MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 745/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 745         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

317. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 

921. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 

318. - Lege pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 

922. - Decret privind promulgarea Legii pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

929. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structural

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.236/1.933. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistentă tehnică

 

1.257/1.391. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

 

1.259/1.392. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

 

1.357. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARALAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 21 august 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 26 august 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013.

Nr. 317.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 921.

 

PARALAMENTUL ROMÂNIE

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, trece în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher, denumit în continuare Centrul, va fi finanţat din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2013, corespunzător prevederilor prezentei legi, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) , să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2. - (1) Personalul şi patrimoniul Centrului se preiau integral de către Agenţia Naţională pentru Romi, care se substituie în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Culturii cu privire la activitatea Centrului.

(2) Personalul Centrului beneficiază în continuare de drepturile salariale şi de celelalte drepturi avute la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Protocolul de predare-preluare a instituţiei transmise potrivit art. 1 se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

(4) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (3) , finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli curente ale Centrului se asigură din bugetul Ministerului Culturii.

(5) Prin protocolul prevăzut la alin. (3) se vor cuprinde şi datele referitoare la transferul obiectivului de investiţii Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher.

(6) La solicitarea ordonatorilor principali de credite, Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat, ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013.

Nr. 318.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 922.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În vederea implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, precum şi asigurării sustenabilităţii investiţiei, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe ce fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finanţare, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare în cauză, pe toată perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 929.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.236/22 noiembrie 2013

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.933/29 noiembrie 2013

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 32 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 noiembrie 2013, se completează după cum urmează:

– La articolul 4 alineatul (1) , după litera n) se introduce o nouă literă, litera o) , cu următorul cuprins:

o) cheltuieli pentru asigurarea de personal, inclusiv personal angajat temporar care să sprijine autorităţile de management, organismele intermediare, Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale) , ACP şi AA.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.257/10 octombrie 2013

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.391/18 noiembrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

În temeiul prevederilor art. 14 lit. a) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă baremele de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi modul în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii prevăzute în anexa nr. 1, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La întocmirea prezentului ordin s-a ţinut cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile amendamentelor în vigoare la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) , Convenţia Maritimă a Muncii (M.L.C. 2006) , Ordinul ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 148/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER, cu modificările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai Marinescu,

secretar general adjunct

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

Baremele de sănătate pe specialităţi pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi modul în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii

 

Art. 1. - Definiţiile baremelor pe specialităţi pentru funcţiile din siguranţa transporturilor sunt următoarele:

1.1. Psihiatrie

Baremele de examinare medicală reprezintă standarde de sănătate fizică şi mentală ce trebuie atinse de persoane cu funcţii şi responsabilităţi în siguranţa transporturilor, în concordanţă cu solicitarea fizică şi neuropsihică a locului de muncă.

Din punct de vedere psihiatric, persoana examinată şi la care se aplică baremul I trebuie să fie fără antecedente psihiatrice şi complet sănătoasă după evaluarea psihiatrică.

Starea de sănătate mentală este definită de un anumit nivel al funcţiilor psihice care să permită o armonioasă şi continuă integrare sociofamilială şi profesională a individului, precum şi o permanentă tendinţă a acestuia de a se perfecta pe plan informaţional, afectiv şi cognitiv.

Evaluarea psihiatrică cuprinde:

a) interviul diagnostic:

– anamneză;

– examenul stării mentale: orientare, vorbire, comportament;

b) investigaţii speciale, la aprecierea medicului de specialitate;

c) examenul stării somatice (efectuat la celelalte 5 cabinete: ORL, neurologie, oftalmologie, interne, chirurgie - evaluarea psihiatrică fiind ultima în mod obligatoriu) ;

d) evaluare psihologică clinică - unde este cazul. Se efectuează frecvent teste de personalitate şi cogniţie.

După parcurgerea acestor etape se apreciază starea de sănătate mentală şi se fixează eventual diagnosticul.

Barem I: Persoanele examinate sunt, de obicei, tineri cu vârste cuprinse între 16-25 ani şi trebuie să fie sănătoase din punct de vedere mental, respectiv: să nu aibă un istoric de boală din copilărie sau adolescenţă, să aibă un intelect de la mediu la superior (fără probleme deosebite în timpul şcolarizării) , să aibă o gândire coerentă cu motivaţia alegerii profesionale, o proiecţie optimistă asupra evenimentelor de viaţă, să aibă o vorbire coerentă (fără baraje, bâlbâieli) , să aibă un comportament civilizat cu integrare armonioasă socială, familială şi profesională, să aibă o memorie şi atenţie bună şi o putere de concentrare de la mediu la ridicat (proba oraşelor) şi instinctualitate cu capacitate de autocenzură.

Barem II: Se aplică acelor persoane cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor unde solicitarea neuropsihică este mare (de exemplu, mecanic de locomotivă, acar, revizor ace) . Starea mentală a acestor persoane trebuie să fie aproape de normalitate. În urma evaluării psihiatrice pot primi avizul de aptitudine şi acele persoane diagnosticate cu tulburări psihice mai uşoare (de exemplu, ciclotimia, distimia, utilizare nocivă de substanţă: alcool, tutun, cafea, tulburări somatomorfe, decompensări reactive) .

Barem III: Se aplică persoanelor cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor unde solicitarea neuropsihică este medie, astfel încât după anamneză şi examinare psihiatrică se poate da avizul de aptitudine şi persoanelor diagnosticate cu: episod psihotic unic, nevroze anxioase, tulburări post-traumatice de stres, tulburări de adaptare.

Barem IV: Este mai permisiv, aplicându-se la persoanele cu responsabilităţi în funcţii din siguranţa transporturilor în care solicitarea neuropsihică este minimă (de exemplu, mecanic instructor, ofiţer electrician fluvial) şi care pot fi diagnosticate, în tratament şi urmărire pentru un număr mai mare de boli. De menţionat că în niciunul din cazurile de aptitudine cu diagnostic de tulburare psihică, fie ea şi minoră, avizul nu este „APT“, ci „APT CU REEXAMINARE“.

Criteriile clare de diagnostic pentru afecţiunile de mai sus fac obiectul specialistului de psihiatrie.

1.2. Neurologie

a) Barem I: foarte sănătos - necesită funcţii senzoriale şi motorii perfecte şi lipsa riscului de epilepsie;

b) Barem II: sănătos sau cu sechele minime după boli neurologice - necesită o sănătate bună din punct de vedere al funcţiilor senzoriale şi motorii şi lipsa riscului de epilepsie în urma traumatismelor;

c) Barem III: sechele minime după boli neurologice;

d) Barem IV: sechele mici care nu împiedică efortul fizic mare sau responsabilitatea.

Baremele III şi IV admit unele sechele uşoare, cum ar fi pareze neevolutive periferice. Bolile vasculare care necesită tratament permanent anticoagulant sau bolile neurologice care necesită tratament permanent sau cu sedative contraindică lucrul în ST.

1.3. Oftalmologie şi ORL

Dacă primul barem necesită din punct de vedere oftalmologic şi ORL o acuitate vizuală şi auditivă perfectă şi nu se acceptă niciun defect de vedere sau de auz, baremele II, III şi IV descresc în această exigenţă, admiţându-se, pe măsura trecerii anilor, la controalele periodice ulterioare şi acuitate vizuală sau auditivă mai mică, precum şi reintegrarea pe funcţie după diverse intervenţii chirurgicale, tratamente sau protezare auditivă.

 

LIMITE NECESARE DE AUZ DETERMINATE CU VOCEA ŞOPTITĂ (VS) ŞI VOCEA DE CONVERSAŢIE (VC) ŞI AUDIOMETRIE PENTRU FIECARE URECHE ÎN PARTE

 

Barem

I

II

III

IV

A. Pentru candidaţi în vederea formării profesionale

apt cu: VS = 4 m/4 m sau cu până la 20 db/audiogramă

-

-

-

B. Nou-angajaţi

apt cu: VS = 4 m/4 m sau VS = 5 m/3 m cu până la 20 db/audiogramă

apt cu: VS = 3 m/3 m sau VS = 4 m/2 m cu până la 20-35 db/audiogramă

-

-

C. Pentru personal muncitor

a) până la 5 ani vechime

-

apt cu: VS = 3 m/3 m sau VS = 4 m/2 m cu până la 20/35 db/audiogramă

apt cu: VS = 2 m/2 m sau VS = 3 m/1 m cu până la 35/50 db/audiogramă

apt cu: VS = 1 m/1 m sau VS = 2 m/pavilion cu audiogramă 50-70 db

Examen periodic

b) peste 5 ani vechime

-

apt cu: VS = 2 m/2 m sau VS = 3 m/1 m cu până la 35/50 db/audiogramă

apt cu: VS = 1 m/1 m sau VS = 2 m/pavilion cu audiogramă 50-70 db

apt cu: VS = 0,5 m/0,5 m sau VS = 1 m/pavilion cu audiogramă 70-80 db; VC = 1 m/1 m.

 

1.4. Chirurgie generală

a) Barem I: lipsa afecţiunilor chirurgicale şi integritatea aparatului locomotor;

b) Barem II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic; descresc în această exigenţă, permiţând reintegrarea pe funcţii după tratamente şi intervenţii chirurgicale.

1.5. Medicină internă

a) Barem I: stare de sănătate aproape perfectă.

b) Barem II, III, IV: pentru controale periodice care permit disfuncţii uşoare sau medii legate de organul sau aparatul afectat.

 

NOTĂ PRIVIND EXIGENŢA BAREMELOR PSIHOLOGICE

 

Barem I: Exigenţă maximă în stabilirea potenţialului aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie; valorile obţinute trebuie să se încadreze la nivel mediu sau superior mediei baremului funcţiei vizate.

Barem II: în stabilirea potenţialului aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie, se admit maximum două valori semnificative sub media baremelor funcţiei vizate; în această situaţie componentele aptitudinal-atitudinal comportamentale cu valori sub media baremelor trebuie compensate de alte aspecte investigate psihologic sau cu evoluţie profesională pozitivă.

Barem III: Se foloseşte pentru funcţiile cu responsabilităţi limitate în siguranţa transporturilor; potenţialul aptitudinal-atitudinal comportamental de bază, implicat în activitatea specifică pe tipuri de funcţie, trebuie să se încadreze la nivelul de accesibilitate în profesie (nivel satisfăcător) .

Barem IV: Se foloseşte la examenul periodic anual (pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa transporturilor cu vârsta peste 55 ani) ; în stabilirea avizului psihologic se ţine seama de potenţialul aptitudinal-atitudinal comportamental specific vârstei (bareme specifice vârstei) şi de evoluţia/experienţa profesională.

Art. 2. - Dovada îndeplinirii condiţiilor de aptitudine medicală şi/sau psihologică se face prin prezentarea avizului medical şi/sau psihologic, iar în cazul transportului maritim, prin prezentarea certificatului medical conform anexelor din Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

 

Nr. crt.

Boli şi deficienţe psiho-fizice

Bareme utilizate la avizarea medicală

Barem I

Barem II

Barem III

Barem IV

1

2

3

4

Admitere formare profesională şi debut în funcţie

Angajare

Periodic, reangajare şi schimbare funcţie

Periodic

Periodic

I. BOLI GENERALE

1

Tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară

 

a) activă

INAPT

RETRAS CU APRECIERE DUPĂ EXTERNARE

 

b) sechelară - fără tulburări funcţionale

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT

 

- cu tulburări funcţionale

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

2

Afecţiuni proliferative neoplazice (inclusiv tumoră cu mieloplaxe, leucoze, limfoame) , cu excepţia afecţiunilor proliferative vindecate de mai mult de 5 ani, fără handicap

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIE

3

Granulomatoze primare şi secundare

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

4

Sindromul imunodeficienţei dobândite

 

a) boala SIDA

INAPT

 

b) purtător infecţie HIV

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

II. BOLI INTERNE

5

Boli reumatismale

 

Inflamatorii cronice: - fără afectare funcţională

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- cu afectare funcţională

 

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

Inflamatorii degenerative: boală artrozică, periatrită scapulo-humerală, cu tulburări neurologice

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

6

Astm bronşic

 

a) cu crize rare şi probe ventilatorii normale între crize sau disfuncţie ventilatorie uşoară

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) cu disfuncţie ventilatorie medie

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) cu crize frecvente sau disfuncţie ventilatorie severă

 

INAPT

 

7

Bronşita cronică

 

a) simplă

 

APT

 

 

b) supurată, persistentă, recurentă

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

8

Bronho-pneumopatia obstructivă cronică (BPOC)

 

- cu tulburări funcţionale uşoare

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- cu tulburări funcţionale moderate sau severe

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

9

Pneumoconioze, sechele pleuro-pulmonare (post-TBC, postinflamatorii, postchirurgicale) , disfuncţie ventilatorie

 

- severă

 

INAPT

 

 

- moderată

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- uşoară

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

10

Supuraţii pulmonare**

 

INAPT TEMPORAR (RETRAS)

11

Sindromul de apnee în somn sever netratat

INAPT

12

Endocardite infecţioase (toate formele) ***

INAPT

13

Valvulopatii - cu complicaţii

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- fără complicaţii: tulburări funcţionale (insuficienţa mitrală uşoară, prolaps valvă mitrală cu regurgitare uşoară şi fără tulburări de ritm, DSA operat)

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

14

Cardiomiopatii cronice - cu complicaţii

INAPT

 

- fără complicaţii

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

15

Cardiopatie ischemică

 

a) nedureroasă

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) dureroasă

 

 

- angor de efort stabil

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- angină instabilă (angor de novo, angor agravat, angină spontană/angină variantă)

RETRAS TEMPORAR

 

- infarct miocardic sechelar necomplicat

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- infarct miocardic sechelar complicat

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- infarct miocardic acut

INAPT

INAPT

RETRAS TEMPORAR ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- boală coronariană cu stent

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE: PRIMA LA 3 LUNI, URMĂTOARELE LA 6 LUNI

 

- boală coronariană cu bypass

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI*

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

16

Aritmii

 

a) bradicardie sinusală cu AV sub 45 bătăi/minut

INAPT

 

b) tahicardie sinusală cu peste 120 bătăi/minut sub tratament

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) fibrilaţia atrială persistentă - fără comorbidităţi şi controlată terapeutic

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- cu comorbidităţi

SE APLICĂ ŞI BAREMUL BOLII ASOCIATE

 

d) fibrilaţie atrială paroxistică

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

e) tahicardie paroxistică

 

- supraventriculară

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- ventriculară

INAPT

 

f) extrasistole

 

- ventriculare nesistematizate

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- ventriculare sistematizate sau cu criterii de gravitate

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

17

Tulburări de conducere

 

a) blocuri majore de ramură dreaptă

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) blocuri majore de ramură stângă

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

 

c) blocuri minore şi arborizaţii

APT

 

d) blocuri atrioventriculare grad II, III

INAPT

18

Boala de nod sinusal

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

19

Sindroame de preexcitaţie

 

- fără tulburări de ritm

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- cu tulburări de ritm

INAPT

20

Implantare de pacemaker

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

21

Pericardita constrictivă

INAPT

 

Vasculopatii arteriale şi arteriolare

 

 

a) funcţionale

INAPT

INAPT

RETRAS

APT

APT

 

b) organice

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

22

Tratament cronic cu anticoagulant

INAPT

INAPT

APT ÎN FUNCŢIE DE BAREMUL BOLII DE BAZĂ - APRECIERE INDIVIDUALĂ

23

Hipertensiune arterială

 

A. esenţială

 

 

a) stadiul I OMS

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) stadiul II OMS

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) stadiul III OMS

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

B. secundară

INAPT

INAPT

EVALUARE INDIVIDUALĂ ÎN FUNCŢIE DE BOALA DE BAZĂ ŞI VALOAREA T. A.

 

C. cu evoluţie accelerată

INAPT

24

Hipotensiune arterială (sub 90 mm Hg sistolică)

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

25

Insuficienţă cardiacă - clasa III-IV

INAPT

 

- clasa II

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- clasa I

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

26

Ulcer gastric şi/sau duodenal

 

a) cu localizare unică şi necomplicată

APT DUPĂ VINDECARE

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI PANĂ LA VINDECARE, EDS DE CONTROL

 

b) cu localizare multiplă şi/sau complicată

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

27

Suferinţe poststomac operat sindrom postprandial precoce, sindrom postprandial tardiv, sindrom de ansă aferentă

 

- uşoare

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- moderate/severe

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- ulcer peptic postoperator

INAPT

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

28

Enterocolopatii cronice

 

a) fără malnutriţie

APT

 

b) cu malnutriţie

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

29

Boala Crohn şi rectocolita ulcero- hemoragică

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

30

Hepatita cronică virală

 

a) inactivă şi purtători sănătoşi

APT cu reexaminări la 3 luni

APT cu reexaminări la 3 luni

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

b) activă****

APT după tratamentul antiviral dacă a răspuns susţinut

REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT după tratament antiviral cu remisiune

REEXAMINARE LA 6 LUNI

31

Hepatitele autoimune, steatohepatitele

INAPT

APT după remisiune clinic-biologică cu reexaminare la 6 luni

APT după tratament cu remisiune clinic-biologică cu reexaminare la 6 luni

32

Ciroza hepatică

 

- compensată

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- decompensată

INAPT

33

Pancreatită

 

a) acută

 

RETRAS PENTRU INTERNARE ŞI EVALUARE ULTERIOARĂ

 

b) cronică

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

34

Nefropatii cronice difuze sau focale, uni- sau bilaterale

 

A. acute: glomerulonefrite acute, pielonefrite acute

INAPT

RETRAS PENTRU INTERNARE ŞI EVALUARE DUPĂ VINDECAREA BOLII

 

B. cronice: glomerulonefrite cronice, pielonefrite cronice

 

 

a) fără insuficienţă renală

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) cu insuficienţă renală

 

 

- uşoară şi moderată

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI*

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- severă (boala cronică de rinichi stadiul IV, V)

INAPT

35

Anemii

 

a) aplastice

INAPT

 

b) hipocrome, hemolitice, macrocitare

c) severe simptomatice

INAPT

RETRAS ŞI EVALUARE DUPĂ TERMINAREA TRATAMENTULUI

36

Sindroame hemoragice active şi hemoragipare

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

37

Diabetul zaharat

 

a) de tip 2 - fără complicaţii

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI ŞI FĂRĂ EPISOADE DE HIPOGLICEMIE

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

- cu complicaţii grave

INAPT

 

b) de tip 1 şi 2 insulinonecesitant - fără complicaţii

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

- cu complicaţii grave

INAPT

38

Dislipemie

APT

APT

APT LA APRECIEREA MEDICULUI SPECIALIST

39

Hiperuricemie

APT

 

III. BOLI OFTALMOLOGICE

40

Sechele cicatriciale inclusiv ale polului posterior cu diminuări ale acuităţii vizuale după aprecierea acuităţii vizuale restante

INAPT

INAPT

APT cu AV>1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

41

Atrofia nervilor optici cu modificarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

42

Neuropatia optică juxtabulbară

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT CU AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

43

Hemeralopia esenţială

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

44

Retinopatia pigmentară

INAPT

INAPT

INAPT

APT cu AV > 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

45

Glaucom

 

a) congenital şi juvenil

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

b) cu unghi deschis compensat AV 1 şi 1/2 şi câmp vizual afectat (mărirea petei oarbe)

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) cu unghi deschis compensat AV 1/2 şi 1/3 şi câmp vizual afectat mai mult de 10 grade în periferie

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

d) cu unghi închis reversibil operat

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

e) cu unghi închis ireversibil

INAPT

INAPT

INAPT

APT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

46

Nistagmus

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT CU AV >= 1/3

47

Corpi străini intraoculari şi sechelele acestora

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3

48

Cataractă

 

a) congenitală

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT POSTOPERATOR CU AV >= 1/3

 

b) presenilă/senilă, complicată şi patologică

APRECIERE INDIVIDUALĂ CU RESPECTAREA LIMITELOR AV

APT POSTOPERATOR CU AV >= 1/2 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

49

Afachie

 

a) cu corecţie aeriană

INAPT

INAPT

APT CU AV >= 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU AV >= 1/3 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) cu lentile de contact

INAPT

APT CU AV > 1/2

APT CU AV > 1/4

APT CU AV > 1/4

50

Pseudoafachie uni/bilaterală

APT cu AV > 1/2

APT CU VAO > 1/2

APT CU AV > 1/4

APT CU AV > 1/4

51

Lipsa unui glob ocular şi lipsa vederii binoculare (gradele 2-3)

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU AV >= 1/2

52

Deformări cicatriciale palpebrale necorectabile prin operaţie, dacă afectează mobilitatea globului ocular şi protecţia corneei

INAPT

INAPT

INAPT

APT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE

53

Ptoza palpabrală dacă acoperă mai mult de 0,5 din cornee

INAPT

INAPT

INAPT

APT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE

54

Obstrucţia căilor lacrimale cu epiforă

APT FUNCŢII BIROU, FĂRĂ NOXE

55

Strabism paralitic

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU AV >= 1/2

56

Strabism cu AV sub limita admisă, fără vedere binoculară şi deviere >20 grade

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

57

Uveite, corioretinite şi sechelele lor

INAPT

APT CU AV >= 1/2

APT CU AV >= 1/2 ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

58

Limite necesare de acuitate vizuală la distanţă

 

a) pentru candidaţi sub 40 de ani

VAO = 1 SAU 1 ŞI 1/2 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 2 dsf ŞI +,- 1,5 d cyl.)

 

 

 

 

pentru candidaţi peste 40 de ani

VAO = 1 SAU 1 ŞI 1/2 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 4 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)

 

 

 

 

b) pentru personalul angajat - sub vârsta de 40 de ani

 

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 3 dsf ŞI +,- 2 d cyl.)

 

pentru personalul angajat peste vârsta de 40 de ani

 

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)

VAO = 2/3 SAU 1 ŞI 1/3 (SE ADMITE CORECŢIE DE +,- 5 dsf ŞI +,- 2,5 d cyl.)

59

Anizometropie

INAPT

INAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsf

INAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsf

INAPT CU DIFERENŢA MAI MARE DE +,- 3 dsf

60

Discromatopsii determinate pe baza tabelelor pseudoizocromatice, pentru funcţiile la care se prevede condiţia de simţ cromatic normal

 

a) acromatopsia; monocromazie, dicromazie

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

b) tricomazie tip A

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

c) tricomazie tip B

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

d) tricomazie tip C

APT CU RĂSPUNS POZITIV LA CROMATOSCOP

 

IV. AFECŢIUNI ORL

61

Afecţiuni ORL congenitale cu tulburări funcţionare

INAPT

INAPT

INAPT

APT

62

Sechele după afecţiuni cronice sau traumatice cu tulburări funcţionale

INAPT

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

63

Paralizii în sfera ORL

INAPT

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

64

Stenoze în sfera ORL cu tulburări funcţionale

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI TIMP DE 2 ANI

65

Otita medie supurată cronică uni sau bilaterală şi otomastoidita cronică supurată uni- sau bilaterală

INAPT

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

66

Sechele postotoreice cu timpan cicatricial fără tulburări funcţionale

APT

67

Timpanoscleroza-otita fibroadezivă şi otita cicatricială cu perforaţie de timpan cu tulburări funcţionale

INAPT

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI AUDIOGRAMA

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI (AUDIOGRAMA)

68

Otoscleroza operată sau protezată

INAPT

APT CU RECUPERAREA AUZULUI ÎN LIMITELE PREMISE DE BAREM ŞI REEXAMINARE LA 3-6 LUNI

69

Surdităţile de percepţie cu auz sub limita admisă de barem pentru fiecare categorie

INAPT

APT CU PROTEZARE AUDITIVĂ DACĂ COMPENSAREA AUDITIVĂ REALIZATĂ ADUCE AUZUL ÎNCADRABIL ÎN LIMITELE BAREMULUI EXISTENT

70

Afecţiuni vestibulare periferice necompensate

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

71

Sinuzita supurată cronică uni sau bilaterală, hiperplazică şi alergoinfectată

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

72

Polipoza nazală

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ŞI CONTROL LA 3-6 LUNI

73

Deviaţia septului nazal - cu tulburări funcţionale

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ ŞI CONTROL LA 3-6 LUNI

74

Alergia nazo-sinuzală

INAPT

APT CU CONTROL LA 3-6 LUNI

75

Ozena

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ

76

Boli inflamatorii acute şi cronice (în sfera ORL, sifilis, TBC)

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

77

Tumori benigne cu tulburări funcţionale

INAPT

APT CU CONTROL ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ

78

Tumori maligne

INAPT

APT DUPĂ TRATAMENT CU APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

V. BOLI ENDOCRINE

79

Boli hipofizare

 

a) Afecţiuni cu hipersecreţie hormonală (tumori hipofizare cu tulburări neurooftalmice, gigantoacromegalie, acromegalie, sindrom Cushing, macroprolactinoame, macroadenoame nesecretante)

INAPT

 

b) afecţiuni cu hiposecreţie hormonală (nanism, panhipopituitarism, diabet insipid)

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

80

Boli tiroidiene

 

a) afecţiuni cu exces hormonal (tireotoxicoza)

INAPT

INAPT

APT DUPĂ ECHILIBRARE TERAPEUTICĂ, CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

b) afecţiuni cu deficit hormonal (mixedem congenital şi dobândit)

INAPT

INAPT

APT DUPĂ ECHILIBRARE TERAPEUTICĂ, CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

 

c) guşa endemică oligosimptomatică

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

d) guşa mare (grad III- IV OMS)

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

81

Boli paratiroidiene

 

a) afecţiuni cu hipersecreţie hormonală (hipertiroidism primar - boala Recklinghauasen)

INAPT

APT DUPĂ TERAPIE CHIRURGICALĂ, CU REECHILIBRARE BIOCHIMICĂ ŞI HORMONALĂ

 

b) afecţiuni cu hiposecreţie hormonală (tetanie, cu manifestări confirmate prin electromiogramă biochimic şi hormonologic)

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

82

Boli ale suprarenalei (cu deficit hormonal - insuficienţa corticosuprarenală cronică sau cu hipersecreţie hormonală - sindrom Cushing, feocromocitom)

INAPT

APT EVALUARE DUPĂ TRATAMENT CHIRURGICAL

83

Obezitatea (cu IMC > 40 kg/mp)

INAPT

APT DUPĂ SCĂDEREA IMC SUB 35 KG/MP

84

Boli ale pancreasului

 

a) cu hipersecreţie hormonală a celulelor beta (insulino, hiperplazie insulară)

INAPT

 

VI. BOLI CHIRURGICALE

85

Stări postoperatorii şi posttraumatice, convalescenţă prelungită, sechele cicatriciale sau organice cu tulburări funcţionale, redori articulare, impotenţă funcţională etc.)

INAPT

APRECIERE DUPĂ VINDECARE

86

Boli ale esofagului (stenoze cicatriciale, diverticuli, spasme etc.) , însoţite de tulburări funcţionale

INAPT

APRECIERE DUPĂ VINDECARE

87

Hernii şi eventraţii abdominale

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

88

Hidrocel şi varicocel:

 

a) voluminos sau recidivant

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

 

b) moderat

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

89

Boli ano-rectale (prolaps, stenoza, hemoroizi complicaţi, fisuri, fistule, abces, flegmon peri-ano- rectal)

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

90

Boli ale glandelor endocrine cu indicaţii chirurgicale

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

91

Afecţiuni arteriale

 

a) arterite stadiul I şi II

INAPT

APT

 

b) arterite stadiul III şi IV

INAPT

 

c) stenoze, anevrisme, fistule arterio-venoase

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

92

Afecţiuni venoase

 

a) varice hidrostatice cu reflux

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

 

b) varice hidrostatice cu tulburări trofice

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ ŞI TRATAMENT

 

c) insuficienţă cronică venoasă, tromboză venoasă şi sechele grave ale flebitelor

INAPT

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

93

Boli uro-genitale:

 

a) malformaţii congenitale sau dobândite (rinichi ectopic, rinichi mobili, ectopie testiculară, deviaţii uterine, prolaps genital etc.)

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE

 

b) inflamatorii cronice (cistită, prostatită metroanexită etc.)

INAPT

APT CU REEXAMINARE DUPĂ 3 ŞI 6 LUNI

 

c) litiaza renală

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

d) tumori renale, uroteliale, prostatice şi testiculare

INAPT

INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT REEXAMINARE LA 3-6 LUNI ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIE

94

Boli hepatobiliare:

 

a) litiaza asimptomatică

INAPT

APT

 

b) litiaza biliară simptomatică

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

 

c) neoplasmul hepatic sau al căilor biliare

INAPT

 

d) chist hidatic hepatic

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

95

Afecţiuni pancreatice: cu indicaţii chirurgicale

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

96

Tumori ale tubului digestiv

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

 

VII. AFECŢIUNI TRAUMATOLOGICE ŞI ORTOPEDICE

97

Complicaţii postoperatorii şi post-traumatice: întârzieri în consolidare, calus vicios, redori articulare, sindrom algodistrofic posttraumatic etc.)

INAPT

INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

98

Retracţii ale muşchilor, tendoanelor, aponevrozelor şi capsulelor articulare cu tulburări funcţionale

INAPT

INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

99

Osteomielita cronică şi alte afecţiuni inflamatorii cronice osteoarticulare şi musculotendinoase

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE LA 6 LUNI

100

Osteodistrofii în stadiul avansat

INAPT

INAPT PÂNĂ LA TRATAMENT ŞI REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

101

Anchiloze ale articulaţiilor mari

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

102

Pseudoartrozele oaselor lungi

INAPT

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT DUPĂ REZOLVARE CHIRURGICALĂ CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

103

Anchiloze articulare cu tulburări funcţionale accentuate ale mersului, ortostatismului şi prehensiunii

INAPT

104

Malformaţii şi boli eredocongenitale ale aparatului locomotor

INAPT

105

Afecţiuni congenitale sau dobândite ale coloanei vertebrale cu tulburări funcţionale importante

INAPT

106

Reumatismul inflamator

INAPT

APT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

107

Osteoartropatii neurogene endocrine, metabolice din bolile limfohematopoietice ale adultului

INAPT

APT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

108

Sechele posttraumatice sau ale altor boli osteoarticulare

INAPT

APT CU TRATAMENT MEDICAMENTOS SAU CHIRURGICAL ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

109

Afecţiuni congenitale sau dobândite ale aparatului locomotor

 

a) cu tulburări accentuate în mers, ortostatism şi prehensiune

INAPT

 

b) cu tulburări minime în mers, ortostatism şi prehensiune

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 1 AN

 

VIII. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

110

Sarcina normală

 

a) de la 25 la 33 săptămâni

RETRAS

RETRAS

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) de la 33 la 38 săptămâni

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

111

Sarcina cu risc obstetrical crescut

RETRAS

APRECIERE INDIVIDUALĂ

112

Infecţii, boli inflamatorii ale aparatului genital feminin (vulvovaginite, metroanexite)

APT CU TRATAMENT

113

Tumori benigne necomplicate ale aparatului genital feminin

APT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

114

Cazuri particulare: chist de ovar torsionat, sarcină extrauterină, fibrom uterin hemoragic

INAPT

APT DUPĂ TRATAMENT CHIRURGICAL

115

Tumori maligne ale aparatului genital feminin

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ DUPĂ TRATAMENT

116

Tulburări de statică pelvină - prolaps genital de stadiul I, II şi III

INAPT

APT DUPĂ VINDECARE CHIRURGICALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ DUPĂ TRATAMENT

 

IX. BOLI NEUROLOGICE

117

Paroxisme cerebrale neepileptice (crize vertiginoase, crize de origine anoxică, toxică metabolică, crize de origine psihică; migrenă; tetania şi narcolepsia etc.)

 

a) criză unică

INAPT

RETRAS TEMPORAR REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

INVESTIGAŢII ŞI APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) crize repetate

INAPT

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

118

Traumatisme cranio-cerebrale

 

a) sechele accentuate senzitivo-motorii + epilepsie posttraumatică

INAPT

 

b) sechele moderate senzitivo-motorii, fără epilepsie posttraumatică

INAPT

INAPT

APT CU TRATAMENT ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) microsechele fără tulburări funcţionale

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 1 AN

 

d) reacţie post-comoţională tranzitorie

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN

119

Traumatisme vertebro-medulare

 

a) sechele accentuate persistente, cu tulburarea funcţiilor medulare şi radiculare

INAPT

 

b) microsechele fără tulburări funcţionale

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 1 AN

120

Deficienţe neuromotorii permanente de origine centrală şi periferică, de etiologie diversă

 

a) plegii uni- sau bilaterale

INAPT

 

b) pareze uni- sau bilaterale, neevolutive (forme uşoare)

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 1 AN

121

Sindroame: piramidal, extrapiramidal, cerebelos, vestibular, senzitiv, precum şi disfazia, dischinezia, boala de acceleraţie şi cheson

 

a) cu deficienţe funcţionale mari uni- sau bilaterale cu potenţial evolutiv

INAPT

 

b) cu simptomatologie discretă, stabilizată

INAPT

APT CU APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU REEXAMINARE ŞI DISPENSARIZARE LA 6 LUNI

122

Afecţiuni musculare

 

a) distrofii musculare progresive

INAPT

 

b) miopatii endocrine

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

c) distrofia miotonică şi sindroame miotonice

INAPT

 

d) polimiozite

INAPT

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

e) miastenia şi sindroame miastenice

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

123

Afecţiuni ale sistemului nervos periferic

 

a) cu deficienţe senzitivo-motorii mari cu potenţial evolutiv

INAPT

 

b) cu deficienţe senzitivo-motorii discrete fără potenţial evolutiv

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 1 AN

 

c) cu sindrom senzitiv iritativ (nevralgia trigeminală, facială, cervicală, sciatică etc.)

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

124

Neuroinfecţii primare şi secundare

 

a) cu sechele minime compensate

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) cu sechele mari cu şi fără potenţial evolutiv

INAPT

125

Determinări nevraxiale ale afecţiunilor vasculare, inclusiv microsimptomatologia respectivă şi atacurile ischemice tranzitorii

 

I. Hemoragii cerebrale prin ruptură de malformaţii vasculare cerebrale, rezolvate chirurgical, fără sechele neurologice şi fără semne de epilepsie (EEG - normal)

 

a) supratentoriale

INAPT

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) subtentoriale

INAPT

APT CU REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

II. AIT şi RIND - fără sechele neurologice şi cu identificarea şi tratarea factorilor de risc vascular

INAPT

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 3 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

III. AVC - cu sechele neurologice

INAPT

126

Afecţiuni eredodegenerative şi boli demielinizante (de exemplu, leuconevraxita) a) scleroza multiplă şi alte afecţiuni demielinizante cu tulburări funcţionale mici

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

b) boli eredodegenerative cu tulburări funcţionale mici

INAPT

INAPT

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

127

Epilepsiile (şi comemorative de crize comisiale) confirmate clinic, EEG, anamnestic

INAPT

128

Tumori intracerebrale şi vertebrale

 

a) maligne primitive sau secundare

INAPT

 

b) benigne - operate, fără sechele neurologice

- supratentoriale

- subtentoriale

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

APT CU DISPENSARIZARE ŞI REEXAMINARE LA 6 LUNI

 

X. TULBURĂRI PSIHICE

129

Tulburări mentale organice, inclusiv simptomatice (demenţa Alzheimer, demenţa vasculară, demenţa în boala Pick, Creutzfeld-Jacob, Huntington, Parkinson, SIDA, tulburări mentale datorate leziunilor disfuncţiei cerebrale şi bolilor somatice)

INAPT

130

Tulburări mentale şi comportamentale datorită utilizării de substanţe psihoactive

 

a) intoxicaţie acută

INAPT

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

 

b) utilizare nocivă

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

c) sindrom de dependenţă la alcool

INAPT

 

d) sindrom de dependenţă la alte droguri

INAPT

 

e) stare de sevraj

INAPT

INAPT

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

131

Schizofrenie

 

a) în evoluţie

INAPT

 

b) remisă cu defect

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

132

Tulburare schizotipală

INAPT

INAPT CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

INAPT CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

133

Tulburări delirante persistente (paranoia, parafrenia, delir senzitiv de relaţie)

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

134

Tulburări psihotice acute şi tranzitorii

 

a) episod unic

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) recidivă

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

135

Tulburări schizafective

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

136

Tulburări ale dispoziţiei (afective)

 

a) tulburare afectivă bipolară tip I

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) tulburare afectivă bipolară tip II

INAPT

 

c) episod maniacal

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

d) episod depresiv uşor şi moderat

INAPT

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

e) tulburare depresivă recurentă

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

f) episod depresiv sever

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

g) tulburări persistente ale dispoziţiei (distimia, ciclotimia)

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

137

Tulburări nevrotice corelate cu stresul şi tulburări somatoforme

 

a) tulburări anxios fobice

INAPT

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

b) alte tulburări anxioase

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

c) tulburări obsesiv-compulsive

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

d) tulburare posttraumatică de stres

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE LA MAXIMUM 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

e) tulburare de adaptare

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

f) tulburări disociative (fuga psihogenă, amnezia psihogenă, nevroza de depersonalizare)

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

g) tulburări somatoforme

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

h) neurastenie

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

INAPT TEMPORAR CU REEXAMINARE PÂNĂ LA 3 LUNI

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

138

Tulburări de personalitate

 

1. cu tulburări uşoare de comportament

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

2. cu tulburări severe de comportament

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

139

Retardare mentală

INAPT

INAPT

INAPT

INAPT

 

XI. DEFICIENŢE PSIHICE

140

Deficienţe de caracter şi personalitate

APRECIERE INDIVIDUALĂ

141

Deficienţe de dinamică psihică:

 

- caracteristicile de hiperreactivitate

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

- caracteristici de hiporeactivitate

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

142

Deficienţe ale ciclului informare - decizie - reactivitate - autoreglare

INAPT

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

143

Deficienţe ale capacităţii de adaptare:

 

- deficienţe ale capacităţii de învăţare şi compensare

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

- motivarea afectivă absentă

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ

 

- fenomene de inadaptare sau dezadaptare psihică (tulburări psihice determinate de stări patologice, evenimente şi accidente de transport, stări conflictuale, frustrări, oboseală psihică)

INAPT

INAPT

APRECIERE INDIVIDUALĂ


* Cu excepţia mecanicului de locomotivă şi şoferului pentru care este inapt.

** Se va reevalua după vindecare (clinic, radiologic, spirometrie) .

*** Evaluare completă după 90 de zile; vindecarea completă va permite încadrarea ulterioară ca apt.

**** Pentru reacţiile adverse severe pentru tratamentul viral sau imunosupresiv - inapt temporar.

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.259/10 octombrie 2013

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.392/18 noiembrie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

În temeiul prevederilor art. 14 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi componenţa acestor comisii.

Art. 2. - (1) Comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor sunt organizate şi funcţionează în cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, respectiv în cadrul unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice agreate de către acesta şi în cadrul unităţilor sanitare transferate la Ministerul Sănătăţii şi au ca atribuţie elaborarea avizelor de aptitudine medicală şi/sau psihologică în urma examinărilor de specialitate pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

(2) Comisia medicală are în structură următoarele specialităţi medicale:

a) medicină internă;

b) chirurgie generală;

c) oftalmologie;

d) otorinolaringologie;

e) neurologie;

f) psihiatrie.

(3) Din comisia medicală va face parte şi secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical) .

(4) Aprobarea nominală a membrilor comisiei medicale se va face cu respectarea specialităţilor medicale menţionate la alin. (2)

(5) Examinarea psihologică a personalului din transporturi este efectuată de psihologul examinator. Treapta de specializare a psihologilor examinatori este specialist în psihologia transporturilor.

Art. 3. - La nivelul ambulatoriului de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, respectiv la nivelul unităţii medicale şi/sau psihologice agreate de Ministerul Transporturilor nu poate funcţiona decât o singură comisie medicală şi/sau psihologică în siguranţa transporturilor, aprobată de Direcţia medicală din Ministerul Transporturilor şi formată din medicii de specialitate/psihologi examinatori.

Art. 4. - (1) Comisia prevăzută la art. 3 este coordonată de un preşedinte desemnat de către conducerea unităţii medicale şi/sau psihologice dintre membrii respectivei comisii în siguranţa transporturilor şi aprobat de către Direcţia medicală din Ministerul Transporturilor.

(2) În cazul în care unul dintre membrii comisiei medicale este indisponibil, reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în care funcţionează comisia medicală va solicita în scris Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Transporturilor aprobarea pentru înlocuirea acestuia, prezentând în acest scop următoarele documente: contractul de muncă cu minimum 17,5 ore/săptămână, certificatul de membru eliberat de Colegiului Medicilor din România, asigurarea de malpraxis.

(3) Preşedintele comisiei va notifica în scris, înainte cu 5 zile, Direcţiei medicale din Ministerul Transporturilor orice modificare apărută în componenţa comisiei în siguranţa transporturilor.

Art. 5. - (1) Comisia se întruneşte în vederea discutării fişelor medicale şi pentru stabilirea avizelor medicale.

(2) Hotărârile luate sunt consemnate de secretarul comisiei într-un registru de procese-verbale.

(3) Psihologul examinator, după administrarea celor 5 probe obligatorii pentru modurile de transport rutier şi aerian şi 7 probe pentru modurile de transport feroviar şi naval, specifice fiecărei funcţii de transport, întocmeşte profilul psihologic care urmăreşte aspectele specifice exigenţelor funcţiei respective şi emite avizul psihologic.

Art. 6. - Comisiile avizează medical şi psihologic personalul care:

a) se prezintă la examenele de admitere în unităţile de pregătire (calificare) numai pentru funcţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

b) se angajează numai în funcţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

c) îşi schimbă funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor, în cazul în care baremul medical şi/sau psihologic este superior faţă de cel stabilit pentru funcţia deţinută anterior;

d) îşi desfăşoară activitatea în funcţii de siguranţa transporturilor; în acest caz personalul este examinat periodic pe moduri de transport, la cerere, la sesizarea conducerii unităţii sau a organelor de control abilitate;

e) trebuie să se prezinte la controlul medical şi psihologic la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor.

Art. 7. - (1) Persoanele care vor fi examinate vor depune la fişierul de siguranţa transporturilor din cadrul unităţilor agreate/din cadrul ambulatoriilor de specialitate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor adeverinţa medicală de boli cronice eliberată de medicul de familie şi evidenţa zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni.

(2) Comisia va notifica angajatorul dacă personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor nu a finalizat în termen de 10 zile lucrătoare examinările medicale şi psihologice la care a fost programat.

(3) În cazul în care persoana care trebuia examinată nu a finalizat în termenul prevăzut la alin. (2) fişa de examinare, aceasta va relua procedurile de examinare, fişa anterioară fiind anulată.

Art. 8. - Fiecare comisie medicală/psihologică/psiholog examinator trebuie să organizeze şi să gestioneze un fişier de siguranţa transporturilor în care se regăseşte:

a) registrul unic de evidenţă a examinărilor din siguranţa transporturilor, având următoarele rubrici: numele şi prenumele persoanei cu atribuţii în siguranţa transporturilor, codul numeric personal, motivul examinării (angajare, control periodic, schimbare în funcţie) , modul de transport pentru care se solicită avizul, numărul dosarului personal de siguranţa transporturilor şi/sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru) , funcţia din siguranţa transporturilor, seria avizului, avizul obţinut, data eliberării avizului; în cazul unui aviz de inaptitudine se vor menţiona motivul inaptitudinii şi avizul obţinut în urma reexaminării la Comisia Centrală Medicală şi Psihologică în Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, cu data restrictivă a acestuia;

b) dosarul personal de siguranţa transporturilor va conţine: fişele medicale personale tip siguranţa transporturilor şi/sau caietele psihologice, adeverinţele medicale de boli cronice eliberate de medicul de familie şi evidenţa zilelor de concediu medical pe ultimele 12 luni, chestionarele de stare de sănătate specifice fiecărui mod de transport al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, copia avizelor (exemplarul 3) , solicitarea angajatorului sau a persoanei fizice;

c) comisia este obligată să păstreze 5 ani dosarul cu toate documentele medicale şi psihologice ce au stat la baza emiterii avizului, cu excepţia celor eliberate pentru modul de transport naval, pentru care acestea se vor păstra 6 ani;

Art. 9. - Rezultatele examinărilor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor vor fi înscrise în fişele medicale personale tip siguranţa transporturilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. - (1) Comisia medicală/Psihologul examinator prezintă Direcţiei medicale din Ministerul Transporturilor rapoarte lunare privind activitatea desfăşurată, care conţin următoarele informaţii:

a) numărul total de examinări;

b) numărul de examinări pe mod de transport (rutier, feroviar, naval, aerian) ;

c) numărul de examinări pe tipuri (şcolarizare, angajare, schimbarea funcţiei, examinare periodică etc.) ;

d) numărul de inapţi, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat inapt, modul de transport;

e) numărul de avize restrictive, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat apt cu restricţii, modul de transport.

(2) Comisia va transmite on-line direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, în termen de două zile, numele persoanei examinate şi avizul de aptitudine/inaptitudine.

Art. 11. - (1) În urma examinării, comisia medicală/psihologică va elabora unul dintre avizele de aptitudine/inaptitudine medicală şi/sau psihologică prezentate în anexe nr. 7, respectiv: apt, apt cu restricţii/recomandări, inapt temporar, inapt.

(2) Modelele avizelor sunt prezentate în anexa nr. 3 - Aviz medical şi în anexa nr. 4 - Aviz psihologic. Acestea vor fi tipizate, înseriate şi numerotate.

(3) Rezultatele examinărilor medicale şi/sau psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa navigaţiei maritime şi/sau fluviale vor fi înscrise în fişele medicale personale conform anexei nr. 2, eliberându-se, pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor maritime, certificatul medical şi psihologic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, iar pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor fluviale avizul medical şi cel psihologic, conform anexei nr. 3 şi anexei nr. 4. Persoana care va solicita examinarea va completa Chestionarul stare de sănătate, conform anexei nr. 1, care se va ataşa la fişa de examinare.

(4) Avizul medical de inaptitudine se va elibera de către comisia medicală în 4 exemplare autocopiative şi se va comunica de îndată, în scris, angajatorului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti în vederea înştiinţării de către aceasta a medicului de familie, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va rămâne la fişierul de siguranţa transporturilor.

(5) Avizul psihologic de inaptitudine se va elibera de către comisia psihologică/psihologul examinator în 3 exemplare autocopiative şi se va comunica de îndată, în scris, angajatorului, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va rămâne la fişierul de siguranţa transporturilor.

Art. 12. - (1) Avizele medicale de aptitudine, conform anexei nr. 3, precum şi certificatele medicale şi psihologice, conform anexei nr. 5, se întocmesc în 4 exemplare autocopiative şi se semnează de către preşedintele comisiei. Originalul avizului este transmis unităţii angajatoare în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii avizului, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fişierul de siguranţa transporturilor, iar al patrulea exemplar se va trimite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

(2) Avizele psihologice de aptitudine, conform anexei nr. 4, se vor elibera de către psihologul examinator în 3 exemplare autocopiative şi se vor comunica în maximum 5 zile, în scris, angajatorului, persoanei fizice examinate, iar un exemplar va rămâne la fişierul de siguranţa transporturilor.

(3) Pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor maritime, după eliberarea avizului psihologic, psihologul examinator va completa rubric㠄psihologie” din anexa nr. 5.

Art. 13. - Avizul de INAPT TEMPORAR, care are caracter provizoriu, va fi urmat în mod obligatoriu de un aviz cu caracter definitiv APT/INAPT, după rezolvarea afecţiunii medicale care a determinat retragerea temporară din funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

Art. 14. - În cazul avizelor de INAPT sau APT CU RESTRICŢII, se vor menţiona posibilitatea de contestaţie, termenul de efectuare a acesteia, precum şi locul unde se va depune contestaţia.

Art. 15. - (1) Contestaţia avizului medical sau psihologic se poate face în termen de 30 de zile de la data emiterii avizului de către unitatea medicală/psihologică la Direcţia medicală din Ministerul Transporturilor, de către persoanele juridice angajatoare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice, şi va fi însoţită de o recomandare din partea unităţii angajatoare. Pot depune contestaţii şi persoanele fizice care au solicitat în nume propriu examinările medicale/psihologice pentru siguranţa transporturilor în vederea angajării.

(2) Direcţia medicală va comunica acordul pentru reexaminarea medicală sau psihologică solicitantului, Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor de la Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, comisiei medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care l-a declarat inapt ş; unităţii angajatoare.

(3) Comisia medicală şi/sau psihologică/Psihologul examinator care l-a declarat inapt va transmite Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor, până la data programată, o copie după documentaţia medicală sau psihologică în care vor fi raportate motivele care au condus la stabilirea avizului contestat. Copia va fi adnotată cu sintagma „conform cu originalul”.

Art. 16. - Solicitarea de reexaminare întocmită de persoana fizică şi de către angajator va fi însoţită de o fişă personală, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, o caracterizare profesională din partea unităţii şi o copie după avizul de inaptitudine.

Art. 17. - În cazul şcolilor/centrelor de pregătire profesională pentru funcţiile cu atribuţii în siguranţa transporturilor, autorizate de Ministerul Transporturilor, unde examenele medicale şi psihologice constituie o condiţie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord între comisie şi conducerea şcolii/centrului, la solicitarea scrisă a acesteia.

Art. 18. - Este interzisă deţinerea de documente de examinare de către examinat pe perioada completării fişei de examinare.

Art. 19. - Avizele medicale şi psihologice eliberate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor vor avea aplicate ştampila unităţii, lângă semnătura preşedintelui comisiei, precum şi ştampila cu timbru sec, în partea dreaptă sus a avizului. Conţinutul şi forma ştampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ştampilei cu tuş.

Art. 20. - (1) Seria avizelor va cuprinde indicativul judeţului în care se află unitatea medicală/psihologică, iar numărul avizului va avea două componente: prima componentă va fi identică cu numărul certificatului de agreare, iar a două va fi identică cu numărul curent al avizului.

(2) Tipizatele vor fi achiziţionate de fiecare unitate medicală/psihologică agreată conform reglementărilor în vigoare.

(3) Tipizatele se înregistrează în registrul unic, iar evidenţa seriilor/numerelor eliberate, precum şi aplicarea ştampilei cu timbru sec şi a celei cu tuş se vor realiza conform organizării interne a fiecărei unităţi medicale/psihologice agreate.

Art. 21. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 22. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai Marinescu,

secretar general adjunct

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

CHESTIONAR STARE DE SĂNĂTATE

 

Categoria examinată:

 Angajare

 Verificare periodică

 Examinare la solicitare

Nume:

 

Prenume:

Data naşterii:

Sex:  Masculin  Feminin

Ocupaţie:

 

Domiciliu/Reşedinţă:

 

Angajator:

De când ?

Activitate actuală:

 

Ultima examinare pentru siguranţa circulaţiei:

Policlinică (unitatea sanitară) :

Data:

Aţi fost desemnat vreodată inapt pentru siguranţa circulaţiei

 Nu              Da

Dac㠄Da”: Data:

Detalii:

 

Aveţi probleme cu sănătatea ?

 Nu              Da

Dac㠄Da”: Care

Aţi avut probleme de sănătate sau accidente legate de muncă de la ultima examinare ?

 Nu              Da

Dac㠄Da”: Detalii:

Aţi avut în ultimii 5 ani vreo boală, accidente, răniri, otrăviri, care să necesite spitalizare sau intervenţie chirurgicală ?

 Nu              Da

Dac㠄Da”: Care

Aţi fost examinat psihologic vreodată ?

 Nu              Da

Dac㠄Da”: Pentru ce

Luaţi medicamente în prezent ?

 Nu              Da

Dac㠄Da”: Care sunt acestea şi pentru ce afecţiune?

Medicamente:

Dozare:

Data primei prescripţii:

Motiv:

Fumaţi ?

 Nu           Fost fumător din data de:                                    Da

Dac㠄Da”: Cât?

Consumaţi băuturi alcoolice?

 Nu              Da

Dac㠄Da”: Cât zilnic?

Consumaţi droguri sau substanţe etnobotanice

 Nu              Da

Dac㠄Da”: Ce şi cât?

 

Aţi avut sau aveţi una dintre bolile de mai jos (Răspundeţi la fiecare întrebare cu da sau nu; dacă da, vă rugăm precizaţi la observaţii.)

 

 

da

nu

 

da

nu

 

da

nu

 

da

nu

Boli ale ochilor/Operaţii la ochi

 

 

Sindrom de apnee în somn (opriri ale respiraţiei în timpul somnului)

 

 

Boli cardiace

 

 

Diabet zaharat

 

 

Ameţeli, cazuri de leşin, pierderea cunoştinţei

 

 

Probleme psihice

 

 

Boli gastro-intestinale

 

 

Cancer

 

 

Insomnii

 

 

Dezintoxicări datorate consumului de alcool, medicamente, droguri

 

 

Surzenie

 

 

Boli renale

 

 

Epilepsie, paralizie

 

 

Astm sau boli ale plămânilor

 

 

Boli ale sângelui (de exemplu, anemie)

 

 

Femei: Sunteţi gravidă

 

 

Alte boli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii:

Prin aceasta declar ca datele de mai sus le-am completat cu atenţie, nu am dat date false şi nici nu am ascuns informaţii importante.

 

Localitate, data

...........................

Semnătura solicitantului/solicitantei

.................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

.................... (unitatea)

Nr. fişă ......./...............

Operator de date cu caracter personal nr. .........................................

 

FIŞĂ MEDICALĂ PERSONALĂ TIP SIGURANŢA TRANSPORTURILOR

Examinare pentru* ........................

 

Dl (dna) .............. C.I. seria ........ nr. ...... CNP ........, emitent ............./....../20....

Domiciliul actual: localitatea .................., str. ............ nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ...............

Şcoala/Unitatea angajatoare ................. funcţia ............, vechime în S.C. .......... ani

 

Declar că până în prezent nu am avut pierderi de cunoştinţă.

Declar că nu am mai fost examinat la altă comisie pentru aceeaşi funcţie.

De asemenea, mă oblig să anunţ medicul de familie că, prin natura serviciului, particip la siguranţa transporturilor.

………....................................................

semnătura persoanei examinate

 

CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE ........................................................ proces-verbal nr. ........ data ............

Dg. ...................................................................................................................................................................................

Avizul: APT/INAPT pentru .........................................................................................................................................

Recomandări: .................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Aviz valabil până la data de ...................

 

Preşedintele comisiei - semnătura, parafa

..........................................................................

Antecedente personale

(se atestă de medicul internist pe baza fişei de consultaţie sau pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie)


* Admiterea în şcoală, angajare, reangajare, schimbare de funcţie, control periodic, sesizare.

 

1. MEDICINĂ INTERNĂ: nr. reg. ........ data ..............

T.A. ........ puls ........... EKG (se efectuează persoanelor examinate la angajare şi anual după vârsta de 40 de ani) .............

Dg. .................................................................................

Propuneri APT/INAPT

Recomandări .................................................................

Medic,

...................................

(semnătura şi parafa)

2. CHIRURGIE GENERALĂ: nr. reg. ........ data ..............

Dg. .................................................................................

Propuneri APT/INAPT

Recomandări .................................................................

Medic,

...................................

(semnătura şi parafa)

3. OFTALMOLOGIE: nr. reg . ....................... data ....................................

 

Vedere

 

OD = ............

OS = .............

după corecţie

 

OD = ........... cu .... d ............

OS = ........... cu .... d .............

 

câmp vizual ...........................

*TIOD .......... *TIOS .............


* Se va efectua persoanelor examinate cu vârsta peste 45 de ani, cu o periodicitate de 2 ani.

 

Simţ cromatic: tabele pseudoizocromatice ......................................................

anomaloscop ..............................................................................

cromatoscop ..............................................................................

Dg. ..............................................................................

Propuneri APT/INAPT

Recomandări ..............................................................................

Medic,

...................................

(semnătura şi parafa)

4. ORL: nr. reg . ....................... data ....................................

Voce şoptită VS                                              UD ............. US ................

Voce conversaţie VC                          UD ............. US .................

Audiometrie:

Examen clinic obiectiv şi funcţional

Dg. .................................................................................

Propuneri APT/INAPT

Recomandări ........................

Medic,

...................................

(semnătura şi parafa)

5. NEUROLOGIE: nr. reg. ......... data ......................

EEG pentru funcţiile din baremele I şi II

Dg. .................................................................................

Propuneri APT/INAPT

Recomandări .................................................................................

Medic,

...................................

(semnătura şi parafa)

6. PSIHIATRIE: nr. reg. ........ data ..............

Dg. .................................................................................

Propuneri APT/INAPT

Recomandări .................................................................................

Medic,

...................................

(semnătura şi parafa)

LABORATOR ANALIZE MEDICALE: nr. reg . ....................... data ....................................

Hemoleucograma completă ............... Test serologic lues/VDRL ...............

Glicemie................................................................................. Test HIV ..................

GGT .................................................................................

Colesterol total .................................................................................

Uree .................................................................................

Fibrinogen .................................................................................

Sumar urină .................................................................................

Creatinină .................................................................................

Analize toxicologice pentru depistarea drogurilor .................................................................................

Medic,

...................................

(semnătura şi parafa)

La recomandările medicilor examinatori se vor efectua Rx. pulmonar sau ecografie, precum şi alte investigaţii clinice şi paraclinice.

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITATEA .................................

........................................................

Nr. ......................../.........................

 

SERIA ............... Nr. .........................

 

Domnul/Doamna

.........................

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

CI seria ....... nr. ...... născut(ă) la data ..........., fişa medicală personală tip siguranţa transporturilor nr. ......./..........., pentru funcţia cu responsabilitate în siguranţa transporturilor ............. din cadrul unităţii .................

 

UNITATEA .................................

........................................................

Nr. ......................../.........................

Către:

Unitatea .................................

 

SERIA ............... Nr. .........................

AVIZ MEDICAL

 

Domnul/Doamna .............

CI seria ....... nr. ...... născut(ă) la data ..........., a fost examinat(ă) /reexaminat(ă) pentru (angajare, şcolarizare, control periodic, schimbare de funcţie, sesizare, contestaţie) .......... la data de .......... cu fişa medicală personală tip siguranţa transporturilor nr. ...... pentru funcţia cu responsabilitate în siguranţa transporturilor ............. din cadrul unităţii ............. şi a obţinut avizul: ........................................................................

..........................................................................................................

Recomandări: .................................................................................

..........................................................................................................

 

Acest aviz poate fi contestat în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă, putând beneficia de reexaminare la Comisia Centrală Medicală şi Psihologică în Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare.

AVIZ

 APT

 

 INAPT

 

 APT CU RESTRICŢII/RECOMANDĂRI

 

 INAPT TEMPORAR

PREŞEDINTELE COMISIEI,

(MEDICALE SAU CENTRALE DE SIGURANŢA TRANSPORTURILOR)

.................................................................................

Loc ştampilă unitate

Loc ştampilă unitate

PREŞEDINTELE COMISIEI,

(MEDICALE SAU CENTRALE DE SIGURANŢA TRANSPORTURILOR)

.................................................................................

 

 

Se păstrează la unitatea emiţătoare.

 

 

ANEXA Nr. 4

 

UNITATEA .................................

........................................................

Nr. ......................../.........................

 

SERIA ............... Nr. .........................

 

Domnul/Doamna

.........................

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

CI seria ....... nr. ...... născut(ă) la data ..........., caiet psihologic personal pentru siguranţa transporturilor nr. ....../........., pentru funcţia cu responsabilitate în siguranţa transporturilor din cadrul unităţii ................

 

UNITATEA .................................

........................................................

Nr. ......................../.........................

Către:

Unitatea .................................

 

SERIA ............... Nr. .........................

AVIZ PSIHOLOGIC

 

Domnul/Doamna .............

CI seria ....... nr. ...... născut(ă) la data ..........., a fost examinat(ă) /reexaminat(ă) pentru (angajare, şcolarizare, control periodic, schimbare de funcţie, sesizare, contestaţie) .......... la data de .......... cu fişa medicală personală tip siguranţa transporturilor nr. ...... pentru funcţia cu responsabilitate în siguranţa transporturilor ............. din cadrul unităţii ............. şi a obţinut avizul: ........................................................................

..........................................................................................................

Recomandări: .................................................................................

..........................................................................................................

 

Acest aviz poate fi contestat în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă, putând beneficia de reexaminare la Comisia Centrală Medicală şi Psihologică în Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare.

AVIZ

 APT

 

 INAPT

 

 APT CU RESTRICŢII/RECOMANDĂRI

 

 INAPT TEMPORAR

PSIHOLOG EXAMINATOR,

........................................................

Loc ştampilă unitate

Loc ştampilă unitate

PSIHOLOG EXAMINATOR,

........................................................

 

Se păstrează la unitatea emiţătoare.

 

 

ANEXA Nr. 5

 

CERTIFICAT MEDICAL ŞI PSIHOLOGIC

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL FITNESS CERTIFICATE

 

Date despre navigator

Seafarer information

 

Numele solicitantului .........................

Last name ...................

Prenumele solicitantului .........................

First name ...................

Data naşterii: ziua ........ luna ........ anul ........

Date of birth: day ..... month ..... year ............

CNP

Locul naşterii: oraşul ........... ţara .................

Place of birth: city ............. country .............

Sexul: masculin ...... feminin ......

Gender: male ......... female .........

Naţionalitate ........... Rang ...........

Nationality .............. Rank ............

Adresa aplicantului ..........................

Address of applicant ........................

Înălţimea ......... Greutatea .......... Tensiunea ........ Pulsul ......... Respiraţia ..........

Height (m) ......... Weight (kg) ....... Blood pressure ..... Pulse ......... Respiration ...........

 

Declaraţia preşedintelui comisiei

Declaration of the president of the committee

 

I. Confirm verificarea documentelor de identificare la punctul de examinare           Da/Nu

Confirm that identification documents were checked at the point of examination   Y/N

 

II. Rezultatele examenelor medicale şi psihologice

Results of medical and psychological examination (section A - I/9 Cod STCW)

 

1. Chirurgie apt/inapt

Surgery fit/unfit

2. Medicină internă apt/inapt

Internal diseases fit/unfit

3. Neurologie apt/inapt

Neurology fit/unfit

4. Psihologie apt/inapt

Psychology fit/unfit

5. Psihiatrie apt/inapt

Psychiatry fit/unfit

6. Test sânge apt/inapt

Blood test fit/unfit

7. ORL apt/inapt

Eyes, ears, nose fit/unfit

8. Oftalmologie apt/inapt

Ophthalmology fit/unfit

9. Stomatologie apt/inapt

Dentistry fit/unfit

 

Aplicantul este direct răspunzător de orice boală care este ascunsă la prezentul examen medical.

The applicant is directly responsible of any illness which. is hidden at the present medical examination.

III. Navigatorul are/nu are nicio tulburare a acuităţii vizuale, a vederii colorate sau orice afecţiune medicală ce poate fi agravată de serviciul pe mare sau să pună în pericol sănătatea altor persoane. Da/Nu

The seafarer has/doesnt have any visual acuity modification, any colour vision modification or any medical condition likely to be aggravated by service at sea. Y/N

IV. Data examinării: zi ..... lună ......... an .............

Date of examination: day ...... month ....... year ............

V. Data expirării certificatului: zi ..... lună ......... an .............

Expiry date of certificate: day ...... month ....... year ............

 

Numele instituţiei autorizate să emită certificatul

Ştampila originală

(name/official stamp)

 

 

Preşedintele comisiei

Nume, prenume, grad profesional persoană autorizată

Signature of the authorized person

 

Am fost informat despre conţinutul certificatului şi despre dreptul de reexaminare conform paragrafului 6 din secţiunea A-I/9.

(Confirm has been informed of the contents of the certificate)

Semnătura aplicantului (în prezenţa medicului examinator) ....................

Signature of applicant (in the presence of the examining physician) .......................

Eliberat în conformitate cu prevederile STCW 1978, cu amendamentele în vigoare, şi ale Convenţiei maritime a muncii MLC 2006

Issued în accordance with the requirements of the STCW 1978, as amended, and the Maritime Labour Convention, 2006

 

ANEXA Nr. 6

 

Unitatea .......................

Adresa .........................

 

FIŞA PERSONALĂ ŞI CARACTERIZAREA PROFESIONALĂ

privind activitatea desfăşurată în siguranţa transporturilor, eliberată de conducerea unităţii

 

Nume: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Prenume: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Vârsta:                         [ ][ ]                 Sex: M [ ]/F [ ]

Data naşterii: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] CNP .......................

Starea civilă:    căsătorit [ ]/necăsătorit [ ]

Studiile:

generale [ ]      liceu teoretic [ ]           liceu tehnic [ ]             şcoală profesională [ ]

superioare [ ] (menţionaţi facultatea) :

Vechime în funcţie: [ ][ ]

Vechime în unitate: [ ][ ]

Funcţia actuală:

Funcţii avute în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei:

Locul de muncă (caracteristici, specificul solicitării, tip de transport feroviar - metrou, auto, naval, aerian)

Se solicită reexaminarea din punct de vedere: medical [ ] psihologic [ ]

pentru motivul: aviz de inaptitudine [ ], restricţie [ ], promovare [ ],

schimbare de funcţie [ ], menţinere în funcţie [ ], la sesizare [ ]

Având în vedere calificarea, experienţa şi activitatea desfăşurată, propunem:

- analizarea şi avizarea pentru menţinerea în funcţia actuală sau în una dintre funcţiile ..........................................................,

.................................................................................................................................................................................................................

existând posibilitatea schimbării şi trecerii pe aceste funcţii;

- ne asumăm răspunderea pentru cele consemnate în prezenta fişă personală.

 

Conducătorul unităţii

Inspector personal

 

NOTĂ

Se transmite de către unitatea angajatoare Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor, înainte de data programată pentru prezentarea la reexaminare a persoanei în cauză, precum şi la laboratoarele de examinări psihologice cu ocazia controlului periodic sau la sesizare.

 

ANEXA Nr. 7

 

AVIZELE

de aptitudine/inaptitudine medicală şi/sau psihologică elaborate de comisia medicală/psihologul examinator

 

a) APT (medical, psihologic) pentru ............ (funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor) , modul de transport ............, tipul de examinare ............ (angajare, schimbare de funcţie, control periodic)

Acest aviz se elaborează pentru candidaţii la examene în şcoli/centre de formare profesională şi personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor care corespund medical/psihologic şi pot fi şcolarizaţi, angajaţi, reangajaţi, menţinuţi sau schimbaţi în altă funcţie cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

b) APT CU RESTRICŢII/RECOMANDĂRI (medical, psihologic) pentru ............ (funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor) , modul de transport ............, tipul de examinare ............ (angajare, schimbare de funcţie, control periodic)

Acest aviz restrictiv medical/psihologic se elaborează pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor care prezintă afecţiuni medicale/diminuarea potenţialului aptitudinal psihologic.

Avizul cu recomandări se referă la personalul cu funcţii în siguranţa transporturilor pentru care medicii specialişti/psihologii indică anumite recomandări în vederea exercitării funcţiei din siguranţa transporturilor.

c) INAPT TEMPORAR (medical) pentru ............ (funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor) , modul de transport ............, tipul de examinare ............ (angajare, schimbare de funcţie, control periodic)

1. Acest aviz are caracter provizoriu şi se emite în cazul internărilor în spital pentru afecţiuni medicale ce necesită tratament, concediu medical, recuperare medicală.

2. În caz de internare, o copie a biletului de ieşire din spital se va anexa la fişa medicală personală tip siguranţa transporturilor în vederea prezentării la comisia medicală de siguranţa transporturilor pentru elaborarea avizului medical de aptitudine/inaptitudine pentru funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

3. După aceasta perioadă, persoana respectivă se va prezenta pentru reexaminare la medicul specialist care a recomandat retragerea temporară.

d) INAPT (medical, psihologic) pentru ............ (funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor) , modul de transport ............, tipul de examinare ............ (angajare, schimbare de funcţie, control periodic)

Acest aviz se elaborează pentru candidaţii la examene în şcoli şi personalul din transporturi care nu corespund din punct de vedere medical şi psihologic pentru şcolarizare, angajare, reangajare sau menţinere în funcţia cu atribuţii în siguranţa transporturilor pentru care s-a solicitat examinarea.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural“, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.133 din 20 noiembrie 2013 al Direcţiei generale dezvoltare rurală Autoritate de management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi cele ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) ;

în temeiul prevederilor art. 1, 21 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 21 din Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural“, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Schema de ajutor de minimis se aplică de la data aprobării acesteia până la 30 iunie 2014.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2013

Nr. 1.357.