MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 823         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 23 decembrie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.032 -  Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexele nr. 1-13.

Art. 2. - (1) Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu excepţia fondurilor de garantare şi contragarantare şi a filialelor acestora care îndeplinesc condiţiile de la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, au obligaţia întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Fondurile de garantare şi contragarantare şi filialele acestora care îndeplinesc condiţiile de la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 au obligaţia întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli în formatul prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 3. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ..............................

Sediul/Adresa ...........................................

Cod unic de înregistrare ...............................

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul ...............................

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent
(N-1)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiara

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ..............................

Sediul/Adresa .........................................

Cod unic de înregistrare .........................

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

Propuneri

7-6/5

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

 

 

 

 

 

 

 

a)

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

al)

din vânzarea produselor

4

 

 

 

 

 

 

 

 

a2)

din servicii prestate

5

 

 

 

 

 

 

 

 

a3)

din redevenţe şi chirii

6

 

 

 

 

 

 

 

 

a4)

alte venituri

7

 

 

 

 

 

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

8

 

 

 

 

 

 

 

c)

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

 

 

 

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

10

 

 

 

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

 

 

 

 

 

 

 

d)

din producţia de imobilizări

12

 

 

 

 

 

 

 

e)

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

13

 

 

 

 

 

 

 

f)

alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

 

 

 

 

 

 

 

 

f1)

din amenzi şi penalităţi

15

 

 

 

 

 

 

 

 

f2)

din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- active corporale

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- active necorporale

18

 

 

 

 

 

 

 

 

f3)

din subvenţii pentru investiţii

19

 

 

 

 

 

 

 

 

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

 

 

 

 

 

 

 

 

f5)

alte venituri

21

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

 

 

 

 

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

23

 

 

 

 

 

 

 

b)

din investiţii financiare

24

 

 

 

 

 

 

 

c)

din diferenţe de curs

25

 

 

 

 

 

 

 

d)

din dobânzi

26

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte venituri financiare

27

 

 

 

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

28

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

 

 

 

 

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

 

 

 

 

 

 

 

A.

Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

 

 

 

 

 

 

 

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

 

 

 

 

 

 

 

 

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

 

 

 

 

 

 

 

 

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli privind energia şi apa

38

 

 

 

 

 

 

 

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

 

 

 

 

 

 

 

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

41

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

 

 

 

 

 

 

 

 

b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat

43

 

 

 

 

 

 

 

 

b2) - către operatori cu capital privat

44

 

 

 

 

 

 

 

c)

prime de asigurare

45

 

 

 

 

 

 

 

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

48

 

 

 

 

 

 

 

 

bl) cheltuieli privind consultanţa juridică

49

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

 

 

 

 

 

 

 

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

 

 

 

 

 

 

 

c2)

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

53

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

 

 

 

 

 

 

 

 

- ch. de promovare a produselor

56

 

 

 

 

 

 

 

d)

ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

 

 

 

 

 

 

 

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

 

 

 

 

 

 

 

d2)

ch. de sponsorizare a unităţilor de cult

59

 

 

 

 

 

 

 

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale

60

 

 

 

 

 

 

 

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

 

 

 

 

 

 

 

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

62

 

 

 

 

 

 

 

f)

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

63

 

 

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

 

 

 

 

 

 

 

 

- internă

65

 

 

 

 

 

 

 

 

- externă

66

 

 

 

 

 

 

 

g)

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

67

 

 

 

 

 

 

 

h)

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

68

 

 

 

 

 

 

 

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

69

 

 

 

 

 

 

 

i1)

cheltuieli de asigurare şi pază

70

 

 

 

 

 

 

 

i2)

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

71

 

 

 

 

 

 

 

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

 

 

 

 

 

 

 

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:

73

 

 

 

 

 

 

 

 

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

 

 

 

 

 

 

 

i5)

cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

75

 

 

 

 

 

 

 

i6)

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

76

 

 

 

 

 

 

 

i7)

cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri

77

 

 

 

 

 

 

 

j)

alte cheltuieli

78

 

 

 

 

 

 

 

 

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

 

 

 

 

 

 

 

 

ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale

80

 

 

 

 

 

 

 

b)

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

81

 

 

 

 

 

 

 

e)

ch. cu taxa de licenţă

82

 

 

 

 

 

 

 

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

 

 

 

 

 

 

 

e)

ch. cu taxa de mediu

84

 

 

 

 

 

 

 

f)

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

85

 

 

 

 

 

 

 

C.

Cheltuieli cu personalul
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

 

 

 

 

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

 

 

 

 

 

 

 

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

 

 

 

 

 

 

 

 

a) salarii de bază

89

 

 

 

 

 

 

 

 

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM]

90

 

 

 

 

 

 

 

 

c) alte bonificaţii (conform CCM)

91

 

 

 

 

 

 

 

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

93

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

 

 

 

 

 

 

 

 

b) tichete de masă;

96

 

 

 

 

 

 

 

 

c) tichete de vacanţă;

97

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent

98

 

 

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

 

 

 

 

 

 

 

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

102

 

 

 

 

 

 

 

 

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

103

 

 

 

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

 

 

 

 

 

 

 

 

a) pentru directori/directorat

105

 

 

 

 

 

 

 

 

- componenta fixă

106

 

 

 

 

 

 

 

 

- componenta variabilă

107

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:

108

 

 

 

 

 

 

 

 

- componenta fixă

109

 

 

 

 

 

 

 

 

- componenta variabilă

110

 

 

 

 

 

 

 

 

c) pentru AGA şi cenzori

111

 

 

 

 

 

 

 

 

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

112

 

 

 

 

 

 

 

C5

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale

114

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

115

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

116

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

 

 

 

 

 

 

 

 

e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii

118

 

 

 

 

 

 

 

 

f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale

119

 

 

 

 

 

 

 

D.

Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din:

120

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

121

 

 

 

 

 

 

 

 

- către bugetul general consolidat

122

 

 

 

 

 

 

 

 

- către alţi creditori

123

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

 

 

 

 

 

 

 

d)

alte cheltuieli

126

 

 

 

 

 

 

 

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

127

 

 

 

 

 

 

 

f)

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

 

 

 

 

 

 

 

f1)

cheltuieli privind ajustările şi provizioanele

129

 

 

 

 

 

 

 

f1.1)

- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor

130

 

 

 

 

 

 

 

f1.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

 

 

 

 

 

 

 

f2)

venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

 

 

 

 

 

 

 

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

 

 

 

 

 

 

 

 

- din participarea salariaţilor la profit

133

 

 

 

 

 

 

 

 

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a

134

 

 

 

 

 

 

 

 

- venituri din alte provizioane

135

 

 

 

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

 

 

 

 

 

 

 

 

a1) aferente creditelor pentru investiţii

138

 

 

 

 

 

 

 

 

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

 

 

 

 

 

 

 

 

b1) aferente creditelor pentru investiţii

141

 

 

 

 

 

 

 

 

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

 

 

 

 

 

 

 

c)

alte cheltuieli financiare

143

 

 

 

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

144

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

 

 

 

 

 

 

 

 

venituri neimpozabile

146

 

 

 

 

 

 

 

 

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

 

 

 

 

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

148

 

 

 

 

 

V.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

149

 

 

 

 

 

 

1

 

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

 

 

 

 

 

 

2

 

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

 

 

 

 

 

 

3

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

 

 

 

 

 

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi

153

 

 

 

 

 

 

5

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

 

 

 

 

 

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

 

 

 

 

 

 

6

a)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

 

 

 

 

 

 

 

b)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

157

 

 

 

 

 

 

 

c1)

Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:

158

 

 

 

 

 

 

 

 

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

 

 

 

 

 

 

 

 

- preţ mediu (p)

160

 

 

 

 

 

 

 

 

- valoare=QPF x p

161

 

 

 

 

 

 

 

 

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

 

 

 

 

 

 

7

 

Plăţi restante

163

 

 

 

 

 

 

8

 

Creanţe restante, din care:

164

 

 

 

 

 

 

 

 

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

 

 

 

 

 

 

 

 

- de la operatori cu capital privat

166

 

 

 

 

 

 

 

 

- de la bugetul de stat

167

 

 

 

 

 

 

 

 

- de la bugetul local

168

 

 

 

 

 

 

 

 

- de la alte entităţi

169

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

 

ANEXA Nr. 3

 

Gradul de realizare a veniturilor totale

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

%
4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%
7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

 

 

 

 

 

 

1.

Venituri din exploatare

 

 

 

 

 

 

2.

Venituri financiare

 

 

 

 

 

 

3.

Venituri extraordinare

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

 

ANEXA Nr. 4

 

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare

2

 

 

 

 

 

 

 

a)

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

a1)

din vânzarea produselor

4

 

 

 

 

 

 

 

 

a2)

din servicii prestate

5

 

 

 

 

 

 

 

 

a3)

din redevenţe şi chirii

6

 

 

 

 

 

 

 

 

a4)

alte venituri

7

 

 

 

 

 

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

8

 

 

 

 

 

 

 

c)

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

 

 

 

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

10

 

 

 

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

11

 

 

 

 

 

 

 

d)

din producţia de imobilizări

12

 

 

 

 

 

 

 

e)

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

13

 

 

 

 

 

 

 

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

 

 

 

 

 

 

 

 

f1)

din amenzi şi penalităţi

15

 

 

 

 

 

 

 

 

f2)

din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19). din care:

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- active corporale

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- active necorporale

18

 

 

 

 

 

 

 

 

f3)

din subvenţii pentru investiţii

19

 

 

 

 

 

 

 

 

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

 

 

 

 

 

 

 

 

f5)

alte venituri

21

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

 

 

 

 

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

23

 

 

 

 

 

 

 

b)

din investiţii financiare

24

 

 

 

 

 

 

 

c)

din diferenţe de curs

25

 

 

 

 

 

 

 

d)

din dobânzi

26

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte venituri financiare

27

 

 

 

 

 

 

3

 

Venituri extraordinare

28

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

 

 

 

 

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

 

 

 

 

 

 

 

A.

Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

 

 

 

 

 

 

 

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

 

 

 

 

 

 

 

 

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

 

 

 

 

 

 

 

 

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli privind energia şi apa

38

 

 

 

 

 

 

 

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

 

 

 

 

 

 

 

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

41

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

 

 

 

 

 

 

 

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

 

 

 

 

 

 

 

b2)

- către operatori cu capital privat

44

 

 

 

 

 

 

 

c)

prime de asigurare

45

 

 

 

 

 

 

 

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

48

 

 

 

 

 

 

 

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

 

 

 

 

 

 

 

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

 

 

 

 

 

 

 

c2)

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

53

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

 

 

 

 

 

 

 

 

- ch. de promovare a produselor

56

 

 

 

 

 

 

 

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

 

 

 

 

 

 

 

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

 

 

 

 

 

 

 

d2)

ch. de sponsorizare a unităţilor de cult

59

 

 

 

 

 

 

 

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale

60

 

 

 

 

 

 

 

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

 

 

 

 

 

 

 

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

62

 

 

 

 

 

 

 

f)

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

63

 

 

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

 

 

 

 

 

 

 

 

- internă

65

 

 

 

 

 

 

 

 

- externă

66

 

 

 

 

 

 

 

g)

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

67

 

 

 

 

 

 

 

h)

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

68

 

 

 

 

 

 

 

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

69

 

 

 

 

 

 

 

i1)

cheltuieli de asigurare şi pază

70

 

 

 

 

 

 

 

i2)

cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul

71

 

 

 

 

 

 

 

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

 

 

 

 

 

 

 

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:

73

 

 

 

 

 

 

 

 

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

 

 

 

 

 

 

 

i5

) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

75

 

 

 

 

 

 

 

i6)

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

76

 

 

 

 

 

 

 

i7)

cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri

77

 

 

 

 

 

 

 

j)

alte cheltuieli

78

 

 

 

 

 

 

 

B

Cheltuieli cu impozita, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

 

 

 

 

 

 

 

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

 

 

 

 

 

 

 

b)

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

81

 

 

 

 

 

 

 

c)

ch. cu taxa de licenţă

82

 

 

 

 

 

 

 

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

 

 

 

 

 

 

 

e)

ch. cu taxa de mediu

84

 

 

 

 

 

 

 

f)

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

85

 

 

 

 

 

 

 

C.

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

 

 

 

 

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

 

 

 

 

 

 

 

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

 

 

 

 

 

 

 

 

a) salarii de bază

89

 

 

 

 

 

 

 

 

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

90

 

 

 

 

 

 

 

 

c) alte bonificaţii (conform CCM)

91

 

 

 

 

 

 

 

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

93

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

 

 

 

 

 

 

 

 

b) tichete de masă;

96

 

 

 

 

 

 

 

 

c) tichete de vacanţă;

97

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent

98