MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 836         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.116. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

482. - Ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa

 

1.933/1.971/2.053. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FA CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.934/1.964/2.054. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - SA. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

2.060. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014

 

2.061. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2014

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduc cinci noi articole, articolele I1-15, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României.

Art. 12. - La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii:

a) principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică;

b) principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente: criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;

c) principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat;

d) principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor;

e) principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială;

f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale.

Art. 13. - COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează:

a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;

b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.

Art. 14. - Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel:

a) prima cifră corespunde codului grupei majore;

b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore;

c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;

d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază;

e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei.

Art. I5. - COR cuprinde următoarele 10 grupe majore:

a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori;

b) grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate;

c) grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic;

d) grupa majoră 4: Funcţionari administrativi;

e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor;

f) grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit;

g) grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi;

h) grupa majoră 8: Operatori la instalaţii si maşini; asamblori de maşini şi echipamente;

i) grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi; j) grupa majoră 0: Forţele armate.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) COR la nivel de ocupaţie, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ocupaţiile specifice grupei majore 0, denumită „Forţele armate”, se aprobă în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine şi siguranţă publică.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4 Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare.”

5. După articolul 5 se Introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Prin actualizarea COR se înţelege ansamblul activităţilor care, după caz, au ca scop:

a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii;

b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii;

c) redenumirea şi/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii.”

6. Anexa se completează cu cinci noi grupe de bază, după cum urmează:

a) După grupa de bază „2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului” se introduce o nouă grupă de bază, cu următorul cuprins:

„2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare.”;

b) După grupa de bază „3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi” se introduc patru noi grupe de bază, cu următorul cuprins:

„3414 Personal didactic în învăţământul primar

3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar

3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ

3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare”.

Art. II. - Ministerele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii/ocupaţii trebuie să solicite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică modifică şi completează prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (6 caractere), cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse, prevăzute la pct. 6 al art. I.

Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea Structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează]

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.116.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa

 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de Interes naţional si Investiţii străine emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 9+988, judeţul Constanţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 8 octombrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă introducerea restricţiilor de circulaţie pentru podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa, în perioada cuprinsă între 24 decembrie 2013 şi 13 iunie 2014, după cum urmează:

a) restricţie de tonaj pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată peste 5 tone, cu excepţia mijloacelor de transport public de persoane, în perioada 24 decembrie 2013- 21 ianuarie 2014;

b) restricţie de tonaj pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată peste 5 tone, inclusiv a mijloacelor de transport public de persoane, în perioada 22 ianuarie 2014- 13 iunie 2014;

c) restricţionarea vitezei de circulaţie la 50 km/h;

d) instituirea restricţiilor de circulaţie pe pod în conformitate cu tehnologia de execuţie, în perioada lucrărilor;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 24 decembrie 2013.

 

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 482.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.933 din 16 septembrie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.971 din 9 decembrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.053 din 27 septembrie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A. CUGIR -S.A. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - S.A,, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢI El PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercială F.A. CUGIR - S.A.

Sediul/Adresa: 21 decembrie 1989 Cod unic de înregistrare RO 16368506

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

56.815

 

1

 

Venituri din exploatare

2

54.791

 

2

 

Venituri financiare

3

2.024

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

56.813

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

54.375

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

19.175

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

203

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

25.098

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

17.592

 

 

 

C2

bonusuri

11

2,372

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

89

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

101

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

4.944

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

9.899

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

2.438

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

2

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0,3

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1,7

 

1

 

Rezerve legale

22

0,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

1,7

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minim Im 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

450

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

450

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

952

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

952

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

19.964

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

17.592

 

 

b)

bonusuri

47

2.372

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

48

1.587

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (tei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau

natura

49

1.801

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)

50

59

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

51

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

1.000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

103.137

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

1.890

 

Notă:

Câştigul mediu lunar pe salariat şi productivitatea muncii sunt preluate din anexa nr. 2 - BVC 2013 analitic, fiind calculate cu numărul mediu de personal în activitate şi cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale sunt calculate cu veniturile şi cheltuielile totale diminuate cu sumele aferente nucleului conform OUG 95/2002.

 

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.934 din 16 septembrie 2013

Nr. 1.964 din 9 decembrie 2013

Nr. 2.054 din 27 septembrie 2013

 

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - SA. - filială a Companiei Naţionale „Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TOHAN – SA

Sediul/Adresa: Zămeşti, Aleea Uzinei nr. 1

Cod unic de înregistrare: 13652413

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIEL

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

23.661

 

1

 

Venituri din exploatare

2

23.306

 

2

 

Venituri financiara

3

355

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5-Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

23.359

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

22811

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

7.086

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

363

 

 

c.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

9536

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

6,255

 

 

 

C2

bonusuri

11

1.018

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

103

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

2.160

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

5.827

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

548

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

302

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

48

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

254

 

1

 

Rezerve legale

22

13

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

241

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

28

 

 

8

 

Mini mim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

1.275

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

1.275

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

481

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

481

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

7.273

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

6.255

 

 

b)

bonusuri

47

1.018

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

48

1.589

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

49

1.848

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)

50

60

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

51

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

985

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

2.294

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

130

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2014 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.030 milioane lei, din care 230 milioane lei alocate sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 2.060.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2014

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. zile

Valoare emisiune - lei -

RO1414CTN019

09.01.2014

13.01.2014

14.07.2014

182

500.000.000

RO1415CTN024

23.01.2014

27.01.2014

26.01.2015

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P=1- (d x r) / 360

 

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale; d = numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2014

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5: 10 şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2014, Ministerul 15 ani, precum şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Dala scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Raia cuponului

-%-

Dobânda acumulată

– lei/titlu -

Valoarea nominală a licitaţiei do referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1316DBN053

06.01.2014

07.01.2014

08.01.2014

29.08.2016

3

2,64

4,75

171,78

700.000.000

70.000.000

RO1121DBN032

13,01.2014

14.01.2014

15.01.2014

11.06.2021

10

7,41

5,95

355,37

500.000.000

50.000.000

RO1227DBN011

16.01.2014

17.01.2014

20.01.2014

26,07.2027

15

13,52

5,80

282,85

100,000.000

10.000.000

RO1318DBN034

20.01.2014

21.01.2014

22.01.2014

28.11.2018

5

4,85

5.60

84,38

500.000.000

50.000.000

RO1323DBN018

27.01,2014

28.01.2014

29.01.2014

26,04.2023

10

9,24

5,85

445,56

500.000.000

50.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrata de Banca Naţională a României si pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

- pentru cod ISIN RO1316DBN053, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 740/2013 privind prospectele de emisiunea obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2013;

- pentru cod ISIN RO1121DBN032, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.924/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011;

- pentru cod ISIN RO1227DBN011, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 107/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012;

- pentru cod ISIN R01318DBN034, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 410/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;

- pentru cod ISIN RO1323DBN018, prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013.

(2) Dobânda se determină conform formulei:

 

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

R = rata cuponului.

Art. 5. - (1) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

(2) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul prevăzut la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 6. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 7. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a capitolului III „Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012.

4. valoarea ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi de minimum 10.000 lei, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.

Art. 9. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă până la ora 12,00, respectiv în ziua SSON până la ora 11,00.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor R date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2014

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrata de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 200.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 2.061.

 

ANEXA

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2014

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi lansarea emisiunii de obligaţiuni de stat cu cupon denominate în refinanţării datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunţă euro, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Dala licitaţiei

Dala emisiunii

Data scadenţei

Maturitate iniţială

Nr. ani

Rată cupon

-% -

Dobânda acumulată

- EUR/titlu -

Valoarea nominală totală

- EUR -

RO1419DBE013

23.01.2014

27.01.2014

21.01.2019

5

3,40

2,79

200.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de credit ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - SA, această serie se poate tranzacţiona simultan pe piaţa secundară administrata de Banca Naţionala a României si pe piaţa reglementata administrata de Societatea Comerciala .Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro este de 5.000 euro.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la data de 21 ianuarie, începând cu 21 ianuarie 2015 şi terminând cu 21 ianuarie 2019, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului,

 

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligaţiunile de stat cu cupon denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul cotaţii lor de preţ nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunii anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 euro.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00,

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Plata obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, în contul în euro al Băncii Naţionale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând costul obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferent tranşelor adjudecate.

Art. 11. - Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare, anterior datei scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro. inclusiv cuponul aferent acestora.

Art. 12. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 13. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 14. - Regimul fiscal ai titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin, (1), art. 124 şi ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 20 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se Introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) alocarea, pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament, a filtrului prudenţial determinat, la nivelul întregului portofoliu de credite/plasamente, ca diferenţă pozitivă între totalul ajustărilor prudenţiale de valoare şi totalul ajustărilor pentru depreciere alocate, la care se aplică procentul prevăzut la art. 656 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit.”

2. La articolul 2, literele I) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„l) operaţiuni de înlocuire a expunerilor existente - operaţiuni desfăşurate în legătură cu expuneri aflate în portofoliu, concretizate prin noi expuneri sau prin modificarea termenilor contractuali ai acestora.

m) active-problemă - active financiare sau grup de active financiare a căror situaţie nu poate fi considerată normală în sensul că sunt depreciate (la nivel individual sau la nivel de portofoliu pentru activele cu caracteristici similare); pentru identificarea activelor financiare sau a grupurilor de active financiare depreciate, instituţiile de credit vor avea în vedere prevederile Standardelor internaţionale de raportare financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.”

3. La articolul 19 litera e), punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. valoarea ajustării determinată prin aplicarea procentului de ajustare colectivă la valoarea brută a fiecărui activ financiar din cadrul fiecărui grup de active financiare; procentul de ajustare colectivă este calculat ca raport între valoarea ajustărilor constituite, potrivit IFRS, la nivelul fiecărui grup de active financiare pentru care nu au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual - înregistrată în conturile de ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare şi de ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, prevăzute la secţiunea a 4-a «Ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor» din cadrul anexei nr. 1 - şi valoarea contabilă brută totală a activelor financiare din grupul respectiv.

4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Instituţiile de credit pot să aloce suma prevăzută la art. 19 lit. g), la care se aplică procentajul prevăzut la art. 656 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, denumită filtru prudenţial, pentru fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament, în scopul stabilirii valorii expunerii prevăzute la art. 111 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) Exercitarea opţiunii de la alin. (1), respectiv renunţarea ulterioară la exercitarea acesteia, se realizează cu transmiterea unei notificări prealabile către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere.

(3) Alocarea prevăzută la alin. (1) se realizează astfel:

a) la nivelul individual al fiecărui activ financiar din categoria creditelor/plasamentelor, până la concurenţa sumei de acoperit reprezentând diferenţa pozitivă dintre ajustarea prudenţială de valoare aferentă expunerii respective şi alte elemente deductibile din expunere, diferenţă multiplicată la rândul ei cu procentajul prevăzut la art. 656 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013;

b) prin acoperirea sumelor de acoperit individuale ale activelor financiare menţionate grupate pe categorii, considerate în următoarea ordine: pierdere categoria 2*), pierdere categoria 1**), îndoielnic, substandard, în observaţie şi standard;

c) în scopul realizării acoperirii de la lit. b) se au în vedere următoarele:

(i) în cazul în care filtrul rămas de repartizat este mai mare sau egal cu totalul sumelor de acoperit din cadrul categoriei considerate, alocarea se realizează pentru fiecare dintre activele financiare din categoria respectivă, la nivelul integral al sumei de acoperit aferente activului financiar considerat;

(ii) în cazul în care filtrul rămas de repartizat este mai mic decât totalul sumelor de acoperit din cadrul categoriei considerate, alocarea se realizează pentru fiecare dintre activele financiare din categoria respectivă, proporţional cu ponderea sumei de acoperit aferente activului financiar considerat, în totalul sumelor de acoperit aferente activelor financiare din cadrul categoriei respective.”

5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - În cazul împrumutătorilor care aplică prevederile prezentului regulament numai pentru o parte dintre credite/plasamente, aceştia vor aplica prevederile art. 19 şi 191 în mod corespunzător.”

6. La anexa nr. 1, secţiunea a IV-a se modifică în ceea ce priveşte denumirile conturilor, care vor avea următorul cuprins:

- la punctul 1:

„292 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

4932 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)”;

- la punctul 2:

„192 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

292 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)

4932 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)”;

- la punctul 3:

„192 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)”.

Art. II. - Prevederile art. 191 se aplică de la data de 1 ianuarie 2014.

Art. III. - La data de 1 ianuarie 2014 următoarele prevederi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, se abrogă:

a) art. 1 alin. (2) lit. c) şi d);

b) art. 2 lit. t); c)art. 19 lit. h); d) art. 22.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 6.


*) Pierdere categoria 2: active financiare reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria .pierdere”, în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare.

**) Pierdere categoria 1: active financiare reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria .pierdere, în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile şi în cazul cărora nu au fost iniţiate proceduri judiciare.