MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 845         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

145. - Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

146. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

1.157. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate

 

1.164. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

1.165. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.129. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

 

485. - Ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

119. - Ordin privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.048. - Ordin privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 1.154/2013;

 - Decretul nr. 1.164/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe. str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei prin Hotărârea Guvernului nr. 2.443/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru unele activităţi specifice administraţiei publice locale.

(2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Poziţia nr. 28 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»„ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 145.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobil

Persoana juridică ui la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sfântu Gheorghe,

str. Kossuth Lajos nr. 10,

judeţul Covasna

Statul român, Regia Autonomă „Administraţia

Patrimoniului Protocolului de Stat”

Statul român, Secretariatul a de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

C.F. nr. 23.502 Sfântu Gheorghe: A1; 800/3/2, 797/2, 803/1, curte şi grădină, în suprafaţă totală de 1.006 mp;

C.F. nr. 23.502-C1-U1 Sfântu Gheorghe de la A1 nr. top. 803/3/2/IX BD/XVIII C.797/2/IX BD/XVIII C, 803/1/IX BD/XVIII C, spaţiu administrativ compus la parter din: 5 birouri; sală operativă; sală depuneri; 2 grupuri sanitare; hol cu scară; casa scării; 3 depozite; 2 coridoare; 4 case, tezaure descărcare valori; tablou electric; windfang; cabină portari; terasă acoperită; rampă acces; etajul - compus din: 15 birouri; hol; 3 depozite; 2 coridoare; 2 grupuri sanitare; sala de şedinţă; magazie; cameră acumulatori şi tampon, cu suprafaţă utilă totală de 1.311 mp, cu cota de participare la părţile de uz comune în 384/1006 parte. Părţile de uz comune generale sunt: terenul, fundaţiile, structura de rezistenţă, şarpanta, învelitoarea şi coloanele principale ale instalaţiilor.

Părţile de uz speciale sunt pentru scara BD: hol acces, casa scării, ascensorul, uscătoria, subsol tehnic, podul, iar pentru scara C: hol de acces, casa scării, ascensorul, uscătoria, podul, camerele pentru evacuarea gunoiului de la fiecare nivel, subsol tehnic, podul.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

alo imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şt Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sfântu Gheorghe,

str. Kossuth Lajos nr. 10,

judeţul Covasna

Statul român, din administrarea Secretariatului de Stat

pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şt Harghitei

Municipiul Sfântu Gheorghe si în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

C.F. nr. 23.502 Sfântu Gheorghe: A1: 800/3/2, 797/2, 803/1, curte si grădină, în suprafaţă totală de 1.006 mp;

C.F. nr. 23.502-C1-U1 Sfântu Gheorghe de la A1 nr. top. 803/3/2/IX BD/XVIII C.797/2/IX BD/XVIII C, 803/1/IX

BD/XVIII C, spaţiu administrativ compus la parter din: 5 birouri, sală operativă; sală depuneri; 2 grupuri sanitare; hol cu scară; casa scării; 3 depozite: 2 coridoare; 4 case, tezaure descărcare valori; tablou electric; windfang; cabină portari; terasă acoperită; rampă acces; etajul - compus din: 15 birouri; hol; 3 depozite; 2 coridoare; 2 grupuri sanitare; sală de şedinţă; magazie; cameră acumulatori şi tampon, cu suprafaţă utilă totală de 1.311 mp, cu cota de participare la părţile de uz comune în 384/1006 parte.

Părţile de uz comune generale sunt: terenul, fundaţiile, structura de rezistenţă, şarpanta, învelitoarea şi coloanele principale ale instalaţiilor.

Părţile de uz speciale sunt pentru scara BD: hol acces, casa scării, ascensorul, uscătoria, subsol tehnic, podul, iar pentru scara C: hol de acces, casa scării, ascensorul, uscătoria, podul, camerele pentru evacuarea gunoiului de la fiecare nivel, subsol tehnic, podul.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările

şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 2, judeţul Covasna,, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniu! public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 38 din 4 martie 2013.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 146.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI

care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sfântu Gheorghe,

str. Godri Ferenc nr. 2,

judeţul Covasna

CUI 4404605

Municipiul Sfântu Gheorghe, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

 

Statul român, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia

Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

Cf. nr. 23074-C1-U4 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5814): nr. top 144/1/1/XXXVII, sediu Asirom având parter, windfang, hol, acces, depozit, casa scării, la etajul I secretariat, casierie, cabinet director, arhivă, birouri agenţi asigurare calculatoare, birouri daune, depozit, WC femei, WC bărbaţi, culoar, birou de contabilitate, birou asigurări, hol, debara, în suprafaţă utilă de 281 mp, cu cotele de părţi comune de 43/546 parte

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia industriei naţionale de securitate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează.

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.157.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit prevederilor legale în vigoare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologic „Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (3) al articolului 4 al Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 7 iunie 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Costurile estimate pentru realizarea acţiunilor prevăzute în cap. V din anexă se pot realoca la solicitarea INCDMI Cantacuzino, prin ordin al ministrului sănătăţii.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.164.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2014, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2.492 lei.

(3) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, pentru anul 2014, sunt prevăzute în anexa nr. 2,”

2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2014, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 306 lei,

(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2014, sunt prevăzute în anexa nr. 5.”

3. Anexa nr. 2 „Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2013” se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, denumită „Anexa nr. 2 - Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2014”.

4. Anexa nr. 5 „Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2013” se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, denumită „Anexa nr. 5 - Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2014”.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.165.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, Indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2014

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Număr mediu de elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

- lei -

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

(pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

- lei -

 

 

 

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

învăţământ preşcolar cu program normal

Zi

20

18

1653

1807

1653

1807

2

învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

Zi

20

20

3031

3031

3031

3031

3

învăţământ primar

Zi

24

18

1902

2266

2326

2689

3.1

învăţământ primar - integrat*

Zi

 

 

3233

3233

3656

3656

4

învăţământ primar „step-by-step”

Zi

24

24

3031

3031

3454

3454

5

învăţământ primar „A două şansă”

-

15

12

1466

1765

1889

2188

6

învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)

Zi

24

20

2393

2861

2762

3230

7

învăţământ primar cu specializarea muzică

Zi

24

24

4237

4237

4486

4486

7.1

învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

Zi

 

 

2086

2086

2086

2086

8

învăţământ gimnazial

Zi

25

20

2492

2866

2849

3223

8.1

învăţământ gimnazial - integrat*

Zi

 

 

4237

4237

4593

4593

9

învăţământ gimnazial „A două şansă”

-

18

15

1660

1994

2017

2350

10

învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)

Zi

25

20

2991

3415

3315

3738

10.1

învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

Zi

 

 

499

499

499

499

11

învăţământ gimnazial cu specializarea muzică

Zi

25

25

5234

5234

5483

5483

11.1

învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

Zi

 

 

2492

2492

2492

2492

12

învăţământ gimnazial

Fr

25

22

1010

1197

1366

1553

13

învăţământ liceal teoretic

Zi

28

28

2492

2492

2792

2792

14

învăţământ liceal teoretic

Seral

28

28

1847

1847

2146

2146

15

învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

Zi

28

28

2577

2577

2876

2876

16

învăţământ liceal tehnologic

Seral

28

28

2009

2009

2308

2308

17

învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coreografie, teatru, arhitectură şi sportiv

Zi

28

28

3290

3290

3589

3589

18

învăţământ liceal cu specializarea muzică

Zi

28

28

6978

6978

7277

7277

19

învăţământ liceal

Fr

28

28

972

972

1271

1271

20

învăţământ profesional (inclusiv an de completare)

Zi

28

28

2729

2729

2978

2978

21

învăţământ postliceal/maiştri

Zi

28

28

2729

2729

2729

2729

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

 

 

 

987

987

987

987


* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în şcoala de masă.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, pentru anul 2014

 

 

 

- lei -

Criteriul 1:

Praguri numerica

Criteriul 2:

Tipuri de unităţi

Criteriul 3:

Mediu urban/rural

Cost standard per elev/preşcolar/an, conform zonei de temperatură

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

1-300

Grădiniţă

Urban

328

332

338

348

358

368

 

 

Rural

282

285

290

299

307

316

 

Şcoală gimnazială

Urban

315

318

324

334

343

352

 

 

Rural

269

271

277

285

293

301

 

Liceu tehnologic

Urban

324

328

334

344

353

363

 

 

Rural

278

281

286

295

303

311

 

Liceu

Urban

349

352

359

370

380

391

 

 

Rural

303

306

312

321

330

339

 

Colegiu

Urban

357

361

368

379

389

400

 

 

Rural

311

314

320

330

339

348

 

Şcoală postliceală

Urban

245

248

252

260

267

274

 

 

Rural

199

201

205

211

217

223

 

Şcoală profesională

Urban

301

304

310

319

328

337

 

 

Rural

255

257

262

270

278

2S5

301-800

Grădiniţă

Urban

330

333

340

350

359

369

 

 

Rural

284

286

292

301

309

318

 

Şcoală gimnazială

Urban

316

319

326

335

345

354

 

 

Rural

270

273

278

286

294

3C2

 

Liceu tehnologic

Urban

328

329

336

345

355

365

 

 

Rural

280

282

288

296

305

313

 

Liceu

Urban

350

354

361

371

382

362

 

 

Rural

304

307

313

323

332

341

 

Colegiu

Urban

359

362

370

380

391

4C2

 

 

Rural

313

316

322

331

341

350

 

Şcoală postliceală

Urban

247

249

254

261

269

276

 

 

Rural

201

203

206

212

218

224

 

Şcoală profesională

Urban

303

306

312

321

330

329

 

 

Rural

256

259

264

272

279

287

peste 800

Grădiniţă

Urban

333

336

343

353

363

373

 

 

Rural

287

290

296

304

313

321

 

Şcoală gimnazială

Urban

320

323

329

339

348

358

 

 

Rural

274

276

282

290

298

3C6

 

Liceu tehnologic

Urban

329

333

339

349

359

369

 

 

Rural

283

286

292

300

308

317

 

Liceu

Urban

354

357

364

375

386

3S6

 

 

Rural

308

311

317

326

335

345

 

Colegiu

Urban

362

366

373

384

395

4C6

 

 

Rural

316

319

326

335

344

354

 

Şcoală postliceală

Urban

250

253

258

265

273

2fi0

 

 

Rural

204

206

210

216

222

228

 

Scoată profesională

Urban

306

309

315

324

333

343

 

 

Rural

260

262

268

275 | 283

291

 

Zone de temperatură:

Zona 1 - - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3- - Argeş, Bihor, Buzău, laşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5 - - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile ari. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 ianuarie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării subofiţerului nominalizat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. M.129.


*) Anexa nu se publică, fiind informaţie clasificată.

GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA ŞI INVESTIŢII STRĂINE

 

ORDIN

privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă

autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului

de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

În temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. II lit. k) şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru proiecte de Infrastructură de Interes naţional si Investiţii străine emite următorul ordin:

Art. 1. - Circulaţia vehiculelor rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se restricţionează pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, în zilele, perioadele din an şi intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;

b) riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/reşedinţa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localităţile pentru care singura cale de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional se află pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Semnalizarea rutieră a restricţiei prevăzute la art. 1, precum şi semnalizarea rutieră de orientare a participanţilor la trafic se realizează prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R. - SA.

(2) C.N.A.D.N.R. - S.A. va aduce la cunoştinţa participanţilor la trafic introducerea restricţiei prevăzute la alin. (1), precum şi principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

Art. 4. - Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, înmatriculate în România sau în alte state, precum şi a celor înregistrate la autorităţile locale, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, circulaţia vehiculelor este permisă pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, de luni până duminică inclusiv, în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1, în baza autorizaţiei nominale de circulaţie, eliberată pentru fiecare vehicul, de către C.N.A.D.N.R - S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr.2.

(2) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (1), autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează doar pentru sectorul restricţionat pe care se află punctul de origine/destinaţie sau de încărcare/descărcare, fiind interzisă tranzitarea restului sectorului restricţionat.

(3) Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul şi în condiţiile înscrise în aceasta. Autorizaţia nominală de circulaţie nu este transmisibilă.

(4) Autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

(5) Autorizaţia nominală de circulaţie se personalizează cu:

a) numărul autorizaţiei;

b) deţinătorul sau utilizatorul, aşa cum sunt menţionaţi în certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

c) numărul de înmatriculare sau înregistrare ai autovehiculului;

d) sectorul restricţionat pentru care este emisă autorizaţia nominală de circulaţie;

e) perioada de valabilitate a autorizaţiei nominale de circulaţie.

(6) Autorizaţia nominală de circulaţie se păstrează, în original, la bordul vehiculului şi se prezintă la controlul organelor abilitate.

(7) în cazul pierderii, furtului, deteriorării, schimbării numărului de înmatriculare sau schimbării deţinătorului/ utilizatorului vehiculului pentru care a fost eliberată, autorizaţia nominală de circulaţie se consideră nulă. În acest caz, deţinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii, în condiţiile prezentului ordin.

(8) Autorizaţia nominală de circulaţie este valabilă numai însoţită de documente care atesta că punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie se află pe sectorul de drum restricţionat.

Art. 6. - Autorizaţiile nominale de circulaţie prevăzute la art. 5 alin. (1) se eliberează având în vedere următoarele condiţii:

a) nu există trasee alternative pentru accesul la punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie al transportului;

b) sectorul de drum pentru care se emite autorizaţia trebuie să fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN1 cu un alt drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers;

c) în cazul în care există mai multe puncte de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, autorizaţia se poate elibera pentru un sector care să includă toate aceste puncte sau pentru întregul sector restricţionat.

Art. 7. - Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele:

a) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne;

c) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile de ambulanţă;

d) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;

f) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;

g) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

h) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către C.N.A.D.N.R. - S.A. şi de către subunităţile sale;

i) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control;

j) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional;

k) utilaje specializate sau adaptate pentru deszăpezire;

l) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani;

m) care efectuează transporturi funerare;

n) care efectuează transportul de echipamente, medicamente şi alte asemenea de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

o) destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea;

p) care efectuează transporturi poştale;

q) specializate destinate prin construcţie salubrizării;

r) care efectuează transporturi de mărfuri în trafic internaţional, aparţinând operatorilor de transport români sau străini, cu puncte de încărcare/descărcare sau care efectuează controlul vamal pe unul dintre sectoarele restricţionate;

s) care posedă autorizaţie nominală de circulaţie, eliberată conform art. 5.

Art. 8. - Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) şi i) pot circula pe sectoarele restricţionate dacă au însemnele specifice instituţiilor de care aparţin sau documentele vehiculului ori documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.

Art. 9. - Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. j), k), n), o), p) şi q) pot circula pe sectoarele restricţionate dacă prin construcţie sau datorită utilajelor anexe montate pe ele se încadrează în una dintre categoriile exceptate ori documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.

Art. 10. - (1) Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. I) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat pe care se află domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comerţului, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricţionate.

(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul „Conform cu originalul”, în cazul persoanelor juridice.

Art. 11. - Transporturile prevăzute la art. 7 lit. r) se pot efectua doar pe sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau pe care se efectuează controlul vamal, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricţionate, făcând dovada astfel:

a) pentru circulaţia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport;

b) pentru circulaţia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza C.M.R.;

c) pentru circulaţia fără încărcătură, după descărcare - în baza C.M.R.

Art. 12. - (1) Vehiculele prevăzute la art. 7 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricţionate.

(2) Dovada privind încadrarea în una dintre categoriile exceptate se face cu:

a) pentru circulaţia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza documentelor de însoţire a mărfii;

b) pentru circulaţia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii/contractului de transport;

c) pentru circulaţia fără încărcătură, după descărcare - în baza documentelor de însoţire a mărfurilor, în copie/contractului de transport;

d) alte documente justificative (ordin de serviciu, foaie de parcurs etc.);

e) autorizaţia nominală de circulaţie eliberată conform art. 5, în cazul circulaţiei pe DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov.

Art. 13. - (1) Accesul vehiculelor este permis în baza autorizaţiilor nominale de circulaţie emise conform art. 5 doar pe sectorul cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN 1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers, chiar dacă autorizaţia nominală de circulaţie a fost emisă si pentru alte sectoare ale DN 1.

(2) Dovada privind punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie se face conform prevederilor art. 12.

Art. 14. - Autorizaţiile prevăzute la art. 5 se eliberează cu titlu gratuit.

Art. 15. - Nerespectarea restricţiilor instituite conform prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.

 

p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Elena Petraşcu,

secretar general

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 485.

 

ANEXA Nr.1

 

Perioadele din an şi intervalele orare în care se aplică restricţia de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN 1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 

Nr. crt.

Indicativ drum

Traseu

Zilele şi intervale orare restricţionate

 

 

 

Perioada din an

luni-joi

vineri

sâmbătă-duminică

1.

DN1

DN1, km 17 + 900 (limita oraş Otopeni) - Ploieşti (int. DN 1 cu DN1A)

1 ianuarie-31 decembrie

6,00-22,00

0,00-24,00

0,00-24,00

2.

 

Ploieşti (int. DN 1 cu DN 1B) - Braşov (int. DN 1 cu DN 1A)

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

de eliberare a autorizaţiei nominale de circulaţie pentru sectoarele DN 1 (E60) prevăzute în anexa nr. 1 la ordin

 

1. Eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

2. Cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate privind:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) numărul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului;

c) punctul de încărcare/descărcare sau originea/destinaţia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restricţionat;

d) perioada de valabilitate solicitată;

e) numărul contractului, comenzii de transport etc, în baza căruia/căreia se efectuează transportul şi denumirea beneficiarului;

f) tipul transportului sau activitatea desfăşurată, în căzui transporturilor efectuate în interes propriu sau în căzui vehiculelor destinate prin construcţie executării unor lucrări;

g) solicitantul poate furniza şi alte informaţii relevante privind necesitatea circulaţiei pe sectoarele restricţionate.

3. Modelul cererii privind eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se afişează pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România - S.A. (CMA.D.N.R. - SA.),

4. Analiza solicitărilor:

a) analiza cererilor de eliberare a autorizaţiilor nominale de circulaţie se realizează de către o comisie formată din reprezentanţi ai C.N.A.D.N.R. - S.A.;

b) comisia se întruneşte săptămânal.

5. Concluziile comisiei privind analiza cererilor pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de circulaţie se consemnează într-un proces-verbal.

6. Condiţii pentru acordarea autorizaţiei nominale de circulaţie:

a) punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului se află situat pe sectorul restricţionat;

b) nu există trasee alternative pentru acces la punctul de încărcare/descărcare sau de origine/destinaţie al transportului;

c)în cazul transporturilor desfăşurate cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise în circulaţie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;

d) în funcţie de situarea punctului de încărcare/descărcare sau originea/destinaţia transportului, autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează având în vedere următoarele condiţii: (i) sectorul de drum pentru care se emite autorizaţia trebuie să fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersecţia cea mai apropiată de punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie a DN 1 cu un drum naţional şi punctul de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, pe direcţia de mers; (ii) în cazul în care există mai multe puncte de încărcare/descărcare sau origine/destinaţie, autorizaţia se poate elibera pentru un sector care să includă toate aceste puncte sau pentru întreg sectorul restricţionat;

e) autorizaţia nominală de circulaţie se eliberează pentru următoarele perioade;

(i) maximum 3 luni - în cazul în care în momentul solicitării, pentru vehiculul respectiv, nu există rovinietă valabilă sau valabilitatea este mai mică decât perioada solicitată, autorizaţia se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de 3 luni;

(ii) perioada solicitată - în cazul în care solicitantul deţine rovinietă a cărei valabilitate depăşeşte 3 luni de la data solicitării, autorizaţia se eliberează pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de durata de valabilitate a rovinietei;

f) termenul de valabilitate al autorizaţiei decurge, cel mai devreme, din ziua următoare zilei eliberării.

7. Comisia verifică existenţa şi termenul de valabilitate al rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei.

8. Comisia are dreptul:

a) de a nu elibera autorizaţie nominală de circulaţie în cazul în care constată că există trasee alternative pentru desfăşurarea transportului, indiferent de categoria şi administratorii drumurilor ce fac parte din traseele alternative;

b) de a nu elibera autorizaţie nominală de circulaţie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate;

c) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autorizaţiei nominale de circulaţie, prin solicitarea unor documente suplimentare. În cazul în care comisia constată neconcordanţe între cerere şi documentele suplimentare, nu va elibera autorizaţia până la rezolvarea problemelor constatate.

9. În cazul acordării autorizaţiei, aceasta se completează şi se semnează conform competenţelor.

10. În cazul în care nu se acorda autorizaţia, documentaţia nu se restituie solicitantului.

11. Lista cuprinzând solicitanţii şi numerele de înmatriculare ale vehiculelor pentru care nu au fost acordate autorizaţii nominale de circulaţie se publică pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A, în termen de 3 zile de la data desfăşurării lucrărilor comisiei.

12. În cazul în care nu se acordă autorizaţia, solicitantul poate contesta, în scris, decizia comisiei, în termen de 15 zile de la data comunicării.

13. Autorizaţiile neridicate în termen de 3 luni de la data desfăşurării lucrărilor comisiei se anulează.

14. C.N.A.D.N.R. - S.A. ţine evidenţa autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate.

15. Lista autorizaţiilor nominale de circulaţie eliberate este publică şi se afişează pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A.

16. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deţinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, deţinătorul are obligaţia de a anunţa în scris C.N.A.D.N.R. - S.A., în vederea anulării acesteia. Eliberarea unei noi autorizaţii nominale de circulaţie se efectuează conform metodologiei existente.

17. Documentaţiile se arhivează o perioadă de un an la sediul C.NAD.N.R. - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 72 alin. (1) şi art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 11,12,14, 15 şi 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contribuţia pentru cogenerarea de malta eficienţă, la valoarea de 0,01838 lei/kWh, exclusiv TVA.

Art.2. - (1) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României şi furnizorii care exportă energie electrică facturează contribuţia prevăzută la ari. 1 consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare/vânzare-cumpărare pentru energia electrică.

(2) în înţelesul prezentului ordin, prin sintagma „furnizorii clienţilor de pe teritoriul României şi furnizorii care exportă energie electrică” sunt desemnaţi:

a) furnizorii de energie electrică;

b) producătorii cu drept de furnizare;

c) producătorii care exportă energie electrică în calitate de furnizor;

d) furnizorii/producătorii care îşi alimentează propriile locuri de consum (autofurnizare);

e) furnizorii/producătorii care exportă energie electrică în cadrul aceleiaşi companii.

(3) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României şi furnizorii care exportă energie electrică facturează contribuţia prevăzută la art. 1 pentru energia electrică activă livrată rezultată din:

a) cumularea, pe perioada de facturare prevăzută în contracte, a notificărilor zilnice transmise la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA., corectate, dacă este cazul, conform procedurilor operaţionale ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA;

b) facturile de avans, de estimat, de regularizare emise conform contractelor de furnizare/vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate între părţi.

(4) Furnizorii/producătorii care îşi alimentează propriile locuri de consum fără a emite facturi aplică lunar contribuţia prevăzută la art. 1 la consumul propriu.

Art. 3. - (1) Aplicarea contribuţiei prevăzute la art. 1 în procesul de facturare pentru consumatorii de energie electrică de pe teritoriul României, pentru energia electrică livrată la export şi pentru energia consumată la propriile locuri de consum de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2, se realizează prin înmulţirea valorii unitare a contribuţiei (exprimate în lei/kWh) cu cantitatea de energie electrică activă (exprimată în kWh) facturată, respectiv consumată - în cazul autofurnizării.

(2) Valoarea stabilită conform prevederilor alin. (1) se evidenţiază separat în factura transmisă clienţilor. Factura trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) rând separat în factura care conţine informaţiile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturat, precum şi toate celelalte elemente specifice facturii, conform formatului utilizat de operator;

b) explicaţia şi temeiul legal al apariţiei în factura a contravalorii contribuţiei.

Art. 4. - Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă prevăzută la art. 1 nu se aplică pentru energia electrică consumată anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - (1) Consumatorii de pe teritoriul României achită contravaloarea sumelor facturate de către operatorul economic cu care au încheiat contractul de furnizare/vânzare-cumpărare de energie electrică, calculate conform prevederilor art. 2 alin. (3), la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în contractele încheiate între părţi.

(2) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României şi furnizorii care exportă energie electrică achită contravaloarea sumelor facturate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., calculate conform prevederilor art. 2 alin. (3) şi (4), la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele încheiate cu administratorul schemei de sprijin, conform reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.

Art. 6. - (1) Consumatorii de energie electrică din România plătesc penalităţi pentru întârzierea la plata facturilor emise de către operatorul economic cu care au încheiate contracte de furnizare/vânzare-cumpărare de energie electrică, pentru suma calculată conform art. 2 alin. (3), la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în contractul pentru plata energiei electrice.

(2) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României şi furnizorii care exportă energie electrică plătesc dobânzi şi/sau penalităţi pentru întârzierea la plata facturilor emise de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A., pentru suma calculată conform prevederilor art. 2 alin. (3) şi (4), la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele încheiate cu administratorul schemei de sprijin, conform reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009.

Art. 7. - (1) Prevederile prezentului ordin completează contractele de furnizare/vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate cu consumatorii deserviţi în regim reglementat, cele aferente consumatorilor care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, respectiv contractele de vânzare a energiei electrice la export.

(2) Furnizorii clienţilor de pe teritoriul României şi furnizorii care exportă energie electrică informează clienţii despre facturarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, în conformitate cu obligaţiile de informare prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 86/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale, şi, respectiv, informează partenerii de contract, în cazul exportului de energie electrică despre facturarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.

(3) Informarea minimală trebuie realizată odată cu transmiterea primei facturi, care va conţine contribuţia evidenţiată distinct.

Art. 8. - Operatorii economici desemnaţi la art. 2 alin. (2), consumatorii de energie electrică din România şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea Contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 119.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.248 din 23 decembrie 2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de Sănătate pentru anii 2013 şi 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 2 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi În programele naţionale de sănătate curative în luna ianuarie 2014, se încheie acte adiţionale la contractele pentru anul 2013 încheiate între casele de asigurări de sănătate şt unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate curative, respectiv între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii privaţi de dializă, la media lunară a serviciilor efectuate şi consumurilor de medicamente şi materiale sanitare în anul precedent, ţinând cont de indicatorii realizaţi în cursul anului 2013, stocurile de medicamente/ materiale sanitare, precum şi a plăţilor ce urmează a se efectua la termenul de scadenţă.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Silviu Buşoi

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.048.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 1.154/2013 privind numirea unul judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 21 decembrie 2013, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, în loc de:

„Doamna Niculae M. Georgiana-Daniela se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Piteşti.” se va citi:

„Doamna Niculae M. Georgiana-Daniela se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Ploieşti.”

 

La Decretul nr. 1.164/2013 privind numirea unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 21 decembrie 2013, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, în loc de:

„Doamna Constantea N. Raveca-Loredana se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Hunedoara.” se va citi:

„Doamna Costantea N. Raveca-Loredana se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Hunedoara.”