MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 106/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 106         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 februarie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

5. - Legea bugetului de stat pe anul 2013

 

248. - Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.10. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 

224. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 

3.201. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul” din municipiul Lugoj

 

3.203. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificările profesionale „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie”, „tehnician nutriţionist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din municipiul Craiova

 

3.204. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „electronica automatizări* calificările profesionale „tehnician aparate electromedicale”, „tehnician în echipamente biomedicale”, domeniul „construcţii, instalaţii si lucrări publice”, calificările profesionale „topograf în construcţii”, „tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din municipiul Craiova

 

3.205. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician electrician electronist auto” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin

 

3.210. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular „Vasile Goldiş” din municipiul Arad

 

3.211. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesionala „tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Emil Racoviţă” din municipiul Braşov

 

3.230. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa .Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integrai din venituri proprii.

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2013

 

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 98.182,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,8 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2013

 

Art. 4. - Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.638,2 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.125,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;

b) 10.390,1 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;

c) 368,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6. a căror repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;

d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:

a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;

b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;

c) finanţării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional;

d) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013;

e) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;

f) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

g) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;

h) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;

i) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 23Q/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

(2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:

a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012;

c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

f) finanţării cheltuielilor creşelor;

g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2012, învăţământul special şi centrele de resurse şt asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 si plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, şi sume din bugetele locale ale acestora.

(7) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi la alin. (3) lit. b) se efectuează în anul 2013 în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale.

(8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 5. - Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligaţia să-şi achite arieratele înregistrate în contabilitate, inclusiv din împrumuturi contractate din contul curent general al Trezoreriei Statului, care sunt exceptate de la prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste împrumuturi nu se includ în limitele pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) În anul 2013, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanţa cu prioritate acele lucrări de investiţii/activităţi noi sau în continuare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Se interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiţii/proiecte în derulare al căror termen de punere în funcţiune/termen de implementare stabilit prin contractul/ decizia/ordinul de finanţare este depăşit din cauza neasigurării sursei de finanţare, până la finalizarea acestora. Excepţie fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţionare şi exploatării investiţiei directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

(3) Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor de credite ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 8. - Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2013 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013

 

Art. 9. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) în baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 3.719,3 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) include şi suma de 76,7 milioane lei reprezentând sume încasate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, încasate şi reflectate în rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2012.

(4) Sumele încasate din contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă, prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe măsura încasării.

(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (4) în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar.

(6) Pentru anul 2013, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.

Art. 10. - Prevederile art. 51 se aplică în mod corespunzător şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 11. - (1) Prevederile art. 52 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul „Cheltuieli de personal”, sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2013

 

Art. 12. - (1) Pentru anul 2013, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare.

(3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(4) în cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punct de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.

(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(7) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă” nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul „Cheltuieli neeligibile” nu pot fi majorate prin redistribuire/ virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadru! titlului „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”. Majorarea sumelor prevăzute la alineatul „Cheltuieli neeligibile” poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.

(8) în condiţiile alin. (7), ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin, (1) efectuează cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în cursul întregului an, redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi modifică Programul de investiţii publice, după caz, respectând condiţiile prevăzute la alin. (5).

(9) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

(10) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/ instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”, precum şi „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN”.

Art. 13. - (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar de către Ministerul Finanţelor Publice pe bază de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, la bugetul de stat şi se evidenţiază la titlul de cheltuieli bugetare 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.

(4) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.

Art. 14. (1) în scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.

Art. 15. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2013 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate si cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7).

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, redistribuiri de credite de angajament şi virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.

(7) în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, articolul ori alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz.

(8) Prevederile alin. (7) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.

(9) Ordonatorii principali de credite efectuează, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, modificările prevăzute la alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare.

(10) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2013

 

Art. 16. - (1) Pentru anul 2013 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile din cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.

Art. 17. - Fac excepţie de la prevederile art. 16 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.

Art. 18. - (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective.

(2) în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/ programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 19. - În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Art. 20. - Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

 

Art. 21. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovare a intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 22. - În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul „Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate”, este cuprinsă suma de 45.000 mii lei pentru finanţarea de către Republica Moldova a proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii în sectorul energetic, conform Legii nr. 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi ia Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.

Art. 23. - În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 71 „Active nefinanciare”, este cuprinsă şi suma de 200.000 mii lei care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu.

Art. 24. - În bugetul alocat Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2013, respectiv în anexa nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2011-2013”, sunt cuprinse şi sume pentru finalizarea acţiunilor determinate de organizarea „Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă 2013”.

Art. 25. - (1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.06 „Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.

(2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice şi altor ordonatori principali de credite pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanţate din fonduri europene.

Art. 26.- În anul 2013, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2012, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.18 „Alte transferuri curente interne”.

Art. 27. - În anul 2013, activităţile unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 28. - (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între creditele bugetare şi sumele aferente plăţilor restante.

(2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2013, în funcţie de valoarea maximă calculată conform alin. (1).

(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată conform alin. (1).

Art. 29. - (1) în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul „întreţinerea infrastructurii feroviare publice”, este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate JC.F.R.” - SA, sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, în vederea asigurării fondurilor aferente investiţiilor pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, finanţate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. Utilizarea fondurilor se face numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 30. - Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi”, articolul „Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul”, se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2012.

Art. 31. - În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”, este cuprinsă şi suma de 5.000 mii lei pentru achiziţionarea unui elicopter de către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă.

Art. 32. - (1) în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „învăţământ”, sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului.

(2) De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile legii.

Art. 33. - În anul 2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale se aprobă de către organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite şi al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 34. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii, titlul 51.01 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cuprinde şi suma de 27.677 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, din care suma de 8.303 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 19.374 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Naţional al Cinematografiei şi Institutului Naţional al Patrimoniului în tranşe lunare egale.

Art. 35. - În bugetul Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii, pe baza contractelor încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele şi publicaţiile culturale.

Art. 36. - Se autorizează Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie” să asigure finanţarea cheltuielilor aferente pregătirii Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia a XXI-a, din anul 2013, prin intermediul ARTEXIM - instituţie publică subordonată.

Art. 37. - Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la articolul 56.24 „Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”, potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pot utiliza pentru asigurarea prefinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Art. 38. - În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale” titlul 55 „Alte transferuri” alineatul 55.01.14 „Fondul Naţional de Preaderare” este cuprinsă şi suma de 150.000 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu memorandumurile de finanţare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum şi taxa pe valoarea adăugată restantă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stata fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire !a gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 39. - Sumele prevăzute în bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, se repartizează cu prioritate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează plăţi restante ca urmare a neonorării contractelor de finanţare încheiate cu acestea, potrivit legii,

Art. 40. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2013.

(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finanţelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca. pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2).

Art. 41. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul „Alte transferuri”.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).

Art. 42. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/ postaderare şi din fonduri rambursabile.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2013 în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii”, categoria e „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 43. - (1) în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor la care se face referire la art. 17.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană,

Art. 44. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatele „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”, „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate” şi „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute” şi la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe cu finanţare rambursabilă”, „Programe comunitare”, „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă”, „Programe ISPA”, „Cheltuieli neeligibile ISPA”, „Programe SAPARD”, la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, alineatele „Finanţare externă nerambursabilă”, la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi titlu, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii.

(4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Alte transferuri” alineatele „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă, „Programe ISPA”, „Programe SAPARD” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(5) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul „Alte transferuri” alineatul „Investiţii ale agenţi lor econom ici cu capital de stat” şi de la titlul .Active nefinanciare” nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.

(6) în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pre-şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă;

b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor reprezentând majorările de întârziere.

(7) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar „Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene”.

(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Rambursări de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „împrumuturi” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(10) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la poziţia bugetară „Fondul Naţional de Preaderare” prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli, în funcţie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de preaderare.

Art. 45. - Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” şi 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Art. 46. - În anul 2013, creditele bugetare la nivel de titlu, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale estimate pentru anii 2014-2016 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 47. - În anul 2013, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.

Art. 48. - În anul 2013, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil, ce nu poate depăşi 1%, asupra valorii sumelor plătite.

Art. 49. - Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională din care provin cursanţii.

Art. 50. - (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 51. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2013, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 52. - (1) în anul 2013, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată CU modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, din sumele aprobate la titlul „Cheltuieli de personal”, în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.

(2) în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul „Cheltuieli de personal” este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin. (1).^

Art. 53. - (1) în anul 2013r bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, astfel cum sunt definiţi la art. 3pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care prin legi speciale au prevăzută modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli, vor fi aprobate după cum urmează;

a) prin hotărâre a Guvernului iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, autoritatea, coordonarea sau portofoliul cărora funcţionează regiile autonome înfiinţate de stat, companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul este acţionar unic/majoritar sau deţine o participaţie majoritară, după caz;

b) prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru regiile autonome înfiinţate de o unitate administrativ-teritorială, companiile şi societăţile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară. În acelaşi mod se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care operatorii economici înfiinţaţi de o unitate administrativ-teritorială deţin direct sau indirect o participaţie majoritară sau sunt acţionari majoritari, după caz;

c) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a) deţin direct sau indirect o participaţie majoritară sau sunt acţionari majoritari, după caz.

(2) Pentru anul 2013, operatorii economici definiţi la alin. (1) determină cheltuielile cu salariile astfel:

a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent. Fac excepţie operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent şi care primesc transferuri de la bugetul de stat sau local pentru activitatea de exploatare privind întreţinerea şi repararea bunurilor din domeniul public primite în concesiune sau în administrare, aceştia aplicând prevederile de la lit. b);

b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creştere al preţurilor prognozat pentru anul 2013;

c) creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat, la operatorii economici prevăzuţi la lit. a) şi b), va fi corelată cu creşterea productivităţii muncii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În anul 2013, operatorii economici prevăzuţi la alin, (1) nu pot majora numărul prognozat de personal la finele anului, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, Guvernul, respectiv consiliul local, judeţean, ori Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pot aproba creşterea numărului de personal şi/sau a orelor suplimentare necesare a se efectua, cu creşterea corespunzătoare a cheltuielilor cu salariile, după caz, la unii operatori economici.

(4) Prevederile alin. (2) se vor avea în vedere şi la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2013. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale coordonator poate aproba creşterea numărului prognozat de personal, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, sau a cheltuielilor cu salariile şi a câştigului mediu corelat cu creşterea productivităţii muncii, la unele institute naţionale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, Fondului Român de Contragarantare şi nu se aplică instituţiilor de credit cu capital integral/majoritar de stat

(6) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică operatorilor economici, pentru care, prin legi speciale s-a reglementat derogarea de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital integral/majoritar de stat.

(7) Până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, operatorii economici şi celelalte entităţi cărora le sunt aplicabile prevederile prezentului articol, vor putea efectua cheltuieli lunar în limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), operatorii economici şi alte entităţi ale căror activităţi se desfăşoară, în principal, în anumite perioade ale anului pot efectua cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului de credite în subordinea cărora se află.

Art. 54. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie de pe procesul-verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA.

(2) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plăţii taxei pe valoarea adăugată, unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă.

Art. 55. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice alocaţiile bugetare, precum şi valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanţate din titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum şi a celor finanţate din titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.

(2) încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum şi majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fundamentări detaliate.

Art. 56. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin, (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 5.


*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ANEXE

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2013 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 248.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comandanţii/Şefii unităţilor militare din Ministerul Apărării Naţionale vor lua măsuri de însuşire şi de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 38 din „L-17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii şi materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, evidenţa, emiterea, utilizarea şi justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 124/2006*).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. M.10.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M. 124/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 

Art. 1. - Transportul rezerviştilor chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, pe distanţa domiciliu/reşedinţă-unitate militară, se realizează pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene si navale de către toţi operatorii economici care prestează servicii de transport de persoane, denumiţi în continuare transportatori, precum şi individual, cu mijloace auto personale, în situaţia în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezentarea acestora la data şi ora specificate în ordinul de chemare.

Art. 2. - (1) Cheltuielile de transport se decontează:

a) transportatorilor, în situaţia în care rezerviştii utilizează cupoanele de transport din ordinele de chemare la exerciţiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, denumite în continuare ordine de chemare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război;

b) rezerviştilor, în situaţiile în care achită, cu numerar, din surse proprii, contravaloarea legitimaţiei de călătorie sau efectuează transportul la unităţile militare cu mijloace auto personale

(2) în situaţia în care, din diferite motive, transportatorii nu eliberează legitimaţii de călătorie în schimbul cupoanelor de transport din ordinele de chemare, decontarea cheltuielilor de transport se realizează conform prevederilor alin. (1) lit. b).

Art. 3. - Personalul delegat de către comandanţii centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, denumite în continuare centre militare, are obligaţia să precizeze rezerviştilor cărora le transmit ordinele de chemare, potrivit legii, informaţii cu privire la:

a) modalităţile prin care se realizează transportul, în situaţiile prevăzute de lege, potrivit prevederilor art. 1 şi 8;

b) posibilitatea eliberării de către transportatori a legitimaţiilor de călătorie în schimbul cupoanelor de transport din ordinele de chemare;

c) obligaţia rezerviştilor de predare a legitimaţiilor de călătorie persoanelor desemnate de comandanţii/şefii unităţilor militare la care se prezintă, pentru efectuarea decontării cheltuielilor;

d) obligativitatea înscrierii, pe legitimaţiile de călătorie, a denumirii transportatorului, preţului, datei şi orei când se efectuează călătoria;

e) posibilitatea decontării contravalorii carburantului consumat, pe distanţa domiciliu/reşedinţă-unitate militară, în cazul deplasării la unitate cu mijloace auto personale, pe baza documentelor justificative prezentate, potrivit prevederilor art. 9;

f) necesitatea prezentării pentru decont, în situaţia prevăzută la lit. e), a documentelor fiscale eliberate de staţia de alimentare cu carburanţi din care să rezulte preţul de achiziţie al carburantului la data alimentării şi datele de identificare ale achizitorului.

Art. 4. - (1) La prezentarea în unitatea militară, conducătorul locului de primire a rezerviştilor înscrie seria şi numărul ordinului de chemare şi, după caz, ale legitimaţiei de călătorie/ documentului justificativ de achitare a contravalorii călătoriei, în tabelul nominal cu rezerviştii repartizaţi unităţii militare.

(2) Documentele de călătorie, menţionate la alin. (1), se anexează la decontul prestaţiei de transport.

Art. 5. - (1) În vederea emiterii şi completării ordinelor de chemare, precum şi pentru informarea unităţilor militare pe care le asigură cu rezervişti, centrele militare desfăşoară următoarele activităţi:

a) înscriu indicativul numeric al unităţii militare şi denumirea localităţii de dislocare la pace pe exemplarul cuponului de transport care se detaşează şi se reţine de către transportator;

b) înscriu pe verso la ordinul de chemare, prin ştampilare pe cupoanele de transport, clasa şi categoria/rangul mijlocului de transport care se utilizează de către rezervist, potrivit prevederilor art. 8;

c) solicită de la structurile teritoriale abilitate lista operatorilor licenţiaţi să presteze servicii de transport de persoane şi datele de identificare socială/fiscală ale acestora, denumită în continuare listă, şi o distribuie unităţilor militare care efectuează decontări.

(2) în sensul prezentei proceduri, prin structurile teritoriale abilitate se înţelege organismele şi agenţiile teritoriale ale autorităţilor şi instituţiilor publice care acordă licenţe de transport rutiere, feroviare, aeriene şi navale, potrivit legii.

(3) Modelul ştampilei care se aplică pe cupoanele de transport este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 6. - (1) Unităţile militare care au în compunere structură financiar-contabilă solicită centrelor militare, anual sau ori de câte ori este nevoie, lista prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c).

(2) Unităţile militare care decontează transportul comunică transportatorilor, în scris, în termen de 10 de zile de la data efectuării transportului, cuantumul decontului rezultat în urma centralizării legitimaţiilor de călătorie şi ie solicită datele şi informaţiile pentru efectuarea plăţilor, precum şi cupoanele de transport detaşate de la ordinele de chemare ale rezerviştilor.

(3) Unităţile militare care nu au structură financiar-contabilă înaintează eşalonului în a cărui asigurare financiară se află, în termen de 5 zile de la primirea rezerviştilor, documentele de călătorie ale rezerviştilor.

(4) După primirea cupoanelor de transport şi a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (2), unităţile militare desfăşoară următoarele activităţi:

a) în situaţia chemării rezerviştilor la exerciţii şi antrenamente de mobilizare, decontează cheltuielile de transport din resursele financiare alocate cu această destinaţie, în termen de 30 de zile;

b) în situaţia chemării rezerviştilor la mobilizare sau la război, întocmeşte cererea de credite şi o înaintează ierarhic în vederea alocării fondurilor necesare decontării cheltuielilor de transport.

(5) Valoarea cheltuielilor de transport reprezintă, după caz, contravaloarea carburantului consumat pe distanţa domiciliu/reşedinţă-unitate militară sau suma valorilor legitimaţiilor de călătorie emise de către transportatori la care se pot adăuga, în funcţie de mijlocul de transport ales, sumele plătite pentru comisioane percepute de agenţiile de voiaj, taxele de autostradă, taxele de transbordare sau alte taxe specifice plătite de călători, care sunt reglementate în legislaţia naţională.

Art. 7. - Sumele necesare decontării cheltuielilor de transport se asigură astfel:

a) pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare - din fondurile bugetare ale Ministerului Apărării Naţionale;

b) pentru rezerviştii chemaţi la mobilizare sau la război - din bugetul de stat pentru război, elaborat şi aprobat în condiţiile legii.

Art. 8. - (1) Transportatorilor li se decontează cheltuielile de transport ale rezerviştilor care se deplasează ia exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, pe baza legitimaţiilor de călătorie emise, indiferent de categoria/rangul mijlocului de transport.

(2) Rezerviştii se deplasează, în situaţiile menţionate la alin. (1), cu mijloacele de transport la clasa la care au dreptul, potrivit gradului pe care îl deţin, astfel:

a) cu mijloace de transport rutiere, feroviare şi navale, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

b) cu mijloace de transport aeriene, toate categoriile de militari, la clasa economic, la mobilizare sau la război.

Art. 9. - (1) în situaţia în care rezerviştii chemaţi la exerciţii sau antrenamente de mobilizare, la mobilizare sau la război utilizează mijloace auto personale pentru deplasarea la unitatea militară, acestora li se decontează contravaloarea carburantului consumat, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar în activitate, pe baza ordinului de chemare şi a documentelor justificative prezentate.

(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt:

a) documentul eliberat de staţia de alimentare cu carburanţi, din care să rezulte preţul de achiziţie al carburantului la data alimentării;

b) nota personală, anexată la ordinul de chemare, în care se menţionează ruta şi numărul de kilometri parcurşi.

Art. 10. - La încheierea exerciţiilor şi antrenamentelor de mobilizare, la demobilizare sau la încetarea stării de război,

unităţile militare asigură rezerviştilor documente militare de transport sau sume în numerar pentru deplasarea în localităţile de domiciliu/reşedinţă, precum şi plata sumelor cuvenite rezerviştilor care s-au deplasat în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b).

Art. 11. - Decontarea cheltuielilor de transport între unităţile militare şi transportatori se realizează cu sau fără numerar, prin utilizarea formelor şi instrumentelor de decontare existente, pentru operaţiunile respective, pe timp de pace.

Art. 12. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, centrele militare solicită Centrului tehnic-editorial al armatei, în limita resurselor financiare prevăzute cu această destinaţie, confecţionarea ştampilelor prevăzute la art. 5 alin. (3).

 

ANEXĂ

la procedură

 

MODELUL

ştampilei care se aplică pe cupoanele de transport

 

Rezervistul are dreptul să circule pe orice distanţă, indiferent de categoria/rangul mijlocului de transport, astfel:

a) auto, feroviar şi naval la clasa......;

b) aerian la clasa economic.

 

COMANDANTUL CM..........

 

……………….

(gradul)

 

……………………….

(semnătura şi ştampila)

 

 

 

 

NOTĂ:

Dimensiunile ştampilelor se aleg astfel încât să permită aplicarea pe verso la cupoanele de transport a textului conţinut; ştampila se aplică pe toate exemplarele cupoanelor de transport imprimate pe ordinul de chemare, prevederile de clasă ale mijlocului de transport înscriindu-se potrivit art. 8 din procedură, fiind certificate prin semnătură şi ştampilă de către comandantul centrului militar.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum şi ale art. 34 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (18) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru anul fiscal 2013, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 104,3%.

Art. 2. - Direcţia legislaţie impozite directe, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 18 februarie 2013.

Nr. 224.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul” din municipiul Lugoj

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 29 august 2012 privind propunerea de acordarea acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 28 noiembrie 2011-29 august 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul”, cu sediul în municipiul Lugoj, str. Cuza Vodă nr. 10A, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul” din municipiul Lugoj, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul” din municipiul Lugoj dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul” din municipiul Lugoj revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Harul” din municipiul Lugoj.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul” din municipiul Lugoj este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Legământul Harului” din municipiul Lugoj, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Harul” din municipiul Lugoj, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.201.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” domeniul „turism şi alimentaţie”, calificările profesionale „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie”, „tehnician nutriţionist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din municipiul Craiova

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 14 din 21 noiembrie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15-19 octombrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificările profesionale „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie”, „tehnician nutriţionist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 10, judeţul Dolj, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din municipiul Craiova este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din municipiul Craiova. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.203.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „electronică automatizări”, calificările profesionale „tehnician aparate electromedicale”, „tehnician în echipamente biomedicale”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale „topograf în construcţii”, „tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din municipiul Craiova

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare «de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 14 din 21 noiembrie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15-19 octombrie 2012.

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „electronică automatizări”, calificările profesionale „tehnician aparate electromedicale”, „tehnician în echipamente biomedicale”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale „topograf în construcţii”, „tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Constantin Brâncuşi nr. 17, judeţul Dolj, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din municipiul Craiova este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.204.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician electrician electronist auto” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 14 din 21 noiembrie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15-19 octombrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician electrician electronist auto”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 5, judeţul Mehedinţi, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mehedinţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mehedinţi şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.205.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular „Vasile Goldiş” din municipiul Arad

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 15 ianuarie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 3-18 decembrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei. Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „filologie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular „Vasile Goldiş”, cu sediul în municipiul Arad, Str. Feleacului nr. 1, judeţul Arad, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular „Vasile Goldiş” din municipiul Arad este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular „Vasile Goldiş” din municipiul Arad, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.210.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Emil Racoviţă” din municipiul Braşov

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 15 ianuarie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 3-18 decembrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Emil Racoviţă”, cu sediul în municipiul Braşov, Str. Armoniei nr. 6, judeţul Braşov, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Emil Racoviţă” din municipiul Braşov este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul „Emil Racoviţă” din municipiul Braşov, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.211.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

159

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 20 decembrie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 17 septembrie-14 decembrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Planeta Copiilor”, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Gabriela Szabo nr. 3-11, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa «Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Grădiniţa Planeta Copiilor TC 2000 - SRL. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.230.