MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 789         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 decembrie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

18. - Decizie pentru revocarea Deciziei preşedintelui Senatului nr. 17/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-19 decembrie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVENULUI ROMÂNIEI

 

1.017. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 3o3/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

1.025.- Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.497. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române

 

1.510. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

 

1.517. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

2.007. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

 

2.008. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.156. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii „Marins International Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L.

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

DECIZE

pentru revocarea Deciziei preşedintelui Senatului nr. 17/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-19 decembrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. -  Decizia preşedintelui Senatului nr. 17/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-19 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 14 decembrie 2013, se revocă.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 18.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVENULUI ROMÂNIEI

 

GUVENUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -  Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În termen de 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.”

2. La Normele metodologice, alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(4) Până la aprobarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică şi, ulterior, pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii deciziei de aprobare a acestuia, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime mai mare de 5 ani în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.017.

 

 

GUVENUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 , cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 cu suma de 43 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 cu suma de 230 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 3. - (1) Sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate de direcţiile pentru cultură ale judeţelor Bacău, Botoşani, Buzău, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Suceava şi Vrancea numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

(2) Sumele alocate potrivit art. 2 vor fi utilizate de către Opera Naţională Română din Timişoara şi Filarmonica „George Enescu“ numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.025.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşit e decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, interimar, nr. 1.060/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 29 august 2013, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Matei Constantin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 decembrie 2013.

Nr. 1.497.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2013 pentru Autoritatea Navală Română

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap/ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

89.356,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

57.493,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

57.493,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.281,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE                                               

 441,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

441,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

840,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

840,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

56.212,00

3,3.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

51.852,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi ale activităţi

51.852,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

4.360,00

 

50

 

Alte venituri

4.380,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

12.016,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

12.016,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

12.016,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE

10.847,00

 

01

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

12.370,00

 

02

 

Fondul social european (FSE)

7.259,00

 

13

 

Alte facilităţi si instrumente structurale

218,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

101.302,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE                                                                   

 90.018,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

41.747,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

20.171,00

 

 

01

Salarii de bază

27.436,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

451,00

 

 

06

Alte sporuri

1.027,00

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

140,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

117,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

4.456,00

 

 

01

Tichete de masă

1.640,00

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

2.816,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

-

 

10.03

 

Contribuţii

8.120,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

6.100,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

160,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.530,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

70,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

260,00

 

 

07       

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

15.944,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

9.834,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

130,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

2.090,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

180,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifiant

1.200,00

 

 

06

Piese de schimb

1.801,00

 

 

07

Transport

13,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.700,00

 

 

09     

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

1.300,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1.060,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.785,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

20,00

 

 

01

Medicamente

20,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

750,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

340,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

30,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

380,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

685,00

 

 

01

Deplasări interne

265,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

420,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

130,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

200,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

55,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

635,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.850,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

65,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

500,00

 

 

04

Chirii

260,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.025,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

31.863,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

21.127,00

 

 

01

- Finanţare naţională

4.771,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

12.370,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

3.986,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

10.291,00

 

 

01

- Finanţare naţională

1.252,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

7.092,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

1.947,00

 

56.16

 

Alte facilităţi si instrumente structurale

445,00

 

 

01

- Finanţare naţională

227,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

218,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

-

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALA

46,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

464,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

454,00

 

 

03       

Tichete de creşă

10,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.284,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

11.284,00

 

71.01

 

Active fixe

10.984,00

 

 

01

Construcţii

2.560,00

 

 

02       

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

6.091,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

2.333,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

300,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE J

89.356,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

101.302,00

 

 

 

s) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

11.946,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

11.846,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 718 persoane.

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.351 lei (RON)/salariat.

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţi (suma de 81 mii lei).

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 140 mii lei).

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 117 mii lei).

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, interimar, nr. 1.065/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 1.510.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

modificat pe anul 2013 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER

 

 

 

 

- mii lei -

Cap/ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

50.095,00

00.02

 

 

I.VENITURI CURENTE

49.995,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

49.995,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

50,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

50,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

50,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

49.945,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

49.845,00

 

OS

 

Venituri din prestări de servicii

49.545,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie

50,00

 

20

 

Venituri din cercetare

50,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

200,00

35.10

 

 

AMENZI. PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

100,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

100,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

100,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

100,00

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

56.280,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

53.580,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

32.795,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

24.805,00

 

 

01

Salarii de bază

22.375,00

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

505,00

 

 

06

Alte sporuri

45,00

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

590,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

600,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

690,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

990,00

 

 

01

Tichete de masă

990,00

 

10.03

 

Contribuţii

7.000,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

5.260,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

130,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.350,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

52,00

 

 

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţi

208,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

19.625,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

5.020,00

 

 

01

Furnituri de birou

70,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

30,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

1.000,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

250,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

500,00

 

 

06

Piese de schimb

300,00

 

 

07

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet

600,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

770,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1.300,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

900,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

50,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

10,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

500,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

3.200,00

 

 

01

Deplasări interne

2.500,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

700,00

 

20.11

 

Carii, publicaţii şi materiale documentare

200,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

10,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

400,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

75,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

9.250,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

50,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

200,00

 

 

04

Chirii

850,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

8.150,00

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

50,00

 

55.02

 

Transferuri curente În străinătate (către organizaţii internaţionale)

50,00

 

 

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

50,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALA

1.110,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.110,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

1.110,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.700,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

2.700,00

 

71.01

 

Active fixe

2.700,00

 

 

01

Construcţii

300,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

2.000,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

400,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

50.095,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

56.280,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

6.185,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

6.185,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 532 persoane.

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.641 lei/salariat.

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor directorului general şi a directorilor de organisme (suma de 350 mii lei).

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere şi ale membrilor comitetelor directoare ale organismelor (suma de 590 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare {suma de 500 mii lei).

5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 237 mii lei. reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003

privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, interimar, nr. 1.010/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 august 2013, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Matei Constantin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.517.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI MODIFICAT

pe anul 2013 pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

27.403,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

26.403,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

26.403,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

862,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

92,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

62,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

800,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

800,00

33.00

10

 

C2.VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

25.541,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

25.541,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

25.438,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

103,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

100,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

100,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

100,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE

900,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

600,00

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

300,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

50.011,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

26.286,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.391,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

7.930,00

 

 

01

Salarii de bază

7.651,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

129,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

1 50,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

312,00

 

 

01

Tichete de masă

312,00

 

 

30

Tichete creşă

-

 

10.03

 

Contribuţii

2.149,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.618,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

38,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

405,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

22,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

66,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

13.455,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

7.060,00

 

 

01

Furnituri de birou

265,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

1 70,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

560,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

200,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

225,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet

175,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3.350,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.115,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.280,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.100,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

550,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

100,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

450,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

790,00

 

 

01

Deplasări interne

270,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

520,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

715,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

255,00

 

20 13

 

Pregătire profesională

280,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

100,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

75,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.800,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

500.D0

 

 

02

Protocol şi reprezentare

50,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

120,00

 

 

04

Chirii

400,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

10.D0

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

720,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

2.440,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.030,00

 

 

01

- Finanţare naţională

148,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

842,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

40,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

-

 

 

01

- Finanţare naţională

-

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

-

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

-

 

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

1.410,00

 

 

01

- Finanţare naţională

445,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

945,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

20,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.725,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

23.625,00

 

71.01

 

Active fixe

21.365,00

 

 

01

Construcţii

27.403,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

26.403,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

26.403,00

 

 

30

Alte active fixe

862,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

92,00

72

 

 

Titlul XIII. ACTIVE FINANCIARE

62,00

 

72.01

 

Active financiare

800,00

 

 

01

Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale

800,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

25.541,00

 

 

 

VENITURI TOTALE

25.541,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

25.438,00

 

 

 

a) Excedent

103,00

 

 

 

b) Deficit

100,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

100,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 168 persoane.

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.777 lei (RON)/salariat.

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei).

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 129 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1) , cu următorul cuprins:

„i1) rubricile «Cod angajament» şi «Indicator angajament» se completează de către entităţile publice înrolate în sistemul «Controlul angajamentelor bugetare», conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare;”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 decembrie 2013.

Nr. 2.007.

 

ANEXĂ

(Anexa la normele metodologice)

 

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)*

 

 


*) Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) este reprodus în facsimil.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II alin. (3) din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, precum şi unităţile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 decembrie 2013.

Nr. 2.008.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 

Art. 1. - (1) Instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise formularul „Plăţi restante“ (anexa 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru total plăţi restante aferente activităţii proprii - codul 40, pe modelul aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) întocmit lunar se depune la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, până cel târziu la data de 5 a lunii curente, inclusiv, pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. În situaţia în care data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul-limită de depunere a formularului prevăzut la alin. (1) este prima zi lucrătoare următoare.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte şi se depune la unităţile Trezoreriei Statului la termenul prevăzut la alin. (2) şi în situaţia în care la finele lunii de raportare instituţia publică nu înregistrează arierate.

Art. 2. - Instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) care nu prezintă la unităţile Trezoreriei Statului formularul „Plăţi restante“ (anexa 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru totalul plăţilor restante aferente activităţii proprii la finele lunii precedente, până la data de 5 a lunii curente, pot efectua plăţi numai pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice.

Art. 3. - (1) În scopul încadrării în prevederile art. 284 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1-5 a fiecărei luni, instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot dispune plăţi numai pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice. În cazul plăţilor de arierate, în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, la rubrica „Reprezentând“ se va preciza că plata este aferentă achitării de arierate.

(2) Instituţiile publice care prezintă la unităţile Trezoreriei Statului formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) anterior datei de 5 a lunii curente, pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente şi nu înregistrează arierate, pot dispune orice plăţi pentru destinaţiile legale, începând cu data depunerii formularului.

Art. 4. - Instituţiile publice care au declarat arierate la finele lunii precedente, dar care pe parcursul lunii curente îşi achită integral arieratele raportate, pot prezenta la unităţile Trezoreriei Statului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu mai înregistrează arierate, întocmită potrivit formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Începând cu data depunerii declaraţiei pe propria răspundere, instituţiile publice pot efectua orice plăţi pentru destinaţiile legale.

Art. 5. - La primirea documentelor de plată prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica următoarele:

a) dacă a fost depusă declaraţia prevăzută la art. 4 aprobată de persoanele prevăzute de lege;

b) dacă sunt raportate arierate la rândul 04, rândul 05 sau rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1), la finele lunii precedente.

Art. 6. -  În funcţie de rezultatele verificării prevăzute la art. 5, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:

1. Acceptă documentele de plat ă prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru orice destinaţii legale, în următoarele cazuri:

a) pentru instituţiile publice care au raportat arierate „zero“ la rândul 04, rândul 05 şi rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1), pentru datele de raportare la finele lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată;

b) pentru instituţiile publice care prezintă declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 4 din care să rezulte că nu mai înregistrează arierate, cu condiţia ca documentele de plată prin care s-a efectuat stingerea arieratelor să se identifice în evidenţele contabile ale unităţii Trezoreriei Statului.

2. Acceptă numai documentele de plat ă destinate achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice, prezentate de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), în următoarele cazuri:

a) pentru instituţiile publice care au raportat arierate la rândul 04, rândul 05 sau la rândul 06 din coloana 2 din formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) pentru datele de raportare la finele lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată;

b) pentru instituţiile publice care nu au depus la unitatea Trezoreriei Statului formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) întocmit pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente celei în care se prezintă documentele de plată.

Art. 7. -  În situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 2 unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie instituţiilor publice, cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la data depunerii lor, documentele de plat ă aferente achitării altor obligaţii decât cele destinate achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice, însoţite de o adresă scrisă în care se precizează motivele pentru care acestea nu au fost decontate.

Art. 8. - (1) Arieratele raportate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului trebuie să coincidă cu arieratele înregistrat e în contabilitatea instituţiilor publice, precum şi cu cele raportate ordonatorului de credite ierarhic superior.

(2) Răspunderea privind neconcordanţa dintre datele furnizate unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului, datele înregistrate în contabilitate şi cele raportate ordonatorului de credite ierarhic superior revine în exclusivitate ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice care întocmesc şi depun formularul prevăzut la art. 1 alin. (1).

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Denumirea instituţiei publice ...................

Codul de identificare fiscală ....................

 

Către

...........................................................................

(denumirea unităţii Trezoreriei Statului)

 

Subsemnatul, ........................................... , în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că, la data de ....................... , instituţia ..................................................... şi-a achitat integral arierate înregistrate la sfârşitul lunii ......................... .

Menţionez că arieratele în sumă de .................... lei, înregistrate în contabilitate şi raportate la sfârşitul lunii ................ , au fost achitate cu următoarele documente de plată:

 

 

 

– lei -

Nr./Data documentului de plată

Contul din care a fost efectuată plata (Cod IBAN)

Suma

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Ordonator de credite,

...........................................................................

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013 , cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 31 octombrie 2013, în cadrul căreia au fost analizat e rezultatele controlului efectuat la Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ - S.R.L., cu sediul social în şos. Bucureşti-Ploieşti km 16.5, et. 3, cam. CA38, Otopeni, judeţul Ilfov, J23/1586/21.05.2008, CIF 23916660/21.05.2008, RBK-501/15.08.2008,

a constatat următoarele:

1. De la data autorizării prin

Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 737/2008 şi până la data efectuării controlului în perioada 14-16 octombrie 2013, Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ - S.R.L. nu a desfăşurat activitate şi nu a obţinut venituri din activitatea de intermediere sau din alte activităţi în legătură cu obiectul de activitate.

2. Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ - S.R.L. a avut activitatea suspendată pentru o perioadă de 3 ani, la cerere, conform Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 325/2009.

Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ - S.R.L. şi-a reluat activitatea în baza Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 201/2012.*)

3. De la data reluării activităţii ca broker de asigurare şi până la data controlului, societatea nu a avut şi nu are încheiate contracte de intermediere cu societăţile de asigurări şi/sau reasigurări, şi nu a avut personal propriu angajat cu atribuţii în intermedierea de asigurări şi nici colaboratori (asistenţi în brokeraj persoane fizice sau juridice).

4. La data controlului, Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ - S.R.L. nu figura în evidenţa Autorităţii de Supraveghere Financiară cu sold creditor din taxa de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. -  În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă cererea de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ - S.R.L., cu sediul social în şos. Bucureşti-Ploieşti km 16.5, et. 3, cam. CA38, Otopeni, judeţul Ilfov, J23/1586/21.05.2008, CIF 23916660/21.05.2008, RBK-501/15.08.2008.

Art. 2. - După data încetării activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. -  Împotriva prezentei decizii, Societatea „Marins International Insurance and Reinsurance Broker“ - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2013.

Nr. 1.156.


*) Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 201/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.