MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 780/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 780         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

978. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „IOR” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

979. - Hotărâre pentru modificare anexei la Hotărârea Guvernului nr. 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientele sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

980. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2G5/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.492. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe

 

1.493. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 

1.494. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colentina - Secţia anestezie şi terapie intensivă II pentru prelevare de organe

 

1.495. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Secţia terapie intensivă pentru prelevare de organe

 

1.496. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic „Sfânta Maria” pentru activitatea de transplant hepatic şi pancreatic.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

968. - Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „IOR“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)  lit. a)  din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1)  din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „IOR“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 978.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială „IOR“ - S.A. Bucureşti

Bucureşti, str. Bucovina nr. 4, sectorul Cod de înregistrare fiscală RO 340312

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

25.933

 

1

 

Venituri din exploatare

2

24.530

 

2

 

Venituri financiare

3

1.403

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

25.217

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

22.620

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

8.106

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

110

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

11.699

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

7.305

 

 

 

C2

bonusuri

11

920

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

900

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

85

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

2.4S9

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2.705

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

2.597

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

716

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

109

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

607

 

1

 

Rezerve legale

22

36

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, împrumuturi externe

25

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

571

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţi lor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

485

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.21 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

86

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

0

 

 

e)

alte cheltuieli

38

0

VIII..

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

696

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

696

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0

 

1

 

Nr. de personal prognoza! la finele anului

43

344

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

384

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b) , din care:

45

8.225

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

7.305

 

 

b)

bonusuri

47

920

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)  determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44) /12*1000

48

1.585

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)  influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44) /12*1000

49

1.785

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)  (Rd.2Rd.44)

50

64

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)  (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

64

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

0

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x1000

53

972

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

1.371

 

11

 

Creanţe restante, în preturi curente

55

5.545

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)  lit. a)  din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1)  lit. a)  din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 10 mai 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 979.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 213/2013)  

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

Sediul/Adresa: Fluviului nr. 16

Cod unic de înregistrare RO27787860

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri pt. rectificat 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

57.646

 

1

 

Venituri din exploatare

2

57.216

 

2

 

Venituri fin arida re

3

430

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

35.166

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din cane:

6

35.166

 

 

A.

cheltuieli ou bunuri si servicii

7

9.076

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

403

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

24.350

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

17.631

 

 

 

C2

(tonusuri

11

1323

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

357

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

5.033

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

1.337

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

22.430

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

3.441

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

19.039

 

1

 

Rezerva legale

22

1.124

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23, 24, 25 şi 26.

27

17.315

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul nat, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

28

794

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

15.228

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

15.228

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

1.893

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

1.040

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

1.040

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

614

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

273

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

56

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

75

 

 

e)

alte cheltuieli

38

22

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

6.440

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

6.440

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

404

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

404

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b) , din care:

45

18.960

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

17.631

 

 

b)

bonusuri

47

1 323

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei /persoană)  determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44V 12*1000

4B

3.637

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana} influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44) /12*1000

49

3.911

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)  Rd.2/Rd.44 pentru rectificare

50

142

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoana)  (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x1000

53

610

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a)  din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1)  lit. a)  din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 22 mai 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti 11 decembrie 2013

Nr. 980.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013)

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. Bucureşti

Str. Mendeleev nr. 36-38, camera 34, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare RO 14923006

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013 rectificat

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC

0

1

2

5

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

55.922

 

1

 

Venituri din exploatare

2

54.752

 

2

 

Venituri financiare

3

800

 

3

 

Venituri extraordinare

4

370

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd 18)

5

55904

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

55904

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

1.344

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

89

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

6.464

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

4.141

 

 

 

C2

bonusuri

11

364

 

 

 

C3

alie cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

554

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.405

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

48.007

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

18

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

15

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 si 26.

27

15

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 507o varsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor ou capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

13

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

13

 

3

 

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

2

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

163

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

163

X.

 

 

date de fundamentare

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognoza* la finele anului

43

99

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total *

44

84

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b) , din care:

45

4.505

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

4.141

 

 

b)

bonusuri

47

364

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)  determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44) /12*1000

48

4.108

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)  influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44) /12*1000

49

4.469

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)  (Rd.2/Rd.44)

50

652

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)  (Rd.27Rd.441CP)

51

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (volum masa procesata mc/ persoana)

52

71.528

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x1000

53

1.000

 

11

 

Plăţi restante, În preţuri curente

54

 

 

12

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

 

Notă: *

Numărul mediu scriptic prevăzut de 84 de persoane se realizează datorita aplicării reducerii conform Hotărârii CA nr. 10/05.03.2013. În condiţii normale de munca numărul mediu de personal ar fi fost de 90 persoane.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe ACT EMIS DE: Ministerul Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.477/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia anestezie şi terapie intensivă, cu sediul în municipiul Bucureşti, calea Floreasca nr. 8, sectorul 1, pentru prelevare de organe.

Art. 2. - (1)  Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2)  Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1)  dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3)  Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti 9 decembrie 2013

Nr. 1.492.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi ACT EMIS DE: Ministerul Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.478/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 28 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, c modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, cu sediul în municipiul Arad, judeţul Arad, str. Andreny Karoly nr. 2-4, pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi.

Art. 2. - (1)  Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2)  Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1)  dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3)  Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti 9 decembrie 2013

Nr. 1493.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colentina - Secţia anestezie şi terapie intensivă II pentru prelevare de organe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.479/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Colentina - Secţia anestezie şi terapie intensivă II, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Ştefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2, pentru prelevare de organe.

Art. 2. - (1)  Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2)  Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1)  dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3)  Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti 9 decembrie 2013

Nr. 1.494.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Secţia terapie intensivă pentru prelevare de organe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.480/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Secţia terapie intensivă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 169, sectorul 5, pentru prelevare de organe.

Art. 2. - (1)  Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2)  Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1)  dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3)  Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti 9 decembrie 2013

Nr.1.495.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic „Sfânta Maria“ pentru activitatea de transplant hepatic şi pancreatic ACT EMIS DE: Ministerul Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.481/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.560 din 26 noiembrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 72.613 din 26 noiembrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic „Sfânta Maria“, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 37, pentru activitatea de transplant hepatic şi pancreatic.

Art. 2. - (1)  Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2)  Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1)  dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3)  Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti 9 decembrie 2013

Nr. 1496.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.120/2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1)  lit. b)  şi alin. (3)  lit. b)  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,

în temeiul art. 281 alin. (2)  din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5)  din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul VII, tabelul cuprinzând creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013

 

 

- mii lei -

Denumire programe naţionale de sănătate curative

Credite de angajament an 2013

Credite bugetare an 2013

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV

58.927,82

212.067,67

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

3.129,5

7.974,85

Programul naţional de oncologie

1.190.103,48

1.420.050,10

Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice

2.531,00

8.512,00

Programul naţional de diabet zaharat

747.319,63

949.696,15

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

63.909,82

72.626,99

Programul naţional de tratament pentru boli rare

69.700,05

77.067,55

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

105.000,00

133.017,12

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

36.941,81

47.759,39

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

6.349,00

8.146,88

Programul naţional de boli endocrine

3.162,91

4.500,00

Programul naţional de ortopedie

45.471,00

45.471,09

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

810,00

900,00

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

18.179,00

11.182,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

59.013,00

57.853,00

Programul naţional de sănătate mintală

1.485,61

1.400,00

Denumire programe naţionale de sănătate curative

Credite de angajament an 2013

Credite bugetare an 2013

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

12.314,00

12.314,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

8.990,00

8.990,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.660,00

2.660,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

484,00

484,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

180,00

180,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

748.731,00

718.887,00

Total programe naţionale de sănătate curative

3.173.078,63

3.789.425,79

 

NOTĂ:

În anul 2013, prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aprobate transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în sumă de 381.042,82 mii lei, utilizată pentru:

– Programul naţional de diabet zaharat - pompe insulină şi materiale consumabile;

– Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin;

– punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru:

 

a) achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru programele naţionale de sănătate a căror finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

b) achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru Programul naţional de boli transmisibile a cărui finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Silviu Buşoi

 

Bucureşti 27 noiembrie 2013

Nr. 968.