MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 799         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

993. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

1.027. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”

 

1.028. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.290. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE

 

1.291/2.430. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013

 

3.482. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011

 

3.763 - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Numărul maxim de posturi este de 278, exclusiv demnitarii şi posturile

aferente cabinetului ministrului.”

2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Structura cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate este Agenţia Naţională de Programe de Sănătate, organizată ca direcţie generală în cadrul Ministerului Sănătăţii.

(2) Agenţia Naţională de Programe de Sănătate îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează şi propune spre aprobare programele naţionale de sănătate, în concordanţă cu Strategia naţională de sănătate;

b) elaborează şi propune spre aprobare actele normative care reglementează derularea programelor naţionale de sănătate;

c) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru derularea programelor naţionale de sănătate;

d) realizează coordonarea, evaluarea şi controlul derulării programelor naţionale de sănătate;

e) propune măsuri pentru îmbunătăţirea derulării programelor naţionale de sănătate.”

3. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - În subordinea Ministerului Sănătăţii funcţionează serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, unităţi sanitare publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.”

4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 993.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

Numărul maxim de posturi = 278, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătăţii

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr.2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

LISTA

cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii

 

A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);

2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;

3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;

4. Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti;

5. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;

6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;

7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;

8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;

9. Spitalul Tichileşti (leprozerie);

10. serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.494, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenţi pe post - 49.


*) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează;

- unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.

 

II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

Arad

1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan” Dezna

Bihor

2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei

4. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Braşov

5. Sanatoriul de Nevroze Predeal

6. Spitalul General Căi Ferate Braşov Bucureşti

7. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”

8. Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon” .

9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare

10. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă „Prof. dr. Florin Brătilă”

11. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan”

12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”

13. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

14. Institutul Oncologic „Prof. dr. Al. Trestioreanu”

15. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. CC. Iliescu”

16. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. A. Rusescu”

17. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

18. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolic „N. C. Paulescu”

19. Institutul Clinic Fundeni

20. Spitalul Clinic de Urgenţă

21. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”

22. Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar- Arseni”

23. Spitalul Universitar de Urgenţă

24. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatori şi Arşi

25. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigor Alexandrescu”

26. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie”

27. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan”

28. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice

29. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. N. Robănescu”

Buzău

30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca

Cluj

31. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovascular» „N. Stăncioiu”

32. Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuţă”

33. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal

34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

35. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca

36. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Constanta

37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică ş Balneologie Eforie Nord

39. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol

40. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa Covasna

41. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedet Geza” Covasna

Dolj

42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

43. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

44. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Galaţi

45. Spitalul General Căi Ferate Galaţi Hunedoara

46. Spitalul de Psihiatrie Zam Iaşi

47. Institutul Regional de Oncologie Iaşi

48. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. G. I. M. Georgescu”

49. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon”

50. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri

51. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola”

52. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi

Maramureş

53. Spitalul de Recuperare Borşa Mehedinţi

54. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Mureş

55. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

56. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş

Prahova

57. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni

58. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti Sibiu

59. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Timiş

60. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

61. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

62. Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban” Buziaş

63. Spitalul de Psihiatrie Gătaia

64. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

65. Institutul Regional de Oncologie Timişoara

66. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara Vrancea

67. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani

68. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

69. Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-69 este de 48969,5.

Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

 

III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

1. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti;

2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;

4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;

5. Institutul de Medicină Legală Craiova;

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;

7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti;

8. Academia de Ştiinţe Medicale.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-8 este de 380.

 

B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

1. Compania Naţională „Unifarm” - S.A. Bucureşti;

2. Societatea Comercială „Antibiotice” - S.A. Iaşi.

C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;

2. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare. Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 85.

D. INSTITUT NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AFLAT ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” Bucureşti

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin Program se finanţează cheltuielile curente de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice înfiinţate în condiţiile art. 3 alin. (1), pe o perioadă de maximum 55 de luni de la data prevăzută în contractul de finanţare, cu încadrare în perioada de derulare a Programului, prevăzută în anexa nr. 1.”

2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81,cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), în limita fondurilor disponibile, pe o perioadă de 22 de luni, începând cu dată de 1 ianuarie 2014, Programul poate fi accesat şi de autorităţile administraţiei publice locale care administrează cămine pentru persoane vârstnice, în scopul finanţării următoarelor tipuri de cheltuieli:

a) cheltuieli curente de funcţionare, numai pentru căminele pentru persoane vârstnice care au beneficiat de cofinanţare de

la bugetul de stat destinată lucrărilor de construcţii/reabilitare clădiri şi dotări şi care, până ia data depunerii solicitării de finanţare din Program, nu au fost date în funcţiune;

b) cheltuieli care privesc doar achiziţia de consumabile necesare îngrijirii personale curente, de orteze şi echipamente ortopedice, de echipamente şi dispozitive medicale, de recuperare locomotorie, de gimnastică medicală şi de întreţinere, precum şi de echipamente şi materiale necesare funcţionării atelierelor de terapie ocupaţională, a sălilor de gimnastică şi de recuperare funcţională, pentru oricare din căminele pentru persoane vârstnice din sistemul public, în scopul creşterii calităţii vieţii beneficiarilor.

(2) Suma aprobată pentru finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabileşte conform prevederilor art. 5 alin. (3).

(3) Căminele pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (1) sunt eligibile pentru finanţare dacă îndeplinesc cerinţele principale prevăzute !a art. 3 alin. (2) lit. a), b) şi d).

(4) Căminelor pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (2) nu li se aplică prevederile art. 4, ale art. 5 alin. (5), precum şi cele ale art. 7.

(5) Evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării în condiţiile alin. (1) se realizează conform metodologiei prevăzute ia art. 6 alin. (2).”

3. La anexa nr. 1, poziţia „Perioada de derulare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Perioada de derulare:

Programul se derulează pe o perioadă de 55 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2011, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2015, iar planificarea finanţării este multianuală.”

4. La anexa nr. 1, poziţia „Buget”, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Buget:

a) Bugetul total ai acestui program de interes naţional este de 100.000 mii lei.”

Art. II. - Metodologia de evaluare, aprobare şi acordare d finanţare prevăzută la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanei vârstnice”, cu modificările ulterioare, se modifică şi s completează în termen de 45 de zile de la publicarea prezent» hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de, interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 201 cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările ; completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica î Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nou numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.027.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.028.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE . ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Domnul Enache Jiru, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, va îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE. În absenţa acestuia, atribuţiile vor fi preluate de reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene în Comitetul de investiţii.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 1.290.

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.291 din 16 decembrie 2013

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.430 din 16 decembrie 2013

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 2 şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene şi ministrul economiei emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenţi ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 3.080/2008)

 

Componenţa Comitetului de Investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE

 

1. Ministerul Fondurilor Europene - Gabriela Teletin, director general

2. Ministerul Finanţelor Publice - Enache Jiru, secretar de stat

3. Ministerul Economiei - Adrian Constantin Volintiru, secretar de stat

4. Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism - Emil Octavian Ionescu, director adjunct

5. Asociaţia Română a Băncilor - Florin Dănescu, preşedinte executiv

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011

 

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,

în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. e) şi j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) şi al art. 14 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autorizaţiile de diriginte de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, aflate în valabilitate, şi ştampilele titularilor acestora îşi păstrează valabilitatea.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 3.482.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

MODELUL AUTORIZAŢIEI

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr.2

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

MODEL DE ŞTAMPILĂ

pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate

 

Modelul de ştampilă*) pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate este indicat în figura d mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate. Modelul este cu titlu de exemplu.

 

Modelul de ştampilă*) pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate pentru cazul în care prime ştampilă a fost pierdută sau sustrasă este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate în figura de mai sus Modelul este cu titlu de exemplu.


*) Modelul de ştampilă este reprodus în facsimil.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor

208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi

209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

 

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- art. 5 alin. (4) şi art. 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2012; se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 2, Instrucţiunile de completare a formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i, punctul 4, secţiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” de la capitolul II „Completarea declaraţiei” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Col. 1 «Nume, Prenume» - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 «CNP/NIF» - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 «Nume, Prenume/Denumire» - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.

Col. 4 «Cod de identificare fiscală» - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donaţie, la completarea declaraţiei, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 şi col. 4 cele ale donatorului.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin moştenire, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 şi col. 4 nu se completează.

Col. 5 «Cota parte» - se înscrie cota-parte ce revine cumpărătorilor, în urma transferului dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia.

În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar, cumpărător, deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Col. 6 «Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia» - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacţie (vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie etc.).

Col. 7 «Perioadă deţinere imobil» - se înscrie perioada de deţinere a bunului imobil înstrăinat: sub 3 ani, inclusiv, sau peste 3 ani, după caz.

Atenţie!

Nu se completează în .cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire.

Col. 8 «Valoarea înscrisă în documentul de transfer» - se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 9 «Baza de calcul al impozitului» - se înscrie, după caz, suma reprezentând valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale ori valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 10 «Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal» - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

În cazul în care există mai mulţi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deţinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Col. 11 «Taxele notariale aferente transferului» - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie.

Prin taxe notariale se înţelege tariful ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), tariful pentru obţinerea extraselor, precum şi alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăţilor imobiliare.”

3. Anexa nr. 3 „Instrucţiuni pentru transmiterea în format electronic a Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/1 Oi” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. - Formularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează pentru declararea informaţiilor privind transferurile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal realizate începând cu semestrul I al anului 2014.

Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 3.763.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DECLARATIE INFORMATIVA

privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL

 

Nr. crt.

Părţile contractante

Modalitatea de transfera dreptului de proprietate şi a

Dezmembrămintelor acestuia

Perioadă deţinere imobil

Valoarea înscrisă

în documentul de transfer

-lei-

Baza de caicul al impozitului

-lei-

Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

-lei-

Taxele notariale aferente

transferului

-lei-

Beneficiar de venit

Cealaltă parte contractantă

Nume, Prenume

CNP/NIF

Nume, Prenume/ Denumire

Cod de identificare fiscală

Cota parte

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 892/2012)

 

INSTRUCŢIUNI

pentru transmiterea în format electronic a Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i

 

Structura fişier XML pentru Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 208)

 

Nr. crt.

Elemente/atribute

Denumire câmp

Tip şi lungime

câmp

Câmp obligatoriu

Câmp calculat

Formule şi restricţii

Erori

1.

<declaratie208>

 

 

 

 

 

 

2.

luna

Perioada de raportare - Luna

N(2)

DA

 

- luna în (06,12) pt. an >2013

ERR - luna raportare

3.

an

Perioada de raportare - An

N(4)

DA

 

an >= 2013

ERR - an raportare

4.

d_rec

Declaraţie rectificaţi vă

N(1)

DA

 

d_rec = (0-iniţială, 1-rectificativă)

 

5.

nume declar

Nume declarant

C(75)

DA

 

 

ERR - nume declarant necompletat

6.

prenume_declar

Prenume declarant

C(75)

DA

 

 

ERR - prenume declarant necompletat

7.

funcţie declar

Funcţie declarant

C(50)

DA

 

 

ERR - funcţie declarant necompletată

8.

 

Notar public

 

 

 

 

 

9.

cui

Cod de înregistrare fiscală

N(13)

DA

 

Verificare cui

ERR - CIF notar invalid sau necompletat

10.

den

Denumire/Nume si Prenume

C(200)

DA

 

 

ERR - denumire notar necompletată

11.

adresa

Adresă domiciliu fiscal

C(1000)

DA

 

 

ERR - adresă notar necompletată

12.

telefon

Telefon domiciliu fiscal

C(15)

 

 

 

 

13.

fax

Fax domiciliu Fiscal

C(15)

 

 

 

 

14.

mail

E-mail domiciliu fiscal

C(200)

 

 

 

 

15.

nrben

Nr. beneficiari de venit

N(15)

DA

DA

nrben = suma(op1)

ERR - mod de calcul eronat pentru

Nr. beneficiari de venit

16.

Tvalt

Total valoare înscrisă în documentul de transfer (lei)

N(15)

DA

DA

Tvalt = suma (ival_bv)

ERR - mod de calcul eronat pentru

Total valoare înscrisă în documentul de transfer

17.

Tbază

Total bază de calcul a impozitului (lei)

N(15)

DA

DA

Tbaza = suma (baza_bv)

ERR - mod de calcul eronat pentru

Total bază de calcul a impozitului

18.

Timp

Total impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare

N(15)

DA

DA

Timp = suma (imp_bv)

ERR - mod de calcul eronat pentru

Total impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare

19.

totalPlată_A

Suma de control

N(15)

DA

DA

totalPlată_A = suma (imp_bv)

ERR - mod de calcul eronat pentru suma de control

20.

<op1>

1-n apariţii

 

 

 

 

 

21.

 

Beneficiar de venit

 

 

 

 

 

22.

cif_bv

1.CNP/NIF

N(13)

 

 

Verificare cif (la străini nu se cere CNP/NIF)

ERR - CIF beneficiar invalid

23.

den bv

2. Nume, Prenume

C(100)

DA

 

 

ERR-denumire beneficiar necompletată

24.

mod_tr

6. Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate

N(1)

DA

 

mod_tr = (1,2,3,4)

1 - (V) prin acte de vânzare-cumpărare

2 -(M) prin moştenire

3 - (D) prin donaţie

4 - (A) altele

ERR - modalitatea de transfer necompletată

25.

per_DI

7. Perioadă deţinere imobil

N(1)

 

 

per_DI = (1,2)

1 - sub 3 ani, inclusiv

2 - peste 3 ani

ERR - Perioadă deţinere imobil

26.

explicaţie

Explicaţie modalitatea de transfer

C(200)

 

 

dacă mod_tr = 4 atunci explicaţie<>null

ERR – mod_tr = 4 şi explicaţie nu e completată

27.

val_bv

8. Valoarea înscrisă în documentul de transfer (lei)

N(15)

DA

 

 

 

28.

baza bv

9. Baza de calcul a impozitului (lei)

N(15)

DA

 

 

ERR — bază de calcul necompletată

29.

imp_bv

10. Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (lei)

N(15)

DA

 

Formule de calcul propuse

ERR — impozit necompletat

30.

taxe_bv

11. Taxele notariale aferente transferului (lei)

N(15)

 

 

 

 

31.

<op11>

0-n apariţii

 

 

 

 

 

32.

 

Cealaltă parte contractantă

 

 

 

 

 

33.

den_cc

3. Denumire/Nume şi prenume

C(200)

 

 

dacă mod_tr = (1,3,4) atunci denjx <> nuli

ERR — denumire cealaltă parte contractantă necompletată

34.

cif_cc

4. Cod de identificare fiscală (CF/CNP/NIF)

N(13)

 

 

Verificare cif

ERR — CIF cealaltă parte contractantă invalid

35.

cota_cc

5. Cota parte

N(3.2) 3 întregi 2'zeci m.

 

 

cota_cc<= 100 suma(cota_cc) = 100 din toţi op11 ai unui op1

ERR — suma cote parte pe beneficiar

36.

</op11>

 

 

 

 

 

 

37.

</op1>

 

 

 

 

 

 

38.

</declaratie208>

 

 

 

 

 

 

 

Calcul pentru coloana 10 „Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

(formule de calcul propuse)


imp_bv = x + y%*(baza_bv-z)

 

 

 

x

y%

mod_tr=2 (M)

(la finalizare în mai mult de 2 ani)

-> imp_bv = 0

+1 %*(baza_bv -0)

mod_tr=2 (M)

(la finalizare în maximum 2 ani)

-> imp_bv = 0

 

 

 

 

 

Mod_tr<>2 (V, D, A) şi per_DI=1 (<= 3 ani) şi baza_bv <=200000

--> imp_bv = 0

+3%*(baza_bv -0)

mod_tr<>2 (V, D, A) şi per_DI=1 (<= 3 ani) şi baza_bv >200000

-> imp_bv = 6000

+2%*(baza_bv -200000)

mod_tr<>2 (V, D, A) şi per_DI=2 (>  3 ani) şi baza_bv <=200000

-> imp_bv = 0

+2%*(baza_bv -0)

mod_tr<>2 (V, D, A) şi per_DI=2 (>  3 ani) şi baza_bv > 200000

-> imp_bv = 4000

+1 %*(baza_bv -200000)