MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 744/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

320. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvemamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţional

 

924. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvemamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţional

 

321. – Lege pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

925. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

323. - Lege pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind „Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare”, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind „Majorarea generală de capital 2010”, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

 

927. - Decret privind promulgarea Legii pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind „Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare”, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind „Majorarea generală de capital 2010”, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

 

929. – Decret privind conferirea unor medalii

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

70. - Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului senatului României pe anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.455 - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea p lăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea p lăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - . - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 14 august 2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 23 august 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul II, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins:

(11 ) În anul 2013, contribuţia României la Agenţia Internaţională ISMN de la Berlin este de 1.175 euro, reprezentând:

a)contribuţia restantă aferentă anului 2009, în cuantum de 250 euro;

b)contribuţia restantă aferentă anului 2010, în cuantum de 250 euro;

c)contribuţia restantă aferentă anului 2011, în cuantum de 225 euro;

d)contribuţia restantă aferentă anului 2012, în cuantum de 225 euro;

e)contribuţia aferentă anului 2013, în cuantum de 225 euro.

2. La articolul II, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Plata cotizaţiei anuale a părţii române şi a restanţelor aferente, care decurg din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale ISMN de la Berlin, se face din bugetul Bibliotecii Naţionale a României, instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013.

Nr. 320.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea p lăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea p lăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 924.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (7) al articolului 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Beneficiază, pe toată durata mandatului, de drepturile de transport prevăzute la alin. (1), (4), (6) şi deputaţii şi senatorii care efectuează deplasări în ţară, ca urmare a hotărârilor birourilor permanente ale celor două Camere, deciziei preşedintelui Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului, a liderilor de grup şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013.

Nr. 321.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 925.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind „Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare“, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind „Majorarea generală de capital 2010“, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România în calitate de membru la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu 1.407 acţiuni, în valoare de 169.733.445 dolari SUA, în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 612/2011 privind „Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare“, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 16 martie 2011. Valoarea capitalului vărsat este de 10.184.006,70 dolari SUA şi se achită până la data de 16 martie 2015, astfel: suma de 1.018.400,67 dolari SUA se plăteşte prin virament şi suma de 9.165.606,03 dolari SUA, prin bilet la ordin denominat în lei.

Art. 2. - Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România în calitate de membru la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu 1.448 acţiuni, în valoare de 174.679.480 dolari SUA, în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 613/2011 privind „Majorarea generală de capital 2010“, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 16 martie 2011. Valoarea capitalului vărsat este de 10.480.768,80 dolari SUA şi se achită până la data de 16 martie 2016, astfel: suma de 1.048.076,88 dolari SUA se plăteşte prin virament şi suma de 9.432.691,92 dolari SUA, prin bilet la ordin denominat în lei.

Art. 3. - Plata acţiunilor subscrise în conformitate cu prevederile Rezoluţiei nr. 612/2011 şi Rezoluţiei nr. 613/2011 se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale, aferent anului 2015 pentru majorarea selectivă a capitalului şi, respectiv, aferent anului 2016 pentru majorarea generală de capital.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013.

Nr. 323.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind „Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare“, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind „Majorarea generală de capital 2010“, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

În temeiul prevederilor art.77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind „Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare“, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind „Majorarea generală de capital 2010“, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 927.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor medalii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

în semn de apreciere pentru profesionalismul şi curajul excepţional dovedite pe timpul executării misiunilor în Teatrul de operaţii din Afganistan,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn de război, pentru militari:

– caporalului clasa a III-a Dăscălescu Marian Paul-Mihai;

– caporalului clasa a III-a Mihăianu Gheorghe Iulian.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013.

Nr. 929.

 

HOTARARI ALE SENATULUI ROMÂNIEI

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2012

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2012, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în Raportul privind execuţia bugetului Senatului României la 31 decembrie 2012*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 70.


*) Raportul privind execuţia bugetului Senatului României la 31 decembrie 2012 se comunică celor interesaţi.

 

ANEXA Nr. 1

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

Contul de execuţie a bugetului pe anul 2012

(sume alocate din bugetul de stat)

 

- lei -

 


 

 

 

 

 

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Credite bugetare

Plăţi efectuate

%

 

 

Prevederi anuale iniţiale

Prevederi anuale definitive

 

 

A

B

1

2

3

4=3/2*100

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

85.140.000

84.672.000

84.160.899

99,40

CHELTUIELI CURENTE

5001.01

83.210.000

83.329.000

82.353.566

99,43

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢ.EXTERNE

5101

84.421.000

84.654.000

84.143.221

99,40

CHELTUIELI CURENTE

01

82.491.000

83.311.000

82.835.888

99,43

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

60.602.000

62.602.000

62.405.951

99,69

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

51.251.000

53.052.000

52.901.634

99,72

- salarii de bază

10.01.01

30.740.000

32.257.000

32.152.671

99,68

- sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

1.634.000

1.330.000

1.314.314

93,82

- indeminz. plătite unor pers. din afara unit.

10.01.12

650.000

880.000

876.897

99,65

- indemnizaţii de delegare

10.01.13

18.177.000

17.400.000

17.375.278

99,86

- alte drepturi salariale în bani

10.01.30

50.000

1.185.000

1.182.474

99,79

Cheltuieli salariale în natură

10.02

30.000

30.000

0

0,00

- Locuinţă de serviciu folosită de salariat

10.02.04

30.000

30.000

0

0,00

Contribuţii

10.03

9.321.000

9.520.000

9.504.317

99,84

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.900.000

7.185.000

7.181.450

99,95

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

160.000

165.000

163.665

99,19

Contribuţii de asig.sociale de sănătate

10.03.03

1.870.000

1.800.000

1.795.33

99,74

Contribuţii de asigurări pentru accid. de muncă şi boli profesionale

10.03.04

55.000

55.000

51.779

94,14

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

336.000

315.000

312.090

99,08

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

19.428.000

18.500.000

18.269.338

98,75

Bunuri şi servicii

20.01

5.726.000

5.630.000

5.503.194

97,75

- Furnituri de birou

20.01.01

103.000

117.000

116.525

99,59

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

93.000

117.000

116.289

99,39

- încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

1.600.000

1.553.000

1.527.666

98,37

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

300.000

277.000

274.120

98,96

- Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

1.709.000

1.996.000

1.937.092

97,05

- Piese de schimb

20.01.06

124.000

156.000

155.397

99,61

- Transport

20.01.07

6.000

0

0

0,00

- Poştă, telecom., radio, Tv, Internet

20.01.08

700.000

414.000

377.628

91,21

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

721.000

670.000

668.932

99.84

- Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcţionare

20.01.30

370.000

330.000

329.545

99,86

Reparaţii curente

20.02

546.000

671.000

668.231

99,59

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

21.000

399.000

398.879

99,97

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

21.000

399.000

398.879

99,97

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

11.749.000

10.600.000

10.515.804

99,21

- Deplasări interne, detaşări,transferări

20.06.01

10.249.000

9.788.000

9.704.481

99,15

- Deplasări în străinătate

20.06.02

1.500.000

812,000

811.323

99,92

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

163.000

213.000

206.183

96,80

Consultanţă şi expertiză

20.12

2.000

0

0

0,00

Pregătire profesională

20.13

7.000

2.000

1.752

87,60

Protecţia muncii

20.14

90.000

17.000

16.412

96,54

Alte cheltuieli

20.30

1.124.000

968.000

958.883

99,06

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

480.000

365.000

361.017

98.91

- Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

309.000

250.000

249.317

99,73

- Fondul Preşedintelui

20.30,07

200.000

183.000

182.703

99,84

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

135.000

170.000

165.846

97,56

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.394.000

1.077.000

1037.194

96,30

Transferuri curente

51.01

1.394.000

1.077.000

1.037.194

96,30

- Transferuri către instituţii publice

51.01.01

1.394.000

1.077.000

1.037.194

96,30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.067.000

1.132.000

1.123.405

99,24

Transferuri curente în străinătate

55.02

1.067.000

1.132.000

1.123.405

99,24

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

1.067.000

1.132.000

1.123.405

99,24

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.930.000

1.343.000

1.307.333

97,34

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.930.000

1.343.000

1.307.333

97,34

Active fixe

71.01

1.900.000

1.343.000

1.307.333

97,34

Construcţii

71.01.01

1.540.000

1.303.000

1.272.182

97,63

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

300.000

0

0

0,00

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

20.000

5.000

4.301

86,02

- Alte active fixe

71.01.30

40.000

35.000

30.850

88,14

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

30.000

0

0

0,00

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

6801

719.000

18.000

17.678

98,21

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

57

719.000

18.000

17.678

98,21

Ajutoare sociale

57.02

719.000

18.000

17.678

98,21

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

719.000

18.000

17.678

98,21

 

ANEXA Nr. 2

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

Contul de execuţie a bugetului pe anul 2012

(sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

 

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Credite bugetare

Plăţi efectuate

%

 

 

Prevederi anuale iniţiale

Prevederi anuale definitive

 

 

A

B

1

2

3

4=3/2*100

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

150.000

345.000

296.037

85,81

1. VENITURI CURENTE

0002.10

150.000

345.000

296.037

85,81

C. VENITURI NEFISCALE

2900.10

150.000

345.000

296.037

85,81

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

3300.10

150.000

345.000

296.037

85,81

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

3310

150.000

345.000

296.037

85,81

Venituri din prestări servicii

3310.08

150.000

300.000

287.758

95,92

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

3310.50

0

45.000

8.279

18,40

VENITURI PROPRII -TOTAL CHELTUIELI

5010

170.000

410.000

120.536

29,40

CHELTUIELI CURENTE

5010.01

167.000

407.000

120.046

29,50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

70.000

110.000

39.743

36,13

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

60.000

90.000

31.621

35,13

- Salarii de bază

10.01.01

23.000

43.000

27.777

64,60

- Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

2.000

7.000

1.776

0,00

- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

35.000

40.000

2.068

0,00

- Contribuţii

10.03

10.000

20.000

8.127

40,64

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

5.000

7.000

6.147

87,81

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

1.000

3.000

147

4,90

- Contribuţii de asig. sociale de sănătate

10.03.03

2.000

4.000

1.537

38,43

- Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

1.000

3.000

45

1,50

- Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

10.03.06

1.000

3.000

251

8,37

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

20

97.000

297.000

80.298

27,04

Bunuri şi servicii

20.01

65.000

185.000

74.433

40,23

- Furnituri de birou

20.01.01

9.000

19.000

6.373

33,54

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

8.000

13.000

1.145

8,81

- încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

24.000

89.000

57.206

64,28

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

12.000

17.000

5.231

30,77

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

6.000

36.000

155

0,43

- Alte bunuri şi serv. pt. întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente

20.01.30 20.02

6.000 2.000

11.000 2.000

4.323 0

39,30 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.000

16.000

2.395

14,97

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.000

16.000

2.395

14,97

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

5.000

40.000

2.692

6,73

Consultanţă şi expertiză

20.12

4.000

9.000

0

0,00

Pregătire profesională

20.13

2.000

14.000

0

0,00

Alte cheltuieli

20.30

18.000

31.000

778

2,51

- Reclamaşi publicitate

20.30.01

12.000

15.000

0

0,00

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

4.000

9.000

583

6,48

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

2.000

7.000

195

2,79

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.000

3.000

490

16,33

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.000

3.000

490

16,33

Active fixe

71.01

3.000

3.000

490

16,33

- Construcţii

71.01.01

0

0

0

0,00

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

0,00

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

2.000

2.000

0

0,00

- Alte active fixe

71,01.30

1.000

1.000

490

49,00

Reparaţii capitale aferente activ, fixe

71.03

0

0

0

0,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 5.455.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE

privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 

Capitolul I

Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.

(2) De gradaţie de merit beneficiază personalul didactic calificat care desfăşoară activităţi didactice de predare.

Art. 2. - (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

(2) În situaţia în care personalului didactic şi celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.

(3) Personalul didactic din învăţământ beneficiar al gradaţiei de merit detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/ transferat.

(5) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 3. - Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2014.

Art. 4. - (1) Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit până la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată în vederea pensionării.

(3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta  de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit, pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit.

 

Secţiunea a 2-a

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit

 

Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:

a) personalul didactic şi de conducere din învăţământul preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării;

b) personalul didactic şi de conducere de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi centrele de excelenţă angajat cu contract individual de muncă, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării;

c) personalul didactic şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor angajat cu contract individual de muncă, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării.

(2) Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013 au îndeplinit şi funcţii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare. În această situaţie, îşi exprimă opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului, prezintă calificativul anual acordat pentru activitatea corespunzătoare funcţiei îndeplinite în anul şcolar respectiv, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

(3) Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

 

Secţiunea a 3-a

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

 

Art. 6. - Inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013. Fişa în baza căreia se realizează evaluarea se elaborează, ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de inspectoratul şcolar şi de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, palatele şi cluburile copiilor, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 80%:

a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializat e în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional;

b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente în unitatea de învăţământ;

c) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la faza judeţeană/interjudeţeană/naţională/internaţională, desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea Ministerului II, III şi a premiilor speciale la faza judeţeană/interjudeţeană/naţională/internaţională, desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

d) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, materializat e prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale;

e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale;

f) organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale, certificate prin diplome sau adeverinţe;

g) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare, certificate de centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;

h) activitatea desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară şi de educaţie incluzivă, organizarea unor programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional, avizate de inspectoratul şcolar);

i) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de inspectoratul şcolar;

j) activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară;

k) crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 10%:

a) elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul şcolar;

b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrat e cu ISBN/ISSN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învăţământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei, atestată prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN;

d) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

e) activitatea desfăşurată, în urma solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ şi în comisiile naţionale de specialitate/control.

3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:

a) proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;

b) proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.486/2011*), materializat e prin raportul de activitate şi portofoliul personal.

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională - ponderea 5%:

a) atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, programe şi proiecte educaţionale, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ.

Art. 7. - (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice ţinând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute la art. 6, cu excepţia personalului de conducere din unităţile de învăţământ, pentru care ponderea criteriilor este următoarea:

1. criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 20%;

2. criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 30%;

3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;

4. criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe - ponderea 40%.

Documentele doveditoare se referă la propria activitate, nu la activitatea colectivului de cadre didactice din unitatea de învăţământ.

(2) În baza punctajelor, stabilit e în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidaţi: a)educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

B )învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

c) profesori;

d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, din învăţământul special;

f) personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ.

(3) Stabilirea punctajului şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor şi ponderilor prevăzute la art. 6 şi la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritară poate stabili şi alt e subcriterii şi/sau activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor de discipline non-lingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secţii bilingve francofone).

(4) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, grile le de punctaj, ţinând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educaţiei Naţionale.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.486/2011 a fost abrogat prin art. 2 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013.

 

Secţiunea a 4-a

Procedura de acordare a gradaţiei de merit

 

Art. 8. - (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:

a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de experţi ai inspectoratului şcolar.

(2) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din:

a) preşedinte - un inspector din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) secretar - un inspector din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

c) membri - inspectori şcolari/metodişti din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

(3) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliat e la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările , au drept de acces la documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor nu viciază procedura.

Art. 9. - (1) Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe/instituţiei de învăţământ în care a funcţionat în perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2013 dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, care cuprinde:

A Opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

b) fişa de (auto)evaluare elaborată de inspectoratul şcolar, la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

c) raportul de activitate, pentru perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013;

d) declaraţia pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform anexei nr. 4;

e) documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare elaborat ă de inspectoratul şcolar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unităţii de învăţământ la care candidatul depune dosarul.

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis.

În cazul în care candidatul este pretransferat, acesta îşi depune dosarul la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat unde este titular la data depunerii dosarului.

În situaţia în care candidatul este detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, acesta poate depune dosarul la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat unde funcţionează la data depunerii dosarului sau la unitatea/instituţia de învăţământ preuniversitar de stat unde este titular. Plata gradaţiei de merit încetează pentru candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ.

Cadrele didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată depun documentele menţionate anterior la conducerea unităţii de învăţământ la care sunt încadrat e la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ.

(2) Candidatul îşi prezintă raportul de autoevaluare în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.

(3) Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerat e la alin. (1), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activităţii candidatului, certificate „conform cu originalul“, şi declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr. 5.

(4) În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare. Membrii consiliului consultativ îşi asumă prin semnătură, în procesul verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat se găseşte în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură.

(5) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte raportul de (auto)evaluare, procesul-verbal al şedinţei consiliului profesoral, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar care coordonează disciplina, pe care le examinează, stabileşte punctajele pe criterii/subcriterii şi punctajul final, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare, şi întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

(6) În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.

(7) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, este formată din:

a) preşedinte - inspectorul şcolar general; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridic din Ministerul Educaţiei Naţionale, alţii decât cei care au făcut part e din comisia de evaluare a dosarelor.

(2) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în fişa de (auto)evaluare şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

(3) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar hotărăşte ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/funcţii de conducere), precum şi pe discipline de învăţământ, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1).

(2) Numărul de locuri repartizate pe posturi şi discipline se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

(2) Numărul de locuri repartizate pe posturi şi discipline se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Consiliul de administraţie aprobă lista candidaţilor întocmită pe posturi şi discipline, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/funcţii de conducere din unităţi de învăţământ.

(3) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului şcolar general.

(4) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu adresa de înaintare, conţine:

a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor;

b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit cu statut de observatori;

c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.

Art. 12. - (1) Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit .

(2) În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri sau a nerespectării procedurii de acordare a gradaţiei de merit, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale din inspectori generali, inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2014, prevăzut în anexa nr. 1.

 

Capitolul II

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 13. - (1) Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2014, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Inspectorii care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face part e din nicio comisie implicată în concurs.

(3) În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit cu un alt inspector şcolar, cu informarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

Art. 14. - (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.

(2) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se evaluează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1).

(3) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Apărării Naţionale şi se transmit, spre ştiinţă şi verificare, Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2014

 

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar

Perioada: 17 februarie-7 martie 2014

2. Comunicarea fişelor de evaluare, de către inspectoratul şcolar, în teritoriu Perioada: 10-14 martie 2014

3. Întocmirea şi depunerea, de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ

Perioada: 17 martie-3 aprilie 2014

4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar

Perioada: 4-11 aprilie 2014

5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

Perioada: 14-28 aprilie 2014

6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 29 aprilie-13 mai 2014

7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Perioada: 14-16 mai 2014

8. Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar Termen: 19 mai 2014

9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat Perioada: 20-21 mai 2014

10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii Perioada: 22-26 mai 2014

11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

Termen: 27-28 mai 2014

12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 29-30 mai 2014

13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale

Termen: 11 august 2014

 

NOTĂ:

Personalul didactic şi de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Afişată astăzi .....................

Nr. ...............

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti din data ...................

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Specialitatea

Vechimea în învăţământ

Unitatea de învăţământ

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisie de evaluare a dosarelor pentru obţinerea gradaţiilor de merit

Preşedinte ........................................

Membri .............................................

Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti

Preşedinte ........................................

Membri .............................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

RAPORT MOTIVAT

privind analiza dosarului candidatului ............. , specialitatea/director ..........................

Sesiunea ................

 

 

Criteriu

Subcriteriu

Punctaj autoevaluare

Documente

Pagina

Punctaj inspector şcolar care coordonează disciplina

Argumente

Observaţii

1 .....

1 .....

 

 

 

 

 

 

 

2 .....

 

 

 

 

 

 

2 ......

1 .....

 

 

 

 

 

 

 

2 ......

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele membrului consiliului consultativ

Semnătura

 

 

 

 

 

Data ................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................... , domiciliat(ă) în ...................... , str. ........................... nr. ......... , bl. ......, sc. ......... , ap. .......... , judeţul/sectorul ................................. , legitimat(ă) cu ........ seria ........ nr. ............. , CNP ................. , încadrat(ă) la ........................... pe funcţia de ..................... , declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.

 

Data ...................

Semnătura ...................

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, .......................................................... , director la ................................... , declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie în dosarul de înscriere la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit al candidatului ........................ au fost certificate în data de ........................... , prin confruntare cu originalul.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.

 

Data ...................

Semnătura ...................