MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 833         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.064. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

1.065. - Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE2006/018-147,03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 

1.067. - Hotărâre privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

198. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

 

1.549. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

1.553. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.963/2008

 

3.806. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.064.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) amenajament pastoral - documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor;

b) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile cu atribuţii în domeniu aflate în subordinea sa;

c) utilizator - crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor

(RA/Ł)/crescător de animale orice tip de persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti conform clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi animală;

d) capacitate de păşunat - reprezintă numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafaţa de 1 ha de pajişte în întreaga perioadă de păşunat, se exprimă în unităţi vită mare (UVM) la hectar şi se determină prin raportarea producţiei efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM.

Art. 2. - Pajiştile aflate în domeniul public şi/sau privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate în domeniul public şi/sau privat al statului administrate de Agenţia Domeniilor Statului, cele aflate în proprietatea publică a statului administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi pajiştile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, înregistrate în registrul agricol ca păşune/fâneaţă la data de 1 ianuarie 2007, alcătuiesc suprafaţa de pajişti care trebuie menţinută la nivel naţional.

Art. 3. - Autoritatea competentă actualizează anual baza de date cu suprafeţele de pajişti scoase din circuitul agricol şi cu cele recuperate şi analizează, la solicitarea direcţiilor pentru agricultură judeţene, documentaţiile privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a pajiştilor şi emite avizul potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 4. - Administrarea pajiştilor aflate în domeniul public şi/sau privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti se face de către consiliile locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Primarul, prin aparatul de specialitate, verifică respectarea măsurilor pentru folosinţa pajiştilor, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

(2) Pentru buna administrare a pajiştilor, secretarul unităţii administrativ-teritoriale ţine registrul cu actele de evidenţă a pajiştilor, planul cadastral al suprafeţelor concesionate sau închiriate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - (1) Pentru menţinerea suprafeţelor, punerea în valoare, folosirea optimă a pajiştilor şi protecţia mediului, se pot încheia contracte de închiriere sau concesiune, cu asigurarea încărcăturii optime de animale, calculată conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor amenajamentele pastorale şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face de către membrii colectivităţii locale, proprietari de animale înregistrate în RNE.

(4) în vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale vor depune la compartimentul funcţional din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale documente care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee pentru care solicită suprafeţe de pajişti sunt înscrise în RNE.

(5) Capacitatea de păşunat se stabileşte de către persoane împuternicite de către primar şi se aprobă de consiliul local, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi se transmite la consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

(6) Preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte se stabileşte, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se comunică consiliilor locale sau consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

(7) Preţul prevăzut în contractele de concesiune/închiriere pe hectar se aprobă, în condiţiile legii, de către consiliile locale, în funcţie de capacitatea de păşunat şi de preţul mediu al masei verzi comunicat de consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Art. 7. - În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe pajişti se pot amplasa construcţii care deservesc activităţi agricole, cu respectarea legilor în vigoare, respectiv:

a) adăposturi pentru animale, anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru maşini agricole şi utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum şi adăposturi temporare şi umbrare pentru animale;

b) surse de apă potabilă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţie;

c) investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploataţiei, sub rezerva neafectării exploatării pajiştilor.

Art. 8. - (1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale, în condiţiile legii.

(2) Proiectele de amenajamente pastorale se întocmesc de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, până la data de 1 noiembrie 2014, şi se aprobă de autoritatea competentă, după care acestea se transmit deţinătorilor/administratorilor pajiştilor, după caz. Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează la o perioadă de 10 ani.

(3) Până la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajiştilor aflate în domeniul public şi/sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor administrate de consiliile locale ale acestora şi al municipiului Bucureşti administrat de consiliul general, precum şi a celor aflate în domeniul public şi/sau privat al statului administrate de Agenţia Domeniilor Statului se face conform regulamentului de păşunat întocmit de către administratorii acestora.

(4) Amenajamentul pastoral se întocmeşte în două exemplare, unul pentru deţinător/administrator şi unul pentru direcţiile judeţene pentru agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) Modul de implementare a amenajamentului pastoral se stabileşte prin contractul de concesiune sau închiriere, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Amenajamentul pastoral cuprinde:

a) actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schiţa pajiştii sau planul cadastral;

b) determinarea suprafeţei pajiştii sau a porţiunilor din care se compune pajiştea, cu prezentarea denumirii, suprafeţei, vecinătăţilor şi a hotarelor;

c) descrierea situaţiei geografice şi topografice a pajiştii sau a diferitelor unităţi în cazul în care pajiştea se compune din mai multe porţiuni;

d) descrierea solului pajiştii;

e) descrierea florei pajiştii;

f) calitatea pajiştii;

g) determinarea părţilor de pajişte care sunt oprite de la păşunat;

h) perioada de păşunat;

i) capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă;

j) stabilirea căilor de acces;

k) stabilirea surselor şi a locurilor de adăpat;

l) locurile de adăpost pentru animale şi oameni;

m) împărţirea pajiştii pe unităţi de exploatare şi tarlale pentru diferite specii;

n) lucrările care se execută în fiecare an pentru întreţinerea şi creşterea fertilităţii solului;

o) lucrările de îmbunătăţire anuală şi pe termen lung; p) lucrările tehnice şi instalaţiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare.

(2) încărcătura optimă de animale, stabilită conform prevederilor legale în vigoare, se prevede în amenajamentul pastoral.

(3) Controlul implementării amenajamentelor pastorale se realizează de inspectori din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” prin oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.

Art. 10. - Introducerea animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de păşunat prevăzută în amenajamentul pastoral.

Art. 11. - (1) Pentru însămânţarea/supraînsămânţarea pajiştilor se utilizează seminţele de plante prevăzute în amenajament.

(2) Specialiştii din unităţile de cercetare ştiinţifică din domeniul pajiştilor, creşterii animalelor ierbivore şi silvicultură, cei din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la solicitarea direcţiilor judeţene pentru agricultură, stabilesc formulele de amestecuri de graminee şi leguminoase perene pentru supraînsămânţarea şi reînsămânţarea pajiştilor, în funcţie de condiţiile naturale, modul de folosire şi nivelul de intensivizare a producţiei pajiştilor.

Art. 12. - Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine exclusiv utilizatorilor.

Art. 13. - (1) Controlul menţinerii, întreţinerii şi utilizării fondului pastoral naţional se asigură de autoritatea competentă care răspunde de gestionarea şi menţinerea suprafeţelor de pajişti, prin personalul propriu şi prin personalul structurilor teritoriale de specialitate, pentru:

a) controlul menţinerii suprafeţelor de pajişti înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 în Registrul agricol;

b) controlul modului în care se aplică şi se respectă prevederile din amenajamentele pastorale;

c) modul de atribuire a pajiştilor aflate în administrarea consiliilor locale.

(2) Primarul, prin aparatul de specialitate, asigură controlul cu privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiştile concesionate sau închiriate.

(3) Pentru controlul respectării regimului pastoral şi a prevederilor amenajamentelor pastorale, utilizatorii de pajişti vor permite accesul personalului împuternicit, după înştiinţarea prealabilă a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă suma de 31.962 mii lei, inclusiv TVA, pentru contractarea şi implementarea de către Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147,03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii pe anii 2013, 2014 şi 2015, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 08 „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.065.

 

ANEXA

 

Suma aprobată Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutica a ţesuturilor şi celulelor umane

 

Nr. crt.

Scopul alocării fondurilor

Fondurile alocate

- mii lei -

Anul 2013

- mii lei -

Anul 2014

- mii lei -

Anul 2015

- mii lei -

1.

Achiziţie de echipamente pentru componenta „Bănci de sânge”

9.244

10

5.015

4.082

2.

Auditarea achiziţiilor componentei „Bănci de sânge” (asistenţă tehnică şi echipamente)

 

0

0

137

3.

Achiziţie de asistenţă tehnică pentru componenta „Bănci de sânge”

4.438

0

0

4.438

4.

Achiziţie de construcţii şi dotări cu echipamente ale celor 4 bănci de ţesuturi şi celule umane pentru componenta „Ţesuturi şi celule umane”

15.186

0

7.501,5

7.501,5

5.

Auditarea achiziţiei pentru componenta „Ţesuturi şi celule umane” (asistenţă tehnică şi construcţii şi dotări cu echipamente ale celor 4 bănci de ţesuturi şi celule umane)

 

0

0

183

6.

Achiziţie de asistenţă tehnică pentru componenta „Ţesuturi şi celule umane”

3.094

0

0

3.094

Total:

31.962

10

12.516,5

19.435,5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a! art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei cară face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES,

Alexandru Ion Giboi

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.067.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, care se modifică

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

0

2

3

4

5

6

7

1.

35334

8.29.07

Teren

Suprafaţa = 30.059 mp, din care: curţi-construcţii = 5.281 mp şi teren arabil = 24.778 mp CF 52517/2013

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

1.455.945

2.

35335

8.29.07

Clădire administrativă - Centrul de comunicaţii

Fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, Sc = Sd = 378 mp CF 52517/2013

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

153.468

3.

35336

8.29.07

Baracă metalică

Sc = Sd = 61 mp CF 52517/2013

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

7.808

4.

35337

8.29.07

Cabină din zid pentru autotransformator

Structură de rezistenţă din beton armat, zidărie din cărămidă Sc = Sd = 35 mp CF 52517/2013

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

13.440

5.

35338

8.29.07

Magazie

Edificată din cărămidă Sc = Sd = 147 mp CF 52517/2013

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

24.402

6.

35339

8.29.07

Magazie pentru lemne

Edificată din cărămidă Sc = Sd = 25 mp CF 52517/2013

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

2.075

7.

35340

8.29.07

Pivniţă pentru carburanţi

Edificată din cărămidă Sc = Sd = 22 mp CF 52517/2013

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

1.408

8.

35341

8.29.07

Gard împrejmuitor

Lungime - 683,00 m

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

3.196

9.

35342

8.29.07

Hidrofor pentru pompat apa

Cabină pentru hidrofor, edificată din cărămidă Sc = Sd = 13 mp CF 52517/2013

Şoseaua Ştefăneşti nr. 102, tarlaua 18, parcelele 642, 643 Afumaţi, judeţul Ilfov

2.976

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin:

Art. I. - Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 246 şi 246 bis din 11 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- Secţiunea E „Lista produselor şi mecanismelor criptografice certificate la nivel naţional” se completează prin adăugarea pachetelor, produselor şi profilelor de protecţie INFOSEC următoare:

 

Nr. crt.

Produsul

Producătorul

Nivelul de clasificare maxim

Tip criptor

 

ShelISAFE v. 2.6

Certificarea este valabilă în următoarele condiţii:

- Produsul criptografic va fi utilizat pentru protecţia informaţiilor naţionale clasificate secret de stat cu nivel de secretizare maxim SECRET, dacă acesta utilizează algoritmul criptografic UEA-256 si pentru protecţia informaţiilor naţionale clasificate SECRET DE SERVICIU, dacă este utilizat cu algoritmul AES-256;

- ShelISAFE v.2.6 va funcţiona fie pe staţii independente, fie pe staţii conectate în reţele locale, clasificate corespunzător, neconectate la reţele publice;

- Se vor asigura lungimi de parole corespunzătoare, de minimum 8 caractere pentru nivelul de clasificare SECRET DE SERVICIU şi de minimum 10 caractere pentru nivelul SECRET. Parola trebuie să îndeplinească criteriile de complexitate, respectiv să conţină litere mari, mici, cifre şi caractere speciale;

- Certificatele digitale utilizate vor fi generate într-o infrastructură de chei publice autorizată pentru nivelul de clasificare similar produsului ShelISAFE v.2.6;

- Parametrii criptografici pentru certificatele digitale utilizate vor respecta prevederile Ordinului comun al directorului Serviciului de Informaţii Externe şi al ministrului apărării naţionale nr. 174/M. 125/2012 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie;

- Algoritmul SHA1 va fi considerat aprobat conform legislaţiei referitoare la semnătura electronică;

- Certificatele digitale vor fi stocate în dispozitive de tip token/smartcard certificate minim FIPS PUB 140-2, nivel 2;

- Producătorul va distribui produsul numai însoţit de Politica de securitate aferentă.

Societatea Comercială

UTI SYSTEMS - SA.

SECRET

Software

 

Art. II. - (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Versiunea consolidată a Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului generai al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012, poate fi accesată pe pagina web a Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, la adresa www.omiss.ro.

 

Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 198.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 12.937/2013 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013” la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şt se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 1.549.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Normele tehnice)

 

BUGETUL

alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

 

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Programele naţionale de boli transmisibile

192.259

172.759

112.843

112.843

305.102

285.602

Programul naţional de imunizare

67.244

64.744

45.430

45.430

112.674

110.174

Programul naţional de supraveghere şi control al bolii transmisibile prioritare

0

0

4.925

4.925

4.925

4.925

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

117.329

100.329

54.688

54.688

172.017

155.017

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

7.686

7.686

6.387

6.387

14.073

14.073

Programul naţional de supraveghere şi control boli cu transmitere sexuală (1 ianuarie-31 martie 2013)

0

0

11

11

11

11

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

46229

0

1.402

1.402

1.402

1.402

Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

0

1.965

1.965

1.965

1.965

Programul naţional de securitate transfuzională

46.218

46.218

56.204

56.204

102.422

102.422

Programele naţionale de boli netransmisibile

46.035

45.235

79.829

79.829

125.864

125.06

Programul naţional de cardiologie (1 ianuarie-31 martie 2013)

0

0

12.454

12.454

12.454

12.454

Programul naţional de depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

800

0

18.241

18.241

19.041

18.241

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

681

681

758

758

1.439

1.439

Programul naţional de diabet zaharat (1 ianuarie-31 martie 2013)

0

0

42

42

42

42

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule

44.554

44.554

47.599

47.599

92.153

92.153

Programul naţional de diagnostic şi tratament de înaltă performanţă (1 ianuarie-31 martie 2013)

0

0

41

41

41

41

Programul naţional de boli endocrine

0

0

263

263

263

263

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

0

200

200

200

200

Programul naţional de urgenţă prespitalicească (1 ianuarie-31 martie 2013)

0

0

8

8

8

8

Program naţional de management al registrelor naţionale

0

0

223

223

223

223

Programul naţional de evaluare şi promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

0

0

507

507

507

507

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

9.504

9.504

14.832

14.832

24.336

24.336

Total buget programe naţionale de sănătate 2013

294.016

273.716

266.180

266.180

560,196

539.896

 

 

 

 

 

 

 

Tratament în străinătate

19.810

18.110

0

0

19.810

18.110

Total general

313.826

291.826

266.180

266.180

580.006

558.006

 

În anul 2013 din bugetul Ministerului Sănătăţii se transferă în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate suma de 554.580 mii lei, din care suma de 381.042,82 mii lei pentru programele naţionale de sănătate este repartizată astfel: 28.309 mii lei pentru sursa „buget de stat” şi 352.733,82 mii lei pentru sursa „venituri proprii”. Detalierea sumei pe programe naţionale de sănătate se aprobă de ministrul sănătăţii.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.963/2008

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. EN 12.968/2013,

având în vedere dispoziţiile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ghidul privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.963/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 22 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

- Articolul 47 va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Trebuie să existe înregistrări privind operaţiile de distribuţie efectuate, care să includă, dar să nu se limiteze la următoarele informaţii:

- data expediţiei;

- denumirea completă (fără abrevieri) şi adresa distribuitorului angro persoană juridică, informaţii despre transportator (număr de telefon, persoane de contact);

- denumirea completă (fără abrevieri) şi adresa destinatarului persoană juridică (unitate de distribuţie angro, unitate de distribuţie en detail);

- descrierea produselor, inclusiv: denumirea, forma farmaceutică, codul CIM şi doza (dacă este cazul);

- cantitatea (numărul de unităţi comerciale din fiecare serie de medicament şi cantitatea pe fiecare unitate comercială - dacă este cazul);

- numărul de serie şi data de expirare;

- condiţiile necesare pentru transport şi depozitare (dacă este cazul);

- un număr unic care să permită identificarea fiecărei livrări.” Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 1.553.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconi

 

 

Bucureşti, 17 decembrie 2013.

Nr. 3.806.

 

ANEXA Nr. 1)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.596/2011)

 

 

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala

DECLARAŢIE INFORMATIVA PRIVIND LIVRĂRILE/ PRESTĂRILE ŞI ACHIZIŢIILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL

394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip plătitor

L - lunar

 

Perioada:

Anul

 

 

 

 

 

Luna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA

 

 

 

 

COD DE ÎNREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA      RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE/ NUME ŞI PRENUME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL (judeţ/sector, localitate, strada, ne, bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

 

FAX

 

 

 

 

 

 

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

B. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT FISCAL/LEGAL/ÎMPUTERNICIT

 

 

 

 

 

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALA/CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE/ NUME ŞI PRENUME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL (judeţ/sector, localitate, strada, ne, bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

 

FAX

 

 

 

 

 

 

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. REZUMAT DECLARAŢIE

 

(suma de control)

 

 

 

 

 

 

 

NUMĂRUL TOTAL AL  PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMĂR FACTURI

VALOARE TOTALA A BAZEI IMPOZABILE

VALOARE TOTALA A TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHIZIŢII DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICA TAXAREA INVERSA(V), din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cereale şi plante tehnice (din V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU SE APLICA TAXAREA INVERSA (C), din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cereale şi plante tehnice (din C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete


 

 

Persoana care face declaraţia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

 

 

Funcţia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

 

Organ fiscal ……………………………………………………………………………

 

Număr înregistrare ……………… Data înregistrării ……………………………….

 

Numele persoanei care a verificat …………………………………………………

 

Cod M.F.P. HM3.01.02/f              Număr operator

 

 

Cod MFP 14.13.01.02/f

 

 

 

COD

 

ANUL

 

LUNA

 

PAG

1

 

 

 

 

 

LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL

(cu detaliere pe operaţiuni cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice)

 

 

 

 

 

 

 

 

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

*) Tip

L/A V/C

Cod de înregistrare

în scopuri de TVA

Denumire/Nume si prenume beneficiar/ furnizor

 

 

 

 

Nr. facturi

 

Baza impozabilă

 

TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pt. Tip V/C)

Nr. crt.

Cod şi denumire NC produs

 

 

Baza impozabilă

 

TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Tip operaţiune: L - livrări, A - achiziţii, V - livrări cu taxare inversă, C - achiziţii cu taxare inversă,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.596/2011)

 

INSTRUCŢIUNI

de depunere şi completare a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, cod MFP 14.13.01.02/f

 

1. Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”.

În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”.

În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.

2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, a! cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML descris în anexa nr. 3 la ordin.

a) Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

b) Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului

fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.

Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

 

Completarea declaraţiei

 

SECŢIUNEA 1

 

Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A- anual;

b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);

c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

1. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/ împuternicitului

1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declaraţie Acest cartuş conţine:

1. numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru care există obligaţia de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucţiuni;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;

4. numărul total al facturilor primite pentru care există obligaţia de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucţiuni;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii cu TVA efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă;

7. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

7.1. Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 7);

8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri/prestările de servicii taxabile pentru care se aplică taxarea inversă;

9. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

9.1. Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente achiziţiilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 9).

 

SECŢIUNEA a 2-a

 

Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacţii.

Excepţie fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, care se completează pe acelaşi formular, separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare partener.

Lista operaţiunilor efectuate pe teritoriul naţional (detaliere la operaţiuni cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice):

1. Coloana „Nr. curent” - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.

2. Coloana „Tip L/A/V/C” - se înscrie tipul operaţiuni efectuate, şi anume:

- L - pentru livrările pentru care au fost emise facturi şi pentru care există obligaţia de declarare;

- A- pentru achiziţiile pentru care au fost primite facturi şi pentru care există obligaţia de declarare;

- V - pentru livrările de cereale şi plante tehnice;

- C- pentru achiziţiile de cereale şi plante tehnice.

3. Coloana „Codul de înregistrare în scopuri de TVA”- se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România si si-a

desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

4. Coloana „Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor” - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

5. Coloana „Număr facturi” - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

6. Coloana „Baza impozabilă” - se înscriu baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

7. Coloana „TVA” - se înscriu suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

8. Coloana „Cod şi denumire NC produs” - se înscriu livrările/achiziţiile de cereale şi plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

9. Coloana „Baza impozabilă” - se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

10. Coloana „TVA” - se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplica taxarea inversă, pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

 

ANEXA Nr. 2

 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3596/2011)

 

CONDIŢII

ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, cod MFP 14.13.01.02/f”

 

Nr. crt.

Elemente/atribute

Denumire câmp

Tip şi lungime câmp

1.

<declaratie394>

 

 

2.

luna

Perioada de raportare - Luna

N(2)

3.

an

Perioada de raportare - An

N(4)

4.

tip_D394

Tip D394 (lunar/trimestrial/semestrial/anual)

C(1)

5.

nume_declar

Nume declarant

C(75)

6.

prenume_declar

Prenume declarant

C(75)

7.

functie_declar

Funcţie declarant

C(50)

8.

<identificare>

1 apariţie

 

9.

cui

Cod de înregistrare în scopuri de tva

N(10)

10.

den

Denumire sau Nume şi Prenume

C(200)

11.

adresa

Adresă domiciliu fiscal

C(1000)

12.

telefon

Telefon domiciliu fiscal

C(15)

13.

fax

Fax domiciliu fiscal

C(15)

14.

mail

E-mail domiciliu fiscal

C(200)

15.

total Plata A

Suma de control

N(15)

16.

</identificare>

 

 

17.

<idReprezentant>

0-1 apariţii

 

18.

cifR

Cod de identificare fiscală reprezentant

N(13)

19.

denR

Denumire sau Nume şi Prenume reprezentant

C(200)

20.

adresaR

Adresă reprezentant

C(1000)

21.

telefon R

Telefon reprezentant

C(15)

22.

faxR

Fax reprezentant

C(15)

23.

mailR

E-mail reprezentant

C(200)

24.

</idReprezentant>

 

 

25.

<rezumat>

1 apariţie

 

26.

 

 

 

27.

nrCui

NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA INCLUSE IN DECLARAŢIE

N(10)

28.

bazaL

VALOARE TOTALA A BAZEI IMPOZABILE AFERENTA LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE

N(15)

29.

tvaL

VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTA LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE

N(15)

30.

bazaA

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE

N(15)

31.

tvaA

VALOARE TOTALA A TVA AFERENTA ACHIZIŢIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE

N(15)

32.

bazaV

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

33.

tvaV

VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

34.

bazaVc

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) pentru cereale si plante tehnice

N(15)

35.

tvaVc

VALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale si plante tehnice

N(15)

36.

bazaC

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

37.

tvaC

VALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTA ACHIZIŢIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

38.

bazaCc

VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) pentru cereale si plante tehnice

N(15)

39.

tvaCc

VALOARE TOTALĂ A TVA (C) pentru cereale si plante tehnice

N(15)

40.

nrFactL

Număr facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE

N(15)

41.

nrFactA

Număr facturi AFERENTE ACHIZIŢIILOR DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE

N(15)

42.

nrFactV

Număr facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

43.

nrFactC

Număr facturi AFERENTE ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ

N(15)

44.

</rezumat>

 

 

45.

<op1>

1-n apariţii

 

46.

tip

Tip operaţiune

C(1)

47.

cuiP

Cod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestator

N(10)

48.

denP

Denumire beneficiar/furnizor/prestator

C(200)

49.

nrFact

Număr facturi

N(15)

50.

baza

Bază impozabilă

N(15)

51.

tva

TVA

N(15)

52.

<op11>

0-n apariţii

 

53.

codPR

Cod produs

C(8)

54.

bazaPR

Bază impozabilă

N(15)

55.

tvaPR

TVA

N(15)

56.

</op11>

 

 

57.

</op1>

 

 

58.

</declaratie394>

 

 

 

Nomenclatura combinată pentru cereale şi plante tehnice

 

 

Cod vechi

Cod nou din 1 septembrie 2013

Cereale

1

10011000

10011100 10011900

Grâu dur

2

10019010

10019110

Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării

3

10019091

10019120

Grâu comun destinat însămânţării

4

10019099

10019900

Alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării

5

10020000

1002

Secară

6

100300

1003

Orz

7

1005

1005

Porumb

8

120100

1201

Boabe de soia, chiar sfărâmate

9

1205

1205

Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate

10

120600

120600

Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

11

121291

121291

Sfeclă de zahăr