MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 835         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 decembrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE S! HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

114. - Ordonanţa de urgenţă privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

 

115. - Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută ia art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

 

1.100. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 

1.139. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

1.140. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

1.141. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.932/1.965/2.052. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - SA. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

 

Având în vedere cerinţele specifice ale activităţilor de reprezentare şi protocol desfăşurate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile intensificării relaţiilor dintre Ministerul Apărării Naţionale şi structurile din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.),

reţinându-se necesitatea stringentă a identificării şi transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil, proprietate a statului, care să corespundă exigenţelor speciale ale cooperării internaţionale în domeniul militar,

luându-se în considerare imperativul sprijinirii activităţii Bisericii Ortodoxe Române, instituţie fundamentală a statului român, cu un rol esenţial în apărarea identităţii naţionale a poporului român,

reţinându-se necesitatea luării unor măsuri necesare pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice ale Serviciului Român de Informaţii,

în considerarea faptului că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în neîndeplinirea rolului şi funcţiilor unor instituţii de bază ale statului român,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Star, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în administrarea Serviciului Român de Informaţii,

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 şi 2, împreună cu mijloacele fixe aflate în proprietatea privată a statului şi obiectele de inventar aferente, se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Bunurile mobile din domeniul public al statului, aferente imobilului prevăzut la art. 2, care fac parte din patrimoniul cultural naţional, vor fi trecute din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului Român de Informaţii, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), bunurile mobile aparţinând patrimoniului cultural naţional rămân în custodia Serviciului Român de Informaţii.

(4) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 2 se preia pe bază de evaluare în cadrul Serviciului Român de Informaţii.

(5) La data semnării protocolului de predare-preluare, Serviciul Român de Informaţii se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 2, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii.

(6) Valorile de inventar ale imobilelor transmise conform prevederilor art. 1 şi 2 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. - Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei.

Art. 5. - (1) Secretariatul de Stat pentru Culte preia imobilul prevăzut la art. 4, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 4 se preia de către Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei.

(3) La data semnării protocolului de predare-preluare, Secretariatul de Stat pentru Culte se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 4, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii.

Art. 6. - Patrimoniul Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează în mod corespunzător.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) nr. crt. 3 şi 7 din anexa nr. 2 „Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013;

b) nr. crt. 14 din anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării” ia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 114.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Valoare de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ valoare contabila

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul/ CUI

Persoana juridică la care se transmite

imobilul/ CUI

20378

8.29.02

Vila Covasna

Oraşul Covasna,

str. Valea Zânelor nr. 10,

judeţul Covasna/CF nr. 25705

(nr. CF vechi - 8043)

Valoare de inventar construcţie: 4.607.018,23 lei

Valoare de inventar teren: 738.980,15 lei

Clădire S+P+1E, structură din beton armat monolit

Sc. = 1.274,44 mp

S. teren = 17.107,21 mp

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, domeniul public al statului

CUI 2351555

Ministerul Apărării Naţionale, domeniul public al statului

CUI 4813229

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

alo imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral

Valoare de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/ CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/ CUI

150.292

8.19.01

Complex

Palat Olăneşti

Olăneşti,

Aleea Salcâmilor nr. 2,

judeţul Vâlcea

45.207.568,58 lei

Imobil compus din corp vechi şi corp nou, cabană, heliport, parc şi terenul aferent în suprafaţă de 107.687,21 mp

Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului

Protocolului de Stat, domeniul public al statului

CUI 2351555

Serviciul Român de Informaţii, domeniul public

al statului

CUI 4204305

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în proprietatea privată a statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice

Imobilul Complex hotelier „Bradul”, situat în Covasna,

Str. Mihai Eminescu nr. 225,

judeţul Covasna

Din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI: 2351555

În domeniul privat al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

CIF: 26429279

Imobil Complex hotelier „Bradul” compus din clădire-anexă, bucătărie, restaurant, terasă, corpuri de cazare, mofetă, bază de tratament, spălătorie, rampă, teren de sport, parc amenajat şi păşune, în suprafaţă totală de 22763 mp - Carte fundară nr. 26934

Casă izvor apă minerală şi păşune, suprafaţă 35 mp – Carte funciară nr. 26930

Valoare de inventar construcţie: 9.517.036,74 lei

Valoare de inventar teren: 984.805,21 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

 

Având în vedere stadiul procesului de inventariere a terenurilor agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, necesitatea identificării tuturor suprafeţelor disponibile şi împlinirea iminentă a unor termene, până la care este necesară finalizarea acestor activităţi,

luând în considerare faptul că în lipsa prelungirii acestor termene există riscul nefinalizării procesului de restituire în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,

ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prorogare a termenului privind predarea-primirea de către casele de asigurări sociale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a titlurilor în care sunt individualizate obligaţiile de plată privind contribuţiile sociale stabilite pentru perioada anterioară datei de 30 iunie 2012 pune în dificultate desfăşurarea activităţii de administrare a veniturilor bugetului general consolidat,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Se instituie un termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în care comisia prevăzută la art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, finalizează situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

Art. II. - (1) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 septembrie 2014.

(2) Termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.

Art. III. - Termenul prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013, se prorogă până la data de 30 iunie 2014 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

George Băeşu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 115.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Ministerul Fondurilor Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1. Ministerul Fondurilor Europene îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.100.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013 cu suma de 2.609 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.730 mii lei şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 879 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului aprobat acestuia pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.139.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.140.

 

ANEXĂ)

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – SA

Adresa: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2013 BVC Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

6.474.014,02

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

6.375.250,82

 

11

 

 

transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere

2a

359.627,00

 

2

 

Venituri financiare

3

97.430,24

 

3

 

Venituri extraordinare

4

1.332,96

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

6.261.612,29

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

6.109.078,23

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

735.726,01

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

5.837,55

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

229.023,33

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

162.309,00

 

 

 

C2

bonusuri

11

19.217,47

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

1.297,15

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

61,65

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

46.138,06

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

5.138.491,34

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

152.534,06

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

212.401,73

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

70.088,09

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

142.313,64

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

142.313,64

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

1.332,96

 

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

2.027,79

VII.

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

2.027,79

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

6.383.387,84

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

5.876.556,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

3.114.741,79

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

3.252.602,80

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

6.094

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

6.010

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

181.526,47

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

162.309,00

 

 

b)

bonusuri

47

19.217,47

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.250,54

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.517,01

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd,44)

50

1.060,77

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

51

967,19

 

8

 

Plăţi restante, în preţuri curente

52

9.923,00

 

9

 

Creanţe restante, în preţuri curente

53

75.150,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014

 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

(2) în cazul în care în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Transporturilor va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, şi amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.141.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014

 

Titlu

Articol

Alineat

Denumire Indicator

Program an 2014

(lei)

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

11.790.000

 

 

 

I. Venituri curente

390.000

 

 

 

C. Venituri nefiscale

390.000

 

 

 

C.1. Venituri din proprietate

390.000

 

30.10

 

Venituri din proprietate

390.000

 

 

30.10.50

Alte venituri din proprietate

390.000

 

 

 

II. Venituri din capital

11.400.000

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

11.400.000

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

11.400.000

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

11.790.000

 

87.10

 

Alte acţiuni economice

11.790.000

 

 

87.10.50

Alte acţiuni economice

11.790.000

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

11.790.000

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:

1.037.897

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

815.000

 

 

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

85.000

 

 

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5.000

 

 

10.01.30

Alte drepturi salariale în bani

725.000

 

10.03

 

Contribuţii

222.897

 

 

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

168.480

 

 

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

4.050

 

 

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

42.120

 

 

10.03.04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

1.362

 

 

10.03.06

Fond de concedii şi indemnizaţii

6.885

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII, din care:

10.635.000

 

20.01

 

Bunuri şi servicii, din care:

120.000

 

 

20.01.01

Furnituri de birou

40.000

 

 

20.01.08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

30.000

 

 

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

50.000

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.000

 

 

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.000

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

5.000

 

 

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

5.000

 

20.30

 

Alte cheltuieli

10.505.000

 

 

20.30.01

Reclamă şi publicitate

500.000

 

 

20.30.02

Protocol şi reprezentare

5.000

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

10.000.000

 

 

20.30.30.01

- cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţii de privatizare sau firma de avocatură şi oale pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

8.000.000

 

 

20.30.30.02

- cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi post privatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu precum şi alte asemenea cheltuieli

2.000.000

 

 

20.30.30.03

- costurile implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale

0

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care:

117.103

 

55.01

 

A - Transferuri interne

117.103

 

 

55.01.08

- Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă

0

 

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne, din care:

0

 

 

55.01.18.01

- sumele cu care Ministerul Transporturilor participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege

0

 

 

55.01.18.02

- sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Transporturilor ca urmare a garanţiilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

0

 

 

55.01.20

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare şi creanţelor comerciale şi privatizare (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare)

117.103

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

0

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

0

 

71,01

 

Active fixe

0

 

 

71.01.02

- maşini, echipamente şi mijloace de transport

0

 

 

71.01.03

- mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

0

 

 

 

DATE INFORMATIVE

 

 

 

 

A) Informaţii privind disponibilul de cont

 

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2014)

11.171.448

 

 

 

2. Disponibil la sfârşitul perioadei (31.12.2014)

5.836.448

 

 

 

B) Informaţii privind transferul către bugetul de stat

 

 

 

 

- dividende

60.000.000

 

 

 

- dobânzi

10.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.932 din 16 septembrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.965 din 9 decembrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.052 din 27 septembrie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - SA. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Filiala S.C. U.M. CUGIR – SA

Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judeţul Alba

Cod unic de înregistrare: R01769224, J01/40/1999

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

96.717

 

1

 

Venituri din exploatare

2

76.367

 

2

 

Venituri financiare

3

20.350

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

96.712

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

76.217

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

37.409

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

550

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

29.051

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

20.735

 

 

 

C2

bonusuri

11

2235

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

146

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

110

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

5.825

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

9.207

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

20.495

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

5

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

1

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

4

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

4

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale Şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

.)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII..

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

1.928

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

1.928

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

956

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

969

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

22.970

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

20.735

 

 

b)

bonusuri

47

2.235

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract Individual de munca

48

1.864

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

49

2.065

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)

50

82

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

51

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

0

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

999,94

 

10

 

Plăţi restante, în preturi curente

54

409 018

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

16,977

 

Notă:

Câştigul mediu lunar pe salariat şi productivitatea muncii sunt preluate din anexa rir.2- BVC 2013 analitic, fiind calculate cu numărul mediu de personal în activitate şi cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale sunt calculate cu veniturile şi cheltuielile totale diminuate cu sumele aferente nucleului conform OUG 95/2002.