MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 846         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

381. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României

 

1.204. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

483. - Ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine privind modificarea şi completarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

1.900. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

 

Program de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 16 octombrie 2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 octombrie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 381.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.204.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMANEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. V alin. (1)şi (4), ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin. (1) pct. I lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 3, 4 şi 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA,, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 „Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse” se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 4 „Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni-Vadu Oii” se completează după cum urmează:

a) La punctul A, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) vehiculele care desfăşoară activităţi de întreţinere (asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreţinerea curentă pe timp de vară şi iarnă, lucrări de siguranţă rutieră) pe sectorul de drum ce cuprinde podul peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA”

b) La notele aferente punctului A, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Pentru vehiculele de la lit. n) dovada încadrării în excepţiile de la plata tarifului se face prin prezentarea permisului de liberă trecere emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Emiterea permiselor de liberă trecere se va face în baza situaţiei realizate de către Direcţia întreţinere şi siguranţa circulaţiei şi aprobate de directorul general, conform contractelor aflate în derulare (contracte de servicii şi execuţie lucrări efectuate de terţi).”

3. Anexa nr. 5 „Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti - Cernavodă” se completează după cum urmează:

a) La punctul A, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

,,n) vehiculele care desfăşoară activităţi de întreţinere (asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreţinerea curentă pe timp de vară şi iarnă, lucrări de siguranţă rutieră) pe sectorul de autostradă Lehliu-Constanţa, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA.”

b) La notele aferente punctului A, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Pentru vehiculele de la lit. n) dovada încadrării în excepţiile de la plata tarifului se face prin prezentarea permisului de liberă trecere emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. Emiterea permiselor de liberă trecere se va face în baza situaţiei realizate de către Direcţia întreţinere şi siguranţa circulaţiei autostrăzi şi aprobate de directorul general, conform contractelor aflate în derulare (contracte de servicii şi execuţie lucrări efectuate de terţi).”

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 1 intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014.

(2) Prevederile art. I pct. 2 şi pct. 3 intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 483.

 

ANEXĂ

(Anexe nr. 3 la Ordinul nr. 290/2013)

 

TARIFE

de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse

 

Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif-euro

(cu TVA inclus)

Tarif-lei

(cu TVA inclus)

Tarif-USD

(cu TVA inclus)

Nr. treceri

Valabilitate

1.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturisme

3,00

13,00

4,00

1

o trecere

48,00

214,00

65,00

20

până la 31 decembrie

0,00

0,00

0,00

nelimitat

20 iunie

8,00

36,00

11,00

31

o lună calendaristică, pentru riverani

1.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

6,00

27,00

8,00

1

o trecere

96,00

427,00

130,00

20

până la 31 decembrie

2.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

12,00

53,00

16,00

1

o trecere

209,00

930,00

283,00

20

până la 31 decembrie

2.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

12,00 209,00

53,00 930,00

16,00 283,00

1 20

o trecere până la 31 decembrie

3.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

18,00

314,00

80,00 1.397,00

24,00 426,00

1 20

o trecere până la 31 decembrie

4.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

25,00 435,00

111,00 1.935,00

34,00 590,00

1

20

o trecere până la 31 decembrie

4.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

25,00

111,00

34.00

1

o trecere

001

435,00

16229010

1.935,00

12014

590,00

20

până la 31 decembrie

5.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

37,00

165,00

50,00

1

o trecere

644,00

2.865,00

873,00

20

până la 31 decembrie

 

Modul de aplicare a tarifelor:

A. Sunt exceptate de la plata tarifului:

a) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

b) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;

c) vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă;

d) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;

f) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia;

g) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;

h) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului;

i) vehiculele aparţinând Corpului Diplomatic şi vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;

j) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

k) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre Statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;

l) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu.

 

NOTE:

Pentru vehiculele de la lit. a)-i) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri sau cele ale Ministerului Apărării Naţionale, dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.

Pentru vehiculele de la lit. j) şi k), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoţire a mărfii.

Pentru vehiculele de la lit. I), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul Agenţiei de control şi încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.

B. Tarife:

1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule rutiere;

2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu- Ruse;

3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă - cupon preplătite, cu valabilitate pană la data de 31 decembrie a fiecărui an;

4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă - cupon preplătite, achiziţionate pentru cel puţin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lună calendaristică, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;

5. prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;

6. calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, reînnoită la 3 luni, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;

7. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;

8. modelul biletului matcă-cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

9. tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;

10. data de 20 iunie a fiecărui an este considerată „Ziua Podului”, în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;

11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi încasare Giurgiu, Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

 

În conformitate cu art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale, în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihail Dobre,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 1.900.

 

PROGRAM

de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze, denumite în continuare părţi, animate de dorinţa de a dezvoltaşi întări relaţiile de prietenie şi colaborare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994, au convenit următorul program de colaborare culturală pentru anii 2013-2016:

 

ARTICOLUL 1

 

În cadrul perioadei de valabilitate a acestui program, părţile vor trimite delegaţii formate din cinci (5) persoane pe perioade de şapte (7) zile, în conformitate cu principiul reciprocităţii.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile vor sprijini colaborarea dintre diverse uniuni de creaţie din cele două state (de scriitori, artişti plastici, muzicieni, oameni de teatru), asociaţii de artă şi centre de cultură, prin schimb de materiale documentare şi specialişti.

Detaliile colaborării dintre uniunile de creaţie vor fi stabilite prin înţelegeri directe între respectivele uniuni.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile vor sprijini colaborarea dintre bibliotecile naţionale din cele două state, prin schimburi reciproce de cărţi, publicaţii, materiale audiovizuale şi de vizite reciproce de specialişti pe o durată de maximum şapte (7) zile.

 

ARTICOLUL 4

 

Părţile vor încuraja traducerile reciproce de lucrări de specialitate şi beletristică, precum şi schimburi de traducători, editori, restauratori de carte.

 

ARTICOLUL 5

 

Părţile vor sprijini invitarea şi participarea reciprocă la târgurile internaţionale de carte şi expoziţiile de carte organizate în propriile state, urmând ca după încheierea expoziţiei, după caz, să se ofere, parţial sau total, exponatele unor instituţii de cultură din statul gazdă.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile vor sprijini structurile competente din propriile state ca, în acord cu Declaraţia comună între Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România şi Administraţia Naţională pentru Presă şi Publicaţii din Republica Populară Chineză, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 2011, să se faciliteze stabilirea de contacte directe şi schimburi între marile edituri din cele două state, în domeniile de editare şi de protecţie a dreptului de autor şi drepturilor conexe.

 

ARTICOLUL 7

 

Părţile se vor informa reciproc asupra manifestărilor cu caracter internaţional din domeniul filmului, teatrului, muzicii, folclorului, dansului clasic şi modern, artelor plastice şi se vor sprijini reciproc pentru a participa Sa cele de interes comun, promovând în acest sens relaţii directe de schimburi între instituţiile de specialitate, ansamblurile şi formaţiile profesioniste şi de amatori.

 

ARTICOLUL 8

 

Pe durata valabilităţii acestui program, părţile vor facilita schimbul a două formaţii artistice [fiecare cu un număr de cel mult treizeci (30) de membri], pe bază de reciprocitate, pe o perioadă de cel mult douăsprezece (12) zile. Detaliile privind tipul grupurilor artistice şi perioada de desfăşurare a evenimentelor vor fi stabilite ulterior.

 

ARTICOLUL 9

 

Părţile vor stimula dezvoltarea în continuare a relaţiilor de colaborare existente între Institutul Cultural Român şi Federaţia Chineză a Cercurilor Literare şi Artistice.

 

ARTICOLUL 10

 

Părţile vor colabora în continuare pentru finalizarea Acordului privind înfiinţarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român de la Beijing şi a Centrului Cultural Chinez de la Bucureşti, în scopul deschiderii în cel mai scurt timp a Institutului/Centrului.

 

ARTICOLUL 11

 

Părţile vor stimula participarea reciprocă la concursuri, festivaluri artistice, tabere muzicale sau de artă plastică, pe bază de invitaţii.

 

ARTICOLUL 12

 

Părţile vor încuraja colaborarea dintre judeţele, oraşele şi alte structuri administrative specifice din cele două state,în scopul promovării schimburilor culturale şi dezvoltării relaţiilor de prietenie.

 

ARTICOLUL 13

 

Pe perioada valabilităţii programului, părţile, în acord cu principiul reciprocităţii, vor lua în considerare organizarea a una (1)-două (2) expoziţii de artă în celălalt stat. Durata expoziţiilor este de paisprezece (14) zile, iar expoziţia va fi însoţită de un număr de două (2) persoane. Profilul şi perioada expoziţiilor vor fi stabilite ulterior.

 

ARTICOLUL 14

 

Părţile vor sprijini structurile de specialitate din ambele state ca, în acord cu Declaraţia comună între Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România şi Administraţia de Stat pentru Patrimoniu Cultural din Republica Populară Chineză privind schimburile şi cooperarea dintre cele două state în domeniul patrimoniului cultural, semnată la Bucureşti la 14 aprilie 2011, să consolideze schimburile şi cooperarea dintre cele două state în domeniul patrimoniului cultural, în special pentru realizarea cooperării în domeniul legislaţiei, cercetării, protecţiei şi restaurării patrimoniului cultura!, dar şi în domeniul tehnologiei şi al materialelor de construcţie folosite pentru restaurare.

 

ARTICOLUL 15

 

Părţile vor încuraja colaborarea dintre Academia Română şi Academia Chineză de Ştiinţe, Academia Chineză de Ştiinţe Sociale, pe baza acordurilor de colaborare încheiate între aceste instituţii.

 

ARTICOLUL 16

 

Părţile vor încuraja continuarea colaborării în domeniul arhivelor, pe baza Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naţionale ale României şi Direcţia de Stat pentru Arhivele Naţionale din Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 19 aprilie 2000.

 

ARTICOLUL 17

 

Părţile vor sprijini colaborarea dintre Agenţia Naţională de Presă ÂGERPRES şi Agenţia Naţională de Presă China Nouă (Xinhua), pentru continuarea şi dezvoltarea cooperării pe baza acordului de cooperare dintre cele două agenţii.

 

ARTICOLUL 18

 

Părţile vor sprijini dezvoltarea relaţiilor de cooperare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Compania Radio China Internaţional pe baza acordurilor de colaborare bilaterală existente între cele două instituţii. Părţile vor încuraja companiile de radiodifuziune proprii ca, în conformitate cu respectarea dispoziţiilor relevante ale legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe, să desfăşoare schimburi de programe,

coproducere de emisiuni, cooperare în schimburi de personal şi programe de pregătire de personal.

 

ARTICOLUL 19

 

Părţile vor încuraja continuarea colaborării dintre postul Televiziunea Română (TVR) şi postul Chinez Central de Televiziune (CCTV) pe baza acordului existent dintre cele două televiziuni, având ca premisă respectarea dispoziţiilor relevante din legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Astfel, părţile vor sprijini schimburile de programe culturale, istorice, economice şi de divertisment, vizitele reciproce ale unor experţi în televiziune şi ale producătorilor de programe.

 

ARTICOLUL 20

 

Părţile vor sprijini colaborarea dintre instituţiile şi specialiştii din domeniul cinematografiei prin:

1) schimb de filme selecţionate în vederea participării la

festivaluri organizate în celălalt stat;

2) schimb de informaţii şi materiale audiovizuale între arhivele cinematografice din cele două state;

3) organizarea de săptămâni ale filmului, pe bază de reciprocitate;

4) schimburi de specialişti în domeniul cinematografiei.

 

ARTICOLUL 21

 

Părţile vor sprijini colaborarea dintre instituţiile şi organizaţiile de tineret, pe baza înţelegerilor convenite între acestea.

 

ARTICOLUL 22

 

Părţile vor sprijini şi stimula colaborarea si schimburile sportive bilaterale. Detaliile acţiunilor vor fi stabilite direct de organizaţiile sau asociaţiile competente din domeniu.

 

ARTICOLUL 23

 

1. Părţile se informează reciproc cu privire la congresele, conferinţele, festivalurile artistice, concursurile internaţionale şi alte manifestări culturale prevăzute să aibă loc pe teritoriul statelor lor şi care prezintă interes pentru cealaltă parte, cu cel puţin trei (3) luni înainte.

2. Invitaţiile de participare la manifestările naţionale şi internaţionale mai importante vor fi transmise cu cel puţin două (2) luni înainte de data acţiunii. În invitaţii se vor preciza cine suportă cheltuielile de transport, cazare şi masă pe timpul vizitei, precum şi durata acesteia.

3. Partea invitată va comunica acceptarea sau declinarea invitaţiei cu cel puţin o (1) lună înainte de desfăşurarea acţiunii. Taxele de participare la congrese, conferinţe, simpozioane etc. sunt suportate conform prevederilor regulamentelor acestor manifestări, cu excepţia cazurilor în care partea primitoare oferă condiţii speciale.

 

ARTICOLUL 24

 

1. Părţile comunică, cu cel puţin două (2) luni înainte de trimiterea delegaţilor la care se face referire în prezentul program, datele personale ale acestora, prezentarea evenimentului, temele comunicărilor, precum şi limbile străine cunoscute de către aceştia.

2. Partea primitoare comunică în timp util dacă este de acord cu primirea persoanelor respective. Partea trimiţătoare va preciza data sosirii şi mijloacele de transport cu cel puţin două (2) săptămâni înainte de începerea vizitei.

 

ARTICOLUL 25

 

Fiecare parte facilitează activitatea de cercetare a delegaţilor celeilalte părţi în bibliotecile şi instituţiile sale ştiinţifice, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu reglementările în vigoare ale statului primitor.

 

ARTICOLUL 26

 

1. Pentru pregătirea şi instalarea expoziţiilor, partea trimiţătoare pune la dispoziţie cu cel puţin şase (6) luni înaintea deschiderii expoziţiei materialele necesare catalogului care va fi tipărit de partea primitoare.

2. Exponatele vor fi transportate de către partea primitoare de la punctul de vamă la locul de expunere, cu cel puţin cinci (5) zile înainte de data deschiderii expoziţiei.

3. Partea primitoare trebuie să asigure condiţiile tehnice pentru organizarea şi securitatea expoziţiei, precum şi publicitatea necesară (cataloage, afişe etc.).

 

ARTICOLUL 27

 

Pentru vizitele de scurtă durată ale delegaţiilor din orice domeniu de activitate, cuprinse în prezentul program, inclusiv membrii formaţiilor artistice şi personalul însoţitor al expoziţiilor, cheltuielile vor fi suportate după cum urmează:

1. partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional dus-întors până în capitala statului părţii primitoare;

2. partea primitoare va suporta cheltuielile pentru sejur (cazare, masă, transport intern);

3. partea primitoare va asigura asistenţa medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare.

 

ARTICOLUL 28

 

Cheltuielile pentru schimburile de expoziţii (organizate reciproc) vor fi suportate după cum urmează:

1. partea trimiţătoare va suporta transportul internaţional dus-întors până în capitala statului primitor, precum şi asigurarea exponatelor;

2. partea primitoare va suporta toate cheltuielile legate de organizarea expoziţiei, spaţiu, reclamă, precum şi cheltuielile de transport intern;

3. În cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii de exponate, partea primitoare este obligată să remită părţii trimiţătoare documentele referitoare la pagubele suferite în ţara gazdă, pentru a facilita părţii trimiţătoare obţinerea de despăgubiri din partea societăţii de asigurări.

 

ARTICOLUL 29

 

1. Partea trimiţătoare va suporta cheltuielile legate de transportul internaţional dus-întors pentru decoruri, recuzita şi instrumentele muzicale ale ansamblurilor artistice.

2. Partea primitoare va suporta cheltuielile de organizare a spectacolelor, incluzând spaţiul, reclama, precum şi cheltuielile de transport intern.

 

ARTICOLUL 30

 

Costul materialelor pentru schimburile prevăzute în prezentul program (partituri, piese de teatru, manuale, publicaţii, benzi de magnetofon, discuri, microfilme, fotografii etc.), inclusiv cel al transportului acestora, este suportat de partea trimiţătoare.

 

ARTICOLUL 31

 

1. Modalităţile de suportare a cheltuielilor legate de realizarea altor schimburi decât cele prevăzute în mod expres vor fi stabilite prin înţelegeri separate între instituţiile de resort ale celor două părţi.

2. În cazul călătoriilor realizate în contul părţii trimiţătoare, aceasta suportă toate cheltuielile aferente (cazare, masă, transport intern, transport internaţional dus-întors). La cererea părţii trimiţătoare, partea primitoare poate asigura rezervarea de camere la hotel, bilete de avion sau tren, programe de acţiuni, precum şi facilităţile necesare desfăşurării activităţilor,

 

ARTICOLUL 32

 

Prezentul program nu exclude posibilitatea realizării altor activităţi şi schimburi, inclusiv la cererea şi pe cheltuiala părţii trimiţătoare, asupra cărora părţile vor cădea de acord.

 

ARTICOLUL 33

 

1. Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la 31 decembrie 2016.

2. Prezentul program poate fi modificat cu acordul scris al părţilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului 1.

Semnat la 25 noiembrie 2013 la Bucureşti, în două exemplare originale, în limbile română şi chineză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze,

Huo Yuzhen,

ambasador