MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 105/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 105         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 februarie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

244. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

245. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. - Hotărâre pentru declasificarea art. 1 alin. (1) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naţionale

 

50. - Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

 

52. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental „Memorialul Holocaustului” în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

 

54. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

55. - Hotărâre privind rechemarea şi numirea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

123. - Decizie privind numirea domnului Dragoş Ionuţ Bănescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

124. - Decizie pentru numirea domnului Dumitru Dan Enache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

125. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Taraş Răzvan Ioan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Ordin al inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

cu prilejul aniversării a 5 ani de la înfiinţarea, la Bucureşti, a Fundaţiei „The Black Sea Trust for Regional Cooperation”, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia determinantă pe care au avut-o în consolidarea cooperării regionale, a democraţiei şi a societăţii civile în rândul statelor din regiunea Mării Negre,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor domnului Craig Kennedy, preşedinte al organizaţiei „The German Marshall Fund of the United States”.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei Alina Inayeh, director al Fundaţiei „Black Sea Trust for Regional Cooperation”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 244.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3),ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia determinantă pe care au avut-o în consolidarea democraţiei şi a securităţii între statele riverane Mării Negre, prin promovarea relaţiilor de bună vecinătate şi înţelegere reciprocă, precum şi pentru contribuţia la înfiinţarea unei comunităţi de specialişti în domeniu,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent Tad Oelstrom, director al National Security Program, din cadrul „John F. Kennedy School of Government” - Universitatea Harvard (Harvard Kennedy School).

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer domnului Sergei Konoplyov, director al Programului de Securitate la Marea Neagră şi al Programului de Securitate SUA-Rusia, din cadrul Universităţii Harvard.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 245.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru declasificarea art. 1 alin. (1) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă declasificarea art. 1 alin. (1) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naţionale, nepublicată, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice care au în gestiune exemplare ale documentului prevăzut la alin. (1) iau măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare şi scoaterea prevederilor articolelor în cauză de sub incidenţa reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 alin. (1) şi alin. (4) teza ultimă din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în vederea creşterii nivelului de securitate a obiectivelor militare şi asigurării hrănirii personalului Armatei României în condiţii de operativitate şi siguranţă, prestarea serviciilor specializate de pază şi protecţie, precum şi a celor de cantină şi de catering se realizează pe bază de contract sau acord-cadru, încheiat între Societatea Comercială RO- ARMYSECURITY - S.A. sau Societatea Comercială RO- ARMYCATERING - S.A., filiale ale Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., şi autorităţile contractante delegate din Ministerul Apărării Naţionale, potrivit competenţelor de achiziţie stabilite la nivelul ministerului.

………………………………………….

Art. 4. - În aplicarea prezentei hotărâri, ministrul apărării naţionale poate emite ordine.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti,

Nr.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 56,71 euro/1.000 ţigarete.

 

PRIM-MINISTRU

V1CTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 50.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental „Memorialul Holocaustului” în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România

„Elie Wiesel”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c) şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La Hotărârea Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental „Memorialul Holocaustului” în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2010, anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Montorul  Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”,

Alexandru Florian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 433/2010)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului Ansamblul monumental „Memorialul Holocaustului” care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ..Elie Wilesel”

 

Denumirea bunului

Valoarea de inventar

- lei -

Caracteristici

Tipul bunului

Codul de  clasificare

Anul dobândirii

Adresa

Ansamblul monumental „Memorialul Holocaustului”

17.455.064

- incintă memorială centrală: 16x10x6,50m (beton, granit, sticlă, metal)

- compoziţie grafică (prenume): 30 x 0,60 m (metal)

- compoziţie grafică (texte gravate): 1,72 x 0,85 m (metal)

- „Coloana memorială”: 17x1,55x1,50m (fontă turnată)

- „Via Dolorosa”: 36 x 1,60 x 0,02 m (relief granit)

- „Roata Romilor”: 3 x 0,30 m (fontă turnată)

- „Steaua lui David”: 3,50 x5x2m (fier masiv)

- instalaţie cu pietre de mormânt din cimitirul din Odessa: 2,5 x 2,5 x 2,30 m (granit)

- instalaţie cu pietre de mormânt din cimitirul din Bucureşti: 2,5 x 2,5 x 2,30 m (piatră)

imobil

8.28

2009

Bucureşti - sectorul 5,

Intersecţia străzilor Lipscani, Anghel Saligny, Mihai Vodă şi Ion Brezoianu

- sculptură „EPITAPH”: 80 x 212 x 405 cm (oţel patinat şi rocă fasonată, 6 tone)

2012

- compoziţii grafice (texte explicative ale temei fiecărei sculpturi din cadrul Ansamblului

monumental „Memorialul Holocaustului”, 9 plăci

inox perforate şi patinate)

2012

- compoziţie grafică (textul ZAHOR) 4 semne ebraice: 30 x 20 cm fiecare (fontă cizelată şi patinată)

2012

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 659/2012 privind numirea unui consul general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 9 iulie 2012, se abrogă.

Art. 2. - Doamna Geanina Mihaela Boicu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Barcelona, Regatul Spaniei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 54.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea şi numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Alexandru-Mugurel Buje se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Torino, Republica Italiană.

Art. 2. - Domnul Alexandru-Mugurel Buje îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului Alexandru-Mugurel Buje, domnul Tiberiu Mugurel Dinu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Torino, Republica Italiană.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 55.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dragoş Ionuţ Bănescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 137/2012, prin care se propune numirea în funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidaţilor admişi în urma concursului susţinut în data de 29 noiembrie 2012, precum şi propunerea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, formulată prin Adresa nr. 640/RP din 15 februarie 2013,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş Ionuţ Bănescu se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 245/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Ionuţ Bănescu a funcţiei publice vacanta d/n categorie înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 123.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dumitru Dan Enache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitru Dan Enache se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Taraş Răzvan Ioan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 

Având în vedere cererea domnului Taraş Răzvan Ioan înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/779 din 5 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Taraş Răzvan Ioan se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 125.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane

 

Având în vedere Referatul înregistrat la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat sub nr. 1.118 din 12 februarie 2013| emis de Direcţia inspecţie, supraveghere a pieţei şi reglementare,

ţinând cont de dispoziţiile art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,

în aplicarea prevederilor art. 2 lit. b) si art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru îmbunătăţirea securităţii ascensoarelor de persoane, ca primă a etapă de implementare a cerinţelor SNEL (Safety Norm for Existing Lifts - Norme de securitate pentru ascensoare existente), se aprobă următoarele măsuri:

a) iluminatul puţului ascensorului: puţul ascensorului trebuie prevăzut, cel puţin, cu o instalaţie de iluminat electric permanent, conform cerinţelor standardelor aplicabile;

b) evitarea riscului de cădere a persoanelor în puţul ascensorului: ascensoarele trebuie dotate, cel puţin, cu un dispozitiv tip apărătoare/şorţ, care poate fi fixa/fix sau telescopică/telescopic, conform cerinţelor standardelor aplicabile.

Lista standardelor aplicabile este următoarea:

1. SR EN 81-80: 2004 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătăţirea securităţii ascensoarelor de persoane şi a ascensoarelor de materiale şi persoane existente;

2. SR EN 81-21: 2010 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale în clădiri existente;

3. SR EN 81-1 + A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice;

4.SREN81-2+A3:2010 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare hidraulice.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se vor aplica la ascensoarele aflate în funcţiune, mai puţin la cele care au fost fabricate/montate cu aceste dotări,

Art. 3. - Lucrările privind dotarea ascensoarelor cu instalaţiile/dispozitivele prevăzute în prezentul ordin se consideră lucrări de reparare care nu intră sub incidenţa art. 74 din prescripţia tehnică PT R2-2010 „Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.404/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT R1-2010 „Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)”, PT R2-2010 „Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară”, PT R3-2010 „Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea”, PT R8-2010 „Scări şi trotuare rulante, şi se efectuează cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 septembrie 2013 pentru fiecare ascensor care va fi scadent la verificarea tehnică periodică, urmând să se acorde o nouă scadenţă de funcţionare numai în cazul dotării acestora conform prevederilor prezentului ordin.

 

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şt Instalaţiilor de Ridicat,

Marian Răducanu

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 7.