MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 825         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 23 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

374. - Lege privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

1.121. - Decret pentru promulgarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

379. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

1.126. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

1.061. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

 

1.068. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

 

1.072. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

 

1.078. - Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

116. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

LEGE

privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare ANP.

(2) În înţelesul prezentei legi, prin perimetre ale unităţilor din subordinea ANP se înţelege secţiile de deţinere aparţinând unui penitenciar şi locurile delimitate din interiorul sectorului de deţinere al unui penitenciar la care au acces persoanele private de libertate.

Art. 2. - (1) Blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor se realizează numai în scopul prevenirii utilizării neautorizate, de către persoanele private de libertate, în interiorul penitenciarului, a dispozitivelor care sunt capabile să transmită sau să primească imagini, sunete şi informaţii, inclusiv telefoanele mobile.

(2) Blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor au la bază perturbarea radiocomunicaţiilor.

(3) Perturbarea poate fi efectuată printr-un semnal electromagnetic sau o modificare a însuşi mediului de propagare.

(4) Soluţia tehnică identificată pentru crearea perturbaţiilor electromagnetice este integrată într-un sistem a cărui funcţionare poate fi monitorizată de la distanţă. Sistemul este compus dintr-o combinaţie specifică mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate utilizării permanente pentru blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea ANP şi are următoarele caracteristici operaţionale:

a) funcţionează strict în benzi de frecvenţe radio stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, conform destinaţiei prevăzute în tabelul naţional de atribuire a frecvenţelor radio, după analiza acestora în cadrul Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii;

b) blochează şi întrerupe comunicările dintre deţinuţi şi terţe persoane, efectuate în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

c) funcţionează la cea mai mică putere, din punct de vedere tehnic, pentru atingerea scopului prevăzut la alin. (1);

d) este instalat în locuri aflate sub protecţia personalului unităţii penitenciare şi inaccesibile deţinuţilor;

e) respectă cerinţa prevăzută la art. 3 alin. (2);

f) nu depăşeşte limitele impuse de legislaţia naţională în ceea ce priveşte expunerea populaţiei generale la undele electromagnetice;

g) nu reţine informaţiile privind traficul, localizarea, precum şi informaţiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator, precum şi conţinutul comunicării: imagini, sunete şi informaţii;

h) nu perturbă activitatea curentă din penitenciar.

Art. 3. - (1) Instalarea, punerea în funcţiune şi utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor se realizează cu avizul ANCOM, pentru fiecare amplasament ori loc în care urmează a se utiliza un astfel de sistem şi numai după informarea instituţiilor reprezentate în Comisia interdepartamentală de radiocomunicaţii.

(2) Instalarea, punerea în funcţiune şi utilizarea sistemelor prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează în asemenea condiţii încât să se evite, într-o măsură rezonabilă, afectarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii din exteriorul unităţilor din subordinea ANP.

Art. 4. - (1) Titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio care furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice vor acorda ANCOM şi ANP, acolo unde este cazul, sprijin prin asigurarea suportului tehnic, furnizarea de informaţii, modificarea temporară a unor parametri tehnici de funcţionare a reţelelor şi orice acţiune necesară instalării, punerii în funcţiune şi utilizării sistemelor prevăzute la art. 2 alin. (4) , în condiţiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2).

(2) În cazul în care sistemele prevăzute la art. 2 alin. (4) produc interferenţe prejudiciabile serviciilor furnizate de titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, ANCOM poate dispune suspendarea ori modificarea condiţiilor tehnice de utilizare a sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în unităţile subordonate ANP.

(3) În situaţia în care aparatele destinate blocării ori întreruperii radiocomunicaţiilor în unităţile subordonate ANP sunt ori devin ineficiente ca urmare a propagării semnalului radio transmis prin reţele de comunicaţii electronice, ANCOM poate stabili, în cazuri specifice, modificarea unor condiţii tehnice şi operaţionale a frecvenţelor radio alocate titularilor drepturilor de utilizare.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi dispuse simultan, în vederea atingerii scopului prevăzut la art. 2 alin. (1).

Art. 5. - (1) ANP achiziţionează servicii destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din sistemul penitenciar, precum şi servicii de consultanţă şi proiectare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/20111 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.

(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) are ca obiectiv:

a) asigurarea funcţionării sistemului prevăzut la art. 2 alin. (4);

b) întocmirea documentaţiei de atribuire ce cuprinde toate informaţiile legate de contractul de achiziţie publică a serviciilor de blocare şi întrerupere a radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din sistemul penitenciar, procedura de atribuire a acestuia, caietul de sarcini în care sunt incluse specificaţiile tehnice ale sistemului prevăzut la art. 2 alin. (4) sau, după caz, documentaţia descriptivă.

Art. 6. - (1) În vederea achiziţionării serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1) , ANCOM suportă, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, din bugetul propriu aprobat potrivit legii, o sumă în cuantum de 10 milioane lei/an.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acoperă din sumele încasate cu titlu tarif de utilizare a spectrului, încasate de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venituri proprii ale ANP, în completarea celor prevăzute de Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor ocazionate de achiziţionarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(4) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, suma prevăzută la alin. (1) încasată şi neutilizată până la închiderea exerciţiului bugetar se reportează în anul următor şi va fi folosită cu aceeaşi destinaţie.

Art. 7. - (1) În limita sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) , prin decizie a directorului general al ANP, sunt stabilite unităţile din subordinea sa în care se vor instala, în mod prioritar, sistemele destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor. Stabilirea unităţilor penitenciare în care se instalează aceste sisteme se face după evaluarea vulnerabilităţilor pe linia siguranţei deţinerii, ţinându-se cont de numărul de dispozitive de comunicare la distanţă descoperite, amplasarea geografică şi arhitectura unităţii de penitenciare, numărul persoanelor private de libertate deţinute şi regimul de executare în care acestea sunt incluse, de regulă, în regimul de maximă siguranţă şi închis, precum şi implementarea sistemelor integrate de pază, supraveghere video şi control acces.

(2) Dispoziţiile art. 1-5 se aplică şi după perioada prevăzută la art. 6 alin. (1) , sens în care ANP identifică sursele de finanţare necesare continuării activităţii de blocare şi întrerupere a radiocomunicaţiilor efectuate în afara prevederilor legale în perimetrele unităţilor din subordinea ANP.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 374.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.121.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 28 iunie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 379.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.126.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prin prezenta hotărâre se stabilesc unele măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 334 din 17 decembrie 2010, denumit în continuare Regulament, precum şi faptele ce constituie contravenţii şi sancţiunile contravenţionale aferente.

Art. 2. - (1) În aplicarea art. 25 din Regulament, se desemnează:

a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca „organism naţional responsabil” pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului în ceea ce priveşte respectarea drepturilor pasagerilor;

b) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ca „organism naţional responsabil” pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului în ceea ce priveşte respectarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi şi ale persoanelor cu mobilitate redusă.

(2) Organismele naţionale responsabile desemnate potrivit alin. (1) îşi stabilesc măsurile şi mecanismele necesare pentru a asigura respectarea Regulamentului prin instrucţiuni sau proceduri proprii aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană asupra desemnării organismelor naţionale responsabile prevăzute la alin. (1).

(4) Până la data de 1 iunie 2015 şi, ulterior, din 2 în 2 ani, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va publica pe site-ul propriu raportul referitor la activitatea desfăşurată conform art. 26 din Regulament.

(5) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor sprijini şi asista Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit alin. (1) , (2) şi (4).

Art. 3. - Următoarele fapte constituie contravenţii:

a) oferirea de tarife sau condiţii contractuale discriminatorii, potrivit art. 4 (Biletele şi condiţiile contractuale nediscriminatorii) alin. (2) din Regulament;

b) nerespectarea de către operatorii de transport, agenţii de voiaj sau operatorii de turism a obligaţiilor prevăzute la art. 7 (Dreptul la transport) , art. 8 (Derogări şi condiţii speciale) alin. (2) , (4) şi (5) şi art. 9 (Accesibilitate şi informare) alin. (4) din Regulament;

c) refuzul operatorilor de transport, agenţilor de voiaj sau operatorilor de turism de a efectua redirecţionarea sau rambursarea costului biletului conform art. 8 (Derogări şi condiţii speciale) alin. (3) din Regulament;

d) nerespectarea de către operatorii de transport sau operatorii terminalelor, după caz, a condiţiilor de acces nediscriminatorii la bordul navei al persoanelor cu dizabilităţi, al persoanelor cu mobilitate redusă şi al însoţitorilor, precum şi a cerinţelor de informare prevăzute la art. 9 (Accesibilitate şi informare) alin. (1) şi (2) din Regulament;

e) nerespectarea prevederilor art. 10 (Dreptul la asistenţă în porturi şi la bordul navelor) , art. 11 (Condiţiile în care se asigură asistenţa) alin. (3) , (4) şi (5) , precum şi art. 12 (Primirea notificărilor şi desemnarea punctelor de întâlnire) din Regulament privind asistenţa şi, respectiv, desemnarea unui punct de lucru şi informare;

f) nestabilirea şi lipsa informării privind standardele de calitate pentru asistenţa persoanelor cu mobilitate redusă conform art. 13 (Standarde de calitate pentru asistenţă) alin. (1) şi (3) din Regulament;

g) lipsa procedurilor de formare privind dizabilităţile pentru personalul terminalelor potrivit art. 14 (Formare şi instrucţiuni) din Regulament;

h) refuzul operatorilor de transport de a acorda asistenţă sau de a efectua redirecţionarea ori rambursarea costului biletului sau de a oferi despăgubiri potrivit prevederilor art. 17 (Asistenţa în cazul anulării sau întârzierii plecărilor) , respectiv art. 18 (Redirecţionare şi rambursare în cazul anulării sau întârzierii plecării) şi art. 19 (Despăgubiri pentru preţul biletului în cazul unei întârzieri la sosire) alin. (5) din Regulament;

i) refuzul operatorilor de transport sau operatorilor de terminale de acordare de asistenţă şi despăgubiri unui pasager îndreptăţit să beneficieze de respectivele drepturi, conform prevederilor art. 15 (Despăgubirile pentru echipamentul de mobilitate sau alte echipamente specifice) din Regulament;

j) neefectuarea informării pasagerilor de către operatorii de transport şi operatorii terminalelor în cazul anulării sau întârzierii plecărilor, conform prevederilor art. 16 (Informaţii în cazul anulării sau întârzierii plecărilor) din Regulament, precum şi asupra drepturilor privitoare la informaţiile despre călătorie, conform prevederilor art. 22 (Dreptul la informaţii despre călătorie) din Regulament;

k) neefectuarea informării pasagerilor asupra drepturilor acestora de către operatorii de transport, operatorii terminalelor, conform prevederilor art. 23 (Informaţii privind drepturile pasagerilor) din Regulament;

l) nerespectarea prevederilor art. 24 (Plângeri) alin. (1) din Regulament privind stabilirea unui mecanism accesibil pentru soluţionarea plângerilor legate de drepturile şi obligaţiile reglementate de Regulament.

Art. 4. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:

a) contravenţiile prevăzute la lit. a) -g) , cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei;

b) contravenţiile prevăzute la lit. h) , cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei;

c) contravenţiile prevăzute la lit. i) , cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, agentului de voiaj, operatorului de turism, operatorului de transport, operatorului terminalului, individual, pentru fiecare pasager sau însoţitor pentru care se constată nerespectarea obligaţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi cei ai Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.061.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 4 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1068.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994)

 

Alocaţiile de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

 

Categorii de nave şi de personal

Numărul de calorii pe om/zi

Lei/zi

1. Personal îmbarcat pe nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare, pilotine şi şalupe de inspecţie şi control

4.200

26,28

2. Personal îmbarcat pe restul navelor şi corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară

4.000

23,44

3. Scafandri

4.800

28,42

 

NOTĂ:

Cuantumul numărului de calorii şi costul acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezenta anexă, reprezintă valori minime recomandate la stabilirea alocaţiei de hrană prin contracte colective de muncă şi/sau contracte individuale de îmbarcare pentru personalul navigant şi auxiliar de pe navele aparţinând altor persoane juridice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului

de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori

naturali de cură

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatică" la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 24 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul economiei.

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.072.

 

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011.

 

Localităţile şi arealele pentru care se acordă statutul de staţiune balneoclimatica

 

1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor

2. Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai, judeţul Bihor

3. Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara

4. Arealul corespunzător zonei de agreement-tratament Nicolina din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

5. Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea

6. Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, şi arealul corespunzător: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp

7. Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava

8. Oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău

9. Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău

10. Oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud

11. Oraşul Eforie, judeţul Constanţa

12. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa

13. Oraşul Covasna, judeţul Covasna

14. Oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

15. Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita

16. Oraşul Sovata, judeţul Mureş

17. Oraşul Slănic, judeţul Prahova

18. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu

19. Oraşul Buziaş, judeţul Timiş

20. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea

21. Comuna Moneasa, judeţul Arad

22. Comuna Bazna, judeţul Sibiu

23. Satul Bizuşa-Băi din structura comunei Ileanda, judeţul Sălaj

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 şi art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, al art. 14 lit. c) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, al art. 54 alin. (1) coroborat cu art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi al art. 7 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Centrul de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă, denumit în continuare Centrul, în vederea planificării, organizării şi coordonării sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate Străine, la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război.

(2) Centrul se activează şi funcţionează la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea ministrului apărării naţionale.

(3) Centrul se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, ca organism fără personalitate juridică.

(4) Organizarea şi funcţionarea Centrului, precum şi relaţiile de comandă şi control dintre această structură şi elementele componente ale Armatei României, se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(5) Pe timpul stării de urgenţă, acordarea sprijinului naţiunii-gazdă pentru forţele armate străine pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României se realizează cu respectarea competenţelor ce revin Ministerului Afacerilor interne, potrivit legii.

Art. 2. - (1) În cadrul Centrului îşi desfăşoară activitatea reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi ai altor instituţii publice şi ai administraţiei publice centrale şi locale, dacă se consideră necesar.

(2) Conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1) stabilesc funcţiile din subordine care au în atribuţii participarea la activităţile Centrului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se stabilesc din rândul persoanelor cu obligaţii militare, care nu sunt chemate pentru completarea forţelor destinate apărării pe timpul stării de asediu, mobilizare sau de război.

(4) Atribuţiile reprezentanţilor instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) , relaţiile funcţionale în cadrul Centrului, precum şi alte aspecte referitoare la activitatea acestora se stabilesc prin protocoale încheiate de Ministerul Apărării Naţionale cu fiecare dintre instituţiile publice prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Centrul are următoarele responsabilităţi:

a) asigură planificarea, organizarea şi coordonarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine;

b) coordonează şi monitorizează direct activităţile de intrare şi tranzitare ale forţelor armate străine pe teritoriul naţional;

c) asigură comanda şi controlul echipelor de legătură cu forţele armate străine în aeroporturile de debarcare/îmbarcare şi porturile de debarcare/ambarcare;

d) coordonează şi monitorizează activităţile de punere la dispoziţie a facilităţilor, zonelor şi resurselor necesare forţelor armate străine în baza înţelegerilor tehnice încheiate în acest sens;

e) monitorizează aplicarea prevederilor înţelegerilor tehnice pentru acordarea sprijinului naţiunii-gazdă şi actualizează permanent documentele specifice, referitoare la punerea la dispoziţia forţelor armate străine a bunurilor şi serviciilor solicitate;

f) coordonează şi monitorizează, prin Centrul de coordonare a mişcării, deplasarea forţelor armate străine pe teritoriul naţional şi asigurarea măsurilor de protecţie a itinerarelor de marş, zonelor de staţionare, precum şi a convoaielor rutiere şi feroviare aparţinând forţelor armate străine;

g) monitorizează asigurarea sprijinului medical al forţelor armate străine pe teritoriul României;

h) monitorizează respectarea prevederilor legislaţiei referitoare la protecţia mediului înconjurător de către forţele armate străine pe teritoriul României;

i) gestionează comunicarea permanentă, în domeniul sprijinului naţiunii-gazdă, între autorităţile militare naţionale şi structurile de coordonare specifice ale forţelor armate străine şi comandamentelor NATO şi UE;

j) gestionează comunicarea permanentă în domeniul sprijinului naţiunii-gazdă, cu instituţiile publice care au responsabilităţi în domeniul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni sau tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine.

Art. 4. - (1) Centrul se constituie de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu instituţiile publice prevăzute la art. 2, în limita numărului maxim de posturi aprobat, prin legile bugetare anuale, pentru fiecare instituţie în parte.

(2) Cheltuielile legate de activitatea Centrului se suportă de fiecare dintre instituţiile publice implicate, din bugetele proprii, potrivit domeniilor de competenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.078.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 6 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuţie şi consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 10 martie 2011.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte acţiunile necesare în vederea implementării schemei de sprijin pentru cogenerare, respectiv:

a) colectarea lunară de către administratorul schemei de sprijin a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

b) plata lunară a bonusurilor către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin;

c) plata/încasarea către/de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a bonusului neacordat/necuvenit, rezultat din regularizarea anuală a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă;

d) încasarea de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a sumelor corespunzătoare supracompensării activităţii;

e) plata către producătorii la care nu s-a constatat supracompensarea activităţii, dar care au avut bonusul diminuat ca urmare a analizei de ante-supracompensare, a sumelor rezultate prin regularizarea calculului de supracompensare, în limita bonusului de referinţă stabilit pentru perioada de evaluare a supracompensării;

f) returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă furnizorilor care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi destinată consumatorilor de energie electrică din România;

g) monitorizarea şi raportarea modului de administrare a schemei de sprijin;

h) drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în administrarea şi funcţionarea schemei de sprijin.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică de către:

a) administratorul schemei de sprijin;

b) producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficientă, care beneficiază de schema de sprijin;

c) furnizorii de energie electrică ai consumatorilor din România şi furnizorii/producătorii care exportă energie electrică din România;

d) furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate, certificată prin garanţii de origine şi destinată consumatorilor de energie electrică din România;

e) producătorii care alimentează locuri proprii de consum şi/sau furnizează energie electrică consumatorilor racordaţi la barele centralelor şi pentru care au încheiate contracte cu operatorul de distribuţie/transport;

f) operatorii de distribuţie a energiei electrice;

g) consumatorii de energie electrică;

h) ANRE, în scopul monitorizării modului de funcţionare a schemei de sprijin.

 

 

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus.

Art. 4. - În înţelesul prezentului Regulament, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

a) administrator al schemei de sprijin - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A.1;

b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c) consum propriu tehnologic din producţia proprie - energia electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale/configuraţii pentru producerea energiei electrice şi termice în cadrul respectivei centrale/configuraţii;

d) bonus neacordat - cuantum exprimat în lei, necesar a fi acordat sub formă de bonus, pentru o cantitate de energie electrică livrată care a fost calificată ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, suplimentară faţă de cantitatea de energie electrică pentru care s-a acordat bonus lunar în anul anterior; se determină anual;

e) plătitori de contribuţie - consumatorii de energie electrică, prin furnizorii acestora, furnizorii/producătorii care exportă energie electrică din România, furnizorii - pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care fac autofurnizare - şi producătorii de energie electrică - atât pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii, cât şi pentru energia electrică furnizată consumatorilor racordaţi direct la barele centralelor şi pentru care au încheiate contracte de distribuţie/transport a/al energiei electrice;

f) garanţie financiară - garanţie de plată, emisă în favoarea administratorului schemei de sprijin, conform prevederilor unei proceduri operaţionale emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE;

g) producător ce beneficiază de schema de sprijin - producător de energie electrică în centrale de cogenerare, care este inclus în Lista capacităţilor cu acreditare finală conform Procedurii de avizare, a cărui producţie de energie electrică este calificată de ANRE ca fiind în cogenerare de înaltă eficienţă, conform Regulamentului de calificare, şi care livrează energie electrică în reţelele electrice ale Sistemului electroenergetic naţional (SEN);

h) Regulamentul de calificare - Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013;

i) regularizarea anuală a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă - mecanismul de determinare a diferenţei dintre cantitatea anuală de energie electrică livrată care a fost calificată de ANRE ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru care un producător are dreptul să beneficieze de bonus şi cantitatea de energie electrică pentru care acesta a primit bonus lunar;

j) regularizare a ante-supracompensării - mecanism care se aplică în cazul producătorilor la care nu s-a constatat supracompensarea activităţii şi care au avut bonusul diminuat ca urmare a analizei de ante-supracompensare, prin plata către aceştia a sumelor corespunzătoare, în limita bonusului de referinţă stabilit pentru perioada de evaluare a supracompensării.


1 Prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. se înţelege Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA., care poate delega filialelor sale atribuţii sau activităţi legate de administrarea schemei de sprijin.

 

CAPITOLUL IV

Contul bancar necesar administrării schemei de sprijin

 

Art. 5. - (1) Administratorul schemei de sprijin va deschide un cont bancar de colectare a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Administratorul schemei de sprijin menţionează distinct, în contractele încheiate cu plătitorii de contribuţie şi cu producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, contul bancar prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - (1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de către plătitorii de contribuţie pentru plata lunară către administratorul schemei de sprijin a sumei aferente contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

(2) Suma lunară menţionată la alin. (1) este determinată ca produs dintre contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, exprimată în lei/kWh, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi cantitatea lunară de energie electrică, exprimată în kWh, facturată de plătitorii de contribuţie consumatorilor de energie electrică şi/sau exportată, la care se adaugă energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care aceştia fac autofurnizare.

Art. 7. - (1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata lunară a bonusului către producătorii de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin.

(2) Suma plătită ca bonus lunar producătorilor de administratorul schemei de sprijin este determinată ca produs dintre valoarea unitară a bonusului corespunzător fiecărei/fiecărui centrale/producător aprobată prin decizie a preşedintelui AN RE şi cantităţile lunare de energie electrică determinate şi comunicate de ANRE conform Regulamentului de calificare pentru fiecare centrală/producător.

Art. 8. - (1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata/încasarea sumelor rezultate din regularizarea anuală, ce are loc în trimestrul I al fiecărui an, a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă pentru care producătorul avea dreptul să beneficieze de schema de sprijin în anul anterior. În acest sens, acesta plăteşte către producători contravaloarea bonusului neacordat sau, după caz, încasează de la producători contravaloarea bonusului necuvenit.

(2) Pentru determinarea contravalorii prevăzute la alin. (1) , valoarea bonusului este cea stabilită prin decizie a preşedintelui ANRE pentru fiecare producător şi centrală, pentru anul pentru care se efectuează regularizarea.

Art. 9. - (1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de producătorii ce beneficiază de schema de sprijin pentru plata/încasarea către/de la administratorul schemei de sprijin a sumelor corespunzătoare ca urmare a calculului de supracompensare a activităţii, conform celor menţionate la art. 1 lit. d) şi e).

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) , corespunzătoare supracompensării/regularizării ante-supracompensării activităţii pentru fiecare producător ce beneficiază de schema de sprijin, sunt determinate şi comunicate de ANRE, prin decizie, producătorului respectiv şi administratorului schemei de sprijin.

Art. 10. - (1) Contul bancar prevăzut la art. 5 este utilizat de administratorul schemei de sprijin pentru plata sumelor reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, solicitată a fi returnată de furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută de furnizorul importator direct consumatorilor de energie electrică din România.

(2) Suma returnată fiecărui furnizor conform prevederilor alin. (1) este determinată ca produsul dintre valoarea unitară a contribuţiei pentru cogenerare, stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru perioada pentru care se solicită returnarea, şi cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută de furnizorul importator direct consumatorilor din România în perioada respectivă.

Art. 11. - (1) În vederea derulării schemei de sprijin conform legislaţiei în vigoare, se încheie următoarele contracte:

a) între administratorul schemei de sprijin şi plătitorii de contribuţie, în vederea colectării contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi, după caz, returnării contribuţiei colectate de la furnizorii care importă energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută de aceştia direct consumatorilor din România;

b) între administratorul schemei de sprijin şi producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, pentru plata bonusului, a bonusului neacordat şi a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării, respectiv pentru returnarea bonusului necuvenit şi a supracompensării.

(2) Contractele se încheie pe baza contractelor-cadru aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

 

CAPITOLUL V

Transmiterea datelor şi facturarea

 

Art. 12. - Plătitorii de contribuţie transmit lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori - inclusiv cea consumată la locurile de consum proprii şi/sau cea exportată în luna anterioară.

Art. 13. - (1) Administratorul schemei de sprijin are dreptul să solicite verificarea cantităţilor de energie electrică comunicate de fiecare furnizor conform prevederilor art. 12.

(2) În cazul în care constată diferenţe între cantitatea comunicată şi cea facturată ca fiind extrasă de către un furnizor din reţeaua electrică de transport/de distribuţie şi/sau direct de la barele centralelor, administratorul schemei de sprijin solicită explicaţii furnizorului respectiv, iar în cazul în care explicaţiile primite nu sunt clarificatoare, administratorul schemei de sprijin poate comunica ANRE situaţia înregistrată, solicitând verificarea.

(3) Administratorul schemei de sprijin determină sumele lunare de plată datorate de către plătitorii de contribuţie, pe baza cantităţilor de energie electrică comunicate de aceştia în conformitate cu prevederile art. 12 şi a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin ordin al preşedintelui ANRE.

(4) Administratorul schemei de sprijin emite facturile de plată a contribuţiei pentru cogenerare şi le transmite plătitorilor de contribuţie în termen de maximum 15 zile de la terminarea fiecărei luni.

Art. 14. - Plătitorii de contribuţie achită facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a fiecărei luni următoare lunii de consum.

Art. 15. - ANRE notifică prin e-mail/fax, până la data de 25 a fiecărei Juni, atât administratorului schemei de sprijin, cât şi producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin, cantităţile de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrate în SEN în cursul lunii anterioare şi pentru care beneficiază de bonus, pentru a fi luate în considerare la facturare.

Art. 16. - Producătorul care beneficiază de schema de sprijin întocmeşte şi transmite administratorului schemei de sprijin, pe baza datelor din notificarea menţionată la art. 15, factura pentru plata bonusului lunar aferent lunii anterioare, până la data de 27 a fiecărei luni.

Art. 17. - (1) Administratorul schemei de sprijin verifică dacă la emiterea facturii de către producător, prevăzută la art. 16, au fost avute în vedere cantităţile de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă transmise de ANRE conform art. 15 şi valorile bonusurilor pentru fiecare centrală şi producător, aprobate prin decizie a preşedintelui ANRE.

(2) În cazul în care facturile au fost emise pe baza datelor menţionate la alin. (1) , administratorul schemei de sprijin achită contravaloarea facturilor primite de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi a lunii pentru care au fost emise facturile.

(3) În cazul în care o sumă facturată de către producător este contestată integral sau în parte de către administratorul schemei de sprijin deoarece nu corespunde cu datele comunicate de ANRE, acesta înaintează o notă explicativă producătorului, cuprinzând obiecţiile sale, şi plăteşte suma rămasă necontestată, în termenul menţionat la alin. (2).

(4) Pentru sumele contestate neachitate, stabilite ulterior pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească a fi datorate producătorului, administratorul schemei de sprijin plăteşte pe lângă suma datorată şi penalitatea pentru întârzierea la plată, stabilită conform prevederilor contractuale.

(5) În cazul în care producătorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligaţiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plăteşte producătorului diferenţa dintre valoarea facturilor emise de producător şi obligaţiile de plată ale producătorului referitoare la schema de sprijin, cu menţionarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective.

Art. 18. - (1) Furnizorii care introduc în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine şi vândută consumatorilor de energie electrică din România, pot beneficia de returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, dacă există un acord bilateral de recunoaştere a garanţiei de origine între ţara de provenienţă a energiei, membră a Uniunii Europene, şi România, conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007.

(2) Furnizorii pot solicita administratorului schemei de sprijin rambursarea contribuţiei pentru cogenerare în termen de maximum 60 de zile de la sfârşitul fiecărei luni în care au fost tranzacţionate cantităţile de energie electrică prevăzute la alin. (1) , conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009.

(3) Solicitarea de returnare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă trebuie să fie însoţită cel puţin de următoarele documente:

a) garanţiile de origine pentru certificarea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, introduse în România;

b) documente - cel puţin ultima factură şi copia contractului de furnizare/vânzare-cumpărare în care să fie specificată expres achiziţia unei cantităţi de energie produse în cogenerare de înaltă eficienţă, certificată, din import - care să ateste vânzarea energiei electrice prevăzute la lit. a) direct consumatorilor de pe teritoriul României;

c) documente, cum ar fi extrasul de cont, care să ateste că furnizorul a achitat contribuţia respectivă.

(4) Returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă se face către furnizorul care vinde direct consumatorilor de energie electrică din România cantităţile de energie electrică importate, produse în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene şi certificate prin garanţii de origine.

Art. 19. - Administratorul schemei de sprijin are obligaţia de a returna contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, pe baza facturii emise de furnizor, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării furnizorului prevăzut la art. 18 alin. (2) în situaţia în care furnizorul respectiv a transmis toate documentele specificate şi acestea au fost validate în scris de administratorul schemei de sprijin.

Art. 20. - (1) Administratorul schemei de sprijin poate solicita ANRE aprobarea constituirii garanţiilor financiare, corespunzătoare plăţii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, de către plătitorii de contribuţie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza unei proceduri emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE.

(2) Administratorul schemei de sprijin poate solicita ANRE aprobarea constituirii garanţiilor financiare, corespunzătoare returnării bonusului necuvenit pentru cogenerarea de înaltă eficienţă de către producători, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza unei proceduri emise de administratorul schemei de sprijin şi aprobate de ANRE.

Art. 21. - (1) În primul trimestrul al fiecărui an, în baza Regulamentului de calificare, ANRE determină şi comunică, prin decizie, producătorilor care beneficiază de schema de sprijin şi administratorului schemei de sprijin cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN, pentru care aveau dreptul să beneficieze de bonus în anul precedent.

(2) În cazul în care, în primul trimestru al fiecărui an, în baza Regulamentului de calificare, ANRE invalidează temporar o autoevaluare pentru calificare, cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată, pentru care producătorul beneficiază de bonus, se consideră zero. În cazul validării ulterioare a autoevaluării, în cadrul deciziei emise, ANRE are dreptul să stabilească termenele de plată a drepturilor cuvenite respectivului producător.

(3) Pe baza cantităţii de energie electrică menţionate la alin. (1) şi a celor validate conform alin. (2) , administratorul schemei de sprijin determină, pentru fiecare producător, atât diferenţa dintre cantitatea anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să beneficieze de bonus şi cea rezultată din însumarea cantităţilor lunare pentru care a primit bonus în anul precedent, cât şi contravaloarea acestei diferenţe.

Art. 22. - (1) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 21, pentru un producător rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să primească bonus mai mare decât cea determinată prin însumarea cantităţilor lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, producătorul determină contravaloarea cantităţii de energie electrică aferentă bonusului neacordat, în termen de 5 zile de la primirea de la ANRE a deciziei de calificare.

(2) Producătorul care beneficiază de schema de sprijin întocmeşte şi transmite administratorului schemei de sprijin factura de regularizare în termen de 7 zile de la primirea de la ANRE a deciziei de calificare.

(3) Administratorul schemei de sprijin achită factura transmisă de producătorul ce beneficiază de schema de sprijin, prevăzută la alin. (2), în termen de 7 zile de la primirea facturii.

Art. 23. - (1) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 21, pentru un producător rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să primească bonus mai mică decât cea determinată prin însumarea cantităţilor lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, inclusiv în cazul invalidării temporare de către ANRE a unei autoevaluări pentru calificare, administratorul schemei de sprijin, pe baza datelor primite de la ANRE, determină contravaloarea cantităţii de energie electrică pentru care respectivul producător a beneficiat de bonus necuvenit, întocmeşte şi transmite factura de regularizare în termen de 7 zile de la primirea comunicării de la ANRE.

(2) Producătorii achită factura transmisă de administratorul schemei de sprijin conform prevederilor alin. (1) , în termen de 7 zile de la primirea facturii, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a deciziilor de calificare.

Art. 24. - (1) După primii 3 ani de aplicare a schemei de sprijin, la sfârşitul primului trimestru al anului următor acestei perioade şi ulterior în fiecare an, în baza metodologiei de determinare a costurilor şi a veniturilor, respectiv a supracompensării, pentru activitatea de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare, ANRE notifică administratorului schemei de sprijin şi producătorilor beneficiari, dacă este cazul, cuantumul supracompensării/regularizării ante-supracompensării activităţii aferente perioadei anterioare de evaluare a supracompensării.

(2) Pe baza datelor transmise de ANRE, administratorul schemei de sprijin emite şi transmite producătorilor care beneficiază de schema de sprijin factura de plată a cuantumului supracompensării, în termen de 7 zile de la primirea comunicării de la ANRE.

(3) Producătorii care beneficiază de schema de sprijin au obligaţia achitării facturii pentru supracompensare în termen de 7 zile de la data primirii facturii emise de administratorul schemei de sprijin conform prevederilor alin. (1) , dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a cuantumului supracompensării.

(4) Pe baza datelor transmise de ANRE, în cazul plăţii prevăzute la art. 1 lit. e) , producătorii care au de încasat un cuantum de regularizare a ante-supracompensării emit şi transmit administratorului schemei de sprijin factura de plată a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării în termen de 7 zile de la primirea notificării din partea ANRE.

(5) Administratorul schemei de sprijin are obligaţia achitării facturii reprezentând cuantumul de regularizare a ante-supracompensării în termen de 7 zile de la data primirii facturii emise de producătorii menţionaţi la alin. (4) , dar nu mai târziu de 15 zile de la notificarea de către ANRE a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării.

 

CAPITOLUL VI

Monitorizarea şi raportarea

 

Art. 25. - (1) Administratorul schemei de sprijin organizează o bază de date actualizată lunar, aferentă administrării schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, care conţine cel puţin:

a) cantitatea lunară de energie electrică la care se aplică contribuţie, respectiv:

(i) cantitatea de energie electrică facturată de către fiecare plătitor de contribuţie consumatorilor racordaţi la reţeaua electrică de transport/reţeaua electrică de distribuţie;

(ii) cantitatea de energie electrică facturată de către fiecare plătitor de contribuţie consumatorilor racordaţi la producători şi pentru care plăteşte serviciul de distribuţie/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de reţea;

(iii) cantitatea de energie electrică consumată de fiecare plătitor de contribuţie la locurile de consum proprii, pentru care acesta face autofurnizare şi pentru care plăteşte serviciul de distribuţie/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de reţea;

(iv) cantitatea de energie electrică vândută la export de către fiecare plătitor de contribuţie;

b) cantitatea lunară de energie electrică la care nu se aplică contribuţie, respectiv:

(i) cantitatea de energie electrică consumată de fiecare producător din producţia proprie la locurile de consum proprii şi pentru care acesta nu plăteşte serviciul de distribuţie/transport;

(ii) cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii racordaţi la barele centralei şi pentru care producătorul respectiv furnizează energie electrică din producţia proprie şi nu plăteşte serviciul de distribuţie/transport;

c) cantitatea de energie electrică importată lunar de către fiecare furnizor care a beneficiat de returnarea contribuţiei;

d) cantitatea de energie electrică produsă de fiecare producător în cogenerare de înaltă eficienţă şi care beneficiază de schema de sprijin, comunicată lunar de ANRE;

e) cantitatea de energie electrică aferentă bonusului necuvenit şi, separat, celui neacordat, pentru fiecare producător, comunicată anual de ANRE;

f) contravaloarea facturată a contribuţiilor pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a penalităţilor pentru întârzierea la plată pentru fiecare plătitor de contribuţie;

g) contravaloarea contribuţiilor neîncasate şi lista plătitorilor de contribuţie care nu îşi achită facturile în termenele prevăzute de reglementări;

h) contravaloarea încasată a contribuţiilor pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a penalităţilor pentru întârzierea la plată;

i) evidenţa contractelor încheiate cu plătitorii de contribuţie, pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

j) evidenţa contractelor încheiate cu producătorii care beneficiază de schema de sprijin pentru plăţile aferente bonusului lunar şi a bonusului neacordat, respectiv pentru încasarea supracompensării şi a bonusului necuvenit;

k) bonusurile necesar a fi plătite către fiecare producător;

l) bonusurile şi penalităţile de întârziere achitate;

m) contravaloarea supracompensării comunicate de ANRE şi, respectiv, a supracompensării plătite de către producători;

n) cuantumul de regularizare a ante-supracompensării comunicat de ANRE administratorului schemei de sprijin, respectiv plătit de către administratorul schemei de sprijin;

o) bonusul necuvenit comunicat de ANRE, respectiv bonusul necuvenit plătit de producători;

p) bonusul neacordat comunicat de ANRE, necesar a fi plătit de administratorul schemei de sprijin, respectiv bonusul neacordat plătit de acesta;

q) data de emitere/transmitere sau, după caz, de primire a fiecărei facturi din schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, precum şi data la care a fost încasată sau, după caz, plătită factura respectivă.

(2) Administratorul schemei de sprijin raportează lunar ANRE datele şi informaţiile referitoare la modul de derulare a administrării schemei de sprijin pentru cogenerare.

 

CAPITOLUL VII

Obligaţii şi drepturi

 

SECŢIUNEA 1

Administratorul schemei de sprijin

 

Art. 26. - Administratorului schemei de sprijin îi revin următoarele obligaţii:

a) să deschidă un cont bancar distinct pentru încasarea de la plătitorii de contribuţie a contribuţiei pentru cogenerare, pentru plata către producători a bonusurilor lunare, a bonusurilor neacordate şi a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării, pentru plata către furnizorii importatori a contribuţiei care trebuie să fie returnată, respectiv pentru încasarea supracompensării şi a bonusului necuvenit;

b) să încheie contracte cu:

(i) plătitorii de contribuţie, pentru plata de către aceştia a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

(ii) producătorii care beneficiază de schema de sprijin, pentru plata către aceştia a bonusului lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN, pentru încasarea supracompensării, pentru plata/încasarea sumelor rezultate din regularizarea anuală a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă şi pentru plata cuantumului de regularizare a ante-supracompensării;

c) să stabilească contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă necesar a fi plătită de fiecare plătitor de contribuţie, în baza datelor privind cantităţile de energie electrică facturate/exportate/consumate la locurile de consum proprii primite de la plătitorii de contribuţie;

d) să emită facturile şi să le transmită plătitorilor de contribuţie, conform prevederilor art. 13;

e) să notifice către ANRE neîndeplinirea de către plătitorii de contribuţie şi/sau de către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a obligaţiilor instituite prin prezentul regulament, în special a celor referitoare la neconstituirea/neactualizarea garanţiei financiare sau neplata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condiţiilor referitoare la suspendarea şi retragerea licenţei, prevăzute la art. 37 din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;

f) să organizeze o bază de date actualizată lunar, aferentă administrării schemei de sprijin ce conţine informaţiile precizate la art. 25 alin. (1) şi să raporteze lunar la ANRE modul de derulare a activităţilor proprii privind administrarea schemei de sprijin pentru cogenerare, conform precizărilor art. 25 alin. (2);

g) să plătească contravaloarea bonusului lunar producătorilor care beneficiază de schema de sprijin;

h) să plătească penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de producătorii ce beneficiază de schema de sprijin.

Art. 27. - Administratorului schemei de sprijin îi revin următoarele drepturi:

a) să factureze şi să încaseze de la plătitorii de contribuţie contravaloarea contribuţiilor pentru cogenerare, conform prevederilor art. 14;

b) să încaseze de la plătitorii de contribuţie penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor contractului-cadru elaborat de ANRE;

c) să solicite plătitorilor de contribuţie şi producătorilor rău-platnici constituirea/actualizarea garanţiilor financiare în forma şi cuantumul stabilit de administratorul schemei de sprijin şi aprobat de ANRE, în conformitate cu prevederile procedurii menţionate la art. 20;

d) să solicite existenţa garanţiilor de origine pentru cantităţile de energie electrică importate, produse în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene şi vândute consumatorilor de energie electrică din România, pentru care furnizorii solicită returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform prevederilor art. 18;

e) Să notifice ANRE neîndeplinirea de către plătitorii de contribuţie şi/sau de către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a obligaţiilor instituite prin prezentul regulament, în special a celor referitoare la neconstituirea/neactualizarea garanţiei financiare sau neplata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condiţiilor referitoare la suspendarea şi retragerea licenţei, prevăzute la art. 37 din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013.

 

SECŢIUNEA 2

Plătitorii de contribuţie

 

Art. 28. - Plătitorii de contribuţie au următoarele obligaţii:

a) să factureze consumatorilor valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, determinată ca produs dintre valoarea unitară a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, în vigoare la data realizării consumului de energie electrică, şi cantitatea de energie electrică facturată;

b) să evidenţieze separat, în factura de energie electrică transmisă consumatorilor, valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi să precizeze temeiul legal şi elementele componente ale acesteia, respectiv perioada, cantitatea de energie electrică şi contribuţia;

c) să informeze consumatorii despre temeiul legal şi modul de facturare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

d) să transmită administratorului schemei de sprijin, lunar, la termen, conform prevederilor art. 12, cantităţile totale de energie electrică facturate consumatorilor/exportate/consumate la locurile de consum proprii în luna precedentă;

e) să plătească lunar, la termen, conform prevederilor art. 14, contravaloarea facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin aferente contribuţiilor pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

f) dacă solicită returnarea contribuţiei pentru cogenerare, să transmită administratorului schemei de sprijin toate documentele justificative pentru solicitarea respectivă, conform prevederilor art. 18;

g) să constituie/să actualizeze garanţia financiară în forma şi cuantumul stabilite de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 20;

h) să plătească penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin;

i) să încheie contracte cu administratorul schemei de sprijin pentru plata contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

Art. 29. - Plătitorii de contribuţie au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, în condiţiile şi conform prevederilor art. 19;

b) să încaseze de la consumatori contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă;

c) să aplice penalităţi, în situaţia întârzierii la plată a consumatorilor, la contravaloarea sumei totale facturate consumatorilor, inclusiv la sumele reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă. Se aplică acelaşi tip de penalitate pentru contravaloarea întregii facturi; valoarea penalităţii este cea specificată în cadrul contractului de furnizare.

 

SECŢIUNEA 3

Producătorii care beneficiază de schema de sprijin

 

Art. 30. - Producătorii care beneficiază de schema de sprijin au următoarele obligaţii:

a) să achite contravaloarea bonusului necuvenit şi a supracompensării, conform prevederilor art. 22 şi 24;

b) să achite penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contravalorii supracompensării şi a bonusului necuvenit;

c) să constituie/să actualizeze garanţia financiară în forma şi cuantumul stabilite de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 20.

Art. 31. - Producătorilor care beneficiază de schema de sprijin le revin următoarele drepturi:

a) să încheie contracte cu administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului;

b) să întocmească şi să transmită facturile pentru încasarea bonusului administratorului schemei de sprijin, conform art. 16;

c) să încaseze lunar de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului pentru cantităţile de energie electrică comunicate de ANRE, conform prevederilor art. 17;

d) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului neacordat, conform prevederilor art. 22;

e) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de producător pentru plata bonusului lunar şi a bonusului neacordat conform prevederilor contractului menţionat la art. 11;

f) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin cuantumul de regularizare a ante-supracompensării, conform prevederilor art. 24.

 

SECŢIUNEA 4

Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie şi contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export

 

Art. 32. - Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie şi contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export au următoarele obligaţii:

a) să achite furnizorului, conform termenelor precizate în contractul de furnizare a energiei electrice, contravaloarea facturii de energie electrică, inclusiv a sumelor facturate de către acesta reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

b) să plătească penalităţi pentru întârzierea la plată a facturilor emise de către furnizor, inclusiv pentru suma reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. Se aplică acelaşi tip de penalitate pentru contravaloarea întregii facturi; valoarea penalităţii este cea specificată în cadrul contractului de furnizare.

Art. 33. - Consumatorul care revinde energia electrică unor consumatori care au instalaţii electrice racordate la instalaţiile lui proprii are în raport cu aceştia obligaţiile plătitorului de contribuţie prevăzute la art. 28 lit. a) , b) şi c).

Art. 34. - (1) Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuţie şi contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export au dreptul să fie informaţi de furnizor în legătură cu contravaloarea sumelor facturate reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă.

(2) Informarea minimală se realizează prin intermediul facturii.

Art. 35. - Consumatorul care revinde energia electrică unor consumatori care au instalaţii electrice racordate la instalaţiile lui proprii are în raport cu aceştia drepturile plătitorului de contribuţie prevăzute la art. 29 lit. b) şi c).

 

SECŢIUNEA 5

Operatorii de distribuţie

 

Art. 36. - Operatorii de distribuţie transmit lunar plătitorilor de contribuţie şi, spre ştiinţă, administratorului schemei de sprijin cantitatea totală de energie electrică consumată de consumatorii acestora şi/sau cea exportată în luna anterioară, în termenul de emitere a facturii de distribuţie prevăzut în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice2.


2 Varianta în vigoare este aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004, cu modificările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 37. - Prevederile prezentului regulament completează de drept contractele de furnizare a energiei electrice atât pentru segmentul negociat, cât şi pentru segmentul reglementat al pieţei de energie electrică.