MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 108/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 108         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 februarie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

246. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

247. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

250. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. - Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.830/2012. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

 

175. – Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Maria Ligor se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Canada.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 246.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dana Manuela Constantinescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Italiană, în Republica Malta şi în Republica San Marino.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 247.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ana Voicu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica El Salvador şi în Republica Guatemala.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 250.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi, ca urmare a restituirii acestuia  către persoanele îndreptăţite

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se actualizează datele de identificare ale imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F. 38893 din anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilului menţionat la art. 1, identificat la poziţia cu nr. M.F. 38893 cuprins în anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 3. - Academia Română va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRL,

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Preşedintele Academiei Române,

Ionel Haiduc

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 56.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului şi din administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 

1. Ordonator principal de credite

4192472

Academia Română

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4540917

Filiala Iaşi

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal

 

 

 

Nr. MFP

 

Cod clasificare

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul dobândirii/

al dării în folosinţă

 

 

Baza legală

 

 

În administrare/ concesiune

 

 

Descrierea tehnica

Vecinătăţi

Adresa

38893

8.29.06

Imobil, sediul Institutului de Istorie „A.D.

Xenopol” + teren aferent

Suprafaţa totală de 1.116,45 mp, teren construit şi neconstruit, din care amprenta la sol a construcţiei este de 575 mp, iar aria desfăşurată este de 748,01 mp

Str. Sulfinei, blocuri de locuinţe

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi;

Fdt. Lascăr Catargi nr. 15

1990

Hotărârea Guvernului 209/1990 Sentinţa civilă a Tribunalului Iaşi nr. 1.064 din 6 mai 2011 Decizia civilă a Curţii de Apel Iaşi nr. 700 din 4 noiembrie 2011

În administrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadru! instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012. cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

- celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncit, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, precum şi organismele intermediare responsabile cu implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2012.

Nr. 3.830.


*) Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, publicată în Monitorul Oficia a României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013.

 

ANEXĂ

 

SIGLE

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

AMPOSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente structurale

2007-2013

 

Investeşte în oamenii

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

Axa prioritară nr.

Domeniul major de intervenţie

 

CONTRACT DE FINANŢARE

 

Numărul de identificare al contractului de finanţare:

POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect

Titlul proiectului:..............................”

 

Nr. de înregistrare OIPOSDRU:.......

 

Cererea de finanţare nr. ........din data de..............a fost aprobată în data de............................prin Decizia nr. ...........

Preambul

Baza legală pentru acordarea finanţării:

- Programul operaţional sectorial ..Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

- Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999;

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi util zarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile.

Delegare de funcţii

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 şi cu prevederile actelor adiţionale la aceste acorduri, Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, denumită în continuare AMPOSDRU, a delegat o parte din competenţele, atribuţiile, angajamentele, obligaţiile şi/sau drepturile sale prevăzute de prezentul contractele finanţare către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, denumite în continuare OIPOSDRU delegate.

Condiţii generale şi speciale

Organismul intermediar (regional) pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”..................... cu sediul în str. ...........................nr. ........, localitatea.........................judeţul............................România, cod poştal............. telefon:.................fax:..............., poştă electronică:........................cod fiscal......................, reprezentat prin............................ (funcţia deţinută:............................), denumit în continuare OIPOSDRU delegat, pe de o parte,

şi

[Persoana juridică]................................, înfiinţată la data de...........cod de identificare fiscală...................înregistrată la ......................cu nr. ....../....../...........cu sediul în localitatea.....................str. .....................nr. ........., judeţul.........., România, telefon.............fax.................poştă electronică..................reprezentată legal prin...............(funcţia deţinută;..........), în calitate de beneficiar al finanţării, denumită în continuare beneficiar, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului de finanţare

 

(1) Obiectul acestui contract de finanţare, denumit în continuare contract, îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului prevăzut în anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, denumit în continuare proiect.

(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi anexele acestuia pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

(3) Cererea de finanţare depusă de beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine anexa nr. 1 la prezentul contract.

(4) Beneficiarul şi fiecare partener (după caz) acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, cu instrucţiunile/deciziile emise de AMPOSDRU, comunicările transmise de OIPOSDRU delegat şi cu legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ultima parte semnatară a contractului, respectiv reprezentantul lega! al OIPOSDRU delegat, şi încetează la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care contractul şi/sau legislaţia aplicabil(ă) le stabilesc/stabileşte în sarcina părţilor contractante, în legătură cu ori decurgând din implementarea proiectului şi/sau din acordarea finanţării nerambursabile prevăzute la art. 1.

(2) Data de începere a perioadei de implementare a proiectului va fi prima zi lucrătoare a lunii următoare datei intrării în vigoare a contractului, în situaţii bine justificate, ca urmare a solicitării beneficiarului, OIPOSDRU delegat poate decide decalarea începerii proiectului cu cel mult 3 luni, prin notificare, în conformitate cu prevederile art. 9 pct. A alin. (12) lit. g).

(3) Perioada maximă de implementare a proiectului este de 24 (douăzeci şi patru) de luni.

(4) După expirarea perioadei de implementare se menţine obligaţia beneficiarului, în conformitate cu art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, de a păstra până la data de 31 decembrie 2021 şi de a pune la dispoziţia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă AntiFraudă, Curţii Europene de Conturi, precum şi oricărui altui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile toate documentele corespunzătoare utilizării finanţării, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”.

 

ARTICOLUL 3

Finanţarea proiectului

 

(1) Valoarea totală eligibilă a proiectului este estimată la.....................lei, după cum urmează:

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului, din care:

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European

(FSE)

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din bugetul naţional

Contribuţia eligibilă a beneficiarului

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

1 = 2+4+6

2

3

«

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de..................lei, echivalentă cu........% din valoarea totală eligibilă prevăzută la art. 3 alin. (1).

(3) Valoarea cheltuielilor generale de administraţie/cheltuieli indirecte va fi acordată în procent de maximum 15% din valoarea totală a costurilor directe eligibile, mai puţin cheltuielile de tip Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

(4) în cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, valoarea totală eligibilă validată de OIPOSDRU delegat este mai mică decât valoarea totală eligibilă prevăzută la alin. (1), finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU prin OIPOSDRU va fi limitată la valoarea obţinută prin aplicarea procentului prevăzut la art. 3 alin. (2) cheltuielilor totale eligibile validate.

 

ARTICOLUL 4

Eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului

 

Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010, de Ghidul solicitantului, de prezentul contract, de instrucţiunile/deciziile AMPOSDRU, de comunicările transmise de OIPOSDRU delegate, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile.

 

ARTICOLUL 5

Acordarea prefinanţării

 

(1) Beneficiarul poate depune cererea de prefinanţare la OIPOSDRU delegat, în nume propriu, potrivit formatului standard stabilit, la care se vor anexa documentele precizate la alin. (3). Cererea de prefinanţare se depune în termen de maximum 45 de zile de la data începeri! perioadei de implementare a proiectului aşa cum este aceasta stabilită prin art. 2 alin. (2).

(2) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora nu pot solicita sume cu titlu de prefinanţare, aceste fonduri fiind asigurate integral prin bugetul propriu, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Sumele aferente prefinanţării se transferă beneficiarului, care nu face parte din categoriile prevăzute la alin. (2), în baza următoarelor documente:

a) cererea de prefinanţare;

b) formularul de identificare financiară şi comunicarea/convenţia emisă de Trezoreria Statului/banca comercială privind deschiderea unui cont dedicat proiectului pentru primirea prefinanţării,

(4) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarii menţionaţi la alin, (2) pot solicita acordarea de prefinanţare în numele partenerilor care sunt îndreptăţiţi să solicite prefinanţare, conform art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu procentele stabilite prin acordurile de parteneriat pentru fiecare partener.

(5) Din sumele primite cu titlu de prefinanţare beneficiarii pot avansa sume partenerilor care sunt îndreptăţiţi să primească prefinanţare [în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare] în limita şi condiţiile stabilite prin Acordul de parteneriat, anexă la contractul de finanţare.

(6) în căzui contractelor cu o durată mai mare de 1 an, în situaţia în care beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinanţare, în termen de cel mult un an de la data semnării contractului, beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic. În cazul contractelor cu o durată de implementare de până la 1 an, dar nu mai puţin de 6 luni, în situaţia în care beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinanţare, în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului, beneficiarul are obligaţia prezentării unui contract de achiziţie de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat cu un operator economic.

(7) în cazul în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a încheiat şi nu face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări cu un operator economic, în termenul stabilit la alin. (6), acesta are obligaţia de a restitui, la împlinirea termenului şi de îndată, întreaga prefinanţare primită, urmând să plătească şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanţării, penalităţi calculate la valoarea prefinanţării primite.

(8) în cazul contractelor de finanţare de tip grant din cadrul axelor prioritare 1-6 ale Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” - POSDRU, prefinanţarea se acordă în cel puţin două tranşe, în procent de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, numai în următoarele condiţii:

- prima tranşă de prefinanţare va fi de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

- a două tranşă de prefinanţare va fi de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi va fi acordată acestor beneficiari numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 60% din valoarea tranşei anterioare de prefinanţare primite.

(9) Prin excepţie, în cazul proiectelor a căror valoare eligibilă este mai mică de 1.000.000 lei, prefinanţarea se acordă în procent de maximum 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului, numai în următoarele condiţii:

- prima tranşă de prefinanţare va fi de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

- a două tranşă de prefinanţare va fi de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi va f acordată acestor beneficiari numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 60% din valoarea tranşei anterioare de prefinanţare primite.

(10) Prefinanţarea se va plăti în lei în contul special deschis de către beneficiar în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 218/2012, şi va fi utilizată exclusiv pentru proiect, de către beneficiar şi partenerii săi.

(11) Beneficiarul şi partenerii săi au obligaţia să deschidă conturi dedicate pentru primirea sumelor aferente prefinanţării, precum şi conturi pentru primirea rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6)-(9), respectiv art. 38 şi 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012.

(12) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele primite cu titlu de prefinanţare în contul de disponibilităţi dedicate, deschise pe numele beneficiarilor, sunt virate de către aceştia în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării în conturile de prefinanţare proprii şi/sau în conturile de prefinanţare ale partenerilor. Prin excepţie, în situaţia în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi nu are un cont dedicat pentru primirea prefinanţării deschis la o instituţie de credit din România, termenul de transferai prefinanţării este de maximum 6 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite cu titlu de prefinanţare.

Beneficiarul are obligaţia transmiterii unei notificări scrise atât partenerului/partenerilor, cât şi OIPOSDRU delegat, cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care se anexează o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont. În cazul în care încasarea cotei de prefinanţare cuvenite nu s-a efectuat, partenerii sunt obligaţi să transmită o notificare scrisă atât beneficiarului, cât şi OIPOSDRU delegat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării.

 

ARTICOLUL 6

Recuperarea prefinanţării

 

(1) Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată a unui procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile ale beneficiarilor/partenerilor care au primit prefinanţare, validate de OIPOSDRU delegat, cu excepţia cererii de rambursare corespunzător căreia cuantumul de prefinanţare rămas de recuperat reprezintă mai puţin de 35% din aceasta şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare intermediară.

Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară OIPOSDRU delegat va putea aplica un procent de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării primite să fie recuperată integral din sursa FSE, ce urmează a fi rambursată, înainte de depunerea cererii finale de rambursare.

(2) Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de către beneficiar în contul AMPOSDRU, în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea transmisă de către OIPOSDRU delegat. Beneficiarul este obligat să transmită o copie a ordinului de plată şi a extrasului de cont aferent către OIPOSDRU delegat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

În situaţia în care beneficiarul nu efectuează plata diferenţei rămase de recuperat din prefinanţare în termenul menţionat sau nu transmite la OIPOSDRU delegat o copie de pe ordinul de plată în termenul menţionat anterior, acesta nu va depune cererea finală de rambursare, ori, dacă depune această cerere, termenul de piaţă al cererii finale de rambursare nu va începe sa curgă până la îndeplinirea acestor obligaţii de către beneficiar,

 În situaţia în care valoarea diferenţei de recuperat din prefinanţare este mai mică sau egală cu valoarea cererii finale de rambursare, AMPOSDRU are posibilitatea să opereze compensarea sumelor până la concurenţa diferenţei de recuperat din prefinanţare, urmând a rambursa beneficiarului restul rămas în urma compensării.

(3) Prefinanţarea primită se va restitui de către beneficiar în contul AMPOSDRU dacă nicio cerere de rambursare nu a fost depusă în termen de 4 (patru) luni de la data primirii acesteia de către beneficiar sau de către partener/parteneri. Prefinanţarea se va restitui în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 4 (patru) luni menţionat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz.

Prefinanţarea primită şi neutilizată se va restitui de către beneficiar în contul AMPOSDRU dacă beneficiarul nu transmite, în termen de maximum 6 (şase) luni de la primirea primei tranşe de prefinanţare, cereri de rambursare în cuantum total de minimum 60% din valoarea prefinanţării acordate, în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 6 (şase) Suni menţionat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz.

Beneficiarii vor informa AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat cu privire la efectuarea plăţii sumei cu titlu de prefinanţare restituită în contul indicat de AMPOSDRU, printr-o adresă, la care vor ataşa o copie după ordinul de plată aferent operaţiunii.

În cazul în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu face dovada restituirii prefinanţării în termenul stabilit la acest alineat, acesta urmează să plătească penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanţării, penalităţi calculate la valoarea prefinanţării primite.

(4) Prefinanţarea va fi utilizată exclusiv pentru implementarea activităţilor din cadrul proiectului în conformitate cu prevederile contractului şi ale eventualelor acte adiţionale sau notificări ulterioare aprobate.

 

ARTICOLUL 7

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului şi rambursarea finală

 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi transmite OIPOSDRU delegat graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (conform instrucţiunilor/deciziilor AMPOSDRU), în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prefinanţare sau în termen de maximum 90 de zile de la data prevăzută la art. 2 alin. (2), în cazul în care beneficiarul nu depune cerere de prefinanţare. Nerespectarea acestui termen poate atrage prorogarea termenului de efectuare a plăţii aferente cererii de rambursare intermediară, cu cel mult 30 de zile.

(2) Beneficiarul are obligaţia, în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis iniţial, să transmită în scris OIPOSDRU delegat cu celeritate noile sale previziuni. În situaţia în care beneficiarul nu depune noile previziuni în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, iar cererile de rambursare intermediare depuse nu se încadrează în graficul depus conform alin. (1), AMPOSDRU are dreptul să proroge termenul de efectuare a plăţii aferente cererii de rambursare în cauză, dar nu mai mult de 30 de zile.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a depune prima cerere de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la data efectuării primei cheltuieli, dar nu mai târziu de 6 luni de ia data începerii perioadei de implementare a proiectului. În caz contrar, OIPOSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract de plin drept fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului.

Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a depune la OIPOSDRU delegat cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, sau, pentru ceilalţi beneficiari, la termenele asumate prin graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare.

(4) Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor va fi transmisă la OIPOSDRU delegat, conform formatului standard comunicat prin instrucţiuni emise de AMPOSDRU.

(5) AMPOSDRU va face transferul sumelor aferente plăţilor în contul deschis de către beneficiar, în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care beneficiarul are calitatea de instituţie publică, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, sau în contul special deschis de către beneficiar în sistemul Trezoreriei Statului ori la banca comercială pentru care a optat, pentru celelalte categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, din sumele primite cu titlu de rambursare, liderii de parteneriat au obligaţia de a vira sumele validate aferente partenerilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, respectiv 6 zile lucrătoare pentru partenerii transnaţionali, de la data încasării, în conturile partenerilor care sunt îndreptăţiţi să primească rambursarea.

(6) Suma prefinanţării şi a plăţilor intermediare nu poate să depăşească 95% din valoarea eligibilă a contractului.

(7) în vederea solicitării rambursării, beneficiarul va depune cererile de rambursare însoţite de documentele aferente perioadei acoperite de cererea de rambursare, întocmite în conformitate cu instrucţiunile şi deciziile emise de AMPOSDRU.

OIPOSDRU delegat va verifica, cu ocazia vizitelor la faţa locului, realitatea şi acurateţea informaţiilor furnizate de către beneficiari privind implementarea tehnică şi financiară a proiectului, prin verificarea documentelor justificative în original, deţinute la sediul beneficiarului.

(8) în funcţie de categoria de risc stabilită pentru proiect de către OIPOSDRU delegat, beneficiarul, pe baza listei de documente-suport generată de sistemul informatic, va transmite documentele justificative solicitate. Prin excepţie, pentru prima cerere de rambursare intermediară, beneficiarul va transmite toate documentele justificative.

(9) Toate documentele-suport justificative aferente activităţilor derulate în cadrul proiectului vor avea aplicată ştampila cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE – POSDRU Id proiect, în sumă de .............”, în vederea evitării dublei finanţări.

(10) Cererea de rambursare finală va fi transmisă la OIPOSDRU delegat în termen de 60 zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, aşa cum a fost definită în cadrul art. 2.

(11) Odată cu transmiterea fiecărei cereri de rambursare intermediară sau finală, beneficiarul va transmite la OIPOSDRU delegat un raport de verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de către un auditor financiar independent şi autorizat în condiţiile legii. Cererea de rambursare va purta menţiunea „Transmis spre auditare” şi va fi semnată şi datată de către auditorul financiar independent.

(12) Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile legii verifică dacă toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect în contabilitate şi în evidenţa cheltuielilor şi sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului şi emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

(13) În cazul în care în raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor sunt identificate cheltuieli neeligibile, acestea nu vor fi incluse de către beneficiar în evidenţa cheltuielilor, anexă la cererea de rambursare intermediară şi finală.

În situaţia în care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de auditorul financiar independent selectat conform alin. (15), AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a comunica Camerei Auditorilor Financiari din România situaţiile de această natură, având în vedere prevederile protocolului încheiat între AMPOSDRU şi Camera Auditorilor Financiari din România.

De asemenea, beneficiarul poate reţine din contravaloarea prestaţiei auditorului cota-parte în valoarea cheltuielilor considerate neeligibile de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat.

(14) Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia auditorului financiar independent şi autorizat în condiţiile legii toate documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

(15) Auditorul financiar independent şi autorizat în condiţiile legii va fi selectat cu respectarea condiţiilor prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau ale instrucţiunilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Prin excepţie, pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei o structură specializată de audit intern, auditorul financiar poate fi reprezentat de către şeful/auditorul intern desemnat din cadrul acestei structuri pentru a verifica dacă toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare intermediară şi finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului.

Instituţia publică poate contracta şi un auditor financiar independent, care va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru a verifica dacă toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare intermediară şi finală au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului.

Auditorul selectat iniţial se comunică AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat prin intermediul unei adrese de înştiinţare.

(16) În situaţia rezilierii contractului de servicii încheiat cu auditorul financiar independent, beneficiarul va transmite la OIPOSDRU delegat o adresă şi va justifica motivele care au condus ia luarea acestei decizii.

Până la încheierea unui nou contract cu un auditor financiar independent, beneficiarul nu va putea depune la OIPOSDRU delegat nicio cerere de rambursare.

(17) În urma verificării administrative a cererii de rambursare, OIPOSDRU delegat va informa beneficiarii asupra sumei validate, a motivelor care au determinat nevalidarea anumitor cheltuieli precum şi asupra posibilităţii de contestare.

(18) În cazul în care activităţile proiectului necesită efectuarea de plăţi în valută, beneficiarul va solicita spre rambursare contravaloarea în lei a plăţii, la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii în valută.

(19) AMPOSDRU poate restitui  categoriilor de beneficiari/parteneri prevăzuţi la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sumele aferente contravalorii TVA plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, după încheierea unui act adiţional la prezentul contract.

(20) Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea cererii de rambursare vor fi suportate exclusiv de către beneficiar şi/sau partenerii acestuia.

 

ARTICOLUL 8

Informarea şi publicitatea proiectului

 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare şi legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la măsurile de informare şi publicitate, precum şi prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013.

Prin semnarea prezentului contract, beneficiarul acceptă ca numele lui să apară pe lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, cu modificările şi completările ulterioare (publicarea, electronică sau în alt mod, a listei de beneficiari, a titlului proiectului şi a valorii fondurilor publice alocate operaţiunilor).

(2) Beneficiarul are următoarele obligaţii;

a) de a asigura vizibilitatea adecvată, transparentă şi promovarea corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute;

b) de a asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene;

c) de a asigura, la demararea şi la finalizarea proiectului, informarea tuturor părţilor implicate în proiect cu privire la finanţarea obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea faptului că acordarea cofinanţării s-a realizat prin POSDRU din

FSE. Obligativitatea asigurării de către beneficiari a publicităţii proiectelor este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică oricărui tip de proiect (lucrări, achiziţii, asistenţă tehnică etc.);

d) de a notifica în mod clar şi prin mijloace adecvate faptul că proiectul implementat a fost selectat în cadrul POSDRU 2007- 2013 cofinanţat din FSE;

e) de a se asigura că orice document, inclusiv certificatele de participare ori diplomele, obţinute în cadrul proiectului, va include un paragraf sau o menţiune care să facă referire la faptul că proiectul este cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, însoţit de expresia „Investeşte în oameni!”;

f) de a asigura resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor ce vizează măsurile de informare şi publicitate a proiectului, beneficiarul va efectua cel puţin următoarele activităţi de informare şi publicitate:

- publicarea unui comunicat de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului şi a unui comunicat de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute;

- postarea unor bannere sau afişe la locul de desfăşurare a proiectului;

- lipirea de abţibilduri/etichete pe mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului;

- organizarea a cel puţin unui eveniment de promovare a proiectului.

(3) Toate măsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul proiectului vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013 şi vor include următoarele:

a) sigla Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevăzute de regulamentele comunitare, însoţită de textul „UNIUNEA EUROPEANĂ* (cu majuscule);

b) sigla Guvernului României, însoţită de textul „GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE - AMPOSDRU” (cu majuscule);

c) sigla Instrumentelor Structurale în România, cu textul „Instrumente Structurale 2007-2013”;

d) sigla FSE, cu textul „Fondul Social European - POSDRU 2007-2013”;

e) declaraţia „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” însoţită de expresia „Investeşte în oameni!.

 

ARTICOLUL 9

Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

A. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

(1) Beneficiarul trebuie să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU şi comunicările transmise de OIPOSDRU delegat, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

(2) Beneficiarul, în calitate de semnatar al contractului, are responsabilitatea finală în faţa AM POSDRU/OI POSDRU delegat pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului (dacă există) şi consemnat prin Acordul de parteneriat anexă la şi parte integrantă din prezentul contract va răspunde în mod solidar sau individual în faţa AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului, pentru acţiunile sau inacţiunile beneficiarului sau fiecăruia dintre parteneri ori ale prestatorilor serviciilor

externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a solicita în scris punctul de vedere oficial al OIPOSDRU delegat cu privire la orice aspect survenit în implementarea proiectului, de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire la clauzele prezentului contract.

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială.

(5) Beneficiarul/Partenerul este obligat să utilizeze fondurile din contul/conturile proiectului exclusiv pentru plăţile necesare implementării activităţilor proiectului, în conformitate cu anexa 1 - Cererea de finanţare.

(6) Beneficiarul şi fiecare partener în parte trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Beneficiarul va avea obligaţia utilizării unui expert contabil care va semna şi va data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului.

Pentru beneficiarii instituţii publice care au constituit la nivelul instituţiei publice un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de către şeful sau coordonatorul compartimentului de contabilitate. În caz contrar, conducătorul instituţiei publice va putea contracta un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, pentru a asigura certificarea modului de asigurare a contabilităţii proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Expertul contabil, în cazul achiziţionării de servicii de această natură, va fi selectat de către beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice sau ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU în cazul în care beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în limitele şi condiţiile reglementate de art. 9 şi 10.

Cheltuielile cu expertul contabil/contabilul autorizat se fundamentează în bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar „Resurse umane” sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri”, dacă sunt externalizaţi (subcontractaţi).

(7) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului şi partenerilor cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect în sumă de .,..”, în vederea evitării dublei finanţări.

(8) în vederea efectuării reconcilierii contabile anuale între conturile contabile ale AMPOSDRU şi cele ale beneficiarului pentru operaţiunile gestionate în cadrul proiectului, beneficiarii şi partenerii au obligaţia transmiterii formularului nr. 9 conform anexei la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(9) Beneficiarul şi fiecare partener au obligaţia transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor solicitate de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile lor contabile şi

cele ale AMPOSDRU pentru operaţiunile gestionate în cadrul proiectului finanţat prin POSDRU.

(10) Reconcilierea contabilă dintre AMPOSDRU şi beneficiar va viza numai sumele care au fost transferate ca prefinanţare şi rambursare.

(11) În situaţia în care implementarea proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori execuţia de lucrări, inclusiv externalizarea managementului proiectului, contabilităţii sau auditului financiar, beneficiarul şi fiecare partener au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale instrucţiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care beneficiarul şi/sau partenerii nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.

(12) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris OIPOSDRU delegat cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte, în următoarele situaţii:

a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 15% între capitole bugetare (având în vedere că ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte plafonul de 15%), cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR şi a cheltuielilor generale de administraţie, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;

b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului, precum şi schimbarea datelor de contact (număr de telefon, fax, e-mail etc.);

c) schimbarea contului special deschis pentru proiect;

d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a experţilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a proiectului;

e) înlocuirea reprezentantului legal;

f) modificarea planului de implementare a activităţilor;

g) decalarea începerii implementării proiectului, în condiţiile prezentului contract;

h) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, în limita a 15% între capitolele bugetare (având în vedere că ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte plafonul de 15%), în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU;

i) orice alte modificări ale cererii de finanţare, cu excepţia celor reglementate de alin. (14), precum şi cu excepţia aspectelor care au impact semnificativ asupra cererii de finanţare, caz în care OIPOSDRU delegat poate solicita iniţierea unui act adiţional.

(13) Orice notificare transmisă de beneficiar către OIPOSDRU delegat în conformitate cu prevederile alin. (12) va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în scris, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi/sau cu instrucţiunile/deciziile AMPOSDRU, semnată de către reprezentantul legal şi stampilată corespunzător. Pentru modificarea sau introducerea membrilor echipei de management sau a experţilor pe termen lung sunt necesare actualizarea şi transmiterea tabelului centralizator al echipei de management şi al experţilor pe termen lung, varianta revizuită fiind transmisă în original, varianta iniţială/ultima variantă fiind transmisă în copie. CV-urile aferente persoanelor înlocuite vor fi transmise în copie şi cele nou-introduse vor fi transmise în original, semnate şi datate de titulari. Se vor prezenta în copie, conform cu originalul, diplome, adeverinţe sau alte documente legate de justificarea CV-urilor persoanelor propuse în proiect.

Beneficiarul şi partenerii înţeleg şi acceptă faptul că declaraţiile false sau informaţiile false în documentele remise OIPOSDRU delegat, inclusiv în CV-uri, intră sub incidenţa legii penale.

Aspectele care fac obiectul unei notificări pot fi supuse aprobării OIPOSDRU delegat şi prin act adiţional, caz în care propunerile formulate nu vor fi respinse şi vor fi supuse regulilor aplicabile aprobării actelor adiţionale la contract

Secţiunea „Date financiare”, subsecţiunea referitoare la justificarea şi detalierea bugetului din cuprinsul anexei 1 - „Cererea de finanţare” la contractul de finanţare, cuprinde estimări orientative cu privire la fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finanţat. În cazul în care, pe durata implementării proiectului, apar modificări ale valorilor estimate iniţial, nu este necesară iniţierea unei notificări sau a unui act adiţional către OIPOSDRU delegat.

Beneficiarul va considera notificarea aprobată tacit, dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării la sediul OIPOSDRU delegat nu sunt formulate obiecţii cu privire la modificarea solicitată.

Dacă sunt formulate obiecţii cu privire la modificarea solicitată, inclusiv prin e-mail, beneficiarul va proceda conform solicitărilor formulate de OIPOSDRU delegat. Dacă beneficiarul furnizează clarificările solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării acestora de către OIPOSDRU delegat, termenul în care notificarea propusă va produce efecte juridice nu se va reseta. Perioada cuprinsă între data solicitării clarificărilor şi data înregistrării acestora la registratura OIPOSDRU delegat se consideră perioadă suspendată. Dacă beneficiarul nu furnizează clarificările solicitate în termen de maximum 5 zile de la data solicitării acestora de către OIPOSDRU delegat, termenul de analiză a notificării se resetează. În acest caz, notificarea va produce efecte în maximum 15 zile de la data înregistrării clarificărilor solicitate la registratura OIPOSDRU delegat, doar dacă documentele transmise sunt conform cerinţelor.

În cazul în care beneficiarul nu depune la registratura OIPOSDRU delegat clarificările solicitate în maximum 20 zile de la emiterea acestora, OIPOSDRU delegat va respinge de drept notificarea, fără îndeplinirea altor formalităţi.

(14) Beneficiarul are obligaţia de a solicita încheierea de către OIPOSDRU delegat a unui act adiţional, în următoarele situaţii:

a) orice modificare a bugetului estimat al proiectului, generată de:

- redistribuiri de sume care depăşesc limita a 15% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale proiectului, în condiţiile în care se păstrează nemodificată valoarea totală eligibilă a proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

- modificarea cheltuielilor de tip FEDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depăşesc limita de 15%;

- modificarea cheltuielilor generale de administraţie, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depăşesc limita de 15%;

- orice modificare ce are ca efect scăderea valorii totale eligibile a proiectului faţă de varianta iniţială, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

b) includerea de noi activităţi eligibile şi/sau introducerea unor categorii de participanţi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat, care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific ale proiectului;

c) modificarea duratei de implementare a proiectului în limita prevăzută la art. 2 alin. (3);

d) la solicitarea explicită, exprimată în scris, a OIPOSDRU delegat;

e) suspendarea executării contractului, pentru motive întemeiate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, care să îi permită finalizarea implementării proiectului în cadrul perioadei de programare;

f) înlocuirea unuia din partenerii din proiect, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU;

g) modificări ale acordului de parteneriat;

h) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingenţă, pentru suma care depăşeşte limita a 15% între capitolele bugetare, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU;

i) modificarea/completarea indicatorilor înregistraţi în cererea de finanţare aprobată, în condiţiile prevăzute în prezentul contract;

j) corectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi categorii de grup-ţintă sau modificarea caracteristicilor grupului-ţintă, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat.

Pentru modificările bugetare solicitate atât prin notificare, cât şi prin act adiţional, justificate de beneficiar prin realizarea unor economii în cadrul capitolelor bugetare, OIPOSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a respinge notificarea/actul adiţional, în cazul în care motivaţia solicitării este neîntemeiată şi nu contribuie la realizarea obiectivelor şi indicatorilor proiectului.

(15) Actul adiţionai va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare şi va produce efecte juridice dacă a fost semnat şi ştampilat de către reprezentantul legai al beneficiarului şi, ulterior, semnat si stampilat si de către reprezentantul legal al OIPOSDRU delegat.

Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.

(16) În orice altă situaţie care nu a fost enunţată la alin, (12) şi (14), beneficiarul are dreptul de a solicita OIPOSDRU delegat un punct de vedere oficial.

(17) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarul va informa persoanele din grupul-ţintă al proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. În acest sens, participanţii sau reprezentanţii lor legali vor semna o declaraţie de consimţământ prin care îşi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale.

(18) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Departamentului de Luptă Antifraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricărui altui organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

(19) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (18), beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic.

Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin. (18) cu privire la locaţia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către OIPOSDRU delegat.

(20) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale (şi în copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.

Toate documentele vor fi păstrate până la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU.

(21) În cazul nerespectării prevederilor alin. (20), beneficiarul este obligat să restituie întreaga suma primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE, precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi/sau penalităţile aferente calculate conform legislaţiei în vigoare.

(22) Beneficiarul este obligat să declare pe propria răspundere şi să se asigure în permanenţă că finanţarea obţinută pentru implementarea proiectului nu se suprapune cu alte finanţări primite din bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunităţii Europene, conform prevederilor Ghidului solicitantului.

(23) Beneficiarul se obligă să menţină destinaţia şi să asigure exploatarea şi mentenanţa bunurilor şi/sau echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul proiectului pe o perioadă de ce! puţin 3 (trei) ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului. În cazul nerespectării acestei obligaţii, beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat contravaloarea echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul proiectului, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării de către AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat a încălcării acestei obligaţii de către beneficiar.

(24) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului.

(25) Beneficiarul declară pe propria răspundere şi garantează că în cadrul proiectului nu sunt incluse activităţi care fac obiectul schemelor de ajutor de stat/c/e minimis şi care pot fi finanţate prin intermediul acestor scheme. În cazul în care constată că există activităţi de această natură, va informa în scris OIPOSDRU delegat cu privire la acest aspect.

B. Drepturile şi obligaţiile AMPOSDRU/OIPOSDRU

(1) OIPOSDRU delegat are obligaţia de a informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luata care poate afecta implementarea proiectului.

(2) OIPOSDRU delegat are obligaţia de a informa beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile si recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.

(3) OIPOSDRU delegat are obligaţia de a sprijini beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.

(4) AMPOSDRU va efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul contract, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de prefinanţare la OIPOSDRU delegat, însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul contract. În situaţia nedepunerii acestor documente, AMPOSDRU nu va efectua plata prefinanţării.

(5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de rambursare, în condiţiile în care este însoţită de toate documentele solicitate prin prezentul contract. Termenul de 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare se suspendă în cazul în care beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea condiţiilor din prezentul contract. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale şi beneficiarul care reprezintă o entitate aflată în subordinea sau în coordonarea acestuia şi care este finanţat integral de la bugetele acestuia vor primi din partea OIPOSDRU delegate o notificare cu privire la validarea cheltuielilor privind contribuţia comunitară la finanţarea acordată, care au fost declarate prin cererile de rambursare şi care ulterior au fost virate de către AMPOSDRU în contul de parteneriat sau în conturile de venit la bugetul ordonatorului de credite din care a fost finanţat proiectul respectiv.

(6) în vederea validării cheltuielilor, OIPOSDRU delegat poate verifica toate documentele pe care le consideră necesare, în vederea validării cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, aferente cererilor de prefinanţare/rambursare intermediară/rambursare finală, precum şi rapoartele tehnico-financiare transmise de către beneficiar.

Documentele-suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către beneficiar la solicitarea OIPOSDRU delegat, în conformitate cu prevederile art. 7.

(7) OIPOSDRU delegat monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectelor în vederea asigurării legalităţii, regularităţii, conformităţii şi realităţii activităţile aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract.

(8) OIPOSDRU delegat are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile alin. (7).

(9) OIPOSDRU delegat are obligaţia de a răspunde la o solicitare prevăzută la pct. A alin. (16) în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia.

(10) AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare.

 

ARTICOLUL 10

Subcontractarea şi cesiunea

 

(1) în cazul externalizării/subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală în raport cu OIPOSDRU delegat revine în final beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Valoarea maximă care va face obiectul externalizării nu poate depăşi 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(3) Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau al oricărui altui mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către beneficiar.

(4) Managementul proiectului poate fi externalizat (sub con tractat) integral sau parţial.

(5) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau, în cazul în care beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, are obligaţia respectării instrucţiunilor emise de AMPOSDRU/alte instituţii abilitate pentru

derularea procedurilor de achiziţie în cursul implementării proiectelor contractate.

(6) Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociaţi ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezentului contract.

(7) Valoarea maximă a externalizării, reglementată la alin. (2), nu include contractele de achiziţie publică care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziţia de imobile şi execuţia de lucrări, acestea intrând sub incidenţa cheltuielilor de tip FEDR şi a categoriei de cheltuieli aferente managementului de proiect (materiale consumabile).

(8) Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv persoană fizică autorizată) se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv AMPOSDRU/OIPOSDRU, toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau cu prestatorii.

(9) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi externalizării către persoane fizice autorizate. Întreprinderi individuale, cabinete individuale sau alte forme de organizare echivalente.

 

ARTICOLUL 11

Nereguli

 

(1) Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

(2) Constatarea neregulilor, stabilirea acestora şi recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în cazul sumelor plătite necorespunzător de către AMPOSDRU, beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului de restituire de către OIPOSDRU delegat în conformitate cu dispoziţiile legale. Începând cu ziua a 16-a (şaisprezecea) se vor calcula majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă pentru fiecare zi de întârziere.

(4) în cazul în care un beneficiar semnalează - ca urmare a activităţii proprii de management şi control - o neregulă în gestiunea propriului său proiect, acesta are obligaţia raportării ei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene (AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat).

(5) Săvârşirea unei nereguli este o încălcare a prevederilor contractuale şi deci generează răspundere patrimonială contractuală.

(6) Debitorii unei creanţe bugetare rezultate din nereguli răspund solidar pentru stingerea respectivei creanţe.

 

ARTICOLUL 12

Conflictul de Interese şi regimul incompatibilităţilor

 

(1) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţa personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.

(2) Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligentele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească şi europeană în vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(3) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) şi (2) se aplică partenerilor, subcontractori lor, angajaţilor beneficiarului, precum şi angajaţilor AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract.

(4) OIPOSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de beneficiar sunt potrivite şi de a solicita beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilităţi sau de a rezilia contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia unui tribunal arbitrai/unei instanţe judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către beneficiar a unei simple informări cu privire la rezilierea contractului, în cazul identificării unui conflict de interese sau unei incompatibilităţi.

(5) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(4) se completează cu regulile în materia conflictului de interese prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 13

Modificări şi completări la contract

 

(1) Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor părţi prin aprobarea unei notificări sau prin încheierea unui act adiţional, cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană care vor intra în vigoare la data menţionată în actul normativ respectiv, fără a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului.

În situaţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională, referitoare la gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, OIPOSDRU delegat va notifica beneficiarul în acest sens. Modelul-cadru de notificare ce vizează modificări determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană va fi elaborat şi aprobat prin instrucţiune/decizie la nivelul AMPOSDRU.

(2) Beneficiarul trebuie să informeze OIPOSDRU delegat despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării contractului în termen de 5 (cinci) zile de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puţin 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, cu respectarea duratei maxime de implementare a proiectului conform Ghidului solicitantului aferent proiectului finanţat, fără a afecta bugetul proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea însoţită de documente justificative.

(3) în situaţii bine justificate, atunci când există dificultăţi în atingerea indicatorilor stabiliţi, inclusiv în selectarea numărului de persoane propus de beneficiar în cadrul grupului/grupurilor-ţintă, aşa cum a fost specificat în cadrul cererii de finanţare, Anexa 1 a prezentului contract, beneficiarul va putea solicita prin act adiţional o modificare sau o reducere a indicatorilor propuşi pentru grupul/grupurile-ţintă într-un procent de maximum 25% din valoarea stabilită iniţial pentru fiecare grup-ţintă, acolo unde este cazul. Această reducere a numărului de persoane din cadrul grupului/grupurilor-ţintă va determina şi o reducere corespunzătoare a valorii totale eligibile a proiectului. Corectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi categorii de grup-ţintă sau modificarea caracteristicilor grupului-ţintă nu intră sub incidenţa acestui alineat şi fac obiectul unei propuneri de act adiţional la contract, justificate corespunzător.

 

ARTICOLUL 14

Forţa majoră

 

(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei acesteia, şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autorităţile competenta. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

(6) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.

(7) în cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (2ece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.

 

ARTICOLUL 15

Încetarea şi suspendarea contractului

 

(1) În situaţia în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea proiectului în termen de 3 (trei) luni de la data precizată la art. 2 alin. (2), contractul se consideră reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului.

(2) OIPOSDRU delegat are dreptul de a rezilia contractul de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului dacă se constată neconcordanţă între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale şi/sau comunitare şi/sau nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, în termen de 10 zile de la data constatării neconcordanţei referite anterior. De asemenea, după împlinirea termenului de 10 zile referit anterior, beneficiarul va plăti şi penalităţi în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a sumelor primite, penalităţi calculate la valoarea sumelor primite de beneficiar.

(3) În cazul nerespectării oricărei prevederi din prezentul contract de către beneficiar şi/sau oricare partener, inclusiv în situaţia prevăzută la alin. (1), după notificarea prealabilă a beneficiarului, OIPOSDRU delegat are dreptul de a dispune rezilierea de plin drept a contractului fără intervenţia instanţei şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia unei simple notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului. În situaţia rezilierii, beneficiarul va fi obligat la restituirea în întregime a sumelor deja primite în cadrul contractului din asistenţa financiară nerambursabilă, la plata de majorări de întârziere şi/sau daune interese.

(4) în cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea ulterioară la selecţia publică de proiecte şi neacordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(4), contractul se consideră reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului, în situaţia în care AMPOSDRU dispune în acest sens prin instrucţiune/decizie.

(6) OIPOSDRU delegat poate decide suspendarea executării contractului, în situaţia în care există suspiciuni cu privire la neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către beneficiar, notificând în acest sens beneficiarul cu cel puţin 5 zile înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 90 de zile, iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin, beneficiarul are dreptul de a solicita OIPOSDRU delegat reluarea executării în termen de maximum 30 de zile.

(7) Constituie cauză de reziliere a prezentului contract, în condiţiile prezentului articol, orice cauză de neeligibilitate a proiectului şi/sau a beneficiarului şi/sau a oricăruia dintre parteneri, chiar dacă a fost identificată şi/sau a apărut ulterior încheierii prezentului contract.

 

ARTICOLUL 16

Legea aplicabilă

 

Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia comunitară şi/sau cu cea naţională în vigoare.

 

ARTICOLUL 17

Anexele contractului

 

(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi constituie parte integrantă a acestuia:

Anexa 1 Cererea de finanţare Anexa 2 Bugetul proiectului Anexa 3 Acord de parteneriat

Anexa 4 CV-urile echipei de management şi echipei de implementare

(2) în cazul unui conflict între prevederile anexelor contractului şi cele din contract, prevederile contractului prevalează.

(3) AMPOSDRU, prin OIPOSDRU delegat, va comunica prin instrucţiuni/decizii modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.

 

ARTICOLUL 18

Dispoziţii finale

 

(1) Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.

(2) AMPOSDRU, prin OIPOSDRU delegat, îşi rezervă dreptul de a reduce finanţarea dacă această diminuare este cauzată de dificultăţi în cadrul bugetului de stat. În acest sens, semnarea contractului nu reprezintă în mod automat obligaţia necondiţionată a AMPOSDRU de a finanţa, până la final zarea proiectului, valoarea angajată în cazul menţionat mai sus. Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat în calcul la semnarea contractului, ia modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finanţări nu presupune obligaţia AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat de a acorda şi alte finanţări similare în viitor.

(3) AMPOSDRU, prin OIPOSDRU delegat, îşi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată în situaţia în care indicatorii tehnici ai proiectului, prevăzuţi în cererea de finanţare, sunt neîndepliniţi si/sau nerealizaţi conform cererii de finanţare aprobate.

(4) în cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rămân valabile.

(5) Termenul de „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică în mod distinct.

(6) în eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat şi beneficiar, survenit în executarea sau în legătură cu executarea, interpretarea şi în orice mod aplicarea acestui contract, se vor depune toate diligentele pentru soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă în termen de 30 zile de la data solicitării uneia dintre părţile contractante, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.

(7) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

(8) Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale în limba română, un exemplar pentru OIPOSDRU delegat şi un exemplar pentru beneficiar.

 

OIPOSDRU delegat

……………………………………..

Reprezentant legal

Semnătura

Data

Beneficiar

……………………………………..

Reprezentant legal

Semnătura

Data

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. E.N. 994 din 7 februarie 2013,

având în vedere prevederile art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(3) în situaţii temeinic justificate, notificarea scrisă a intenţiei de modificare a anexei nr. 2 poate fi făcută până la data de 1 martie a anului curent pentru indicatorii de performanţă ai anului precedent.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi pentru indicatorii de performanţă a activităţii managerului spitalului public, aferenţi anului 2012.

(5) Prin situaţii temeinic justificate se înţelege orice act juridic, act administrativ aprobat de forul ierarhic superior, sau alte documente prevăzute de lege, care stau la baza calculului indicatorilor pentru perioada la care acestea sunt aplicabile.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 22 februarie 2013.

Nr. 175.