MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 111/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 111         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 26 februarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

24. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 

25. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 

26. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 

27. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României

 

28. - Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

29. - Hotărâre privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

27. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

 

31. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 

124. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu

 

195. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

246/248. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ai viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

252. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competenta din România si autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană! semnat la Berna la 6 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993

 

2.096. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se completează după cum urmează:

- la punctul I „Componenţa Comisiei”, categoria „membri supleanţi”, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. Ştefan-Bucur Stoica, deputat, Grupul parlamentar PDL”.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN 2GONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 24.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La punctul 2, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Ţărilor de Jos (Olanda):

- domnul deputat Blănariu Valentin, membru al Grupului parlamentar al PP-DD, II înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat Nicoară Romeo Florin, membru al Grupului parlamentar al PNL.

 

Această hotărâm a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN 2GONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 25.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat În şedinţa din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN 2GONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 26.

 

anexă

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

- deputat Ovidiu-Cristian Iane. Grupul parlamentar al PSD

- deputat Constantin Adăscăliţei, Grupul parlamentar al PSD SENAT

- senator Florin Constantinescu, Grupul parlamentar al PSD

- senator Doina-Elena Federovici, Grupul parlamentar al PSD

- senator Nelu Tătaru, Grupul parlamentar al PNL

- senator Dan-Mihai Marian, Grupul parlamentar al PDL

- senator Ionel Agrigoroaei, Grupul parlamentar al PP-DD

- senator Attila Verestoy, Grupul parlamentar al UDMR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 decembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu: „- Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN 2GONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Theodora Bertzi se numeşte în funcţia de membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN 2GONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 28.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 

În temeiul art. 14 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Giboi Alexandru Ion este numit în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, pentru un mandat de 5 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN 2GONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE MOGA

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 29.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 

Luând în considerare faptul că la data aprobării prezentei ordonanţe de urgenţă Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nu a intrat în vigoare, iar acest fapt conduce la necunoaşterea dimensiunii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv a fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală şi, implicit, la imposibilitatea caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale,

având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor lor de implementare, prin ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a activităţii din unităţile sanitare publice, dar şi asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi în utilizarea eficientă a resurselor financiare din sistemul de sănătate,

ţinând cont că prin preluarea unor unităţi sanitare publice în finanţare de la bugetul de stat au fost preluate integral şi drepturile de personal aferente personalului contractual, iar neacordarea acestora ar crea tensiuni nejustificate,

având în vedere că acordarea asistenţei medicale publice de urgenţă, la toate nivelurile ei, este o datorie a statului şi un drept al cetăţeanului, iar prin neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi afectată funcţionarea în regim de lucru continuu a intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi a transportului medical asistat al pacientului critic prin accentuarea deficitului de personal de la nivelul serviciilor de ambulanţă prin scăderea veniturilor salariale,

în considerarea faptului că aceste elemente cu impact major în sănătatea populaţiei vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 217, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) în situaţia în care legea bugetului de stat nu este aprobată până la data de 31 decembrie a anului în curs, termenele prevăzute la alin. (2) şi (5) se prelungesc până la data de 31 martie, inclusiv, a anului următor.”

Art. II. - (1) Termenul prevăzut la articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 27 decembrie 2012, se prorogă până la data de 1 aprilie 2013.

(2) Prin excepţie, dispoziţiile prevăzute la articolul I punctul 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 intră în vigoare la data de 1 martie 2013.

Art. III. - Termenele prevăzute la literele a) şi b) ale articolului VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 27 decembrie 2012, se prorogă până la data de 31 martie 2013, inclusiv.

Art. IV. - (1) Personalul unităţilor prevăzute la art. 93 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi după data de 1 martie 2013 de drepturile prevăzute la art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Până la data de 31 decembrie 2013 plata drepturilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 la titlul 10 „Cheltuieli de personal”,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.729 din 3 decembrie 2012 întocmit de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, având în vedere:

- prevederile art. 19 alin. (4) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 51 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 769/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 8 lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare;

- dispoziţiile art. 118c alin. (2) şi ale art. 118p din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 154 din 17 iunie 2009, ale Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole şi Regulamentului (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice şi a restricţiilor care se aplică acestora, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 24 iulie 2009,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltăm rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 februarie 2013.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 163/2012)

 

NORME TEHNICE

pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

Art. 1. - (1) Vinul cu indicaţie geografică se obţine din struguri recoltaţi de pe plantaţii de viţă-de-vie situate în arealele delimitate aferente denumirilor din Lista indicaţiilor geografice admise spre utilizare în România, în vigoare la data producerii vinului.

(2) Vinul trebuie să aibă tăria alcoolică naturală minimă conform încadrării arealului în zonele viticole B, CI şi CM.

(3) Tăria alcoolică totală nu trebuie să depăşească 15% voi.

(4) Prin derogare, tăria alcoolică totală poate ajunge la maximum 20% voi. la vinurile care au fost obţinute fără nicio procedură de îmbogăţire.

Art. 2. - (1) Prin indicaţie geografică admisă spre utilizare pentru produsele vitivinicole se înţelege numele unei regiuni sau

al unui loc specific utilizat pentru a descrie un produs care respectă următoarele cerinţe;

a) posedă o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite arealului delimitat pentru indicaţia geografică respectivă;

b) strugurii din care este obţinut produsul trebuie să provină în proporţie de cel puţin 35% exclusiv din arealul delimitat aferent indicaţiei geografice pe care o poartă produsul;

c) este produs în această arie geografică;

d) este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera sau unei încrucişări între specia Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis.

(2) Beneficiază de dreptul de a utiliza numele indicaţiei geografice producătorii care se conformează cerinţelor din caietele de sarcini şi se acordă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Categoriile vinurilor cu indicaţie geografică şi conţinutul caietului de sarcini

 

Art. 3. - (1) Următoarele categorii de vinuri pot purta indicaţie geografică dacă întrunesc condiţiile stabilite prin caietele de sarcini:

a) vin liniştit;

b) vin spumant;

c) vin perlant;

d) vin obţinut din struguri deshidrataţi;

e) vin obţinut din struguri supramaturaţi.

(2) Producerea şi comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică se fac cu respectarea condiţiilor prevăzute în caietele de sarcini elaborate de către asociaţia profesională de producători reprezentativă din arealul corespunzător indicaţiei geografice, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu cerinţele prezentului ordin.

(3) Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V, verifică şi avizează caietele de sarcini întocmite de către asociaţiile/organizaţiile de producători.

Art. 4. - Caietele de sarcini trebuie să cuprindă informaţii referitoare la:

a) denumirea indicaţiei geografice;

b) delimitarea arealului de producere prin indicarea teritoriilor administrative, utilizând pe cât posibil delimitările naturale existente şi coordonatele de identificare geografică;

c) legătura dintre factorul natural şi cel uman (legătura cu arealul delimitat);

d) condiţii-cadru pentru vinurile cu indicaţie geografică:

- arealul de procesare a strugurilor;

- randamentul viticol si vinicol maxim la hectar (q/ha si hl/ha);

- denumirea unităţilor administrative de producere/ procesare sau vecinătăţi (după caz);

e) indicarea soiurilor de viţă-de-vie;

f) tăria alcoolică naturală minimă în volume;

g) tăria alcoolică dobândită minimă în volume;

h) calitatea strugurilor la recoltare;

i) principalele caracteristici ale plantaţiei;

j) tehnologia de cultură;

- în anii cu condiţii climaterice favorabile este admisă majorarea cu maximum 10% a randamentelor stabilite în caietul de sarcini;

- atât depăşirea randamentului/ha (q/ha), cât şi diminuarea acestuia nu impun modificarea caietului de sarcini;

k) tehnologia de obţinere a vinurilor;

l) practicile oenologice şi/sau metodele tradiţionale admise de legislaţia în vigoare şi în conformitate cu încadrarea în zonele viticole B,” CI şi Cil;

m) enumerarea principalelor condiţii de comercializare (ambalare şi etichetare);

n) principalii parametrii fizico-chimici şi caracteristicile organoleptice ale vinurilor;

o) declasarea vinurilor cu indicaţie geografică;

p) denumirea şi adresa autorităţii competente care verifică dacă specificaţiile vinului respectă condiţiile caietului de sarcini.

Art. 5. - (1) Procesatorii pot realiza una sau mai multe faze ale procesului de producţie în afara arealului delimitat al indicaţiei geografice, în conformitate cu prevederile stipulate de către aceştia în caietul de sarcini al respectivei indicaţii geografice.

(2) în situaţia în care în caietele de sarcini nu sunt stipulate prevederi referitoare la posibilitatea procesatorilor de a realiza una sau mai multe faze ale procesului de producţie în afara arealului delimitat al indicaţiei geografice, aceştia sunt obligaţi să notifice O.N.V.P.V. cu 15 zile înainte de efectuarea acestora.

 

CAPITOLUL III

Controlul calitativ al vinurilor cu Indicaţie geografică de către autoritatea competentă

 

Art. 6. - (1) Controlul se efectuează în strictă conformitate cu caietul de sarcini, în baza procedurilor de control ale O.N.V.P.V. prin:

a) eşantionarea prin număr de probe reprezentative pentru aria geografică delimitată;

b) sistematic, pe baza unui plan de control.

(2) în scopul verificării conformităţii cu caietul de sarcini, autoritatea de control verifică:

a) tehnologia de cultivare a plantaţiilor viticole înscrise în registrul plantaţiilor viticole cu destinaţia de producţie de struguri pentru obţinerea vinurilor cu indicaţie geografică;

b) instalaţiile operatorilor, şi anume capacitatea operatorilor de a îndeplini condiţiile stabilite în caietul de sarcini;

c) produsele în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv etapa ambalării, pe baza unui plan de control elaborat în prealabil de către autoritatea de control şi adus la cunoştinţa operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a produsului.

(3) Examinarea calitativă a vinurilor cu indicaţie geografică este realizată de către comisiile de degustare regionale din subordinea Comisiei Naţionale de Degustare, în baza cererii de examinare calitativă a vinurilor cu indicaţie geografică, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte din prezentele norme tehnice.

(4) Comisiile de degustare regionale sunt alcătuite din minimum 5 membri, reprezentanţi ai O.N.V.P.V., ai Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare A.D.A.R., şi ai asociaţiei profesionale de producători din arealul vizat, care vor face aprecierea parametrilor organoleptici şi fizico-chimici în raport cu prevederile din caietul de sarcini.

(5) în vederea soluţionării contestaţiilor apărute în cadrul procedurii de examinare calitativă, se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor; componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin decizie a directorului general al O.N.V.P.V, iar membrii acesteia nu trebuie sa facă parte din Comisia Naţională de Degustare.

Art. 7. - (1) Procedura de examinare calitativă a vinurilor cu indicaţie geografică cuprinde următoarele etape:

a) depunerea cererii de examinare calitativă a lotului devin;

b) depunerea buletinului de analiză fizico-chimică a lotului de vin;

c) evaluarea organoleptică a lotului de vin prin degustare şi emiterea fişei de degustare;

d) redactarea fişei de evaluare a vinului evaluat şi întocmirea procesului-verbal de către comisia de degustare regională sau comisia de soluţionare a contestaţiilor, după caz.

(2) Buletinul de analiză prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să conţină cel puţin următoarele analize fizico-chimice:

a) tăria alcoolică totală şi dobândită;

b) zaharuri totale, exprimate ca fructoză şi glucoza;

c) aciditate totală;

d) aciditate volatilă;

e) dioxid de sulf total.

(3) Analize suplimentare se pot cere în următoarele cazuri:

a) pentru dioxid de carbon, în cazul vinurilor spumante şi periante (suprapresiune în bari la 20°C);

b) pentru oricare alt parametru fizico-chimic caracteristic indicaţiei geografice, prevăzut în caietul de sarcini sau în legislaţia naţională.

Art. 8. - Vinurile care întrunesc parametrii fizico-chimici şi caracteristicile organoleptice stabilite în caietul de sarcini primesc certificatul de atestare a dreptului de comercializare sub denumirea indicaţiei geografice solicitate emis de către O.N.V.P.V.

Art. 9. - Vinurile care nu întrunesc parametrii fizico-chimici şi organoleptici stabiliţi în caietul de sarcini nu primesc certificatul de atestare a dreptului de comercializare sub denumirea indicaţiei geografice solicitate.

Art. 10. - Declasarea vinurilor cu indicaţie geografică se poate realiza:

a) de către producător, în orice fază a producerii vinurilor, cu notificarea O.N.V.P.V. în termen de 48 de ore;

b) de către O.N.V.P.V., în cazul în care:

(i) vinul a suferit modificări din punct de vedere calitativ;

(ii) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate;

(iii) vinurile nu se încadrează în parametrii fizico-chimici şi caracteristicile organoleptice din caietele de sarcini.

Art. 11. - (1) Operatorul economic poate contesta decizia comisiei de degustare regională, în termen de 15 zile de la comunicare, la comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Pe baza analizării contraprobei corespunzătoare lotului contestat, comisia de soluţionare a contestaţiilor va adopta o hotărâre ce va fi comunicată operatorului economic, în termen de 15 zile de la înregistrarea contestaţiei.

(3) Operatorul economic în cauză va înscrie în evidenţele sale hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru lotul de vin supus examinării.

Art. 12. - (1) Autoritatea competentă pentru efectuarea controlului încadrării vinurilor în categoria de calitate a vinurilor cu indicaţie geografică este O.N.V.P.V.

(2) O.N.V.P.V. colaborează cu Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol în vederea efectuării controlului privind condiţiile de producere şi comercializare a vinurilor cu indicaţie geografică.

(3) Pentru fiecare lot de vin cu indicaţie geografică, care a primit certificatul de atestare a dreptului de comercializare sub denumirea indicaţiei geografice solicitate, inspectorii O.N.V.P.V. vor păstra o contraprobă sigilată.

Art. 13. - (1) Controlul efectuat constă în:

a) verificarea respectării condiţiilor prevăzute în caietul de sarcini;

b) examinarea analitică şi organoleptică, în cadrul comisiilor de degustare regionale.

(2) Controlul se efectuează în conformitate cu art. 6, cu obligativitatea aducerii la cunoştinţa operatorilor economici a datelor de efectuare şi a rezultatelor acestuia în termen de 7 zile de la efectuarea acestuia.

 

ANEXĂ

la normele tehnice

 

CERERE

de examinare calitativă pentru vinul cu indicaţia geografică (1)..................

 

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice..........................................................................................................................................

Adresa completă (strada ...................................... nr. ............, cod poştal..................oraşul/comuna.......................................

judeţul.....................................)

telefon.........................., fax............., e-mail...............

 

Categoriile de vinuri

Vin (2)...............................................................cu indicaţie geografică (1)...............................................................................

Soiul/soiurile (3).............................................................

Cantitate (hi).................................................................

Nr. lot...........................................................................

Buletin analiză nr. ........................................................

 

Semnătura...................................................................

Ştampila


(1) Se completează cu denumirea (numele) indicaţiei geografice.

(2) Se completează cu:

- vin liniştit;

- vin spumant;

- vin periant;

- vin obţinut din struguri deshidrataţi;

- vin obţinut din struguri supramaturaţi.

(3) în cazul sortimentul ui/cu paj ului de vin cu indicaţie geografică, soiurile din care este obţinut se trec în ordine descrescătoare într-un tabel.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 76.388 din 6 februarie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetai, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) pajişti permanente - suprafeţe agricole de păşuni şi fâneţe, naturale ori cultivate, folosite pentru producţia de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

b) teren necultivat - orice teren arabil inclus în sistemul de rotaţie al culturilor, lucrat sau nu, dar fără intenţia de a produce o recoltă pe durata unui an agricol. Caracteristica terenului necultivat este că acesta se lasă în repaus pentru refacerea fertilităţii solului pe durata unui an agricol, cu obligaţia menţinerii în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La articolul V, după litera b) se Introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) anul de cerere - anul calendaristic în care agricultorii depun cererea unică de plată pe suprafaţă pentru plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, conform art. 19 alin. (1), coroborat cu art. 23 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările si completările ulterioare, şi cu art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2309 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum şi pentru acordarea sprijinului prin măsurile care implică angajamente multianuale, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, privind dreptul de folosinţă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, înscrisuri sub semnătură privată şi alte acte care fac dovada utilizării terenului, cum ar fi adeverinţa eliberată de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol.

(2) Contractele de arendare menţionate la alin. (1) vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Contractele de arendare încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil continuă să îşi producă efectele până la data încetării de drept.”

4. La articolul 5, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Dovada dreptului de folosinţă a pajiştilor permanente comunale, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, se face pe baza actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, a contractelor de concesiune sau de închiriere încheiate între consiliile locale şi crescătorii de animale, din care să reiasă suprafaţa folosită, iar dovada utilizării pajiştilor se face pe baza adeverinţei eliberate de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol. Orice contract încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor comunale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării de drept.

(2) Pentru acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru pajiştile permanente comunale utilizate pentru păşunatul animalelor sau producerea de furaje, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), se anexează următoarele:

a) copie a cârdului exploataţiei conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

b) copie a registrului activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, completat la zi, potrivit modelului aprobat de A.P.I.A., în conformitate cu prevederile pct. IV - GAEC 7 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Consiliile locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice cu animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, încheie contracte de concesiune ori de închiriere pentru suprafeţele de pajişti permanente comunale disponibile. Concedentul/Proprietarul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul concesionat şi/sau închiriat în condiţiile legii.

(4) în cazul utilizării păşunilor comunale de către o formă asociativă legal constituită, aceasta poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal şi face dovada evidenţei fiecărui proprietar de exploataţie cu o copie după cârdul exploataţiei şi a suprafeţei agricole care revine fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere, care trebuie să cuprindă şi acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăţi, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statutul asociaţiei, asumându-şi responsabilitatea asupra cerinţelor care condiţionează plăţile.”

5. La articolul 5, alineatul (6) se abrogă.

6. La articolul 5, alineatele (7) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plată numai pentru pajiştile permanente deţinute de acestea pentru care nu au fost încheiate contracte de concesiune sau de închiriere ori pe care nu păşunează animalele fermierilor, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

(10) Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe lângă documentele menţionate, şi o situaţie, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

a) suprafaţa totală de pajişti permanente deţinută de consiliul local, din care: suprafeţele de pajişti atribuite spre folosinţă în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi suprafeţele care nu sunt utilizate în scopuri productive;

b) efectivul de animale, pe specii, al persoanelor care utilizează pajişti permanente comunale în condiţiile prevăzute la alin. (3);

c) efectivul de animale, pe specii, aflat în proprietatea consiliului local, după caz.”

7. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, decuplate de producţie, pentru culturile de în şi cânepă pentru fibră, tutun şi hamei;”.

8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate pe suprafeţele de pajişti comunale, pe lângă condiţiile generale stabilite la art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi prevederile art. 5 din prezentul ordin, cu excepţia alin. (2) lit. b) care nu se aplică în cazul măsurii de agromediu.”

9. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) în căzui aplicării pachetului 4 «Culturi verzi» din cadrul măsurii 214 «Plăţi de agromediu», agricultorul poate schimba amplasamentul culturii supuse angajamentului multianual, cu condiţia menţinerii suprafeţei aflate sub angajament. Dacă înfiinţarea culturii verzi se realizează pe altă parcelă decât pe cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia de a notifica cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a anului de cerere, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă.

(4) Pentru schemele de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, precum şi pentru sprijinul aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, pe lângă condiţiile şi criteriile de eligibilitate menţionate la alin. (1) şi (2), se aplică şi normele de ecocondiţionalitate stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România.”

10. La articolul 10 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare a tutunului livrat; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; viza se acordă numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea lucrărilor agrotehnice specifice astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează obligatoriu într-un proces-verbal de constatare; dacă producătorul agricol este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru PNDC 4 - tutun;”.

11. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat şi vizat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la A.P.I.A. până la data de 1 octombrie a anului în curs; contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp; lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru PNDC 6 - sfeclă de zahăr; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţi ai DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr.”

12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Plata naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr, decuplata de producţie, se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa cultivată în baza contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu o fabrică de zahăr pentru anul în curs, cu îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute la alin. (1).”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu.

(2) Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, este împărţit în 55 de sectoare cadastrale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marcel Grigore

 

Bucureşti, 8 februarie 2013.

Nr. 124.

 

ANEXĂ*)

 

COMUNA BOLINTIN-DEAL, JUDEŢUL GIURGIU

 

SCHIŢA CU SECTORIZAREA CADASTRALĂ

 


*) Anexa este reprodusă în facsmil.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 6 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declaraţiei”, punctul 1 „Termenul de depunere a declaraţiei”, subpunctul 1.1, după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:

„i) impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;

j) impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

k) impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.”

b) La capitolul li „Completarea declaraţiei”, punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscal㻄, subpunctul 3.2, textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe si alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 16, 21-23 şi 27-64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.”

c) La capitolul II punctul 3, după subpunctul 3.2.5 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 3.2.6-3.2.8, cu următorul cuprins:

„3.2.6. Obligaţia prevăzută la poziţia 62 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, potrivit art. 3 şi 4 din aceeaşi ordonanţă.

3.2.7. Obligaţia prevăzută la poziţia 63 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată ia bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1>-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, potrivit art. 3 şi 4 din aceeaşi ordonanţă.

3.2.8. Obligaţia prevăzută la poziţia 64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată ia bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013, potrivit art. 2 şi 5 din aceeaşi ordonanţă.

Obligaţiile prevăzute la poziţiile 62-64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată ta bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară după cum urmează:

Rândui 1 «Suma datorată» - se înscrie suma datorată aferentă perioadei de raportare, stabilită potrivit dispoziţiilor legale sus-menţionate.

Rândul 3 «Suma de plată» - se înscrie suma de la rândul 1.”

2. Anexa nr. 11 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se completează după cum urmează:

- După numărul curent 61 se introduc trei numere curente noi, numerele curente 62-64, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

„62.

Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

63.

Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

64.

Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale”

 

Art. II. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 195.

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 246 din 22 februarie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 248 din 21 februarie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se face de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu informarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministru! dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

ANEXĂ

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013. pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal

- mii lei -

 

Total, din care:

18.336.100

1

Alba

346.426

2

Arad

372.485

3

Argeş

558.079

4

Bacău

560.150

5

Bihor

577.863

6

Bistriţa-Năsăud

280.175

7

Botoşani

413.048

8

Braşov

496.083

9

Brăila

314.873

10

Buzău

375.044

11

Caraş-Severin

285.482

12

Călăraşi

230.612

13

Cluj

5S5.017

14

Constanta

567.244

15

Covasna

219.467

16

Dâmboviţa

415.125

17

Dolj

532.321

18

Galaţi

491.541

19

Giurgiu

205.558

20

Gorj

390.790

21

Harghita

334.545

22

Hunedoara

454.370

23

Ialomiţa

222.597

24

Iaşi

747.259

25

Ilfov

215.076

26

Maramureş

475.758

27

Mehedinţi

265.212

28

Mureş

507.144

29

Neamţ

438.561

30

Olt

416.167

31

Prahova

637.596

32

Satu Mare

359.664

33

Sălaj

234.799

34

Sibiu

392.892

35

Suceava

583.881

36

Teleorman

351.374

37

Timiş

613.352

38

Tulcea

227.519

39

Vaslui

402.536

40

Vâlcea

383.208

41

Vrancea

258.626

42

Municipiul Bucureşti

1.378.378

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

 

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 261/2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993, ratificată prin Legea nr. 60/1994, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 22 februarie 2013.

Nr. 252.

 

ANEXĂ

 

ACORD

cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993

 

Autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu paragraful 3 al articolului 25 din Convenţia dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993 (denumită în continuare Convenţia), au convenit încheierea următorului acord cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei (denumit în continuare Protocolul de amendare):

Litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului de amendare stabileşte informaţiile pe care autoritatea competentă a statului solicitant trebuie să le transmită autorităţii competente a statului solicitat când este făcută o cerere pentru informaţii în baza articolului 25a din Convenţie. Potrivit acestei prevederi, statul solicitant trebuie să transmită, printre alte informaţii, numele şi adresa persoanei (persoanelor) aflate sub examinare sau investigaţie şi în cazul în care sunt disponibile alte date care să faciliteze identificarea acelei (acelor) persoane, cum ar fi data naşterii, statutul civil, numărul de identificare fiscală, precum şi numele şi adresa oricărei persoane despre care se crede că se află în posesia informaţiilor solicitate. Prevederea menţionată clarifică, în continuare, faptul că, în timp ce acestea sunt cerinţe procedurale importante care au ca scop evitarea apariţiei investigaţiilor aleatorii, aceste cerinţe nu trebuie totuşi interpretate ca împiedicând schimbul efectiv de informaţii.

Prin urmare, astfel de cerinţe trebuie interpretate în sensul că o cerere de asistenţă administrativă trebuie să fie acceptată dacă statul solicitant, în continuarea informaţiilor solicitate la sub paragrafele (ii)-(iv) ale literei c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului de amendare:

a) identifică persoana aflată sub examinare sau investigaţie (o astfel de identificare poate fi asigurată prin alte mijloace decât cele prin care sunt indicate numele şi adresa persoanei vizate);

şi

b) indică, în măsura în care se cunosc, numele şi adresa oricărei persoane despre care se crede că se află în posesia informaţiilor solicitate, cu condiţia ca cererea să nu fie o investigaţie aleatoare.

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei sale semnări de către ambele autorităţi competente. Prezentul acord s-a semnat în două exemplare originale în limba engleză.

 

Semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2012

Pentru autoritatea competentă din România,

Viorel Marian Iliescu,

director

Direcţia preţuri de transfer - analiză de risc

Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Semnat la Berna la 6 decembrie 2012

Pentru autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană,

Francois Bastian,

director

Direcţia aspecte fiscale bilaterale

Secretariatul de Stat pentru Aspecte Financiare Internaţionale

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 107 din 29 ianuarie 2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 11 februarie 2013,

Nr. 2.096.