MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 746/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 746         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

315. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

 

Acord între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

908. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

 

324. - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 

930. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

935. - Hotărâre privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.256. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică

 

1.446/1.294/2.268. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

 

1.462. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARALAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2013.

Nr. 315.

 

ANEXĂ

 

ACORD

între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state*)

 


*) Traducere.

 

Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian, denumite în continuare părţi contractante,

în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare, referitoare la obligaţia statului acreditar de a înlesni achiziţionarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislaţia sa, de către statul acreditant a localurilor necesare pentru misiunea diplomatică şi oficiile consulare,

au hotărât să încheie prezentul acord.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Articolul 1

Obiectul Acordului

 

(1) Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilităţii de dobândire de către părţile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor lor diplomatice şi a oficiilor consulare.

(2) În conformitate cu dispoziţiile prezentului acord, prin „terenuri destinate bunei funcţionări a misiunii diplomatice şi oficiilor consulare” se înţelege acele terenuri folosite pentru sediul misiunii diplomatice şi al oficiului consular, reşedinţa şefului misiunii diplomatice şi a şefului oficiului consular.

(3) Dobândirea dreptului de proprietate de către o parte contractantă se va face prin intermediul misiunii diplomatice sau a oficiului consular, în conformitate cu legea naţională a statului acreditar şi numai pentru scopurile prevăzute la paragraful 2 de mai sus, sub sancţiunea nulităţii absolute a titlului respectiv.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii special

 

Articolul 2

Cheltuieli

 

(1) În cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului este însoţită de dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor aflate pe acesta, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile şi îşi îndeplineşte toate obligaţiile ce decurg din această calitate.

(2) Construirea de imobile pe terenul achiziţionat în baza prezentului acord este supusă reglementărilor din statul acreditar.

 

Articolul 3

Notificare

 

Fiecare parte contractantă va informa în scris, prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiilor consulare, cu privire la intenţia sa de a cumpăra, vinde, închiria sau transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute şi superficie) asupra terenului.

 

Articolul 4

Scutire de impozitare

 

Terenurile dobândite în condiţiile prezentului acord, care devin proprietatea unei părţi contractante şi care sunt folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular sau pentru reşedinţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, sunt scutite de la plata oricăror taxe şi impozite, naţionale, regionale sau comunale, cu excepţia taxelor indirecte care sunt în mod normal încorporate în preţul bunurilor şi serviciilor şi a celor percepute ca remuneraţie pentru servicii specifice prestate.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Articolul 5

Soluţionarea divergenţelor

 

Orice divergenţe referitoare la aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor prezentului acord se vor soluţiona prin consultări între părţile contractante.

 

Articolul 6

Amendamente

 

Prezentul acord poate fi modificat prin acordul părţilor. Aceste amendamente vor intra în vigoare conform dispoziţiilor articolului 7.

 

Articolul 7

Intrarea în vigoare

 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile contractante se informează în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Fiecare parte contractantă poate înceta valabilitatea prezentului acord prin notificare scrisă, transmisă pe canale diplomatice, celeilalte părţi contractante, aceasta producându-şi efecte după 90 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

(3) Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va afecta dreptul de proprietate asupra terenului dobândit înainte de încetarea valabilităţii acestuia.

 

Semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României

George Ciamba,

secretar de stat

Pentru Consiliul Federal Elveţian

Jean-Hubert Lebet,

ambasador

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2013.

Nr. 908.

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARALAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 12 iunie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN

LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013.

Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013.

Nr. 930.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale ACT EMIS DE: Guvernul României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 se repartizează pe judeţe suma de 1.000 mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 se repartizează pe judeţe suma totală de 46.000 mii lei, din care 41.000 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 5.000 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute în anexa nr. 2 se repartizează pe comune, oraşe şi municipii, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.

(2) Inspectoratele şcolare comunică direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice sumele repartizate pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările în structura bugetului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 935.

 

ANEXA Nr. 1

 

SUME

repartizate pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special

 


 

 

– mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Suma repartizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special

1

Bihor

100

2

Bistriţa-Năsăud

100

3

Braşov

30

4

Brăila

50

5

Buzău

70

6

Caraş-Severin

30

7

Călăraşi

30

8

Covasna

50

9

Dâmboviţa

50

10

Giurgiu

50

11

Harghita

50

12

Ialomiţa

30

13

Iaşi

30

14

Maramureş

150

15

Mureş

50

16

Olt

50

17

Vaslui

30

18

Vrancea

50

Total:

 

1.000

 

ANEXA Nr. 2

 

SUME

repartizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, pentru plata contribuţiilor aferente acestora, precum şi pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

 

 

 

– mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Total

din care:

Suma repartizată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora

Suma repartizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

1

Alba

300

200

100

2

Argeş

3700

2900

800

3

Braşov

1000

1000

0

4

Buzău

2300

1800

500

5

Cluj

2500

2500

0

6

Dolj

3000

3000

0

7

Galaţi

1200

1200

0

8

Harghita

1800

1600

200

9

Hunedoara

200

0

200

10

Ilfov

2500

2500

0

11

Maramureş

4500

4500

0

12

Mehedinţi

700

700

0

13

Olt

5900

4500

1400

14

Prahova

1000

1000

0

15

Satu Mare

5400

4800

600

16

Sălaj

4800

4800

0

17

Suceava

1000

1000

0

18

Timiş

1700

500

1200

19

Vâlcea

2000

2000

0

20

Vrancea

500

500

0

Total:

46.000

41.000

5.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică

În temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, prevăzute în anexele nr. 1-5.

Art. 2. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai-Marinescu,

secretar general adjunct

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 1.256

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

funcţiilor din siguranţa navigaţiei maritime şi fluviale şi baremele aferente

 

Nr. crt.

Funcţia din siguranţa navigaţiei

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbarea în funcţie

medical psihologic

medical psihologic

A. PERSONAL NAVIGANT MARITIM

 

1

Comandant

I

I

II

I

2

Ofiţer de punte secund maritim

I

I

II

II

3

Ofiţer de punte maritim

I

I

II

II

4

Personal nebrevetat compartiment punte

I

I

II

II

5

Ofiţer mecanic maritim

I

I

II

II

6

Ofiţer mecanic secund maritim

I

I

II

II

7

Şef mecanic maritim

I

I

II

II

8

Ofiţer punte, mecanic şi electrician aspirant maritim

I

I

II

III

9

Ofiţer electrician maritim

I

I

II

II

10

Personal nebrevetat compartiment electric

I

I

II

II

11

Personal nebrevetat compartiment maşini

I

I

II

II

12

Pilot maritim

I

I

II

II

13

Personal maritim-portuar

I

II

II

II

14

Operator radio

I

I

II

II

15

Operator GMDSS

I

II

II

II

B. PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL

16

Căpitan fluvial categoria A

I

I

II

II

17

Căpitan fluvial categoria B

I

I

II

II

18

Timonier fluvial

I

I

II

II

19

Şef mecanic fluvial

I

I

II

II

20

Mecanic

I

II

II

II

21

Conducător de şalupă fluvială

I

I

II

II

22

Şef de echipaj fluvial

I

I

II

II

23

Marinar (fluvial)

I

III

II

III

24

Marinar stagiar

I

II

II

III

25

Mecanic stagiar

I

II

II

III

26

Electrician de bord (fluvial)

I

II

II

II

27

Ofiţer electrician fluvial

I

I

II

II

C. FUNCŢII AUXILIARE

28

Lemnar de bord

II

III

II

III

29

Macaragiu pe macara plutitoare

II

II

II

II

30

Scafandru

I

I

I

II

31

Personal medico-sanitar

II

II

II

II

32

Bucătar

II

III

II

III

33

Ospătar

II

III

II

III

34

Barman

II

III

II

III

35

Camerist, recepţioner

II

III

II

III

36

Cofetar, patiser, brutar

II

III

II

III

37

Frigotehnist

II

II

II

III

38

Pompier

I

II

II

II

39

Vânzător (shop assistant)

II

III

II

III

40

Alt personal auxiliar: salubrizare, hotelier, spălătorie

II

III

II

III

D. ALTE FUNCŢII

41

Controlor trafic ecluze

II

II

II

II

42

Operator mecanic ecluze

II

II

II

II

43

Operator electrician ecluze

II

II

II

II

44

Electromecanici telecomunicaţii ecluze

II

II

II

II

45

Supraveghetor staţie şenal navigabil

II

I

II

II

 

NOTE:

1. Pentru personalul cu vârsta sub 18 ani baremul obligatoriu la controlul periodic şi reangajare în funcţie este I.

2. Pentru personalul cu vârsta peste 45 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic.

3. Pentru personalul navigant maritim se emit certificate de sănătate al căror model este prezentat în anexa nr. 1.5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr.

1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii.

4. Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

funcţiilor din siguranţa feroviară şi baremele aferente

 

Nr. crt.

Funcţia de siguranţa circulaţiei

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele medicale şi psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie

 

 

medical

psihologic

medical/psihologic 18-55 de ani

medical/psihologic peste 55 de ani

1

Acar

I

II

II

III

2

Frânar

I

II

II

III

3

Păzitor barieră

I

II

II

III

4

Revizor ace

I

I

II

III

5

Conductor tren

I

II

II

III

6

Şef tren

I

I

II

III

7

Manevrant vagoane

I

II

II

II

8

Şef manevră

I

I

II

III

9

Electromecanic SCB

II

II

II

III

10

Electromecanic IFTE - LC

II

II

II

III

11

Electromecanic TTR

II

II

II

III

12

Montator TTR

II

II

II

III

13

Montator IFTE - LC

II

II

II

III

14

Montator SCB

II

II

II

III

15

Magaziner1)

II

II

II

III

16

Impiegat de mişcare2)

I

I

II

II

17

Şef staţie trafic3)

II

I

II

III

18

Şef staţie OTF

II

I

II

III

19

Operator circulaţie4)

I

I

II

III

20

Dispecer energetic feroviar5)

II

II

II

III

21

Revizor tehnic vagoane

I

I

II

II

22

Conducător tren ajutor

I

II

II

III

23

Conducător tren macara

I

II

II

II

24

Macaragiu tren intervenţie

I

II

II

III

25

Mecanic locomotivă6)

I

I

II

II

26

Mecanic ajutor locomotivă

I

I

II

II

27

Mecanic maşini grele cale

II

II

II

III

28

Revizor cale şi/sau puncte periculoase

I

II

II

II

29

Picher

I

II

II

II

30

Şef echipă întreţinere lucrări artă

II

II

II

III

31

Şef echipă întreţinere cale

I

I

II

III

32

Maistru lucrări artă

II

II

II

III

33

Maistru construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere linii

II

II

II

III

34

Maistru lucrări construcţii, modernizări-reabilitări, reparare şi întreţinere lucrări artă

II

II

II

III

35

Maistru sudura căii

II

II

II

III

36

Şef district poduri7)

II

II

II

III

37

Şef district linii

II

II

II

III

38

Şef district exploatare utilaje

II

II

II

III

39

Şef district SCB

II

II

II

III

40

Şef district TTR

II

II

II

III

41

Şef district LC

II

II

II

III

42

Responsabil SC - LFI

II

II

II

III

43

Responsabil SC - FF-L

II

II

II

III

44

Responsabil SC - FF-IFTE

II

II

II

III

45

Responsabil SC - FF-SCB

II

II

II

III

46

Responsabil SC - FF-TC

II

II

II

III


1) La poziţia magaziner sunt cuprinse şi funcţiile de magaziner tranzit şi magaziner comercial.

2) La poziţia impiegat de mişcare este cuprinsă şi funcţia şef tură mişcare din activitatea gestionarilor de infrastructură.

3) La poziţia şef staţie trafic este cuprinsă şi funcţia şef staţie rezervă.

4) La poziţia operator circulaţie este cuprinsă şi funcţia şef tură regulator.

5) La poziţia dispecer energetic feroviar este cuprinsă şi funcţia dispecer energetic feroviar şef.

6) La poziţia mecanic de locomotivă este cuprinsă şi funcţia mecanic drezină pantograf.

7) La poziţia şef district poduri este cuprinsă şi funcţia şef district rezervă.

 

NOTE:

1. Pentru grupa de vârstă cuprinsă peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic cu următoarele excepţii: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mişcare, revizorul tehnic de vagoane, conducătorul de tren macara, revizorul cale şi/sau puncte periculoase, picherul şi manevrantul de vagoane.

2. Baremele pot fi diferenţiate pe tip de activitate şi de condiţii de muncă: în staţie, la masa de manevră, în depou sau revizia de vagoane pentru funcţiile de acar, acar masă de manevră, acar instalaţii de comandă automată a macazurilor (CAM) , mecanic de locomotivă şi mecanic ajutor de locomotivă.

3. Pentru încadrarea într-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

funcţiilor din siguranţa transporturilor cu metroul şi baremele aferente

 

Nr. crt.

Ramura de transport şi funcţia de siguranţa circulaţiei

 

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie

medical

psihologic

sub 18 ani

18-55 de ani

peste 55 de ani

1

Conducător autodrezină, conducător vagonet motor

I

II

I

II

III

2

Dispecer linii, tunele

II

II

I

II

III

3

Dispecer instalaţii electroenergetice

II

II

I

II

III

4

Dispecer semnalizare, centralizare, bloc

II

II

I

II

III

5

Electromecanic semnalizare, centralizare, bloc (I, II, specialist)

II

II

I

II

III

6

Electromecanic electroenergetician fir contact (I, II, specialist)

II

II

I

II

III

7

Impiegat de mişcare

I

I

I

II

II

8

Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică de metrou

I

I

I

II

II

9

Mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou I şi II (REM I şi II)

I

I

I

II

II

10

Maistru linii tunele

II

II

II

II

III

11

Maistru electroenergetician fir contact

II

II

II

II

III

12

Montator I electroenergetician fir contact

II

II

II

III

III

13

Maistru semnalizare, centralizare, bloc

II

II

II

II

III

14

Montator I semnalizare, centralizare, bloc

II

II

II

II

III

15

Operator mişcare

I

I

I

II

III

16

Operator tracţiune

I

I

I

II

III

17

Picher

II

II

II

II

III

18

Revizor cale, şină contact

I

I

I

II

III

19

Revizor locomotivă şi ramă electrică de metrou (REM)

I

I

I

II

III

20

Revizor tunel

I

I

I

II

III

21

Şef tură regulator

II

II

II

II

III

22

Şef tură tracţiune

II

II

II

II

III

23

Şef tură depou cu atribuţii de agent de manevră

II

II

II

II

III

24

Şef tură depou

II

II

II

II

III

25

Şef district linii

II

II

II

II

III

26

Şef formaţie tunele

II

II

II

II

III

27

Şef echipă întreţinere cale, lucrări artă

II

II

II

II

III

28

Mecanic instructor

II

I

II

II

III

29

Instructor metrou1)

II

II

II

II

III

30

Maistru automatizări şi telecomunicaţii

II

II

II

II

III

31

Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii (I, II, specialist)

II

II

II

II

III

32

Montator I automatizări şi telecomunicaţii

II

II

II

II

III

33

Mecanic LDH

II

II

II

II

III

34

Conducător auto transport persoane

I

I

I

II

II


1) La poziţia „instructor metrou“ este cuprinsă şi funcţia de instructor EE SCB ATC LT mişcare specifică Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A.

 

NOTE:

1. Pentru grupa de vârstă de peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical şi psihologic periodic cu următoarele excepţii: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mişcare şi conducătorul auto transport persoane.

2. Pentru încadrarea într-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

funcţiilor din siguranţa rutieră şi baremele aferente

 

Nr. crt.

Funcţia din siguranţa rutieră

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie

medical

psihologic

medical

psihologic

1

Manager de transport

I

II

II

II

2

Conducător auto transport de persoane

I

I

II

I

3

Conducător auto regim taxi/închiriere

I

I

II

I

4

Conducător auto transport de marfă

I

II

II

II

5

Conducător auto transporturi speciale de mărfuri periculoase (ADR)

I

I

II

I

6

Conducător auto transporturi speciale transport agabaritic

I

I

II

I

7

Conducător auto transporturi speciale transport bancar/valori

I

I

II

I

8

Instructor de conducere auto

I

I

II

II

9

Consilier mărfuri periculoase (ADR)

I

II

III

II

 

NOTE:

1. Pentru personalul cu vârsta peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical periodic.

2. Pentru personalul cu vârsta peste 55 de ani se foloseşte pentru examenul psihologic baremul IV.

3. Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

 

ANEXA Nr. 5

 

LISTA

funcţiilor din siguranţa transporturilor aeriene şi baremele aferente

 

Nr. crt.

Funcţia din siguranţa circulaţiei

Baremele utilizate la admiterea în şcoală şi debut în funcţie

Baremele medicale/psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare şi schimbare în funcţie

medical

psihologic

medical/psihologic 18-55 ani

medical/psihologic peste 55 ani

1

Piloţi (ATPL, CPL, MPL) *

 

 

 

 

2

Piloţi privaţi (PPL) *

 

 

 

 

3

Piloţi aeronave uşoare (LAPL) *

 

 

 

 

4

Echipajul de cabină*

 

 

 

 

5

Piloţi de balon, planor şi dirijabil *

 

 

 

 

6

Controlorii de trafic aerian (CTA) *

 

 

 

 

7

Mecanicii şi navigatorii de bord*

 

 

 

 

8

Pilot aeronave ultrauşoare motorizate (ULM) *

 

 

 

 

9

Paraşutist*

 

 

 

 

10

Inginer recepţie şi control*

 

 

 

 

11

Meteorologi aeronautici prognozişti cu licenţă

II

I

II

III

12

Meteorologi aeronautici tehnicieni cu licenţă

II

I

II

III

13

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria I

II

I

II

III

14

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet

şi/sau licenţă categoria II

II

I

II

III

15

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet şi/sau licenţă categoria III

II

I

II

III

16

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet

şi/sau licenţă categoria IV

II

I

II

III

17

Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice cu brevet

şi/sau licenţă categoria V

II

I

II

III

18

Dispeceri operaţiuni zbor cu licenţă

I

I

II

II

19

Personalul tehnic aeronautic civil care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautică civilă

II

I

II

II


* Baremele se stabilesc în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale privind certificarea personalului aeronautic civil navigant şi a controlorilor de trafic aerian.

 

N OT Ă:

Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.446 din 29 august 2013

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 1.294 din 13 septembrie 2013

MINISTERUL ECOMOMIEI

Nr. 2.268 din 25 noiembrie 2013

 

ORDIN

pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

 

Având în vedere prevederile:

– Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 732/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, republicată;

– Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 şi art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget, ministrul afacerilor externe şi ministrul economiei, emit următorul ordin:

Art. I. - După punctul 10 de la capitolul III „Decontarea în lei a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, prin încasări în devize convertibile, importuri de mărfuri, prestări de servicii şi cesionare de creanţă“ din Procedurile şi modalităţile de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi tehnicile de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12 , cu următorul cuprins:

„11. Creanţele fiscale evidenţiate în conturile bilanţiere ale contabilităţii publice, rezultate din importuri pentru recuperarea creanţelor României, datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrul comerţului, pentru care nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile şi obligaţiile, se scad din evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice în baza unei note aprobate de către ministrul finanţelor publice.

Nota se întocmeşte de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică numai după scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitori de către organele fiscale competente şi după primirea documentelor care atestă această operaţiune şi se avizează de către Direcţia generală juridică din Ministerul Finanţelor Publice.

12. Creanţele fiscale evidenţiate în conturile bilanţiere ale contabilităţii publice, rezultate din drepturi valutare ale statului român, datorate de debitori, persoane juridice şi care au fost anulate în instanţă, prin hotărâri definitive şi irevocabile, se scad din evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza unei note aprobate de către ministrul finanţelor publice.

Nota se întocmeşte de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică pe baza documentelor puse la dispoziţie de către Direcţia generală juridică şi se avizează de către această direcţie.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005 privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, cu completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.179/2013 al Compartimentului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii,

– având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

– în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 „Structura AP-IMA“, la punctul V „Unităţi care derulează AP-IMA“, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m) , cu următorul cuprins:

„m) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş”

2. În anexa nr. 1, punctul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„VII. Pentru anul 2013, numărul total de cazuri, costul mediu pe caz, repartiţia fondurilor şi a numărului de cazuri pentru unităţile sanitare care derulează AP-IMA sunt următoarele:

 

 

 

 

- lei -

Unităţi care derulează AP-IMA

Cazuri 2013

Cost mediu

Sume alocate 2013

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

60

4.000

240.000

Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare

50

4.000

200.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

50

4.000

200.000

Subtotal autorităţi ale administraţiei publice locale

160

4.000

640.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

240

4.000

960.000

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

540

4.000

2.160.000

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

540

4.000

2.160.000

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucureşti

540

4.000

2.160.000

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca

450

4.000

1.800.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

501

4.000

2.004.000

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

149

4.000

596.000

Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi

540

4.000

2.160.000

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

540

4.000

2.160.000

Subtotal transferuri

4.040

4.000

16.160.000

Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti

200

4.000

800.000

Subtotal DSP

200

4.000

800.000

TOTAL:

4.400

4.000

17.600.000”

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi instituţiile publice care derulează AP-IMA vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 29 noiembrie 2013

Nr. 1.462.