MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 756/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 decembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.044. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

932. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

944. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Coman Cornel din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publica de inspector guvernamental

 

945. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.260/1.390. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

 

1.262/1.393. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 8 lit. Aşi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii a! României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe, în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul şi profesionalismul puse în slujba intereselor României, contribuind, pe această cale, la îndeplinirea misiunilor asumate în cadrul comunităţii informative naţionale şi euroatlantice,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 4*) la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*) la prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6*) la prezentul decret.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7*) la prezentul decret.

Art. 8. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8*) la prezentul decret.

Art. 9. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 9*) la prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 1.044.


*) Anexele nr. 1-9 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

- La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teliu”:

1. la secţiunea I „Bunuri imobile”:

a) se abrogă poziţiile nr. 1, 2 şi 8;

b) se modifică valorile de inventar ale bunurilor situate la următoarele poziţii:

- la poziţia 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „322100”;

- la poziţia 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „153900”;

- la poziţia 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1753190”;

- la poziţia 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1272200”;

- la poziţia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „787100”; .

- la poziţia 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „139565”;

- la poziţia 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18312”;

c) după poziţia nr. 14 se introduce o nouă poziţie, respectiv poziţia nr. 15, potrivit anexei la prezenta hotărâre;

2. la secţiunea a II-a „Bunuri mobile” se abrogă poziţiile 15-19.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 932.

 

ANEXA

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teliu

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Acte de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

15

1.8.6.

Reţea de alimentare cu apă

18,1 km reţea, debit

Q = 9 l/s, presiune

H = 100 m col. apă

2005

1548292

Domeniul public al comunei Teliu, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Teliu nr. 17/2013

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 298/17.03.2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Coman Cornel din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), ale art. 30 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Coman Cornel i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

V1CTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 4 decembrie 2013.

Nr. 944.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Stan Ion exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 4 decembrie 2013.

Nr. 945.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.260 din 10 octombrie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.390 din 18 noiembrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

În temeiul prevederilor art. 14 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 28 mai 2003.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Minai Marinescu,

secretar general adjunct

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

 

PARTEA I

Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

 

Art. 1. - (1) Examinarea medicală şi psihologică este obligatorie pentru funcţiile cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi se efectuează pentru:

a) admiterea în unităţile de pregătire (calificare) pentru funcţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

b) angajarea într-o funcţie cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

c) examinarea periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

d) schimbarea funcţiei cu atribuţii în siguranţa transporturilor în cazul în care baremul medical şi/sau psihologic este superior faţă de cel stabilit pentru funcţia deţinută anterior;

e) controlul medical şi psihologic la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor pentru personalul care a obţinut aviz restrictiv.

(2) La solicitarea persoanelor juridice angajatoare sau a organelor de inspecţie şi control pentru siguranţa transporturilor se efectuează examinarea suplimentară, medicală şi/sau psihologică. Solicitarea se face atunci când se constată că personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor are un comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente, prezintă afecţiuni care influenţează capacitatea de muncă şi/sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 60 de zile.

(3) Examinarea psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor nu se poate efectua fără un aviz medical valabil.

Art. 2. - Examinarea medicală şi psihologică periodică a personalului încadrat în funcţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor, pe grupe de vârstă, se va efectua astfel:

a) pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, grupa de vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, se vor efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 3 ani, iar pentru grupa de vârstă de peste 55 de ani, controlul medical periodic se va efectua la interval de un an şi controlul psihologic la interval de 2 ani;

b) pentru transportul rutier la grupa de vârstă 18-65 ani se vor efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de un an;

c) pentru personalul navigant maritim sub 18 ani, controlul medical periodic şi psihologic se va efectua anual;

d) personalul navigant maritim, grupa de vârstă cuprinsă între 18 şi 45 de ani, va efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 2 ani;

e) pentru grupa de vârstă peste 45 de ani la personalul navigant maritim, controlul medical periodic şi controlul psihologic se vor efectua la interval de un an; pentru piloţii maritimi peste vârsta de 65 de ani este obligatoriu ca la controlul medical periodic să se efectueze şi EKG la efort;

f) pentru personalul navigant pentru navele de navigaţie interioară, controlul medical periodic şi controlul psihologic se vor efectua astfel:

- pentru angajare şi/sau la schimbarea în funcţie, controlul medical şi psihologic va fi valabil până la împlinirea vârstei de 50 de ani;

- între 50 de ani şi 65 de ani controlul medical şi psihologic se va efectua din 5 în 5 ani;

- după împlinirea vârstei de 65 de ani controlul medical şi psihologic se va efectua anual;

g) personalul aeronautic civil, exclusiv personalul aeronautic navigant civil şi personalul operativ de dirijare şi control al traficului aerian, grupa de vârstă cuprinsă între 18 şi 55 de ani, va efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 2 ani, iar peste vârsta de 55 de ani controlul medical periodic şi controlul psihologic se vor efectua anual.

Art. 3. - (1) Examinarea medicală şi psihologică periodică în vederea obţinerii certificării medicale şi psihologice pentru personalul aeronautic navigant civil cu brevet/licenţă de funcţionare şi pentru personalul operativ de dirijare şi control al traficului aerian se efectuează, conform reglementărilor legale în vigoare, de către examinatorii aeromedicali sau centrele medicale aeronautice, după caz, autorizate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

(2) Procedura elaborată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru aplicarea reglementărilor prevăzute la alin. (1) se avizează de Ministerul Transporturilor, prin Direcţia medicală, şi de Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice.

Art. 4. - (1) Examinarea medicală a persoanelor cu atribuţii în siguranţa transporturilor se efectuează în scopul verificării stării de sănătate, a depistării precoce a afecţiunilor medicale incompatibile cu funcţia pentru care se solicită examinarea, precum şi pentru prevenirea apariţiei acestor afecţiuni.

(2) Examinarea psihologică a persoanelor cu atribuţii în siguranţa transporturilor se efectuează în scopul evaluării capacităţilor cognitive (percepţie, memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) şi a celor integrative (atenţie, emotivitate, motivaţie, structură atitudinal-valorică), precum şi al psihodiagnozei aptitudinal specifice de lucru prin simulatoare şi aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform funcţiei pentru care se solicită examinarea.

(3) Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se efectuează de către specialişti ce sunt membri ai comisiilor medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor.

(4) Direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor va ţine o evidenţă a specialiştilor recunoscuţi pe care o va pune la dispoziţia autorităţilor competente din alte state, la cerere.

Art. 5. - (1) Salariaţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor au obligaţia să se prezinte la examinarea periodică medicală şi psihologică la data stabilită, conform programării.

(2) Neprezentarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor la controlul periodic la termenul precizat, din cauze imputabile salariatului, implică, după expirarea valabilităţii avizului, retragerea temporară de la exercitarea funcţiei de către conducătorul persoanei juridice angajatoare, în baza comunicării primite de la comisia medicală şi/sau psihologică în siguranţa transporturilor.

Art. 6. - (1) Dovada îndeplinirii condiţiilor de aptitudine medicală şi psihologică se face prin avize medicale şi psihologice eliberate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, conform baremelor de aptitudine stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Valabilitatea avizelor medicale şi psihologice pentru transportul feroviar şi naval maritim obţinute pentru formare profesională nu poate depăşi 2 ani, perioadă în care pot interveni modificări în structura aptitudinală medicală/ psihologică.

(3) Dacă avizele de aptitudine medicală şi psihologică pentru transportul feroviar şi naval maritim emise în vederea formării profesionale nu conţin alte recomandări, aceste avize vor fi valabile şi în vederea angajării persoanei pe funcţia pentru care a fost examinată pentru formare profesională, dacă se încadrează în termenul prevăzut la alin. (2).

Art. 7. - (1) Contestarea avizului medical sau psihologic se poate face în termen de maximum 30 de zile la direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor de către persoana juridică angajatoare, la solicitarea scrisă a persoanei fizice, sau, în cazul angajării, doar de către persoana fizică.

(2) Direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor va comunica, în termen de 5 zile, acordul pentru reexaminarea medicală sau psihologică: persoanei fizice solicitante, persoanei juridice angajatoare, Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic CF nr. 1 Witting şi comisiei medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care a declarat-o inaptă.

(3) Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor va comunica persoanei juridice angajatoare data programării cazului pentru reexaminare.

(4) Neprezentarea persoanei declarate inaptă la data stabilită fără motive obiective sau refuzul internării în spital pentru examinare duce la pierderea aprobării de reexaminare.

(5) Comisia medicală şi/sau psihologică în siguranţa transporturilor va transmite Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor, până la data programată pentru reexaminare, documentaţia medicală sau psihologică în care vor fi raportate motivele care au condus la stabilirea avizului contestat.

(6) După reexaminarea cazului la Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor, care va avea loc în termen de maximum 15 zile de la data primirii aprobării de reexaminare, avizul medical definitiv va fi eliberat şi semnat de către preşedintele comisiei în 5 exemplare. Un exemplar al avizului medical va fi înmânat persoanei fizice examinate, al doilea exemplar va fi transmis unităţii angajatoare, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fişierul de siguranţa transporturilor, al patrulea exemplar se va transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, care îl va comunica medicului de familie, şi ultimul exemplar va fi transmis autorităţii de control din domeniul transporturilor. Avizul psihologic de aptitudine se eliberează în 4 exemplare şi se semnează de către preşedintele comisiei şi psihologul examinator. Un exemplar al avizului psihologic este transmis unităţii angajatoare în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii avizului, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fişierul de siguranţa transporturilor şi al patrulea exemplar va fi transmis autorităţii de control din domeniu! transporturilor.

Art. 8. - (1) La recomandarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, persoanele declarate inapte, retrase temporar sau cu aviz restrictiv pentru siguranţa transporturilor vor urma tratament pentru recuperare, prin internare ori ambulatoriu, sau vor beneficia de consiliere psihologică în vederea optimizării şi integrării socioprofesionale, precum şi a reorientării profesionale în cadrul laboratoarelor de psihologie agreate de Ministerul Transporturilor.

(2) După recuperare, personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor se va prezenta în mod obligatoriu la comisiile medicale în siguranţa transporturilor, în termen de 7 zile, în vederea reevaluării aptitudinii medicale.

Art. 9. - Persoanele juridice angajatoare au următoarele obligaţii:

a) să asigure participarea personalului angajat în funcţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor la examinarea medicală şi psihologică periodică;

b) să utilizeze personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor numai conform avizelor medicale şi psihologice deţinute;

c) să asigure evidenţa şi păstrarea avizelor de aptitudine/inaptitudine medicală şi psihologică, pe perioada valabilităţii acestora.

 

PARTEA A II-A

A. Metodele utilizate la examinarea medicală a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor pentru specialităţile medicale obligatorii

1. Medicină internă

Examenul de medicină internă constă în anamneză, examen clinic general, analize paraclinice obligatorii înscrise în fişa medicală tip de siguranţa transporturilor, respectiv hemoleucograma completă, glicemie, uree, creatinină, fibrinogen, GGT - gamaglutamil-transpeptidază, colesterol total, examen sumar urină, test serologic pentru lues - VDRL, test HIV. Electrocardiograma se efectuează la angajare şi apoi la controalele periodice după împlinirea vârstei de 40 de ani. Dacă există indicii/suspiciuni clinice, se pot solicita analize de laborator pentru determinarea toxicologică a prezenţei drogurilor.

Pentru precizarea diagnosticului, a stadiului şi evoluţiei unor afecţiuni medicale, în vederea stabilirii aptitudinii/inaptitudinii pentru exercitarea funcţiilor cu atribuţii în siguranţa transporturilor, se vor utiliza investigaţiile paraclinice suplimentare stabilite de medicul examinator. La recomandările acestuia se pot efectua Rx pulmonară, ecografie abdominală, precum şi alte investigaţii clinice şi paraclinice.

2. Chirurgie generală

Examenul constă din anamneză pentru consemnarea antecedentelor chirurgicale (operatorii, traumatice, congenitale) şi examenul clinic general pentru evidenţierea afecţiunilor invalidante chirurgicale sau dobândite, afecţiunilor arteriale şi venoase periferice, somatice sau viscerale, utilizându-se la necesitate şi investigaţiile paraclinice corespunzătoare.

Pentru completa elucidare, cazurile vor fi îndrumate, după caz, la medici de alte specialităţi chirurgicale înrudite (urologie, ortopedie sau ginecologie).

3. Oftalmologie

Examenul oftalmologie va determina:

- acuitatea vizuală: examinarea la optotip ETRDS: distanţă (1,0; minimum 0,5 pentru ochiul mai slab), aproape (suficientă cu şi fără ajutor), cu şi fără corecţie (maximum: hipermetropie +5/, miopie -7; ochelarii sunt autorizaţi dacă sunt verificaţi periodic de un specialist);

- testarea vederii binoculare prin supresie monoculară (test Worth): existentă;

- testarea echilibrului oculomotor în poziţie primară (Cover test); motilitate oculară;

- tensiunea intraoculară (se va determina obligatoriu la examinaţii de peste 40 de ani);

- câmp vizual (perimetru computerizat);

- examen fund de ochi (oftalmoscop sau lentile biconvexe);

- simţ cromatic (test Isihara, Rabkin, anomaloscop, cromatoscop) - testul se bazează pe recunoaşterea culorilor unice şi nu pe diferenţele relative;

- sensibilitatea la contrast (tabele Pelli - Robson): bună.

4. Otorinolaringologie

Examenul ORL constă în: anamneză şi examen clinic obiectiv şi funcţional.

Examenul clinic constă în investigarea conform tehnicilor clasice de examinare (rinologie, faringolaringologie şi otologie).

Examenul funcţiei auditive se face prin:

a) acumetrie fonică - prin vocea şoptită şi vocea de conversaţie;

- tonalitate înaltă;

- tonalitate joasă;

b) audiometria se va face tuturor candidaţilor la admiterea în şcoli de calificare în siguranţa transporturilor, la angajare şi pentru controlul periodic. Auzul suficient este confirmat de audiogramă dacă persoana examinată poate purta o conversaţie telefonică, aude sunetele de avertizare şi mesajele radio. Deficienţa de auz nu trebuie să fie mai mare de 45 dB la 2.000 Hz pentru urechea care are cea mai slabă conducere aeriană a sunetului. În general, deficienţa de auz nu trebuie să fie mai mare de 40 dB la 500 şi 1.000 Hz;

c) examenul vestibular se va face cu ajutorul probelor spontane.

Se pot efectua examene funcţionale suplimentare:

- impedanţa;

- examen vestibular cu probe provocate;

- electronistagmografie;

- potenţiale de trunchi;

- testări alergologice şi imunologice;

- examene radiologice.

5. Neurologie

Examenul neurologic se efectuează pentru depistarea eventualelor paralizii periferice sau de nervi cranieni, atrofii musculare, deformări ale scheletului.

Examenul complet va cuprinde:

- examinarea poziţiei statice şi a mersului, echilibrul în poziţie statică şi în mers, proba Romberg, atitudini particulare;

- motilitatea activă segmentară: forţa musculară segmentară;

- motilitate pasivă-hipertonii, contracturi - prezenţa unor mişcări involuntare, parţiale sau generalizate;

- reflexele osteotendinoase: prezenţă, intensitate, simetrie;

- reflexe cutanate, plantare: reacţie, simetrie;

- sensibilitate superficială (tactilă şi dureroasă);

- sensibilitate profundă (mioartrochinetică);

- coordonarea mişcărilor (proba index-nas, călcâi-genunchi).

Examenul nervilor cranieni: motilitate oculară, simetrie facială, nistagmus, deglutiţie, fonaţie, mişcările şi troficitatea limbii.

Vorbirea: depistarea tulburărilor afazice, expresive sau senzoriale.

Investigaţiile paraclinice suplimentare: radiografie craniană, şa turcească, electroencefalogramă, fund de ochi, electromiogramă, viteza de conducere motorie şi viteza de conducere senzitivă, examen Doppler pentru vasele mari (în condiţii de spitalizare).

6. Psihiatrie

Examenul psihic elementar cuprinde: aspectul general, anamneză cu evaluarea percepţiei, atenţiei, memoriei, gândirii, afectivităţii, comportamentului, voinţei, ritmului nictemeral, logicii acţiunilor, timpului de reacţie, conştientei, criticii bolii.

Examen psihologic clinic

Diagnosticarea tulburărilor psihice se va face conform criteriilor internaţionale în vigoare.

B. Metodologia de evaluare psihologică utilizată în examinarea psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor

Obiectivele evaluării

I. Stabilirea stadiului de maturitate psihică şi a existenţei/inexistenţei capacităţilor aptitudinal-atitudinale necesare integrării în funcţiile cu atribuţii În siguranţa transporturilor

Se urmăresc aspectele:

1. psihosomatice: tonus dinamico-energetic, tipul de sistem nervos, vitalitate, dezvoltare psihoconstituţională;

2. cognitiv-aptitudinale: capacitatea de prelucrare a informaţiei, de învăţare şi de capitalizare a informaţiei, de rezolvare a problemelor practice, tehnice, verbal-abstracte, sociale; particularităţile atenţiei şi memoriei, reprezentarea spaţială, aprecierea vitezelor şi distanţelor;

3. psihomotrice: coordonarea oculomotorie, organizarea abilităţilor motorii, reactivitatea complexă;

4. motivaţional-afective: maturitate, reactivitate emoţională, dispoziţiile afective dominante, motivele activităţii, interesele dominante, nivelul de aspiraţie;

5. capacitatea reglatorie: perseverenţa, spiritul de organizare şi disciplina, atitudinea faţă de activitate şi gradul de independenţă;

6. psihorelaţionarea: sociabilitate, modul de a se raporta celorlalţi, de a rezolva conflictele interpersonale, stilul şi capacitatea de autoafirmare, simţul civic.

II. Stabilirea nivelului competenţei aptitudinal-atitudinale specifice funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei solicitate

Se evaluează:

1. capacitatea de diversificare a activităţii şi de interacţiune a cunoştinţelor şi deprinderilor în exercitarea unei activităţi: abilităţi în rezolvarea problemelor adiacente activităţii principale, activismul, nivelul inserţiei sociale, nivelul toleranţei şi agreabilităţii în relaţiile cu ceilalţi;

2. capacitatea identificării sarcinilor şi a definirii importanţei: nivelul angajării personale în activitate, spiritul de iniţiativă şi încrederea în sine, responsabilitatea, conştientizarea importanţei funcţiei privind impactul asupra destinului şi vieţii altor oameni.

Evaluarea psihologică va ţine cont de raportul care se stabileşte între standardele ocupaţionale specifice postului/locului de muncă, rezultate din analiza psihologică a muncii, din fişa postului, şi standardul minimal de cerinţe psihologice.

Examinarea psihologică trebuie să urmărească, de asemenea, psihodiagnoza aptitudinal specifică de lucru, prin simulatoare şi aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform funcţiei pentru care se solicită examinarea.

Evaluarea psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor este un proces de urmărire longitudinală a acestuia, şi nu secvenţială. Totodată, această evaluare psihologică va constitui punctul de plecare privind elaborarea unor strategii de recomandare pentru consilierea psihologică efectuată angajatului, precum şi pentru programe educative de implementare a unei conduite profesionale adecvate, în vederea creşterii siguranţei transporturilor.

Metode de evaluare psihologică

1. Teste de inteligenţă privind aptitudinile intelectuale generale, teste de aptitudini tehnice şi mecanice

2. Teste de investigaţie a capacităţii de efort şi a aptitudinilor speciale:

- teste de atenţie referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate, stabilitate şi rezistenţa la factori perturbatori;

- probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simplă şt completă, nivelul dezvoltării abilităţilor motorii, calităţile reactivităţii (rapiditate, precizie, corectitudine, autocontrol), nivelul sensibilităţii vizuale, auditive, kinestezice.

3. Teste de personalitate (chestionare, teste proiective, teste situaţionale) privind:

- echilibrul emoţional, autocontrolul, responsabilitatea;

- sistemul de atitudini şi aspiraţii, nivelul intereselor şi motivaţiei vocaţionale;

- integrarea socială şi atitudinile interpersonale.

4. Observaţia subiectului sub aspect constituţional şi comportamental cu referire la:

- simptomatica stabilă - tip constituţional, aspecte fizionomice;

- simptomatica dinamică - ţinuta, mimica, modificări vegetative, vorbire;

- dinamica de comportament în timpul examinării.

5. Anamneză/Interviul cuprinzând date generale cu privire la evenimentele principale ale traseului existenţial şi cu privire la evenimentele cruciale din viaţa personală şi socioprofesională

6. Analiza şi evaluarea activităţii profesionale

Pentru modul de transport rutier şi pentru personalul aeronautic nenavigant este obligatorie administrarea a minimum 5 probe de evaluare psihologică care să urmărească aspectele specifice exigenţelor funcţiilor respective, conform fişei postului şi psihoprofesiogramei, iar pentru modurile de transport feroviar şi naval este obligatorie administrarea a minimum 7 probe de evaluare psihologică.

Observaţie

Interpretarea datelor obţinute prin diferite metode şi probe de evaluare psihologică va respecta principiul intercorelării complexe a tuturor funcţiilor şi structurilor personalităţii şi caracterul sistemic al activităţii profesionale în raport cu care se face investigaţia psihologică.

Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale obţinute în urma examenului psihologic raportate la cerinţele funcţiei pentru care s-a făcut examinarea, precum şi o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor psihologice evidenţiate în contextul exercitării funcţiei profesionale.

Caracteristicile psihologice evaluate în funcţie de nivelul examinării

1. Examinarea la şcolarizare/formare profesională urmăreşte:

- prezenţa unui potenţial aptitudinal şi atitudinal de bază implicat în activitatea specifică din perspectiva posibilităţilor de antrenare, educare, instruire şi formare”.

2. Examinarea la angajare/reangajare urmăreşte:

- determinarea şi evaluarea gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale şi a modului cum acestea sunt dinamic angrenate în structura reală a profesiei.

3. Examinarea la menţinerea în funcţie (control periodic) urmăreşte:

- gradul de dezvoltare şi perfecţionare aptitudinală pe baza acumulării de experienţă, gradul de conservare a funcţionalităţii structurii psihocomportamentale diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici în raport cu vârsta, solicitările locului de muncă, tipul de transport;

- constatarea unor modificări ca: uzura precoce, oboseala cumulată etc., ce pot antrena disfuncţii ale sistemului, atât la nivel aptitudinal (deficit de comutare a atenţiei, deteriorarea capacităţii de organizare a activităţii, dificultăţi în luarea deciziei, afectarea psihomotricităţii), cât şi la nivel atitudinal-caracterial (agresivitate sau anxietate, diminuarea activismului social şi a sociabilităţii).

4. Examinarea la contestaţie urmăreşte:

- măsura în care ineficienta în plan aptitudinal-atitudinal constatată la examinarea anterioară s-a datorat unor cauze psihice structurale sau a fost de natură conjuncturală;

- constatarea situaţiei în care nivelul unora dintre aptitudini nu se ridică la gradul de dezvoltare necesar, individualizat şi în funcţie de experienţa profesională;

- dacă există posibilităţi compensatorii sau formative în plan aptitudinal;

- dacă motivaţia, echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza intervin favorizant în păstrarea calităţii comportamentului profesional.

5. Examinarea la sesizare are caracter strict individualizat, dependent de situaţia care impune investigaţia psihologică, şi va urmări stabilirea cauzelor comportamentului deviant sau ale scăderii importante a eficienţei profesionale. Această examinare se efectuează pe baza unor solicitări scrise din partea angajatorului sau a altor organisme abilitate şi va cuprinde motivarea pentru care se solicită reevaluarea, însoţită de documentele constatatoare.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.262 din 10 octombrie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.393 din 18 noiembrie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2), art. 14 lit. e), f) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, prevăzute în anexa nr. 1, şi Normele privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Începând cu data publicării prezentului ordin, unităţile medicale şi/sau psihologice agreate conform Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere sunt obligate să solicite un nou certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor, pentru a putea elibera avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai Marinescu,

secretar general adjunct

p. Ministrul sănătăţii

Raed Arafat,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru a examina personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice trebuie să deţină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor.

(2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specifice realizării activităţii prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Transporturilor acordă, suspendă şi retrage certificatul de agreare.

(4) Certificatul de agreare are o valabilitate de 5 ani, cu avizare anuală de către Ministerul Transporturilor.

(5) Ministerul Transporturilor controlează unităţile prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte respectarea criteriilor şi condiţiilor de agreare, acordând viza anuală sau propunând notificarea cu avertisment, suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 90 de zile sau retragerea certificatului de agreare.

Art. 2. - În înţelesul prezentelor norme, agrearea se referă la activitatea de certificare a condiţiilor de spaţiu, resurse umane, dotare cu aparatură şi/sau instrumente de-evaluare psihologică, organizare administrativă a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, organizate legal în domeniul de competenţă propriu al Ministerului Transporturilor, pe bază de documente şi după constatarea conformităţii la sediul solicitantului.

 

CAPITOLUL II

Criterii şi condiţii privind acordarea certificatului de agreare

 

Art. 3. - (1) În vederea obţinerii certificatului de agreare, unitatea specializată medicală şi/sau psihologică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie organizată conform uneia din următoarele prevederi legale în vigoare:

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;

b) să fie autorizată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

c) să deţină câte un cabinet medical în aceeaşi locaţie, necesar desfăşurării activităţii medicilor din specialităţile: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, otorinolaringologie, neurologie, psihiatrie, iar pentru unităţile psihologice, un cabinet cu o suprafaţă de minimum 20 mp pentru examinările psihologice, în folosinţă exclusivă;

d) să facă dovada posibilităţii efectuării investigaţiilor clinice specificate în metodologia de examinare şi a investigaţiilor paraclinice în laboratorul propriu, prin autorizaţia eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti;

e) să facă dovada deţinerii în proprietate a aparaturii necesare efectuării investigaţiilor medicale clinice şi paraclinice obligatorii şi/sau a aparaturii, probelor şi instrumentelor informatizate necesare efectuării examinărilor psihologice, conform prevederilor legale în vigoare;

f) în cazul unităţilor specializate medicale, să facă dovada că are angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată câte un medic pentru fiecare din specialităţile medicale prevăzute la lit. c), cu cel puţin 17,5 ore/săptămână dedicate exclusiv activităţii de siguranţă în transporturi;

g) programul de lucru al fiecărui medic din comisia medicală/cabinetul medical să fie avizat de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti;

h) în cazul persoanelor juridice care au structuri de psihologie, să facă dovada că au angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată cel puţin un psiholog cu 20 de ore/săptămână dedicate exclusiv activităţii de siguranţa transporturilor şi atestat în psihologia transporturilor treapta specialist, iar în cazul cabinetelor individuale de psihologie, să facă dovada deţinerii atestatului de psiholog specialist şi a faptului că desfăşoară activitate pentru siguranţa transporturilor minimum 20 de ore/săptămână, prin declaraţie pe propria răspundere şi program de lucru afişat;

i) să depună la sediul Ministerului Transporturilor următoarele documente:

1. cerere de solicitare;

2. copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru unităţile medicale;

3. documentele de înfiinţare ale firmei sau de formă de organizare:

- actul de înfiinţare sau de organizare al persoanei juridice cu specificarea obiectului de activitate, conform art. 3 alin. (1 lit. a);

- certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul înregistrat la registrul comerţului cu specificarea obiectului de activitate „asistenţă medicală ambulatorie” şi/sau activitatea de examinare/evaluare psihologică;

- certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul);

- pentru unităţile psihologice specializate: să facă dovadă că este organizată ca unitate psihologică specializată în una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau în altă formă, conform Legii nr. 213/2004;

4. certificatul de înregistrare la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti;

5. certificatul de înregistrare de la Colegiul Medicilor din România;.

6. hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale consiliilor locale/judeţene, ordine ale Ministerului Sănătăţii, în căzu unităţilor sanitare/psihologice constituite în baza acestor reglementări;

7. certificatul de înregistrare de la Colegiul Psihologilor din România - în cazul cabinetelor individuale de psihologie;

8. dovada deţinerii spaţiului, respectiv contracte de vânzare cumpărare, contracte de închiriere, comodat, acte de donaţii legalizate şi schiţa cu amplasarea cabinetului/cabinetelor;

9. actele de personal:

- contracte de muncă pe perioadă determinată, ci specificarea timpului de lucru pentru care se încheie contractul vizate de inspectoratul teritorial de muncă sau cu confirmări REVISAL;

- pentru unităţile medicale: certificate de membru a colegiului judeţean al medicilor sau al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, vizate la zi;

- pentru unităţile psihologice: atestate de liberă practică;

10. dovada existenţei unui laborator de analize medicali propriu prin autorizaţia eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Laboratorul va putea deservi mai multe puncte de lucru ale aceleiaşi unităţi medicale pentru activitatea de siguranţa transporturilor, cu condiţia ca acesta să fie amplasat la o distanţă care să permită transporţi medicalizat al probelor biologice, conform reglementărilor îi vigoare;

11. dovada deţinerii actului de proprietate asupra aparaturii necesare: contract de vânzare-cumpărare/factură şi contract de donaţie şi/sau contract de sponsorizare legalizat;

12. chitanţa privind achitarea tarifului pentru verificare. unităţilor specializate medicale/psihologice în vederea agreării conform prevederilor legale, pentru fiecare punct de lucru îi care urmează să efectueze activitatea de examinări medicală/psihologică pentru siguranţa transporturilor;

13. dovada posibilităţii transmiterii datelor în forma electronic.

(2) Toate documentele depuse în copie, necesare obţinerii certificatului de agreare, vor fi certificate pentru conformitate prii sintagma „conform cu originalul” şi vor fi semnate di reprezentantul legal al unităţii medicale şi/sau psihologice pe fiecare pagină.

Art. 4. - (1) În vederea obţinerii certificatului de agreare unitatea medicală sau psihologică va depune dosarul la Ministerul Transporturilor. Documentele vor fi analizate prin direcţia de specialitate şi se va întocmi fişa de analiză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a.

(2) După analizarea dosarului, în situaţia în care dosarul este incomplet, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va comunica unităţii solicitante în maximum 15 zile rezoluţia cu privire la situaţia dosarului.

(3) Verificarea unităţii medicale sau psihologice specializate se va realiza de către o comisie alcătuită din 2-3 membri, desemnată de conducerea Ministerului Transporturilor, în cel mult 30 de zile de la finalizarea dosarului.

(4) Verificarea unităţii specializate este urmată de încheierea unui proces-verbal de verificare a concordanţei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1b.

(5) în urma verificării efectuate, direcţia de specialitate propune conducerii Ministerului Transporturilor eliberarea certificatului de agreare ori respingerea solicitării, în cazul când se constată neconformităţi, urmând ca acesta să se elibereze în termen de 10 zile dacă propunerea este favorabilă.

(6) Modelul certificatului de agreare este prevăzut în anexa nr. 1c.

(7) Unitatea specializată medicală şi/sau psihologică cu mai multe puncte de lucru trebuie să îndeplinească condiţiile de agreare prevăzute la art. 3 pentru fiecare punct de lucru în parte.

 

CAPITOLUL III

Criterii şi condiţii privind acordarea vizei anuale

 

Art. 5. - (1) în vederea acordării vizei anuale, unitatea medicală şi/sau psihologică agreată va trimite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu 30 de zile înaintea expirării, solicitarea de avizare, care va cuprinde şi datele de contact ale unităţii (adresă, telefon, fax, e-mail), însoţită de:

a) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să reiasă că unitatea solicitantă îşi menţine condiţiile iniţiale de agreare, iar în cazul în care au intervenit schimbări cu privire la componenţa comisiei de examinare se va transmite numărul de confirmare a adresei de modificare;

b) un raport de activitate pentru anul precedent care să cuprindă numărul de examinări efectuate şi numărul de persoane declarate apte şi inapte, pe fiecare mod de transport;

c) chitanţa privind achitarea tarifului pentru verificarea unităţilor medicale/psihologice în vederea avizării anuale, conform prevederilor legale, pentru fiecare punct de lucru în care se efectuează activitatea de examinare medicală/psihologică pentru siguranţa transporturilor.

(2) Verificarea unităţii solicitante în vederea avizării anuale se va realiza de către o comisie alcătuită din 2-3 membri, desemnată de conducerea Ministerului Transporturilor.

Art. 6. - Verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice care deţin certificate de agreare, în vederea acordării vizei anuale, urmăreşte respectarea următoarelor obligaţii:

a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), obligatoriu pe toată durata valabilităţii certificatului de agreare;

b) înştiinţarea în scris, în caz de inaptitudine, a direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi autorităţii de control din domeniul transporturilor, în funcţie de modul de transport;

c) solicitarea în scris, către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale/psihologice, în care funcţionează comisia, privind aprobarea pentru înlocuirea unui membru, în cazul în care unul dintre membrii comisiei medicale şi/sau psihologice este indisponibil, prezentând în acest scop aceleaşi documente pentru personal necesare agreării. De asemenea, reprezentantul legal al unităţii are obligaţia de a informa în scris direcţia de specialitate cu privire la toate modificările intervenite în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1-), impuse în vederea obţinerii certificatului de agreare;

d) solicitarea unităţii medicale sau psihologice către Ministerul Transporturilor pentru emiterea unui nou certificat de agreare, în situaţia în care apar modificări faţă de condiţiile iniţiale de agreare referitoare la spaţiu, dotare, act constitutiv;

e) alocarea pentru examinarea medicală a unui timp mediu/consultaţie de 15 minute, iar pentru examinarea psihologică a unui un timp mediu/examinare de 75 de minute, conform timpului standard prevăzut de legislaţia în domeniu;

f) afişarea la loc vizibil a programului de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

g) deţinerea şi completarea zilnică şi corectă a evidenţelor obligatorii, inclusiv a unui registru unic de evidenţă a examinărilor, cu rubricile: numele şi prenumele persoanei cu atribuţii în siguranţa transporturilor, codul numeric personal, motivul examinării (angajare, control periodic, schimbare în funcţie), modul de transport pentru care se solicită avizul, numărul dosarului personal de siguranţa transporturilor şi/sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru), funcţia din siguranţa transporturilor, avizul obţinut, data eliberării avizului; în cazul unui aviz de inaptitudine se vor menţiona motivul inaptitudinii (temporară sau cu restricţie) şi data reprogramării pentru reevaluarea medicală/psihologică a persoanei;

h) păstrarea minimum 5 ani a dosarului cu toate documentele medicale şi psihologice ce au stat la baza emiterii avizului pentru toate modurile de transport, cu excepţia celui naval, pentru care dosarele vor fi păstrate 6 ani, conform reglementărilor Uniunii Europene;

i) întocmirea documentaţiei de examinare corect şi complet şi eliberarea avizului/certificatului medical (pentru .transportul maritim) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) transmiterea în format electronic către direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor, până în data de 10 a lunii următoare, a rapoartelor lunare privind activitatea desfăşurată, care conţin următoarele informaţii:

- numărul total de examinări;

- numărul de examinări pe mod de transport;

- numărul de examinări pe tipuri (şcolarizare, angajare, schimbarea funcţiei, examinare periodică);

- numărul persoanelor declarate inapte, cu precizarea specialităţii medicale la care au fost declarate inapte şi a modului de transport;

- numărul de avize restrictive, cu precizarea specialităţii medicale la care au fost declarate apte cu restricţii şi a modului de transport;

k) respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor referitoare la persoanele examinate;

l) afişarea la loc vizibil a tarifelor practicate şi a certificatului de agreare;

m) punerea la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate de către personalul din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor/Ministerul Sănătăţii şi al comisiei de control stabilite conform prevederilor legate, prevăzute la art. 3 alin. (1);

n) dovada transmiterii în format electronic a avizelor medicale/psihologice direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor.

Art. 7. - Verificarea menţinerii condiţiilor de agreare şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor medicale şi/sau psihologice pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa transporturilor este urmată de încheierea unui proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1d.

Art. 8. - În urma verificării efectuate, în baza procesului-verbal, direcţia de specialitate propune conducerii Ministerului Transporturilor acordarea/respingerea vizei sau sancţionarea unităţii conform prevederilor legale

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 9. - Direcţia medicală din cadrul Ministerului Transporturilor exercită atribuţiile privind reglementarea, coordonarea, supravegherea şi controlul în domeniul specific activităţii de examinare medicală/psihologică atât în unităţile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cât şi în cadrul entităţilor autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 10. - Direcţia medicală din cadrul Ministerului Transporturilor verifică modalitatea în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română îşi exercită competenţa privind examinarea medicală a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor delegată de Ministerul Transporturilor prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 148/2012 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţei controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European i al Consiliului şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 208/201 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare I personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 marţi 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011.

Art. 11. - Lista cu unităţile specializate medicale şi/sa psihologice agreate va fi publicată pe site-ul Ministerului Transporturilor şi va fi actualizată periodic.

Ari. 12. - Anexele nr. 1a-1d fac parte integrantă di prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1a

la norme

 

FIŞĂ

de analiză a dosarelor de agreare

 

Denumirea solicitantului:

Adresa solicitantului (se va trece punctul de lucru):

Tipul de examinare solicitat:

[ ]

Medicală

[ ]

Psihologică

Data:

 

1. Cerere de solicitare

[ ]

Da

[ ]

Nu

 

2. Copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare

[ ]Da

[ ] Nu

[ ] Nu este cazul.

 

3. Documentele de firmă (sau de formă de organizare):

- certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul)

[ ]Da

[ ]Nu

 

- certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul)

[ ]Da

[ ]Nu

 

- actul de înfiinţare sau de organizare al unităţii medicale/psihologice

[ ]Da

[ ]Nu

 

- pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, dovada deţinerii certificatului d înregistrare si a anexelor la certificat, eliberate de Colegiul Psihologilor din România

[ ]Da

[ ]Nu

 

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

4. Dovada deţinerii spaţiului:

[ ] Contract de vânzare-cumpărare.......

[ ] Contract de închiriere.........................valabil până la..............

[ ] Contract de comodat............................., valabil până la..................

[ ]Altele:....................................

- schiţă cu amplasarea cabinetului/cabinetelor

[ ]Da

[ ]Nu

 

5. Actele de personal:

- contracte de muncă pe perioadă determinată, vizate de inspectoratul teritorial de muncă sau cu confirmare REVISAL cu specificarea timpului de lucru pentru care se încheie contractul:

[ ] Da

[ ]Nu

[ ] Parţial

 

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

- pentru unităţile medicale: certificate de membru al colegiului judeţean al medicilor sau al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, vizate la zi

[ ] Da

[ ]Nu

[ ] Parţial

 

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

- pentru unităţile psihologice: atestate de liberă practică

[ ]Da

[ ]Nu

 

6. Dovada existenţei unui laborator de analize medicale propriu prin autorizaţia eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti

[ ] Da

[ ]Nu

[ ] Nu este cazul.

 

Concluzii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

Semnături

Membrii comisiei Ministerului Transportului

Numele

................................................

................................................

Semnătura

................................................

................................................

 

ANEXA Nr. 1b

la norme

 

PROCES-VERBAL

de verificare în vederea agreării

 

întocmit astăzi, ...........................

la unitatea..............................................,

la sediul/punctul de lucru din............................

 

Subsemnaţii:

1 ..........................................................., 2. ....................................................................., 3. ......................................................

reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, în prezenţa.............................................., reprezentant legal al unităţii, am procedat la verificarea concordanţei datelor transmise şi am constatat următoarele:

1. condiţii de spaţiu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. autorizaţii de funcţionare:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. resurse umane:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

4. condiţii de dotare cu aparatură:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5. transmiterea datelor în format electronic:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

Semnături

Membrii comisiei Ministerului Transportului

Reprezentantul legal al unităţii

Numele

................................................

................................................

Semnătura

................................................

................................................

Numele

................................................

 

Semnătura

................................................

 

 

ANEXA Nr. 1c

la norme

 

- faţă -

GUVERNUL ROMÂNIEI

STEMA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

CERTIFICAT DE AGREARE

Nr. ......../...............

 

Unitatea...............................................................................este agreată să efectueze examinări medicale/psihologic  pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, la punctul de lucru situat în ................................................................... str. ...................................................... nr. ......... judeţul ............................

Prezentul certificat este valabil 5 ani, cu avizare anuală.

 

Ministrul transporturilor,

................................................

 

- verso –

 

Viza anuală

............................

Viza anuală

............................

 

ANEXA Nr. 1d

la norme

 

PROCES-VERBAL

întocmit astăzi,..........................

 

la unitatea.................................................

la sediul/punctul de lucru din............................

cu ocazia verificării menţinerii condiţiilor care au stat la baza agreării şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor medicale şi/sau psihologice pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa transporturilor

 

1 ..........................................................., 2. ....................................................................., 3. ...................................................... reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, în prezenţa......................................................... reprezentant legal al unităţii, ar procedat la verificarea menţinerii condiţiilor care au stat la baza agreării şi am constatat următoarele:

1. menţinerea condiţiilor de spaţiu/autorizaţiilor de funcţionare

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

2. menţinerea resurselor umane

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

3. menţinerea condiţiilor de dotare cu aparatură

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

4. respectarea reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte condiţiile de desfăşurare a activităţii:

a) programul de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi/sau psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor este afişat la loc vizibil

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

b) tarifele practicate şi certificatul de agreare sunt afişate la loc vizibil

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

c) registru unic de evidenţă al examinărilor

 Da

 Nu

Observaţii:..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

d) respectă numărul de examinări/zi

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

e) fişele de examinare şi avizele eliberate sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

f) au solicitat persoanelor examinate o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate medical şi psihologic la o altă unitate pentru funcţia pentru care solicită examinarea

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

g) au raportat examinările medicale şi/sau psihologice de siguranţa transporturilor efectuate la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor

 Da

 Nu

Observaţii:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

Semnături

Membrii comisiei Ministerului Transportului

Reprezentantul legal al unităţii

Numele

................................................

................................................

Semnătura

................................................

................................................

Numele

................................................

 

Semnătura

................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME

privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

 

Articol unic. - La sesizare, controlul la unităţile medicale/psihologice agreate pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se va efectua ţinând cont de următoarele:

1. Conducerea Ministerului Transporturilor desemnează persoanele din cadrul direcţiei de specialitate care urmează să efectueze controlul la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate.

2. În echipele de control nu va putea fi desemnat personalul din direcţia de specialitate care a participat la procesul de agreare/avizare a unităţii respective.

3. În funcţie de sesizare, echipa de control se va deplasa la punctul de lucru al unităţii medicale/psihologice care face obiectul sesizării şi va verifica condiţiile care au stat la baza acesteia.

4. În cazul în care se contestă eliberarea unui certificat de agreare unei unităţi medicale/psihologice, se vor verifica condiţiile privind acordarea acestuia, conform art. 3 alin. (1) lit. i) din anexa nr. 1 la ordin, şi concordanţa dintre înscrisurile cuprinse în dosarul de agreare şi situaţia din teren.

5. În cazul în care se contestă comisia de examinare medicală/psihologică care a efectuat examinarea medicală/psihologică, comisia de control va solicita reprezentantului legal al unităţii medicale/psihologice un număr de 5-10 fişe medicale personale tip siguranţa transporturilor/caiete psihologice, aleatoriu, pentru a verifica dacă medicii examinatori/psihologul examinator fac/face parte din comisia aprobată de Ministerul Transporturilor.

6. În cazul în care se contestă acordarea/neacordarea vizei anuale pe un certificat de agreare, comisia de control va realiza verificările conform art. 6 din anexa nr. 1 la ordin.

7. În urma controlului se va întocmi un proces-verbal care va conţine toate constatările din teren însoţite de documente doveditoare. Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei de control şi de reprezentantul legal al unităţii medicale/psihologice la sediul căreia se efectuează controlul.

8. Toate documentele doveditoare care însoţesc procesul-verbal vor fi certificate pentru conformitate cu sintagma „conform cu originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al unităţii medicale/psihologice.

9. Comisia de control va întocmi un raport către conducerea Ministerului Transporturilor, va anexa procesul-verbal şi toate documentele doveditoare şi va propune spre aprobare, dacă se impune, sancţiuni conform prevederilor legale.