MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 807         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 decembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.085. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne

 

1.101. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului Intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 Iunie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.019. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

1.020. - Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2013

 

1.022. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013

 

Protocol Intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind Interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale

 

1.023. - Hotărâre pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.101 - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

489. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate naţională al Guvernului României domnului Constantin Popa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.006. - Ordin al viceprim-ministrului ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

 

3.415. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată, indicativ NP135-2013”

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012. conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Poporului - Dan Diaconescu

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general maior cu două stele Pop Ioan Gavrilă trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 1.085.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificarea Parlamentului a Acordului intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordai de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistentă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 59072003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 239 din 27 noiembrie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiara pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013. şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată,  contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 decembrie 2013.

Nr. 1.101.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile , aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile , aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Unităţile primitoare vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în termen de 60 de zile de la întocmirea protocolului prevăzut la art. 3.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.019.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ale căror valori de inventar se actualizează

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. M.F.

Denumirea imobilului

Administratorul imobilului

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

1.

Imobil cod 8.28.03 36609

Laboratoare+ birouri+ magazii

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Alba C.U.I. 5714957

Ţara: România Judeţ: Alba Municipiul: Aiud, Str. Transilvaniei nr. 171

319.766

2.

Imobil cod 8.29.08 37179

Sediu Centru Local Segarcea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187

Ţara: România Judeţ: Dolj Oraş: Segarcea, Str. Dealul Viilor nr. -

120.877

3.

Imobil cod 8.29.08 35002

Clădire Centru Local Miercurea-Ciuc

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187

Ţara: România Judeţ: Harghita Municipiul: Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 22

20.476

4.

Imobil cod 8.28.10 26081

Magazie fitosanitară

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură C.U.I. 16517187

Ţara: România Judeţ: Vâlcea Oraş: Băbeni nr. -

15.730

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului pentru care se schimbă titularul dreptului de administrare

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. M.F.

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Imobil cod 8.28.03 36609

Laboratoare+ birouri+ magazii

Ţara: România

Judeţ: Alba

Municipiul: Aiud,

Str. Transilvaniei nr. 171

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Alba C.U.I. 5714957

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba

C.U.I. 20715107

Suprafaţa construită - 687 mp; P;

Suprafaţa desfăşurată - 426 mp;

 Suprafaţă curte - 5.580 mp;

319.766

2.

Imobil cod 8.29.08 37179

Sediu Centru Local Segarcea

Ţara: România

Judeţ: Dolj

Oraş: Segarcea,

Str. Dealul Viilor nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj

C.U.I. 20765768

Suprafaţa construită - 140 mp P

Suprafaţa desfăşurată - 189 mp

Suprafaţă curte - 800 mp

120.877

3.

Imobil cod 8.29.08 35002

Clădire Centru Local Miercurea-Ciuc

Ţara: România

Judeţ: Harghita

Municipiul: Miercurea-Ciuc,

Str. Progresului nr. 22

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita

C.U.I. 20659929

Suprafaţa construită - 32 mp P

Suprafaţa desfăşurată - 32 mp

20.476

4.

Imobil cod. 8.28.10 26081

Magazie fitosanitară

Ţara: România

Judeţ: Vâlcea

Oraş: Băbeni, Nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea

C.U.I. 23082476

Suprafaţa construită - 90 mp P

Suprafaţa desfăşurată - 90 mp

15.730

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE) , pentru anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE) , pentru anul 2013, în sumă de 3.600 euro.

Art. 2. - (1) Contravaloarea în lei a contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Economiei - Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism pe anul 2013.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.020.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.022.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, numite în continuare părţi,

având în vedere prevederile Convenţiei asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale (adoptată la Paris la data de 14 noiembrie 1970) , precum şi cele ale altor convenţii internaţionale relevante la care atât România, cât şi Turcia sunt părţi,

conştiente de faptul că protejarea bunurilor culturale din cele două ţări, prin cooperarea bilaterală, reprezintă un mijloc efectiv de protejare a patrimoniului cultural al omenirii,

întrucât furtul sau săpăturile ilegale, precum şi exportul, importul, tranzitul şi transferul ilicit de proprietate a bunurilor culturale constituie ameninţări grave la adresa patrimoniului cultural,

au convenit următoarele:

 

Art. 1. - 1. Părţile sunt de acord să consolideze cooperarea dintre e le cu scopul de a interzice şi a preveni operaţiunile de import, export, tranzit şi transfer ilicit al bunurilor culturale sustrase în mod fraudulos de pe teritoriile statelor lor, precum şi de a restitui şi înapoia aceste bunuri ţării de origine. În sensul prezentului protocol, bunul cultural român va fi definit în conformitate cu legislaţia din România, iar bunul cultural turc va fi definit în conformitate cu legislaţia din Republica Turcia.

2. Părţile sunt de acord să coopereze pentru combaterea comerţului ilicit de bunuri culturale. În acest sens, convin: a) să adopte măsuri preventive şi de remediere în privinţa furtului, săpăturilor ilegale, a importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit al bunurilor culturale, în concordanţă cu legislaţiile naţionale ale celor două ţări şi cu Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale (adoptată la Paris la data de 14 noiembrie 1970) ;

b) să îşi acorde asistenţă în localizarea şi restituirea bunurilor culturale care au fost sustrase în mod fraudulos de pe teritoriile statelor lor, cu condiţia ca restituirea bunurilor respective să nu se afle în contradicţie cu legislaţia statului pe teritoriul căruia au fost găsite.

Art. 2. - Părţile se vor sprijini reciproc prin facilitarea schimbului de informaţii şi experţi între autorităţile competente în domeniul afacerilor interne şi al vămilor.

Art. 3. - Părţile vor întări cooperarea în ceea ce priveşte schimburile de personal şi instruirea acestuia în domeniul luptei împotriva comerţului şi traficului ilicit de bunuri culturale.

Art. 4. - 1. În sensul prezentului protocol, părţile vor face schimburi prompte de informaţii.

Informaţiile vor include următoarele:

a) legile şi regulamentele referitoare la protecţia bunurilor culturale, în special cu privire la prevenirea furtului, a săpăturilor ilegale şi a circulaţiei bunurilor descoperit e prin săpături ilegale, a importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale şi restituirea ori înapoierea bunurilor culturale ţării de origine, precum şi politicile şi măsurile relevante urmate şi implementate de către părţi;

b) informaţii referitoare la interzicerea exporturilor şi certificatele de export;

c) informaţii referitoare la organizaţii sau agenţii responsabile cu protecţia bunurilor culturale;

d) informaţii referitoare la confiscarea bunurilor culturale, de interes pentru cealaltă parte;

e) orice alt ă informaţie considerată necesară de ambele părţi, în sensul prezentului protocol.

2. Toate informaţiile de mai sus vor fi actualizate periodic.

3. Informaţiile obţinute în sensul prezentului protocol vor fi confidenţiale, cu excepţia situaţiilor în care aceste informaţii sunt de interes public, potrivit legislaţiilor specifice şi naţionale ale părţilor, şi vor fi folosit e exclusiv de către părţi pentru implementarea prevederilor protocolului.

Art. 5. - 1. Părţile vor întări cooperarea în privinţa creşterii gradului de conştientizare a publicului, colecţionarilor, comercianţilor de artă, muzeelor şi altor organizaţii din domeniul culturii cu privire la ameninţările generate de importul, exportul, tranzitul şi transferul ilicit de proprietate a bunurilor culturale.

2. Părţile se vor informa reciproc în cazurile bunurilor culturale aparţinând oricăreia dintre ele, apărute în mod ilegal pe piaţa internaţională a bunurilor culturale, şi vor disemina informaţii referitoare la evaluarea, înregistrarea, recuperarea şi înapoierea bunurilor culturale pierdute din cele două ţări în timpul derulării unor anchete relevante.

Art. 6. - Instituţiile competente în domeniul prevenirii importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale sunt:

ROMÂNIA

– Ministerul Culturii;

– Ministerul Afacerilor Interne.

REPUBLICA TURCIA

– Ministerul Culturii şi Turismului - Direcţia Generală pentru Patrimoniu Cultural şi Muzee.

Art. 7. - Orice divergenţe rezultate din aplicarea sau interpretarea prezentului protocol sau din aplicarea legislaţiei naţionale a părţilor în situaţiile reglementate în prezentul protocol se soluţionează prin consultări directe între părţi.

Art. 8. - Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, prin canalele diplomatice, prin care părţile îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul protocol are o valabilitate de 5 ani şi va fi reînnoit automat pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi va notifica în scris celeilalte părţi, prin canalele diplomatice, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenţia sa de a-l denunţa.

Denunţarea produce efecte în termen de 6 luni de la data primirii notificării.

Art. 9. - Prezentul protocol poate fi amendat oricând prin consimţământul scris al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile articolului 8 din prezentul protocol.

Art. 10. - Nicio prevedere a prezentului protocol nu va drepturile şi obligaţiile părţilor rezultate din alt e acorduri internaţionale la care acestea sunt parte.

 

Semnat la Ankara la data de 19 septembrie 2013, în două exemplare originale, în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

PENTRU  GUVERNUL ROMÂNIEI

George Ciamba,

secretar de stat

Ministerul Afacerilor Externe

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII TURCIA

Abdurrahman Arici,

ministru adjunct

Ministerul Culturii şi Turismului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituit din construcţii şi teren, înregistrat la poziţia nr. MFP 107139 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluată în conformitate cu art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actualizarea adresei poştale la care este situat imobilul în urma intabulării în cartea funciară, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea reabilitării/reconstruirii în funcţie de rezultatul expertizei tehnice ce va fi realizat ă prin grija autorităţii publice locale şi redării în circuitul de interes public cu destinaţia de „Centru de evenimente“, în termen de 3 ani de la data preluării părţii de imobil.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2) , acestea revin, de drept, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh.Sevil,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.023.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi adresa poştală la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresă/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

107139

8.19.01

Imobil 1568 Mihail Kogălniceanu

Judeţul Constanţa,

comuna Mihail Kogălniceanu,

str. Tomis nr. 7

C.F. 102134 Nr. cad. 102134 C.F. 102135 Nr. cad. 102135

Construcţii şi teren*

1.903.215,60 lei

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4813229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere

tehnică/capacitate/bucăţi/ valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

107.139

8.19.01

imobil 1568 - parţial

 

 

Judeţul Constanţa,

comuna Mihail Kogălniceanu,

str. Tomis nr. 7

CF. 102134 Nr.

cad. 102134

923.836,85 lei

1. Construcţii:

Pavilionul B:

- Suprafaţă construită - 647 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 1.294 mp

- Valoarea contabilă -794.301,22 lei 2.

Amenajări:

Reţea alimentare cu apă - 55 ml

- valoarea contabilă -1.069,55 lei

Reţea canalizare - 15 ml

- valoarea contabilă - 534,75 lei

Total valoare contabilă - 1.604,3 lei 3.

Suprafaţa terenului -4.627 mp

- valoarea contabilă - 127.931,33 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -

4813229

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail

Kogălniceanu CUI - 4515328

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Secretarul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.101.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate naţională al Guvernului României domnului Constantin Popa

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă domnului Constantin Popa calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate naţională al Guvernului României, domnul Gabriel Oprea.

Art. 2. - Activitatea domnului Constantin Popa este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 489.

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia generală de trezorerie şi datorie public ă şi Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

2. Anexa se modifică după cum urmează:

„a) La articolul 1, alineatele (1) - (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:

(1) Structura codurilor IBAN ale conturilor de venituri şi cheltuieli deschise la unităţile Trezoreriei Statului se formează în conformitate cu prevederile

Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România, cu modificările şi completările ulterioare, din 24 de caractere alfanumerice, astfel:

A) Codificarea codurilor IBAN ale conturilor de venituri bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activităţii de privatizare, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice autonome, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice:

a1) pentru conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise anterior datei de 31.12.2013 rămân valabile codurile IBAN generate anterior acestei date, în următoarea structură:

RO zz TREZ yyy cccccccc xxxxx,

în care:

– RO = codul de ţară;

– zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele precizări;

– cccccccc = codul contului de venituri sau de cheltuieli bugetare deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului;

– xxxxx = 5 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X. Litera X se utilizează până la completarea integrală a celor 24 de caractere ale codului IBAN.

Exemplu: codul IBAN aferent contului de venituri ale bugetului de stat nr. 20.14.01.11.02 «Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb», deschis la Trezoreria operativă Blaj, este: RO63TREZ0032014011102XXX, în care:

– 63 = cifra de control atribuită în sistem informatic pentru Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb la Trezoreria operativă Blaj;

– 003 = codul de identificare unic al Trezoreriei operative Blaj, conform anexei;

a2) pentru conturile de venituri ale bugetelor prevăzute la lit. a1) , care se deschid începând cu data de 1 ianuarie 2014, ca urmare a modificărilor care se introduc în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.954/2005, după aceasta dată, codurile IBAN au următoarea structură:

RO zz TREZyyy tt s cccccc xxxx,

în care:

–RO = codul de ţară;

– zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

– tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

– s = sursa de finanţare, care se completează cu litera «A» reprezentând sursa «Integral de la buget»;

– cccccc = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi

completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/ paragraf) . În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

– xxxx = 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

a3) pentru conturile de venituri bugetare ale bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului Trezoreriei Statului, începând cu 1 ianuarie 2014, codurile IBAN au următoarea structură:

– pentru bugetul Fondului pentru mediu: RO zz TREZyyy 20 I cccccc xxxx, în care:

– RO = codul de ţară;

– zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

– 20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală»;

– I = sursa de finanţare «bugetul Fondului pentru mediu»;

– cccccc - indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/ paragraf) . În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

– xxxx - 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

– pentru bugetul Trezoreriei Statului: RO zz TREZyyy 20 J cccccc xxxx, în care:

– RO = codul de ţară;

– zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

– 20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală»;

– J = sursa de finanţare «Bugetul Trezoreriei Statului»;

– cccccc - indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/00 - pentru paragraf) . În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

– xxxx - 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

a4) pentru conturile de venituri bugetare care se deschid începând cu data de 1 februarie 2014 aferente bugetelor instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetelor instituţiilor public e finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile , bugetului aferent activităţii de privatizare, bugetului fondului de risc, codurile IBAN au următoarea structură:

RO zz TREZyyy tt s cccccc xxxx,

în care:

– RO = codul de ţară;

– zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

– tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

– s = sursa de finanţare, care se completează, după caz, astfel: B - credite externe C - credite interne D - fonduri externe nerambursabile E - activităţi finanţate integral din venituri proprii F - integral venituri proprii G - venituri proprii şi subvenţii H - bugetul aferent activităţii din privatizare L - fond de risc;

– cccccc - indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/ paragraf) . Pentru sumele aferente surselor de finanţare B şi C, indicatorul «cccccc» se completează cu «888888». În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează 2 cu «00»;

– xxxx - 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X.

B) Codificarea codurilor IBAN ale conturilor de cheltuieli bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activităţii de privatizare, bugetului fondului de risc, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice autonome, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice este următoarea:

RO zz TREZ tt s cccccccccccc x,

în care:

– RO = codul de ţară;

– zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

– s = sursa, care se completează, după caz, astfel:

Nomenclator surse:

A - integral de la buget

B - credite externe

C - credite interne

D - fonduri externe nerambursabile

E - activităţi finanţate integral din venituri proprii

F - integral venituri proprii

G - venituri proprii şi subvenţii

H - bugetul aferent activităţii din privatizare

I - bugetul Fondului pentru mediu

J - bugetul Trezoreriei Statului

L - fond de risc

– cccccccccccc = indicator clasificaţie (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/paragraf/ titlu/articol/alineat) . În situaţia în care detalierea subdiviziunilor

de cheltuieli bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu este efectuată la nivel de capitol/subcapitol/paragraf/titlu/articol/alineat, subdiviziunile de cheltuieli bugetare lipsă se completează cu «00»;

– x = caracter reprezentând câmp haşurat cu litera X.

Exemplu: În cazul unei instituţii publice din sectorul administraţiei publice centrale, finanţată integral de la buget, care efectuează plăţi de la capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», subcapitolul 51.01.01 «Autorităţi executive şi legislative», paragraful 51.01.01.01 «Administraţia prezidenţială», titlul 10 «Cheltuieli de personal», articolul 10.01 «Cheltuieli salariale în bani», alineatul 10.01.04 «Spor de vechime», codul IBAN aferent contului de cheltuieli bugetare 23.A.51. 01.01.10.01.04 este:

RO zz TREZ 23 A 510101100104 x, în care:

RO = codul de ţară;

zz - cifra de control atribuită în sistem informatic;

23 - contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

A - sursa de finanţare «Integral de la buget»;

510101100104 - indicator clasificaţie (51 capitol, 01 subcapitol, 01 paragraf, 10 titlu, 01 articol, 04 alineat) ;

x - câmp haşurat cu litera X.

Instituţiile publice care în formularul «Fişa entităţii publice» au declarat că fac parte din «Sectorul special» utilizează coduri IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare care au în structura lor completat «00» la subcapitol, paragraf, articol şi alineat.

Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare în structura prevăzută la prezenta literă se utilizează astfel: – începând cu data de 1 ianuarie 2014 - pentru sursele de finanţare A, I, J;

– începând cu data de 1 februarie 2014 - pentru sursele de finanţare B, C, D, E, F, G, H, L.

(2) Codurile IBAN ale conturilor de venituri bugetare se afişează la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.

(3) Codurile IBAN ale conturilor de cheltuieli bugetare se comunică de către unităţile Trezoreriei Statului instituţiilor publice pe numele cărora aceste conturi sunt deschise.

........ ................ ................ ................ ................ ........ .........

(5) Orice modificare sau completare a codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, ca urmare a modificării şi completării Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Modificările sau completările codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se afişează la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.

b) Art. 3 se abrogă.

c) Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 2.006.

 

ANEXĂ

(Anexa la precizări)

 

Cod unic de identificare a unităţilor Trezoreriei Statului

 

Cod

Denumire

001

Trezorerie Alba

002

Trezorerie operativă Alba Iulia

003

Trezorerie operativă Blaj

004

Trezorerie operativă Aiud

005

Trezorerie operativă Sebeş

006

Trezorerie operativă Câmpeni

009

Trezorerie operativă Cugir

020

Trezorerie Arad

021

Trezorerie operativă Arad

022

Trezorerie operativă Chişineu-Criş

024

Trezorerie operativă Ineu

025

Trezorerie operativă Lipova

028

Trezorerie operativă Sebiş

032

Trezorerie operativă Săvârşin

045

Trezorerie Argeş

046

Trezorerie operativă Piteşti

047

Trezorerie operativă Câmpulung

048

Trezorerie operativă Curtea de Argeş

050

Trezorerie operativă Costeşti

051

Trezorerie operativă Topoloveni

060

Trezorerie Bacău

061

Trezorerie operativă Bacău

062

Trezorerie operativă Oneşti

063

Trezorerie operativă Moineşti

066

Trezorerie operativă Buhuşi

071

Trezorerie operativă Podu Turcului

075

Trezorerie Bihor

076

Trezorerie operativă Oradea

078

Trezorerie operativă Beiuş

081

Trezorerie operativă Aleşd

082

Trezorerie operativă Marghita

083

Trezorerie operativă Salonta

100

Trezorerie Bistriţa-Năsăud

101

Trezorerie operativă Bistriţa

102

Trezorerie operativă Beclean

103

Trezorerie operativă Năsăud

104

Trezorerie operativă Sângeorz-Băi

115

Trezorerie Botoşani

116

Trezorerie operativă Botoşani

117

Trezorerie operativă Dorohoi

118

Trezorerie operativă Darabani

119

Trezorerie operativă Săveni

130

Trezorerie Braşov

131

Trezorerie operativă Braşov

132

Trezorerie operativă Făgăraş

133

Trezorerie operativă Rupea

136

Trezorerie operativă Săcele

137

Trezorerie operativă Codlea

138

Trezorerie operativă Râşnov

150

Trezorerie Brăila

 

151

Trezorerie operativă Brăila

152

Trezorerie operativă Însurăţei

153

Trezorerie operativă Făurei

154

Trezorerie operativă Ianca

165

Trezorerie Buzău

166

Trezorerie operativă Buzău

167

Trezorerie operativă Râmnicu Sărat

169

Trezorerie operativă Pătârlagele

170

Trezorerie operativă Pogoanele

180

Trezorerie Caraş-Severin

181

Trezorerie operativă Reşiţa

182

Trezorerie operativă Caransebeş

185

Trezorerie operativă Moldova Nouă

187

Trezorerie operativă Oraviţa

188

Trezorerie operativă Oţelu Roşu

190

Trezorerie operativă Bozovici

200

Trezorerie Călăraşi

201

Trezorerie operativă Călăraşi

202

Trezorerie operativă Olteniţa

203

Trezorerie operativă Lehliu-Gară

204

Trezorerie operativă Budeşti

215

Trezorerie Cluj

216

Trezorerie operativă Cluj-Napoca

217

Trezorerie operativă Dej

218

Trezorerie operativă Gherla

219

Trezorerie operativă Turda

221

Trezorerie operativă Huedin

230

Trezorerie Constanţa

231

Trezorerie operativă Constanţa

232

Trezorerie operativă Medgidia

233

Trezorerie operativă Mangalia

236

Trezorerie operativă Eforie

238

Trezorerie operativă Hârşova

255

Trezorerie Covasna

256

Trezorerie operativă Sfântu Gheorghe

257

Trezorerie operativă Târgu Secuiesc

259

Trezorerie operativă Baraolt

270

Trezorerie Dâmboviţa

271

Trezorerie operativă Târgovişte

273

Trezorerie operativă Găeşti

274

Trezorerie operativă Moreni

275

Trezorerie operativă Pucioasa

276

Trezorerie operativă Titu

290

Trezorerie Dolj

291

Trezorerie operativă Craiova

292

Trezorerie operativă Băileşti

293

Trezorerie operativă Calafat

294

Trezorerie operativă Filiaşi

295

Trezorerie operativă Segarcea

297

Trezorerie operativă Bechet

 

305

Trezorerie Galaţi

306

Trezorerie operativă Galaţi

307

Trezorerie operativă Tecuci

308

Trezorerie operativă Târgu Bujor

320

Trezorerie Giurgiu

321

Trezorerie operativă Giurgiu

322

Trezorerie operativă Bolintin-Vale

323

Trezorerie operativă Mihăileşti

324

Trezorerie operativă Hotarele

335

Trezorerie Gorj

336

Trezorerie operativă Târgu Jiu

337

Trezorerie operativă Târgu Cărbuneşti

338

Trezorerie operativă Motru

339

Trezorerie operativă Novaci

340

Trezorerie operativă Rovinari

350

Trezorerie Harghita

351

Trezorerie operativă Miercurea-Ciuc

352

Trezorerie operativă Odorheiu Secuiesc

353

Trezorerie operativă Gheorgheni

354

Trezorerie operativă Topliţa

365

Trezorerie Hunedoara

366

Trezorerie operativă Deva

367

Trezorerie operativă Hunedoara

368

Trezorerie operativă Petroşani

369

Trezorerie operativă Brad

370

Trezorerie operativă Orăştie

371

Trezorerie operativă Haţeg

390

Trezorerie Ialomiţa

391

Trezorerie operativă Slobozia

392

Trezorerie operativă Feteşti

393

Trezorerie operativă Urziceni

405

Trezorerie Iaşi

406

Trezorerie operativă Iaşi

407

Trezorerie operativă Paşcani

408

Trezorerie operativă Târgu Frumos

409

Trezorerie operativă Hârlău

410

Trezorerie operativă Răducăneni

420

Trezorerie Ilfov

421

Trezorerie operativă Ilfov

422

Trezorerie operativă Buftea

435

Trezorerie Maramureş

436

Trezorerie operativă Baia Mare

437

Trezorerie operativă Sighetu Marmaţiei

440

Trezorerie operativă Târgu Lăpuş

441

Trezorerie operativă Vişeu de Sus

446

Trezorerie operativă Şomcuta

460

Trezorerie Mehedinţi

461

Trezorerie operativă Drobeta-Turnu Severin

 

462

Trezorerie operativă Baia de Aramă

463

Trezorerie operativă Orşova

464

Trezorerie operativă Strehaia

465

Trezorerie operativă Vânju Mare

475

Trezorerie Mureş

476

Trezorerie operativă Târgu Mureş

477

Trezorerie operativă Reghin

478

Trezorerie operativă Sighişoara

479

Trezorerie operativă Târnăveni

480

Trezorerie operativă Luduş

482

Trezorerie operativă Sovata

490

Trezorerie Neamţ

491

Trezorerie operativă Piatra-Neamţ

492

Trezorerie operativă Roman

493

Trezorerie operativă Târgu-Neamţ

494

Trezorerie operativă Bicaz

505

Trezorerie Olt

506

Trezorerie operativă Slatina

507

Trezorerie operativă Caracal

508

Trezorerie operativă Balş

509

Trezorerie operativă Corabia

520

Trezorerie Prahova

521

Trezorerie operativă Ploieşti

522

Trezorerie operativă Câmpina

524

Trezorerie operativă Mizil

526

Trezorerie operativă Slănic

528

Trezorerie operativă Vălenii de Munte

529

Trezorerie operativă Buşteni

539

Trezorerie operativă Brazi

545

Trezorerie Satu Mare

546

Trezorerie operativă Satu Mare

547

Trezorerie operativă Carei

548

Trezorerie operativă Negreşti-Oaş

549

Trezorerie operativă Tăşnad

560

Trezorerie Sălaj

561

Trezorerie operativă Zalău

562

Trezorerie operativă Cehu Silvaniei

563

Trezorerie operativă Şimleu Silvaniei

564

Trezorerie operativă Jibou

575

Trezorerie Sibiu

576

Trezorerie operativă Sibiu

577

Trezorerie operativă Mediaş

578

Trezorerie operativă Agnita

581

Trezorerie operativă Avrig

585

Trezorerie operativă Sălişte

590

Trezorerie Suceava

591

Trezorerie operativă Suceava

592

Trezorerie operativă Câmpulung Moldovenesc

593

Trezorerie operativă Fălticeni

594

Trezorerie operativă Gura Humorului

595

Trezorerie operativă Rădăuţi

596

Trezorerie operativă Siret

597

Trezorerie operativă Vatra Dornei

 

605

Trezorerie Teleorman

606

Trezorerie operativă Alexandria

607

Trezorerie operativă Turnu Măgurele

608

Trezorerie operativă Roşiori de Vede

609

Trezorerie operativă Videle

610

Trezorerie operativă Zimnicea

620

Trezorerie operativă Timiş

621

Trezorerie operativă Timişoara

623

Trezorerie operativă Lugoj

624

Trezorerie operativă Deta

625

Trezorerie operativă Jimbolia

626

Trezorerie operativă Buziaş

627

Trezorerie operativă Sânnicolau Mare

628

Trezorerie operativă Făget

640

Trezorerie Tulcea

641

Trezorerie operativă Tulcea

642

Trezorerie operativă Măcin

644

Trezorerie operativă Sulina

645

Trezorerie operativă Babadag

646

Trezorerie operativă Baia

655

Trezorerie Vaslui

656

Trezorerie operativă Vaslui

657

Trezorerie operativă Bârlad

658

Trezorerie operativă Huşi

659

Trezorerie operativă Negreşti

670

Trezorerie Vâlcea

671

Trezorerie operativă Râmnicu Vâlcea

672

Trezorerie operativă Drăgăşani

674

Trezorerie operativă Horezu

676

Trezorerie operativă Gura Lotrului

679

Trezorerie operativă Bălceşti

682

Trezorerie operativă Băbeni

690

Trezorerie Vrancea

691

Trezorerie operativă Focşani

692

Trezorerie operativă Adjud

694

Trezorerie operativă Panciu

700

Trezorerie operativă Bucureşti

701

Trezorerie operativă Sector 1

702

Trezorerie operativă Sector 2

703

Trezorerie operativă Sector 3

704

Trezorerie operativă Sector 4

705

Trezorerie operativă Sector 5

706

Trezorerie operativă Sector 6

999

Trezorerie operativă centrală

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată“, indicativ NP 135-2013

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 18 din 27 septembrie 2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 „Cerinţe funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor“ şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată“, indicativ NP 135-2013, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2013.

Nr. 3.415.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUM

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Poporului - Dan Diaconescu

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 254.900,51 lei.