................................

Anexez la prezenta:

- un nr. de.........exemplare ale actului notarial care urmează să fie apostilat/supralegalizat;

- ataşarea variantei în limba română a actului notarial a cărui apostilare/supralegalizare se solicită, atunci când este cazul;

- copia actului de identitate;

- chitanţa/bon fiscal nr. ............din....................prin care fac dovada plăţii tarifului.

 

Data depunerii.............................

Semnătura ........................................

(celui care completează cererea)

 

B. Se completează de solicitant la eliberarea actelor:

Am primit un număr de.......exemplare pe care s-a aplicat apostila.

Data eliberării.............................

Semnătura.............................................................................

(celui care primeşte actele notariale apostilate)

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Model de registru de evidenţă a apostilei aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale

 

Nr. înregistrare

Data

Numele şi prenumele solicitantului

Descrierea actului

Notarial pentru care s-a solicitat apostilarea

Numărul de exemplare

solicitat

Statul în care va fi folosit actul

Numele şi prenumele notarului public care a semnat actul

Tarif încasat cu

(documentul de plată)

Nr. şi data apostilei

Data eliberării

Persoana căreia i s-au

eliberat actele

Numele şi prenumele persoanei desemnate care a aplicat apostila

Observaţii şi menţiuni  speciale

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

 

ANEXA Nr. 5

 

Model de registru de evidenţă a supralegalizării aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale la regulament

 

Nr.de înregistrare

Data

Numele şi prenumele solicitantului

Descrierea actului notarial pentru care se solicită supralegalizare

Numărul de exemplare

solicitat

Statul în care va fi folosit actul

Numele şi prenumele

notarului public care

a semnat actul

Tarif încasat cu

(documentul de plată)

Nr. şi data supralegalizării

Data eliberării

Persoana căreia i s-au eliberat actele

Numele şi prenumele persoanei desemnate care a aplicat supralegalizarea

Observaţii

şi menţiuni speciale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ANEXA Nr. 6*)

la regulament

 

Model de sigiliu pentru apostilă utilizat de sediul principal şi sediul judeţean

 

 

ANEXA Nr. 7*)

la regulament

 

Model de sigiliu pentru supralegalizare utilizat de sediul principal şi sediul judeţean

 

 


*) Anexele nr. 6 şi 7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Registrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România de evidentă a registrelor Camerelor Notarilor Publici

 

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

Camera Notarilor Publici

Număr de registre

Data eliberării

Observaţii şi menţiuni speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

Modelul registrului unic de evidenţă a specimenelor de semnătură ale persoanelor desemnate din cadrul birourilor apostilă şi supralegalizare şi a specimenelor sigiliilor pentru apostilă şi supralegalizare ale Camerelor Notarilor Publici, ţinut de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

 

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

Camera Notarilor Publici

Sediul Biroului apostilă şi supralegalizare

Specimenul sigiliului Apostilă/

Supralegalizare

Numele şi prenumele persoanei

desemnate

Procedura pentru care i s-a delegat competenţa

Specimenul de semnătură

Observaţii şi menţiuni speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Model de raportare statistică privind procedura de apostilare şi supralegalizare

 

ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici...............................,.........

Adresa.......................................

Tel ./fax:............................................

 

Situaţie statistică privind apostila şi supralegalizarea

pe luna........................anul.............................

 

Judeţ

Număr apostile eliberate

Număr respingeri aplicare apostilă

Număr supralegalizări eliberate

Număr respingeri supralegalizări

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Cameră

 

 

 

 

 

Preşedintele Colegiului director,

.......................................................................

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

Model de parafă aplicabilă alături de parafa pentru apostilă/supralegalizare

 

Apostila

 

1,5 cm

8,00 cm

 

1,5 cm

 

Această apostilă certifică veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat autoritatea care a îndeplinit procedura sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe act. Această apostilă nu certifică conţinutul documentului.

 

8,00 cm

 

Supralegalizare

 

1,5 cm

8,00 cm

 

1,5 cm

 

Această supralegalizare certifică veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat autoritatea care a îndeplinit procedura sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe act.

Această supralegalizare nu certifică conţinutul documentului.

 

8,00 cm

 

Fontul de completare al parafei este: tahoma de 10 şi spaţierea la un rând.

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială

 

Analizând proiectul Metodologiei privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială, prezentat membrilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România în cadrul şedinţei din 6 august 2013,

ţinând seama de faptul că Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013,

văzând şi dispoziţiile art. 165 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 20 alin. 3 din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Camerelor Notarilor Publici şi notarilor publici, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Art. 4. - Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 6 august 2013.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură în materie notarială

 

Art. 1. - (1) Notarul public va instrumenta actul notarial pentru care legea dispune ca părţile să fie prezente sau a căror prezenţă o consideră necesară şi va soluţiona cauza succesorală numai dacă părţile sau, după caz, succesibilii/moştenitorii s-au prezentat personal ori prin reprezentant; în caz contrar va amâna luarea unei decizii şi va dispune citarea celor care nu s-au prezentat.

(2) Pentru îndeplinirea procedurii notariale, prezentarea părţilor sau a succesibililor/moştenitorilor la biroul notarial nu este obligatorie, însă este necesar ca acestea/aceştia să fi fost legal citate/citaţi.

(3) Partea sau succesibilul/moştenitorul care s-a prezentat la biroul notarial în scopul îndeplinirii unei anumite proceduri este considerata/considerat ca are cunoştinţă despre noul termen dat pentru soluţionarea acesteia, notarul nemaifiind obligat să o/îl citeze.

Art. 2. - (1) Comunicarea citaţiilor, notificărilor şi a tuturor actelor de procedură notarială se poate face de notarul public personal sau, după caz, prin:

a) telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului de procedură şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea sau succesibilul a comunicat în acest scop notarului public datele corespunzătoare la care poate fi contactată/contactat. Confirmarea de predare a actelor de procedură se va face de către funcţionarul biroului notarial desemnat ca agent procedural, distinct după cum persoana căreia i se comunică un act de procedură are (anexa nr. 1 lit. A) sau nu (anexa nr. 1 lit. B) un funcţionar desemnat cu primirea corespondenţei. Secretarul biroului notarial, în calitate de agent procedural desemnat pentru comunicarea actului de procedură, va întocmi confirmarea de predare a actelor de procedură ce constituie, potrivit celor două litere din anexa mai sus-menţionată;

b) agenţi procedurali, care au calitatea de angajaţi ai Camerei Notarilor Publici (Camera). Agenţii procedurali au competenţa să comunice orice act de procedură notarială, pe întreg teritoriul Camerei ai cărei angajaţi sunt, către orice persoană al cărui domiciliu/sediu se află pe raza acelei Camere.

Dacă domiciliul/sediul persoanei este în afara circumscripţiei teritoriale a Camerei, procedura se va îndeplini de către un agent procedural al Camerei pe teritoriul căreia domiciliază/îşi are sediul respectiva persoană;

c) poştă, prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la care se ataşează dovada de primire sau procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute de art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă. La cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se face prin factor poştal, folosirea serviciului de curierat rapid sau, dacă notarul public apreciază, prin intermediul unui executor judecătoresc.

(2) Comunicarea se face în plic închis ce va purta menţiunea „conţine un act de procedură notarială”, la care se va ataşa procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii.

Art. 3. - În scopul obţinerii unor date şi informaţii privind domiciliul părţilor sau, după caz, al succesibili lor/moştenitorilor, necesare pentru realizarea procedurii de comunicare a citaţiilor şi altor acte de procedură, notarii publici au acces la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice, cărora, după încheierea unor protocoale în temeiul art. 81 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, le va reveni în acest sens obligaţia corelativă.

Art. 4. - Înmânarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se face, de regulă, personal celui citat, la locul citării stabilit conform art. 161 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Art. 5. - Comunicarea se va face diferenţiat după cum persoana citată sau căreia urmează să i se Înmâneze un act de procedură se află în ţară sau în străinătate, iar domiciliul acesteia este sau nu cunoscut, după cum urmează:

I. Comunicarea către o persoană fizică domiciliată în România şi al cărei domiciliu este cunoscut se poate face în una dintre următoarele modalităţi:

- in faciem, către persoana fizică însăşi, prin înmânarea directă şi nemijlocită a citaţiei oriunde se află cel citat, la domiciliu, la serviciu, pe stradă sau în alt spaţiu public, cu condiţia să i se poată stabili identitatea, adică dacă agentul procedural atestă că o cunoaşte personal sau a identificat-o;

- ad domo, la domiciliul cunoscut al persoanei, ceea ce implică şi lăsarea actului de procedură altei persoane, stabilite conform art. 12, sau afişarea lui;

- în alt loc decât domiciliul persoanei, în condiţiile art. 11.

II. Comunicarea către o persoană fizică domiciliată în străinătate se face diferenţiat dacă aceasta se găseşte în interes de serviciu sau cu alt scop, după cum urmează:

a) dacă persoana se află în interes de serviciu, sunt aplicabile următoarele dispoziţii:

- personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să lucreze în cadrul personalului organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii de familia care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, se citează prin Ministerul Afacerilor Externe;

- alţi cetăţeni români, aflaţi în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care îi însoţesc, se citează prin organele centrale care i-au trimis sau în subordinea cărora se află unitatea care i-a trimis în străinătate;

b) dacă persoana se află în străinătate în alt scop decât cel arătat la lit. a), se va proceda după cum urmează:

- dacă are mandatar cunoscut în ţară, va fi citat numai acesta;

- dacă are domiciliul sau reşedinţa cunoscută, printr-o citaţie scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la Compania Naţională Poşta Română - SA, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă a îndeplinirii procedurii;

- dacă prin tratate sau convenţii internaţionale la care România este parte ori prin acte normative speciale se prevede altfel, potrivit acestor prevederi;

- dacă domiciliul sau reşedinţa persoanei aflate în străinătate nu este cunoscut/cunoscută, citarea se face potrivit art. 167 din Codul de procedură civilă şi, respectiv, art. 6 din prezenta metodologie.

Art. 6. - (1) După ce notarul a întreprins toate diligentele necesare pentru a afla domiciliul părţii sau succesibilului, potrivit art. 3, iar solicitantul a arătat motivat că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să îi afle domiciliul sau să determine alt loc unde ar putea fi citat, potrivit legii, notarul public va dispune citarea prin publicitate.

(2) Citarea prin publicitate constă în afişare la uşa biroului notarial, la sediul Camerei sau, după caz, al primăriei localităţii unde persoana decedată, ai cărei moştenitori nu sunt cunoscuţi, a avut ultimul domiciliu1, pe site-ul/portalul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, precum şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. Dacă apreciază că este necesar, notarul public va dispune publicarea citaţiei şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau într-un ziar central de largă răspândire.

(3) în această situaţie, termenul fixat pentru dezbatere va fi mai mare de 15 zile, întrucât procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citaţiei; nerespectarea termenului pentru îndeplinirea citării prin publicitate atrage nulitatea procedurii.

(4) Cât timp moştenirea nu a fost acceptată sau dacă succesibilul nu este cunoscut, notarul public competent să o dezbată poate numi un curator special al moştenirii, pentru apărarea drepturilor moştenitorului eventual; curatorul va avea drepturile şi îndatoririle de administrare prevăzute la art. 1.117 alin. (3)-(5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul tivit, în această situaţie, la cererea creditorului sau a altei persoane interesate, notarul public competent va îndeplini procedura de citare faţă de curatorul special.

Art. 7. - Pentru îndeplinirea procedurii de comunicare a citaţiilor şi a altor acte de procedură, persoanele juridice de drept public vor fi citate după cum urmează:

- statul, dacă legea nu dispune altfel, prin Ministerul Finanţelor Publice sau prin alte organe anume desemnate în acest scop, la sediul acestora, citaţia adresându-se persoanelor care le reprezintă din punct de vedere legal;

- ministerele şi celelalte organe ale administraţiei de stat, prin miniştri sau ceilalţi reprezentanţi legali;

- unitatea administrativ-teritorială, după caz, prin preşedintele consiliului judeţean sau prin primar.

Art. 8. - Persoanele care se află în străinătate vor fi înştiinţate prin citaţie că au obligaţia de a-şi alege un domiciliu în România unde urmează să li se facă toate comunicările. În cazul în care acestea nu se conformează, comunicările li se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la Compania Naţională Poşta Română - S.A. a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii. Această prevedere nu se aplică în cazul în care persoanele ce urmează a fi citate şi-au ales una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b).

Art. 9. - (1) Citaţia va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, dacă se referă la o cauză succesorală, şi în anexa nr. 3, în celelalte situaţii şi va conţine:

a) denumirea biroului notarial şi sediul lui;

b) data emiterii citaţiei;

c) numărul dosarului succesoral sau al înregistrării notariale din Registrul general notarial în baza căreia s-a dispus citarea;

d) anul, luna, ziua şi ora înfăţişării;

e) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum şi locul unde se citează;

f) calitatea celui citat;

g) obiectul cererii şi, dacă este cazul, numele şi prenumele sau denumirea părţii pentru îndeplinirea cererii căreia s-a dispus citarea;

h) menţiunea că, prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana desemnată cu primirea corespondenţei, cel citat este considerat că are cunoştinţă şi de termenele ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată;

i) alte menţiuni prevăzute de lege considerate necesare de notar;

j) sigiliul biroului notarial şi semnătura notarului public.

(2) în citaţie se menţionează, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum şi dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă, odată cu citaţia, i se comunică şi alte acte de procedură.

(3) Cerinţele menţionate la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi j) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

Art. 10. - Sub sancţiunea nulităţii, citaţia şi celelalte acte de procedură trebuie să fie înmânate celui citat cu cel puţin 5 zile înaintea termenului fixat pentru îndeplinirea procedurii notariale. Dacă citaţia sau actul de procedură se comunică prin agenţi procedurali, aceştia sunt ţinuţi să instrumenteze numai în zilele lucrătoare între orele 7,00-20,00, iar în cazuri urgente şi în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, dar numai cu condiţia învederării cazului de urgenţă, conform art. 171 din Codul de procedură civilă.

Art. 11. - Înmânarea se face personal celui citat cu următoarele excepţii:

a) pentru cei care locuiesc în hotel sau cămin, citaţia se predă, în lipsa lor, administratorului hotelului ori aşezământului, iar, în lipsa acestuia, portarului ori celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte;

b) pentru cei care se găsesc sub arme, citaţia se înmânează la unitatea din care fac parte;

c) pentru cei care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, în lipsa unui domiciliu cunoscut, înmânarea se face la căpitănia portului unde se găseşte înregistrată nava;

d) pentru deţinuţi, înmânarea se face la administraţia închisorii;

e) pentru bolnavii aflaţi în spitale, sanatorii sau în alte asemenea aşezăminte de asistenţă medicală ori socială, înmânarea se face la administraţia acestora;

f) incapabilii sunt citaţi prin reprezentanţii lor legali;

g) până la identificarea moştenitorului legal, în condiţiile art. 1.136 din Codul civil şi art. 6 alin. (4) din prezenta metodologie, curatorului special numit de notarul public.

Art. 12. - Înmânarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură către un avocat, notar public ori executor judecătoresc se poate face personal sau către funcţionarul ori persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii, iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agentul procedural, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea persoanei.

Art. 13. - (1) Comunicarea citaţiei se va face persoanei în drept să o primească, care va semna dovada de înmânare, certificată de agentul procedural însărcinat cu înmânarea.

(2) Dacă destinatarul primeşte citaţia, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna, agentul procedural va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări.

(3) Dacă destinatarul refuză să primească citaţia, agentul procedural o va depune în cutia poştală. În lipsa cutiei poştale, va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare care trebuie să cuprindă;

a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută;

b) numele şi prenumele celui care a făcut depunerea sau, după caz, afişarea şi funcţia acestuia;

c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;

d) numărul dosarului succesoral în legătură cu care se face înştiinţarea sau numărul din Registrul de corespondenţă şi denumirea biroului notarial în cadrul căruia se va îndeplini, cu indicarea sediului acestuia;

e) menţionarea actelor de procedură despre a căror comunicare este vorba;

f) menţiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afişarea înştiinţării ori, când există urgenţă, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul biroului notarial pentru a i se comunica citaţia. Când domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde biroul notarial îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde menţiunea că, pentru a i se comunica citaţia, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul;

g) menţiunea că, în căzui în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al termenului de 3 zile, prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;

h) semnătura celui care a depus sau a afişat înştiinţarea.

(4) Menţiunile prevăzute la alin. (3) lit. c)-g) se completează de către agentul procedural. Termenele prevăzute la alin. (3) lit. f) şi g) se calculează zi cu zi.

(5) Despre împrejurările arătate la alin. (3) agentul procedural va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde menţiunile prevăzute la art. 14 şi în anexa nr. 4; procesul-verbal va face dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a încheiat.

(6) Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reşedinţă sau, după caz, la sediu, agentul procedural îi va înmâna citaţia unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei altei persoane majore care locuieşte cu destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa.

(7) Când destinatarul locuieşte într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe apartamente şi nu este găsit la această locuinţă, agentul procedural îi va comunica citaţia administratorului, portarului sau celui care, în mod obişnuit, îl înlocuieşte. În aceste cazuri, persoana care primeşte citaţia va semna dovada de primire, agentul procedural certificându-i identitatea şi semnătura şi încheind un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(8) în cazul în care lipsesc persoanele prevăzute la alin. (6) şi (7), precum şi atunci când acestea, deşi prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (3)-(5).

(9) în cazurile prevăzute la alin. (3) şi (8), agentul procedural are obligaţia ca, în termen de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afişarea înştiinţării, să depună citaţia, precum şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5) la sediul biroului notarial care a emis citaţia ori, după caz, la cel al primăriei în raza căreia destinatarul locuieşte sau îşi are sediul, urmând ca acestea să comunice citaţia.

(10) Când părţii sau reprezentantului ei i s-a înmânat citaţia de către funcţionarul anume desemnat în cadrul primăriei, aceasta/acesta are obligaţia ca, în termen de cel mult 24 ore de la înmânare, să înainteze biroului notarial dovada de înmânare prevăzută la alin. (1), precum şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5).

(11) Când termenul prevăzut la alin. (3) lit. f) s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei să se prezinte la primărie pentru a i se înmâna citaţia, funcţionarul anume însărcinat din cadrul primăriei va înainta biroului notarial, de îndată, citaţia ce trebuia comunicată, precum şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5).

(12) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul comunicării sau notificării oricărui altui act de procedură.

Art. 14, - (1) Dovada de înmânare a citaţiei sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde (anexa nr. 4):

a) anul, luna, ziua şi ora când dovada a fost luata sau procesul-verbal a fost întocmit;

h) numele, prenumele şi funcţia agentului procedural, precum şi, dacă este cazul, ale funcţionarului de la primărie;

c) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, şi domiciliul ori sediul destinatarului, cu indicarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuieşte într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum şi dacă actul de procedură a fost înmânat la locuinţa sa, depus în cutia poştală ori afişat pe uşa locuinţei. Dacă actul de procedură a fost înmânat în alt loc, se va face menţiune despre aceasta;

d) numele, prenumele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea, în cazul în care actul de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului;

e) denumirea biroului notarial de la care emană citaţia ori alt act de procedură şi numărul dosarului;

f) semnătura celui care a primit citaţia sau alt act de procedură, precum şi semnătura agentului procedural sau, după caz, funcţionarului de la primărie care o certifică, iar în cazul în care se întocmeşte proces-verbal, semnătura agentului procedural, respectiv a funcţionarului primăriei.

(2) Procesul-verbal va cuprinde, de asemenea, şi precizarea motivelor pentru care a fost întocmit.

(3) Cerinţele menţionate la alin. (1) lit. a) şi c), d)-f) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

(4) Menţiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a întocmit nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals.

Art. 15. - Procedura se socoteşte îndeplinită:

1. la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 14, indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură;

2. la data semnării de către parte a confirmării de primire ori a consemnării de către funcţionarul poştal sau de către curier a refuzului acesteia de a primi corespondenţa, în cazul citării ori comunicării altui act de procedură prin poştă sau curierat rapid, potrivit art. 2 alin. (1), lit. a);

3. la data menţionată pe copia imprimată a confirmării expedierii, certificată de notarul public sau de agentul procedural notarial care a făcut transmisiunea, în cazul citării sau comunicării altui act de procedură efectuate potrivit art. 2 alin. (1) lit. b).

Art. 16.- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


 1 Conform art. 81 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Conţinutul comunicării reglementat la art. 2 alin. (1) lit. a) din metodologie

 

A. Dacă persoana care a indicat ca mijloc de comunicare telefaxul, poşta electronică sau alt mijloc rapid de comunicare are un angajat însărcinat cu primirea corespondenţei

 

ROMÂNIA

Uniunea Naţională a Notarilor Publici

Biroul notarial.........................................

Licenţa de funcţionare nr. ......................

Sediul....................................................

 

Confirmare de predare a actelor de procedură1

 

Astăzi, data................................................ (anul......luna......... ziua.....ora ...), subsemnatul agent procedural....................................... (numele, prenumele şi funcţia), la biroul notarial................................................................................... Însărcinat cu înmânarea actelor de procedură ........................................................................ (se va menţiona tipul actului comunicat: citaţie, notificare etc.), având de înmânat...........................................................  (se va menţiona actul de procedură), în Dosarul..................., al biroului notarial......................., cu sediul în.....................................................,

am procedat la predarea actelor de procedură arătate către...................................................................... (numele şi prenumele funcţionarului desemnat pentru a i se înmâna actele procedurale)

 

Drept care am întocmit prezenta confirmare de predare.

 

 

Am transmis

Agent procedural desemnat cu comunicarea actelor de procedură

Semnătura, data

 

 

Am primit

Funcţionar desemnat cu primirea

Semnătura, data


1 Partea l (a comunicării) va fi completată de la biroul notarial şi va conţine:

- denumirea biroului notarial;

- data comunicării;

- numele angajatului biroului notarial care asigură comunicarea;

- indicarea actelor comunicate (citaţie în Dosar succesoral nr. ..../...... sau, după caz, nr. ..../..... din Registrul de corespondenţă).

Partea a II-a a formularului va fi completată de către destinatar şi va conţine:

- data primirii;

- numele în clar şi semnătura destinatarului sau a persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei.

 

B. Dacă persoana care a indicat ca mijloc de comunicare telefaxul, poşta electronică sau alt mijloc rapid de comunicare nu are un angajat însărcinat cu primirea corespondenţei

 

ROMÂNIA

Uniunea Naţională a Notarilor Publici

Biroul notarial.................................

Licenţa de funcţionare nr. ...............

Sediul...................................................

 

Confirmare de predare a actelor de procedură 1)

 

Astăzi, data................................................. (anul......luna........ziua.....ora...), subsemnatul agent procedural.......................................  (numele, prenumele şi funcţia), la biroul notarial........................însărcinat cu înmânarea actelor de procedură............................................... (se va arăta tipul actului comunicat: citaţie, notificare etc.), în Dosarul..................al biroului notarial.............................. cu sediul în...............................................

către numitul.........................................................  (nume, prenume sau, după caz, denumire), am procedat la trimiterea prin....................................  (se va indica mijlocul de comunicare: telefax. poştă electronică etc.),

a actului de procedură şi am ataşat dovada de comunicare a acestuia.

Drept care am întocmit prezenta confirmare de predare.

Agent procedural desemnat cu comunicarea actelor de procedură.................................................. (numele şi prenumele)

 

Semnătura......

Data......


1 La comunicare se va ataşa dovada generată de telefax sau de sistemul informatic prin imprimarea pe suport material a primirii actului de procedură sau, după caz. confirmarea destinatarului că a primit actul de procedură.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

ROMÂNIA

Uniunea Naţională a Notarilor Publici

Biroul notarial.................................

Licenţa de funcţionare nr. ...............

Sediul...................................................

Dosar succesoral nr. ............./...........

 

CITAŢIE 1

emisă la data de.............................

 

Numele şi prenumele/Denumirea.........................................................................................................2

Domiciliul sau reşedinţa/sediul.............................................................................................................3

Vă înştiinţăm că sunteţi invitat să vă prezentaţi la sediul acestui birou notarial la data de.......................................................... (ziua........luna......anul..........ora.....), în calitate de ........................., pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului..............................., decedat la data de............................................ (ziua.......luna........anul........), cu ultimul domiciliu în..........................., str. ......................nr. ......, judeţul/sectorul...................... .

Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost făcută de.................................

Succesibilii indicaţi în cererea de deschidere a procedurii succesorale sunt:........................... .

Până la termenul fixat puteţi opta între următoarele posibilităţi:

- să dobândiţi calitatea de moştenitor, urmând să daţi în acest sens o declaraţie autentică de acceptare a succesiunii, iar în cazul în care nu vă puteţi prezenta, veţi putea încheia o procură autentică prin care să desemnaţi o altă persoană să vă reprezinte la dezbaterea succesiunii;

- să renunţaţi la moştenire printr-o declaraţie autentică pe care să o depuneţi la dosarul cauzei;

- în cazul în care nu acceptaţi moştenirea în termen de un an de la data deschiderii moştenirii, se va prezuma, conform art. 1.112 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, că aţi renunţat la moştenire.4


1 Model de citaţie transmis în termenul de opţiune succesorală. Această citaţie trebuie comunicată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de opţiune succesorală.

2 Se vor completa numele şi prenumele sau denumirea persoanei citate.

3 Se va completa domiciliul sau sediul persoanei citate.

4 Această menţiune se va face numai în cuprinsul citaţiilor trimise în termenul de opţiune succesorală.

 

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit art. 157 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin înmânarea citaţiei, se consideră că aveţi cunoştinţă de termenele ce se vor fixa ulterior până la soluţionarea cauzei succesorale [art. 9 lit. h) din metodologie].

 

Notar public,

..................................

Secretar,

..................................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

ROMÂNIA

Uniunea Naţională a Notarilor Publici

Biroul notarial.................................

Licenţa de funcţionare nr. ...............

Sediul...................................................

Nr. ........................./............................

 

CITAŢIE 1

emisă la data de.................................

 

Numele şi prenumele/Denumirea.........................................................................................................2

Domiciliul sau reşedinţa/sediul............................................................................................................3

Vă înştiinţăm că sunteţi citat să vă prezentaţi la sediul acestui birou notarial la data de..................................................................... (ziua..........luna......anul..........ora........), în calitate de........, pentru.........................................4.

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit art. 157 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin înmânarea citaţiei, se consideră că aveţi cunoştinţă de termenele ce se vor fixa ulterior până la soluţionarea cauzei succesorale [art. 9 lit. h) din metodologie].

 

Notar public,

..................................

Secretar,

..................................


1 Conţinutul prezentei anexe se va adapta în mod corespunzător şi în cazul redactării unei notificări sau somaţii în materie notarială.

2 Se vor completa numele şi prenumele sau denumirea persoanei citate.

3 Se ca completa domiciliul sau sediul persoanei citate.

4 Rectificare, reconstituire, eliberare duplicat, restituirea depozitului sau, după caz, prelungirea acestuia.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Dosar nr. ......................

Termen:........................

 

PROCES-VERBAL DE ÎNMÂNARE

 

În data de ............................., la ora ................... având de înmânat următoarele acte de procedură:..................................................................................................................în legătură cu Dosarul nr. ............, aflat pe rolul Biroului notarului public.................................., cu sediul în localitatea...................., str. ......................nr. ......judeţul............................România, m-am deplasat în localitatea.................... str. ................................................ nr. ............, judeţul .................................................., adresa de reşedinţă a numitului/numitei................................., unde am întocmit prezentul proces-verbal din următoarele motive:

Actele de procedură au fost predate administratorului clădirii/portarului/agentului de pază, numitul/numita1 ........................................................................ CI.2 seria ............ nr. ..................... semnătura ...................../destinatarului sau persoanei majore din familie ori care locuieşte cu destinatarul/administratorul clădirii/portarul/agentul de pază. Numitul/Numita3.................................a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare/a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece ............................................./destinatarul sau persoana majoră din familie care locuieşte cu destinatarul/administratorul clădirii/portarul/agentul de pază sunt absenţi/refuză primirea actelor, iar actele au fost depuse la cutia poştală/[ ] în lipsa cutiei poştale, a fost afişată înştiinţarea, iar actele sunt/vor fi depuse la sediul................../( ) actele au fost depuse la căsuţa poştală închiriată/( ) m-am aflat în imposibilitatea comunicării actelor de procedură şi returnez la instanţa emitentă actele, deoarece: [ ] imobilul a fost demolat/[ ] imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuinţat/[ ] destinatarul nu mai locuieşte la acea adresă/[ ] alte motive.............................................


1 Numele, prenumele, calitatea şi/sau funcţia, după caz.

2 Se completează în situaţia în care înmânarea actelor de procedură se face potrivit dispoziţiilor art. 182 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3 Numele, prenumele, calitatea şi/sau funcţia, după caz.

 

Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor)................................................. (numele, prenumele şi funcţia) ......................................  (semnătura)

( ) Subsemnatul 4 ...................................................funcţionar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale specifice instanţelor de judecată, la data de......................,ora..........declar că ( ) destinatarul a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare/() destinatarul a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare, deoarece ................................................ ( ) termenul legal pentru comunicarea actelor s-a împlinit, iar destinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a prezentat pentru înmânare.

 

Semnătura........................................

Data prezentării..................................


4 Numele, prenumele, calitatea şi/sau funcţia, după caz.

 

 

DOVADĂ/PROCES-VERBAL DE ÎNMÂNARE

 

Către:

Oficiul poştal.................

 

Data înapoierii

 

Data sosirii

Dosar nr. .......................

Termen:

Complet:

Sala:

Data prezentării

 

Recomandata nr. ............

 

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ

 

În cazurile prevăzute la art. 162 şi 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către:

Oficiul poştal.................................

Recomandata nr. ..........................

 

Data înapoierii

.....................................

Data sosirii

.....................................

 

ÎNŞTIINŢARE

 

În atenţia............................................................, având reşedinţa în str. ...................., nr. ........., localitatea................judeţul...................

În conformitate cu art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că la data de...................... ora ………….....am procedat la afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a următoarelor acte de procedură:

....................., în legătură cu Dosarul nr. ........................., aflat pe rolul Biroului notarului public....., cu sediul în localitatea........................................str. ......................nr. ...........judeţul.......................România.

Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după o zi de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de 3/7 zile, pentru înmânarea actelor de procedură la sediul...................................................................., în zilele lucrătoare, între orele 9,00-17,00. De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi pentru comunicarea actelor în termenul de 3/7 zile, actele de procedură se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen.

 

Agent însărcinat cu înmânarea..................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

Semnătura.............................

 

Dosar nr. ........

Termen:........................

 

DOVADA DE ÎNMÂNARE

 

În data de ..................... la ora..........subsemnatul............................................................................ (numele, prenumele şi funcţia) având de înmânat următoarele acte de procedură: ......................., în legătură cu Dosarul nr. ............. aflat pe rolul Biroului notarului public...................................................................................., cu sediul în localitatea ......................................................................., str. .................................................nr. ........ judeţul .............................................. România, m-am deplasat în localitatea........................................... str. ............................ nr. .......... judeţul ....................... adresa de reşedinţă a numitului/numitei ............................................., unde ( ) actele au fost înmânate destinatarului la locaţia desemnată de biroul notarial, iar acesta/aceasta a semnat dovada/(  ) actele au fost înmânate numitului/numitei .......................................................................... (numele şi prenumele) şi acesta/aceasta a semnat dovada/

 ( ) actele au fost înmânate destinatarului, care a semnat dovada, în locaţia..........................................

 

Primitor

Calitatea primitorului: ( ) destinatar/( ) administrator sau portar/înlocuitor portar al clădirii/( ) funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea corespondenţei/( ) persoană majoră din familie sau care locuieşte cu destinatarul/( ) altă calitate......................, act de identitate:..................... (tipul, seria şi/ sau numărul)

Semnătura.................................................

Declarant (persoana care a făcut înmânarea)

Calitatea declarantului: ( ) agent însărcinat cu înmânarea/( ) funcţionar desemnat pentru primirea corespondenţei de către unitatea militară, căpitănia portului, administraţia aşezământului de asistenţă medicală sau socială ................./( ) funcţionar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale la ...................../instanţă

 

Semnătura..................................................

\

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ

 

În cazurile prevăzute la art. 162 şi 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În data de..................., la ora ..........subsemnatul.........................................agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură aferente Dosarului nr. ...................... numitului/numitei ............................., la adresa din........, str. .............nr. ...............Judeţul....................., dosar aflat pe rolul Biroului notarului public................................., cu sediul în localitatea........................, str. ........................nr. ............... judeţul ............................ România, am predat actele de procedură numitului/numitei................................., în calitate de funcţionar desemnat pentru ( ) primirea corespondenţei la unitatea militară/căpitănia portului/administraţia închisorii/administraţia aşezământului de asistenţă medicală/socială ................................/( ) funcţionar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale la.........................................../instanţă.

 

Predă .....................................

 

Agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură

 

Semnătura........................................

Primeşte.....................................

 

Funcţionar desemnat

 

Semnătura........................................