MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 535/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 23 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

614. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN 11 km 90+450”, judeţul Bacău

 

624. - Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială „Electrocentrale Grup” - SA.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

356. - Decizie privind numirea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

121. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 

773. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

2.479. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN 11 km 90+450”, judeţul Bacău

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN 11 km 90+450”, judeţul Bacău, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art. 1 se realizează din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar sumele aferente se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual, de la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare”, alineatul „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 614.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN 11 km 90+450”

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructura şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri

Amplasament: judeţul Bacău

 

Valoarea totala a investiţiei, inclusiv TVA:

5.953* mii lei

(1 euro = 4,4819 lei/24 august 2012),

 

din care: C+M (inclusiv TVA):

4.873 mii lei

Capacităţi:

 

- lungime totală traseu pod nou:

88,87 m

- din care: - pod:

38,87 m

- drum:

50,00 m

- lăţime totală pod nou:

10,80 m

- din care; - parte carosabilă:

2 x 3,90 m

- trotuare:

2x1,00m

- spaţii tehnologice:

1,00 m

- lăţime totală drum două benzi:

8,50 m

- din care: - parte carosabilă:

2 x 3,50 m

- acostamente:

2 x 0,75 m

Durata de realizare a investiţiei:

12 luni

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se realizează din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar sumele aferente se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual, de la capitolul 84.01 „Transporturi, titlul 56 „proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare”, alineatul „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.


*) valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială „Electrocentrale Grup” - SA.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 225 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială „Electrocentrale Grup” - S.A., în baza Planului de disponibilizare întocmit de către conducerea acestei societăţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 624.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 66 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 21572004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Corneliu Dăscălescu se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 august 2013.

Nr. 356.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îh temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 16.497/2013 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Rontău Sud-Est, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială ALINBOGDAN - S.R.L., municipiul Oradea, judeţul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 16.498/2013 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Cometu, judeţul Ilfov, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială CARGO TOUR LOGISTIC - S.R.L., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 16.500/2013 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Ilova, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială LCC COMPANIA CĂRBUNELUI - S.R.L., municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 16.501/2013 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Verendin, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială LCC COMPANIA CĂRBUNELUI - S.R.L., municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 16.502/2013 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Nord Tâncova, judeţul Caraş-Severin, încheiata între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială FORMIN - SA, municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 16.508/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Păltiniş Sud, judeţele Suceava şi Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială CARPATHIAN SPRINGS - S.A., municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 16.509/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Zăganu, judeţul Prahova, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială ANCROLUX - S.R.L., localitatea Câmpina, judeţul Prahova, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Bucureşti, 1 august 2013.

Nr. 121.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietate, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 118.173 din 6 august 2013 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (8), ale art. 5 alin. (5) şi ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte condiţiile în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, se asigură că pentru orice activitate desfăşurată în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, denumite în continuare activităţi, care implică folosirea organismelor de carantină dăunătoare, a plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte în conformitate cu art. 4 alin. (8), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (6), art. 13 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare material, persoana fizică/juridică ce desfăşoară astfel de activităţi înaintează o cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, către unitatea fitosanitară din judeţul pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, înainte de introducerea sau punerea în circulaţie în România a oricărui material.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele date:

- numele şi adresa persoanei responsabile pentru activităţile respective;

- denumirea ştiinţifică sau denumirea materialului, inclusiv a organismului dăunător în cauză, atunci când este cazul;

- tipul de material;

- cantitatea de material;

- locul de origine al materialului, cu dovezi documentare adecvate pentru materialul care urmează a fi introdus dintr-o ţară terţă;

- durata, natura şi obiectivele activităţilor avute în vedere, inclusiv un rezumat al activităţii şi o specificare pentru testarea în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale;

- adresa şi descrierea locului sau a locurilor specifice pentru păstrarea în carantină şi pentru testare, atunci când este cazul;

- locul primei depozitări sau al primei plantări, după caz, după ridicarea oficială a regimului de carantină;

- metodele propuse de distrugere sau de tratament al materialului după finalizarea activităţilor aprobate, după caz;

- punctul propus de intrare în România pentru materialul ce urmează să fie introdus dintr-o ţară terţă.

(3) în decurs de o săptămână de la înregistrarea cererii, solicitantul depune la unitatea fitosanitară următoarele documente, în 3 exemplare:

- planul de amplasare a clădirilor, căile de acces, vecinătăţile;

- lista persoanelor competente pentru desfăşurarea activităţilor;

- lista cu toate activităţile desfăşurate;

- descrierea activităţii propuse pentru aprobare.

(4) La cererea auditorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (2), solicitantul are obligaţia ca până la data stabilită pentru desfăşurarea auditului să pună la dispoziţia auditorilor următoarele documente suplimentare:

- proceduri de aplicare a măsurilor necesare în cazul răspândirii accidentale a materialului;

- trasabilitatea în cazul accidentelor;

- proceduri de lucru;

- proceduri de gestionare a deşeurilor lichide şi solide;

- proceduri de distrugere/păstrare a materialului în condiţii de securitate;

- proceduri pentru igiena personalului şi dezinfecţia instalaţiilor unităţii;

- sistemul de securitate;

- registrul de intrare/ieşire pentru material şi personal;

- procedura de primire a vizitatorilor;

- proceduri de instruire a personalului;

- orice alte dovezi care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Unitatea fitosanitară aprobă activităţile respective dacă s-a stabilit că sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în anexa nr. 2. Aprobarea anterior menţionată poate fi retrasă în orice moment dacă s-a stabilit că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 este verificată printr-un audit efectuat de către comisia de auditori stabilită de Agenţia Naţională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare comisie. Procedura de constituire a comisiei, responsabilităţile auditorilor şi instituţiile din cadrul cărora sunt numiţi specialiştii din care este formată comisia sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Auditul constă în evaluarea documentelor, vizitarea locaţiei în care se desfăşoară activităţile propuse pentru autorizare, în scopul verificării din punct de vedere tehnic a echipamentului, personalului, precum şi în evaluarea măsurilor aplicate în vederea evitării răspândirii organismelor dăunătoare manipulate/deţinute.

(4) în cadrul fiecărei unităţi fitosanitare se desemnează o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare responsabil.

Art. 4. - (1) Comisia întocmeşte un raport de audit pe baza căruia, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în anexa nr. 2, directorul executiv al direcţiei agricole din judeţul respectiv aprobă desfăşurarea activităţii prin eliberarea unei hotărâri conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Hotărârea este valabilă o perioadă de 3 ani de la data eliberării.

(2) în cazul în care nu se aprobă activitatea, responsabilul informează în scris solicitantul, motivând refuzul.

(3) Dacă se menţin condiţiile de lucru iniţiale şi se doreşte continuarea şi/sau extinderea activităţii, solicitantul poate cere reînnoirea aprobării activităţii înainte de expirarea hotărârii, reluând în acest scop procedura prevăzuta la art. 2.

Art. 5. - Directorul executiv al direcţiei agricole eliberează scrisoarea de autorizare pentru fiecare tip de material, atât pentru cel provenit din import, cât şi pentru cel provenit din ţară. Modelul scrisorii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - (1) După aprobarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (1), unităţile fitosanitare sau, după caz, inspectoratele de carantină fitosanitară vamală permit introducerea sau punerea în circulaţie în România ori în zonele protejate din România a materialului prevăzut în cerere, cu condiţia ca acest material să fie însoţit, în toate cazurile, de o scrisoare de autorizare pentru introducerea sau punerea în circulaţie a organismelor de carantină dăunătoare, a plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte pentru scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, denumită în continuare scrisoare de autorizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5, şi

a) în cazul materialului originar din Comunitatea Europeană:

(i) când locul de origine este în alt stat membru, scrisoarea de autorizare însoţitoare menţionată anterior se aprobă oficial de statul membru de origine pentru punerea în circulaţie a materialului în condiţii de menţinere a carantinei; şi

(ii) pentru acele plante, produse vegetale şi alte obiecte prevăzute în partea A din anexa nr. V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, materialul este, de asemenea, însoţit de un paşaport fitosanitar eliberat în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza examinării efectuate conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea conformităţii cu prevederile acestei hotărâri, altele decât cele privind orice organism dăunător pentru care activităţile au fost aprobate în conformitate cu art. 3 alin. (1). Paşaportul fitosanitar trebuie să conţină următoarea declaraţie: „Acest material este pus în circulaţie în conformitate cu Directiva 2008/61/CE.”

În cazurile în care adresa locului sau locurilor specificate pentru menţinerea carantinei este localizată în alt stat membru, statul membru responsabil pentru eliberarea paşaportului fitosanitar eliberează un paşaport fitosanitar numai pe baza informaţiilor privind aprobarea prevăzută la art. 3 alin. (1), primite oficial din partea statului membru responsabil pentru aprobarea activităţilor şi cu asigurarea că se aplică condiţiile de menţinere a carantinei pe durata circulaţiei materialului; şi

b) în cazul materialului introdus dintr-o ţară terţă:

(i) inspectoratul de carantină fitosanitară vamală se asigură că scrisoarea de autorizare menţionată anterior este eliberată pe baza dovezilor documentare corespunzătoare cu privire la locui de origine al materialului; şi

(ii) pentru plantele, produsele vegetale şi alte obiecte prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, materialul este însoţit, de asemenea, de câte ori este posibil, de un certificat fitosanitar eliberat de ţara de origine în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza examinării efectuate conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea conformităţii cu prevederile acestei hotărâri, altele decât cele privind orice organism dăunător pentru care  activităţile au fost aprobate în conformitate cu art. 3 alin. (1). Certificatul fitosanitar trebuie să conţină la rubrica „Declaraţie suplimentară” următoarea declaraţie: „Acest material este importat în conformitate cu Directiva 2008/61/CE.” Atunci când este cazul, se specifică, de asemenea, organismul sau organismele dăunătoare relevante.

În toate cazurile, organismele oficiale responsabile, respectiv unităţile fitosanitare şi inspectoratele de carantină fitosanitară vamală se asigură că materialul este păstrat în condiţii de menţinere a carantinei pe durata introducerii sau punerii în circulaţie menţionată anterior şi că este transportat direct şi imediat la locul ori la locurile specificate în cerere.

(2) Unităţile fitosanitare monitorizează activităţile aprobate şi se asigură că:

a) condiţiile de menţinere a carantinei şi alte condiţii generale specificate în conformitate cu anexa nr. 2 sunt respectate pe toată perioada desfăşurării activităţilor, prin examinarea exploataţii lor şi a activităţilor la momente optime;

b) procedurile precizate mai jos sunt respectate în conformitate cu tipul activităţilor aprobate:

(i) pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care urmează să fie scoase din carantină:

- scoaterea din carantină a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte, denumită în continuare ridicarea oficială a regimului de carantină, se face numai cu aprobarea unităţii fitosanitare. Înainte de ridicarea oficială a regimului de carantină, plantele, produsele vegetale sau alte obiecte sunt supuse măsurilor de carantină, inclusiv testării, şi trebuie să fie găsite libere de orice organism dăunător, prin aceste măsuri, cu excepţia cazului în care acesta este identificat ca organism dăunător cunoscut să apară în România şi nu este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- măsurile de carantină, inclusiv testarea, sunt efectuate de personalul instruit al unităţii fitosanitare sau al altui organism oficial aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile stabilite în anexa nr. 6 pentru plantele, produsele vegetale şi alte obiecte specificate;

- orice plante, produse vegetale sau alte obiecte care nu au fost găsite libere de organisme dăunătoare, pe baza acestor măsuri, aşa cum se specifică la prima liniuţă, şi orice alte plante, produse vegetale sau alte obiecte cu care acestea au intrat în contact sau care ar fi putut să fie contaminate se distrug ori fac subiectul unui tratament adecvat sau al unei măsuri de carantină în vederea eradicării organismelor dăunătoare relevante; prevederile pct. (ii) a două liniuţă se aplică în consecinţă;

(ii) pentru toate celelalte materiale (inclusiv organisme dăunătoare), la finalul perioadei activităţilor aprobate şi pentru toate materialele găsite contaminate pe durata activităţilor:

- materialul (inclusiv organismele dăunătoare şi orice material contaminat) şi orice alte plante, produse vegetale sau alte obiecte cu care acesta a intrat în contact ori care ar fi putut să devină contaminate se distrug, se sterilizează sau se tratează într-un mod ce urmează să fie specificat de către unitatea fitosanitară; şi

- exploataţiile şi instalaţiile în care s-au desfăşurat activităţile respective se sterilizează sau se curăţă în alt mod, după necesităţi, într-o manieră ce urmează să fie precizată de către unitatea fitosanitară;

c) orice contaminare a materialului cu organismele dăunătoare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alt organism dăunător considerat ca fiind un risc pentru România şi depistat în timpul activităţii se notifică imediat organismului oficial responsabil, respectiv unităţii fitosanitare, de către persoana responsabilă cu activităţile, împreună cu notificarea oricărui

eveniment care are ca rezultat propagarea în mediul înconjurător a organismelor menţionate mai sus.

(3) Organismul oficial responsabil, respectiv unitatea fitosanitară, se asigură că pentru activităţile care folosesc plante, produse vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi neincluse în secţiunile I, II şi III ale părţii A din anexa nr. 6 se aplică măsuri adecvate de carantină, inclusiv testarea. Aceste măsuri de carantină se notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre. Detaliile cu privire la aceste măsuri de carantină se completează şi se introduc în anexa nr. 6 de îndată ce informaţiile tehnice necesare sunt disponibile.

Art. 7. - Înainte de 1 septembrie, în fiecare an, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională Fitosanitară, transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre o listă, precizând cantităţile de material aprobate conform prezentului ordin, introduse şi puse în circulaţie în perioada precedentă unui an care se finalizează la 30 iunie, precum şi orice contaminare cu organisme dăunătoare a acestui material, care a fost confirmată sub măsuri de carantină, incluzând testarea efectuată în aceeaşi perioadă, conform anexei nr. 6.

Art. 8. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2008/61/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a condiţiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante şi alte elemente enumerate în anexele I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului pot fi introduse şi puse în circulaţie în Comunitate sau în anumite zone protejate ale acesteia, pentru testări sau în scopuri ştiinţifice şi pentru lucrări pe selecţii de soiuri de plante, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 158 din 18 iunie 2008.

Art. 9. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 685/2007 pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexele nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din data de 7 septembrie 2007.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 august 2013.

Nr. 773.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru introducerea ori punerea în circulaţie a organismelor de carantină, a plantelor, a produselor vegetale şi a altor obiecte în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale

 

Subsemnatul,.................................................domiciliat în................................................................ (adresa)

BI/CI......................CNP...................................având funcţia de................................, în calitate de reprezentant legal al..................................., cu sediul central în................................................................... (adresa, nr. telefon, fax)

solicit

autorizarea |_|,

reînnoirea autorizării |_|

pentru activitatea de............................................desfăşurată la................................................................. (adresa, nr. telefon, fax) în localitatea...................................

 

Tipul de material importat/manipulat:

 

Denumirea ştiinţifică:

 

Cantitatea:

 

Originea:

 

Punctul de control pentru trecerea frontierei:

 

Locul primei depozitări/plantări:

 

Activitatea specifică:

 

Descriere:

 

Durata:

 

Metode de distrugere/tratament propuse:

 

Persoana responsabilă pentru această activitate este...............................................având funcţia de.............................la instituţia.................................................................................................................... (adresa, nr. telefon, fax)

 

Semnătura reprezentantului legal

 

Ştampila unităţii

 

Data:

 

Subsemnatul.................................................., domiciliat în................................................................. (adresa)

BI/CI......................CNP....................................responsabil al activităţi sus-menţionate, mă angajez să informez responsabilul din cadrul unităţii fitosanitare......................în legătură cu modificările care ar putea interveni şi influenţa procedurile de lucru cu materialul.

 

Am luat cunoştinţă că nerespectarea prevederilor legale este urmată de retragerea autorizării.

 

Semnătura responsabilului de activitate

 

Data:

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDIŢII GENERALE

pentru aprobarea desfăşurării activităţilor în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale

 

1. În sensul art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 773/2013, se aplică următoarele condiţii generale:

- natura şi obiectivele activităţilor pentru care materialul urmează să fie introdus sau pus în circulaţie sunt examinate de organismul oficial responsabil, respectiv unitatea fitosanitară, şi trebuie să fie conforme cu conceptul de scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare;

- condiţiile de menţinere a regimului de carantină la exploatabile şi instalaţiile de la locul sau locurile în care urmează să se desfăşoare activităţile sunt inspectate pentru conformitatea cu prevederile stabilite la pct. 2 şi sunt aprobate de unitatea fitosanitară;

- unitatea fitosanitară limitează cantitatea de material la o cantitate adecvată pentru activităţile aprobate, iar aceasta nu trebuie să depăşească în niciun caz cantităţile care au fost determinate, avându-se în vedere facilităţile de menţinere a regimului de carantină;

- calificările ştiinţifice şi tehnice ale personalului care urmează să desfăşoare activităţile sunt examinate şi aprobate de unitatea fitosanitară.

2. În sensul pct. 1, condiţiile de menţinere a regimului de carantină la exploataţiile şi instalaţiile de la locul sau locurile în care urmează să se desfăşoare activităţile trebuie să fie suficiente pentru a asigura o manipulare a materialului în condiţii de siguranţă, astfel încât să se elimine orice organism dăunător existent şi riscul răspândirii acestui organism dăunător. Pentru fiecare activitate specificată în cerere, riscul răspândirii organismelor dăunătoare păstrate în condiţii de menţinere a regimului de carantină este determinat de organismul oficial responsabil, respectiv de unitatea fitosanitară, avându-se în vedere tipul materialului şi activitatea vizată, precum şi biologia organismelor dăunătoare, mijloacele de răspândire, interacţiunea cu mediul înconjurător şi alţi factori relevanţi care au legătură cu riscul implicat de materialul respectiv. În urma evaluării riscului, organismul oficial responsabil consideră şi stabileşte, după caz:

a) următoarele măsuri de carantină privind exploataţiile, instalaţiile şi procedurile de lucru:

- izolarea fizică de toate celelalte plante/organisme dăunătoare, inclusiv controlul vegetaţiei în zonele înconjurătoare;

- desemnarea unei persoane de contact responsabilă pentru activităţi;

- acces limitat în exploataţii şi instalaţii, precum şi în zona înconjurătoare, după caz, numai pentru personalul desemnat;

- identificarea corespunzătoare a exploataţiilor şi instalaţiilor, indicând tipul activităţilor şi personalul responsabil;

- menţinerea unui registru al activităţilor realizate şi a unui manual al procedurilor de operare, inclusiv al procedurilor în cazul scăpării organismelor dăunătoare din carantină;

- sisteme corespunzătoare de securitate şi alarmă;

- măsuri corespunzătoare de control pentru prevenirea introducerii şi răspândirii organismelor dăunătoare în exploataţii;

- proceduri de control pentru eşantionare şi pentru transferul materialului între exploataţii şi instalaţii;

- controlul eliminării deşeurilor, solului şi apei, după caz;

- proceduri şi instalaţii corespunzătoare de igienă şi dezinfecţie pentru personal, structuri şi echipamente;

- măsuri şi instalaţii corespunzătoare pentru eliminarea materialului experimental;

- proceduri şi instalaţii de indexare (inclusiv testare); şi

b) măsuri de carantină suplimentare în conformitate cu biologia şi epidemiologia tipului de material implicat şi cu activităţile aprobate:

- menţinerea instalaţiilor care separă accesul personalului prin camere cu uşi duble;

- menţinerea aerului sub presiune negativă;

- menţinerea în containere etanşe cu ochiuri de dimensiuni corespunzătoare şi alte bariere, de exemplu bariere lichide pentru acarieni, containere închise cu sol pentru nematozi, capcane electrice pentru insecte;

- menţinerea în izolare faţă de alte organisme dăunătoare şi materiale, de exemplu îngrăşăminte virulifere, material-gazdă;

- menţinerea materialului de înmulţire în cuşti de înmulţire cu mecanisme de manipulare;

- evitarea încrucişării organismelor dăunătoare cu suşe  sau specii indigene;

- evitarea cultivării continue a organismelor dăunătoare;

- menţinerea în condiţii care controlează strict multiplicarea organismelor dăunătoare, de exemplu într-un mediu de inhibare a diapauzei;

- menţinerea în aşa fel încât să nu aibă loc răspândirea prin mijloace de propagare, de exemplu evitarea curenţilor de aer;

- proceduri pentru verificarea purităţii culturilor de organisme dăunătoare, cu privire la paraziţi şi alte organisme dăunătoare;

- programe corespunzătoare de control ai materialului pentru eliminarea vectorilor posibili;

- pentru activităţile in vitro, manipularea materialului în condiţii sterile: echiparea laboratorului pentru realizarea procedurilor aseptice;

- menţinerea organismelor dăunătoare răspândite prin vectori în astfel de condiţii încât să nu existe propagare prin vector, de exemplu dimensiunea controlată a ochiurilor plasei, izolarea solului;

- izolare sezonieră pentru a asigura că activităţile sunt efectuate în perioadele de risc fitosanitar scăzut.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

de constituire a comisiei de audit

 

Responsabilul, în baza dosarului întocmit în vederea obţinerii autorizării, contactează în scris (prin poştă sau fax) auditorii, în funcţie de natura activităţilor desfăşurate de către solicitant, pentru constituirea comisiei de audit. Confirmarea participării la comisia de audit se face în termen de 10 zile de la primirea solicitării.

Responsabilul trimite membrilor comisiei de audit copii ale dosarului întocmit în vederea obţinerii autorizării, prin poştă, cu confirmare de primire.

Comisia de audit este constituită din 2 sau mai mulţi auditori, în funcţie de activitatea supusă autorizării. Prin consens, auditorii numesc un responsabil care conduce vizita de audit şi care are sarcina de a redacta raportul de audit pe care îl supune validării celorlalţi auditori prezenţi la audit, precum şi auditatului.

În cazul în care unul dintre auditori îşi desfăşoară activitatea în zona unde se desfăşoară auditul, el poate participa la audit, dar nu poate fi numit responsabil al comisiei de audit

Fişa funcţiei auditorului

Auditorul este persoana autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru evaluarea condiţiilor tehnice de carantină ale exploataţiilor şi instalaţiilor de la locul/locurile unde se desfăşoară activităţi pentru care s-a introdus ori s-a deplasat materialul.

Auditorul este independent ierarhic pe tot parcursul evaluării tehnice şi direct responsabil de conţinutul raportului de audit.

Auditorul are următoarele responsabilităţi:

- răspunde solicitărilor de audit ori de câte ori este nevoie;

- în funcţie de specificul activităţii, solicită informaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din ordin;

- în timpul auditului, auditorul constată o stare de fapt şi face recomandări argumentate;

- verifică şi evaluează din punct de vedere tehnic locaţia, echipamentele, instalaţiile şi personalul care desfăşoară activităţile vizate;

- întocmeşte raportul de audit şi îl transmite responsabilului;

- realizează analiza riscului răspândirii organismelor dăunătoare menţinute în condiţii de carantină, având în vedere: natura materialului, activitatea desfăşurată, biologia organismului dăunător, mijloacele de răspândire şi interacţiunea cu mediul;

- respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe parcursul auditării.

În timpul etapei de evaluare a dosarului, auditorul păstrează legătura cu responsabilul, comunicându-i toate informaţiile relevante şi neconfidenţiale.

 

Lista instituţiilor din care sunt numiţi auditori

 

Nr. crt.

Specialitatea

Instituţia

1.

Virologie

Laboratorul Central Fitosanitar

2.

Entomologie

Laboratorul Central Fitosanitar

3.

Micologie

Laboratorul Central Fitosanitar

4.

Bacteriologie

Laboratorul Central Fitosanitar, laboratoarele regionale de bacteriologie

5.

Nematologie

Laboratorul Central Fitosanitar, laboratoarele regionale de nematologie

6.

Cartof

Unităţi fitosanitare

7.

Alte culturi

Unităţi fitosanitare

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Agricolă/Unitatea fitosanitară....................

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea activităţilor specifice

nr. ...........din...................

 

Pe baza Cererii nr. .............din data de.......................şi a evaluării documentaţiei depuse de către....................................... cu sediul în......................................, se aprobă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ......................./................, deţinerea/manipularea următorului material: pentru activităţile:................................................desfăşurate la:.....................................................................................................

Prezenta hotărâre este valabilă 3 ani de la data emiterii, cu posibilitate de reînnoire.

Solicitantul este obligat să anunţe orice modificare survenită la locul de desfăşurare a activităţilor aprobate.

Dacă pe durata valabilităţii prezentei hotărâri se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi de carantină specifice activităţilor aprobate, prezenta hotărâre se anulează.

 

Directorul executiv al Direcţiei Agricole.....................,

...........................................................................................

 

ANEXA Nr. 5

 

România

Scrisoare de autorizare/Letter of authority

1. Numele şi adresa expeditorului/Organizaţia pentru protecţia plantelor din ţara de origine

Name and address of the consignor/Plant protection organization of the country of origin

 

 

Scrisoare de autorizare pentru introducerea şi/sau punerea în circulaţie a organismelor dăunătoare, plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale

Letter of authority for the introduction and/or movement of harmful organisms, plants, plant products and other objects for trial or scientific purposes

and for work on varietal selections

2. Numele şi adresa persoanei responsabile pentru activităţile aprobate/Name and address of the person responsible for the approved activities:

3. Numele organismului oficial responsabil/Name of the responsible official body:

4. Adresa şi descrierea locului sau locurilor specifice pentru menţinerea în carantină/Address and description of the specific site or sites for quarantine containment:

5. Locul de origine (dovada documentară anexată pentru materialele originare dintr-o ţară terţă)/Place of origin (documentary evidence attached for material originating in a third country):

6. Numărul paşaportului fitosanitar/Plant passport number:

sau/or

Numărul certificatului fitosanitar/Phytosanitary certificate number

7. Punctul de intrare declarat pentru materialul introdus dintr-o ţară terţă/Declared point of entry for material introduced from a third country:

 

 

8. Denumirea(ile) ştiinţifică(e) a(le) materialului, inclusiv a organismelor dăunătoare respective/Scientific name(s) of the material, including the harmful organisms concerned:

9. Cantitatea de material/Quantity of material;

10. Tipul de material/Type of material:

11. Declaraţia suplimentară/Additional declaration:

Acest material este introdus/pus în circulaţie în România, conform Directivei Comisiei 2008/61/CE.

This material is introduced into/moved within România, under the provisions of the Directive Commission 2008/61/EC

12. Informaţii suplimentare/Additional information:

13. Aprobarea materialului de către organismul oficial responsabil din statul membru de origine/Endorsement by the responsible official body of the Member State of origin of the material

14. ştampila organismului oficial responsabil emitent/stamp of the responsible official body of issue:

 

Locul aprobării/Place of endorsement:

Locul eliberării/Place of issue:

Data/Date:

Data/Date:

Numele şi semnătura funcţionarului autorizat/Name and signature of authorized officer:

Numele şi semnătura funcţionarului autorizat/Name and signature of authorized officer:

 

ANEXA Nr. 6

 

MASURI DE CARANTINĂ,

inclusiv testarea plantelor, a produselor vegetale şi a altor obiecte care urmează să fie scoase din carantină

 

PARTEA A

Pentru anumite plante, produse vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexa nr. III din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007.

 

SECŢIUNEA I

Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, altele decât fructele şi seminţele

 

1. Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.

2. Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate conform pct. 1, este supus procedurilor de indexare în totalitatea sa. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru indexare, se păstrează în instalaţiile aprobate, în condiţii de menţinere a carantinei prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ţinut în condiţii favorabile care să permită un ciclu normal de creştere vegetativă şi se supune inspecţiei vizuale pentru depistarea semnelor şi simptomelor organismelor dăunătoare, incluzând toate organismele dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare, la sosire şi, ulterior, în momente optime, pe parcursul desfăşurării procedurilor de indexare.

3. În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru organisme dăunătoare (testat şi identificat) în conformitate cu următoarele proceduri:

3.1. Testarea foloseşte metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator, inclusiv Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia, Christm. Swing, C. medica L, C. reticulata Blanco şi Sesamum L, pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:

a) Citrus greening bacterium;

b) Citrus variegated chlorosis;

c) Citrus mosaic virus;

d) Citrus tristeza virus (toate izolatele);

e) Citrus vein enation woody gali;

f) Leprosis;

g) Naturally spreading psorosis;

h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaweli & Gikashvili;

i) Satsuma dwarf virus;

j) Spiroplasma citii Saglio et al;

k) Tatterleaf virus;

l) Witches broom (MLO);

m) Xanthomonas campestris (toate suşele patogene pe Citrus).

3.2. Pentru boli ca „Blight and Blight like”, pentru care nu există proceduri de indexare rapidă, materialul vegetal trebuie supus în momentul sosirii la testare prin grefarea mugurelui terminal pe un portaltoi cultivat în condiţii sterile, conform Ghidului tehnic FAO/IPGRI, iar plantele rezultate se supun procedurilor de terapie prevăzute la pct. 1.

4. Materialul vegetal supus inspecţiilor vizuale prevăzute la pct. 2 şi la care s-au observat semnele şi simptomele produse de organismele dăunătoare este supus unei investigaţii incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele şi simptomele.

 

SECŢIUNEA II

Plante de Cydonia MUL, Malus MUL, Prunus L. ş/Pyrus L. şi hibrizii lor şi Fragarla L., destinate plantării, altele decât seminţele

 

1. Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.

2. Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate conform pct. 1, este supus procedurilor de indexare în totalitatea sa. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru indexare, sunt ţinute în instalaţiile aprobate în condiţii de menţinere a carantinei stabilite în anexa nr. 2 [a ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ţinut în condiţii favorabile apariţiei semnelor şi simptomelor organismelor dăunătoare, incluzând toate organismele dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la sosire şi, ulterior, la momente potrivite, pe parcursul desfăşurării procedurilor de indexare.

3. În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru organisme dăunătoare (testat şi identificat) în conformitate cu următoarele proceduri:

3.1. Pentru Fragaria L, indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, testarea foloseşte metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator, inclusiv Fragaria vesca, Fragaria virginianaşi Chenopodium spp., pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:

a) Arabis mosaic virus;

b) Raspberry ringspot virus;

c) Strawberry crinkle virus;

d) Strawberry latent C virus;

e) Strawberry latent ringspot virus;

f) Strawberry mild yellow edge virus;

g) Strawberry vein banding virus;

h) Strawberry witches broom mycoplasm;

i) Tomato black ring virus;

j) Tomato ringspot virus;

k) Colletotrichum acutatum Simmonds;

l) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wiicox & Duncan;

m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King.

3.2. În cazul Malus Mill:

(i) atunci când materialul vegetal provine dintr-o ţară care nu este cunoscută ca fiind liberă de unul dintre următoarele organisme dăunătoare:

a) Apple proliferatori mycoplasm; sau

b) Cherryrasp leaf virus (American),

pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta organismele dăunătoare relevante; şi

(ii) indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:

a) Tobacco ringspot virus;

b) Tomato ringspot virus;

c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al.

3.3. În cazul Prunus L, şi, respectiv, pentru fiecare specie de Prunus:

(i) atunci când materialul vegetal provine dintr-o ţară care nu este cunoscută ca fiind liberă de unul dintre următoarele organisme dăunătoare:

a) Apricot chlorotic leafroli mycoplasm;

b) Cherryrasp leaf virus (American); sau

c) Pseudomonas syringaepv. persicae (Prunieretal.) Young et al.,

pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta organismele dăunătoare relevante; şi

(ii) indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:

a) Little cherry pathogen (izolate noneuropene);

b) Peach. mosaic virus (American);

c) Peach. phony rickettsia;

d) Peach. rosette mosaic virus;

e) Peach. rosette mycoplasm;

f) Peach. x-disease mycoplasm;

g) Peach. yellows mycoplasm;

h) Plum line pattern virus (American);

i) Plum pox virus;

j) Tomato ringspot virus;

k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith Dye).

3.4. În cazul Cydonia Mill şi Pyrus L, indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:

a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al.;

b) Pear decline mycoplasm.

4. Materialul vegetal supus inspecţiilor vizuale prevăzute la pct. 2 şi pe care s-au observat semnele şi simptomele produse de organismele dăunătoare este supus unei investigaţii incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele şi simptomele.

 

SECŢIUNEA III

Plante de Vitis L., altele decât fructele

 

1. Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.

2. Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate conform pct. 1, este supus procedurii de indexare (testat şi identificat) în totalitatea sa. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru indexare, este ţinută în instalaţii aprobate în condiţii de menţinere a carantinei stabilite în anexa nr. 2 la ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ţinut în condiţii favorabile care să permită un ciclu normal de creştere vegetativă şi face subiectul unei inspecţii vizuale pentru depistarea semnelor şi simptomelor organismelor dăunătoare, inclusiv a celor produse de Daktuiosphaira vitifoliae (Fitch) şi de toate celelalte organisme dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la sosire şi, ulterior, în momente optime, pe parcursul desfăşurării procedurilor de indexare.

3. În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru organisme dăunătoare (testat şi identificat) în conformitate cu următoarele proceduri:

3.1. Atunci când materialul vegetal provine dintr-o ţară care nu este cunoscută ca fiind liberă de următoarele organisme dăunătoare:

(i) Boala Ajinashika. Pentru testare se foloseşte o metodă adecvată de laborator. În cazul unui rezultat negativ, materialul vegetal este indexat pe soiul de viţă-de-vie Koshu şi este ţinut sub observaţie cel puţin două cicluri de vegetaţie;

(ii) Grapevine stunt virus. Pentru testare se folosesc plante-indicator adecvate, inclusiv soiul de viţă-de-vie Campbell Early, iar observaţiile se fac timp de un an;

(iii) Summer mottle. Pentru testare se folosesc plante-indicator, inclusiv soiurile de viţă-de-vie Sideritis, Cabernet-Franc şi Mission.

3.2. Indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:

a) Blueberry leaf mottle virus;

b) Grapevine Flavescence doree MLO şi alte grapevine yellows;

c) Peach. rosette mosaic virus;

d) Tobacco ringspot virus;

e) Tomato ringspot virus (suşa „yellow vein” şi alte suşe);

f) Xylella fastidiosa (Well & Raju);

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems el al

4. Materialul vegetal supus inspecţiilor vizuale prevăzute la pct. 2 şi pe care s-au observat semnele şi simptomele produse de organismele dăunătoare este supus unei investigaţii incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele şi simptomele.

 

SECŢIUNEA IV

Plante din speciile stolonifere şi tuberculifere de Solanum L. sau hibrizii lor, destinate plantării

 

1. Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.

2. Fiecare unitate de material vegetal, după procedurile de terapie realizate conform pct. 1, este supusă procedurilor de indexare. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru indexare, este ţinută în instalaţii aprobate în condiţii de menţinere a carantinei prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ţinut în condiţii favorabile care să permită un ciclu normal de creştere vegetativă şi face subiectul unei inspecţii vizuale pentru depistarea semnelor şi simptomelor organismelor dăunătoare, incluzând toate organismele dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru Potato yellow vein disease, la sosire şi, ulterior, în momente optime, la intervale regulate până la îmbătrânire, pe perioada desfăşurării procedurilor de indexare.

3. Procedurile de indexare prevăzute la pct. 2 urmăresc prevederile tehnice stabilite la pct. 5, pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:

3.1. Bacterii:

a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;

b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

3.2.Virusuri şi organisme analoage:

a) Andean potato latent virus;

b) Potato black ringspot virus;

c) Potato spindle tuber viroid;

d) Potato yellowing alfamovirus;

e) Potato virus T;

f) Andean potato mottle virus;

g) virusurile comune ale cartofului A, M, S, V, X şi Y (incluzând V, Yn şi Yc) şi Potato leafroli virus.

În cazul seminţei de cartof, procedurile de indexare se efectuează pentru a detecta cel puţin virusurile şi organismele analoage virusurilor prevăzute la lit. a)-e).

4. Materialul vegetal supus inspecţiilor vizuale prevăzute la pct. 2 şi pe care s-au observat semne şi simptome produse de organisme dăunătoare este supus unei investigaţii incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele şi simptomele.

5. Prevederile tehnice prevăzute la pct. 3 sunt următoarele:

a) Bacterii

(i) Pentru tuberculi se testează conul prelevat de la nivelul hilului de la fiecare tubercul. Mărimea probei-standard este de 200 de tuberculi. Procedura poate fi aplicată convenabil şi pentru probele cu mai puţin de 200 de tuberculi.

(ii) Pentru plantele tinere şi butaşi, inclusiv microplante, se testează partea bazală a tulpinii şi, atunci când este cazul, rădăcinile, pentru fiecare unitate de material vegetal.

(iii) Se recomandă testarea tuberculilor nou-formaţi sau a bazei tulpinii, pentru speciile care nu formează tuberculi, într-un ciclu normal de creştere vegetativă după testarea prevăzută la pct. 1 şi 2.

(iv) Pentru materialul prevăzut la pct. 1, metoda de testare pentru Ciavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. este metoda Comunităţii Europene, stabilită în anexa nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Ciavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru materialul prevăzut la pct. 2, ar putea fi aplicată această metodă de testare.

(v) Pentru materialul prevăzut la pct. 1, metoda de testare pentru Pseudornonas solanacearum (Smith) Smith este metoda Comunităţii Europene, stabilită în anexa nr. II la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 586/2007 privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Pentru materialul menţionat la pct. 2 ar putea fi aplicată această metodă de testare.

b) Virusuri şi organisme analoage virusurilor, altele decât Potato spindle tuber viroid

(i) Testarea minimă pentru materialele vegetale (tuberculi, plante tinere şi butaşi, inclusiv microplante) include un test serologic realizat la sau aproape de înflorire pentru fiecare dintre organismele dăunătoare listate, altele decât Potato spindle tuber viroid, urmat de un test biologic al materialului găsit negativ la testul serologic. Pentru Potato leafroli virus se fac două teste serologice.

(ii) Testarea minimă pentru sămânţa de cartof este un test serologic sau biologic, dacă nu este disponibil unul serologic.

Pentru probele găsite negative se recomandă retestarea unei părţi din probe; pentru rezultatele incerte se face testarea materialului printr-o altă metodă.

(iii) Testările serologice şi biologice prevăzute la pct. 1 şi 2 sunt realizate pe plante crescute în seră, pe probe luate din cel puţin două poziţii de pe fiecare tulpină, incluzând o frunză tânără întreagă din vârful fiecărei tulpini şi o frunză mai bătrână de la mijlocul tulpinii; se ridică probe în cazul fiecărei tulpini din cauza posibilei existenţe a unei infecţii nesistemice.

În cazul testelor serologice nu se fac mănunchiuri de frunze din plante diferite decât dacă proporţia de amestecare a acestora a fost validată printr-o metodă oficială; frunzele de pe fiecare tulpină pot fi amestecate în orice mod pentru a face o probă pentru fiecare plantă. În cazul testării biologice proba se formează din maximum 5 plante cu inocularea a cel puţin două plante-indicator.

(iv) Plantele-indicator adecvate pentru folosire în testarea biologică prevăzută la pct. 1 şi 2 sunt cele listate de către Organizaţia Europeană şi Mediteraneeană pentru Protecţia Plantelor (OEPP) sau alte plante-indicator aprobate oficial, despre care s-a dovedit că detectează virusurile respective.

(v) Se ridică regimul de carantină numai pentru materialul care a fost direct testat. După ce a fost efectuată indexarea ochiurilor se ridică regimul de carantină numai pentru materialul rezultat din aceste ochiuri testate. Tuberculul nu ar trebui scos din carantină din cauza posibilelor probleme cu infecţiile nesistemice.

c) Potato spindle tuber viroid

(i) Pentru tot materialul se testează plante cultivate în seră, de îndată ce s-au adaptat bine, dar înainte de înflorire şi de producerea polenului. Testarea pe lăstarii tuberculilor/plantelor in vitro/răsadurilor tinere este privită numai ca o testare preliminară.

(ii) Probele sunt alcătuite dintr-o frunză complet dezvoltată din vârful fiecărei tulpini a plantei.

(iii) întregul material pentru testare este cultivat la temperaturi care nu trebuie să fie mai mici de 18°C (preferabil la temperaturi mai mari de 20°C) şi la o fotoperioadă de cel puţin 16 ore.

(iv) Testarea probelor de ADNc şi ARN se face prin marcare radioactivă sau neradioactivă; return-PAGE (prin colorare cu Ag) sau prin RT-PCR.

(v) Proporţia maximă de amestecare pentru alcătuirea unei probe şi return-PAGE este de 5 plante. Utilizarea acesteia sau a proporţiilor mai mari trebuie validată.

 

PARTEA B

Pentru plantele, produsele vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexele nr. II si IV din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007

 

1. Măsurile oficiale de carantină includ inspecţia adecvată sau testarea pentru organismele dăunătoare relevante enumerate în anexele nr. I şi II din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt luate în conformitate cu exigenţele specifice menţionate în anexa nr. IV din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organismele dăunătoare specifice, după caz. Pentru respectarea exigenţelor specifice, metodele folosite pentru măsurile de carantină sunt cele prevăzute în anexa nr. IV din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte măsuri echivalente adecvate aprobate oficial.

2. În conformitate cu prevederile pct. 1, plantele, produsele vegetale şi alte obiecte trebuie să fie găsite libere, de organismele dăunătoare relevante specificate în anexele nr. I, II şi IV din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013”

În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 11 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Beneficiarii direcţi ai activităţilor de Asistenţă tehnică finanţate din program sunt cei care efectuează cheltuieli din bugetul de Asistenţă tehnică şi depun cereri de rambursare din fondurile externe nerambursabile, respectiv:

a) Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun «Marea Neagră 2007-2013», constituită în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care include unităţile cu atribuţii operaţionale, financiare şi de audit intern;”.

2. La articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Beneficiarii indirecţi ai activităţilor de Asistenţă tehnică finanţate din program sunt cei pentru care se efectuează cheltuieli din bugetul de Asistenţă tehnică, dar nu depun cereri de rambursare din fondurile externe nerambursabile, respectiv:”.

3. La articolul 3, după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:

„g) reprezentanţii ţărilor care participă la pregătirea cadrului legal şi instituţional pentru gestionarea programului operaţional comun aferent perioadei de programare 2014-2020;

h) personalul care efectuează activităţi de control de prim nivel, numai pentru participarea la activităţi de instruire, specifice activităţii de control, organizate de structurile de management ale programului, Comisia Europeană sau prin programul INTERACT;

i) beneficiari, potenţiali beneficiari; parteneri în cadrul proiectelor finanţate din program.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Cheltuielile efectuate din componenta de Asistenţă tehnică a programului sunt eligibile începând cu data oficială de aprobare a acestuia de către Comisia Europeană.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Cheltuielile pentru implementarea activităţilor finanţate din cadrul componentei de Asistenţă tehnică sunt eligibile dacă:

a) sunt necesare pentru implementarea programului sau vizează pregătirea cadrului legal şi instituţional pentru gestionarea programului operaţional comun aferent perioadei de programare 2014-2020; sunt alocate potrivit deciziei Comitetul comun de monitorizare; sunt conforme cu principiile unui management financiar sănătos;

b) sunt înregistrate în contabilitate, identificabile, verificabile şi susţinute de documente justificative originale;

c) sunt efectuate cu respectarea procedurilor de achiziţii publice.”

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajator, pentru personalul de conducere şi de execuţie, încadrat cu contract individual de muncă sau numit prin act administrativ de numire în funcţia publică, pe durată determinată ori nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare şi implementare a programului sau care vizează pregătirea cadrului legal şi instituţional privind gestionarea programului operaţional comun aferent perioadei de programare 2014-2020, încadrat în următoarele structuri, dacă sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale:

a) Secretariatul tehnic comun;

b) Autoritatea comună de management a programului.

(2) Primele şi orele suplimentare sunt considerate eligibile dacă sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale în vigoare şi sunt acordate/efectuate cu acordul prealabil al Autorităţii comune de management.

(3) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) se decontează conform contractului de muncă/deciziei de încadrare ori proporţional cu timpul efectiv lucrat, conform foilor de prezenţă aferente atribuţiilor specifice/adiacente gestionării şi implementării programului sau care vizează pregătirea cadrului legal şi instituţional privind gestionarea programului operaţional comun aferent perioadei de programare 2014-2020.”

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cheltuielile de deplasare sunt eligibile dacă sunt efectuate de/pentru participanţii la reuniuni ale Comitetului comun de monitorizare/selecţie/programare, precum şi ale altor comitete sau grupuri de lucru, reuniuni ale punctelor naţionale de informare/contact, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni/activităţi de instruire şi formare profesională, activităţi de monitorizare, vizite în teren, întâlniri de lucru, prezentări şi alte asemenea evenimente, inclusiv ex-post, organizate de structurile de management ale programului sau alte organizaţii în contextul cooperării teritoriale europene, implementării programului sau care vizează pregătirea cadrului legal şi instituţional privind gestionarea programului operaţional comun aferent perioadei de programare 2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, strategii macroregionale, parteneriate strategice ale Uniunii Europene.”

8. La articolul 7 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) reprezentanţii ţărilor care participă la pregătirea cadrului legal şi instituţional pentru gestionarea programului operaţional comun aferent perioadei de programare 2014-2020.”

9. La articolul 8, literele a), c), d), e), f) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) cheltuieli pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte;

…………………………………………………………..

c) cheltuielile pentru auditul programului şi al proiectelor;

d) cheltuielile pentru publicitate şi informare, pentru organizarea de evenimente, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, prezentări şi alte asemenea evenimente, campanii publicitare, cheltuieli pentru publicaţii şi materiale promoţionale;

e) cheltuielile efectuate pentru organizarea reuniunilor Comitetului comun de monitorizare/selecţie/programare, precum

şi ale altor comitete sau grupuri de lucru, reuniuni ale punctelor naţionale de informare/contact, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni/activităţi de instruire şi formare profesională, întâlniri de lucru, prezentări şi alte asemenea evenimente, inclusiv ex-post, organizate de către structurile de management ale programului sau alte organizaţii în contextul cooperării teritoriale europene, implementării programului sau care vizează pregătirea cadrului legal şi instituţional privind gestionarea programului operaţional comun aferent perioadei de programare 2014-2020;

f) cheltuielile efectuate pentru instruirea beneficiarilor direcţi şi indirecţi de Asistenţă tehnică, aşa cum sunt enumeraţi la art. 2 şi 3;

…………………………………………………………..

l) cheltuielile pentru servicii informatice: întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice; înregistrare, întreţinere, actualizare, introducere date, dezvoltarea paginilor de internet şi diverselor tipuri de aplicaţii informatice;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 august 2013.

Nr. 2.479.