MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 800         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

74. - Hotărâre cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE â Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională - COM (2013) 722 final

 

DECRETE

 

1.081. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

1.082. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMĂNIEI

 

1.009. - Hotărâre pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Borcea de Sus - Compartimentul II, judeţul Călăraşi

 

1.010. - Hotărâre pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila

 

1.011. - Hotărâre pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Solonef Sud Trifeşti, judeţul Iaşi

 

1.013. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.122. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională - COM (2013) 722 final

 

Având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/709 din 11 decembrie 2013 şi al Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului nr. XXX/420/2013,

în temeiul dispoziţiilor ari 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şt de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională - COM (2013) 722 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, definite de art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu următoarea observaţie referitoare la fondul documentului:

- Există o presiune puternică în ceea ce priveşte termenul ce trebuie respectat de statele membre pentru demersurile legislative interne care să asigure procesul de armonizare a legislaţiei interne la cea comunitară. Este posibil ca termenul de transpunere să nu poată fi respectat, ceea ce poate conduce în. final la declanşarea unor proceduri de sancţionare a statului român pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat membru. Prin urmare, se propune o extindere a termenului în care statele membre să asigure transpunerea prevederilor noului act normativ european.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 74.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia deosebită în domeniul protecţiei copiilor defavorizaţi, persoanelor vârstnice fără adăpost, precum şi a comunităţilor de rromi, pentru colaborarea constantă pe care a avut-o cu autorităţile române îrr promovarea şi dezvoltarea a numeroase acţiuni şi proiecte umanitare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit m grad de Mare Cruce Alteţei Sale Regale Ducele Franz de Bavaria, preşedinte al Asociaţiei de întrajutorare Nymphenburg, Republica Federală Germania.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINSSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 1.081

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi B, precum şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii, în semn de apreciere pentru profesionalismul exemplar dovedit în îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice, precum şi pentru devotamentul arătat instituţiilor statului de drept, apărând interesele ţării în cadrul comunităţii euroatlantice de informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa I, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*) la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*) la prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 1.082.


*) Anexele nr. 1-5 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Borcea de Sus - Compartimentul II, judeţul Călăraşi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare infrastructură, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri. Funciare, denumită în continuare Agenţie, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Borcea de Sus - Compartimentul II, judeţul Călăraşi, denumită în continuare organizaţie, conform datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data aprobării hotărârii Guvernului privind aprobarea normelor metodologice şi procedurilor pentru constituirea garanţiei prevăzute la art. 292 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii, prevăzută la art. 1, se face pentru o perioadă de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare în care sunt specificate obligaţiile privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor

Art. 4. - (1) în cazul în care organizaţia a respectat obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, după expirarea perioadei de 5 ani i se poate extinde până la 25 de ani dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, prin hotărârea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) în cazul în care organizaţia nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, t se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - (1) în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (2), organizaţia are obligaţia să predea Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţi, infrastructura conform inventarului şi cu parametrii tehnici de funcţionare din protocolul prevăzut la art. 2, precum şi bunurile achiziţionate ori edificate până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (2), din bani publici.

(2) Finanţarea costurilor lucrărilor de reparare şi a celor de înlocuire a bunurilor degradate sau a celor dispărute, pentru asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii care a fost în folosinţa organizaţiei, se face astfel:

a) din garanţia constituită potrivit prevederilor art. 292 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) din sursele proprii ale organizaţiei realizate pe baza angajamentelor de plată semnate de membrii organizaţiei cu organizaţia, care se constituie în titluri executorii, pentru contravaloarea neacoperită de garanţia prevăzută la lit. a).

(3) Angajamentele de plată prevăzute la alin. (2) lit. b) se constituie în anexe la protocolul prevăzut la art. 2.

Art. 6. - Protocolul prevăzut la art. 2 va fi încheiat cu respectarea art. 292 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii în contul Agenţiei, în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise.

Art. 7. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se modifică şi se completează în sensul că descrierea tehnică a bunurilor din inventarul centralizat al acestor bunuri se modifică şi se completează conform prevederilor din anexă.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările şi completările corespunzătoare anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.009.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, pentru care se constituie dreptul de folosinţă gratuită în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Borcea de Sus - Compartimentul II, judeţul Călăraşi

 

Număr MFP

Codul de clasificaţie

Persoana juridică de la care se transmite mobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF

Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită

Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în

folosinţa ANIF

14506

8.16.03

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare (ANIF) CIFRO 29275212

Organizaţia de Desecare şi Drenaj Borcea de Sus - Compartimentul II, CIFRO 30316448

a) Compartimentul I:

- 2 staţii de evacuare (SPE Borcea şi SPE Dunărea);

- 1 staţie de desecare SPE Tiugan;

- 47,7 km canale colectoare;

- 24 construcţii hidrotehnice

b) Compartimentul II+III:

- 6 staţii de pompare de desecare: SPE Codoaia, SPE Baitalu, SPE Cerbu III, SPE Cerbu II, SPE Cerbu I şi SPE Cerbu Mare;

- 77,4 km canale colectoare;

- 31 construcţii hidrotehnice;

- 2 staţii de pompare irigaţii

 

 

 

 

 

 

- 1 staţie SPD Codoaia;

 

 

- 29,66 km canalele colectoare;

- 15 construcţii hidrotehnice

a) Compartimentul I:

- 2 staţii de evacuare (SPE Borcea şi SPE Dunărea);

- 1 staţie de desecare SPE Tiugan;

- 47,7 km canale coiectoare;

- 24 construcţii hidrotehnice

b) Compartimentul II+III:

- 5 staţii de pompare de desecare: SPE Baitalu, SPE Cerbu III, SPE Cerbu II, SPE Cerbu I şi SPE Cerbu Mare;

- 47,74 km canale colectoare;

- 16 construcţii hidrotehnice;

- 2 staţii de pompare irigaţii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) Şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare infrastructură, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila, denumită în continuare organizaţie, conform datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data aprobării hotărârii Guvernului privind aprobarea normelor metodologice şi procedurilor pentru

constituirea garanţiei prevăzute la art. 292 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii, prevăzută la art. 1, se face pentru o perioadă de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare în care sunt specificate obligaţiile privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor.

Art. 4. - (1) în cazul în care organizaţia a respectat obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, după expirarea perioadei de 5 ani i se poate extinde până la 25 de ani dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) în cazul în care organizaţia nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, i se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - (1) în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (2), organizaţia are obligaţia să predea Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţi, infrastructura conform inventarului şi cu parametrii tehnici de funcţionare din protocolul prevăzut la art. 2, precum şi bunurile achiziţionate ori edificate până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (2), din bani publici.

(2) Finanţarea costurilor lucrărilor de reparare şi a celor de înlocuire a bunurilor degradate sau a celor dispărute, pentru asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii care a fost în folosinţa organizaţiei, se face astfel:

a) din garanţia constituită potrivit prevederilor art. 292 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) din sursele proprii ale organizaţiei realizate pe baza angajamentelor de plată semnate de membrii organizaţiei cu organizaţia, care se constituie în titluri executorii, pentru contravaloarea neacoperită de garanţia prevăzută la lit. a).

(3) Angajamentele de plată prevăzute la alin. (2) lit. b) se constituie în anexe la protocolul prevăzut la art. 2.

Art. 6. - Protocolul prevăzut la art. 2 va fi încheiat cu respectarea art. 292 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii în contul Agenţiei, în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise.

Art. 7. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se modifică şi se completează în sensul că descrierea tehnică a bunurilor şi inventarul centralizat al acestor bunuri se modifică şi se completează potrivit prevederilor din anexă.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările şi completările corespunzătoare anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

V1CTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.010.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, pentru care se constituie dreptul de folosinţă gratuită în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila

 

Număr MFP

Codul de clasificaţie

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF

Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în

folosinţă gratuită

Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în

folosinţa ANIF

95229

8.16.02

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare (ANIF)

CIF 29275212

Organizaţia de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei CIFRO 29921100

- 843 de canale de desecare cu o lungime de 1.382,893 km;

- 743 de construcţii hidrotehnice (podeţe);

- 2.000,615 km drenuri pe suprafaţa drenată de 9.255 ha;

- 22 de canale irigaţii cu o lungime de 138,869 km;

- 18 staţii de prepompare;

- 12 staţii de pompare, din care 6 reversibile

- 834 de canale de desecare cu o lungime de 1.323,794 km;

- 672 de construcţii hidrotehnice (podeţe);

- 2.000,615 km drenuri pe suprafaţa drenată de 9.255 ha;

- 18 staţii de prepompare;

- 6 staţii de pompare

- 9 canale de desecare cu lungime de 59,099 km;

- 71 de construcţii hidrotehnice (podeţe);

- 22 de canale irigaţii cu o lungime de 138,869 km;

- 6 staţii de pompare (reversibile)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti,

judeţul Iaşi

 

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ai art. 28 alin. (1) şi (2), art. 29, 291 şi 292 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii, denumită în continuare infrastructură, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi, denumită în continuare federaţie, conform datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data constituirii garanţiei prevăzute la art. 292 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Garanţia prevăzută la art. 292 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se achită în contul Agenţiei înainte de încheierea protocolului prevăzut la art. 2.

Art. 4. - Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii, prevăzută la art. 1, se face pentru o perioadă de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare în care sunt specificate obligaţiile privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor.

Art. 5. - (1) în cazul în care federaţia a respectat obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, după expirarea perioadei de 5 ani dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se poate extinde până la 25 de ani prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) în cazul în care federaţia nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se retrage prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 6. - (1) în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2), în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii Guvernului pentru retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, federaţia are obligaţia să predea Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţi, infrastructura conform inventarului şi cu parametrii tehnici de funcţionare din protocolul prevăzut la art. 2, precum şi bunurile achiziţionate ori edificate din fonduri publice până la data retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate.

(2) Protocolul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) Finanţarea costurilor lucrărilor de reparare şi a celor de înlocuire a bunurilor degradate sau a celor dispărute, pentru asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii care a fost în folosinţa federaţiei, se face astfel:

a) din garanţia constituită potrivit prevederilor art. 292 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) din sursele proprii ale federaţiei realizate pe baza angajamentelor de plată semnate de membrii federaţiei cu federaţia, care se constituie în titluri executorii, pentru contravaloarea neacoperită de garanţia prevăzută la lit. a).

(4) Angajamentele de plată prevăzute la alin. (3) lit. b) se constituie în anexe la protocolul prevăzut la alin. (1).

Art. 7. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările şi completările corespunzătoare anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.011.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, pentru care se constituie dreptul de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifesti, judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Număr MFP

Codul de clasificaţie

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF

Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită

Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în folosinţa ANIF

1.

46121

8.16.09

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare (ANIF)

CIFRO 29275212

Federaţia de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifesti, judeţul Iaşi

C.I.R RO 27949393

- 1 staţie de pompare - SPA Soloneţ;

- 1 staţie de pompare - SPA Soloneţ;

 

- 1 podeţ tubular Dn800;

- 1 podeţ tubular Dn 800;

 

- 2 deversoare laterale CA1 si CA2b;

- 2 deversoare laterale CA1 si CA2b;

 

- 1 canal dalat CA 2b în lungime de 3,1 km;

- 1 canal dalat CA 2b în lungime de 3,1 km;

 

- 1 conductă de refulare CR în lungime de 1,92 km;

- 1 conductă de refulare CR în lungime de 1,92 km;

 

- 1 priză Soloneţ;

- 1 priză Soloneţ;

 

- 1 staţie de pompare SRP+SPP 3b;

 

- 1 staţie de pompare SRP+SPP 3b;

- 1 canal dalat CA1b în lungime de 2,336 km;

 

- 1 canal dalat CA1b în lungime de 2,336 km;

- 1 conductă evacuare (CR2) în lungime de 0,92 km;

 

- 1 conductă evacuare (CR2) în lungime de 0,92 km;

- 1 staţie de pompare - SPA Lunca;

 

- 1 staţie de pompare - SPA Lunca;

- 1 canal dalat CA1C Lunca în lungime de 14,9 km;

 

- 1 canal dalat CA1C Lunca în lungime de 14,9 km;

- 1 canal dalat CA 2C Lunca în lungime de 1,6 km;

 

- 1 canal dalat CA 2C Lunca în lungime de 1,6 km;

- 1 canal dalat CA 3C Lunca în lungime de 0,45 km;

 

- 1 canal dalat CA 3C Lunca în lungime de 0,45 km;

- 1 consolidare mal în lungime de 0,182 km;

 

- 1 consolidare mal în lungime de 0,182 km;

- 1CH pe CA1C (stavilă)

 

- 1CHpeCA1C (stavilă)

- 1CH pe CA2C (stavilă)

 

- 1CHpeCA2C (stavilă)

- 1 CH pe CA3C (stavilă)

 

- 1 CH pe CA3C (stavilă)

- 1 vană nivel constant CA1C

 

- 1 vană nivel constant CA1C

 

 

 

 

 

- 1 vană nivel constant CA2C

 

- 1 vană nivel constant CA2C

 

 

 

 

 

- 1 staţie pompare SPDSculeni

 

- 1 staţie pompare SPD Sculeni

 

 

 

 

 

- 1 staţie SPD Bălteni

 

- 1 staţie SPD Bălteni

 

 

 

 

 

- 1 baraj Cerchezoaia

 

- 1 baraj Cerchezoaia

 

 

 

 

 

- 40 de canale colectoare principale în lungime de 103,830 km;

 

- 40 de canale colectoare principale în lungime de 103,830 km;

 

 

 

 

 

- 0,372 km conductă metalică asp-ref Sculeni;

 

- 0,372 km conductă metalică asp-ref Sculeni;

 

 

 

 

 

- 0,3612 km conductă metalică asp-ref Bălteni;

 

- 0,3612 km conductă metalică asp-ref Bălteni;

 

 

 

 

 

- 1 bazin aspiraţie Bălteni;

 

- 1 bazin aspiraţie Bălteni;

 

 

 

 

 

- 1 bazin refulare Bălteni;

 

- 1 bazin refulare Bălteni;

 

 

 

 

 

- 9,750 km dig canal coasta Trifeşti;

 

- 9,750 km dig canal Coasta Trifeşti;

 

 

 

 

 

- 2 canale desecare Trifeşti în lungime de 16,7 km;

 

- 2 canale desecare Trifeşti în lungime de 16,7 km;

 

 

 

 

 

- 1 pod pe canal coasta Trifeşti;

 

- 1 pod pe canal coasta Trifeşti;

 

 

 

 

 

- 1 bazin refulare SPA-SRP B;

 

- 1 bazin refulare SPA-SRP B;

 

 

 

 

 

- 1 bazin refulare;

 

- 1 bazin refulare;

 

 

 

 

 

- 16 podeţe tubulare DN 1800;

 

^16 podeţe tubulare DN 1800;

 

 

 

 

 

- 3 podeţe tubulare DN 1000;

 

- 3 podeţe tubulare DN 1000;

 

 

 

 

 

- 2 podeţe tubulare DN 1500;

 

- 2 podeţe tubulare DN 1500;

 

 

 

 

 

- 7 drenuri absorbante în lungime de 15,440 km;

 

- 7 drenuri absorbante în lungime de 15,440 km;

 

 

 

 

 

- 199,946 km drenaj tubuiar ceramică şist 3;

 

- 199,946 km drenaj tubuiar ceramică şist 3;

 

 

 

 

 

- 39,027 km drenaj tubuiar ceramică şist 5

 

- 39,027 km drenaj tubuiar ceramică şist şist 5

 

 

 

 

 

- 10,340 km drenaj tubuiar ceramică Soloneţ;

 

- 10,340 km drenaj tubuiar ceramică Soloneţ;

 

 

 

 

 

- 1 deversor plot 6C Lunca;

 

- 1 deversor plot 6C Lunca;

 

 

 

 

 

- 0,362 km împrejmuire gard Sculeni;

 

- 0,362 km împrejmuire gard Sculeni;

 

 

 

 

 

- 1 canton Cerchezoaia;

 

- 1 canton Cerchezoaia;

 

 

 

 

 

- 1 canton Probota;

 

- 1 canton Probota;

 

 

 

 

 

- 1 canton Sculeni;

 

- 1 canton Sculeni;

 

 

 

 

 

- 1 canton Bălteni;

 

- 1 canton Bălteni;

 

 

 

 

 

- 83,1060 hectare teren zone protecţie din Amenajarea Tabăra-Trifeşti- Sculeni;

 

- 83,1060 hectare teren zone protecţie din Amenajarea Tabăra-Trifeşti- Sculeni;

 

 

 

 

 

- 6,75 hectare luciu apă Cerchezoaia;

 

- 6,75 hectare luciu apă Cerchezoaia;

2.

153107

 

 

 

- 4,400,00 mp teren aferent SPA Soloneţ

- 4.400,00 mp teren aferent SPA Soloneţ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 1 pct. II lit. A din Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 7 se introduce o nouă poziţie, poziţia 8, cu următorul cuprins:

„8. Paza, protecţia, monitorizarea şi intervenţia asupra surselor radioactive folosite în unităţile sanitare (1 dispecerat).”

Art. II. - (1) Posturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivul prevăzut la art. I referitor la anexa nr. 1 pct. II lit. A, poziţia 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta hotărâre, se asigură prin redistribuire la nivelul Jandarmeriei Române.

(2) Nominalizarea locurilor de deţinere a surselor radioactive prevăzute în anexa nr. 1 pct-. II lit. A, poziţia 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.013.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 191 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere avizul Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 3.376 din 4 aprilie 2013,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale şi ordonatorii de credite ierarhici superiori duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Ordinul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. M.122.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme, prin unităţi sanitare cu paturi se înţelege:

a) spitalele militare;

b) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Academician dr. Vasile Cândea”;

c) Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti.

(2) Unităţile sanitare cu paturi de la alin. (1), denumite în continuare spitale, sunt structuri cu personalitate juridică, funcţionează pe principiul autonomiei financiare, a căror finanţare este efectuată din venituri proprii obţinute în condiţiile legii şi transferuri acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, care furnizează servicii medicale tuturor beneficiarilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor categorii de asiguraţi, în condiţiile legii.

Art. 2. - Principiul autonomiei financiare presupune următoarele;

a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, pe total unitate, precum şi pe fiecare secţie şi/sau compartiment, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile proprii realizate şi/sau fondurile alocate de la bugetul de stat;

b) estimarea corectă a veniturilor proprii, fundamentarea cheltuielilor pe baza propunerilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate, şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005;

c) aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli de către ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea comandantului spitalului;

d) repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului;

e) modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior;

f) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, printr-o bună gestiune economico-financiară, realizarea serviciilor medicale contractate, precum şi a celorlalte prestaţii şi activităţi ale spitalului, în condiţii de echilibru financiar între venituri şi cheltuieli.

Art. 3. - Spitalul este condus de un comandant, care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, în condiţiile legii; comandantul încheie contract de management cu ministrul apărării naţionale pe o perioadă de maximum 3 ani, în care se cuprind şi obligaţii legate de realizarea indicatorilor economico-financiari rezultaţi din modul de elaborare şi execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art. 4. - (1) Responsabilităţile comandantului, ca ordonator terţiar de credite, sunt:

a) angajează, lichidează şi ordonanţează cheltuielile în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce şi în condiţiile stabilite prin Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) realizează serviciile medicale contractate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare CASAOPSNAJ, precum şi cu terţe persoane fizice şi juridice, după caz;

c) asigură, drepturile pacienţilor, în condiţiile legii;

d) realizează veniturile;

e) angajează şi utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi pe baza bunei gestiuni financiare;

f) asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

g) răspunde de organizarea contabilităţii şi ţinerea la zi a acesteia şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

h) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

i) încheie, după caz, contractele cu direcţiile de sănătate, răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor cuprinse în acestea, pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate;

j) organizează evidenţa programelor naţionale de sănătate şi realizează indicatorii aferenţi acestora;

k) organizează evidenţa patrimoniului şi ţinerea la zi a acesteia, conform reglementărilor legale;

l) analizează periodic execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsuri operative pentru remedierea deficienţelor;

m) monitorizează cheltuielile de personal;

n) asigură fondurile necesare funcţionării unităţilor de primiri urgenţe/compartimentelor de primiri urgenţe, denumite în continuare U.P.U./C.P.U., în condiţiile legii, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobata în condiţiile legii;

o) asigură fondurile necesare pentru dotarea truselor de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, precum şi cele pentru funcţionarea centrului de permanenţă din structura spitalului, aprobat în condiţiile legii;

p) transmite spre aprobare eşalonului superior lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;

q) identifică surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

r) asigură drepturile salariale pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţiatului, anii I-VII, după caz;

s) încheie contractele de prestări servicii cu institutele de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor cuprinse în acestea, după caz;

t) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite şi răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.

(2) Comandanţii au obligaţia de a stabili prin ordin de zi pe unitate:

a) persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi ordonanţare;

b) persoanele autorizate care efectuează plăţile, pe baza documentelor ordonanţate de către ordonatorul de credite;

c) persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu,

 

CAPITOLUL II

Structura, elaborarea, fundamentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

 

SECŢIUNEA 1

Structura bugetului de venituri şi cheltuieli

 

Art. 5. - (1) Bugetul cuprinde veniturile estimate ş cheltuielile prognozate ce urmează a fi efectuate pe parcurşi unui an bugetar, necesare pentru asigurarea condiţiilor d< desfăşurare normală a activităţilor de furnizare a serviciilor medicale contractate cu CASAOPSNAJ, precum şi a alto servicii, în condiţiile legii; veniturile şi cheltuielile se cuprind îi macheta de buget întocmită potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se compun* din:

a) bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, al cărui mode este prevăzut în anexa nr. 1;

b) bugetele de venituri şi cheltuieli ale secţiilor/compartimentelor, conform modelului prevăzut în anex; nr. 2;

c) situaţia privind numărul de posturi şi structura acestora conform statului de organizare aprobat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;

d) bugetul Fondului de dezvoltare al spitalului şi Nota di calcul privind modul de constituire a cotei-părţi din amortizare; activelor fixe cuprinse în fondul de dezvoltare anual, ale caro modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

Art. 6. - (1) Veniturile proprii ale spitalelor se înscriu îi macheta de buget pe capitole, subcapitole şi paragrafe, capitali de venituri cuprinzând:

a) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicali încheiate de spitale cu CASAOPSNAJ, în calitate de furnizor di servicii medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi alte prestaţii şi activităţi prevăzute de lege

b) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale de casele de asigurări de sănătate private sau cu operatori economici, după caz;

c) valoarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale solicitate de alte unităţi spitaliceşti, farmaceutice, di cabinete medicale sau de alte unităţi sanitare publice ori privat acreditate, care nu au specialişti pentru unele activităţi sau manopere medicale;

d) sumele realizate din editarea şi difuzarea unor publicaţii o caracter medical;

e) sumele realizate din servicii medicale, hoteliere sau di altă natură, furnizate la cererea unor terţi;

f) sumele realizate din servicii de asistenţă medicală li domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor, după caz, în baza uni contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domicilii în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

g) valoarea contractelor de cercetare medicală şi a studiile clinice;

h) valoarea contractelor reprezentând asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică

i) sumele din închirierea unor spaţii medicale către al furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;

j) sumele din închirierea de echipamente, aparatură medicală şi alte bunuri care aparţin spitalului către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;

k) sumele din închirierea unor spaţii disponibile, în condiţiile legii;

l) sumele din donaţii şi sponsorizări;

m) sumele din dispoziţii testamentare;

n) după caz, sumele provenite din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate;

o) sumele alocate de la bugetul de stat şi din bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice, în condiţiile şi potrivit destinaţiilor stabilite de lege;

p) sumele acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru acţiuni de sănătate şi cheltuieli specifice Ministerului Apărării Naţionale;

q) sumele acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru finanţarea investiţiilor la spitale în condiţiile şt potrivit destinaţiilor stabilite de lege;

r) copiata pentru unele servicii medicale;

s) sumele acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru U.P.U./C.P.U., în condiţiile legii;

t) alte venituri realizate din servicii medicale prestate la cererea pacienţilor.

(2) Spitalele care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în execuţie, vor detalia subdiviziunile de la capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, precum şi de la titlul 56.10 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” pe subcapitole şi paragrafe la venituri şi, respectiv, pe articole şi alineate la cheltuieli, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.

Art. 7. - Cheltuielile spitalului se evidenţiază în macheta de buget pe structura clasificaţiei economice şi funcţionale pe total cheltuieli şi, detaliat, pe surse de provenienţă.

Art. 8. - (1) Excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli se stabileşte ca diferenţă între totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor; bugetul spitalelor poate fi încheiat cu excedent sau, când veniturile sunt egale cu cheltuielile, cu excedent zero; excedentul anual, rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital.

(2) în situaţia în care spitalul a rămas cu excedent de casă la finele anului precedent, pentru utilizarea, acestuia în noul exerciţiu bugetar se procedează după cum urmează:

a) cheltuielile pentru exerciţiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de disponibilităţi în contul curent deschis la Trezoreria Statului;

b) se echilibrează cheltuielile activităţii curente care vor fi mai mari decât veniturile curente prin poziţia „Excedent din anul precedent pentru echilibrarea cheltuielilor în anul curent”;

c) se completează rubrica „Deficit” de la finele machetei.

(3) Sumele care se decontează în luna ianuarie, aferente serviciilor medicale acordate în luna decembrie în baza contractelor încheiate cu CASAOPSNAJ, inclusiv regularizările aferente anului precedent, se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli şi reprezintă venituri ale anului curent.

(4) Sumele reprezentând drepturile de personal aferente lunii decembrie a anului curent se înregistrează pe cheltuiala acestui an.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Elaborarea, fundamentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

 

Art. 9. - (1) în etapa de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli, comitetul director trebuie să analizeze resursele posibile şi cheltuielile necesare, reflectate într-un proiect de buget fundamentat pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmează a fi furnizate, alte resurse, dezvoltarea/restructurarea unor activităţi, după caz.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează în condiţii de echilibru financiar între venituri şi cheltuieli.

(3) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli are la bază principiul specializării bugetare, potrivit căruia veniturile şi cheltuielile sunt înscrise în machetă pe surse de provenienţă şi pe categorii de cheltuieli, grupate după natura tor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

(4) Veniturile proprii evidenţiate şi realizate de spital, altele decât sumele provenite din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la partea de cheltuieli, şi care nu au o anumită destinaţie, pot fi utilizate pentru cheltuieli curente şi de capital, în condiţiile legii.

Art. 10. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate, prezentate de conducătorii secţiilor şi ai celorlalte structuri din compunerea spitalului, având în vedere:

a) estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestaţii şi activităţi;

b) cheltuielile necesare şi priorităţile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenţei medicale, precum şi a altor activităţi specifice;

c) realizarea echilibrului financiar între veniturile şi cheltuielile cuprinse în proiectul de buget.

(2) Propunerile prezentate sunt centralizate de către structura financiar-contabilă a spitalului.

Art. 11. - Fundamentarea veniturilor spitalului se face pentru fiecare sursă de venit, prin indicatori care să conducă la stabilirea corectă a nivelului acestora; analiza cuprinde situaţia veniturilor realizate în ultimii 3 ani.

Art. 12. - (1) La fundamentarea veniturilor se au în vedere aspectele care reglementează sursele de venituri şi condiţiile specifice fiecărei unităţi de furnizare a serviciilor medicale.

(2) La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu CASAOPSNAJ pentru furnizarea serviciilor medicale se iau în consideraţie:

a) condiţiile de contractare prevăzute anual prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, normele proprii de aplicare ale acestuia, precum şi celelalte reglementări în domeniu;

b) numărul de servicii estimat a se realiza şi finanţa;

c) modalitatea de plată;

d) inflaţia prognozată;

e) analiza valorii serviciilor în anul curent faţă de anul precedent şi identificarea cauzelor plusurilor şi minusurilor constatate.

(3) La estimarea veniturilor realizate din serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice se au în vedere:

a) numărul estimat al persoanelor solicitante;

b) volumul şi natura serviciilor medicale solicitate la cerere;

c) veniturile medii pe persoană;

d) analiza comparativă a estimărilor din anul curent cu realizările din anul precedent.

(4) Veniturile din asocieri investiţionale se estimează pe baza contractelor în curs şi care rămân valabile şi în anul curent sau pe baza noilor contracte.

(5) Alte venituri se estimează în concordanţă cu volumul prestărilor de servicii medicale, inclusiv actele adiţionale, având ca nivel de referinţă realizările din anul anterior, creşterea sau reducerea capacităţii spitalului de a presta servicii medicale, indicele de inflaţie prognozat de către instituţiile abilitate, noi surse de venituri.

(6) Veniturile rezultate din sumele primite de la bugetul de stat se estimează având în vedere naturile de cheltuieli şi normativele specifice Ministerului Apărării Naţionale reglementate de actele normative în vigoare.

(7) La estimarea veniturilor rezultate din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se iau în consideraţie condiţiile de contractare, modalităţile privind executarea şi decontarea sumelor, precum şi destinaţia acestora.

(8) La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu institutele de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate se iau în consideraţie condiţiile de contractare, modalităţile privind executarea şi decontarea sumelor, precum şi destinaţia acestora.

Art. 13. - (1) Fundamentarea cheltuielilor se efectuează de către comitetul director, împreună cu şefii de secţii şi ai celorlalte structuri din compunerea spitalului, urmărindu-se în principal:

a) utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare;

b) reducerea cheltuielilor materiale, de funcţionare şi administrare prin stabilirea de norme proprii de consum;

c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente etc., pentru asigurarea tratamentului adecvat, în limita cerinţelor impuse de serviciile medicale acordate, evitându-se formarea de stocuri;

d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul secţiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, a materialelor sanitare, reactivi etc., aprobate de comitetul director;

e) stabilirea necesarului de lucrări de întreţinere pe bază de studii şi documentaţii tehnice în cadrul unor strategii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale acordate;

f) evaluarea produselor din gestiuni şi eliberarea acestora în funcţie de serviciile medicale şi de respectarea scopului pentru care au fost achiziţionate;

g) întărirea controlului intern asupra consumurilor pe secţii şi celelalte structuri din compunerea spitalului;

h) reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizării unor servicii şi activităţi, potrivit normelor legale.

(2) La fundamentarea cheltuielilor se mai au în vedere următoarele:

a) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar - număr de angajaţi, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare;

b) evoluţia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendinţa de creştere sau de reducere a cheltuielilor;

c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare secţie sau structură din compunerea spitalului şi a responsabilităţilor stabilite şefilor acestora;

d) normele şi reglementările privind efectuarea cheltuielilor;

e) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli ineficiente.

(3) Fundamentarea cheltuielilor necesită efectuarea calculelor pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale şi de capital, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte şi generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale.

Art. 14. - (1) La stabilirea cheltuielilor de personal se ia  calcul necesarul de cheltuieli pentru întregul personal prevăzut în statul de organizare aprobat, prin evaluarea drepturilor c personal, în detaliu, pe structura clasificaţiei indicatorilor financiari, pe baza structurii organizatorice a spitalului.

(2) Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal se aprobă conform prevederilor legale, cu avizul consiliului d administraţie, în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli ; spitalului.

(3) Evaluarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii s fundamentează pe fiecare alineat, avându-se în vedere:

a) necesarul calculat pe baza propunerilor primite de I fiecare secţie şi structură din compunerea spitalului, stoci normat stabilit de spital, stocul la finele anului precedent;

b) alocaţiile legale de hrană pe tipuri de secţii/structuri di compunerea spitalului;

c) necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi;

d) necesarul fundamentat pentru cheltuieli de reparat curente;

e) alte activităţi şi consumuri necesare.

(4) La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli prevăzut la alin. (1)-(3) se au în vedere prevederile legale o reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum şi alt elemente de calcul.

(5) Cheltuielile de capital se estimează ţinându-se cont di propunerile justificate ale secţiilor şi celorlalte structuri din compunerea spitalului, pe bază de documentaţii tehnice, în condiţiile legii; fundamentarea cheltuielilor de capital se realizează conform secţiunii a 3-a din capitolul III din Lege; nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ş completările ulterioare, şi a altor dispoziţii legale din domeniu investiţiilor publice; cheltuielile de capital se înscriu în programul de investiţii publice, anexă la bugetul Ministerului Apărări Naţionale, la propunerea directorului de program majo Administraţie centrală, cu încadrarea în limitele de cheltuieli stabilite conform Strategiei fiscal bugetare, comunicate de Ministerul Finanţelor Publice prin Scrisoarea-cadru; conform prevederilor anexei nr. I la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului ş a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile de capital se înscriu în lista de investiţii; în cadrul cheltuielilor de capital cheltuielile din Fondul de dezvoltare al spitalului se evidenţiază distinct, în conformitate cu condiţiile cuprinse în prezentele norme metodologice.

Art. 15. - Spitalele pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, alocate pentru:

a) achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii;

b) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie, în condiţiile legii;

c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;

d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;

e) finanţarea cheltuielilor salariale şi a activităţilor specifice Ministerului Apărării Naţionale prevăzute în actele normative în vigoare;

f) finanţarea activităţilor didactice şi de cercetare fundamentală;

g) finanţarea activităţilor de medicina muncii stabilite în sarcina Ministerului Apărării Naţionale;

h) finanţarea drepturilor de personal pentru rezidenţi;

i) finanţarea U.P.U./C.P.U., din cadrul spitalelor de urgenţă cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivii şi materialele sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigaţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în spitalul din care face parte respectivul U.P.U. sau C.P.U.; finanţarea de la bugetul de stat este posibilă dacă în urma evaluării, efectuată de către Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii, se constată că acestea îndeplinesc condiţiile de organizare şi dotare prevăzute de legislaţia în domeniu;

j) finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării centrelor de permanenţă, constituite conform legii, precum şi dotarea cu medicamente şi materiale sanitare a truselor de urgenţă;

k) asigurarea asistenţei medicale şi a medicamentelor gratuite, pentru personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a altor categorii de personal stabilite prin lege, la nivelul spitalelor şi nedecontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

l) finanţarea cheltuielilor laboratoarelor de medicină preventivă din structura spitalelor;

m) organizarea şi funcţionarea capabilităţilor medicale operaţionale de sprijin medical aflate în structura organizatorică a spitalelor;

n) servicii medicale profilactice şi examene medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului angajat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, altele decât cele prevăzute în Contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia;

o) vizita medicală a personalului angajat al Ministerului Apărării Naţionale şi a membrilor de familie ai acestuia, după caz, la plecarea/înapoierea în/din misiuni;

p) vizita medicală a personalului selecţionat pentru încadrarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti, a personalului chemat/rechemat în activitate;

q) vizita medicală a elevilor şi studenţilor instituţiilor militare de învăţământ, precum şi candidaţilor la instituţiile militare de învăţământ;

r) expertiza medicală a cadrelor militare în activitate, precum şi a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;

s) expertiza medicală a cadrelor militare trecute în rezervă/retragere ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiază de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;

t) expertiza medicală a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti trecuţi în rezervă ca urmare a încetării raporturilor de muncă;

u) expertiza medicală a elevilor liceelor militare şi ai şcolilor militare, precum şi a studenţilor aparţinând unei instituţii de învăţământ militare;

v) asistenţa medicală şi tratamentul bolilor profesionale în caz de accidente de muncă survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare/de serviciu.

Ari 16. - În cazul în care spitalul derulează programe naţionale de sănătate, calculul necesarului se face având în vedere prevederile cuprinse în normele de organizare şi finanţare a programelor naţionale de sănătate în vigoare la data fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art. 17. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se definitivează după semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu CASAOPSNAJ.

(2) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se avizează de către consiliul de administraţie al spitalului.

Art. 18. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de eşalonul ierarhic superior acestuia la propunerea comandantului spitalului.

(2) în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli va fi însoţit de o notă de prezentare, care va cuprinde enumerarea surselor de venituri şi a sumelor corespunzătoare fiecărei surse de venit, precum şi măsurile preconizate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli şi în nivelul veniturilor estimate a fi realizate; în cazul existenţei unor obligaţii către furnizori la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, acestea vor fi evidenţiate separat, . stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi achitate.

(3) După aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli se repartizează pe secţii şi celelalte structuri din compunerea spitalului. Bugetele pe secţii şi celelalte structuri din compunerea spitalului se comunică şefilor acestora şi intră în execuţie odată cu încheierea contractului de administrare.

(4) O copie a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat se prezintă unităţii Trezoreriei Statului la care spitalul are conturile deschise.

Art. 19. - Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat se postează pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 15 zile de la aprobare, prin structura specializată cu atribuţii în domeniu.

 

CAPITOLUL III

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

 

Art. 20. - (1) Veniturile spitalului se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale.

(2) Veniturile se înregistrează în contabilitatea spitalului în conturile corespunzătoare de venituri la momentul creării lor.

Art. 21. - (1) Sumele aprobate la cheltuieli, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se face numai în limita prevederilor bugetare aprobate.

(2) Cheltuielile înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli au destinaţie precisă şi limitată şi nu pot fi efectuate dacă nu au temei legal.

(3) Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea se iniţiază de către compartimentele de specialitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează pe parcursul exerciţiului financiar, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi a disponibilului din cont.

(5) Plăţile se efectuează de către persoanele care îndeplinesc funcţia de contabil, stabilite de către comandant, în conformitate cu Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată către furnizori se înregistrează în contabilitatea spitalului pe baza documentelor justificative care reflectă crearea obligaţiei de plată, şi nu când are loc plata.

(6) Sumele rămase neutilizate la finele anului, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital.

Art. 22. - (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se derulează prin conturile deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama spitalului, iar operaţiunile respective sunt înregistrate în contabilitatea proprie, potrivit normelor şi procedurilor aprobate pentru instituţiile publice.

(2) Pentru veniturile încasate şi plăţile dispuse în limita bugetului de venituri şi cheltuieli pe subdiviziunile acestuia, spitalul are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:

a) Contul 50.41 „Disponibil din activitatea sanitară”;

b) Contul 50.47.03 „Disponibil din sume primite de la bugetul de stat” - pentru gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat.

(3) în contul 50.41 „Disponibil din activitatea sanitară” se înregistrează:

a) veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu CASAOPSNAJ, acte adiţionale la contracte, venituri din servicii medicale la cerere;

b) venituri din închirieri, asociaţii investiţionale în domeniul medical ori de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică, editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical, donaţii şi sponsorizări, alte surse;

c) plăţile dispuse în limita prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli.

(4) Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în contul de la alin. (3) se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile următoare:

a) 560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”;

b) 706 „Venituri din chirii”, cod 30.10;

c)701 „Venituri din vânzarea produselor finite”, cod 33.10.16;

d) 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii prestate”, cod 33.10 (mai puţin 33.10.16);

e) 779 „Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”, cod 37.10;

f) 791 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului”, cod 39.10.

(5) în contul 50.47.03 „Disponibil din sume primite de la bugetul de stat” se înregistrează sumele primite de la bugetul de stat.

(6) Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în contul de la alin. (5) se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie, pentru sumele primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în următoarele conturi:

a) contul 551.1 „Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - buget de stat”;

b) contul 773.1 „Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - buget de stat” (42.10 şi 43.10);

c) conturile 551.1 şi 773.1 se dezvoltă pe analitice, după caz.

Art. 23. - (1) în conformitate cu pct. 5 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, comandanţii spitalelor, în baza atribuţiilor pe care le îndeplinesc ca ordonatori terţiari de credite, au obligaţia organizării evidenţei creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale, folosindu-se în acest scop conturile în afara bilanţului:

a) contul 8060 „Credite bugetare aprobate”;

b) contul 8066 „Angajamente bugetare”;

c) contul 8067 „Angajamente legale”;

d) contul 8071 „Credite de angajament aprobate”;

e) contul 8072 „Credite de angajament angajate”.

(2) Conturile menţionate la alin. (1) se desfăşoară în evidenţa analitică conform reglementărilor în vigoare, pentru activitatea realizată din venituri proprii şi pentru cheltuielile efectuate din sumele primite din alocaţii cu destinaţie specială, pe capitole şi, în cadrul acestora, pe titluri, articole şi alineate; pentru cheltuielile din bugetul de stat conturile respective se desfăşoară pe fiecare acţiune şi program, pe titluri, articole şi alineate.

Art. 24. - Comandanţii spitalelor au obligaţia de a analiza şi raporta lunar, trimestrial şi anual execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ordonatorului de credite ierarhic superior; analiza se efectuează atât la nivelul bugetelor secţiilor şi compartimentelor, cât şi pe total spital, pentru a se identifica aspectele care influenţează negativ execuţia bugetară şi, implicit, realizarea contractului de administrare.

Art. 25. - Spitalele transmit ordonatorului de credite ierarhic superior prin care se finanţează, la termenul stabilit de acesta, Decontul justificativ pentru utilizarea transferurilor pentru acţiuni de sănătate, conform modelului prezentat anual în precizările întocmite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

 

CAPITOLUL IV

Fondul de dezvoltare a spitalului

 

Art. 26. - (1) Fondul de dezvoltare a spitalului se utilizează pentru dotarea spitalului şi se constituie din următoarele surse:

a) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

b) sponsorizări cu destinaţia „dezvoltare”;

c) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar;

d) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii;

e) cotă-parte de până la 5% din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, exclusiv clădirile, şi preliminată pe an, stabilită în bugetul Fondului de dezvoltare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, cu condiţia păstrării echilibrului financiar; calculul sumei constituite din amortizare se efectuează în baza datelor din Nota de calcul privind modul de constituire a cotei-părţi din amortizarea activelor fixe, cuprinsă în Fondul de dezvoltare al spitalului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5; suma calculată se reţine din excedentul anului precedent.

(2) Evidenţa cheltuielilor din Fondul de dezvoltare al spitalului se face pe subdiviziunile titlului 70 „Cheltuieli de capital” al Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.

(3) Sumele neutilizate la finele anului din Fondul de dezvoltare al spitalului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(4) Soldul contului de disponibil pentru Fondul de dezvoltare al spitalului se evidenţiază în contul 50.24, deschis la unităţile Trezoreriei Statului.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - (1) Serviciile medicale realizate de spitale peste valoarea contractată se facturează distinct.

(2) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin. (1) se include, prin act adiţional, în bugetul spitalului, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, în condiţiile suplimentării valorii contractului încheiat cu CASAOPSNAJ.

Art. 28. - Negocierea contractului de furnizare de servicii medicale se efectuează potrivit pct. 3 din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 29. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE SPITALUL MILITAR

 

 

Aprob,

Ordonator de credite ierarhic superior,

………………………………

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL ............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Nr. crt.

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament anual

Prevederi anuale

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

TOTAL VENITURI PROPRII

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

 

 

 

 

 

4.

30.10

 

 

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

Alte venituri din proprietate

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

 

 

8.

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

 

 

 

 

 

 

9.

 

20

 

Venituri din cercetare

 

 

 

 

 

 

10.

 

21

 

Venituri din contracte încheiate cu CASAOPSNAJ

 

 

 

 

 

 

11.

 

30

 

Venituri din contracte încheiate cu DSPJ/DSPMB

 

 

 

 

 

 

12.

 

50

 

Alte venituri din domeniul sănătăţii

 

 

 

 

 

 

13.

37.10

 

 

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

 

 

 

 

 

 

14.

 

01

 

Donaţii şi sponsorizări

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

 

 

.

 

 

 

16.

39.10

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

 

 

 

 

 

 

17.

 

01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

III. SUBVENŢII

 

 

 

 

 

 

19.

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

 

 

 

 

 

 

20.

 

11

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

Investiţii, în condiţiile legii

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

Reparaţii capitale

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

Acţiuni de sănătate

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

Aparatură şi echipamente medicale

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

26.

43.10

 

 

SUBVENŢII DE LAALTEADMINISTRAŢII

 

 

 

 

 

 

27.

 

09

 

Subvenţii pentru instituţii publice

 

 

 

 

 

 

28.

45.10

 

 

Sume primite de la UE în cadrul plăţilor efectuate

 

 

 

 

 

 

29.

Titlu

Articol

Alineat

Denumirea indicatorilor

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI (II.1. - II.7.) - 66.10.06

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

 

32.

10

 

 

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

33.

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

13

Indemnizaţii de delegare - în ţară

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

14

Indemnizaţii de detaşare

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

 

 

43.

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

02

Norme de hrană

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

 

 

 

 

 

48.

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

07

Fond de garantare a creanţelor salariale

 

 

 

 

 

 

54.

20

 

 

TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

 

 

55.

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

07

Transport:

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

09

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

 

 

66.

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

 

 

67.

 

20.03

 

Hrană

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

02

Hrană pentru animale

 

 

 

 

 

 

70.

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

 

 

72.

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

73.

 

 

03

Reactivi

 

 

 

 

 

 

74.

 

 

04

Dezinfectanţi

 

 

 

 

 

 

75.

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

 

 

76.

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

 

 

77.

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

 

 

78.

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

 

 


79.

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

 

 

80.

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

 

 

81.

 

20.09

 

Materiale de laborator

 

 

 

 

 

 

82,

 

20.10

 

Cerce tare-dezvoltare

 

 

 

 

 

 

83.

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

 

 

84.

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

 

 

85.

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

 

 

86.

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

87.

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

 

 

 

88.

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

 

 

89.

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

90.

51

 

 

TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

 

 

 

 

 

91.

 

51.01

 

Transferuri curente

 

 

 

 

 

 

92.

 

 

26

Transferuri privind contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului

 

 

 

 

 

 

93.

56

 

 

TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMEURSABILE (FEN) POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

94.

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

 

 

 

 

95.

 

57.01

 

Asigurări sociale

 

 

 

 

 

 

96.

 

57.01

03

Plăţi compensatorii

 

 

 

 

 

 

97.

 

57.02

 

Ajutoare sociale

 

 

 

 

 

 

98.

 

57.02

01

Ajutoare sociale în numerar

 

 

 

 

 

 

99.

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

100.

71

 

 

TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

101.

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

 

 

102.

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

 

 

103.

 

 

01.01

Investiţii noi şi în continuare

 

 

 

 

 

 

104.

 

 

02

Maşini echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

 

 

105.

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

 

 

106.

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

 

 

107.

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

 

 

108.

 

 

 

II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI CASAOPSNAJ

 

 

 

 

 

 

109.

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

 

110.

10

 

 

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

111.

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

 

 

112.

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

 

 

113.

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

 

 

114.

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

 

 

115.

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

116.

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

 

117.

 

 

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

 

 

 

 

 

118.

 

 

13

Indemnizaţii de delegare - în ţară

 

 

 

 

 

 

119.

 

 

14

Indemnizaţii de detaşare în ţară

 

 

 

 

 

 

120.

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

 

 


121.

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

 

 

122.

 

 

02

Norme de hrană

 

 

 

 

 

 

123.

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

 

 

 

 

 

124.

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

 

 

 

 

 

125.

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

 

 

126.

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

 

 

127.

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

 

 

128.

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

129.

 

 

06

Cota contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

 

130.

 

 

07

Fond de garantare a creanţelor salariale

 

 

 

 

 

 

131.

20

 

 

TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

 

 

132.

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

133.

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

 

 

134.

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

 

 

135.

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

 

 

136.

 

 

04

Apă, canaf şi salubritate

 

 

 

 

 

 

137.

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

 

 

138.

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

 

 

139.

 

 

07

Transport

 

 

 

 

 

 

140.

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet

 

 

 

 

 

 

141.

 

 

09

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

 

 

142.

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

 

 

143.

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

 

 

144.

 

20.03

 

Hrană

 

 

 

 

 

 

145.

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

 

 

 

 

 

146.

 

 

02

Hrană pentru animale

 

 

 

 

 

 

147.

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

148.

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

 

 

149.

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

150.

 

 

03

Reactivi

 

 

 

 

 

 

151.

 

 

04

Dezinfectanţi

 

 

 

 

 

 

152.

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

 

 

153.

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

 

 

154.

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

 

 

155.

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

 

 

156.

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

 

 

157.

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

 

 

158.

 

20.09

 

Materiale de laborator

 

 

 

 

 

 

159.

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

 

 

160.

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiza

 

 

 

 

 

 

161.

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

 

 

162.

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

 

 

163.

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

164.

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

 

 

 


165.

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

 

 

166.

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

167.

56

 

 

TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 

 

 

 

 

 

168.

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

169.

71

 

 

TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

 

 

170.

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

 

 

171.

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

 

 

172.

 

 

03

Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

 

 

173.

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

 

 

174.

 

 

 

II.2. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

 

 

 

 

 

 

175.

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

 

176.

10

 

 

TITLUL l - CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

177.

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

 

 

178.

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

 

 

179.

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

 

 

180.

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

 

 

181.

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

182.

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

 

183.

 

 

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

 

 

 

 

 

184.

 

 

13

Indemnizaţii de delegare - În ţară

 

 

 

 

 

 

185.

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

 

 

186.

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

 

 

187.

 

 

02

Norme de hrană

 

 

 

 

 

 

188.

 

 

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

 

 

 

 

 

189.

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

 

 

 

 

 

190.

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

 

 

191.

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

 

 

192.

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

 

 

193.

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

194.

 

 

06

Cotă contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

 

195.

20

 

 

TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

 

 

196.

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

197.

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

 

 

198.

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

 

 

199.

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

 

 

200.

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

 

 

201.