MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 545/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 545         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 august 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

12. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

644. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

357. - Decizie pentru numirea domnului Călin-Bogdan Găurean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIE] PUBLICE CENTRALE

 

1.349. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 80 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul în a două sesiune ordinară a anului 2013, în ziua de 2 septembrie 2013, ora 16,00.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 12.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 mai 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (4)., cu următorul cuprins:

„(4) Sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) activităţi caracteristice cluburilor de poker.”

2. La articolul 2 alineatul (8), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) în cazul jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker. Fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b).”

3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Declararea mijloacelor de joc de bază produse pe teritoriul României se realizează de către producătorul acestora, iar a celor care fac obiectul achiziţiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice formă, se realizează de către operatorii economici care efectuează aceste operaţiuni către direcţia de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc de bază în scopul prevăzut de ordonanţa de urgenţă vor declara tranzacţia respectivă direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Operatorii economici care nu mai doresc să exploateze mijloacele de joc care au făcut anterior obiectul autorizării sau nu mai doresc să le pună la dispoziţie, sub orice formă, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii, vor declara mijloacele de joc respective la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum şi natura operaţiunii şi data efectuării acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.”

4. La articolul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem în parte, vor notifica acest fapt direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.”

5. După secţiunea a 2-a „Jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor” din cadrul capitolului II „Condiţii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc” se Introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21-a „Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker”, cuprinzând articolele 441-4420, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 21-a

Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker

Art. 441. - Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfăşoară în spaţii corespunzătoare, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, caracteristice jocului de poker, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comitet.

Art. 442, - Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker se pot organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă şi în imobile care au fost construite având destinaţia de locuinţă, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate. Prin imobile care nu au destinaţia de locuinţă se înţelege imobilele care nu au fost construite având această destinaţie sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive.

Art. 443. - Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

Art. 444. - Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker va fi de 50.000 lei.

Art. 445. - Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker vor constitui un fond de garanţie pentru fiecare locaţie autorizată în parte în valoare de 70.000 lei pentru Bucureşti şi 35.000 lei pentru locaţiile din ţară, dar nu mai mult de 105.000 lei.

Art. 446. - Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker permit accesul în locaţiile autorizate pe baza unui bilet de intrare, valabil 24 de ore în intervalul 08,00-08,00, pentru fiecare jucător, în valoare de 10 lei. Modelul biletului de intrare pentru clubul de poker va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. Sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker pe baza biletului de intrare constituie venit la bugetul de stat şi se virează în totalitate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.

Art. 447. - Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activităţi specifice clubului de poker sunt:

a) spaţiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi;

b) să fie corespunzător amenajate;

c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea şi monitorizarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii;

d) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;

e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor;

f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;

g) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

i) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 448. - În toate cluburile de poker, întreaga activitate din sălile de joc trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune şi înregistrată în sistem digital, permanent, în regim «non-stop», cu respectarea următoarelor condiţii:

a) înregistrările video respective vor fi păstrate, în condiţii de securitate, cel puţin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data şi ora evenimentelor. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru ţinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înştiinţate imediat Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi organele de poliţie. Înregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior;

b) înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc în vederea efectuării unor verificări;

c) camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele de joc, cât şi în întreaga incintă;

d) casieria, pe perioada de funcţionare a clubului de poker, va fi permanent supravegheată cu ajutorul unor camere de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe montoare, cât şi în sistemul de stocare.

Art. 449. - Cluburile de poker vor avea o dotare tehnică de bază şi complementară, inclusiv cărţi de joc, la nivelul practicat pe plan internaţional.

Art. 4410. _ Regulamentul jocurilor şi cel de ordine interioară trebuie să conţină prevederi obligatorii privind procedurile şi competenţele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulaţia internă, dotarea minimală, proceduri standard de operare a acestor jocuri.

Art. 4411. - Cluburile de poker pot primi spre păstrare sume numai în numerar, în lei sau în valută, ale clienţilor. Acestea vor fi păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operaţiunilor curente ale clubului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente utilizate în regim special, va fi total separată de fluxurile financiare şi de înregistrările contabile ale cluburilor şi vor fi păstrate şi arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidenţa acestor sume se va ţine distinct pentru fiecare depozitar în parte, pe bază de fişă de cont pentru operaţiuni diverse întocmită pentru fiecare depozitar, în care se vor înscrie toate operaţiunile efectuate de către acesta.

Art. 4412. - Organizarea activităţii în clubul de poker, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activităţii la mese, închiderea meselor, numărarea bacşişului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioară al clubului de poker, aşa cum a fost aprobat de comitet. Un exemplar identic cu cel depus la comitet se va afla în permanenţă la sediul clubului şi va fi prezentat la cerere organelor de control. Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea ori răscumpărarea acestora se face numai la casierie.

Art. 4413. - Organizatorii prevăd prin regulamentul de ordine interioară al clubului de poker, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor, condiţiile de angajare, specializare, organizarea evidenţelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienţilor, condiţiile de supraveghere şi de securitate, circuitul jetoanelor şi al banilor numai însoţiţi de documente justificative.

Art. 4414. - Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker care organizează turnee de poker au obligaţia de a notifica Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării turneului, cu privire la locaţia, perioada de desfăşurare, taxa de participare şi intervalul de desfăşurare a turneului.

Art. 4415. - Bacşişurile oferite de participanţii la joc salariaţilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc şi pot fi împărţite de conducere salariaţilor. Bacşişurile vor fi evidenţiate separat în contabilitate şi vor fi impozitate ca venituri ale salariaţilor sau venit al organizatorilor de jocuri de noroc.

Art. 4416. - (1) Organizatorii vor conduce evidenţa accesului jucătorilor în incinta clubului de poker numai în format electronic. Evidenţa accesului va conţine datele de identificare ale participanţilor, cel puţin numele, prenumele, data şi locul naşterii, documentul, numărul şi seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:

a) pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie;

b) pentru cetăţenii români sau cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie şi semnătura titularului,

(2) Organizatorii sunt obligaţi să nu permită accesul persoanelor care nu deţin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.

Art. 4417. - (1) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenţa accesului jucătorilor în incinta cluburilor de poker se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie bazele de date la solicitarea personalului cu atribuţii de control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi a personalului din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

(2) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile. Listele cuprinzând persoanele care, motivat, prin decizii interne ale clubului de poker, au fost declarate indezirabile şi cărora li s-a interzis accesul în club vor fi comunicate organelor de poliţie, împreună cu motivaţia acestei măsuri, în 5 zile lucrătoare de la data acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifică prin decizie a organizatorului.

Art. 4418. - Organizatorii au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4419. - În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker şi pentru prezentarea documentaţiei în Comitetul de supraveghere, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare. Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comitetului.

Art. 4420. - Orice altă prevedere contrară dispoziţiilor referitoare la autorizarea şi funcţionarea cluburilor de poker se abrogă de drept.”

6. La articolul 74 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„v) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, cluburilor de poker şi de jocuri de noroc tip slot-machine au obligaţia să înscrie cu datieră data şi ora emiterii biletului către client, atât pe marca de control, cât şi pe biletul de intrare;”.

7. La articolul 76 alineatul (1), literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) şi (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 aţin. (1) si (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) şi (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, 35, 38, 4412, 4415, 4416, 50, art. 62-65, 69, art. 733 lit. a)-p), r), t)-z), art. 735 alin. (1) şi (3), art. 735, art. 736, art. 737 - art. 739, art. 7310 alin. (2)-(4), art. 7311, art. 7312, art. 7313 alin. (3)-(6), art. 7314, 7315, 7317, ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), alin. (2) lit. b) si alin. (5);

……………………………………………………………………..

c) nerespectarea prevederilor de păstrare a înregistrărilor video în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) şi art. 449 lit. a);

……………………………………………………………………..

e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3). art. 21 a in. (3) si (5), art. 28 alin. (2). art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, 4411, 4417, 47, art. 51-53, 56, 58, 59, 68 şi 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), I), m)-q), s) şi t), precum şi a regulamentului turneului de poker aprobat de comitet, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă;”.

8. La anexa nr. 2, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. numai pentru activitatea de cazinou, cluburi de poker şi pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă - dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;”.

9. La anexa nr. 3, după litera H se introduce o nouă literă, litera i, cu următorul cuprins:

„I. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker:

1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;

3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi alte aspecte prevăzute de normele legale în vigoare;

6. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;

7. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 644.

 

DECIZII ALE  PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Călin-Bogdan Găurean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Călin-Bogdan Găurean se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 28 august 2013.

Nr. 357.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008

 

În conformitate cu:

- prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 4 alin. (3) şi ale art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999, cu modificările ulterioare;

- prevederile memorandumurilor de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană;

- prevederile Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de Tranziţie, publicat în temeiul Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.849/2007,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Sintagma „Ministerul Economiei şi Finanţelor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Finanţelor Publice”.

2. Sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

3. Sintagma „Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor” se înlocuieşte cu sintagma „Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene”.

4. Sintagma „Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”.

5. Sintagma „ABN AMRO (Bank)” se înlocuieşte cu sintagma „societatea bancară”.

6. Se elimină numărul conturilor 2511 şi 264 şi se păstrează doar denumirea şi/sau simbolul conturilor respective.

7. La punctul 1.1, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:

,A Operaţiuni cu sume provenite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene prin conturi deschise la o societate bancară din România

a) Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată (Fondul Naţional), deschide la societatea bancară, pentru Autoritatea de Certificare şi Plată:

- câte un cont denominat în euro şi în lei de disponibil din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aferent fiecărui memorandum de finanţare PHARE;

- câte un cont denominat în lei şi în euro CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare aferente plăţilor efectuate în euro către Comisia Europeană, în cazul în care aceste costuri sunt finanţate de la bugetul de stat (nu pot fi finanţate din dobânda acumulată în conturile de disponibil aferent fiecărui memorandum de finanţare PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată, respectiv ale agenţiilor de implementare PHARE);

- un cont general denominat în lei şi în euro DRD de disponibil din dobânzi aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene pentru memorandumurile de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003, care nu au fost transferate la bugetul de stat până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, utilizate pentru plata către serviciile Comisiei Europene a debitelor nerecuperate de către agenţiile de implementare PHARE/ structurile de implementare la data primirii notelor de debit de la Comisia Europeana. În vederea închiderii programelor PHARE;

b) Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, deschide la societatea bancară, pentru agenţiile de implementare PHARE:

- conturi denominate în euro şi în lei de disponibil din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aferente fiecărui subprogram şi agenţii de implementare PHARE, stabilite prin memorandumurile de finanţare PHARE (conturi din care agenţiile de implementare PHARE, care gestionează subprogramul, pot efectua plăţi);

- un cont denominat în lei şi în euro RD de recuperare a debitelor de la beneficiari/contractori (inclusiv dobânzile/ penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit);

- câte un cont denominat în lei şi în euro yy, aferent fiecărui memorandum de finanţare PHARE, în cadrul căruia se efectuează plăţi în euro către contractori din sume aferente cofinanţării de la bugetul de stat;

- un cont denominat în lei şi în euro CB de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare aferente plăţilor efectuate către contractori în euro din cofinanţarea de la bugetul de stat, în cazul în care aceste costuri sunt finanţate de la bugetul de stat.”

8. Punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. Conturile în euro de disponibil aferente fiecărui memorandum de finanţare PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată

Aceste conturi se creditează cu:

- sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene pentru programele PHARE în vederea transferului către agenţiile de implementare PHARE sau pentru reîntregirea Fondului de indisponibilităţi temporare;

- sumele reprezentând dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aflate în cont;

- sumele neutilizate cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, care se virează din conturile denominate în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE, la cererea Autorităţii de certificare şi plată, atât la sfârşitul Programului PHARE, cât şi în timpul derulării acestuia, după caz;

- debitele recuperate de la beneficiari/contractori de către agenţiile de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/ penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit), care se virează din conturile de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE;

- sume în euro din Fondul de indisponibilităţi temporare rezultate din schimbul valutar al sumelor debitate din conturile de lei;

- sumele provenite din schimbul valutar al dobânzii bonificate de banca comercială în conturile de lei ale Autorităţii de certificare şi plată la sumele din contribuţia financiară a Comunităţii Europene pentru reîntregirea Fondului de indisponibilităţi temporare;

- sumele provenite din schimbul valutar în vederea reîntregirii acestui cont ca urmare a aplicării deciziei Comunităţii Europene privind corecţiile financiare sau finanţarea pierderilor provenite din debite nerecuperate;

- sume în euro din contul DRD, pentru achitarea notelor de debit primite de la Comisia Europeană, aferente debitelor nerecuperate de către agenţiile de implementare de la debitori, în vederea închiderii programelor PHARE;

şi se debitează cu:

- sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene pentru programele PHARE, precum şi costurile bancare aferente sumelor transferate, necesare efectuării plăţilor de către agenţia de implementare PHARE, virate în conturile denominate de disponibil, aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale agenţiei de implementare PHARE;

- dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aflate în cont, sumele neutilizate şi, după caz, debitele recuperate de agenţiile de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit), corecţiile financiare cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, transferate Comisiei Europene, numai în cazul în care Comisia Europeană solicită acest transfer la sfârşitul Programului PHARE;

- sumele din contribuţia financiară a Comunităţii Europene supuse schimbului valutar în vederea reîntregirii Fondului de indisponibilităţi temporare;

- plăţile efectuate de Autoritatea de certificare şi plată în vederea achitării contribuţiei României la programele comunitare;

- sumele reprezentând dobânzi acumulate la disponibilităţile din cont pentru memorandumurile de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 şi nevirate la bugetul de stat, transferate în contul general denominat în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată, după primirea notei de debit de la Comisia Europeană, în vederea achitării integrale/parţiale, din dobândă, a debitelor nerecuperate;

- sumele transferate Comisiei Europene, virate din contul în euro DRD, în vederea achitării notelor de debit primite de la Comisia Europeană, aferente debitelor nerecuperate de către agenţiile de implementare de la debitori, în vederea închiderii programelor PHARE;

- sumele reprezentând dobânzi acumulate la disponibilităţile din cont pentru memorandumurile de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003, transferate Comisiei Europene pentru achitarea notelor de debit, aferente debitelor nerecuperate de către agenţiile de implementare de la debitori, în vederea închiderii programelor PHARE;

- sumele neutilizate/recuperate transferate Comisiei Europene, în baza solicitării acesteia, în vederea închiderii programelor.”

9. Punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.3. Conturile în lei de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată Aceste conturi se creditează cu:

- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea programelor în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri;

- sumele provenite din schimbul valutar în vederea reîntregirii Fondului de indisponibilităţi temporare;

- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile în lei aflate în cont;

- sumele de la bugetul de stat pentru acoperirea corecţiilor financiare pentru reîntregirea conturilor în euro de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată (virate din contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat», deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);

- sumele de la bugetul de stat pentru plata către serviciile Comisiei Europene a debitelor nerecuperate de către agenţiile de implementare PHARE/structurile de implementare de la debitori, în situaţia în care valoarea dobânzilor acumulate la sumele reprezentând contribuţia financiară a Comisiei Europene pentru memorandumurile de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 este insuficientă pentru achitarea notelor de debit către Comisia Europeană;

şi se debitează cu:

- sumele în lei supuse schimbului valutar în scopul creditării conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată;

- sumele pentru finanţarea în cazul indisponibilităţii de fonduri, rămase neutilizate în urma schimbului valutar, returnate în Fondul de indisponibilităţi temporare;

- sumele în lei, virate în contul 50.62 «Disponibil din fondul de indisponibilităţi temporare», în vederea reîntregirii Fondului de indisponibilităţi temporare;

- dobânda bonificată la sumele din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, tranzitate în conturile în lei ale Autorităţii de certificare şi plată, supusă schimbului valutar în vederea transferării în conturile în euro corespondente;

- dobânda bonificată la disponibilităţile în lei aflate în conturile aferente memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003, după finalizarea acestor programe, supusă schimbului valutar în scopul creditării conturilor în euro de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată şi al achitării la Comisia Europeană a debitelor nerecuperate, în contextul declaraţiilor finale/revizuite de cheltuieli;

- sumele supuse schimbului valutar în vederea reîntregirii conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată;

- sumele pentru acoperirea corecţiilor financiare rămase neutilizate, virate în contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat», deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX;

- virarea sumelor reprezentând diferenţe favorabile de curs în contul 20.36.01.50 «Alte venituri».”

10. Punctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.4. Conturile în euro de disponibil din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aferente fiecărui subprogram şi agenţii de implementare PHARE, stabilită prin Memorandumul de finanţare PHARE (conturi din care agenţiile de implementare PHARE care gestionează subprogramul pot efectua plăţi) Aceste conturi se creditează cu:

- sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene pentru programele PHÂRE, precum şi sumele reprezentând costurile bancare aferente sumelor transferate necesare efectuării plăţilor la beneficiari/contractori sau furnizori (conform prevederilor contractuale), virate din contul de disponibil aferent Memorandumului de finanţare PHARE al Autorităţii de certificare şi plată;

- sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene din debitele recuperate de la beneficiari/contractori de către agenţiile de implementare PHARE, inclusiv dobânzile/ penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit (în situaţia în care proiectul este finanţat numai din fonduri PHARE);

- sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene din debitele recuperate de la beneficiari/contractori, în contul RD al agenţiilor de implementare PHARE, inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit, înainte de primirea notei de debit de la Comisia Europeană, transferate din contul RD;

- dobânda acumulată la sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi la sumele din debitele recuperate (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit), cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene;

şi se debitează cu:

- sumele din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aferente Memorandumului de finanţare PHÂRE, plătite beneficiarilor/contractorilor sau furnizorilor (conform prevederilor contractuale), precum şi sumele reprezentând costurile bancare aferente plăţilor efectuate;

- sumele neutilizate, dobânzile acumulate şi, după caz, debitele recuperate de la beneficiari/contractori de către agenţiile de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/ penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit), aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, care se virează în contul de disponibil aferent fiecărui memorandum de finanţare PHARE al Autorităţii de certificare şi plată, la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată;

- sumele supuse schimbului valutar în vederea efectuării plăţilor către beneficiari/contractori sau furnizori în lei.”

11. Punctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.5. Conturile în lei de disponibil aferente fiecărui memorandum de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE

Aceste conturi se creditează cu:

- sumele rezultate din schimbul valutar debitate din conturile în euro de disponibil aferente fiecărui memorandum de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE în vederea efectuării plăţilor către contractori în lei;

- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile în lei aflate în conturi;

şi se debitează cu:

- costurile bancare ocazionate de transferul fondurilor din conturile în lei de disponibil aferente fiecărui memorandum de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE;

- dobânda bonificată de societatea bancară la sumele provenite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene supusă schimbului valutar şi transferului în conturile în euro;

- sumele reprezentând diferenţa favorabilă virată la bugetul de stat în contul 20.36.01.50 «Alte venituri».”

12. După punctul 1.9 se Introduc două noi puncte, punctele 1.91 şi 1.92, cu următorul cuprins:

„1.91. Contul general denominat în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată de disponibil din dobânzi aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene pentru memorandumurile de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003, care nu au fost transferate la bugetul de stat până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013, utilizate pentru plata către serviciile Comisiei Europene a debitelor nerecuperate de către agenţiile de implementare PHARE/ structurile de implementare la data primirii notelor de debit de la Comisia Europeană, în vederea închiderii programelor PHARE

Acest cont se creditează cu:

- sumele reprezentând dobânda acumulată la contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aferente memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003, care nu au fost virate la bugetul de stat, transferate din conturile de disponibil aferente programelor PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată;

- sumele reprezentând dobânda acumulată la contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aferente debitelor recuperate de agenţiile de implementare PHARE după achitarea de către Autoritatea de certificare şi plată a notelor de debit către Comisia Europeană, transferate din conturile de disponibil aferente programelor PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE;

- sumele provenite din schimbul valutar al dobânzilor acumulate în lei în contul general DRD al Autorităţii de certificare şi plată;

- dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile în euro aflate în cont;

şi se debitează cu:

- sumele transferate în conturile de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată, pentru achitarea notelor de debit primite de la Comisia Europeană aferente debitelor nerecuperate de către agenţiile de implementare PHARE/structurile de implementare, în vederea închiderii programelor PHARE;

- sumele rămase neutilizate după închiderea de către Comisia Europeană a tuturor programelor PHARE, supuse schimbului valutar pentru a fi transferate în contul general denominat în lei DRD al Autorităţii de certificare şi plată în vederea virării la bugetul de stat,

Dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile în euro aflate în contul general DRD al Autorităţii de certificare şi plată se utilizează pentru achitarea debitelor către Comisia Europeană în vederea închiderii programelor PHARE, în cazul debitelor nerecuperate de agenţiile de implementare PHARE/ structurile de implementare la momentul primirii notelor de debit de la Comisia Europeană.

1.92. Contul general denominat în lei DRD al Autorităţii de certificare şi plată de disponibil din dobânzi aferente contribuţiei financiare â Comunităţii Europene pentru memorandumurile de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003, care nu au fost transferate la bugetul de stat până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013, utilizate pentru plata către serviciile Comisiei Europene a debitelor

nerecuperate de către agenţiile de implementare PHARE/ structurile de implementare la data primirii notelor de debit de la Comisia Europeană, în vederea închiderii programelor PHARE Acest cont se creditează cu:

- sumele provenite din schimbul valutar al sumelor în euro din contul general DRD al Autorităţii de certificare şi plată;

- dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile în lei aflate în cont;

şi se debitează cu:

- sumele rămase neutilizate după închiderea de către Comisia Europeană a tuturor programelor PHARE, virate la bugetul de stat;

- sumele reprezentând dobânda acumulată la disponibilităţile în lei aflate în cont, supuse schimbului valutar în vederea transferării în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată.

Dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile în lei aflate în contul general DRD al Autorităţii de certificare şi plată se supun schimbului valutar în vederea transferării în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată pentru achitarea debitelor către Comisia Europeană în vederea închiderii programelor PHARE, în cazul debitelor nerecuperate de agenţiile de implementare PHARE/structurile de implementare la momentul primirii notelor de debit de la Comisia Europeană.”

13. Punctul 1.10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.10. Contul denominat în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE de recuperare a debitelor de la beneficiari/contractori (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit)

Acest cont se creditează cu;

- sumele reprezentând debitele şi/sau costurile bancare recuperate în euro (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate) de agenţiile de implementare PHARE, virate în cont de debitori;

- sumele provenite din schimbul valutar al sumelor din contul în lei RD al agenţiilor de implementare PHARE, cu care trebuie reîntregit contul de disponibil aferent fiecărui memorandum de finanţare PHARE al agenţiilor de implementare PHARE;

- sumele provenite din schimbul valutar al dobânzii la fondurile recuperate de la debitori în contul în lei RD al agenţiilor de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), până la primirea notelor de debit de la Comisia Europeană, în vederea transferării în conturile în euro de disponibil aferente programelor PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE şi, ulterior, în conturile de disponibil aferente programelor PHARE ale Autorităţii de certificare si plată;

- sumele provenite din schimbul valutar al dobânzii la fondurile recuperate de la debitori în contul în lei RD al agenţiilor de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), ulterior achitării de câtre Autoritatea de certificare şi plată a notelor de debit către Comisia Europeană, în vederea transferării în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare si plată;

- dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile în euro aflate în cont;

şi se debitează cu:

- sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate) din debitele recuperate de agenţiile de implementare PHARE, înainte de primirea notei de debit de la Comisia Europeană, virate în conturile denominate în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE;

- sumele cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial de la bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate) din debitele recuperate în euro de agenţiile de implementare PHARE, supuse schimbului valutar, sumele rezultate din schimbul valutar fiind creditate contului în lei RD al agenţiilor de implementare PHARE de recuperare a debitelor ca urmare a neregulilor;

- sumele din debitele recuperate în euro de la contractori, reprezentând costurile bancare recuperate, aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit (în cazul în care aceste costuri au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii), creditate în contul în euro CB al agenţiilor de implementare PHARE de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare;

- dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din cont reprezentând debite recuperate (inclusiv dobânzile/ penalităţile aferente sumelor recuperate), cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, virată periodic (lunar) în conturile în euro de disponibil ale agenţiilor de implementare PHARE aferente fiecărui memorandum de finanţare PHARE;

- dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din cont reprezentând debite recuperate (inclusiv dobânzile/ penalităţile aferente sumelor de cofinanţare de la bugetul de stat recuperate), cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local ori bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii) tranzitate în contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE de recuperare a debitelor, supusă schimbului valutar şi creditată contului în lei RD al agenţi lor de implementare PHARE (în scopul transferării periodice/lunare de către agenţiile de implementare PHARE în contul 20,31.01.03 «Alte venituri din dobânzi» sau, după caz, în conturile aferente fiecărei surse de finanţare furnizate de autoritatea de implementare PHARE/beneficiari;

- dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din cont reprezentând debite recuperate ulterior reîntregirii conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE cu sume de la bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), cuvenite bugetului de stat, supusă schimbului valutar în vederea creditării contului în lei RD al agenţiilor de implementare PHARE (în scopul virării periodice/lunare în contul 20.31.01.03 «Alte venituri din dobânzi» sau, după caz, În conturile aferente fiecărei surse de finanţare furnizate de autoritatea de implementare PHARE/beneficiari;

- dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din cont reprezentând costuri bancare recuperate în euro, virată periodic (lunar) în contul în euro CB al agenţiilor de implementare PHARE de disponibil pentru finanţarea costurilor bancare;

- sumele cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local ori bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate) din debitele recuperate de agenţiile de implementare PHARE pentru a fi virate ulterior în conturile autorităţilor de implementare PHARE/beneficiarilor din care au fost efectuate plăţile constatate ca necuvenite;

- sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene din debitele recuperate de la beneficiari/contractori, inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit, după achitarea notei de debit către Comisia Europeană, supuse schimbului valutar în vederea creditării contului denominat în lei RD şi virării la bugetul de stat;

- dobânda bonificată de societatea bancară la fondurile recuperate de la debitori în contul în lei RD al agenţiilor de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), până la primirea notelor de debit de la Comisia Europeană, în vederea transferării în conturile în euro de disponibil aferente programelor PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE şi, ulterior, în conturile de disponibil aferente programelor PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată;

- dobânda bonificată de societatea bancară la fondurile recuperate de la debitori în contul în lei RD al agenţiilor de implementare PHARE (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), ulterior achitării de către Autoritatea de certificare şi plată a notelor de debit către Comisia Europeană, în vederea transferării în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plata.

Înainte de primirea notelor de debit de la Comisia Europeană, dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile aflate în acest cont aferente contribuţie financiare a Comunităţii Europene pentru contractele din cadrul memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 se transferă în conturile de disponibil aferente programelor PHARE ale agenţiei de implementare PHARE şi, ulterior, în conturile de disponibil aferente programelor PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată.

După achitarea de către Autoritatea de certificare şi plată a notelor de debit către Comisia Europeană, dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile aflate în acest cont aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene pentru contractele din cadrul memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 se transferă în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată pentru achitarea debitelor către Comisia Europeană în vederea închiderii programelor PHARE, în cazul debitelor nerecuperate de agenţiile de implementare P HAR E/structuri le de implementare de la debitori la momentul primirii notelor de debit de la Comisia Europeană.”

14. Punctul 1.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.11. Contul denominat în lei RD al agenţiilor de implementare PHARE de recuperare a debitelor de la beneficiari/contractori (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate şi costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit)

Acest cont se creditează cu:

- sumele reprezentând debitele, precum şi costurile bancare recuperate în lei (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate) de agenţiile de implementare PHARE;

- sumele aferente debitelor achitate Comisiei Europene de către Autoritatea de certificare şi plată în vederea închiderii programelor PHARE, recuperate ulterior de agenţiile de implementare PHARE de la debitori;

- sumele rezultate din schimbul valutar reprezentând debitele recuperate în euro (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate) de agenţiile de implementare PHARE, cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local

ori bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, al sumelor debitate din contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE de recuperare a debitelor ca urmare a neregulilor;

- sumele rezultate din schimbul valutar al sumelor debitate din contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE de recuperare a debitelor ca urmare a neregulilor, reprezentând debitele recuperate în euro (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate) de agenţiile de implementare PHARE (ulterior reîntregirii conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE cu sume de la bugetul de stat), cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

- dobânda acumulată în contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE de recuperare a debitelor la sumele din debite recuperate (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), cuvenite bugetului de stat, rezultată din schimbul valutar al sumelor debitate din contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE (în scopul transferării periodice/lunare de către agenţiile de implementare PHARE pentru programele PHARE) în contul 20.31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;

- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile în lei aflate în cont;

şi se debitează cu:

- sumele supuse schimbului valutar în vederea reîntregirii contului în euro de disponibil aferent fiecărui memorandum de finanţare PHARE al agenţiilor de implementare PHARE;

- sumele reprezentând debitele recuperate de agenţia de implementare PHARE, cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local sau bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (sume care provin din finanţarea bugetară a anului curent), returnate în contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat» sau, după caz, în conturile aferente fiecărei surse de finanţare furnizate de autoritatea de implementare/beneficiari;

- sumele reprezentând debitele recuperate de agenţia de implementare PHARE. cuvenite bugetului de stat (sume care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi), virate de agenţie în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1,199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

- sumele reprezentând dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate de agenţiile de implementare PHARE, cuvenite bugetului de stat, virate de agenţie în contul 20.36.01.50 «Alte venituri»;

- sumele recuperate de la debitori ulterior transmiterii declaraţiei finale, dar înainte de primirea notei de debit de la Comisia Europeană, supuse schimbului valutar în vederea transferării în contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE şi ulterior în conturile de disponibil aferente programului ale agenţiilor de implementare PHARE;

- sumele recuperate de la debitori ulterior achitării de către Autoritatea de certificare şi plată a notelor de debit către Comisia Europeană pentru închiderea programelor PHARE, transferate periodic/lunar la bugetul de stat;

- sumele reprezentând dobânzi la fondurile recuperate de la debitori (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), înainte de primirea notei de debit de la Comisia Europeană, supuse schimbului valutar în vederea transferării în contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE şi, ulterior, în conturile de disponibil aferente programului ale agenţiilor de implementare PHARE;

- sumele reprezentând dobânzi la fondurile recuperate de la debitori (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), ulterior achitării de către Autoritatea de certificare şi plată a notelor de debit către Comisia Europeană, supuse schimbului valutar în vederea transferării în contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE şi ulterior în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată;

- sumele rezultate din schimbul valutar al dobânzilor acumulate în contul în euro RD al agenţiilor de implementare PHARE la sumele din debite recuperate (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), cuvenite bugetului de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul de stat, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local ori bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, virate periodic/lunar de către agenţia de implementare PHARE, contul 20.31.01.03 «Alte venituri din dobânzi» sau, după caz, în conturile aferente fiecărei surse de finanţare furnizate de autoritatea de implementare PHARE/beneficiari;

- costurile de transfer bancar ocazionate de operaţiunile de debitare, reţinute direct de societatea bancară;

- sumele rămase neutilizate în urma acoperirii corecţiilor financiare/debite nerecuperate pentru reîntregirea conturilor de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale agenţiilor de implementare PHARE, virate în contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat».

Înainte de primirea notelor de debit de la Comisia Europeană, dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile aflate în acest cont aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene pentru contractele din cadrul memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 se supun schimbului valutar pentru transferarea în conturile de disponibil aferente programelor PHARE ale agenţiei de implementare PHARE şi, ulterior, în conturile de disponibil aferente programelor PHARE ale Autorităţii de certificare şi plată.

După achitarea de către Autoritatea de certificare şi plată a notelor de debit către Comisia Europeană, dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile aflate în acest cont aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene pentru contractele din cadrul memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 se supun schimbului valutar pentru transferarea în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată pentru achitarea debitelor către Comisia Europeană în vederea închiderii programelor PHARE, în cazul debitelor nerecuperate de agenţiile de implementare PHARE/structurile de implementare de la debitori la momentul primirii notelor de debit de la Comisia Europeană.”

15. Punctul 1.14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.14. Conturile analitice deschise în cadrul contului 50.96 «Disponibil din cofinanţarea de la bugetul de stata Programului PHARE...» pentru Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Aceste conturi se creditează cu:

- sumele de la bugetul de stat alocate pentru:

a) cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene pentru componentele programelor PHARE, pentru care Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este stabilită ca agenţie de implementare PHARE;

b) finanţarea diferenţelor nefavorabile care apar din aplicarea cursului de schimb leu/euro al Băncii Centrale Europene din

luna în care Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene efectuează plata către beneficiari/contractori sau furnizori (conform prevederilor contractuale) ori a cursului practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Centrale Europene utilizat la cererea de suplimentare a bugetului efectuată de Ministerul Fondurilor Europene;

c) finanţarea costurilor bancare aferente cofinanţării de la bugetul de stat - asigurată de la poziţia bugetară «Fondul Naţional de Preaderare», virate de Ministerul Fondurilor Europene din contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat»;

- sumele din cofinanţarea de la bugetul de stat rămase neutilizate în urma schimbului valutar, returnate din conturile denominate în lei yy, deschise la societatea bancară pentru efectuarea plăţilor către contractori în euro, din sume aferente cofinanţării de la bugetul de stat;

şi se debitează cu:

- sumele de la bugetul de stat utilizate pentru cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene pentru componentele programelor PHARE, pentru care Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este agenţie de implementare PHARE, şi sumele pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs de schimb valutar aferente cofinanţării Programului PHARE, virate în următoarele conturi:

- conturile în lei aferente fiecărui contractor/beneficiar al finanţării prin Programul PHARE sau în conturile furnizorilor, conform prevederilor contractuale semnate;

- contul denominat în lei yy, deschis la societatea bancară, aferent Memorandumului de finanţare PHARE, pentru efectuarea plăţilor către contractori în euro din sume aferente cofinanţării de la bugetul de stat;

- sumele de cofinanţare de la bugetul de stat şi sumele pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs de schimb valutar aferente cofinanţării Programului PHARE, neutilizate, care provin din finanţarea bugetară a anului curent/a anilor precedenţi, virate la încheierea perioadei de plăţi aferente Memorandumului de finanţare PHARE în contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat», al Ministerului Fondurilor Europene.”

16. Punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. Stabilirea procedurii privind efectuarea transferului sumelor de cofinanţare de la bugetul de stat pentru componente ale Programului PHARE, gestionate de Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, ca agenţie de implementare PHARE

Sumele de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea componentelor Programului PHARE, gestionate de Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, ca agenţie de implementare PHARE, se prevăd şi se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite, reprezentând instituţii publice stabilite prin memorandumurile de finanţare PHARE ca autorităţi de implementare a proiectelor PHARE.”

17. Punctul 4.3.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.3,2.3. Pe baza extrasului de cont care atestă alimentarea contului de disponibil în euro yy deschis la societatea bancară, agenţia de implementare PHARE întocmeşte următoarele documente: Ordonanţarea de plată şi Dispoziţia de plată externă. Valoarea în euro înscrisă în Dispoziţia de plată externă trebuie să fie aceeaşi cu sumele în euro autorizate la plată din cofinanţarea de la bugetul de stat. De asemenea, pe Dispoziţia de plată externă agenţia de implementare PHARE introduce instrucţiunea conform căreia societatea bancară reţine costurile bancare aferente transferului sumelor în euro din contul în euro CB sau din alt cont al agenţiei de implementare PHARE, deschis la societatea bancară, alimentat din alte surse decât bugetul de stat.”

18. Punctul 4.5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4-5.2. Reîntregirea conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE cu diferenţele nefavorabile aferente componentelor PHARE, pentru care Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este stabilită agenţie de implementare PHARE

Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene are obligaţia creditării contului în euro de disponibil aferent Memorandumului de finanţare cu diferenţele nefavorabile din cursul valutar înregistrate conform prevederilor primelor două alineate ale pct. 4.5, pe componentele pentru care este agenţie de implementare PHARE. Aceste diferenţe nefavorabile se finanţează cu sume de la bugetul de stat, alocate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene.

Pentru reîntregirea conturilor în euro de disponibil ale memorandumurilor de finanţare PHARE pentru care este agenţie de implementare PHARE, Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aplică o procedură similară celei de finanţare a pierderilor, ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi a pierderilor ca urmare a debitelor nerecuperate/prescrise, descrisă la pct. 6.2.”

19. La punctul 5, după al cincilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„În cazul în care Autoritate de certificare şi plată a achitat notele de debit de la Comisia Europeană aferente debitelor nerecuperate de agenţiile de implementare PHARE/structurile de implementare de la debitori, recuperarea ulterioară de către agenţiile de implementare PHARE/structurile de implementare a debitelor de la beneficiari/contractori, inclusiv dobânzile şi penalităţile aferente şi, după caz, costurile bancare aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit, se efectuează doar prin contul denominat în lei şi/sau euro RD.”

20. Punctul 5.1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.1.3. Dacă debitele recuperate în euro de la un beneficiar/contractor sunt mai mici decât sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene (inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora), iar sumele în lei recuperate sunt mai mari decât cele cuvenite bugetului de stat, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societăţii bancare dispoziţia de schimb valutar a diferenţei în lei virate în plus, cu care societatea bancară debitează contul în lei RD de recuperare a debitelor şi creditează contul în euro RD de recuperare a debitelor (suma în lei supusă schimbului valutar provenind din debitele în lei recuperate de la acelaşi beneficiar/contractor). Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu. Diferenţele favorabile de curs valutar se virează la bugetul de stat, din contul în lei RD de recuperare a debitelor în contul 20.36.01.50 «Alte venituri». Diferenţele nefavorabile de curs valutar se înregistrează ca atare în contabilitatea agenţiei de implementare PHARE sau se suportă de către beneficiari/contractori, în funcţie de prevederile contractuale şi de prevederile legale în vigoare.

Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debite recuperate, inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora, cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, tranzitate în conturile în euro şi în lei RD, se transferă periodic (lunar) de către agenţia de implementare PHARE în contul în euro de disponibil aferent programului PHARE şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie ca şi dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene aflate în acest cont, până la momentul achitării notei de debit către Comisia Europeană de către Autoritatea de certificare şi plată.

După achitarea notei de debit către Comisia Europeană de către Autoritatea de certificare şi plată, dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debite recuperate (inclusiv la dobânzile, penalităţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora), aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, în conturile în euro şi în lei RD, se transferă periodic (lunar) de către agenţia de implementare PHARE în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată, având aceeaşi destinaţie ca şi dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată.

În cazul contractelor cu finanţare din sursă unică, agenţia de implementare PHARE poate recupera debitele de la un beneficiar/contractor (inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora) direct în contul de disponibil aferent subprogramului PHARE.

Agenţia de implementare PHARE este obligată să raporteze lunar Autorităţii de certificare şi plată valoarea sumelor din debitele recuperate şi transferate de acestea în conul de venituri al bugetului de stat, ulterior achitării acestora la Comisia Europeană din dobândă de către Autoritatea de certificare şi plată, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013, inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere şi costurile bancare aferente acestora, cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, pe fiecare program PHARE, la nivel de debit stabilit (extras din registrul debitorilor).”

21. La punctul 5.2. al doilea paragraf, a patra lin iută se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene: în contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat»;”.

22. Punctul 5.4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.4.2. Reîntregirea conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE cu diferenţele nefavorabile aferente componentelor PHARE pentru care Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este stabilită agenţie de implementare PHARE

Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene are obligaţia creditării contului în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE, cu diferenţele nefavorabile din cursul valutar, înregistrate conform prevederilor pct. 5.4, pe componentele pentru care este stabilită agenţie de implementare PHARE. Aceste diferenţe nefavorabile se finanţează cu sume de la bugetul de stat, alocate Ministerului Fondurilor Europene.

Pentru reîntregirea conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE cu diferenţele nefavorabile aferente componentelor PHARE, pentru care Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este agenţie de implementare, Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aplică o procedură similară celei de finanţare a pierderilor ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi a pierderilor ca urmare a debitelor nerecuperate/prescrise, menţionată la pct. 6.2.”

23. Punctul 5.4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.4.3. Regularizarea cu bugetul de stat a soldului net pozitiv al diferenţelor favorabile de curs de schimb

Diferenţele favorabile de curs valutar, înregistrate conform prevederilor de la pct. 5.4, se transferă din contul RD în lei al agenţiilor de implementare PHARE la bugetul de stat. În acest scop se aplică următoarea procedură:

5.4.3.1. În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii în urma căreia au rezultat diferenţe favorabile de curs valutar, agenţia de implementare PHARE întocmeşte şi transmite societăţii bancare ordinul de plată în baza căruia sumele rezultate din schimbul valutar se debitează din contul în lei RD al agenţiei de implementare PHARE şi se creditează în contul 20.36.01.50 «Alte venituri».

Pe ordinul de plată agenţia de implementare PHARE introduce instrucţiunea de reţinere directă de către societatea bancară a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.

Ordonanţarea operaţiunii de plată la bugetul de stat se semnează de către responsabilul cu autorizarea Programului PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabila de control financiar preventiv.”

24. După punctul 5.5 se introduce un nou punct, punctul 5.6, cu următorul cuprins:

„5.6. Transferul sumelor aferente debitelor recuperate de agenţiile de implementare PHARE în vederea închiderii programelor PHARE

5.6.1. Pentru sumele aferente contribuţiei Comunităţii Europene recuperate de agenţiile de implementare PHARE înainte de achitarea de către Autoritatea de certificare şi plată a notei de debit emise de Comisia Europeană, agenţiile de implementare PHARE transferă lunar, până la data de 5, sumele recuperate, în cursul lunii anterioare, în contul RD (inclusiv dobânzile acumulate la acestea) sau la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată, din conturile de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE ale acestora, în contul de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE al Autorităţii de certificare şi plată.

Operaţiunile aferente încasării debitelor respective în contul RD, transferării acestora în contul de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE al agenţiilor de implementare PHARE şi, ulterior, la Autoritatea de certificare şi plată se înregistrează în evidenţele financiar-contabile ale agenţiilor de implementare PHARE si în sistemul informatic IPERSEUS.

În acelaşi timp, agenţiile de implementare PHARE transferă lunar, până la data de 5, sumele recuperate în cursul lunii anterioare aferente cofinanţării de la bugetul de stat şi/sau costuri bancare aferente la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul autorităţilor de implementare/beneficiarilor. Operaţiunile aferente încasării debitelor respective în contul RD şi virării la bugetul de stat se înregistrează în evidenţele financiar-contabile ale agenţiilor de implementare PHARE.

5.6.2. Pentru sumele aferente contribuţiei Comunităţii Europene recuperate de agenţiile de implementare PHARE în contul RD după achitarea de către Autoritatea de certificare şi plată a notei de debit emise de Comisia Europeană, agenţiile de implementare PHARE transferă lunar, până în data de 5, sumele recuperate în cursul lunii anterioare, din contul RD în contul de venituri al bugetului de stat.

Dobânda acumulată la aceste sume în contul RD se transferă de către agenţiile de implementare PHARE lunar, până la data de 5, sau la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată din contul RD în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată.

În acelaşi timp, agenţiile de implementare PHARE transferă lunar, până la data de 5, sumele recuperate în cursul lunii anterioare aferente cofinanţării de la bugetul de stat şi/sau costuri bancare aferente la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul autorităţilor de implementare/beneficiarilor.

Operaţiunile aferente încasării debitelor respective în contul RD şi virării la bugetul de stat se înregistrează doar în evidenţele financiar-contabile ale agenţiilor de implementare PHARE.”

25. Punctul 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.1. Pentru componentele de coeziune economică şi socială ale Programului PHARE gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, desemnat ca agenţie de implementare PHARE

În cazul sumelor stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi în cazul în care Comisia Europeană solicită, la încheierea Memorandumului de finanţare PHARE, restituirea sumelor rămase neutilizate, iar debitele aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene în cadrul Memorandumului de finanţare PHARE nu au fost recuperate de la debitori şi nu pot fi deduse din plăţile ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are obligaţia reîntregirii conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE şi, ulterior, a contului în euro al Autorităţii de certificare şi plată, de disponibil din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, la termenele stabilite în baza prevederilor Memorandumului de finanţare PHARE.

În aceste cazuri, reîntregirea conturilor în euro de disponibil aferente memorandumurilor de finanţare PHARE se efectuează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din sumele alocate de la bugetul de stat şi prevăzute în bugetul propriu pentru finanţarea pierderilor, ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate sau care nu mai pot fi recuperate pentru Programul PHARE şi solicitate de către Comisia Europeană.

În cazul sumelor stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi în cazul în care Comisia Europeană solicită, la încheierea Memorandumului de finanţare PHARE, restituirea sumelor rămase neutilizate reprezentând debite nerecuperate sau care nu mai pot fi recuperate, pentru care nu au fost prevăzute sume în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea achitării în termen a notelor de debit la Comisia Europeană, Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul la Comisia Europeană din dobânzile acumulate la sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi la debitele recuperate aferente acestei contribuţii aferente memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003. În situaţia în care valoarea dobânzilor acumulate la sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi la debitele recuperate aferente acestei contribuţii aferente memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 este insuficientă pentru achitarea notelor de debit către Comisia Europeană, diferenţa este achitată de Autoritatea de certificare şi plată din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare», Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are obligaţia reîntregirii conturilor în euro de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE şi, ulterior, a contului în euro disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE al Autorităţii de certificare şi plată, de disponibil din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, la termenele stabilite în baza prevederilor Memorandumului de finanţare PHARE.

În aceste cazuri, reîntregirea conturilor în euro de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE se efectuează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Publice din sumele alocate de la bugetul de stat şi prevăzute cu ocazia rectificării bugetare, în bugetul propriu pentru finanţarea pierderilor, ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate/prescrise pentru Programul PHARE şi solicitate de către Comisia Europeană.”

26. După punctul 6.1.6 se Introduce un nou punct, punctul 6.1.7, cu următorul cuprins:

„6.1.7. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are obligaţia urmăririi recuperării debitelor pe care Ie-a înregistrat în contabilitate, conform legislaţiei naţionale în vigoare, indiferent de faptul că Ministerul Finanţelor Publice a returnat Comisiei Europene echivalentul acestor debite prin finanţare din dobânzi acumulate la sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene aferente memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 sau de la bugetul de stat.”

27. Punctul 6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.2. Pentru componente ale Programului PHARE gestionate de Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, ca agenţie de implementare PHARE, se aplică procedurile descrise la pot 6.1

În acelaşi timp, Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene are obligaţia urmăririi recuperării debitelor pe care Ie-a înregistrat în contabilitate, conform legislaţiei naţionale în vigoare, indiferent de faptul că Ministerul Finanţelor Publice a returnat Comisiei Europene echivalentul acestor debite prin finanţare din dobânzi acumulate la sumele reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene aferente memorandumurilor de finanţare PHARE semnate începând cu anul 2003 sau de la bugetul de stat.”

28. Punctul 6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3. Pentru alte componente ale programelor finanţate din fonduri comunitare gestionate de structuri de implementare din România, în baza memorandumurilor/acordurilor de finanţare

În cazul sumelor stabilite prin decizie a Comisiei Europene privind corecţiile financiare, precum şi în cazul în care sumele din fonduri comunitare, stabilite ca necuvenit plătite ca urmare a neregulilor/neglijenţei - în cadrul altor componente ale programelor finanţate de Uniunea Europeană, gestionate de structuri de implementare din România -, nu au fost recuperate de la debitori şi au fost deduse de Comisia Europeană din plăţi ulterioare către Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, are obligaţia reîntregirii contului în euro de disponibil al Autorităţii de certificare şi plată al memorandumului de finanţare PHARE - pentru care Comisia Europeană a dedus debitul din plata efectuată către Autoritatea de certificare şi plată - la termenele impuse de prevederile memorandumului de finanţare. În aceste cazuri, reîntregirea contului în euro de disponibil se efectuează prin recuperarea debitului de la structura de implementare debitoare/sau de la bugetul de stat, după caz.

În cazul în care sumele reprezentând debitul se recuperează în lei, în contul în lei de disponibil, Autoritatea de certificare şi plată are obligaţia efectuării schimbului valutar cu creditarea contului în euro de disponibil. Operaţiunea de schimb valutar se supune vizei de control financiar preventiv.

Autoritatea de certificare şi plată are obligaţia creditării contului în euro de disponibil cu sumele reprezentând diferenţele nefavorabile rezultate, ca urmare a variaţiei cursului valutar între momentul plăţii către Autoritatea de certificare şi plată şi momentul reîntregirii contului Autorităţii de certificare şi plată. Finanţarea acestor diferenţe nefavorabile se efectuează cu sume de la bugetul de stat din poziţia bugetară «Fondul Naţional de Preaderare», conform procedurilor descrise la pct. 6.3.1- 6.3.8.

Deschiderea creditelor bugetare

6.3.1. Responsabilul naţional cu autorizarea finanţării PHARE aprobă o notă elaborată de Autoritatea de certificare şi plată, prin care se pune în aplicare finanţarea pierderilor reprezentând diferenţe nefavorabile rezultate, ca urmare a variaţiei cursului valutar între momentul plăţii către Autoritatea de certificare şi plată a debitului şi momentul reîntregirii contului de disponibil al Autorităţii de certificare şi plată.

6.3.2. Autoritatea de certificare şi plată pregăteşte cererea pentru deschiderea de credite bugetare, însoţită de Nota de fundamentare. Această notă cuprinde o estimare privind sumele în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care se transferă în contul în euro de disponibil al Memorandumului de finanţare PHARE, pentru care a fost stabilită corecţia financiară şi/sau pentru care nu a fost recuperat debitul. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro stabilite prin nota menţionată la pct. 6.3.1, la care se aplică cursul de schimb leu/euro al societăţii bancare la data întocmirii Notei de fundamentare, la care se adaugă 2% pentru acoperirea riscului valutar. Cererea pentru deschiderea de credite bugetare, însoţită de Nota de fundamentare, se supune vizei de control financiar preventiv şi se prezintă spre aprobare, până la data de 25 a lunii curente, responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE - ordonator principal de credite pentru finanţarea pierderilor reprezentând diferenţe nefavorabile rezultate, ca urmare a variaţiei cursului valutar între momentul plăţii către Autoritatea de certificare şi plată a debitului şi momentul reîntregirii contului de disponibil al Autorităţii de certificare şi plată, din poziţia bugetară «Fondul Naţional de Preaderare».

6.3.3. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», subcapitolul 54.01.04 «Fondul Naţional de Preaderare», articolul 55.01 «Transferuri interne», alineatul 55.01.14 «Fondul Naţional de Preaderare», conform metodologiei în vigoare, până la data de întâi a lunii următoare celei în care i s-a transmis cererea.

6.3.4. Autoritatea de certificare şi plată întocmeşte şi transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică nota de lichidare, semnată de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării PHARE, precum şi ordonanţarea de plată, pe baza cărora Direcţia generală de trezorerie şi contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul integral al sumelor pentru care s-a efectuat deschiderea de credite bugetare specificată la pct. 6.3.3, din contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat», deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX, în contul în lei de disponibil al Memorandumului de finanţare PHARE, deschis la societatea bancară. Ordonanţarea de plată se vizează pentru controlul financiar preventiv.

6.3.5. Direcţia generală de trezorerie şi contabilitate publică întocmeşte şi decontează ordinul de plată prevăzut la pct. 6.3.4.

6.3.6. Societatea bancară pune la dispoziţia Autorităţii de certificare şi plată extrasul de cont care confirmă alimentarea contului în lei de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE.

Reîntregirea contului în euro de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE

6.3.7. Pe baza extrasului de cont specificat la pct. 6.3.6 şi a cursului de schimb leu/euro comunicat de societatea bancară, Autoritatea de certificare şi plată stabileşte sumele în lei necesare pentru efectuarea schimbului valutar, pregăteşte şi transmite societăţii bancare ordinul de cumpărare de valută, care se supune vizei de control financiar preventiv şi cuprinde instrucţiunile de alimentare a contului în euro de disponibil aferent Memorandumului de finanţare PHARE, cu sumele rezultate din schimbul valutar, debitate din contul în lei de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE.

6.3.8. Autoritatea de certificare şi plată transferă sumele în lei rămase neutilizate - după efectuarea operaţiunii de schimb valutar - din contul în lei de disponibil al programului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării de societatea bancară a extrasului de cont care atestă existenţa soldului creditor al acestui cont, în contul 23 «Cheltuielile bugetului de stat», deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX, prin ordin de plată emis de Autoritatea de certificare şi plată, vizat de controlul financiar preventiv. Costurile bancare aferente transferului se reţin direct de către societatea bancară din sumele supuse transferului.

Autoritatea de certificare şi plată are obligaţia virării din contul în lei de disponibil în contul 20.36.01.50 «Alte venituri» a sumelor reprezentând diferenţele favorabile dintre cursul de schimb leu/euro utilizat la data recuperării şi data virării acestora în contul de lei de disponibil aferent memorandumurilor de finanţare PHARE. Operaţiunea de virare la bugetul de stat se supune vizei de control financiar preventiv.

În cazul în care recuperarea debitului de la structura de implementare debitoare nu poate fi efectuată la termenele impuse de prevederile Memorandumului de finanţare PHARE - pentru care Comisia Europeană a dedus debitul din plata efectuată către Autoritatea de certificare şi plată - Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată aplică procedura de finanţare a debitului descrisă la pct. 6.3.”

29. La punctul 7.3, referinţa la punctul 6.2.7 se înlocuieşte cu referinţa la punctul 6.3.7.

30. Punctul 11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11.1. Dobânda acumulată în conturile Autorităţii de certificare şi plată şi în conturile agenţiilor de implementare PHARE aferente memorandumurilor de finanţare PHARE 1998, 1999, 2000, 2001 şi 2002 se cuvine Comisiei Europene.

Sumele reprezentând comisioane bancare aferente operaţiunilor de plăţi din conturile de disponibil menţionate mai sus se suportă din dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont.”

31. Punctul 11.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11.2. Dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, acumulate în conturile Autorităţii de certificare şi plată şi în conturile agenţiilor de implementare PHARE, se pot utiliza cu aceeaşi destinaţie (destinaţia disponibilităţilor) numai cu acordul prealabil al Comisiei Europene şi în conformitate cu prevederile Regulamentului financiar al Comisiei Europene nr. 1.605/2002 şi cele ale legislaţiei naţionale în vigoare, iar dobânzile bonificate de societatea bancară la disponibilităţile din Fondul de indisponibilităţi temporare, acumulate în conturile Autorităţii de certificare şi plată, se fac venit la Fondul de indisponibilităţi temporare.

Pentru programele PHARE aprobate prin memorandumurile de finanţare începând cu anul 2003, sumele reprezentând dobânda acumulată în conturile Autorităţii de certificare şi plată şi în conturile agenţiilor de implementare PHARE, deschise la societatea bancară, care nu au fost transferate la bugetul de stat, se virează în contul general în euro DRD al Autorităţii de certificare şi plată, la momentul primirii notelor de debit de la Comisia Europeană, pentru achitarea acestor note de debit aferente debitelor nerecuperate de la agenţiile de implementare/structurile de implementare, în vederea închiderii programelor PHARE.

După primirea de la Comisia Europeană a tuturor scrisorilor de închidere oficială a programelor PHARE, dobânda neutilizată, din conturile DRD (euro şi lei), în scopul menţionat mai sus, se virează în contul de venituri 20.31.01.03 «Alte venituri din dobânzi», prin întocmirea de către Autoritatea de certificare şi plată a unui ordin de schimb valutar şi a unui ordin de plată pe baza ordonanţării de plată, semnată de responsabilul cu autorizarea finanţării PHARE sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 1.349.