MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 802         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

355. - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

 

1.127. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.036. - Hotărâre privind transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului

 

1.041. - Hotărâre privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia

 

1.042. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

1.047. - Hotărâre pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2)-(4) şi ale art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Art. 2. - (1) Plafonul soldului bugetar general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2014 de –2,2%, iar în anul 2015 de –1,4%.

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent la produsul intern brut, este de 7,3% în anul 2014 şi de 7,2% în anul 2015.

(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2014 şi 2015, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii.

Art. 3. - (1) În anul 2014, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care pot fi autorizate pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual.

(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor - HIPERB.

(3) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru anul 2014 este de 8.000,0 milioane lei.

(4) În anul 2014, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(5) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2014, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(6) În anul 2014, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –3.486,5 milioane lei.

(7) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1)-(6) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 şi reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

Art. 4. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanţă cu prevederile

Legii nr. 69/2010, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013

Nr. 355.

 

ANEXA Nr. 1

 

PLAFOANELE NOMINALE

ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2014*)

 

 

 

– milioane lei –

 

Cheltuieli totale

din care: Cheltuieli de personal

Bugetul general consolidat

216.662,2

48.006,1

Bugetul de stat

111.357,9

20.793,2

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale**)

56.717,9

19.507,0

Bugetul asigurărilor sociale de stat

52.001,2

161,0

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

1.849,7

97,9

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate**)

22.526,1

156,2

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii**)

16.751,3

7.056,8

Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)

8.029,5

234,0


*) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori.

**) Estimări.

 

ANEXA Nr. 2

 

PLAFOANELE NOMINALE

ale soldurilor bugetului general consolidat şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2014

 

 

– milioane lei -

Bugetul general consolidat

-14.710,0

din care:

 

Bugetul de stat

-18.542,3

Bugetul asigurărilor sociale de stat

198,9

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

222,2

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii

158,0

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013

Nr. 1.127

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 103.878 şi nr. MFP 103.860 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actualizarea adreselor poştale la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cărţile funciare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj.

(2) După preluare, părţile de imobile transmise potrivit alin. (1) vor fi utilizate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare strada Potelu, zona cuprinsă între strada Caracal şi locuinţele ANL“.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile prevăzută la art. 2 alin. (2) acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

 Nr. 1.036

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile, constituite din construcţii şi teren, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresele poştale la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cărţile funciare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului din

domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/

Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/ CUI

103878

8.19.01

Imobil 3264

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Potelu nr. 188

CF 204383

Nr. cadastral 204383

CF 212606

Nr. cadastral 212606

CF 32140

Nr. cadastral 32140

CF 213083

Nr. cadastral 213083

Construcţii şi teren*

11.211.296,93 lei

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4813229

103860

8.19.01

Imobil 659

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, aleea 1 Caracal nr. 152

CF 211636

Nr. cadastral 211660, 211661

CF 64039

Nr. cadastral 23483

Construcţii şi teren*

18.746.216,92 lei

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4813229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi de imobile, constituite din terenuri, care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/ bucăţi/valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/ CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/ CUI

1

103.878

8.19.01

imobil 3264 - parţial

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Potelu nr. 188

CF 213083

Nr. cadastral 213083

165.385,74 lei

Suprafaţa terenului - 0,5710 ha - valoarea contabilă -165.385,74 lei

Statul român - domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229

Domeniul public al municipiului Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova CUI - 4417214

2

103.860

8.19.01

imobil 659 - parţial

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, aleea 1 Caracal nr. 152

CF 211636

Nr. cadastral 211661

83.906,20 lei

Suprafaţa terenului - 0,1022 ha - valoarea contabilă -83.906,20 lei

Statul român - domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229

Domeniul public al municipiului Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova CUI - 4417214

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Numărul de autoturisme şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă aplică normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de carburanţi prevăzute de prezenta hotărâre, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 1.041

 

ANEXĂ

 

Numărul autoturismelor şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia*

 

 

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un vehicul (litri/lună)

1.

Sediul central

autoturism

3

500

2.

Filiala Nord-Est

autoturism

2

500

3.

Filiala Sud-Est

autoturism

2

500

4.

Filiala Sud-Muntenia

autoturism

2

500

5.

Filiala Sud-Vest Oltenia

autoturism

2

500

6.

Filiala Vest

autoturism

2

500

7.

Filiala Nord-Vest

autoturism

2

500

8.

Filiala Centru

autoturism

2

500

9.

Filiala Bucureşti-Ilfov

autoturism

2

500


* Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTĂ:

Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul aprobat de autoturisme.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt situate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 1.042


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută la alin. (2) se efectuează conform uneia dintre metodele prevăzute de standardele SR EN ISO 16017-1: Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 1: Prelevare prin pompare, SR EN ISO 16017-2: Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 2: Prelevare prin difuzie sau SR EN 13649: Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice a compuşilor organici gazoşi individuali. Metoda cu cărbune activ şi desorbţia solvenţilor, ediţiile în vigoare la data utilizării documentelor de referinţă.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.047.