MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 781         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 decembrie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 436 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

981. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ASDMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.486. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ - Centrul de transplant cardiac pentru activitatea de transplant de cord

 

1.487. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic „Sfânta Maria” pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 

1.488. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa pentru activitatea de prelevare de organe

 

1.489. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni” pentru prelevare de organe

 

1.490. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe

 

1.491. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Elias - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 436

din 29 octombrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.337/103/2012 şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 361D/2013.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, arătând că autorul excepţiei solicită modificarea textului de lege criticat, ceea ce contravine art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. În măsura în care Curtea Constituţională va aprecia însă că excepţia este admisibilă, consideră că aceasta se impune a fi admisă, deoarece dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 329/2009 realizează o ingerinţă disproporţionată şi nerezonabilă în dreptul de proprietate, prin obligaţia ce o prevede de a restitui cuantumul întregii pensii încasate atunci când aceasta a fost cumulată cu alte venituri, în afara limitelor stabilite de lege.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 aprilie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.337/103/2012, Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă cu prilejul soluţionării recursului promovat de Casa Judeţeană de Pensii Neamţ împotriva Sentinţei civile nr. 1.080/C/01.10.2012, pronunţată de Tribunalul Neamţ în Dosarul nr. 1.337/103/2012.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea de Apel Bacău – Secţia I civilă susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, care dispun că sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se vor recupera de la pensionari, sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează că se aplică şi sumelor care depăşesc limita prevăzută de art. 17 din Legea nr. 329/2009. Astfel, consideră că obligarea persoanelor care au cumulat pensia cu salariul, cu încălcarea dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 329/2009, la restituirea integrală a sumelor obţinute cu titlu de pensie, aduce atingere nu doar dreptului la pensie şi dreptului de proprietate, ci şi dreptului la un nivel de trai decent şi chiar dreptului la viaţă. În acest sens, arată că prestaţiile sociale reprezintă în accepţiunea Curţii Europene a Drepturilor Omului un „bun“, iar obligaţia impusă de textul de lege criticat este cu totul disproporţionată, rupând justul echilibru între interesele generale şi cele individuale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.414/2009, 544/2012, 774/2012 şi 899/2012 referitoare la constituţionalitatea măsurilor prin care legiuitorul a limitat dreptul de a cumula pensia cu salariul.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile

Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, dispoziţii potrivit cărora „Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripţie.“

Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă consideră că aceste dispoziţii de lege sunt contrare următoarelor prevederi constituţionale: art. . 44 referitor la dreptul de proprietate privată şi art. 47 privind dreptul la un nivel de trai decent şi dreptul la pensie. De asemenea, susţine că sunt încălcate prevederile art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că art. 22 din Legea nr. 329/2009 a mai constituit obiect al analizei de constituţionalitate. Astfel, prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 1.149 din 28 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 26 octombrie 2010, Decizia nr. 409 din 7 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2011, Decizia nr. 368 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 4 iulie 2011, ori Decizia nr. 87 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 28 martie 2013, Curtea a constatat că aceste dispoziţii de lege sunt constituţionale. Analiza instanţei de contencios constituţional în deciziile amintite a privit însă problematica limitării legale a cumulului pensiei cu salariul, iar nu aspectele pe care Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă le-a invocat în prezenta cauză.

Cât priveşte aceste din urmă aspecte, Curtea reţine că, prin măsurile instituite de Legea nr. 329/2009, legiuitorul a urmărit, printre altele, reducerea cheltuielilor bugetare în contextul crizei economice pe care România a traversat-o în anii precedenţi.

Una dintre aceste măsuri, reglementată de art. 17 din Legea nr. 329/2009, a reprezentat-o limitarea dreptului persoanelor de a cumula veniturile din pensii cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, dacă nivelul pensiei depăşea nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. În acest sens, art. 18 din aceeaşi lege a prevăzut dreptul şi totodată obligaţia persoanelor care obţineau venituri din pensii care depăşeau nivelul mai sus amintit de a opta între păstrarea pensiei ori a salariului.

Neîndeplinirea acestei obligaţii reprezintă, potrivit art. 20 din Legea nr. 329/2009, cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, aşa cum prevede textul de lege supus analizei de constituţionalitate.

Autorul excepţiei, fără a contesta obligaţia de restituire a sumelor încasat e necuvenit cu titlu de pensii, consideră că această obligaţie este constituţională numai în măsura în care veniturile restituite nu depăşesc nivelul venitului prevăzut art. 17 din Legea nr. 329/2009. Astfel, supuse restituirii ar trebui să fie doar veniturile din pensie care depăşesc nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar nu întregul cuantum al pensiei obţinute.

Or, analizând această critică de neconstituţionalitate, Curtea apreciază că autorul excepţiei tinde, în realitate, la modificarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 329/2009, în sensul extinderii permisiunii de a cumula pensia cu veniturile din salarii şi pentru persoanele ale căror pensii depăşesc nivelul salariului mediu brut pe economie.

A adopta soluţia sugerată de autorul excepţiei ar semnifica crearea unei opţiuni pe care legiuitorul nu a prevăzut-o, şi anume ca, în afară de a alege între păstrarea pensiei ori a salariului, pensionarul cumulard să continue să ignore obligaţia prevăzută la art. 18 din aceeaşi lege şi să restituie doar ceea ce a obţinut suplimentar, situaţie în care acest din urmă text de lege ar rămâne fără efect. Or, dacă legiuitorul ar fi dorit să reglementeze o asemenea opţiune, ar fi prevăzut-o în mod expres prin reglementarea posibilităţii pensionarului de a renunţa la o parte din pensie în vederea păstrării cumulului cu salariul şi nu ar fi lăsat ca acest efect să se obţină prin eludarea legii.

Mai mult, a accepta soluţia propusă de autor nu doar că ar încuraja pe destinatarii legii la eludarea acesteia, dar ar crea şi o inechitate faţă de persoanele care, cu bună-credinţă, s-au supus reglementărilor art. 18 din Legea nr. 329/2009, renunţând la întreaga pensie în vederea păstrării veniturilor salariale.

Aşa fiind, având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“, Curtea urmează a respinge excepţia de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.337/103/2012.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bacău - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 octombrie 2013.

 

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 809.900 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2013, pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 981

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

1

2

3

4

5

1

Greceanu Anca

Municipiul Arad, Str. Postavului nr. 2, bl. S4-2, sc. D, ap. 11

Arad

1.000

2

Ciucardel Ilie-Gelian

Municipiul Piteşti, aleea Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P8, sc. A, ap. 18

Argeş

4.000

3

Ion Ştefania Daniela

Municipiul Piteşti, Str. Frasinului nr. 18, bl. 21, sc. A, ap. 5

Argeş

2.500

4

Moscovici Gianina

Municipiul Piteşti, str. Dacia nr. 23, bl. A4a, sc. A, ap. 8

Argeş

2.000

5

Petre Floarea

Municipiul Piteşti, str. Iancu de Hunedoara nr. 1, bl. A7a, sc. B, ap. 14

Argeş

1.000

6

Sebe Camelia Constantina

Municipiul Piteşti, str. Argedava nr. 1, bl. B3, sc. C, ap. 7

Argeş

1.000

7

Canta Gheorghe

Comuna Schitu Goleşti, satul Lăzăreşti nr. 183

Argeş

2.500

8

Dumitru Florina Georgeta

Comuna Stâlpeni, satul Stâlpeni, bl. Nefamilişti, sc. A, ap. 403

Argeş

1.000

9

Ilie Nicolae Mădălin

Comuna Drăganu, satul Prislopu Mare

Argeş

2.500

10

Loază Ana

Comuna Bălileşti, satul Valea Mare-Bratia

Argeş

2.000

11

Jugănaru Dumitru

Comuna Vedea, satul Frătici nr. 83

Argeş

2.500

12

Moşoiu Puiţa

Comuna Rucăr, satul Rucăr, Bd. Libertăţii nr. 57

Argeş

1.500

13

Onoleaţă Cristina

Municipiul Curtea de Argeş, Str. Victoriei nr. 149

Argeş

2.500

14

Scărlătescu Ilie

Comuna Bascov, satul Bascov, bl. A8, sc. A, ap. 13

Argeş

1.000

15

Stoica Sorinel Georgel

Comuna Stâlpeni, satul Stâlpeni

Argeş

1.000

16

Neagu Ioana Silvia

Oraşul Buhuşi, Str. Florilor nr. 37

Bacău

5.000

17

Bărgu Neculai

Municipiul Bacău, str. Valea Albă nr. 9, bl. 9, sc. A, ap. 2

Bacău

3.000

18

Dărăbăneanu Maria

Municipiul Oneşti, Bd. Republicii nr. 20, sc. B, ap. 16

Bacău

1.500

19

Cloşcă Loredana

Municipiul Moineşti, Str. Dezbenzinării nr. 23

Bacău

3.000

20

Dău Vasilica

Comuna Ungureni, satul Bibireşti

Bacău

2.500

21

Coman Mandiţa

Oraşul Comăneşti, Str. Ecoului nr. 19

Bacău

2.500

22

Moroşanu Marilena

Comuna Măgura, satul Dealu Mare

Bacău

3.500

23

Badea Veronica

Municipiul Oneşti, Str. Buciumului nr. 10, bl. 10, sc. F, ap. 1

Bacău

2.000

24

Gabor Valentin

Municipiul Bacău, str. Bicaz, bl. 136, sc. A, ap. 8

Bacău

3.500

25

Mocanu Constantin

Municipiul Bacău, Str. Mioriţei, bl. 13, sc. D, ap. 11

Bacău

3.500

26

Radu Elena

Comuna Bereşti-Tazlău, satul Broşteni

Bacău

3.000

27

Vînău Carmen

Municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare, bl. 10, sc. C, ap. 1

Bacău

3.500

28

Rezmeriţă Vasile

Comuna Bogdăneşti

Bacău

4.000

29

Grosu Paraschiva

Comuna Negri, satul Poiana

Bacău

2.500

30

Diumea Genovica

Comuna Coloneşti, satul Călini

Bacău

3.000

31

Macsim Aurelia

Municipiul Bacău, str. Carpaţi, bl. 2, sc. A, ap. 5

Bacău

2.000

32

Armeanu Mariana

Municipiul Bacău, str. Neagoe Vodă, bl. 3, sc. A, ap. 16

Bacău

3.000

33

Păduraru Luminiţa

Municipiul Bacău, str. 22 Decembrie, bl. 32, sc. B, ap. 8

Bacău

3.000

34

Găbureanu Maria

Comuna Balcani, satul Balcani

Bacău

3.000

35

Timar Melinda Monica

Comuna Uriu, satul Uriu nr. 166

Bistriţa-Năsăud

9.000

36

Stoica Dorina

Comuna Suliţa, satul Dracşani, Str. Sloboziei nr. 30

Botoşani

3.500

37

Epure Petrică

Comuna Unţeni, satul Burleşti

Botoşani

2.500

38

Cherestez Gheorghe

Comuna Prăjeni, satul Câmpeni

Botoşani

3.000

39

Curaliuc Mihaela

Municipiul Botoşani, str. A.S. Puşkin nr. 63

Botoşani

3.000

40

Chitan Maria

Municipiul Botoşani, str. Octav Onicescu nr. 2, sc. B, ap. 13

Botoşani

3.000

41

Caciuc Ioan

Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 46, sc. C, ap. 18

Botoşani

1.500

42

Corduneanu Claudia

Municipiul Botoşani, str. Col. Tomoroveanu nr. 16, sc. B, ap. 31

Botoşani

4.000

43

Bursuc Vilia

Municipiul Botoşani, aleea C-tin Gane nr. 2, sc. B, ap. 34

Botoşani

1.000

44

Murgu Veronica

Comuna Coşula, satul Coşula

Botoşani

2.000

45

Chiriac Maria

Comuna Coşula, satul Buda

Botoşani

1.500

46

Andrei Rodica

Comuna Coşula, satul Coşula

Botoşani

1.000

47

Petrea Mariana

Comuna Leorda, satul Mitoc nr. 18

Botoşani

2.000

48

Aungurencei Carmen Monica

Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 3, bl. I 7, sc. A, ap. 12

Botoşani

3.500

49

Surugiu Ionela Mihaela

Municipiul Dorohoi, str. Lt. Olinescu nr. 3, sc. B, ap. 32

Botoşani

2.500

50

Rusu Rodica

Municipiul Dorohoi, str. Lt. Sorin Dumitraş nr. 5, ap. 28 (domiciliul legal), str. Mihail Kogălniceanu nr. 14 (fără forme legale)

Botoşani

3.000

51

Pavel Felicia

Municipiul Dorohoi, str. Loturi Enescu nr. 43

Botoşani

3.500

52

Ivănescu Vasile

Municipiul Dorohoi, str. Oborul Nou nr. 20

Botoşani

3.000

53

Axinte Veronica

Municipiul Dorohoi, str. Lt. Olinescu nr. 4, bl. E4, ap. 3

Botoşani

3.000

54

Plesca Adriana

Municipiul Dorohoi, aleea Victoria nr. 3, bl. D19, ap. 43

Botoşani

3.500

55

Gorincu Georgeta

Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 34 A, ap. 88 A

Botoşani

2.000

56

Feraru Aglaia

Municipiul Botoşani, str. Adrian Adamiu nr. 10, sc. A, ap. 47

Botoşani

700

57

Turcanu Irina Elena

Municipiul Botoşani, aleea Ion Elefterescu nr. 16, ap. 62 bis

Botoşani

2.000

58

Mirea Emilia

Municipiul Braşov, Str. Gloriei nr. 3, bl. 323, ap. 14

Braşov

4.000

59

Tudor Mihaela

Municipiul Brăila, calea Galaţi nr. 78, bl. F, sc. 3, ap. 55

Brăila

5.000

60

Trufaşu Ionica

Municipiul Brăila, str. Ion Slavici nr. 101

Brăila

3.500

61

Vlăsceanu Mihaela Artemiza

Municipiul Brăila, str. Decebal nr. 74

Brăila

5.000

62

Bratu Liliana

Comuna Săhăteni, satul Săhăteni

Buzău

1.000

63

Calcan Gheorghiţă

Comuna Cochirleanca, satul Boboc

Buzău

1.500

64

Mihai Denisa

Comuna Săpoca, satul Săpoca

Buzău

1.500

65

Oprea Constanţa

Oraşul Pogoanele, str. 1 Mai nr. 16

Buzău

1.000

66

Oprea Luminiţa

Comuna Ţinteşti, satul Maxenu

Buzău

1.500

67

Parapancea Ion Marcel

Comuna Padina, satul Padina

Buzău

1.000

68

Popescu Rodica

Municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, bl. 6D, ap. 18

Buzău

1.500

69

Toma Nelu

Comuna Verneşti, satul Cândeşti

Buzău

1.500

70

Vintilă Elena Mădălina

Comuna Calvini, satul Calvini

Buzău

1.000

71

Brataon Adriana

Municipiul Buzău, Str. Viilor nr. 28

Buzău

1.500

72

Chiriţă Maria

Municipiul Buzău, Bd. Stadionului, bl. 28, sc. D, et. 4, ap. 77

Buzău

1.000

73

Dumitrescu Florentina

Municipiul Buzău, str. Simila nr. 19

Buzău

1.000

74

Fieraru Genoveva

Municipiul Buzău, str. V. Maximilian, bl. 1, ap. 27

Buzău

700

75

Ion Zoea

Comuna Cernăteşti, satul Cernăteşti, Str. Principală nr. 109

Buzău

1.000

76

Porumb Ioana

Municipiul Buzău, cartier Micro 5, bl. 34, et. 8, ap. 34

Buzău

1.500

77

Ciocâltei Grigore

Municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani nr. 7A

Buzău

500

78

Toncu Adela

Oraşul Pătârlagele, satul Mărunţişu

Buzău

500

79

Pavel Gigel

Comuna Cislău, satul Scărişoara

Buzău

1.000


80

Luscan Maria

Comuna Năeni, satul Finţeşti

Buzău

2.000

81

Manolache Elena

Comuna Verneşti, satul Nişcov

Buzău

1.000

82

Baciu Costel

Comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.000

83

Barbu Cireşica

Comuna Verneşti, satul Cândeşti

Buzău

1.000

84

Eftimie Elena

Municipiul Buzău, Micro 14, bl. 12A, ap. 3

Buzău

1.000

85

Lupu Liliana

Comuna Verneşti, satul Cândeşti

Buzău

1.000

86

Mustăţea Iuliana

Comuna Gherăseni, satul Gherăseni, str. Călmăţui nr. 930

Buzău

1.000

87

Nan Verginia

Comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.000

88

Pavel Eugenia

Municipiul Buzău, Aleea Constructorilor, bl. 29A, ap. 81

Buzău

1.000

89

Spătaru Luminiţa

Comuna Gherăseni, satul Sudiţi, str. Voievodu Mihai nr. 130

Buzău

1.000

90

Voinea Maria

Municipiul Buzău, Cartier Episcopiei, bl. B7, ap. 12

Buzău

1.000

91

Blaj Felomina

Oraşul Năvodari, Str. Albinelor nr. 16, bl. A6, sc. A, ap. 1

Constanţa

5.000

92

Comănescu Jan

Oraşul Techirghiol, str. Mircea Vodă nr. 4 (domiciliul legal), str. Mihai Viteazu nr. 28 (reşedinţa)

Constanţa

7.000

93

Iordache Georgeta

Municipiul Călăraşi, Aleea Centralei nr. 4, bl. N10, sc. 1, ap. 18

Călăraşi

500

94

Moga Alexandrina

Comuna Dor Mărunt, Str. Libertăţii nr. 45

Călăraşi

5.000

95

Iordan Eugen

Municipiul Călăraşi, Aleea Constructorului nr. 1, bl. J28, sc. 1, ap. 41

Călăraşi

200

96

Vasile Nicoleta

Comuna Dragalina, Str. Liceului nr. 15

Călăraşi

300

97

Toma Gheorghe

Comuna Gălbinaşi, str. Nicolae Bălcescu nr. 18

Călăraşi

200

98

Bercuş Marian

Comuna Şoldanu, Str. Lalelelor nr. 3

Călăraşi

500

99

Voicu Nela

Comuna Şoldanu, Str. Lalelelor nr. 19

Călăraşi

500

100

Ştefan Victor

Comuna Şoldanu, Str. Lalelelor nr. 1

Călăraşi

500

101

Prenta Pompilia Mariana

Municipiul Craiova, bd. Decebal nr. 95, bl. O1, sc. 1, ap. 11

Dolj

3.000

102

Surdu Ana

Municipiul Craiova, aleea 1 Popova nr. 5

Dolj

1.000

103

Radu Marieta

Oraşul Filiaşi, Str. Păcii nr. 21

Dolj

800

104

Zisu Gheorghe

Comuna Sadova nr. 2.028

Dolj

500

105

Zaharia Ionel

Comuna Amărăştii de Jos, satul Ocolna nr. 141

Dolj

1.000

106

Mihăilescu Elena

Municipiul Craiova, Str. Parângului nr. 14

Dolj

1.500

107

Ghidiceanu Emilia

Municipiul Craiova, str. Nanterre, bl. D9, sc. 1, ap. 8

Dolj

800

108

Toader Leontina

Municipiul Craiova, str. Dr. Victor Gomoiu nr. 14, bl. I10, sc. 1, ap. 1

Dolj

1.500

109

Marinescu Alexandru

Municipiul Craiova, Str. Pandurilor nr. 5, bl. 16, sc. 2, ap. 7

Dolj

800

110

Dragotă Mirela

Municipiul Craiova, str. Tomis nr. 17

Dolj

1.500

111

Mihai Silvia

Municipiul Galaţi, str. Saturn nr. 16, bl. D-2, sc. 3, ap. 59

Galaţi

700

112

Balaban Gherghina

Comuna Poiana, satul Poiana

Galaţi

700

113

Antonescu Iuliana

Municipiul Galaţi, Aleea Melodiei nr. 16, bl. C12, sc. 2, ap. 39

Galaţi

700

114

Maravela Aurelia-Florica

Comuna Braniştea, str. Galaţi nr. 29

Galaţi

500

115

Irimia Ionel

Municipiul Galaţi, Str. Laminoriştilor nr. 11, bl. G.6, sc. 1, et. 2, ap. 71

Galaţi

500

116

State Săndel

Municipiul Giurgiu, str. Horea nr. 28B

Giurgiu

1.000

117

Ihora Florica

Municipiul Giurgiu, str. Aurel Vlaicu nr. 1

Giurgiu

15.000

118

Ghena Liliana

Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 21/613, sc. B, ap. 26

Giurgiu

3.000

119

Necşel Florentina

Comuna Floreşti-Stoeneşti

Giurgiu

5.000

120

Stavre Florenţa

Comuna Răsuceni

Giurgiu

1.000

121

Brâncuş Georgeta

Comuna Ghimpaţi, str. Valea Mare nr. 34

Giurgiu

600

122

Movilescu Cătălin Liviu

Municipiul Giurgiu, Str. Ialomicioarei nr. 37

Giurgiu

10.000

123

Gheorghe Monica Narcisa

Municipiul Giurgiu, Str. Sirenei nr. 63

Giurgiu

1.000

124

Maiuru Milena Ştefania

Municipiul Giurgiu, str. Nicolae Titulescu nr. 26

Giurgiu

1.000

125

Dumitrache Iuliana

Comuna Floreşti-Stoeneşti

Giurgiu

5.000

126

Drăgoi Maria

Municipiul Motru, Aleea Muncii nr. 6, bl. H3, sc. 5, ap. 8

Gorj

2.000

127

Borcan Florica

Comuna Negomir, satul Negomir nr. 253

Gorj

1.000

128

Cernăianu Claudiu

Comuna Tismana, satul Racoţi

Gorj

1.000

129

Gogelescu Maria

Comuna Polovragi, satul Polovragi

Gorj

1.000

130

Răduţă Ion

Oraşul Rovinari, Str. Termocentralei nr. 8, bl. R4, sc. 4, ap. 6

Gorj

2.000

131

Boldizsar Hajnal

Municipiul Gheorghieni, Str. Morilor I-IV, FN

Harghita

3.000

132

Cozmoiu Stela Laura

Municipiul Orăştie, str. Mureşul, bl. 1, sc. B, ap. 22

Hunedoara

300

133

Crîznic Ionel

Municipiul Deva, str. Bejan nr. 67, sc. 4, ap. 31

Hunedoara

300

134

Glodean Carmen

Municipiul Hunedoara, Str. Siretului nr. 6, bl. D1-6, sc. A, ap. 19

Hunedoara

400

135

Negru Virgil

Municipiul Deva, Aleea Plopilor, bl. 7, sc. 1, et. 2, ap. 21

Hunedoara

1.000

136

Caslarov Lulugi

Municipiul Deva, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 49

Hunedoara

1.000

137

Balka Ioan Antoniu

Comuna Orăştioara de Sus, satul Grădiştea de Munte nr. 80

Hunedoara

10.000

138

Dodu Elena

Municipiul Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 2-4, bl. CM3, sc. A, ap. 6

Hunedoara

400

139

Szakacs Mariana

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 41, bl. 47B, sc. A, ap. 30

Hunedoara

500

140

Niţu Ştefan

Oraşul Fierbinţi-Târg, Str. Şănţucului nr. 25

Ialomiţa

5.000

141

Constantinovici Vasile

Municipiul Feteşti, str. Aurel Vlaicu nr. 10

Ialomiţa

6.500

142

Stan Constantina-Veronica

Comuna Ion Roată, satul Broşteni, Str. Meseriaşilor nr. 52

Ialomiţa

4.000

143

Gurău Elena

Comuna Făcăeni, satul Progresu, Str. Conacului nr. 22

Ialomiţa

2.000

144

Aron Veronica-Cristinela

Municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 68, bl. X, sc. C, ap. 12

Ialomiţa

12.000

145

Arcade Gabriela- Alina

Municipiul Slobozia, Aleea Bujorului nr. 2, bl. B1, sc. A, ap. 5

Ialomiţa

6.000

146

Lupaşcu Lidia

Oraşul Pantelimon, Str. Fermei nr. 9

Ilfov

3.500

147

Iancovici Constantin

Comuna Dobroeşti, satul Fundeni, Str. Melodiei nr. 5A

Ilfov

3.500

148

Porav Monica

Comuna Afumaţi, satul Afumaţi, str. Mihai Bravu nr. 3

Ilfov

3.000

149

Ghiţă Florica

Oraşul Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei nr. 181, bl. BO, sc. 4, et. 4, ap. 78

Ilfov

3.500

150

Oca Ileana

Oraşul Voluntari, şos. Pipera-Tunari nr. 1, sc. 3, ap. 51

Ilfov

3.000

151

Enache Angela

Comuna Grădiştea, satul Grădiştea, Str. Zambilelor nr. 18

Ilfov

3.000

152

Gheorghe Vasilica

Comuna Vidra, satul Vidra, Str. Combustibilului nr. 67

Ilfov

3.000


153

Dronea Constanţa

Oraşul Buftea, Bd. Muncii nr. 113

Ilfov

1.000

154

Dragomir Constantin

Oraşul Buftea, Bd. Muncii nr. 103

Ilfov

1.000

155

Dinu Petra

Comuna Afumaţi, satul Afumaţi, Str. Revoluţiei nr. 12

Ilfov

2.000

156

Ghinea Mihaela

Oraşul Pantelimon, Str. Tractorului nr. 37

Ilfov

3.000

157

Alexe Traian

Comuna Ciolpani, satul Izvorani, str. Vintilă Brătianu nr. 4

Ilfov

2.000

158

Mihai Tatiana

Comuna Ciolpani, satul Piscu, Str. Ialomiţei nr. 8

Ilfov

3.000

159

Cîrjă Nicolae

Oraşul Voluntari, str. Erou Dumitru Chivu nr. 20

Ilfov

4.500

160

Argint Silica

Comuna Cernica, satul Cernica, intr. Negru Vodă nr. 7

Ilfov

2.500

161

Bădescu Emil

Comuna Chiajna, satul Chiajna, Str. Libertăţii nr. 76A

Ilfov

2.500

162

Militaru Marius

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Saligny nr. 118, bl. 1, sc. 3, ap. 7

Mehedinţi

6.000

163

Peptan Cristita

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mihai Viteazu nr. 7, bl. 3, sc. 1, ap. 5

Mehedinţi

6.000

164

Leahu Luminiţa

Comuna Izvoru Bârzii, satul Halinga

Mehedinţi

4.000

165

Blăjan Salomica

Comuna Sânpetru de Câmpie, satul Dâmbu nr. 197

Mureş

5.500

166

Ghiurca Adriana

Municipiul Târgu Mureş, str. Rovinari nr. 26, ap. 23

Mureş

1.000

167

Siko Alexandrina

Municipiul Târgu Mureş, str. Ion Mihuţ nr. 3, ap.11

Mureş

5.000

168

Hărşan Zaharie

Comuna Batoş nr. 52

Mureş

20.000

169

Gogyan Ildiko

Comuna Sângeorgiu de Mureş, Str. Păcii nr. 20

Mureş

9.500

170

Grama Maria

Comuna Beica de Jos, satul Şerbeni nr. 176

Mureş

5.000

171

Andrei Simona Dina

Oraşul Corabia, str. 1 Mai nr. 2

Olt

3.000

172

Popescu Florian

Comuna Curtişoara, satul Linia din Vale, Str. Bujorului nr. 19

Olt

5.000

173

Nartea Marian Mihail

Municipiul Ploieşti, Aleea Vitioarei nr. 3, bl. 84, sc. A, ap. 10

Prahova

5.000

174

Dragomir Vasile Paul

Comuna Brazi, satul Popeşti, Str. Vişinilor nr. 22

Prahova

5.000

175

Onoiu Cornelia

Comuna Ceraşu, satul Valea Borului nr. 23

Prahova

5.000

176

Bogdan Mihaela Carmen

Municipiul Ploieşti, str. Brâncoveanu Vodă nr. 38

Prahova

5.000

177

Vasilincencu Elena

Municipiul Sibiu, str. Emile Zola nr. 37

Sibiu

3.000

178

Strîmbu Liliana

Oraşul Copşa Mică, str. Colonia Laborator, bl. 26, ap. 61

Sibiu

2.000

179

Streja Viorica Daniela

Municipiul Sibiu, str. Prof. Dr. Ioan Moga nr. 1A, sc. B, ap. 101

Sibiu

2.000

180

Mărunţel Elena

Municipiul Sibiu, Piaţa Aurarilor nr. 10

Sibiu

3.500

181

Solomon Daniela

Municipiul Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 147, bl. 1, sc. B, ap. 218

Sibiu

1.800

182

Botez Mariana

Municipiul Sibiu, Str. Moldovei nr. 10, ap. 3

Sibiu

3.000

183

Horvat Augustin

Municipiul Mediaş, Str. Baznei nr. 5, bl. 3, sc. A, ap. 5 (domiciliul legal), municipiul Sibiu, Str. Luptei nr. 37, bl. 17, sc. A, ap. 77 (fără forme legale)

Sibiu

1.500

184

Florea Mihai Adrian

Municipiul Sibiu, Str. Tipografilor nr. 13

Sibiu

2.000

185

Ivan Florin

Municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 7 (fără forme legale)

Sibiu

3.000

186

Şpac Valentina

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Ciprian Porumbescu nr. 16 A, ap. 24

Suceava

2.800

187

Martin Dorina

Municipiul Suceava, Str. Păcii nr. 13, bl. 131, sc. E, ap. 6

Suceava

2.000

188

Ţabrea Eleonora Garofiţa

Municipiul Suceava, Str. Staţiunii nr. 21, bl. I1, sc. B, ap. 3

Suceava

2.500

189

Onisimiuc Elena Mihaela

Municipiul Suceava, Str. Victoriei nr. 18, bl. F3, sc. B, ap. 14

Suceava

800

190

Tamba Maria

Oraşul Gura Humorului, str. Livada Poştei nr. 2

Suceava

9.200

191

Miron Elena

Municipiul Suceava, Str. Staţiunii nr. 21, bl. 11, sc. A, ap. 14

Suceava

3.200

192

Iacobeţ Romeo Ilie

Municipiul Suceava, str. Nicolae Iorga nr. 14, bl. 54, sc. A, ap. 31

Suceava

2.800

193

Cristiacu Mircea

Comuna Horodniceni

Suceava

4.200

194

Văcaru Constantin

Comuna Păltinoasa

Suceava

6.200

195

Rotaru Constantin

Comuna Păltinoasa nr. 434

Suceava

3.800

196

Buleu Gheorghe

Oraşul Dolhasca, str. - nr. 18

Suceava

2.000

197

Simioniuc Liliana

Municipiul Suceava, str. Oituz nr. 23, bl. M17, sc. A, ap. 6

Suceava

2.400

198

Niculcea Nicolae Cătălin

Municipiul Suceava, str. Ghe. Doja nr. 31

Suceava

2.000

199

Marian Robert Gabriel

Municipiul Suceava, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, bl. 32, sc. A, ap. 18

Suceava

10.000

200

Tănase Florica

Municipiul Turnu Măgurele, str. Elena Cuza Vodă, bl. A12, sc. B, ap. 32

Teleorman

2.000

201

Manole Gabriela

Municipiul Roşiori de Vede, str. Sg. Izbiceanu nr. 28, bl. G45, ap. 28

Teleorman

1.500

202

Banuţa Cristiana Nona

Municipiul Roşiori de Vede, str. Cap. Dumitrescu nr. 9

Teleorman

1.000

203

Gîdea Ana

Municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 148. bl. 101, sc. C, ap. 42

Teleorman

2.000

204

Sărăcilă Emilia

Municipiul Turnu Măgurele, Str. Taberei, bl. H5, sc. 1, ap. 18

Teleorman

1.000

205

Bodros Mariana

Comuna Tanacu, satul Tanacu

Vaslui

1.000

206

Moroşanu Tudora

Municipiul Vaslui, Str. Eternităţii nr. 6

Vaslui

800

207

Ciobanu Laura-Florentina

Municipiul Vaslui, Şos. Naţională nr. 61 B

Vaslui

3.500

208

Rotaru Elena

Municipiul Vaslui, Str. Huşului, bl. 214, sc. A, ap. 5/1

Vaslui

500

209

Grigoraş Lenuţa

Comuna Epureni, satul Epureni

Vaslui

4.000

210

Nedelea Costel

Comuna Todireşti, satul Todireşti

Vaslui

1.500

211

Prisecaru Ionel

Comuna Todireşti, satul Todireşti

Vaslui

1.500

212

Manolache Neculai Cristinel

Comuna Todireşti, satul Todireşti

Vaslui

2.000

213

Şchiopu Elena Nicoleta

Comuna Tanacu, satul Tanacu

Vaslui

6.000

214

Onofrei Livia

Comuna Griviţa, satul Trestiana

Vaslui

3.500

215

Ghiontu Gianina

Comuna Voineşti, satul Obârşeni

Vaslui

4.000

216

Samoilă Matei

Comuna Zorleni, satul Popeni

Vaslui

1.000

217

Dranga Nicoleta

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

218

Samoilă Neculai

Comuna Zorleni, satul Popeni

Vaslui

1.000

219

Racoviţă Tudorel

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

220

Gâlea Vasilica

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

221

Matei Elena

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

222

Miron Aneta

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000


223

Vasilache Aneta

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

224

Anton Vasile

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

225

Huzum Emilia

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

226

Riza Casandra

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

227

Melinte Sofiea

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

228

Huţuleac Ana

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

229

Iovu Silviu

Comuna Zorleni

Vaslui

1.000

230

Florescu Nicolae

Comuna Frânceşti, satul Coşani

Vâlcea

5.000

231

Ghidan Ion

Comuna Ştefăneşti, satul Şerbăneşti

Vâlcea

5.000

232

Guşatu Vasilica

Municipiul Drăgăşani, Aleea Viitorului, bl. A6, sc. B, ap. 9

Vâlcea

3.000

233

Mitală Rena

Municipiul Drăgăşani, Str. Primăverii nr. 109

Vâlcea

3.000

234

Stelea Victor

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Florilor nr. 7, bl. 67, sc. A, ap. 19

Vâlcea

5.000

235

Iacob Augustin

Municipiul Râmnicu Vâlcea, aleea Nuci nr. 95B, bl. 34, ap. 4

Vâlcea

3.000

236

Noreţu Gheorghiţa

Comuna Scundu, satul Avrămeşti

Vâlcea

5.000

237

Meşteru Mihai

Comuna Laloşu, satul Portăreşti

Vâlcea

2.000

238

Maria Mioara

Comuna Mădulari, satul Mădulari

Vâlcea

2.000

239

Curcă Mihai

Comuna Mitrofani

Vâlcea

2.000

240

Flori Aurelia

Municipiul Râmnicu Vâlcea, aleea Saturn nr. 4

Vâlcea

2.000

241

Căldăraru Daniel

Comuna Urecheşti, Str. Cireşului nr. 303

Vrancea

5.000

242

Barnă Elena

Comuna Vizantea-Livezeni, satul Vizantea Mănăstirească

Vrancea

3.500

243

Burcea Gheorghiţa

Str. Gheorghe Petraşcu nr. 12, bl. B8, sc. D, et. 7, ap. 148, sectorul 3

Bucureşti

1.000

244

Constantin Valentin

Str. Matei Corvin nr. 15A, sectorul 1

Bucureşti

500

245

Gheorghe Elena

Str. Radna nr. 30, sectorul 6

Bucureşti

1.500

246

Mărciulescu Camelia Roxana

Str. Sibiu nr. 10, bl. OS1, sc. D, et. 2, ap. 131, sectorul 6

Bucureşti

4.000

247

Văduva Ileana

Calea Dudeşti nr. 131A, ap. 1, sectorul 3

Bucureşti

4.000

248

Ciobanu Constanţa

Str. Stânjeneilor nr. 5, bl. 34, sc. 1, ap. 41, sectorul 4

Bucureşti

1.000

249

Coşkun Elena

Aleea Măgura Vulturului nr. 7, bl. 434, sc. B, et. 10, ap. 85, sectorul 2 (domiciliul legal), Str. Ritmului nr. 2A, bl. 439A, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 2 (fără forme legale)

Bucureşti

800

250

Gheorghe Eugenia

Şos. Mihai Bravu nr. 85-93, bl. C16, sc. D, et. 5, ap. 21, sectorul 2

Bucureşti

1.500

251

Preda Valentin

Str. Sfânta Maria nr. 42A, sectorul 1 (domiciliul legal), str. Ing. Dumitru Zossima nr. 63, sectorul 1 (fără forme legale)

Bucureşti

300

252

Vărzărescu Maria

Str. Dreptăţii nr. 123B, sectorul 6 (domiciliul legal), Intr. Lupului nr. 2, sectorul 6 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

253

Furtună Aurelia

Bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6, sc. A, et. 3, ap. 10, sectorul 2 (domiciliul legal), şos. Ştefan cel Mare nr. 25, bl. 28, sc. B, et. 3, ap. 51, sectorul 2 (fără forme legale)

Bucureşti

2.000

254

Stoican Rodica

Str. Radu Captariu nr. 12, sectorul 2

Bucureşti

800

255

Năstasă Maria

Str. Cap. Ilina nr. 6, bl. 14, ap. 35, sectorul 5 (domiciliul legal), str. Teiuş nr. 101, sectorul 5 (fără forme legale)

Bucureşti

5.000

256

Tismănaru Elena

Str. Câmpia Burnaş nr. 11, sectorul 5 (domiciliul legal), str. Căp. Ilie Nedelcu nr. 38, sectorul 5 (fără forme legale)

Bucureşti

800

257

Iancu Vasile

Şos. Colentina nr. 87, bl. 87, sc. B, et. 10, ap. 85, sectorul 2 (domiciliul legal), str. Ion Maiorescu nr. 59, ap. 1, sectorul 2 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

258

Bologa Ion

Str. Anghel Dogaru nr. 33, bl. 7, sc. 2, et. 1, ap. 27, sectorul 5

Bucureşti

800

259

Petrovici Cristiana

Str. Iazului nr. 3A, sectorul 5

Bucureşti

1.500

260

Pîrvu Alexandra Neti

Str. Lipşa nr. 8, sectorul 5

Bucureşti

2.000

261

Celcan Eleodor

Intr. Giuleşti nr. 1, sectorul 6 (domiciliul legal), Str. Păstrăvului nr. 11, sectorul 6 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

262

Trandafir Gheorghe Vasile

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 32-40, bl. 6E, sc. 1, ap. 45, sectorul 6

Bucureşti

1.500

263

Florea Mândra

Str. Chitila Triaj nr. 14, sectorul 1

Bucureşti

800

264

Teutoc Leon

Str. Sfânta Maria nr. 90, sectorul 1(domiciliul legal), str. Chitila Triaj nr. 14, sectorul 1 (fără forme legale)

Bucureşti

800

265

Stavarache Mielu

Str. Nadeş nr. 19, sectorul 1

Bucureşti

500

266

Dobrin Maria

Str. Cosminului nr. 13, sectorul 2

Bucureşti

500

267

Ghiban Ionel

Str. Poştaşului nr. 4, bl. 10, sc. 2, ap. 47, sectorul 3 (domiciliul legal), str. Miniş nr. 8, Bl. PM 91, sc. B, ap. 55, sectorul 3 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

268

Huţanu Mariana

Str. Becaţei nr. 8, bl. U 26, sc. 1, et. 9, ap. 58, sectorul 3

Bucureşti

1.000

269

Ciorbă Ecaterina

Aleea Zorelelor nr. 2A, bl. M14, sc. 2, et. 2, ap. 81, sectorul 6

Bucureşti

1.500

270

Dan Rodica

Str. Dobroiesti nr. 12, bl. H3, sc A, ap. 27, sectorul 2

Bucureşti

500

271

Bolohan Mihai

Str. Luică nr. 37, bl. 59, sc. 2, et. 3, ap. 89, sectorul 4

Bucureşti

1.000

272

Ioniţă Anica

Str. Silvia nr. 12, sectorul 2

Bucureşti

2.000

273

Marian Florentina Mioara

Str. Teiul Doamnei nr. 110, bl. 16, ap. 118, sectorul 2

Bucureşti

2.000

274

Istrate Carmen Gianina

Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18B+C, sc. 5, et. 10, ap. 218, sectorul 4

Bucureşti

2.000

275

Cujbă Georgeta

Str. Liniei nr. 1, bl. 3-4, sc. 1, et. 4, ap. 110, sectorul 6

Bucureşti

1.500

276

Pifu Silvia

Str. Sg. Pamfil Năstase nr. 53, bl. 32, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2

Bucureşti

15.000

277

Teodor Cristiana Carmen

Str. Veronica Micle nr. 22, bl. M5, sc. B, ap. 82, sectorul 1

Bucureşti

1.500

278

Miriuţă Ion

Str. Verbinelor nr. 39, sectorul 1

Bucureşti

800

279

Săbăreanu Mediaş

Str. Plopului nr. 3, sectorul 1

Bucureşti

800

280

Vasile Elisabeta

Str. Mânzului nr. 9, sectorul 1

Bucureşti

700

281

Crăciun Niculina

Str. Poştaşului nr. 4, bl. 10, sc. 4, ap. 153, sectorul 3

Bucureşti

1.000

282

Giolu Constantin

Str. Plt. Petre Ionescu nr. 10, bl. 10, sc. A, ap. 27, sectorul 3

Bucureşti

1.500

283

Şerban Constanţa

Şos. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc. C, et. 6, ap. 102, sectorul 2

Bucureşti

1.000

284

Badea Laurenţia

Str. Dezrobirii nr. 40, bl. O8, sc. 1, et. 7, ap. 43, sectorul 6

Bucureşti

1.500

285

Bărculeţ Mariana

Str. Frt. Mihail Anghel nr. 9, ap. 2, sectorul 6

Bucureşti

1.000

286

Ionescu Adriana

Str. Elev Ştefănescu Ştefan nr. 2, bl. 462, sc. A, ap. 21, sectorul 2

Bucureşti

1.000

287

Ştefan Dorin

Aleea Sinaia nr. 18, bl. 84A, sc. 2, et. 5, ap. 96, sectorul 2

Bucureşti

1.500

288

Ghiţă Cecilia

Str. Tudor Arghezi nr. 12, sc. B, et. 2, ap. 6, sectorul 2

Bucureşti

1.500

289

Pechianu Maricel

Str. Dumbrava Roşie nr. 28, sectorul 2

Bucureşti

2.000


290

Soare Florica

Str. Erou Ion Floruţă nr. 15, sectorul 2

Bucureşti

2.000

291

Barbu Violeta

Str. Constantin Caracaş nr. 61, sectorul 1

Bucureşti

1.000

292

Haj Akil Coculeana

Bd. Lacul Tei nr. 121, bl. 5, sc. A, ap. 2, sectorul 2 (domiciliul legal), aleea Teiul Doamnei nr. 8, bl. 23, sc. A, et. 9, ap. 58, sectorul 2 (fără forme legale)

Bucureşti

2.000

293

Ciobanu Aurica

Şos. Berceni nr. 22, bl. 6, sc. 1, ap. 13, sectorul 4

Bucureşti

1.000

294

Petrescu Rodica

Str. Erou Ion Floruţă nr. 78A, sectorul 2

Bucureşti

1.500

295

Feraru Ioana

Str. Sold. Dumitru Mincă nr. 30, bloc 23, sc. 1, ap. 2, sectorul 4

Bucureşti

1.500

296

Coşug Costică

Şos. Colentina nr. 43, bl. R13, et. 2, ap. 56, sectorul 2

Bucureşti

15.000

297

Bogdan Maria

Str. Mileanca nr. 35, sectorul 3

Bucureşti

1.000

298

Aman Maria

Calea Giuleşti nr. 48, bl. 4, sc. 3, et. 1, ap. 76, sectorul 6

Bucureşti

7.000

299

Sanda Filian

Str. Verbinelor nr. 41, sectorul 1

Bucureşti

800

300

Onică Petru

Str. Plut. Gheorghe Radu nr. 28, sectorul 3 (domiciliul legal), Str. Borangicului nr. 8, sectorul 2 (fără forme legale)

Bucureşti

2.000

301

Ilie Mihai

Bd. Iuliu Maniu nr. 75-77, bl. 2B, sc. 2, et. 3, ap. 50, sectorul 6

Bucureşti

1.000

302

Reithoffer Mariela

Str. Drumul Taberei nr. 97, bl. TD12, et. 7, ap. 44, sectorul 6

Bucureşti

1.000

303

Bratu Corina-Daniela

Bd. Iuliu Maniu nr. 71, bl. 4, sc. 7, et. 2, ap. 285, sectorul 6

Bucureşti

1.000

304

Ichim Ilinca

Şos. Pantelimon nr. 354, bl. 2, sc. 6, et. 4, ap. 216, sectorul 2

Bucureşti

7.000

305

Baron Maria Sorina

Str. Pazei nr. 8, sectorul 5

Bucureşti

7.000

306

Tudoran Maria

Şos. Virtuţii nr. 4, bl. R12A, sc. 1, ap. 4, sectorul 6

Bucureşti

2.500

307

Gheorghe Maria

Str. Puiandrului nr. 16, sectorul 2

Bucureşti

1.000

308

Papiţă Roxana Gabriela

Str. Someşul Rece nr. 4, et. 1, ap. 4 sectorul 1

Bucureşti

500

309

Rădulescu Alexandrina

Str. Lotrioara nr. 7, bl. V32, sc. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 3

Bucureşti

3.000

310

Stanciu Jean

Str. Baciului nr. 5, bl. 9, sc. B, ap. 88, sectorul 5

Bucureşti

2.000

311

Marin Iuliana Gina

Str. Furtunei nr. 40, sectorul 6

Bucureşti

1.000

312

Paraschiv Florica

Str. Vintilă Mihăilescu nr. 16, bl. 70, sc. 3, ap. 111, sectorul 6

Bucureşti

2.500

313

Bârţă Nicolae

Bd. Ceahlăul nr. 24, bl. 106, sc. 3, et. 2, ap. 115, sectorul 6

Bucureşti

1.000

314

Ionescu Stelian

Aleea Stogu nr. 7, bl. 8, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 5

Bucureşti

800

315

Ştefan Aurica

Aleea Bacău nr. 9, bl. H1, sc. 1, ap. 5, sectorul 5

Bucureşti

500

316

Nedă Floarea

Str. Prel. Ferentari nr. 52, bl. B, sc. 1, et. 7, ap. 27, sectorul 5

Bucureşti

800

317

Bunoro Elena Cristina

Str. Pecineaga nr. 118, sectorul 5

Bucureşti

1.000

318

Homoş Angela

Şos. Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. D, et. 9, ap. 155, sectorul 2

Bucureşti

1.000

319

Paraschiv Costina

Str. Someşului nr. 8, sectorul 1

Bucureşti

1.000

320

Tudorache Petruţa

Str. Lăcrămioarei nr. 3, bl. 9B, sc. 3, et. 4, ap. 43, sectorul 3

Bucureşti

1.000

321

Constantin Magda

Str. Witing nr. 19, sectorul 1

Bucureşti

1.000

322

Cioroianu Domnica

Calea Griviţei nr. 236, bl. H, sc. C, et. 6, ap. 23, sectorul 1

Bucureşti

3.000

323

Manoliu Cristina

Str. Alecu Russo nr. 14, sectorul 2

Bucureşti

5.000

324

Bahne Elena

Str. Witing nr. 19, sectorul 1

Bucureşti

600

325

Perianu Elena

Intr. Ing. Zablovschi nr. 2, sectorul 1

Bucureşti

2.000

326

Buşoiu Maria

Str. Sabinelor nr. 92-94, et. 1, ap. 3 sectorul 5

Bucureşti

800

327

Spirea Valerica

Str. Bârlogeni nr. 71 (domiciliul legal) Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, sc. C, et. 2, ap. 15, sectorul 5 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

328

Oană Nuşa

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 52, bl. Corp A, sectorul 5

Bucureşti

1.000

329

Diaconu Iorgu

Str. Radovanu nr. 3, bl. 20, sc. 1, ap. 1, sectorul 2

Bucureşti

800

330

Constantinescu Gabriela

Bd. Camil Ressu nr. 9, bl. 58, sc. 3, ap. 101, sectorul 3

Bucureşti

1.500

331

Gîştescu Răsvan Gabriel

Str. Roma nr. 52, sectorul 1

Bucureşti

800

332

Balinschi Emilia

Str. Orzari nr. 78, ap. 1, sectorul 2

Bucureşti

1.500

333

Zavera Jana

Str. Şerban Vodă nr. 115, Corp A, ap. 1, sectorul 4

Bucureşti

1.000

TOTAL:

 

 

809.900

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ASDMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ - Centrul de transplant cardiac pentru activitatea de transplant de cord

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 12.471/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.560 din 26 noiembrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 72.613 din 26 noiembrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ - Centrul de transplant cardiac, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Fundeni nr. 258, pentru activitatea de transplant de cord.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 Bucureşti, 9 decembrie 2013

 Nr. 1.486.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic „Sfânta Maria“ pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 12.472/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.560 din 26 noiembrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 72.613 din 26 noiembrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic „Sfânta Maria“, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 37, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 9 decembrie 2013

Nr. 1.487.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa pentru activitatea de prelevare de organe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.473/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 145, pentru activitatea de prelevare de organe.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2013

Nr. 1.488.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni“ pentru prelevare de organe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 12.474/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni“, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, pentru prelevare de organe.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2013

Nr. 1.489.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon“ - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.475/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon“ - Secţia anestezie şi terapie intensivă, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Pantelimon nr. 340-342, sectorul 2, pentru prelevare de organe.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 Bucureşti, 9 decembrie 2013

Nr. 1.490.

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Elias - Secţia anestezie şi terapie intensivă pentru prelevare de organe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.476/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici public e din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.402 din 28 octombrie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 65.353 din 29 octombrie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Secţia anestezie şi terapie intensivă, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 17, sectorul 1, pentru prelevare de organe.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de sănătate publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2013

Nr. 1.491.