MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 815         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

75. - Hotărâre privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului

 

76. - Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.055. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“

 

1.056. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

 

1.108. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

1.110. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

38. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Parlamentul României ia act de hotărârea Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului privind constatarea demisiei domnului Atanasiu Crişu din funcţia de Avocat al Poporului.

Art. 2. - Până la numirea unui nou Avocat al Poporului, doamna Ecaterina-Gica Teodorescu, adjunct al Avocatului Poporului, va îndeplini atribuţiile funcţiei de Avocat al Poporului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 20 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 75.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (3) şi art. 30 alin. (2) şi având în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Domnul Tănase Stelian se numeşte în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune, începând cu data de 20 decembrie 2013, până la numirea de către Parlament a noului Consiliu de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi a preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune.

(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Art. 2. - Directorul general interimar al Societăţii Române de Televiziune va exercita atribuţiile prevăzute la art. 28-30 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 20 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 76

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. -  Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Agenţia are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează la nivel naţional activitatea de ameliorare, reproducţie, conservare şi managementul resurselor genetice la animale;

b) determină calitatea furajelor, la cererea crescătorilor de animale, pentru animalele cuprinse în programele de ameliorare şi conservare;

c) asigură implementarea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională pentru domeniul de activitate al Agenţiei;

d) monitorizează şi controlează modul de implementare şi realizare a programelor de ameliorare elaborate de către asociaţiile/organizaţiile de crescători acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice;

e) organizează şi efectuează inspecţia de stat în domeniul de activitate al Agenţiei;

f) coordonează, monitorizează şi controlează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, constituie şi actualizează baza naţională de date a ecvideelor SIIE, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number) , emite şi eliberează paşapoartele pentru toate ecvideele, organizează şi efectuează activitatea de identificare şi înregistrare a cabalinelor de rasă;

g) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare şi înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare;

h) monitorizează şi controlează respectarea metodelor de înregistrare a performanţelor şi corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producţiilor;

i) organizează şi efectuează inspecţia controlului oficial al producţiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanţe proprii şi descendenţi, pe diferite etape de selecţie, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă;

j) acreditează organizaţii şi asociaţii care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă;

k) acreditează organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de animale pentru efectuarea controlului oficial al producţiei, cantitativ şi calitativ, inclusiv pentru calcularea şi publicarea rezultatelor;

l) menţine conducerea registrelor genealogice la animale până în momentul acreditării asociaţiilor sau organizaţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene în acest domeniu;

m) monitorizează la nivel naţional activitatea de reproducţie, organizată şi desfăşurat ă prin montă naturală, însămânţări artificiale şi embriotransfer;

n) autorizează din punct de vedere zootehnic staţiunile de însămânţări artificiale, centrele de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal, autorizează reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale;

o) autorizează operatorii economici care depozitează şi comercializează embrioni şi material seminal congelat;

p) efectuează analize, teste şi expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

q) autorizează organizaţiile, asociaţiile şi alte unităţi implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie, prin însămânţări artificiale, montă dirijat ă şi embriotransfer;

r) autorizează staţiunile şi punctele de montă publică, herghelii şi depozit e de armăsari, verifică existenţa reproducătorilor pentru montă naturală şi îi autorizează din punct de vedere zootehnic;

s) organizează şi desfăşoară contra cost, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cursuri de formare profesională în cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie, precum şi în cadrul biobazei Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie;

ş) coordonează şi îndrumă tehnic organizarea şi desfăşurarea activităţii de informatizare şi computerizare a reţelei naţionale de ameliorare şi reproducţie în zootehnie;

t) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă;

ţ) autorizează stupinele de e lit. ă şi stupinele de multiplicare;

u) gestionează la nivel naţional acordarea codurilor pentru formele asociative apicole, acordă şi înregistrează numerele de identificare pentru stupi şi stupine într-o bază naţională de date;

v) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi aprobă programele de conservare şi utilizare a raselor de animale aflate în st are critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure, asigură funcţionarea şi dezvoltarea băncii de gene animale în colaborare cu asociaţii/organizaţii şi alte instituţii;

w) produce agent criogenic lichid cu instalaţiile proprii, agent necesar pentru funcţionarea băncii naţionale de gene animale, şi livrează contra cost agent criogenic lichid;

x) valorifică eficient parcul criogenic din dotare prin închirierea către asociaţiile judeţene autorizate pentru activitatea de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţări artificiale cu material seminal congelat , în vederea efectuării însămânţărilor artificiale la specia bovine;

y) atestă asociaţiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale: porumbei, câini, pisici şi alte animale de companie;

z) autorizează schemele de formare a noilor creaţii biologice în vederea omologării acestora, omologhează şi emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice;

aa) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte - masculi, conform reglementărilor europene;

bb) verifică corectitudinea datelor înscrise în cărţile de rasă, în scopul îmbunătăţirii genetice a populaţiilor de ecvidee şi al conservării patrimoniului genetic, şi autorizează armăsarii pepinieri din herghelii şi de montă publică;

cc) avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria «Herghelia Naţională»;

dd) verifică respectarea condiţiilor privind acordarea de ajutoare de stat pentru ameliorarea raselor de animale;

ee) avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducţie, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubaţie pentru reproducţie, certifică prin buletine oficiale de analiză şi expertiză calitatea materialului seminal;

ff) efectuează contra cost, în laboratoarele proprii, analiza laptelui crud, în vederea estimării valorii de ameliorare a animalelor;

gg) efectuează în laboratoarele proprii, contra cost, teste de biologie moleculară;

hh) întocmeşte planul anual de inspecţii;

ii) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor;

jj) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în organizaţiile internaţionale de profil zootehnic;

kk) coordonează, organizează şi participă la manifestări ştiinţifice zootehnice cu participare naţională şi internaţională;

ll) colaborează cu unităţi din domeniul cercetării zootehnice;

mm) constată şi dispune sancţiuni conform legislaţiei zootehnice şi actelor normative în vigoare, retrage acreditările şi autorizările oricărei asociaţii sau organizaţii care refuză ori ignoră deliberat condiţiile stabilit e iniţial;

nn) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative şi elaborează norme tehnice şi metodologice în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;

oo) îndeplineşte orice alte atribuţii ce rezultă din prezenta hotărâre şi din reglementările legale în vigoare.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21 , cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Cuantumul tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţie asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror alţi beneficiari, ca urmare a:

a) cursurilor de formare profesională;

b) vânzării agentului criogenic lichid;

c) valorificării parcului criogenetic;

d) efectuării analizelor laptelui crud;

e) efectuării testelor de biologie moleculară,

se stabileşte anual de către conducerea Agenţiei şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se virează integral la bugetul de stat.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat şi se virează în termen de două zile lucrătoare de la încasarea acestora.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.055.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorului următoarelor autorităţi/instituţii publice sau, după caz, structuri ale acestora, după cum urmează:

A. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne:

a) Inspectoratul General pentru Imigrări;

b) Poliţia de Frontieră Română;

c) Poliţia Română;

d) Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale;

e) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;

f) Direcţia Schengen;

g) Jandarmeria Română;

h) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

B. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe:

a) Departamentul consular;

C. din cadrul, din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:

a) Direcţia ocupare şi egalitate de şanse;

b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

c) Direcţia protecţia copilului;

d) Direcţia protecţia persoanelor cu dizabilităţi;

e) Inspecţia Muncii;

D. din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale:

a) Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

b) Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene;

E. Ministerul Sănătăţii;

F. instituţii în subordinea Guvernului:

a) Institutul Naţional de Statistică;

G. instituţii publice autonome:

a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

............................................................................................

(3) Activitatea Grupului este coordonată de secretarul de stat pentru ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplineşte funcţia de preşedinte.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Cheltuielile financiare pentru materiale de lucru şi servicii necesare bunei desfăşurări a activităţii Grupului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.056.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor menţionate la art. 1 se suportă astfel: în cuantum de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, de 40% din bugetul Ministerului Sănătăţii.

(2) Compensarea medicamentelor din bugetul Ministerului Sănătăţii, potrivit prevederilor alin. (1) , se asigură din veniturile proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii, sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la data de 31 decembrie 2013, sumele aferente plăţilor programului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. III. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 cu suma de 12.500 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se majorează prevederile de cheltuieli ale Ministerului Sănătăţii la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, şi, respectiv, veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013, în vederea efectuării plăţilor restante la medicamente compensate în cuantum de 90% pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/lună.

(3) Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate prin prezenta hotărâre.

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii şi în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.108.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul Bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2013, la capitolul 51.01 „Autorităţi şi acţiuni externe“, titlul „Cheltuieli de personal“, cu suma de 1.700 mii le i, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plat a titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Curţii de Conturi pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Curţii de Conturi,

Nicolae Văcăroiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.110.

 

ACTE ALE BANCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 16 decembrie 2013, o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

aur

Titlu

999‰

Formă

rotundă

Diametru

13,92 mm

Greutate

1,224 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul monedei prezintă un fragment din icoana Învierii Domnului redată prin scena Pogorârii la iad, aşa cum este reprezentată pe ferecătura Tetraevangheliarului de la Hurezi, valoarea nominală „10 LEI“, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA“, stema României şi anul de emisiune „2013“.

Reversul monedei redă portretul şi numele domnitorului Constantin Brâncoveanu, biserica mare, foişorul şi paraclisul mănăstirii Hurezi, tetraevangheliarul dăruit mănăstirii de către domnitor şi inscripţia în arc de cerc „TETRAEVANGHELIARUL DE LA HUREZI“.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 38.