MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 788         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

963. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

984. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării

 

989. - Hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii

 

990. - Hotărâre privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa

 

994. - Hotărâre privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

88. - Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

189. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României. Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 27 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014”

2. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 4 decembrie 2013

Nr. 963.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010)

 

PROGRAMELE DE INTERES NAŢIONAL

în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014

 

1. Programul „Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente“ - PIN 1

Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie

Obiectiv: creşterea numărului de case de tip familial şi apartamente şi reducerea numărului de instituţii de tip vechi

Rezultate estimate:

–cel puţin 24 de case de tip familial şi apartamente înfiinţate; –cel puţin două centre de recuperare înfiinţate;

–numărul de instituţii de tip vechi redus cu cel puţin 6;

–cel puţin 300 de copii beneficiază de îngrijire de calitate în casele şi apartamentele nou-create.

Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 5 ani.

Proiectele vor avea o durată de maximum 48 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.

Buget: bugetul total este de 15.200 mii lei, din care:

a) 200 mii lei pentru anul 2010;

b) 5.000 mii lei pentru anul 2011;

c) 3.000 mii lei pentru anul 2012;

d) 2.300 mii lei pentru anul 2013;

e) 4.700 mii lei pentru anul 2014.

Aplicant principal eligibil: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

Parteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia

2. Programul „Intervenţie în situaţii de violenţă în familie“ - PIN 2

Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie

Obiectiv: întărirea capacităţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) de intervenţie în situaţii de violenţă în familie

Rezultate estimate:

– cel puţin 20 de servicii de intervenţie în situaţii de violenţă în familie, din cadrul DGASPC, înfiinţate şi/sau dezvoltate;

– cel puţin 1.800 de victime (copii/adulţi) vor beneficia de sprijinul serviciilor de intervenţie în situaţii de violenţă în familie;

– cel puţin 1.000 de familii în care se manifestă fenomene de violenţă vor fi orientate către instituţii sau servicii cu competenţe în domeniu.

Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 3 ani.

Proiectele vor avea o durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel puţin 9 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.

Buget: bugetul total este de 1.860 mii le i, din care:

a) 200 mii lei pentru anul 2010;

b) 830 mii lei pentru anul 2011;

c) 830 mii lei pentru anul 2012.

Aplicant principal eligibil: DGASPC

Parteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia, precum şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 decembrie 2013

Nr. 984.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată a imobilului

(lei)

111.739

8.29.13

Palat administrativ

Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1, judeţul Ialomiţa

Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa CUI - 4506915

12.604.070,39

153.442

8.29.13

Clădire

Municipiul Slobozia, Şos. Brăilei nr. 14, judeţul Ialomiţa

Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa CUI - 4506915

2.978.681,62

155.311

8.29.13

Apartament

Municipiul Slobozia, str. Mihai Eminescu, bl. MB20, sc. D, et. 2, ap. 6, judeţul Ialomiţa

Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa CUI - 4506915

7.953,15

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 30 iunie 2014.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 4 decembrie 2013

Nr. 989.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Legea nr. 110/2009 pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei României la bugetul Institutului Universitar European de la Florenţa.

Art. 2. - (1) România, în calitate de semnatar al Convenţiei privind înfiinţarea Institutului Universitar de la Florenţa, plăteşte o contribuţie anuală stabilit ă la 1,07% din bugetul Institutului.

(2) Contribuţia aferentă anului 2014 este în cuantum de 292.320 euro.

(3) Anual, stabilirea cuantumului şi plat a contribuţiei se efectuează pe baza notificărilor transmise de Institutul Universitar European.

Art. 3. - Echivalentul în le i al contribuţiei României la bugetul Institutului Universitar European de la Florenţa se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 990.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 alin. (3) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă măsurile de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru centralele/grupurile electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, acreditate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, astfel:

a) 0,7 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

b) 0,5 certificate verzi, până în anul 2017, şi 0,25 certificate verzi, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

c) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 994.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tariful reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 88.

 

ANEXĂ

 

Tariful reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

Denumire componentă

Tarif

UM

Componenta de înscriere la pieţele centralizate, Tînscr

440

lei/participant

Componenta de administrare a pieţelor centralizate, Tadmin, pentru participanţi, cu excepţia producătorilor cu Pi < 1 MW

10.100

lei/participant/an

Componenta de administrare a pieţelor centralizate, Tadmin, pentru producători cu Pi < 1MW

2.100

lei/participant/an

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, Ttranz contraparte

0,40

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte, Ttranz bilateral

0,05

lei/unitate tranzacţionată

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilit e în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

 

În conformitate cu prevederile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Adresa Uniunii Producătorilor de Fonograme din România şi Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/10.276 din 25 noiembrie 2013, precum şi de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/10.482 din 29 noiembrie 2013,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) devin efective începând cu luna următoare publicării.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2013

Nr. 189.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

cuprinzând valoarea remuneraţiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental

(aparatură sau instalaţii de sonorizare de putere mică)

 

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice

A1. Restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-food, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de jocuri, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)

 

Nr. crt.

Suprafaţă utilă

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Suprafaţă utilă până la 49 mp

21

21

10

2

Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp

26

26

15

3

Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp

30

30

16

4

Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp

36

36

17

5

Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp

41

41

21

6

Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp

44

44

22

7

Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp

46

46

23

8

Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp

48

48

24

9

Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp

50

50

25

10

Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp

54

54

26

11

Suprafaţă peste 500 mp

58

58

28

 

Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate

A2. Restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-food, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de jocuri, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)

 

Nr. crt.

Suprafaţă utilă

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Suprafaţă utilă până la 49 mp

10

10

5

2

Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp

15

15

7

3

Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp

21

21

10

4

Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp

26

26

12

5

Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp

34

34

15

6

Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp

37

37

19

7

Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp

40

40

20

8

Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp

43

43

21

9

Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp

46

46

22

10

Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp

48

48

23

11

Suprafaţă peste 500 mp

51

51

26

 

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

A3. Bar cu program, night club*) (fără ring de dans pentru public)

 

Nr. crt.

Suprafaţă utilă

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Suprafaţă utilă până la 49 mp

51

51

2

Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp

77

77

3

Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp

82

82

4

Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp

87

87

5

Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp

93

93

6

Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp

98

98

7

Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp

103

103

8

Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp

108

108

9

Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp

113

113

10

Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp

118

118

11

Suprafaţă peste 500 mp

154

154

 

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

B. Unităţi comerciale sau prestatoare de servicii, show room, supermarket, hipermarket, cabinete medicale, stomatologice, saloane de înfrumuseţare şi altele asimilate etc.*)**)

 

 

Nr. crt.

Suprafaţă utilă

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Suprafaţă utilă până la 49 mp

9

9

2

2

Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp

12

12

6

3

Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp

30

30

8

4

Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp

36

36

10

5

Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp

41

41

12

6

Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp

46

46

14

7

Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp

51

51

15

8

Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp

67

67

17

9

Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp

82

82

21

10

Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp

93

93

23

11

Suprafaţă cuprinsă între 500-999 mp

103

103

26

12

Suprafaţă peste 1000 mp

154

154

28

 

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

C1. Târguri şi expoziţii*)**)

 

Nr. crt.

Activitate

Remuneraţie zilnică (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Târguri rurale, iarmaroace, talciocuri

15

15

 

Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asemenea

 

2

Suprafaţă până la 200 mp

2

2

3

Suprafaţă peste 200 mp

5

5

4

Târguri sau expoziţii (produse agroalimentare, industriale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.)

124

124

5

Banchet, masă festivă, petrecere (organizată cu ocazia unui colocviu, simpozion, congres, vernisaj, lansare carte sau CD etc.)

36

36

 

Acţiuni desfăşurate în spaţii deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

C2. Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci, mobile etc. (dotate sau însoţite de instalaţii de sonorizare)

 

Nr. crt.

Tip (activitate)

Remuneraţie zilnică (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Vehicul auto/Remorcă publicitară

21

21

2

Stand, banner, ecran, machetă fixă, machetă gonflabilă

5

5

 

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

C3. Spectacole diverse(pentru muzică difuzată înainte, în timpul şi după spectacol)

 

Nr. crt.

Activitate

Remuneraţie/spectacol (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu şi altele asimilate

5

5

 

Spaţii închise sau deschise situate în staţiuni turistice, comune şi sate

D1. Unităţi hoteliere*)**)***)

 

Nr. crt.

Tip locaţie

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Pensiune agroturistică, popas turistic, han turistic

12

12

10

2

Pensiune urbană până la 3 stele

12

12

21

3

Sat vacanţă, camping, club de vacanţă

12

12

10

4

Motel

12

12

21

5

Pensiune urbană 4-5 stele

41

41

31

6

Tabere (tematice, acţiuni mondene, culturale sau asimilate)

51

51

41

7

Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare maximum 50 camere

31

31

10

8

Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare 51-100 camere

41

41

21

9

Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare peste 101 camere

51

51

31

10

Hotel 4-5 stele

82

82

82

 

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe

D2. Unităţi hoteliere*)**)***)

 

Nr. crt.

Tip locaţie

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Pensiune turistică urbană până la 3 stele

21

21

21

2

Camping

21

21

21

3

Motel

26

26

26

4

Pensiune turistică urbană 4-5 stele

51

51

51

5

Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare până la 50 camere

41

41

41

6

Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare 51-100 camere

51

51

51

7

Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare peste 101 camere

62

62

62

8

Hotel 4-5 stele

103

103

103

 

E. Transporturi

E1. Transporturi rutiere de pasageri****)

 

Nr. crt.

Mijloc de transport echipat cu instalaţie de sonorizare

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Vehicul de agrement (tractor, trenuleţ, remorcă, platformă)

3

3

2

Autobuz, troleibuz, tramvai

5

5

3

Autoturism până la 6 locuri (taxi)

9

9

4

Microbuz până la 12 locuri

12

12

5

Autocar clasa până la 3 stele intern

21

21

6

Autocar clasa 3 stele intern

31

31

7

Autocar clasa 4 stele intern

41

41

8

Autocar transport internaţional

51

51

 

E2. Autogări, spaţii de aşteptare pentru pasageri*)**)***)

 

Nr. crt.

Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizare

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Autogară sală de aşteptare

12

12

6

2

Autogară peroane

9

9

5

 

E3. Transporturi feroviare de pasageri****)

 

Nr. crt.

Garnitură feroviară echipată cu instalaţie de sonorizare

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Tren de pasageri în trafic intern

30

30

2

Tren de pasageri în trafic internaţional

41

41

3

Vagon restaurant în trafic intern

30

30

4

Vagon restaurant în trafic internaţional

41

41

 

E4. Gări, staţii de metrou şi spaţii de aşteptare*)**)***)

 

Nr. crt.

Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizare

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Gară în municipiu şi reşedinţe de judeţ

21

21

21

2

Gară în alte oraşe

14

14

14

3

Staţie de metrou

21

21

21

4

Sală de aşteptare clasa I

9

9

9

 

E5. Transporturi aeriene de pasageri****)

 

Nr. crt.

Aeronavă echipată cu instalaţie de sonorizare

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Aeronavă de pasageri cursă internă

30

30

10

2

Aeronavă de pasageri cursă continentală

58

58

21

3

Aeronavă de pasageri cursă transcontinentală

114

114

51

 

E6. Aeroporturi, spaţii de aşteptare pentru pasageri*)**)***)

 

Nr. crt.

Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizare

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

1

Aeroport intern

31

31

15

2

Sală aşteptare aeroport intern

36

36

19

3

Aeroport internaţional

41

41

21

4

Sală aşteptare aeroport internaţional

46

46

26

 

E7. Ambarcaţiuni navale pentru transportul de agrement dotate cu instalaţie de sonorizare****)

 

Nr. crt.

Ambarcaţiune de agrement

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Până la 50 de locuri

9

9

2

Până la 100 de locuri

15

15

3

Peste 100 de locuri

31

31

 

E8. Transport pe cablu dotat cu instalaţie de sonorizare

 

Nr. crt.

Tip de instalaţie

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Telecabine

9

9

2

Spaţii de aşteptare pentru telecabine

15

15

3

Lifturi şi ascensoare

31

31

 

Spaţii închise sau deschise

E9. Parcări auto şi cinematografe (dotate cu instalaţie de sonorizare)

 

Nr. crt.

Parcări auto şi cinematografe în aer liber

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Parcare până la 500 mp

15

15

2

Parcare peste 500 mp

26

26

3

Cinematograf în aer liber

51

51

 

F. Sport şi agrement

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

F1. Stadioane, complexe sportive (dotate cu instalaţie de sonorizare)

 

Nr. crt.

Număr şi locuri ocupate

Remuneraţie/manifestaţie (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Sub 10.000 de locuri

48

48

2

Peste 10.000 de locuri

0.02/scaun, dar nu mai puţin de 103 RON

0.02/scaun, dar nu mai puţin de 103 RON

 

F2. Piscine, ştranduri, litoral, plaje, pârtii de schi şi patinoare deschise publicului

(dotate cu instalaţie de sonorizare)

 

Nr. crt.

Piscină/categorie

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

 

Piscine

 

1

Piscină

51

51

2

Piscină hotel până la categoria 3 stele

62

62

3

Piscină hotel categoria 4-5 stele

103

103

 

 

Plajă, ştrand în aer liber cu plajă

 

4

Plajă cu suprafaţă până la 99 mp

9

9

5

Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 100-199 mp

31

31

6

Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 200-299 mp

41

41

7

Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 300-399 mp

51

51

8

Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 400-499 mp

82

82

9

Plajă cu suprafaţă peste 500 mp

206

206

10

Parc de distracţii şi/sau agrement

515

515

 

Litoral

 

11

Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 100-199 mp

51

51

12

Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 200-299 mp

72

72

13

Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 300-399 mp

93

93

14

Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 400-499 mp

113

113

15

Plajă cu suprafaţă peste 500 mp

309

309

 

Pârtii de schi şi alte sporturi de iarnă

 

16

Pârtie cu instalaţie de sonorizare

206

206

 

Patinoar

 

17

Patinoar acoperit

21

21

18

Patinoar în aer liber

51

51

 

Şcoli şi săli de profil

 

19

Şcoală de dans, balet

21

21

20

Sală gimnastică aerobică

31

31

21

Sală fitness

21

21

22

Sală fitness (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)

31

31

23

Sală fitness (în hotel categoria 4-5 stele)

62

62

24

Sală masaj

41

41

25

Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)

51

51

26

Sală masaj (în hotel categoria 4-5 stele)

72

72

27

Sală tratamente (diverse)

41

41

 

G. Birouri şi spaţii de producţie

 

Nr. crt.

Tip de spaţiu

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Până la 30 de persoane

51

51

2

Până la 100 de persoane

72

72

3

Peste 100 de persoane

103

103

 

H. Telecomunicaţii

 

Nr. crt.

Tip

Remuneraţie din valoarea de vânzare (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

1

Centrală telefonică cu apel în aşteptare

1%

1%


*) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităţi, remuneraţiile cuvenite (organismelor de gestiune colectivă ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme) pentru comunicarea publică/lucrativă, se vor achita pentru fiecare activitate în parte, indiferent de numărul acestora.

**) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spaţiile anexă (depozite, magazii, spaţii sanitare).

***) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor radio-TV în camere/spaţii.

****) La încadrarea în tabel, pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile lunar, nu se percepe remuneraţia cuvenită. Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport se face numai în cazul acelora înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.

 

ANEXA Nr. 2

 

VALOAREA

remuneraţiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim lucrativ

(aparatură sau instalaţii de sonorizare de putere mică, medie şi mare)

 

14. Baza de calcul a remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor din comunicarea publică în scop lucrativ (tabelul I1) o reprezintă, după caz:

1. Încasările brute obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, programe, valoarea materialelor promoţionale etc., în lipsa acestora;

2. bugetul de cheltuieli al manifestării;

3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale.

15. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări, dar care să nu depăşească 10% din totalul veniturilor brute (tabelele I2 şi I3).

16. Evenimentele ocazionale unde se comunică public fonograme, în proporţie mai mare de 40%, vor fi cuantificate cu procente sau sume fixe, conform tabelului I1.

17. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme licenţa neexclusivă pentru comunicarea publică în scop lucrativ, cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea evenimentului sau a manifestării organizate.

18. Utilizatorii vor achita contravaloarea remuneraţiilor cuvenite la eliberarea licenţei neexclusive, în cazul sumelor fixe, şi în maximum 5 zile după încheierea evenimentului sau a manifestării, în cazul sumelor procentuale.

19. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente care se repetă, aceştia pot achita remuneraţiile cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment.

20. Utilizatorii au obligaţia să prezinte, la cererea organismelor de gestiune colectivă, la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, informaţii şi documente financiar-contabile indispensabile stabilirii cuantumului remuneraţiei cuvenite.

21. În vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă, utilizatorii au obligaţia să comunice lista pieselor muzicale utilizate, indicând titlul piesei, interpretul şi durata utilizării.

 

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

I1*) Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc.

(coloană sonoră)

 

Nr. crt.

Tipul manifestaţiei

Remuneraţie/eveniment (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Procent conform pct. 14

Valoare minimă

Procent conform pct. 14

Valoare minimă

1

Spectacol/eveniment (festiv, paradă, istoric, sunet şi lumină, sportiv, nautic, aerian etc.)

1,5%

108

1,5%

108

2

Paradă modă, concurs frumuseţe

1,5%

1.293

1,5%

1.293

3

Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate

1,5%

1.906

1,5%

1.906

4

Spectacol caracter publicitar

1,5%

2.000

1,5%

2.000

5

Turneu publicitar (4 reprezentaţii)

1,5%

3.062

1,5%

3.062

6

Turneu publicitar (5-8 reprezentaţii)

1,5%

4.324

1,5%

4.324

7

Turneu publicitar (peste 9 reprezentaţii)

1,5%

5.189

1,5%

5.189

8

Campanie electorală

1,5%

6.054

1,5%

6.054

9

Manifestaţii/evenimente (neprecizate)

negociere

negociere

negociere

negociere

 

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice

I2*) Club, bar, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează tonomat, karaoke, jukebox, multimedia, asimilate*)

 

Nr. crt.

Suprafaţă utilă

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

Încasare brută

Valoare minimă

Încasare brută

Valoare minimă

Încasare brută

Valoare minimă

1

2

1

2

1

2

1

Suprafaţă utilă până la 49 mp

1,5%

51

1,5%

51

1,5%

51

2

Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp

1,5%

67

1,5%

67

1,5%

67

3

Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp

1,5%

79

1,5%

79

1,5%

79

4

Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp

1,5%

98

1,5%

98

1,5%

98

5

Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp

1,5%

113

1,5%

113

1,5%

113

6

Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp

1,5%

122

1,5%

122

1,5%

122

7

Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp

1,5%

129

1,5%

129

1,5%

129

8

Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp

1,5%

135

1,5%

135

1,5%

135

9

Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp

1,5%

141

1,5%

141

1,5%

141

10

Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp

1,5%

150

1,5%

150

1,5%

150

11

Suprafaţă peste 500 mp

1,5%

163

1,5%

163

1,5%

163

 

Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate

I3*) Club, bar, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează tonomat, karaoke, jukebox, multimedia, asimilate*)

 

Nr. crt.

Suprafaţă utilă

Remuneraţie lunară (RON)

Producători de fonograme (UPFR)

Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)

Încasare brută

Valoare minimă

Încasare brută

Valoare minimă

Încasare brută

Valoare minimă

1

2

1

2

1

2

1

Suprafaţă utilă până la 49 mp

1,5%

26

1,5%

26

1,5%

26

2

Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp

1,5%

31

1,5%

31

1,5%

31

3

Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp

1,5%

37

1,5%

37

1,5%

37

4

Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp

1,5%

50

1,5%

50

1,5%

50

5

Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp

1,5%

57

1,5%

57

1,5%

57

6

Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp

1,5%

62

1,5%

62

1,5%

62

7

Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp

1,5%

67

1,5%

67

1,5%

67

8

Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp

1,5%

72

1,5%

72

1,5%

72

9

Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp

1,5%

77

1,5%

77

1,5%

77

10

Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp

1,5%

82

1,5%

82

1,5%

82

11

Suprafaţă peste 500 mp

1,5%

98

1,5%

98

1,5%

98


*) Utilizatorii au obligaţia să precizeze tipul activităţii/manifestaţiei pe care o desfăşoară/organizează, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere.