MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 776         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 decembrie 2013

 

SUMAR

 

 

LEGI ŞI DECRETE

 

325. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

1.046. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

335. - Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

 

1.073. - Decret pentru promulgarea Legii privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

 

339. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

1.077. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

340. - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

1.073. - Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

856. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme model GSM&3G RF921XKT, GSM RF900 şi 3G RF2100, introduse pe piaţa din România de către Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L.

 

3.417. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea art. 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor“ în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local“ din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38 din 30 aprilie 2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 8 mai 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI,

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 3 decembrie 2013

Nr. 325.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013

Nr. 1046.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

(2) Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) stagiar - debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii;

b) contractul de stagiu - un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă;

c) angajator - persoana care se regăseşte în situaţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) mentor - persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare;

e) evaluarea - procedura prin care se finalizează stagiul şi care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare;

f) perioada de stagiu - perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului şi care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinţe semnat/semnate de angajator;

g) comisia de evaluare - comisia ai cărei membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.

 

Capitolul II

Organizarea perioadei de stagiu

 

Art. 3. - (1) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

(2) Programul de activităţi pe perioada stagiului cuprinde:

a) obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;

b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 4. - (1) Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu.

(2) Este interzisă utilizarea stagiarilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor prevăzute în fişa postului şi în contractul de stagiu.

Art. 5. - (1) La propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul.

(2) Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari.

(3) Desfăşurarea activităţii de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia.

Art. 6. - Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b) -d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii.

Art. 7. - Mentorul are următoarele obligaţii:

a) coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;

b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului;

c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar;

d) este membru în comisia de evaluare.

Art. 8. - (1) Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;

b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu;

c) competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu;

d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;

e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu;

f) alte menţiuni.

(2) Modelul referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului.

Art. 9. - (1) În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului ce are impact asupra derulării stagiului, mentorul are obligaţia de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment.

(2) Raportul întocmit în condiţiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul şi este avut în vedere de comisia de evaluare finală a stagiarului.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) , angajatorul, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, numeşte, în condiţiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.

Art. 10. - Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b) -d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu.

(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu şi este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.

(3) Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(4) Raportul de stagiu se înaintează de către stagiar conducătorului compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

 

Capitolul III

Procedura de evaluare a stagiarului

 

Art. 12. - Evaluarea activităţii stagiarului se realizează pe baza:

a) analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi;

b) aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul;

c) raportului de stagiu prevăzut la art. 11.

Art. 13. - Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 14. - (1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoştinţa stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare.

(2) Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate.

(3) Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin care se recunoaşte finalizarea stagiului.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) , stagiarul poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă.

(5) Angajatorul este obligat să soluţioneze contestaţia cel mai târziu în ultima zi a stagiului.

(6) După primirea răspunsului la contestaţie, stagiarul se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie.

Art. 15. - (1) În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului.

(2) Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

(3) Modelul certificatului/adeverinţei prevăzut/prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

 

Capitolul IV

Contractul de stagiu

 

Art. 16. - (1) Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.

(2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

Art. 17. - (1) Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, în condiţiile prezentei legi, şi se completează, după caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern.

(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 18. - Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 19. - (1) Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condiţiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile.

(2) Durata suspendării contractului individual de muncă şi cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.

(3) După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă, stagiarul îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 16 alin. (2) .

Art. 20. - (1) La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

(2) Un angajator mai poate încadra, o singură dată pe acelaşi post, un absolvent de învăţământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.

Art. 21. - (1) Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanţată de angajator, în condiţiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adiţional la contractul individual de muncă.

(2) Durata obligaţiei stagiarului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile stagiarului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.

(3) Nerespectarea de către stagiar a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.

Art. 22. - (1) Contractul de stagiu poate înceta: a) de drept;

b) prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;

c) prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

(2) În situaţia în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator şi încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată.

 

Capitolul V

Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

Art. 23. - Stagiarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;

b) să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

c) să beneficieze de evaluare obiectivă;

d) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei;

e) să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor;

f) să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;

g) să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului;

h) să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul.

Art. 24. - Angajatorul are următoarele drepturi:

a) să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul;

b) să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii;

c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului; d) să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare.

Art. 25. - Stagiarul are următoarele obligaţii:

a) să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;

b) să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează;

c) să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;

d) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;

e) să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;

f) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului;

g) să particip e la procesul de evaluare.

Art. 26. - Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu;

b) să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul;

c) să asigure o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului;

d) să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu;

e) să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni;

f) să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

 

Capitolul VI

Finanţarea stagiului

 

Art. 27. - Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:

a) bugetul propriu al angajatorului; b) fondul social european; c) bugetul asigurărilor pentru şomaj; d) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; e) alte surse, potrivit legii.

Art. 28. - (1) Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

(2) Angajatorii nu pot primi dublă finanţare pentru aceeaşi persoană.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii.

(4) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

(5) În situaţia în care, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege.

(6) Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29. - Criteriile şi modul de acordare a finanţării prevăzute la art. 28 alin. (1) din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

 

Capitolul VII

Dispoziţii finale

 

Art. 30. - Angajatorii care beneficiază de suma prevăzută la art. 28 alin. (1) sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat.

Art. 31. - În situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.

Art. 32. - (1) Controlul respectării obligaţiei menţinerii contractului individual de muncă prevăzute la art. 30 se efectuează de către organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a constitui o bază de date cu beneficiarii prezentului act normativ.

Art. 33. - Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului individual de muncă şi a contractului de stagiu, în condiţiile legii.

Art. 34. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin direcţia de specialitate, monitorizează modul de realizare a stagiilor pentru absolvenţii de învăţământ superior şi, în colaborare cu partenerii sociali, propune măsuri de îmbunătăţire a acestora, precum şi măsuri de adaptare a programelor de studii din învăţământul superior la cerinţele pieţei muncii.

Art. 35. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) , art. 5 alin. (1) şi (2) , art. 8 alin. (1) şi (3) , art. 14. alin. (1) , art. 15 alin. (1) şi (2) , art. 16, art. 18 şi art. 21 alin. (2) .

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă şi de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 36. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI,

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013

Nr. 335.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2013

Nr. 1.073.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 27 iunie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI,

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013

Nr. 339.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2013

Nr. 1.077.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2014.

 

Secţiunea 1

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 51.888,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 51.888,7 milioane lei.

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 311,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 112,4 milioane lei, cu un excedent de 198,9 milioane lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-2/03/04.

(5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 şi 4/03.

 

Secţiunea a 2-a

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014

 

Art. 3. - (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 1.806 milioane lei.

(3) Fondul de garantare pentru p lata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 265,9 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 43,6 milioane lei, cu un excedent de 222,3 milioane lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 şi 4/04.

(6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 5/04.

 

Capitolul II

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

 

Secţiunea 1

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

 

Art. 4. - (1) Pentru anul 2014, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor programe/ instrumente/facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorul princip al de credite al bugetelor de asigurări prevăzute la alin. (1) , denumit în continuare ordonatorul princip al de credite, poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ ordinele de finanţare.

(3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) -(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.

(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare;

c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(7) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul „Cheltuieli neeligibile“ nu pot fi majorate prin virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. Majorarea sumelor prevăzute la alineatul „Cheltuieli neeligibile“ poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.

(8) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (5) . Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 5. - (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1) , eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1) , se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 6. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“ nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014.

(3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7) .

(4) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) -(4) se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.

(6) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.

Art. 7. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri“ alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă“ la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul „Alte transferuri“ alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 8. - (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) .

Art. 9. - Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 10. - Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru p lata creanţelor salariale.

Art. 11. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 12. - Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale“ şi al capitolului 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială“ la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 13. - Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c) -g) şi h) , cu excepţia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) -h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 14. - (1) În anul 2014 plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul „Cheltuieli de personal“, în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul „Cheltuieli de personal“, sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.

 

Secţiunea a 2-a

Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020

 

Art. 15. - (1) Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se introduc în bugetele ordonatorului princip al de credite la un titlu de cheltuieli distinct, după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) şi să asigure sumele necesare finanţării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole.

(3) Prin excepţie de la art. 6 alin. (1) -(4) , ordonatorul princip al de credite, în cursul întregului an, poate efectua virări de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1) .

(4) Se interzice ordonatorului princip al de credite să efectueze virări de credite de la titlul prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(5) Sumele cuprinse în titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014.

(6) Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare necesare asigurării finanţării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se stabilesc de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor operaţionale.

(7) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fişele de fundamentare prevăzute la alin. (1) .

 

Capitolul III

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.

Art. 17. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

Art. 18. - În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

Art. 19. - În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.

Art. 20. - (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a) , d) , e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 861 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - (1) În anul 2014, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

(2) În anul 2014, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru p lata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

Art. 23. - Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2014, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. - În anul 2014 creditele bugetare estimate pentru 2015-2017 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.

Art. 25. - Anexele nr. 1/03-4/03 şi nr. 1/04-5/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

 

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 340.


*) Anexele nr. 1/03-4/03 şi nr. 1/04-5/04 sunt reproduse în facsimil.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2013

Nr. 1.078.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme model GSM&3G RF921XKT, GSM RF900 şi 3G RF2100, introduse pe piaţa din România de către Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L.

 

Având în vedere că Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L. a încălcat prevederile art. 11, 28 şi 29 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) , ale art. 38, ale art. 39 lit. a) şi b) şi ale art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, republicată, precum şi ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională,

ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme model GSM&3G RF921XKT, GSM RF900 şi 3G RF2100, producător TAYX LTD Hong-Kong Office, introduse pe piaţa din România de către Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L., cu sediul în localitatea Ploieşti, str. Colonia Teleajen nr. 1, bl. 241F, sc. B, ap . 36, judeţul Prahova, cod fiscal/cod unic de înregistrare nr. 29352455, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J29/1697/2011.

Art. 2. - În vederea aplicării dispoziţiilor prezentului ordin se notifică Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Bucureşti, 1 decembrie 2013

Nr. 856.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor“ în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local“ din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Articolele 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor“ în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local“ din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14.- Schema de ajutor de minimis se aplică în perioada 2009-2014.

Art. 15. - (1) Valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 256,15 milioane euro, din care 229,09 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 27,06 milioane euro de la bugetul de stat.

(2) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate se prezintă astfel:

 

Anul

Sume alocate din FEDR (milioane euro)

Sume alocate de la bugetul de stat (milioane euro)

2009

17,78

0,00

2010

18,44

0,00

2011

122,40

0,00

2012

61,33

5,86

2013

0,17

0,02

2014

8,97

21,18

Total:

229,09

27,06”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2013

Nr. 3.417