MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 548/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 548         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 august 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

27. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

 

647. - Hotărâre privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale

 

651. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animala

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

290. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013

 

1.055. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, pentru completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.286/2012

 

1.060. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române

 

2.223. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) consumator vulnerabil - clientul, persoana singură/familie, care nu îşi poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1). art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (2);

b) consumul mediu lunar - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinţei în condiţiile prevăzute la lit. a), stabilită pentru familie şi persoana singură, pe tip de apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură, conform anexei nr. 1;

c) zona de temperatură - gruparea judeţelor în funcţie de temperaturile medii multianuale înregistrate, conform anexei nr. 2;

d) familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

e) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

f) locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) sezon rece - se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită într-unui sau mai multe judeţe la solicitarea consiliilor judeţene, cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie. Condiţiile în care se prelungeşte perioada sezonului rece, perioadă de prelungire, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

h) ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;

i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singura care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;

j) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură definite conform lit. d) şi e).

(2) Cuantumurile ajutoarelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi nivelul veniturilor se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) - (4) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.

(3) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă ca măsură de sprijin suportată din bugetul de stat se acordă numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii.”

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. -(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,572 ISR în cazul familiilor şi 2,164 ISR în cazul persoanei singure.”

3. La articolul 8, alineatele (2), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

a) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 0,310 ISR;

b) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR;

c) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR;

d) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR;

e) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR;

f) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0.7102 ISR şi 0,850 ISR;

g) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR;

h) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR;

i) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR;

j) în proporţie de 5%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR şi 1,572 ISR.

(3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1,5722 ISR şi 2,164 ISR, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%.

(6) în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală prevăzuta la alin. (1) se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) şi c), după cum urmează:

a) până la 7%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 0,310 ISR;

b) până la 14%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR;

c) până la 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR;

d) până la 27%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR;

e) până la 33%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR;

f) până la 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR;

g) până la 46%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR;

h) până la 53%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR;

i) până la 59%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR;

j) până la 61%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR şi 1,572 ISR;

k) până la 63%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1,5722 ISR şi 2,164 ISR.”

4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, după cum urmează:

a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,524 ISR;

b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,380 ISR;

c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,300 ISR;

d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR si 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;

e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR si 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,180 ISR;

f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,140 ISR;

g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR si 0.960 ISR li se acordă o sumă de 0,090 ISR;

h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,070 ISR;

i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.

(2) în funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste tranşele şi cuantumurile prevăzute la alin. (1).

(3) Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile prevăzute la alin. (1) şi (2), dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.”

5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică, după cum urmează:

a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,480 ISR;

b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR si 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,432 ISR;

c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,384 ISR;

d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,336 ISR;

e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,288 ISR;

f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;

g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR si 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,192 ISR;

h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,144 ISR;

i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR.

(2) în funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie peste tranşele si cuantumurile prevăzute la alin. (1).

(3) Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute la alin. (1) şi (2), dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece.

(4) Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului,

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (3), ajutorul pentru energie electrică se acordă inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiază de tarif social în condiţiile reglementărilor emise prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate.”

6. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:

a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,108 ISR;

b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR;

c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,088 ISR;

d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,078 ISR;

e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR si 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,068 ISR;

f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,060 ISR;

g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,052 ISR;

h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR;

i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,032 ISR.

(2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR.”

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8, 9, 10 şi 11 familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române.”

8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei acordate în condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, ori a obligaţiilor legale de întreţinere şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat.”

9. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, 9, 10 şi art. 11 alin. (1), se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia,”

10 La articolul 14, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

(4) în vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

(5) în aplicarea prevederilor alin. (4) primarul stabileşte dreptul solicitând informaţii pe bază de protocol altor instituţii/autorităţi sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitanţilor. În situaţia în care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială.

(6) Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, serviciul public de asistenţă socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.

(7) în cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat, pentru respectarea prevederilor art. 10 alin. (4). Fac excepţie beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale”

11. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Pentru energie termică, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

(3) Pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării.”

12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc

condiţiile prevăzute la art. 8, 9, 10 şi art. 11 alin. (1) depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.”

13. La articolul 17, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, care va conţine şi venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi art. 11 alin. (1), atât în scris, cât şi în format electronic. În situaţia furnizorilor de energie termică în sistem centralizat şi de gaze naturale situaţia centralizatoare va conţine şi codul furnizorului, respectiv al clientului.

(4) Dispoziţiile primarului conţin numele şi prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat în condiţiile art. 8, 9,10 şi art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, şi data efectuării plăţii acestuia.

(6) în situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, 9, 10 şi 11 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează;

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.”

14 La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru energia electrică, în termenul prevăzut la alin. (2), primarii vor transmite furnizorilor de energie electrică, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 10, atât în scris, cât şi în format electronic. Situaţia centralizatoare va conţine şi codul furnizorului, respectiv al clientului.”

15. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

16. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 clienţi, precum şi în situaţia existenţei de repartitoare de încălzire în cazul energiei termice sau în situaţiile în care reglementările legale în domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun în alt fel.”

17. La articolul 23, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (31) şi la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale şi, respectiv, de energie electrică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, respectiv pentru energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 10 alin. (3).

(4) în cazul consumatorilor vulnerabili, titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze naturale şi, respectiv, de energie electrică transmit facturile reprezentând consumul de gaze naturale, respectiv de energie electrică, care vor conţine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale acordat în condiţiile art. 9 sau ajutorul pentru energie electrică acordat în condiţiile art. 10, precum şi suma individuală de plată stabilită ca diferenţa între contravaloarea consumului si ajutorul efectiv calculat în condiţiile alin. (1).

(5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale, respectiv de energie electrică întocmesc borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare şi constituie document de plată care, după certificare, se transmite agenţiilor teritoriale în vederea decontării.”

18. La articolul 25, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se poate stabili şi în natură prin acordarea de lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în cantitate cel puţin echivalentă cu cea care ar fi putut să Fie achiziţionată de beneficiar în baza ajutorului acordat în bani.”

19. La articolul 26, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5). art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la art. 8 alin. (6)-(8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) şi (3), se asigură din bugetele locale.”

20. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (1), se realizează lunar de către agenţiile teritoriale pe baza borderoului centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) si art. 23 alin. (5).

(2) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (1) se face o singură dată pentru tot sezonul rece sau pentru lunile rămase din sezonul rece.

(3) în vederea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în condiţiile alin. (2), primarii transmit agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3), actualizată lunar conform prevederilor art. 17 alin. (7).”

21. După articolul 27 se Introduce un nou articol, articolul 27*, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) pentru sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferente sezonului rece anterior, termenele-limită până la care se poate solicita de către primari, respectiv furnizori decontarea acestora sunt:

a) până cel târziu la data de 30 aprilie, în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri;

b) până cel târziu la 31 iulie, în cazul ajutorului pentru energie termică, energie electrică şi gaze naturale.

(2) Decontarea ajutoarelor se face în funcţie de valoarea consumului, dar numai în limita ajutorului maxim aprobat pentru lunile sezonului rece la care titularul este îndreptăţit.

(3) După termenele prevăzute la alin. (1), sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei care nu au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se vor suporta din bugetele locale.”

22. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termică, energie electrică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale sau a energiei electrice, precum şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei achitate de agenţiile teritoriale ori de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor colecta în conturile tip ESCROW deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termică, furnizorii de gaze naturale şi furnizorii de energie electrică.”

23. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) în situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, prevăzută la art. 14 alin. (5) şi (7), ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă,

(2) în cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agenţiilor teritoriale în condiţiile art. 14 alin. (6) se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.

(3) Agenţiile teritoriale pot efectua oricând verificări cu privire la condiţiile care au stat la baza acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi a îndeplinirii de către titular a obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (1).

(4) Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, plătite din bugetul de stat, se recuperează de către serviciile de specialitate ale primăriei de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă agenţiei teritoriale şi se fac venituri la bugetul de stat.

(5) în situaţia în care, cu prilejul verificărilor dispuse de primar sau efectuate de către agenţiile teritoriale, se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu corespund realităţii şi se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organul constatator are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală.”

24. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) La solicitarea agenţiilor teritoriale, primarii, furnizori i/distribuitorii de energie termică, gaze naturale şi energie electrică, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Primarii, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, iar furnizorii/distribuitorii de energie termică, gaze naturale şi energie electrică documentele pe baza cărora au înscris în facturi ajutorul pentru încălzirea locuinţei, inclusiv copii după facturile emise beneficiarilor.”

25. La articolul 33, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru nerespectarea de către primar a dispoziţiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 17, 18, art. 19 alin. (3)-(6), art. 25, art. 27 alin. (3), art. 29 alin. (1) şi art. 31 alin. (3);

b) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

c) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 2, art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1)-(5), art. 23 alin. (1)-(5) si art. 31 alin. (3);

d) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de către asociaţia de proprietari/locatari a dispoziţiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) şi art. 24 alin. (3);

e) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, în situaţia în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3).

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:

a) organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de inspectorii sociali din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiilor teritoriale, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1);

b) primar, pentru contravenţiile prevăzute la alin (1) lit. b)- e).”

26. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.

Art. II. - Pentru beneficiarii ajutorului pentru energia electrică, care sunt în acelaşi timp şi beneficiari ai tarifului social la energia electrică, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energiei are dreptul să impună prin reglementări tipul de tarif aplicat acestor beneficiari, inclusiv modalitatea de schimbare a tarifelor.

Art. III. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2013-31 martie 2014, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (2) şi art. 25 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările ulterioare, se prelungesc cu 15 zile lucrătoare.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica după adoptarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru energie,

Marcel Popa,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 70/2011)

 

CONSUM MEDIU ZONA RECE

Tip locuinţă/consum lunar Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

1,01

0,84

0,74

0,82

0,91

2 camere

1,49

1,30

1,16

1,31

1,49

3 camere

1,94

1,70

1,52

1,70

1,94

>4 camere

2.70

2,27

2,11

2,37

2,70

CONSUM MEDIU ZONA TEMPERAT

Tip locuinţă/consum lunar Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

0,91

0,76

0,67

0,75

0,82

2 camere

1,36

1,18

1,06

1,19

1,36

3 camere

1,76

1,55

1,38

1,55

1,76

>4 camere

2,45

2,07

1,92

2,15

2,45

CONSUM MEDIU ZONA CALDĂ

Tip locuinţă/consum lunar Gcal

Ianuarie

Februarie

Martie

Noiembrie

Decembrie

1 cameră

0,82

0,68

0,61

0,67

0,74

2 camere

1,22

1,06

0,95

1,07

1,22

3 camere

1,59

1,39

1,24

1,39

1,58

>4 camere

2,21

1,86

1,73

1,94

2,21

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista serviciilor publice esenţiale fără de care unităţile administrativ-teritoriale, aflate în situaţie de criză financiară sau insolvenţa, nu pot funcţiona, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 647.

 

ANEXĂ

 

LISTA

serviciilor publice esenţiale fără de care unităţile administrativ-teritoriale, aflate în situaţie de criză financiară sau insolvenţa. nu pot funcţiona

 

Nr. crt.

Denumirea serviciului

1

Impozite şi taxe locale

2

Evidenţa persoanelor

3

Registrul agricol

4

Amenajarea teritoriului şi urbanism

5

Situaţii de urgenţă

6

Învăţământ şi servicii auxiliare pentru educaţie

7

Sănătate

8

Cultură*

9

Religie**

10

Asistenţă socială

11

Alimentare cu apă şi canalizare

12

Iluminat public

13

Salubrizare şi gestionarea deşeurilor

14

Producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat

15

Autorizare şi avizare transport public judeţean şi transport public local de călători


* În cazul instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Judeţului, aprobate prin legea bugetului de stat.

** În limita contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară. finanţate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, aprobate prin legea bugetului de stat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală

 

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 722/2012 al Comisiei din 8 august 2012 privind cerinţe speciale în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute în directivele 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului cu privire la dispozitivele medicale implantabile active şi la dispozitivele medicale fabricate utilizând ţesuturi de origine animală,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 16 mai 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate competentă conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, cu modificările ulterioare, exercită atribuţiile autorităţii competente prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 722/2012 al Comisiei din 8 august 2012 privind cerinţe speciale în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute în Directivele 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului cu privire la dispozitivele medicale implantabile active şi la dispozitivele medicale fabricate utilizând ţesuturi de origine animală.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 29 august 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 651.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă suma de 122.000 lei, reprezentând 45,19% din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe anul 2013.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, capitolul „ Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul X „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociaţii şi fundaţii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

 

Bucureşti, 26 august 2013.

Nr. 290.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.286/2012

 

În conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, şi al art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2010,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) şi ale art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.286/2012. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din data de 13 august 2012, se completează după cum urmează:

- La articolul 45, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) terenuri amenajate şi neamenajate pe care sunt amplasate elemente de suprastructură, proprietate privată a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, cum sunt platformele, magaziile, depozitele şi altele asemenea, care sunt utilizate legal de operatorii economici.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 1.055.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 933/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Romane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2013.

Nr. 1.060.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap./Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

88.911,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

57.493,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

57.493,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.281,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

441,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

441,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

840,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

840,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

56.212,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

51.852,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

51.852,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

4.360,00

 

50

 

Alte venituri

4.360,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

11.789,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

11.789,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

11.789,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE

19.629,00

 

01

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

12.370,00

 

02

 

Fondul social european (FSE)

7.259,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

100.857,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

89.573,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

41.747,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

29.171,00

 

 

01

Salarii de bază

27.436,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

451,00

 

 

06

Alte sporuri

1.027,00

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

140,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

117,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

4.456,00

 

 

01

Tichete de masă

1.640,00

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

2.816,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

-

 

10.03

 

Contribuţii

8.120,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

6.100,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

160,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.530,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

70,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

260,00

 

 

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

15.944,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

10.124,00

 

 

01

Furnituri de birou

360,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

130,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

2.090,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

180,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.200,00

 

 

06

Piese de schimb

2.091,00

 

 

07

Transport

13,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.700,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

1.300,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1.060,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.785,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

20,00

 

 

01

Medicamente

20,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

510,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

100,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

30,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

380,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

685,00

 

 

01

Deplasări interne

265,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

420,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

130,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

200,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

55,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispoziţiilor legale

635,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.800,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

65,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

500,00

 

 

04

Chirii

260,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

975,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

31.418,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

21.127,00

 

 

01

- Finanţare naţională

4.771,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

12.370,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

3.986,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

10.291,00

 

 

01

- Finanţare naţională

1.252,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

7.092,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

1.947,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

464,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

464,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

454,00

 

 

03

Tichete de creşă

10,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.284,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

11.284,00

 

71.01

 

Active fixe

10.984,00

 

 

01

Construcţii

2.560,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

6.418,00

 

 

03

Mobilier, aparatul birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

2.006,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

300,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

88.911,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

100.857,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

11.946,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

11.946,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 718 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.351 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 140 mii lei);

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinseşi indemnizaţiile de delegare (suma de 117 mii lei).

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 1563 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 6 alin. (8), pct. 152, pct. 161 alin. (4), pct. 45 alin. (14), pct. 53 alin. (8), pct. 54 alin. (6) şi pct. 61 alin. (8) şi (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat ta art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin formularul prevăzut la art. 1, va fi achitată la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

(2) Sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor de taxă pe valoarea adăugată efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 11 mai 2012.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 22 august 2013.

Nr. 2.223.

 

ANEXA nr. 1

 

 

DECLARAŢIE

privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

 


*) Se completează:

A - în cazul transferului de active;

L - în cazul transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;

C - în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal.

Cod: 14.13.01.02/t.a.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

 

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către:

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:

- nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 152 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite îh continuare Norme metodologice, la art. 138 din Codul fiscal şi pct. 161 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Declaraţia se depune astfel:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit, la registratură; sau

- la poştă, prin scrisoare recomandată.

În situaţia în care din declaraţie rezultă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, aceasta se achită, până la data depunerii declaraţiei, potrivit prevederilor art. 157 din Codul fiscal, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare se completează cu:

- anul şi luna în care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile art. 128 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice;

- anul şi luna în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal şi de Normele metodologice.

I. FELUL DECLARAŢIEI

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

atenţiei Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz» beneficiare a transferului de active, ale locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, respectiv ale persoanei impozabile a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Codul fiscal şi care nu a efectuat ajustările/a efectuat ajustări incorecte/efectuează regularizarea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor Codului fiscal şi ale Normelor metodologice.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECŢIA AJUSTĂRII/REGULARIZAREATVA

Se completează datele de identificare a persoanei Impozabile cedente de la care au fost preluate total sau parţial activele, a finanţatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing sau a beneficiarului, respectiv denumirea/numele, prenumele si codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (dacă este cazul).

Se declară, de asemenea, suma în lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată rezultată din transferul de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal sau din transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile prevăzute de pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice.

Se declară, după caz, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată de plată rezultată ca urmare a ajustărilor, de persoanele Impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, conform art. 128 alin. (4), art. 148,149 sau 161, după caz, din Codul fiscal, respectiv pct. 53 alin. (8), pct. 54 alin. (6) şi pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice.

Se declară, după caz, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiilor ajustărilor/regularizărilor, pozitivă sau negativă, în funcţie de rezultatul acestora, efectuate de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal şi care:

- nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 152 din Normele metodologice, la art. 138 din Codul fiscal şi pct. 161 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

 

1. Denumirea formularului: „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

2. Cod: 14.13.01.02/t.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la:

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către persoana impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA, beneficiară a transferului parţial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148,149 sau 161, după caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pozitivă sau negativă, rezultată ca urmare a ajustărilor efectuate/a corecţiei ajustărilor/a regularizării taxei ca urmare a ajustărilor efectuate, în condiţiile art. 1563 alin. (9) din Codul fiscal,

6. Se întocmeşte în două exemplare de către persoanele impozabile ne înregistra te în scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care efectuează ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” în condiţiile art. 1563 alin. (9) din Codul fiscal.

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.