MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 843         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 decembrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

117. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 si pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului

 

1.062. - Hotărâre privind modificarea regimului juridic al unei locuinţe, precum şi pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinţe judeţul Dolj şi a totalului general locuinţe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.579. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

5.364. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi a! ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013

 

5.578. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Ordin privind amortizoarele de capital

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului

 

Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei şi a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ,

luând în considerare Decizia Curţii Constituţionale nr. 397/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 29 octombrie 2013,

întrucât în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a sistemului naţional de învăţământ se impune, de urgenţă, punerea în acord a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Constituţiei,

ţinând cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare şi funcţionare a sistemului naţional de învăţământ predictibil şi funcţionabil,

cunoscând obiectivul încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2014 şi pentru respectarea limitării cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

luând în considerare necesitatea adaptării normelor interne la regulile impuse de Uniunea Europeană, aspect ce presupune inclusiv stabilirea unei terminologii unitare şi clare, se impune menţionarea în mod expres în cuprinsul legii a echivalenţei dintre granturile multianuale şi locurile multianuale acordate instituţiilor de învăţământ superior, pentru programele de licenţă/master şi doctorat,

având în vedere disfuncţionalităţile constatate în modul de organizare şi repartizare a granturilor multianuale, respectiva locurilor multianuale către instituţiile de învăţământ superior, în special pentru programele de studii universitare de doctorat adresate potenţialilor studenţi doctoranzi, situaţie care impune adoptarea unor măsuri organizatorice care să instituie premisele creării unui mediu competiţional deschis, transparent şi accesibil fiecărui candidat, sens în care alocarea acestora pe universităţi va fi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, acordându-se prioritate universităţilor de cercetare avansată şi educaţie,

ţinând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă să intre în vigoare cât mai curând posibil, precum şi pentru a se evita dificultăţile rezultate din succesiunea într-un interval de timp a mai multor reglementari în domeniul educaţiei naţionale, conţinând norme de competenţă, de procedură propriu-zisă,

având în vedere necesitatea asigurării, cu celeritate, pentru Biblioteca Pedagogică Naţională J.C. Petrescu” din Bucureşti a unui sediu care să respecte standardele optime de funcţionare,

reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, efectul ar fi încetarea activităţii Bibliotecii Pedagogice Naţionale J.C. Petrescu” din Bucureşti, ca urmare a imposibilităţii asigurării unui sediu adecvat,

luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor lor de implementare, prin ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a sistemului de învăţământ, dar şi asupra categoriilor de beneficiari, precum şi în utilizarea eficientă a resurselor financiare din sistemul de învăţământ,

având în vedere că învăţământul constituie prioritate naţională,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior. Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.

(2) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu de 11 clase, la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani.”

2. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;

b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-ÎV;

c) învăţământul secundar, care cuprinde:

(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;

(ii) învăţământul secundar superior care poate fi:

- învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;

- învăţământ profesional cu durata de 3 ani;

d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postii ceai.

(2) învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă: ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a - a X-a, si ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a –a XII-a/a XIII-a.

(3) învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor.”

3. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) învăţământul general obligatoriu este format din învăţământul primar, învăţământul secundar inferior şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior.”

4. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Durata studiilor în învăţământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu plan uri le-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi pentru învăţământul liceal cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.”

6. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaţionale care au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor.”

7. La articolul 33, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile învăţământului liceal.

(6) Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puţin un program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului naţional al calificărilor.”

8. La articolul 44, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (91)-f.93), cu următorul cuprins:

„(91) învăţământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competenţelor profesionale. Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin metodologie specifică, elaborată cu consultarea factorilor interesaţi şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(92) Candidaţii proveniţi din învăţământul postliceal de stat admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat pot susţine examenul de certificare a calificării profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite la nivelul centrului de examen, luând în considerare cheltuielile de examen per candidat.

(93) Absolvenţii învăţământului postliceal care susţin şi promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor şi Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.”

9. La articolul 63 alineatul (1), literele c), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c)învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 25;

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 30;

e) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;

f) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;”.

10. La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pe parcursul clasei pregătitoare nu se acordă note sau calificative/

11. La articolul 74, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor absolvenţilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:

a) o probă scrisă la limba şi literatura română;

b) o probă scrisă la limba maternă;

c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;

d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;

e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;

f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.”

12. La articolul 75, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Continuarea studiilor din învăţământul gimnazial în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. Numărul de locuri alocate clasei a IX-a din învăţământul liceal şi profesional este cel puţin egal cu cel al absolvenţilor clasei a VIII-a.”

13. La articolul 76 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.”

14. La articolul 76, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a este elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ au obligaţia de a anunţa public disciplina sau disciplinele la care se susţine proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum şi modul de utilizare a portofoliului educaţional, până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentară de admitere se va susţine la cel mult două discipline.”

15. La articolul 84, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.”

16. La articolul 85, alineatul (2) se modifică şt va avea următorul cuprins:

„(2) Statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează învăţământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenţionare şi criteriile de acordare a subvenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale.”

17. La articolul 102, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învăţământului preşcolar şi al celui obligatoriu, precum şi din alte surse, potrivit legii.”

18. La articolul 104, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (51)-(54), cu următorul cuprins:

„(51) în cazuri excepţionale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor de cost nu asigură plata drepturilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadru! sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat, direcţiile regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie sau pot proceda la repartizarea sumelor rămase nerepartizate, după caz.

(52) Aprobarea redistribuirii/repartizării sumelor potrivit prevederilor alin. (51) se va face numai după verificarea de către inspectoratul şcolar, pe baza raportului de audit/control, a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preşcolar şi după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi. În urma verificării, inspectoratul şcolar stabileşte şi propune direcţiilor regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti sumele ce urmează a fi redistribuite/repartizate suplimentar.

(53) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.

(54) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (51) şi (52), conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preşcolar.”

19. La articolul 105, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanţarea de bază a unităţilor şcolare.”

20. La articolul 105 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

„l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază”

21. La articolul 111, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc alocarea de fonduri, din veniturile proprii ale acestora, ca participare la finanţarea de bază şi ca finanţare complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.”

22. La articolul 112, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) în situaţii temeinic justificate, dreptul de administrare ai Ministerului Educaţiei Naţionale asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare judeţene, casele corpului didactic, centrul naţional de excelenţă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul Naţional al Copiilor, palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare se poate transmite şi altor unităţi/instituţii din sistemul de învăţământ, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin hotărâre a Guvernului.”

23. La articolul 125 alineatul (1), litera b) se abrogă.

24. La articolul 132, alineatul (5) se abrogă.

25. La articolul 136, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 136. - (1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni.”

26. La articolul 160, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 160. - (1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legai constituite. Finanţarea studiilor de doctorat poate fi realizată şi de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract şi metodologia de realizare a finanţării se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale se alocă anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. În metodologia de calcul a finanţării universităţilor se vor avea în vedere costurile pentru programul de studii avansate şi pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu coeficienţi corespunzători pe domenii disciplinare şi profesionale ale doctoratului.

(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universităţi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prioritate vor avea universităţile de cercetare avansată şi educaţie.”

27. La articolul 160, alineatul (4) se abrogă.

28. La articolul 193, alineatele (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Pentru programele de licenţă, master şi doctorat, finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat, din surse publice, se face pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin consultare cu CNFIS şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

…………………………………………………………..

(9) Programele de excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3).”

29. La articolul 193, alineatul (10) se abrogă.

30. La articolul 197, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) universităţilor de stat li se alocă un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională, din bugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale. Fondul de dezvoltare instituţională se adresează celor mai performante instituţii de învăţământ superior din fiecare categorie şi se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaţionale. Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională se elaborează de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

31. La articolul 205, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în timpul anului universitar, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.”

32. La articolul 206, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate de instituţiile de învăţământ superior de stat, se virează la Ministerul Educaţiei Naţionale un cuantum de 5% din încasările în valută.”

33. La articolul 221, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale colaborează în principal cu Consiliul Naţional al Rectorilor şi, după caz, cu autorităţi şi asociaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale reprezentative, federaţii sindicale la nivel de ramură şi federaţii studenţeşti legal constituite la nivel naţional. Reprezentanţii Consiliului Naţional al Rectorilor şi reprezentanţii învăţământului particular sunt parteneri de dialog social.”

34. Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 253. - (1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.

(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

35. La articolul 284, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactica personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din desfăşurarea activităţii didactice avute anterior pensionării, cu acordul consiliului de administraţie, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării.”

36. La articolul 285, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la alin. (1).”

37. La articolul 289, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat se face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din activitatea didactică desfăşurată avute anterior pensionării, cu aprobarea senatului universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării.”

38. La articolul 296, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu din tară sau din Străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul de administraţie.”

39. La articolul 301, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31)., cu următorul cuprins:

„(31) În cazul specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu, invitaţi în calitate de cadre didactice asociate, nu sunt aplicabile prevederile alin. (3) lit. a).”

40. La articolul 361 alineatul (3), literele b), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2015-2016;

c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2015-2016;

d) admiterea Ea liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe Clasa a V-a în anul şcolar 2015-2016.”

Art. II. - În cursul anului 2014, Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior funcţionează legal cu numărul de membri selectaţi în urma concursului organizat în anul 2013, până la ocuparea, în condiţiile legii, a locurilor devenite vacante ca urmare a expirării mandatelor membrilor numiţi provizoriu.

Art. III. - După alineatul (8) al articolului 191 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei! publicată în Monitorul Oficial al României, Partea „l, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) O persoană poate îndeplini calitatea de membru a Consiliului ARACIS pentru două mandate.”

Art. IV. - (1) Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” din Bucureşti se reorganizează în secţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, fără personalitate juridică, denumită Secţia pedagogică „I.C. Petrescu”, ca urmare a fuziunii prin absorbţie de către Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti. Această secţie are ca atribuţii participarea la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigurarea îndrumării metodologice pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti preia, pe bază de protocol de predare-primire, toate drepturile şi obligaţiile Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” din Bucureşti.

(3) Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti preia tot personalul şi numărul de posturi al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „IC. Petrescu” din Bucureşti cu păstrarea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale.

(4) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti.

Art. V. - Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 36, litera a) se abrogă.

2. Anexa nr. 2 c) se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul culturii,

Gigel-Sorinel Ştirbu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 117.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea regimului juridic al unei locuinţe, precum şi pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinţe judeţul Dolj şi a totalului general locuinţe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Se aprobă trecerea locuinţei situate în blocul T1, sc. 3, ap. 8, din Bulevardul Oltenia - Bulevardul Tineretului nr. 1 A, municipiul Craiova, judeţul Dolj, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului.

(2) Se aprobă trecerea locuinţei prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local Craiova.

Art. II. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 26 mai 2009, numărul curent 13.1, totalul locuinţe judeţul Dolj şi totalul general locuinţe se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea construcţiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale construcţiei/imobilului

„13.1

Blocul T1 (Indicativ proiect - bloc B1) Craioviţa Nouă,

Bulevardul Oltenia - Bulevardul Tineretului nr. 1 A,

municipiul Craiova, judeţul Dolj

Aria desfăşurată construită = 5.175,15 m2

Total locuinţe: 88

Valoarea de inventar: 3.584.086,57 lei

 

Total locuinţe judeţul Dolj

Număr de locuinţe 88

 

…………………..

 

 

TOTAL GENERAL LOCUINŢE

2.887”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.062.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. E.N. 13.084/2013,

având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente de referinţă având denumirea comună internaţională Imatinibum, pentru adulţii cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +) recent diagnosticată, la care transplantul de măduvă osoasă nu este considerat un tratament de prima linie, pentru adulţii cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph +)în faza cronică, după eşecul tratamentului cu alfa-interferon sau în faza accelerată, care au obţinut, în condiţiile legii, aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referinţă, preţul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preţ de decontare.”

2. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (5) se abrogă.

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2014. Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.579.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013

 

Luând în considerare Adresa nr. 407 din 18 februarie 2013, înregistrată la Ministerului Educaţiei Naţionale cu nr. 8.180MD din 19 februarie 2013, prin care Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior propune Ministerului Educaţiei Naţionale, spre aprobare, Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013,

în temeiul art. 193 alin. (10), art. 197, art. 219 alin. (2) şi art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instituţiile de învăţământ superior de stat îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.

Art. 3. - Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei şi notifică Ministerului Educaţiei Naţionale pentru eventualele neconcordanţe sesizate.

Art. 4. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior notifică, verifică şi/sau controlează instituţiile de învăţământ superior de stat privind orice neconcordanţe sesizate în datele raportate.

Art. 5. - În anul 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă deschiderile de credite lunare, pe întreg parcursul anului. Prin excepţie, în anul 2013 se pot aproba sume în avans, la cerere, din cele prevăzute în contractul instituţional.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ superior şi Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 29 octombrie 2013.

Nr. 5.364.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013

 

Art. 1. - (1) Sumele stabilite pentru finanţarea de bază şi cea suplimentară bazată pe excelenţă, provenite de la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de învăţământ superior. În contract sunt specificate: numărul de studenţi (echivalenţi unitari) finanţaţi de la bugetul de stat, pe cicluri de studii, şi numărul de granturi doctorale finanţate.

(2) Contractele instituţionale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior (CNFIS).

Art. 2. - (1) Toate fondurile pentru finanţarea de bază şi suplimentară a universităţilor de stat sunt considerate ca venituri proprii.

(2) Veniturile pentru finanţarea de bază şi suplimentară sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior în condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.

Art. 3. - Finanţarea de bază se referă la:

1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic, de cercetare implicat în desfăşurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuţii legale, deplasări interne şi internaţionale;

2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparaţii curente, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii etc;

3. cheltuieli pentru susţinerea proiectelor educaţionale şi de dezvoltare a resursei umane;

4. cheltuieli cu regia instituţiilor de învăţământ superior pentru desfăşurarea unui program de studii.

Art. 4. - (1) în vederea încurajării excelenţei în instituţiile de învăţământ superior, se constituie un fond de finanţare suplimentară a universităţilor în suma, la nivel naţional, de minimum 30% din suma alocată la nivel naţional universităţilor de stat ca finanţare de bază.

(2) Atribuirea fondurilor pentru finanţarea suplimentară are în vedere ierarhizarea programelor de studii, pentru componenta bazată pe excelenţă, precum şi alte criterii referitoare la:

a) finanţarea preferenţială a programelor de studii de master şi doctorat în ştiinţe şi tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulaţie internaţională şi a doctoratelor în cotutelă;

b) creşterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei manageriale;

c) asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel local şi regional.

(3) Rectorii universităţilor de stat, prin contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, alocă fondurile pentru finanţare suplimentară prioritar spre departamentele şi structurile cele mai performante din universitate.

Art. 5. - Sumele atribuite fiecărei universităţi pentru finanţarea de bază, pentru studenţii înmatriculaţi pe baza cifrelor de şcolarizare primite de universitate, într-un program de studii universitare de licenţă, de master sau de doctorat, se alocă proporţional cu numărul de studenţi echivalenţi unitari ai acestora. Numărul de studenţi echivalenţi unitari ai universităţii se determină prin ponderarea numărului fizic de studenţi ai acesteia cu coeficienţi de echivalare şi de cost.

Art. 6. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 5, pentru doctoranzii înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012 pe baza cifrei de şcolarizare aprobate, finanţarea se face prin granturi doctorale. Valoarea acestora este prezentată în anexa nr. 3.

(2) Din fondurile cuprinse în bugetul de stat pentru finanţarea instituţională se constituie, ca o componentă distinctă, un fond care acoperă sumele VGDd, fond ce nu cuprinde bursele studenţilor doctoranzi.

(3) Repartizarea pe universităţi a fondului pentru finanţarea granturilor, pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012, se face prin cumularea valorii sumelor aferente granturilor repartizate acesteia:

 

,

unde:

- VGDdI şi VGDdII sunt valorile granturilor care nu cuprind bursa doctorală pentru anii de studiu I şi II, corespunzătoare domeniului de ierarhizare d, cuprinse în anexa nr. 3;

- GDdI şi GDdII reprezintă numărul de granturi doctorale pentru anii de studiu I şi II finanţate pentru universitatea U, în programe asociate domeniului de ierarhizare d;

- D este numărul total al domeniilor de ierarhizare finanţate. Art. 7. - (1) Procedurile de alocare a fondurilor pentru finanţarea de bază şi pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă pentru studenţii înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă, de master sau de doctorat (cu excepţia doctoranzilor înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012) sunt prezentate în art. 8 şi 9.

(2) Valorile coeficienţilor de echivalare şi de cost pentru anul 2013, stabilite prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.265/2012 pentru finanţarea prin

granturi a studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2012- 2013, sunt cuprinse în anexa nr. 1.

(3) Distribuţia fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi a componentelor finanţării suplimentare din bugetul naţional, precum şi pentru fondul de dezvoltare instituţională este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 8. - Determinarea alocaţiilor bugetare pentru universităţile de stat pentru finanţarea de bază asociată ciclurilor de studii (licenţă, masterat, doctorat anii III şi IV) se face pe baza următoarei proceduri:

1. Se determină fondurile alocate pentru finanţarea de bază (FB) pe anul 2013, asociată ciclurilor de studii (licenţă, masterat, doctorat anii III şi IV):

a) din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se scad următoarele valori: valoarea alocată pentru finanţarea situaţiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanţare, şi valoarea alocată pentru finanţarea granturilor doctorale pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012;

b) din suma rămasă se calculează valoarea fondurilor ce corespund proporţiei prevăzute în anexa nr. 2 pentru FB.

2. Se determină numărul de studenţi echivalenţi unitari din fiecare universitate şi fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat anii III şi IV). Procedura are două etape.

a) în prima etapă se determină, pentru fiecare universitate U şi ciclu de studii r, numărul SEUr,d de studenţi echivalenţi din domeniul de ierarhizare d:

 ,

unde:

- este numărul de studenţi fizici din domeniul de ierarhizare d, la forma de învăţământ fr, asociată ciclului de studii r, înscrişi în universitatea U, raportat la o dată de referinţă stabilită (1 octombrie 2012, pentru repartizarea preliminară, şi 1 ianuarie 2013, pentru repartizarea finală);

- efr este coeficientul de echivalare corespunzător formei de învăţământ fr (vezi tabelul 1 din anexa nr. 1);

- Fr este numărul total al formelor de învăţământ finanţate de la bugetul de stat asociate ciclului de studii r în universităţile din România (vezi tabelul 1 din anexa nr. 1).

b) în a două etapă se determină pentru fiecare universitate U şi fiecare ciclu de studii r numărul de studenţi echivalenţi unitari:

 ,

unde:

- cd este coeficientul de cost corespunzător domeniului de ierarhizare d (vezi tabelul 2 din anexa nr. 1);

- D este numărul total al domeniilor de ierarhizare finanţate (vezi tabelul 2 din anexa nr. 1).

3. Se determină numărul total de studenţi echivalenţi unitari SEU:

 

,

 

unde u e numărul total de universităţi de stat finanţate de la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

4. Se determină alocaţia fbs pe student echivalent unitar:

 

 ,

 

unde:

- FB este valoarea alocaţiei pentru finanţarea de bază;

- SEU reprezintă numărul total de studenţi echivalenţi unitari.

5. Pentru fiecare universitate U şi ciclu de studii r valoarea fondurilor pentru finanţarea de bază se calculează multiplicând alocaţia fbs cu numărul de studenţi echivalenţi unitari ai universităţii înmatriculaţi la programe de studii asociate ciclului r.

 ,

unde:

-  reprezintă numărul total de studenţi echivalenţi unitari ai universităţii U;

- fbs este valoarea alocaţiei corespunzătoare unui student echivalent unitar.

6. Se determină pentru fiecare universitate U alocaţia FBU pentru finanţarea de bază:

 ,

Art. 9. - Determinarea alocaţiilor bugetare pentru universităţile de stat pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă se face pe baza următoarei proceduri:

1. În prima etapă se determină:

a) valoarea alocaţiilor bugetare totale pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă;

b) valoarea alocaţiilor bugetare pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă pentru fiecare domeniu de ierarhizare d;

c) valoarea alocaţiilor bugetare pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă pentru fiecare ciclu de studii r (licenţă, masterat, doctorat anii III şi IV) din fiecare domeniu de ierarhizare d.

În acest sens:

(i) Din suma rămasă după scăderea fondurilor pentru granturi doctorale, din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională, se calculează valoarea fondurilor ce corespund proporţiei prevăzute în anexa nr. 2 pentru FSE.

(ii) Se determină fondurile FSEd alocate pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă FSE pe anul 2013, pentru fiecare domeniu de ierarhizare, după cum urmează:

- Se determină numărul  de studenţi echivalenţi unitari din domeniul de ierarhizare d (cu excepţia doctoranzilor înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012 şi a studenţilor de la formele de învăţământ speciale, menţionate în nota de la tabelul 2 din anexa nr. 1):

 ‘

unde reprezintă numărul de studenţi echivalenţi unitari ai universităţii U în domeniul d, determinaţi după eliminarea categoriilor menţionate.

- Se determină fondurile FSEd considerând din valoarea totală FSE ponderea studenţilor echivalenţi unitari din domeniul de ierarhizare d:

 

 ,

 

(iii) Analog procedurii prin care se determină FSEd se determină suma alocată pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă FSEr,d pentru domeniul d şi ciclul de studii r, considerând din valoarea FSEd ponderea studenţilor echivalenţi unitari din domeniul de ierarhizare d înmatriculaţi la programe de studii asociate ciclului r.

 

 ,

2. În a două etapă se determină valoarea alocaţiilor bugetare per student echivalent unitar ponderat cu indicele de excelenţă pe fiecare domeniu de ierarhizare şi ciclu de studii:

(i) Se determină numărul de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi cu indicele de excelenţă din domeniul de ierarhizare d şi ciclul de studii rai universităţii U:

 ,

 

unde kr este un indice de excelenţă care depinde de clasa în care sunt poziţionate în ierarhie programele de studii oferite de universitatea U în domeniul d şi la ciclul de studii r (licenţă, masterat, doctorat anii de studii II şi III). Valoarea indicilor kr este prezentată în anexa nr. 4.

(ii) Se determină numărul SEUPr,d de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi cu indicele de excelenţă, din domeniul de ierarhizare d şi ciclul de studii r.

 

 ,

 

unde  este numărul de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi ai universităţii U din domeniul de ierarhizare d şi ciclul de studii r (cu excepţia doctoranzilor înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012 şi a studenţilor de la formele de învăţământ speciale, menţionate în nota de la tabelul 2 din anexa nr. 1).

(iii) Se determină din FSE valoarea alocaţiilor bugetare afse,r,d per student echivalent ponderat cu indicele de excelenţă pentru domeniul de ierarhizare d şi ciclul de studii r.

 

 ,

 

unde:

- SEUPr,d este numărul total de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi din domeniul de ierarhizare d şi ciclul de studii r,

- FSEr,d reprezintă valoarea finanţării suplimentare bazate pe excelenţă corespunzătoare domeniului d, pentru ciclul de studii r.

3. În a treia etapă se determină valoarea alocaţiilor bugetare pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă pentru fiecare universitate, pentru fiecare ciclu de studii r şi ca valoare totală:

(i) Pentru fiecare universitate U se determină valoarea alocaţiei suplimentare bazate pe excelenţă în domeniul de ierarhizare d şi ciclul de studii r.

 

 ,

unde:

-  este numărul de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi ai universităţii U din domeniul de ierarhizare d, la ciclul de studii r,

- afse,r,d reprezintă valoarea din FSE a alocaţiei bugetare per student echivalent ponderat cu indicele de excelenţă corespunzător domeniului d şi ciclul de studii r.

(ii) Pentru fiecare universitate U se determină valoarea alocaţiei suplimentare bazate pe excelenţă pentru ciclul de studii r.

 

 ,

 

unde este valoarea alocaţiei suplimentare bazate pe excelenţă pentru universitatea U din domeniul de ierarhizare d, pentru ciclul de studii r.

(iii) Pentru fiecare universitate se determină valoarea totală a alocaţiilor bugetare pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă:

 

 ,

 

unde  este valoarea alocaţiei suplimentare bazate pe excelenţă pentru universitatea U pentru ciclul de studii r.

Art. 10. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Valorile coeficienţilor de echivalare şi de cost pentru anul 2013, conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.265/2012 pentru finanţarea prin granturi a studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013

 

Tabelul 1: Lista formelor de învăţământ cu coeficienţii de echivalare corespunzători folosiţi pentru finanţarea studenţilor înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă sau de master şi a doctoranzilor înmatriculaţi anterior anului universitar 2011/2012

 

Nr. crt.

Ciclul şi forma de învăţământ

Coeficient de echivalare

I. Studii universitare de licenţă

1.

Studii în limba română1)

1,00

2.

Studii în limba maghiară - ca limbă maternă

2,00

3.

Studii în limba germană - ca limbă maternă

2,50

4.1.

Studii integrai în limbi de mare circulaţie internaţională2)

1,50

4.2.

Studii desfăşurate parţial în limbi de mare circulaţie internaţională şi în limba română

1,25

5.1.

Studii integral în limbi de circulaţie restrânsă

2,00

5.2.

Studii desfăşurate parţial în limbi de circulaţie restrânsă şi în limba română

1,50

6.

Studii desfăşurate în cadrul extensiilor universitare - în afara ţării

2,50

7.

Studii universitare cu frecvenţă redusă

0,25

8.

Studii universitare - învăţământ seral

0,80

II. Studii universitare de masterat3)

9.

Studii de masterat în limba română1)

2,00

10.

Studii de masterat în limbi de circulaţie internaţională

3,00

11.

Studii de masterat desfăşurate în cadrul extensiilor universitare - în afara ţării

3,00

12.

Studii de masterat în limbile minorităţilor naţionale4)

3,00

III. Studii universitare de doctorat

12.8

Studii universitare de doctorat cu frecvenţă (cu excepţia domeniilor tehnic, agronomic, ştiinţe*) şi medicină)

3,00

12.b

Studii universitare de doctorat cu frecvenţă (în domeniile tehnic, agronomic, ştiinţe şi medicină)

4,00

IV. Alte forme de pregătire

13.

Stagiu de rezidenţiat

1,20

14.

Pregătire preliminară pentru studenţi străini (an pregătitor)

1,25

15.

Activităţi asociate acordării gradelor didactice în învăţământul preuniversitar

0,40

16.

Pregătire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic)

0,16


*) Informatică, geografie, geologie, fizică, matematică, chimie, biologie.

1) Coeficientul se aplică şi studenţilor înscrişi la forma „Studii desfăşurate în afara localităţii de rezidenţă a universităţii” de la ciclul universitar de licenţă.

2) Pentru domeniul medicină, studiile în limbi modeme, pentru ultimii 3 ani (clinici), care se desfăşoară în limba română, se utilizează coeficientul de echivalare de la studii în limba română.

3) La forma de masterat de un an şi jumătate, pentru anul 2 cu un semestru se consideră coeficientul de echivalare corespunzător numai pentru un semestru.

4) Coeficientul se aplică studenţilor înscrişi la .Studii de masterat în limba germană (limbă maternă)” şi .Studii de masterat în limba maghiară (limbă maternă)” de la ciclul universitar de masterat.

 

Tabelul 2: Lista domeniilor de ierarhizare cu coeficienţii de cost corespunzători folosiţi pentru finanţarea studenţilor înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă sau de master şi a doctoranzilor înmatriculaţi anterior anului universitar 2011/2012

 

Domeniul fundamental de ierarhizare

(DFI)

Domeniul de ierarhizare (DII)

Coeficient de cost

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică

1,65

 

Informatică

1,65

 

Fizică

1,90

 

Chimie

1,90

 

Geografie

1,65

 

Geologie

1,65

 

Ştiinţe ale mediului

1,65

Ştiinţe inginereşti

Inginerie civilă şi instalaţii

175

 

Inginerie electrică şi energetică

1,75

 

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

1,75

 

Inginerie geologică, Inginerie geodezică

1,75

 

Inginerie chimică

1,90

 

Mine, petrol şi gaze

1,75

 

Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi

1,75

 

Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie forestieră

1,75

 

Biotehnologii

1,75

 

Ingineria produselor alimentare

1J5

 

Zootehnie

1,75

 

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

1,75

 

Inginerie mecanică

1,75

 

Inginerie industrială

1,75

 

Mecatronică şi robotică

1,75

 

Ingineria materialelor

1,75

 

Ingineria mediului

1,75

 

Inginerie şi management

1,75

 

Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii

1,75

Ştiinţe biologice şi biomedicale

Biologie

1,90

 

Biochimie

1,90

 

Medicină

2,25

 

Medicină veterinară

2,25

 

Medicină dentară

2,25

 

Farmacie

2,25

Ştiinţe sociale

Drept

1,00

 

Ştiinţe administrative

1,00

 

Ştiinţe ale comunicării

1,00

 

Asistenţă socială

1,00

 

Sociologie

1,00

 

Ştiinţe politice

1,00

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

1,00

 

Administrarea afacerilor

1,00

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică

1,65

 

Contabilitate

1,00

 

Economie

1,00

 

Finanţe

1,00

 

Management

1,00

 

Marketing

1,00

 

Relaţii economice internaţionale

1,00

 

Educaţie fizică şi sport

1,86

 

Psihologie

1,00

 

Ştiinţe ale educaţiei

1,00

Ştiinţe umaniste si arte

Filologie

1,00

 

Filosofie

1,00

 

Istorie

1,00

 

Teologie

1,00

 

Studii culturale

1,00

 

Arhitectură şi urbanism

2,50

 

Arte vizuale (Istoria şi teoria artei)

3,00

 

Artele spectacolului (Teatru/Film)

5,37/7,50

 

Muzică (Interpretare muzicală)/Muzică (pedagogie muzicală)

5,37/3,00

 

NOTA:

Toţi studenţii/participanţii din toate universităţile de stat din România, aflaţi la formele de învăţământ speciale (Pregătire preliminară pentru studenţi străini, Pregătire psihopedagogică suplimentară, Activităţi asociate acordării gradelor didactice în învăţământul preuniversitar), sunt luaţi în considerare cu valoarea 1 (unu) a coeficientului de cost.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Distribuţia fondurilor pentru finanţarea instituţională a universităţilor din bugetul naţional pentru anul 2013

 

Din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se repartizează 2% pentru finanţarea situaţiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanţare, şi se alocă, pentru finanţarea granturilor doctorale pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012, o sumă calculată conform anexei nr. 3 la metodologie. Suma rămasă se distribuie după cum urmează:

a) finanţarea de bază (FB): 73,5%;

b) finanţarea suplimentară (FS): 25,50%, din care:

1. finanţare suplimentară bază pe excelenţă (FSE): 25%;

2. finanţarea preferenţială a programelor de studii de master şi doctorat în ştiinţe şi tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulaţie internaţională şi a doctoratelor în cotutelă (FSEP): 0,00%;

3. creşterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei manageriale (FSCM): 0,00%;

4. asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel local şi regional (FSL): 0,50%;

c) dezvoltare instituţională: 1,00%.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Finanţarea prin granturi a studenţilor doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul 2011

Fundamentarea grantului anual pentru doctorat

 

Nr. crt.

Categorii cheltuieli

Domeniul de finanţare

Corelaţia cu art. 160 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

 

D1

D2

D3,D4

 

1.

Bursa studentului doctorand an I/an II

9,504/ 10,224

9,504/ 10,224

9,504/ 10,224

Cuantumul bursei individuale

2.

Salarizarea conducătorului de doctorat

8,000

8,000

8,000

Costurile pentru programul de studii avansate

3.

Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare

1,500

1,500

1,500

 

4.

Program de pregătire bazat pe studii avansate

2,500

2,500

2,500

 

5.

Program de pregătire suplimentar

1,000

1,000

1,000

 

6.

Fonduri pentru cercetare

4,000

6,400

9,600

Costurile pentru programul de cercetare

7.

Regia şcolii doctorale - 20%

5,301/ 5,445

5,781/ 5,925

6,421/ 6,565

 

TOTAL (lei)

31,805/ 32,669

34,685/ 35,549

38,525/ 39,389

Corelaţia cu art. 160 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Explicaţie pentru modul de calcul:

Bursa studentului doctorand este . 792 lei/lună pentru anul I de studii (pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul universitar 2012/2013) şi de 852 lei/lună pentru anul II de studii (pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul universitar 2011/2012), valori stabilite prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.265/2012 pentru finanţarea prin granturi a studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013.

Conducătorului de doctorat i se alocă 14 ore fizice/lună pentru fiecare doctorand = 170 ore/an = 8.000 lei/an salariu brut.

Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare = 1.500 lei/an salariu brut (500 lei/an pentru fiecare membru).

Program de pregătire studii avansate = 14 săptămâni x 6 ore fizice (15 ore convenţionale)/săptămână = 1 normă didactică de profesor (formaţie de 6 doctoranzi), circa 2.500 lei/student/an (costurile sunt distribuite egal pentru cei 3 ani de studiu).

Program de pregătire suplimentar = 40% din valoarea celui normal.

Fonduri pentru cercetare:

1. pentru domeniul de finanţare D1 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 4.000 lei;

2. pentru domeniul de finanţare D2 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 6.400 lei (ajustare cu un coeficient de 1,6);

3. pentru domeniile de finanţare D3 şi D4 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 9.600 lei (ajustare cu un coeficient de 2,4).

În domeniul de finanţare D1 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de ierarhizare: Drept; Ştiinţe administrative; Ştiinţe ale comunicării; Sociologie; Asistenţă socială; Ştiinţe politice; Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; Economie; Administrarea afacerilor; Finanţe; Cibernetică, statistică şi informatică economică; Contabilitate; Relaţii economice internaţionale; Management; Marketing; Psihologie; Ştiinţe ale educaţiei; Filologie; Filosofie; Istorie; Teologie; Studii culturale.

În domeniul de finanţare D2 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de ierarhizare: Inginerie civilă şi instalaţii; Inginerie electronică şi telecomunicaţii; Inginerie geologică; Inginerie geodezică; Mine, petrol şi gaze; Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi; Zootehnie; Biotehnologii; Ingineria produselor alimentare; Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie forestieră; Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Mecatronică şi robotică; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Inginerie şi management; Inginerie genistică; Inginerie de armament, rachete şi muniţii; Inginerie electrică şi energetică; Educaţie fizică şi sport; Biologie; Biochimie; Matematică; Informatică; Chimie; Inginerie chimică, Geologie; Geografie; Ştiinţe ale mediului; Fizică.

În domeniul de finanţare D3 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de ierarhizare: Medicină; Medicină veterinară; Medicină dentară; Farmacie; Arhitectură şi urbanism.

În domeniul de finanţare D4 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de ierarhizare: Arte vizuale; Istoria şi teoria artei; Artele spectacolului; Muzică.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Valoarea Indicilor de excelenţă kr în funcţie de poziţionarea în Ierarhie a programelor de studii şi de ciclul de studii pentru anul 2013

 

 

 

Poziţionarea în ierarhie a programelor de studii

 

 

E

D

C

B

A

Ciclul de studii

Licenţă

0

1

1,5

2

2,5

 

Masterat

0

0

1

2

4

 

Doctorat

0

0

0

1

5

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

 

În conformitate cu prevederea expresă din Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, care se referă la faptul că în cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, inclusiv pentru extensiuni universitare,

luând în considerare Nota nr. 090/DGIS din 4 noiembrie 2013 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare, în cadrul cifrei totale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, aprobată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.364/2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul locurilor disponibile de la ciclul de studii universitare de licenţă şi de la ciclul de studii universitare master la ciclul de studii universitare de doctorat, după cum urmează:

a) 700 de locuri de la ciclul de studii universitare de licenţă se transformă în 107 locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat;

b) 370 de locuri de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 114 locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat.

(2) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2013.

Nr. 5.578.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind amortizoarele de capital

 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101, 1261 şi ale art. 384 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255-290, 664, 665, art. 666 alin. (2) şi ale art. 682 alin. (1) şi (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară nr. 1/2013 privind amortizoarele de capital,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea determinării nivelului fondurilor proprii, instituţiile de credit, persoane juridice române, precum şi sucursalele instituţiilor de credit din state terţe, trebuie să aibă în vedere că, de la data de 1 ianuarie 2014:

a) amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital nu se aplică;

b) nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic este 0%.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 7.