MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 115/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 115          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE          Joi, 28 februarie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

57. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică

 

59. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publica de inspector guvernamental

 

60. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George

 

61. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

136. - Decizie pentru completarea anexei ia Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 

137. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.9. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale

 

32. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

 

207/151. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/95072011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

208/157. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Având în vedere liniile directoare stabilite de către experţii Băncii Mondiale, care au realizat un raport-analiză funcţională a sectorului transporturi, prin care recomandă Ministerului Transporturilor transferul serviciilor medicale şi al spitalelor în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii sau altor organisme relevante,

având în vedere cadrul normativ existent care instituie un regim aparte al unităţilor medicale din reţeaua Ministerului Transporturilor, restrângând în mod nejustificat dreptul personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor de a se adresa oricărei unităţi medicale pentru efectuarea examinărilor medicale impuse de reglementările interne şi internaţionale,

dat fiind faptul că această categorie de personal poate efectua controlul medical instituit în mod obligatoriu prin norme internaţionale şi interne numai în unităţile medicale din reţeaua Ministerului Transporturilor, întrucât numai în cadrul acestor unităţi medicale pot funcţiona, potrivit legii, comisii medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei în transporturi, transpare necesitatea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor la asistenţă medicală psihologică, în contextul în care, în afara reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor, există şi alte unităţi sanitare sau psihologice care pot efectua servicii de examinare a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor în condiţii similare.

Neadoptarea de măsuri imediate conduce la perpetuarea unui adevărat monopol în sistemul medical deţinut de unităţile sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, în ceea ce priveşte asistenţa medicală acordată personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, împrejurare ce poate fi calificată ca având impact anticoncurenţial.

Ţinând cont de faptul că, într-un stat european, neefectuarea în cele mai bune condiţii a unui control medical al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor poate conduce la consecinţe grave atât la nivelul securităţii transporturilor, cât şi la nivelul securităţii şi integrităţii individuale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Unităţile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, trec din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătăţii.

(2) Atribuţiile şi competenţele Ministerului Transporturilor rezultând din calitatea de ordonator principal de credite al unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) se transferă Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii va prelua pe bază de protocol de predare-preluare unităţile sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) de la Ministerul Transporturilor.

(2) Ministerul Sănătăţii preia patrimoniul unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) cuprins în evidenţa contabilă a unităţilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul stabilit la alin. (1).

(3) Sumele alocate în bugetul de stat pe anul 2013 la cap. 66.01 pentru Ministerul Transporturilor, aferente unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1), se transferă în bugetul Ministerului Sănătăţii cu aceeaşi destinaţie la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2013.

(4) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1) finanţarea cheltuielilor aferente unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) care trec în subordinea Ministerului Sănătăţii se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor.

(5) Creditele bugetare deschise şi execuţia bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se transferă din contabilitatea Ministerului Transporturilor în contabilitatea Ministerului Sănătăţii pe baza protocoalelor de predare-preluare şi a precizărilor aprobate prin ordin comun al miniştrilor sănătăţii şi transporturilor.

(6) Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Transporturilor şi Ministerului Sănătăţii pe anul 2013.

(7) Tehnica de calcul dată în folosinţă cabinetelor de medicină de familie care se află în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru derularea Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aflată în gestiunea Ministerului Transporturilor, se preia de către Ministerul Sănătăţii pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 3. - Personalul unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la art. 1 alin. (1) îşi păstrează drepturile şi obligaţiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se desfiinţează.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) se organizează şi se finalizează activităţile prevăzute la art. 5-8.

(3) Asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului devin asiguraţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Activitatea de predare-preluare a drepturilor şi obligaţiilor Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se realizează după cum urmează:

a) drepturile şi obligaţiile, izvorâte din contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, se preiau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, din raza administrativ-teritorială în care furnizorii respectivi îşi desfăşoară activitatea, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile mai sus prevăzute ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

b) drepturile şi obligaţiile izvorâte din aplicarea regulamentelor europene şi a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se preiau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti care preiau drepturile şi obligaţiile prevăzute la lit. a) pentru furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pe listele cărora sunt înscrişi asiguraţii respectivi.

Art. 6. - (1) Personalul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se preia de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, conform opţiunii acestuia exprimate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile, în condiţiile legii.

(3) în funcţie de opţiunile exprimate la alin. (1) numărul de posturi şi structura de personal ale instituţiilor prevăzute la alin. (1) se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 7. - La data prevăzută la art. 4 alin. (1) Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau casele judeţene de asigurări de sănătate, după caz, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului izvorâte din litigiile existente la data desfiinţării Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului corespunzător drepturilor şi obligaţiilor preluate potrivit prevederilor art. 5.

Art. 8. - Patrimoniul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, astfel cum este evidenţiat în situaţiile financiare la data desfiinţării, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 8271991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se preia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Art. 9. - (1) Activităţile prevăzute la art. 5-8 se realizează pe bază de protocol de predare-preluare încheiat de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz, la care se anexează balanţa analitică întocmită la data desfiinţării Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) Modelul protocolului de predare-preluare şi instrucţiunile de întocmire se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art. 10. - (1) Autoritatea de stat în siguranţa transporturilor care elaborează şi promovează normele medicale şi psihologice specifice personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor este Ministerul Transporturilor.

(2) Ministerul Transporturilor, prin structura sa de specialitate, îndeplineşte activităţile de reglementare, coordonare şi supraveghere a activităţii de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

(3) Activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecţie sanitară de stat în domeniul propriu de activitate al Ministerului Transporturilor se desfăşoară prin structura de specialitate din Ministerul Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unităţile sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor.

Art. 11. - (1) Personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor trebuie să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.

(2) Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură de către unităţile specializate medicale şi/sau psihologice agreate de Ministerul Transporturilor.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2), unităţile agreate pot percepe tarife care se constituie în venituri proprii.

Art. 12. - (1) Pentru a examina personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice trebuie să deţină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor.

(2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă, anual, îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specifice realizării activităţii prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Transporturilor acordă, suspendă şi retrage certificatul de agreare, în condiţiile ordinelor prevăzute la art. 13 lit. c) şi art. 14 lit. e).

(4) Ministerul Transporturilor controlează unităţile prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte respectarea criteriilor şi condiţiilor de agreare, acordând viza anuală.

(5) Tarifele pentru verificarea unităţilor prevăzute la alin. (1) în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor, precum şi pentru viza anuală prevăzută la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 13. - Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc:

a) funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/sau psihologică, precum şi cele pentru care este obligatoriu şi controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu;

b) înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic CF nr. 1 Witting Bucureşti;

c) procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea certificatului de agreare.

Art. 14. - Prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii se stabilesc:

a) haremurile de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor;

b) examinările clinice de specialitate, investigaţiile paraclinice, precum şi probele funcţionale necesare în vederea obţinerii avizelor de aptitudine medicală şi/sau psihologică;

c) periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice pentru funcţiile din siguranţa transporturilor;

d) înfiinţarea, organizarea, funcţionarea si componenţa comisiilor medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avizele medicale şi/sau psihologice de aptitudine pentru funcţiile din siguranţa transporturilor;

e) normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

f) normele privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul;

g) condiţiile în care personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor este considerat apt medical şi/sau psihologic şi modul în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii;

h) criteriile şi condiţiile privind acordarea, suspendarea şi retragerea certificatului de agreare a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

Art. 15. - (1)în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi în unităţile sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor funcţionează, în continuare, comisiile medicale şi psihologice, care îşi menţin atribuţiile privind controlul medical şi psihologic al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

(2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 14 lit. d), comisiile medicale şi psihologice prevăzute la alin. (1) vor efectua examinările medicale şi psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, conform programărilor, în organizarea, funcţionarea, componenţa şi locaţia existentă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2014, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice, inclusiv cele din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Transporturilor, vor desfăşura activitatea de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor numai în urma obţinerii certificatului de agreare prevăzut la art. 12, emis de Ministerul Transporturilor.

(4) Pentru anul 2013, finanţarea activităţii de examinare medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, respectiv al Ministerului Transporturilor, corespunzător unităţilor sanitare aflate în subordine.

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2014 finanţarea activităţii prevăzute la alin. (4) se asigură din tarifele încasate pentru efectuarea acestei activităţi.

Art. 16. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 69 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(2) Contractarea şi decontarea serviciilor de medicină de familie de către casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se fac pentru următoarele categorii de medici:”.

2. La articolul 209, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Gestionarea fondului se face, în condiţiile legii, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări.”

3. La articolul 266, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judeţene şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

(3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu, care trebuie să respecte prevederile statutului-cadru şi care se aprobă de consiliul de administraţie al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare şi funcţionare a caselor de asigurări judeţene din cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activităţii.”

4. La articolul 288, alineatul (11) se abrogă.

5. La articolul 317, alineatele (1)-(2) se abrogă.

Art. 17. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie2008, aprobată prin Legea nr. 74/2011.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

UNITĂŢILE SANITARE CU PATURI

finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se transferă în subordinea Ministerului Sănătăţii

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi

Localitatea

1.

Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi

Iaşi, judeţul Iaşi

2.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, judeţul Cluj

3.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara

Timişoara, judeţul Timiş

4.

Spitalul General Căi Ferate Ploieşti

Ploieşti, judeţul Prahova

5.

Spitalul General Căi Ferate Galaţi

Galaţi, judeţul Galaţi

6.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa

Constanţa, judeţul Constanţa

7.

Spitalul General Căi Ferate Braşov

Braşov, judeţul Braşov

8.

Spitalul General Căi Ferate Paşcani

Paşcani, judeţul Iaşi

9.

Spitalul General Căi Ferate Simeria

Simeria. judeţul Hunedoara

10.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Oradea, judeţul Bihor

11.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

Craiova, judeţul Dolj

12.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu

Sibiu, judeţul Sibiu

13.

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

 

NOTA:

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la nr. crt. 1-13 este de 3.447. Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, strada Márton Áron nr. 50, judeţul Harghita, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 57.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mitea Mie Dumitru Haralambie din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1)lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie i se aplică mobilitatea din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 59.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Lazăr George exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 60.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (V) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Selamet Iucsel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 61.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, formulată prin Adresa nr. 14.247 din 21 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa „Componenţa Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice” la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 6 februarie 2013, se completează după cum urmează:

- După punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

„9. Radu Stroe, ministrul afacerilor interne”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 136.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 

Având în vedere Memorandumul cu tema .Adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de regionalizare-descentralizare în România”, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 19 februarie 2013,

în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare, denumit în continuare CTIRD, organism tehnic cu rolul de a asigura coordonarea procesului de descentralizare.

(2) CTIRD este condus de viceprim-ministrul Guvernului României: ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care are calitatea de preşedinte.

(3) Viceprim-ministrul Guvernului României, ministrul finanţelor publice, are calitatea de vicepreşedinte al CTIRD.

Art. 2. - (1) Ministerele care fac parte din CTIRD sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele CTIRD la nivel de ministru, ministru delegat sau secretar de stat.

(2) Secretariatul tehnic al CTIRD este asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 3. - Viceprim-ministrul Guvernului României, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, va prezenta în şedinţele Guvernului informări periodice privind îndeplinirea obiectivului prevăzut în prezenta decizie.

Art. 4. - La prima şedinţă, CTIRD aprobă, prin hotărâre, propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 137

 

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 

1. Nicolae-Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - preşedinte

2. Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice - vicepreşedinte

3. Mona-Maria Pivniceru, ministrul justiţiei - membru

4. Radu Stroe, ministrul afacerilor interne membru

5. Dan Nica, ministrul pentru societatea informaţională - membru

6. Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget – membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,

având în vedere prevederile art. 67 din Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.159/2002 pentru aprobarea „RI.C.-1, Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Armata României”**), cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Exemplarele tipărite ale actului normativ specific menţionat la alin. (1) se distrug de către deţinători, informându-se ierarhic despre finalizarea activităţii Direcţia contrainformaţii şi securitate militară.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 6 februarie 2013.

Nr. M.9.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

**) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.159/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece a fost clasificat potrivit legii.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.658 din 8 februarie 2013 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute do regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, elaborat în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă, completat de fermieri, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 1 martie-15 mai 2013.

(2) în perioada 16 mai-10 iunie 2013, formulam l-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile unice de plată pe suprafaţă şi efectuează plata către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4. - (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole, precum şi cei ai măsurii 221 - prima împădurire a terenurilor agricole şi ai măsurii 215 - bunăstarea animalelor au obligaţia de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole ale exploataţiei.

(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cererile unice de plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a cerinţelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei.

Art. 5. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru schemele de plată pe suprafaţă pentru anul 2013.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 este distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă aferente formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă, digitizarea si/sau actualizarea parcelelor agricole se vor/se va face electronic. Prin excepţie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie. În situaţia în care aplicaţia IPA online nu este funcţională.

Art. 6. - (1) Odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, pentru pregătirea aplicării politicii agricole comune 2014-2020, fermierii trebuie să declare, să identifice şi să delimiteze suprafeţele de teren ce constituie zone de interes ecologic, prin intermediul aplicaţiei IPA online. Pentru a beneficia de drepturi de plată pe suprafaţă prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 2014-2020, fermierii trebuie să respecte practici agricole în beneficiul climei şi mediului, cum ar fi; diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente şi a zonelor de interes ecologic situate pe suprafeţele agricole eligibile. Tipurile de zone de interes ecologic sunt definite în anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) fermierii care exploatează suprafeţe agricole mai mici de 10 ha, fermierii ale căror suprafeţe agricole eligibile sunt utilizate în totalitate ca pajişti permanente, precum şi fermierii ale căror suprafeţe eligibile sunt cultivate în sistem de agricultură ecologică.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 32.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFATA 2013

 

III.2 ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII*) - MĂSURI DE AGRO-MEDIU

 

Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetelor 1 şi 6)

Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi/sau produse de protecţie a plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală şi pachetul 6 - Pajişti importante pentru fluturi**).

Data: Semnătura............................................

Angajamente

1. Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu****), cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), precum şi Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

Data:   Semnătura..........................................

2. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat/solicitate, pe suprafeţele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.

Data:   Semnătura................................................

3. Mă angajez să informez în scris A.P.I.A. în situaţia în care nu sunt de acord cu modificările prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerinţele de eco-condiţionalitate intervenite în timpul angajamentului ***).

Data:   Semnătura................................................

4. Mă angajez că închid cu clauză angajamentul iniţial în cazul în care suprafaţa aflată sub angajament de agro-mediu creşte cu mai mult de 50% sau 1 ha*)şi deschid un nou angajament pe suprafaţa majorată, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs (fermierul va semna în acest sens un nou angajament).

Data:   Semnătura.................................................

5. în cazul în care suprafaţa aflată sub angajamentul de agro-mediu se reduce, suport consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Data:   Semnătura....................................................

6. în cazul în care solicit plata pentru pachetul 5, prezint la APIA, până la data de 15 octombrie 2013, o copie după certificatul de conformitate sau maşter certificatul.

Data:   Semnătura................................................

 

 

 

 

Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1)

Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale

(Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile/UAT din Anexa 4B2 din PNDR 2007-2013 pe pajiştile cu înaltă valoare naturală, precum şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate extensiv ca pajişti prin cosit şi/sau păşunat)

Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă;

- utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg. N s.a./ha;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul poate începe doar după data de 1 iulie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar;

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă de teren.

 

Data: Semnătura...............................

(P 1.2)

(Opţional poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1, adică acest pachet poate fi aplicat doar dacă s-a aplicat şi pentru pachetul 1)

 

Cerinţă de management:

lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.

 

Data:

Semnătura.................................

Pachetul 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3)

(Acest pachet se poate aplică doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile/UAT din Anexa 4B2 din PNDR 2007-2013)

Varianta 3.1 Crex Crex (P3.1)

Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor este interzisă;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul se efectuează doar după data de 31 iulie;

- cositul se realizează dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;

- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar;

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.

 

Data:

Semnătura:.........................................

Pachetul 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3)

Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.2)

Cerinţe de management:

- utilizarea fertilizanţilor este interzisă;

- utilizarea pesticidelor este interzisă;

- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie;

- cositul se efectuează în etape;

- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie ;

- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

- păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar;

- păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;

- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.

 

Data:                                               Semnătura..................................

 

Pachetul 4: Culturi verzi (P 4)                                 Cerinţe de management:

- semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 august - 30 septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;

- În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia să notifice cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30 septembrie, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă;

- doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă;

- biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15 februarie - 31 martie;

- în cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasa formată în perioada 15 februarie - 31 martie, datorită condiţiilor climatice nefavorabile (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligaţia de a notifica APIA cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie şi de a încorpora biomasa formată imediat ce condiţiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie;

- lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune;

- nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului;

- se poate schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament.

Având în vedere că cerinţa GAEC1 specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei", pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. Aşadar, suprafaţa care face obiectul pachetului 4 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC1.

Pachetul 4 poate fi combinat pe aceeaşi suprafaţă de teren arabil cu variantele P 5, respectiv: 5.1 - Culturi agricole pe teren arabil sau 5.2 - Legume. Pachetul 4 nu poate fi combinat pe aceeaşi suprafaţă de teren arabil cu pachetul 7.

Data:                                                   Semnătura.........................

 

Pachetul 5: Agricultura ecologică (P5)

Cerinţe de management:

- terenurile agricole pentru care se încheie angajamente trebuie să fie înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele pentru care se încheie angajamente în cadrul acestui pachet trebuie să continue să fie înregistrate de către un organism de inspecţie şi certificare pe toată perioada angajamentului şi să continue să fie utilizate conform metodelor de producţie ecologice, în conformitate cu legislaţia aferentă;

- nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toată durata angajamentului. Această cerinţă se aplică la toate parcelele agricole utilizate ca pajişti permanente, inclusiv cele care nu fac obiectul unui angajament de agro-mediu;

- vizează terenurile agricole certificate în agricultura ecologică, existând următoarele variante/subpachete:

Varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)                       Varianta 5.4 Vii

Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi)                                                                Varianta 5.5 Plante medicinale şi aromatice

Varianta 5.3 Livezi

Variantele nu pot fi combinate pe aceleaşi parcele.

 

Data:                                                   Semnătura.........................

 

Pachetul 6: Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) Cerinţe de management:

- Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.

- Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg . N s.a./ha.

- Utilizarea pesticidelor este interzisă.

- Cositul poate începe doar după data de 25 august.

- Cositul se poate efectua manual sau cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă folosirea utilajelor grele (se vor folosi utilaje cu o masă redusă de până la 400 kg, iar lăţimea lamei nu trebuie să fie mai mare de 1,2 m).

- Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

- Păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM pe hectar.

- Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

- Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

- Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.

- Sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Data:                                                   Semnătura.........................

 

Pachetul 7: Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis)

Cerinţe de management:

- în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,

- însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie,

- parcelele angajate pot fi însămânţate cu porumb nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,

- la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă de minimum 5 % nerecoltată sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,

- în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie,

- pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii,

- pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie;

- se interzic lucrările agricole în perioada 15 octombrie - 15 martie;

- este interzisă folosirea metodelor de alungare şi/sau utilizarea otrăvurilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie;

- păşunatul este interzis în perioada începând cu 15 octombrie până în 15 martie pe parcelele aflate sub angajament,

- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor din cadrul fermei.

Având în vedere că cerinţa GAEC 1 specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei", pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. Aşadar, suprafaţa care face obiectul pachetului 7 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC1. Pachetul 4 nu poate fi aplicat pe aceleaşi parcele agricole cu pachetul 7.

Pe perioada dintre recoltarea suprafeţei de 5% cu porumb şi înfiinţarea culturii de toamnă, în intervalul 15 martie - 15 octombrie, nu există o restricţie privind modalitatea de utilizare a suprafeţelor aflate sub angajament, cu excepţia celor 2 ani în care este obligatorie înfiinţarea culturii de porumb. Aşadar, în această perioadă poate fi înfiinţată orice cultură pe această suprafaţă

Data:                                                   Semnătura.........................

 *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an, urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată, pentru a beneficia de sprijin. în cazul în care suprafaţa aflată sub angajament de agro-mediu (suprafaţa totală pentru pachetul 4 sau suprafaţa parcelei pentru pachetele 1,1.2,3.1,3.2,6 şi 7) creşte cu mai mult de 50% sau 1 ha faţă de suprafaţa determinată în primul an de angajament, angajamentul iniţial se închide cu clauză şi se deschide un nou angajament pe o perioadă de 5 ani pe suprafaţa majorată începând cu anul în curs. Fermierul va semna în acest sens un nou angajament. Pentru angajamentele la nivel de parcelă (pentru pachetele 1,1.2,3.1,3.2,5,6 şi 7) se semnează un nou angajament şi în situaţia în care se accesează pachetul pe o nouă parcelă.

La noul angajament trebuie anexat următorul tabel:

 

Număr parcelă

Tip pachet

 

 


**) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe mai puţin de 5 ani, declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioadă anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe.

***) Dacă o schimbare survenită în legislaţia comunitară şi/sau naţională nu este acceptată de către solicitantul eligibil pentru măsurile de dezvoltare rurală, poate fi accesată clauza de revizuire pentru angajamentele de agro-mediu sau angajamentul aflat în derulare poate fi încheiat pentru măsurile 211 şi 212 fără rambursarea plăţilor efectuate anterior, conform P.N.D.R. 2007-2013, versiunea consolidată. Clauza de revizuire se poate aplica numai în cursul campaniei în care a survenit modificarea legislativă, până maxim la momentul termenului limită de depunere a cererilor unice de plată pentru campania următoare.

****) Parcela pe care nu se respectă cerinţa minimă relevantă se exclude de la plata de agro-mediu conform legislaţiei în domeniu în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor pentru măsura 214 - Plăţi de agromediu.

 


111.3- ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII - CERINŢE DE ECO-CONDIŢIONALITATE

 

Subsemnatul.........................................................................................................în calitate de...............................................declar că am luat la cunoştinţă şl mă angajez să respect pe întreaga exploataţie următoarele norme de eco-condiţionalitate:

 

A. Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol

GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru menţinerea unul nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole

GAEC 7. întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate în registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, completat la zi, conform modelului aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

V. Standarde pentru protejarea şl gestionarea apelor

GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% şi de 3 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.

 

B. Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor si al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011: MEDIU:

SMR 1 Conservarea păsărilor sălbatice

SMR 2 Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase

SMR 3 Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

SMR 4 Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

SMR 5 Conservarea habitatelor naturale si a speciilor de faună si floră sălbatică

SĂNĂTATE PUBLICĂ Şl SĂNĂTATEA ANIMALELOR:

SMR 6 Identificarea şi înregistrarea porcinelor

SMR 7 Identificarea şi înregistrarea bovinelor

SMR 8 Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine şi caprine.

 

C. Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu ****) care trebuie respectate la nivel de fermă, conform Anexei 4B1 din P.N.D.R. 2007-2013.

1 - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare

2 - Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

3 - Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având "toxicitate ridicată" sau ca "toxice" trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.

4 - Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare.

5 - Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.

6-îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

7 - Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

8 - Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.

9 - Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.

10 - Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii: Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. în apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.

11 - Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.

12 - Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

13 - Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.

14 - Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.

15 - în vederea protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată.

Pentru P 1, 2, 3, 6 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13, pentru P 4 cerinţele minime de la 6 la 13, pentru P 5 sunt relevante cerinţele minime 1, 6, 7,12,13,14, iar pentru P 7 cerinţele de la 1 la 13 şi 15.

 

Data:

Semnătură şi ştampilă:


****) Parcela pe care nu se respectă cerinţa minimă relevantă se exclude de la plata de agromediu conform Ordinului M.A.D.R. nr. 275/2011.


 

Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

 

Nr.                   Data

 

DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE

pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de către consiliile locale

 

Consiliul Local/Municipal....................................................................................................................... declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna  .................................................................să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2013, în numele consiliului.

Declarăm că pe suprafeţele de pajişti pentru care solicităm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2013 nu sunt încheiate contracte de concesiune/închiriere/arendare, nu se încasează taxe de păşunat, nu sunt solicitate spre utilizare de către organizaţii şi asociaţii ale crescătorilor de animale suprafeţele pentru care solicităm plata şi desfăşurăm activitate agricolă.

Prin activitatea agricolă ne angajăm să:

 

1. utilizăm pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării/utilizării fânului)

da                                                                             nu 

 

2. în cazul neutilizării în scopuri productive, îndeplinim simultan următoarele condiţii:

a. respectăm Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei. Respectarea cerinţelor GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţie de eligibilitate - conform art. 2 lit. c din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b. suprafeţele pentru care solicităm plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri. Utilizarea pajiştilor comunale de către alţi fermieri, chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu sunt încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat, determină neeligibilitatea acestora - conform art. 2 lit. c din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c. nu permitem depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul, acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.

da                                                                             nu 

 

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor de mai sus este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.

 

Nr. crt.

Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea consiliilor locale

- ha -

din care: suprafaţa concesionată/închiriată/arendată

- ha -

Diferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin

- ha -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări conforme de concesiune/închiriere/arendare.

 

La prezenta declaraţie se ataşează hotărârea consiliului local care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitări de concesiune, închiriere, arendare etc.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal, republicat, declarăm că datele sunt reale, corecte, complete.

 

Avizat consiliul local

Semnătură

 

Numele şi prenumele primarului

Semnătură

Ştampila

Data depunerii la APIA

Ştampila


Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

 

Nr.                   Data

DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE/CONFORMITATE GAEC pentru suprafeţele de pajişti permanente solicitate

 

A. ELIGIBILITATE - Pajişti contractate de la consiliul local

Fermierul (persoană fizică, persoană juridică etc.)......................................................declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de pajişte contractate de la Consiliul Local...................................................., cu suprafaţa totală de ...................ha, am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin, pentru păşunat.

Dreptul de utilizare a pajiştii pe parcelele nr. ..........................., BF..............................................................este obţinut în baza Contractului de concesiune/închiriere/arendare etc. nr. ......... data ................... , anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2013.

Declar că, în conformitate cu tabelele de mai jos, pentru suprafeţele de pajişti obţinute de la consiliile locale, asigur o încărcătură de animale pe hectar nu mai mică de 0,3 UVM/ha.

 

B. CONFORMITATE GAEC - Pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la consiliul local)

Fermierul (persoană fizică, persoană juridică etc.) ....................................................declar pe propria răspundere că pe suprafeţele de pajişti pentru care solicit sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2013 utilizez pajiştea în scopuri agricole astfel:

1) prin păşunat, asigurând o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha, conform tabelelor de mai jos

da                                                                             nu 

şi/ sau

2) prin cosit, cel puţin o dată pe an.

da                                                                             nu 

 

Tabelul 1 - Proprietarii/Deţinătorii de animale care păşunează pe suprafaţa de pajişte declarată

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP/CUI

Card exploataţie (RO.....)

Număr animale

Specii şi categorii de animale conform tabelului cu efectivul total de animale pe specii şi categorii

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2 - Efectivul total de animale pe specii şi categorii şi transformarea lor în UVM

 

Nr. crt.

Specie de animale

Număr de animale

Coeficient conversie (UVM)

UVM

Suprafaţa (ha)

UVM/ha*)

1

Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani

 

1,0

 

 

 

2

Ecvidee de peste 6 luni

 

1,0

 

3

Bovine între 6 luni şi 2 ani

 

0,6

 

4

Bovine de mai puţin de 6 luni

 

0,4

 

5

Ecvidee mai mici de 6 luni

 

-

-

6

Ovine

 

0,15

 

7

Caprine

 

0,15

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Solicitarea la plată a suprafeţelor de pajişti comunale contractate de la consiliile locale fără respectarea condiţiilor de la pct. A şi fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora, nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor de la pct. B se sancţionează pentru neconformitate GAEC conform legislaţiei in vigoare.

În ambele situaţii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare, fermierii prezintă copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploataţie (eliberate în baza Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare). De asemenea, lucrările de întreţinere a pajiştilor se evidenţiază prin completarea la zi a Registrului activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din exploataţie (cu excepţia pajiştilor permanente pentru care au fost solicitate plăţi de agro-mediu) conform modelului aprobat de APIA (anexa nr. 3 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013).

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal al României, republicat, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

 

Data depunerii la APIA:............

Ştampila

Numele si prenumele:.................

Semnătura


*) Numărul mediu de animale, pentru fiecare categorie, se transformă în unităţi vită mare pe baza ratei de conversie aferente fiecărei categorii de animale, se adună numărul de unităţi vită mare, rezultate pentru fiecare categorie de animale în urma conversiei. împărţirea total UVM la suprafaţa determinată de PP la nivel de exploataţie.


 

Anexa nr. 3 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

 

Registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din exploataţie

( cu excepţia pajiştilor permanente pentru care au fost solicitate plăţi de agro-mediu )

 

Numele şi prenumele fermierului: …………………………………………………

Adresă: ………………………………………………………………………….

Număr unic de identificare: RO …………………………………………………..

 

Informaţii privind păşunatul:

 

Bloc fizic

Parcela cu categoria de folosinţă pajişte permanentă

Suprafaţa

(ha)

Specia şi categoria de animale

Numărul de animale care au păşunat

Data ieşirii la păşunat

Nr. de zile de păşunat

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii privind cositul:

 

Bloc fizic

Parcela cu categoria de folosinţă pajişte permanentă

Suprafaţa (ha)

Data începerii cositului

Suprafaţa cosită

 

 

 

 

 

 

Informaţii privind lucrările de întreţinere a pajiştilor:

 

Bloc fizic

Parcela cu categoria de

folosinţă pajişte permanentă

Suprafaţa parcelei

(ha)

Lucrarea de întreţinere executată

Combaterea buruienilor şi a vegetaţiei lemnoase

Strângerea cioatelor şi a pietrelor

Nivelarea muşuroaielor

Grăpatul pajiştilor

Supraînsămânţarea şi regenerarea pajiştilor

data

suprafaţa

data

suprafaţa

data

suprafaţa

data

suprafaţa

data

suprafaţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

 

Zone de interes ecologic, conform art. 6 din prezentul ordin

 

Subsemnatul.........................................................................................în calitate de ................................................ declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 6 din ordin privind zonele de interes ecologic şi necesitatea colectării de date de către APIA, cu ajutorul aplicaţiei IPA online, prin declararea, identificarea şi delimitarea zonelor de mai jos:

 

- terase: construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri agricole în pantă;

- garduri vii: şiruri de arbuşti, formate din diferite specii, cu lăţimea de maximum 6 m, situate pe terenuri agricole;

- iazuri: acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafaţa de maximum 0,5 ha, care să ocupe maximum 25% din suprafaţa unei parcele de teren agricol;

- şanţuri sau canale de maximum 4 metri lăţime, inclusiv unele cursuri de apă utilizate pentru irigaţii, precum şi taluzurile exterioare ale canalelor/digurilor de irigaţii sau taluzuri ale canalelor de desecare, cursurilor de apă utilizate pentru irigaţii (exclusiv canalele betonate);

- şiruri de arbori: şiruri de arbori formate din cel puţin 5 arbori;

- perdele forestiere antivânt: perdele forestiere antivânt, a căror lăţime este de până la 10 m;

- grupuri de arbori ce ocupă o suprafaţă de maximum 0,3 ha/grup, care să ocupe maximum 25% din suprafaţa parcelei;

- arbori izolaţi;

- garduri tradiţionale de piatră;

- vegetaţie specifică zonelor umede: vegetaţie specifică zonelor umede care să ocupe maximum 25% din suprafaţa parcelei;

- benzi-tampon:

- fâşii de protecţie înierbate (impuse de Directiva nitraţi şi Regulamentul pesticide) situate în vecinătatea apelor de suprafaţă, cu lăţimea de minimum 1 m (pentru terenuri cu panta de până la 12%) şi de minimum 3 m (pentru terenuri cu panta de peste 12%) pe care utilizarea fertilizanţilor şi a pesticidelor este interzisă;

- benzi înierbate dintre rândurile de culturi permanente (vii, livezi etc), margini de sole; aceste benzi pot fi din vegetaţie spontană/cultivată, care nu necesită udare, fertilizare sau tratamente fitosanitare;

 

- Zone împădurite: terenuri agricole împădurite prin măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole" în cadrul PNDR 2007-2013.

 

Data:

Semnătură şi ştampilă:


Anexa nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE Şl INFORMAŢII AFERENTE PLĂŢILOR PE SUPRAFAŢĂ

 

Câmpurile aferente casetei gri de pe prima pagină sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. Acesta, după verificarea cererii, completează şi chenarul gri "Angajamente şi declaraţii" şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare-RUI (element component al Sistemului integrat de administrare şi control / I.A.C.S.) este atribuit o singură dată de către A.P.I.A., fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul electronic de înregistrare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună. Acesta se va menţine în toate cererile adresate A.P.I.A., sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/ EXPLOATAŢIE

Fermierii PERSOANE FIZICE Şl FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Completează pe pag. 1, în primul tabel, următoarele câmpuri: numele (01)/prenumele (02) şi codul numeric personal-CNP (03).

Pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, administratorul numit / desemnat înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01), prenume (02) şi CNP (03).

Cod ţară şi număr act identitate (05) - completat de către solicitantul care nu are cetăţenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul ţării din care provine (de exemplu: Germania-DE), urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului.

În cazul în care fermierul nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată pe suprafaţă (câmpurile 01-05) cu datele de identificare ale titularului de cerere.

Renta viageră (06) - fermierii care beneficiază de rentă viageră bifează cu un X caseta "DA". Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declaraţii.

Fermierii PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate) /ÎI (întreprinderea individuală) /ÎF (întreprinderea familială)

Completează pe pag.1, în al doilea tabel, următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) - de exemplu: S.C. Agroind S.A., cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului sau codul fiscal (CF) pentru alte societăţi, nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administrator.

Conform art. 7 alin.1 si 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice autorizate-PFA, întreprinderile individuale-ÎI şi cele familiale-ÎF au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii. Aceste forme de organizare nu au personalitate juridică, deşi prezintă CUI. PFA sau întreprinzătorul persoană fizică titular al îl înscrie: în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08), precum şi nume (09), prenume (10) şi CNP (11) administrator / reprezentant. Reprezentantul desemnat al ÎF, conform acordului de constituire, înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08), precum şi datele sale personale în câmpurile: nume (09), prenume (10), CNP (11). în cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale (administratorul/reprezentantul desemnat) aplică prin intermediul unui împuternicit, acesta completează cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi prezintă delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată.

Tip de organizare (12) - se completează codul corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa care face parte integrantă din prezentele Instrucţiuni. PFA / ÎI / ÎF nu completează acest câmp.

SEDIUL EXPLOATAŢIEII ADRESA DE DOMICILIU

Persoanele fizice completează adresa domiciliului stabil, iar cele juridice, adresa sediului social al societăţii: câmpurile (13) - (20). Câmpurile (21) telefon mobil şi (22) telefon fix/fax sunt obligatorii.

În câmpul (24), solicitantul înscrie numărul total de hectare (cu două zecimale) utilizate (parcelele eligibile şi neeligibile). în câmpul (25), solicitantul trece numărul total de hectare (cu două zecimale) pentru care solicită sprijin.

În ceea ce priveşte utilizarea apei pentru irigaţii, în câmpul (26) solicitantul bifează DA sau NU, după caz.

COORDONATE BANCARE

PFA/ îl/ ÎF prezintă la A.P.I.A. cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). Câmpul (30) se completează de către solicitant cu numărul de animale pe care le deţine, precizând numărul şi speciile acestora.

în câmpul (31), pag. 3, fiecare solicitant bifează schema/schemele, măsura/măsurile pentru care solicită plată.

Atenţie! In lipsa bifei se consideră că solicitantul nu doreşte sprijinul aferent schemei/măsurilor.

Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată toate documentele solicitate de A.P.I.A. şi să bifeze în rubricile aferente acestora.

În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu, listele localităţilor eligibile sunt disponibile la fiecare centru local/judeţean al A.P.I.A. şi la primării conform P.N.D.R. (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, versiunea consolidată).

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: fermierul datează, semnează, ştampilează, după caz.

Parcelă agricolă - suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi; totuşi, când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi, conform cu art.2 alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, acea utilizare specifică va limita parcela agricolă, după caz.

Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată şi pe care trebuie să respecte cerinţele de eco-condiţionalitate.


Pentru fiecare parcelă se specifică: judeţul (Indicativul judeţului), localitatea/comună/oraş, codul SIRSUP al localităţii, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se numerotează cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea parcelelor agricole. Parcelele primite prin transfer în anul precedent primesc număr de la n+1.

În cazul în care fermierii solicită sprijin pentru pachetul 4 Agromediu, pentru o suprafaţă diferită de suprafaţa parcelei agricole, obligatoriu se înscriu două parcele. De exemplu, dacă pentru celelalte scheme se solicită sprijin pentru suprafaţa de 10 ha, iar pentru pachetul 4 se solicită sprijin numai pentru 5 ha, aceasta din urmă va constitui o altă parcelă.

Fiecare variantă a pachetului 5 este înregistrată ca parcelă distinctă (5.1, 5.2, 5.5), iar suprafeţele de teren care în anul 2013 încheie perioada de conversie şi trec în sistemul de suprafaţă certificată ecologic constituie de asemenea parcele distincte. Nu este permisă solicitarea plăţilor de agro-mediu pe fracţiuni de parcelă.

Cod Categorie de folosinţă - se indică categoria de folosinţă a parcelei, conform tabelului nr. 4 din Anexă. Suprafaţa agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA (teren arabil) - terenul cultivat pentru producţie sau menţinut în GAEC, indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix ori mobil; PP (pajişti permanente-păşuni şi fâneţe) - suprafeţe agricole de păşuni şi fâneţe, naturale sau cultivate, folosite pentru producţia de iarbă ori de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea Bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; VII (vii) - terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole; CP (culturi permanente) - culturi care nu intră în sistemul de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă acest teren pentru 5 (cinci) ani sau mai mult şi asigură producţii repetate, (livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi alte culturi permanente); G (grădini familiale) - suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Suprafaţa eligibilă este de 0,3 ha, chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin, se completează codurile categoriei de folosinţă: TA n, PP n, VI n, CP n, G n. A nu se confunda parcele pentru care nu se solicită sprijin cu parcelele neeligibile.

Terenul necultivat (cod 970) este orice teren arabil inclus în sistemul de rotaţie al culturilor, lucrat sau nu, dar fără intenţia de a se produce o recoltă pe durata unui an agricol. Caracteristica terenului necultivat este că acesta se lasă în repaus pentru a se reface în mod normal pe toată durata unui an agricol, cu obligaţia menţinerii acestuia în bune condiţii agricole şi de mediu, conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Pentru măsurile de agro-mediu codurile pachetelor se preiau din Anexă (tabelul nr. 2). Numărul parcelă/cultură reprezintă numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1 b; 1 c....). Cultura şi codul corespunzător culturii - se indică conform Anexei (tabelul nr. 1).

Total suprafaţă agricolă utilizată reprezintă numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin reprezintă numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin.

Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat I împuternicit - după caz, semnează persoana în cauză. în caz de împuternicire, împuternicitul îşi înscrie numele şi prenumele în clar şi datează.

Dacă fermierul solicită plata pentru angajamentele în derulare (ZMD/ZSD/ZDS/de agro-mediu), în IPA online fermierul trece bifele corespunzătoare angajamentului, iar pentru pachetele de agro-mediu trece şi pachetul solicitat în dreptul parcelei.

Pentru pajiştile permanente se vor completa următoarele coduri, după caz:

Codul 603 - Pajişti permanente comunale utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente contractate de la consiliile locale. Consiliile locale pot utiliza acest cod dacă utilizează în comun pajiştea cu alţi fermieri.

Codul 604 - Pajişti permanente utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente care nu sunt însă contractate de la consiliile locale.

Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri sunt suprafeţele de pajişti în interiorul cărora nu există nicio delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează liber ori se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic.

Atenţie! Dacă la controlul la faţa locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate, fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte in comun pot suporta sancţiunea.

Codul 605 - Pajişti permanente comunale utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente contractată de la consiliile locale. Consiliile locale pot utiliza acest cod, dacă utilizează în comun pajiştea cu alţi fermieri.

Codul 606 - Pajişti permanente utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente care nu este contractată de la consiliul local.

Culturile ce pot fi înfiinţate ca plante energetice nonalimentare (nonagricole) sunt:

Cod 953 - Populus sp. (plop hibrid energetic), Salix viminalis "energo" (salcie energetică), Cynara cardunculus (anghinare), Miscanthus giganteus (iarba elefantului), Panicum virgatum ( mei - cultură permanentă), Paulownia tomentosa (Copacul Prinţesei), Arundo donax (stuf gigant), Jatropha cuniax (arbust de petrol), Euphorbia lathyris şi Euphorbia tiriculli (Laptele câinelui), Helianthus tuberosus L. (Topinambur), Sorghum saccharatum (sorg zaharat), Carthamus tinctorius (şofrănel) şi altele asemenea.

Cod 214 - Planta energetică Camelina sativa (inişor) se înscrie la "Alte plante industriale".

Pentru parcelele de vii defrişate, dacă fermierul nu a înfiinţat altă cultură, completează codul 966 (suprafaţa defrişată prin schema de defrişare a plantaţiilor viticole). Fermierii care au înfiinţat altă cultură după defrişare completează codul culturii respective conform tabelului din Anexă, iar în aplicaţia IPA online bifează dacă parcelele solicitate provin din suprafeţe care au beneficiat de schema de defrişare. Pentru parcelele de vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie, fermierii completează codul 965.

III. ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII

Solicitantul completează rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele şi calitatea (proprietar, arendaş, concesionar, etc), ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi se obligă să respecte condiţiile/obligaţiile ce îi revin pentru a beneficia de plată în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin solicitate, apoi semnează, ştampilează, după caz, şi datează cererea unică de plată pe suprafaţă. Fermierul declară pe propria răspundere cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formularul de cerere.


Fermierul primeşte copii ale părţilor din formularul-tip de cerere unică de plată 2013: 111.1 - Angajamente şi declaraţii şi III.3 - Angajamente şi declaraţii-Cerinţe de eco-condiţionalitate, precum şi o copie a Anexei nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic. în spaţiul disponibil este pusă ştampila cu data Centrului local/judeţean/ al municipiului Bucureşti al APIA şi este trecut numărul de înregistrare emis de Registratura IACS şi se semnează de către responsabilul de cerere. Originalele acestora rămân la dosarul cererii de plată a fermierului. Totodată, se înmânează şi o copie după partea III.2 - Angajamente şi declaraţii - măsuri de agro-mediu din formularul-tip de cerere unică de plată 2013, dacă fermierul este nou şi solicită plata aferentă pachetelor de agro-mediu sau are suprafeţe pentru care în 2013 solicită plata aferentă pachetelor de agro-mediu.

IV. CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

Se aplică în campania curentă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011. România implementează SMR după calendarul prevăzut la art. 124 alin. (6) şi în Anexa II din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, astfel: (a) cerinţele prevăzute la punctul A din anexa II se aplică din data de 1 ianuarie 2012, (b) cerinţele prevăzute la punctul B din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, (c) cerinţele prevăzute la punctul C din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

V. COMPLETAREA Şl DEPUNEREA CERERII DE PLATĂ (TERMENE):

A. Declaraţia de suprafaţă completată electronic folosind aplicaţia IPA online. în campania 2013, fermierii completează cererea unică de plată pe suprafaţă, folosind aplicaţia IPA online şi realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă conform Manualului de utilizare IPA online (accesibil în aplicaţie). La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafeţele determinate în campania anterioară şi este obligat să acceseze straturile cu rezultatele controalelor pe teren din campaniile precedente. Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează după caz. La centrul APIA fermierul primeşte, pentru a actualiza şi/sau completa şi celelalte pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1 pretipărită, pagina 3 (care conţine bifele pentru solicitarea sprijinului), paginile cu angajamente şi Anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie înregistrată la APIA. Fermierul datează, semnează şi stampilează, după caz, toate paginile cererii de plată.

B. în situaţii excepţionale cererea se depune în format hârtie, având la dispoziţie informaţiile şi suprafeţele determinate din campania precedentă. Fermierii completează câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania precedentă. în cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă, aceasta se înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă), cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite, completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă, judeţ, cod sirsup, cultură, cod cultură, suprafaţă, etc). în cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită, anulează prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent. în cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite, o/le taie cu o linie, semnează şi datează în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare. Pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă este semnată şi ştampilată, după caz, şi datată de fermier.

Fermierii depun cerere de plată în anul 2013 la acelaşi centru judeţean/local al A.P.I.A. la care au depus în campania anterioară. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local al A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. în cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole, în mai multe localităţi, depun cererea unică de plată la centrul A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deţin majoritatea parcelelor agricole. Totuşi, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean / local al A.P.I.A. pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul A.P.I.A. pe raza căruia domiciliază. Cererile de plată sunt gestionate la centrul APIA la care au fost depuse.

Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009), chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie -15 mai 2013 inclusiv fără penalităţi conform art. 11, alin. (2), din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, şi 16 mai -10 iunie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, iar cererile depuse începând cu data de 11 iunie 2013 sunt considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată conform art. 22, art. 23 alin. (1), paragraful 1 şi paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

Delimitarea parcelelor agricole: Fermierii care actualizează/completează electronic declaraţia de suprafaţă realizează electronic şi operaţiunea de digitizare a parcelelor utilizate.

Fermierul poate solicita asistenţă centrelor APIA în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor.

Atenţie! Dacă fermierul are cunoştinţă sau se observă pe imagine elemente neeligibile incluse în suprafaţa parcelelor digitizate şi implicit în declaraţia de suprafaţă 2013, fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancţiunilor.

Atenţie! Pentru a beneficia de drepturi de plată pentru plăţi directe pe suprafaţă în cadrul politicii agricole comune 2014-2020, fermierii trebuie să îndeplinească condiţia ca pe suprafaţa eligibilă la plată să existe zone de interes ecologic, benefice pentru climă şi mediu. în vederea aplicării normelor, odată cu depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să identifice şi să delimiteze aceste tipuri de zone, prevăzute în anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic.

La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA online 2013, fermierii care anterior au fost controlaţi pe teren clasic sau prin metoda teledetecţiei vor utiliza rezultatele controalelor, prin activarea straturilor de măsurători şi se vor asigura că suprafaţa declarată este conformă cu suprafaţa utilizată. Fermierul generează fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în serverul APIA.

Fermierii care în mod excepţional completează pe hârtie declaraţia de suprafaţă trebuie să-şi delimiteze pe hărţi parcelele agricole pe care le utilizează. în acest sens, schiţează cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole. Acestea se numerotează de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. în interiorul parcelelor agricole se delimitează culturile, fiecărei culturi corespunzându-i o literă: de exemplu 1a, 1b, 1c, etc. (numai cu litere mici). Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se face prin bararea acestora. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic, realizează conturul blocului fizic respectiv (nu încercuieşte nr. de bloc). în cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se localizează printr-o linie, notându-se alături numărul parcelei agricole. De asemenea, pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele, prenumele în clar, să semneze (şi să ştampileze, după caz) şi să dateze.


Scheme de sprijin pe suprafaţă în anul 2013:

- Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS - art. 122-124 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi O.U.G. nr. 125/2006,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare): se acordă o sumă stabilită pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea producţiei).

- Plăţi naţionale directe complementare (PNDC - art. 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare): plăţi pe suprafaţă complementare SAPS, care se acordă suplimentar pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare, decuplate de producţie. în anul 2013 se acordă sprijin pentru următoarele scheme:

PNDC 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaica, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin. PNDC 2 - in pentru fibră; PNDC 3 - cânepă pentru fibră; PNDC 4 - tutun; PNDC 5 - hamei; PNDC 6 - sfeclă de zahăr.

- Schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate altele decât zonele montane: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (Anexa 4A).

- Schema de plată separată la zahăr (art. 126 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul MADR nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă.

- Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) - măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, conform PNDR.

- Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS şi ZSD) - măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în UAT defavorizate, conform PNDR.

- Plăţi de agro-mediu - măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole aflate numai în UAT eligibile şi respectă condiţiile de management specifice, conform PNDR:

Pachetul 1-Pajisti cu înaltă valoare naturală. Pachetul 2 - Practici agricole tradiţionale. Pachetul 3 - Pajişti importante pentru păsări (varianta 3.1 - Crex crex. denumire populară - Cârstelul de câmp si varianta 3.2 - Lanius minor, denumire populară - Sfrâncioc cu frunte neagră si Falco vespertinus. denumire populară - Vânturelul de seară. Pachetele 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. Pachetul 4 - Culturi verzi - disponibil pentru terenul arabil, la nivelul întregii ţări, aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Pachetul 5 - Agricultură ecologică - plăţi pentru terenurile agricole care sunt înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea pot fi: Varianta 5.1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ), Varianta 5.2 - Legume (inclusiv ciuperci si cartofi), Varianta 5.3 - Livezi, Varianta 5.4 - Vii, Varianta 5.5 - Plante medicinale si aromatice pe întreg teritoriul naţional. Pachetele 4 şi 5.1 sau 5.2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. în cazul în care pe aceeaşi parcelă se accesează, atât pachetul 4, cât şi pachetul 5.1 sau 5.2 codul pachetului este P4.5.1 sau P4.5.2. Pachetul 6- Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). Pachetul 7- Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).

Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile de agro-mediu se acordă pentru terenul arabil (în cazul P 4, 5, 7), pentru vii şi livezi (în cazul P 5), pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv (în cazul P 1, 2) şi pentru pajişti (în cazul P 1, 2, 3, 6). Pentru varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) categoria de folosinţă a terenului este numai TA (fără G).

Solicitarea plăţilor de agro-mediu şi indicarea pachetului(elor) pentru care fermierul aplică, precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă se realizează anual prin depunerea cererii şi aplicarea bifelor corespunzătoare.

Pentru Pachetul 5 se bifează şi câmpurile corespunzătoare punctului 7-Plăţi de agro-mediu din pagina 3. Listele UAT-urilor eligibile pentru fiecare măsură / pachet în parte sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA şi/sau primării. Documente anexate cererii: Fermierii trebuie să prezinte următoarele documente:

CI/BI/paşaport, dovadă cont bancar activ şi în plus, dacă este persoană juridică, actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator, după caz, în original. în cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul prezintă documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire legalizată notarial pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BL De asemenea, se ataşează la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Pentru pajiştile permanente comunale contractate şi utilizate de către asociaţii, fundaţii, cooperative, obşti şi composesorate etc. se completează şi se depune Declaraţia prin care membrii declară că sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la A.P.I.A. cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2013 în numele membrilor asociaţiei şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia.

Nu se completează această declaraţie de către asociaţiile, fundaţiile, cooperativele, obştile şi composesoratele, etc. pentru pajiştile permanente utilizate şi aflate în proprietatea acestora.

 

Consiliile locale depun Declaraţia de eligibilitate - Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 pentru suprafeţele pentru care se solicită sprijin şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, etc. şi pe care consiliul local desfăşoară activitate agricolă. Anexa nr. 1 va fi însoţită de Hotărârea


Consiliului Local în original care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat dar nu au fost conforme, solicitări de concesionare, închiriere, arendare etc. Totodată, consiliul local depune o dată cu cererea Planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor şi Situaţia, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, în baza Ordinului M.A.D.R. nr. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde următoarele informaţii:a) suprafaţa totală de pajişti permanente aflată în proprietatea consiliului local; b) suprafaţa de pajişti permanente comunale atribuită spre folosinţă; c) efectivul de animale al persoanelor care utilizează pajişti permanente comunale în baza contractelor de concesiune sau de închiriere; d) efectivul de animale pe specii aflat în proprietatea consiliului local, după caz.

Până la data de 15 octombrie 2013, Consiliul Local prezintă procese-verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic. În cazul nedepunerii acestora, parcelele de păşune comunală solicitate de consiliile locale devin neeligibile la plată.

Fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti contractate de la Consiliile locale completează punctul A. din Declaraţie de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele solicitate - Anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, iar fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la consiliul local) completează punctul B. din Declaraţia de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele solicitate - Anexa nr. 2 la formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013. în situaţia A, neîndeplinirea condiţiilor menţionate în declaraţie determină neeligibilitate pentru plata pe suprafaţă, în situaţia B, neîndeplinirea condiţiilor menţionate în declaraţie determină sancţiuni pentru neconformitate GAEC.

În ambele situaţii fermierii depun la dosarul cererii copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploataţie.

Anexele nr. 1 şi 2 însoţite de documentele doveditoare, după caz, se depun odată cu cererea unică de plată pe suprafaţă, conform termenelor legale de depunere (10 iunie 2013).

Fermierii care utilizează apă pentru irigaţii trebuie să deţină documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii: - autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de către Administraţia Naţională Apele Române, Direcţiile de ape sau Sistemele de gospodărire a apelor pentru prelevarea apei pentru irigaţii în agricultură din care să rezulte durata autorizării; aceasta se solicită dacă volumul de apă prelevat depăşeşte 2 l/s, - act doveditor al calităţii de membru al organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, - copie a contractului de furnizare a apei pentru irigaţii (multianual sau sezonier), - dovadă a utilizării apei pentru irigaţii. Neprezentarea documentelor, la solicitarea APIA, privind utilizarea apei pentru irigaţii atrage sancţiuni pentru nerespectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu.

În cazul accesării Pachetului 5 fermierul anexează următoarele documente: copie de pe contractul încheiat între organismul de inspecţie şi certificare şi beneficiar (se depune odată cu cererea), copie de pe fişa de înregistrare la DAJ a beneficiarului în agricultura ecologică (se depune odată cu cererea). Copia de pe certificatul de conformitate sau maşter certificat împreună cu anexa 2 a acestuia se depun până la data de 15 octombrie 2013 inclusiv.

În situaţiile în care: a) fermierii solicită plăţi directe pentru prima dată în anul 2013, b) fermierii declară în cereri că utilizează suprafeţe mai mari faţă de suprafaţa determinată în campania anterioară, c) fermierii aduc modificări ale parcelelor solicitate prin cererea iniţială de plată, aceştia vor prezenta şi documentele care susţin aceste modificări.

Totodată, dacă fermierul solicită una din schemele de mai jos, prezintă conform legislaţiei în vigoare: PNDC2-in pentru fibră şi PNDC3-cânepă pentru fibră:

- copia contractelor/angajamentelor încheiate între producătorul agricol şi prim-procesator: 2 septembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului. Din data de 28 septembrie 2013, documentele nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective;

- etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră - până la 15 mai 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 10 iunie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. în cazul în care semănatul se face după 10 iunie 2013, acestea se depun până cel târziu la 1 iulie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi până la 26 iulie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere;

- copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră-până la 2 septembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;

- declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii - până la 2 septembrie 2013, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;

- copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă - până la 2 septembrie 2013, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;

- acte doveditoare privind livrarea de in, cânepă (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea) - până la 31 octombrie 2013 inclusiv, fără penalităţi si până la 25 noiembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi.

PNDC4-tutun

- copia contractului de cultură cu un prim-procesator până la 01 iulie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 26 iulie 2013 inclusiv, cu penalităţile aferente. Contractul trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la D.A.J./D.A. Municipiului Bucureşti.

- declaraţia de livrare a tutunului până la 2 mai 2014 inclusiv fără penalităţi şi 27 mai 2014 inclusiv, cu penalităţi; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; viza se acordă numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie se constată respectarea lucrărilor agrotehnice specifice astfel încât, la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează obligatoriu într-un proces verbal de constatare; dacă producătorul agricol este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează si de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru PNDC4-tutun;

PNDC 5-hamei

- copia contractelor de vânzare - cumpărare a producţiei de hamei până la 15 octombrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 11 noiembrie 2013 inclusiv, cu penalităţile aferente.

- proces-verbal prin care se certifică faptul că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit de reprezentantul D.A.J., până la data de 2 decembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 decembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;


Schema pentru orez din zone defavorizate altele decât zonele montane: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (Anexa 4 A). Schema separată pentru zahăr şi/sau PNDC6 - sfecla de zahăr

- copia contractului de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat şi vizat la DAJ, până la data de 1 octombrie a anului în curs; contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp; lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru PNDC 6 - sfeclă de zahăr; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţi ai DAJ, ai Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr şi ai fabricii de zahăr. Documentele sunt prezentate de fermier în original, iar copiile documentelor menţionate anterior se păstrează la dosarul cererii.

Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare, arendare, concesionare, donaţie, comodat, închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză [art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009]. Se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în RUI. în cazul măsurilor de dezvoltare rurală se acceptă transferul parţial de exploataţie. Plata pe suprafaţă revine fermierului care preia exploataţia agricolă, cu asumarea obligaţiei de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate şi a consecinţelor rezultate din neîndeplinirea acestora. Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele fermierului care transferă exploataţia agricolă. Fermierul care preia exploataţia agricolă depune la centrul local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia agricolă, Cererea de transfer de exploataţie însoţită de documentele care au stat la baza transferului de exploataţie agricolă: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ. Dacă fermierul care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la A.P.I.A. sprijinul aferent unui PNDC şi a depus la dosarul cererii sale de plată un contract de procesare încheiat cu un procesator autorizat în termenul stabilit, fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract, având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. în cazul transferului de exploataţie de la un fermier care a solicitat sprijin financiar pentru măsuri de dezvoltare rurală, în momentul depunerii Cererii de transfer, fermierul care preia exploataţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2013 a fermierului care a transferat pe care va înscrie: ,,Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul................RO............. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu......... pe parcela.........". în cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e), pentru 5 ani, asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia, acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi din cadrul angajamentului curent conform art. 44 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1974/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 din H.G. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin PNDR 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare. în situaţia în care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transferă suprafaţa aflată sub angajament altui fermier este obligat să completeze şi să înregistreze la APIA Declaraţia privind transmiterea dreptului de folosinţă a parcelelor aflate sub angajament până la data de 10 iunie 2013, inclusiv. Se vor respecta prevederile art. 1847 din Codul Civil.

În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 şi 7 sau a unei părţi a acesteia, fermierul procedează astfel: - nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauza acceptă să preia angajamentul existent sau - returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent. în cazul pachetului 4 se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet cu obligaţia ca fermierul care preia angajamentul să se asigure că în urma transferului poate asigura pe suprafaţa de teren arabil pe care o deţine la nivel de exploataţie respectarea cerinţei GAEC 1 şi menţinerea suprafeţei de pachet 4 preluat prin transfer.

În cazul pachetului 5 nu se acceptă transferul angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. Transferul pachetului 5 este posibil numai în cazul transferului total al exploataţiei.

În cazul schimbării formei de organizare, fermierul anunţă modificarea statutului său în 10 zile lucrătoare de la data înregistrării noii forme de organizare, completează formularul specific şi prezintă documentele aferente noii forme de organizare şi cele de numire/desemnare a administratorului, după caz), dovada contului bancar activ şi CI/BI (copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii).

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009 trebuie anunţate la APIA în scris, printr-o declaraţie - înştiinţare şi actele originale de constatare a fenomenului invocat trebuie să fie prezentate de fermier centrelor judeţene/locale/ al municipiului Bucureşti ale/al A.P.I.A. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data obţinerii de către fermier a acestora (art. 75 din Regulamentul CE nr. 1122/2009). După caz, documentele sunt: - certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului; certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; procesul-verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional, prezintă la A.P.I.A. doar înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţiile excepţionale. Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu există un act normativ naţional, prezintă ca documente doveditoare, alături de înştiinţare şi procesul-verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie. Copiile documentelor de mai sus se păstrează la dosarul cererii de plată.

În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştinţa A.P.I.A., în scris, acest aspect printr-o înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. 723/2007, cu modificările şi completările ulterioare) şi prezintă la A.P.I.A. certificatul de deces (o copie se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului). Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatate agricolă in caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor).

Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele defunctului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la centrul local/judeţean APIA unde fermierul decedat a avut cerere de plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în original şi copie; actul de identitate al moştenitorului, în original şi copie; dovada contului bancar activ; declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului.

Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată pe suprafaţă, a modificărilor, a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă A.P.I.A în termen legal şi prezintă actele doveditoare.

Modificarea cererii unice de plată pe suprafaţă poate avea loc:

a. Din iniţiativa solicitantului în baza art. 14 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. în acest sens, fermierii vor completa şi depune la centrele locale/judeţene/ale municipiului Bucureşti ale A.P.I.A. următoarele formulare: 1.Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2013 - M1 (se pot schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă, codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată, suprafeţele subparcelelor declarate iniţial, păstrându-se însă totalul parcelei, numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de A.P.I.A. sau nu a fost supus controlului pe teren; parcelele pentru care se solicită un tip de pachet de agromediu-prevedere valabilă numai pentru primul an de angajament, suprafaţa unei parcele deja declarate, prin mărire. Această menţiune este valabilă pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 5, 6 şi 7.). Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la A.P.I.A. a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea sunt prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţie (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea este sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 2.Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2013 - M2. Suprafeţele înscrise în M2 sunt justificate de documente doveditoare ale dreptului de utilizare conform art. 4 din Ordinul nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele de dezvoltare rurală (ZMD, ZSD, ZDS, Agro-mediu). Se pot adaugă şi scheme şi/sau pachete. Pentru fermierii care solicită pentru prima dată agro-mediu sau LFA prin M2 se adaugă bifa de solicitare şi pachetele de agro-mediu. Fermierii care au deja bifa de solicitare şi doresc să acceseze pachetul pe o nouă parcelă depun M2, dar în acelaşi timp semnează pentru parcela nou adăugată un nou angajament pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2013 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi conform art. 14 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. După această dată, fiecare zi lucrătoare de întârziere, până pe data de 10 iunie 2013 inclusiv, atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. 23, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. începând cu 11 iunie 2013, cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile, suprafeţele adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2013, dar sunt primite şi înregistrate. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi pentru PNDC 2-6 şi/sau/Schema de plată pentru orez/Schema de plată separată la zahăr trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin şi să prezinte în termenele prevăzute de legislaţie documentele aferente culturii respective şi/sau noii suprafeţe în conformitate cu schemele pentru care solicită plata. 3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pachetelor de agro-mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe) - M3 conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia A.P.I.A. de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează o parte din exploataţie prin vânzare, concesionare, arendare, etc. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B, până în data de 10 iunie 2013 inclusiv, fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2. 4. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2013 - retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând, (se specifică clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile precizate la punctul 3. Dacă fermierul se afla sub angajament de agro-mediu este informat de consecinţele ce decurg din nerespectarea angajamentului asumat. 5. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără a i se modifica CUI-ul - M4 - se depune de către fermier fără penalităţi în orice moment. 6. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2013 este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile de la punctul 3.

b. Din iniţiativa autorităţii. în acest caz, solicitantul este notificat de A.P.I.A. privind erorile/modificările din cerere pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.

Pentru toate modificările aduse cererii de plată se vor prezenta documente justificative care susţin aceste modificări.

Pentru mai multe informaţii, fermierii se pot adresa specialiştilor A.P.I.A. şi pot accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă, Ghidul informativ pentru fermierii care au aplicat pentru măsurile de agro-mediu, Ghidul privind respectarea eco-condiţionalităţii de către agricultori afişate pe site-ul www.apia.org.ro sau la centrele judeţene/locale APIA.

 


ANEXA la INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului de cerere

 

Tabel nr. 1

 

Denumire cultură

Cod

Schema de plată/măsura aplicabilă culturii

Denumire cultură

Cod

Schema de plată/măsura aplicabilă culturii

I. TEREN ARABIL-TA

 

 

I. TEREN ARABIL-TA

 

 

CEREALE PENTRU BOABE

 

 

CĂPŞUN

803

SAPS, CNDP1, P5.2, P4

GRÂU COMUN

101

SAPS, CNDP1, P5.1, P4.P7

CICOARE

805

SAPS, CNDP1, P5.2, P4

GRÂU DUR

102

SAPS, CNDP1, P5.1 ,P4, P7

FLORI Şl PLANTE ORNAMENTALE

400

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

TRITICALE

103

SAPS, CNDP1, P5.1 , P4, P7

PAJIŞTI TEMPORARE

(artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5   ani)

450

SAPS, CNDP1.P4

SECARA

104

SAPS, CNDP1, P5.1, P4.P7

PLANTE DE NUTREŢ

451

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

ORZ

105

SAPS, CNDP1, P5.1, P4.P7

LOT SEMINCER

500

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

ORZOAICA

106

SAPS, CNDP1, P5.1, P4

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL

550

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

OVĂZ

107

SAPS, CNDP1, P5.1, P4

TEREN NECULTIVAT

970

SAPS.P4

PORUMB

108

SAPS, CNDP1, P5.1, P4.P7

TEREN SUB SERE SI SOLARII-CULTIVA+

971

SAPS, CNDP1, P5.2 (pt. toate categoriile incluse la cod 351 şi ciuperci)

PORUMB ZAHARAT

109

SAPS, CNDP1, P5.1, P4.P7

TEREN SUB SERE SI SOLARII-NECULTIVÂT

972

SAPS

SORG

110

SAPS, CNDP1, P5.1, P4

II. PAJIŞTE PERMANENTA - PP

 

 

OREZ

111

SAPS, CNDP1, P5.1

PAJIŞTI  PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN

603

SAPS, P1,P1.2,P3.1,P3.2, P6

MEI

112

SAPS, CNDP1, P5.1, P4

PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE ÎN COMUN

604

SAPS, P1,P1.2,P3.1,P3.2, P6

HRIŞCĂ

113

SAPS, CNDP1, P5.1, P4

PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE INDIVIDUAL

605

SAPS, P1,P1.2,P3.1,P3.2, P6

ALTE CEREALE PENTRU BOABE

114

SAPS, CNDP1, P5.1, P4

PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE INDIVIDUAL

606

SAPS, P1,P1.2,P3.1,P3.2, P6

 

 

 

LIVADA TRADIŢIONALA UTILIZATA EXTENSIV

660

SAPS, P1.P1.2

PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE)

 

 

 

 

 

MAZĂRE PENTRU BOABE

151

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

III. CULTURĂ PERMANENTĂ-CP

 

 

FASOLE PENTRU BOABE

152

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

POMI FRUCTIFERI

 

 

LINTE

153

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

MERI

651

SAPS, P5.3

BOB

154

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

PERI

652

SAPS, P5.3

LUPIN

155

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

PRUNI

653

SAPS, P5.3

ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT)

156

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

CAIŞI Şl ZARZĂRI

654

SAPS, P5.3

PLANTE INDUSTRIALE SI MEDICINALE

 

 

PIERSICI

655

SAPS, P5.3

FLOAREA-SOARELUI

201

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

CIREŞI Şl VIŞINI

656

SAPS, P5.3

RAPIŢĂ

202

SAPS, CNDP1, P5.1,P4,P7

GUTUI

657

SAPS, P5.3

SOIA

203

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

DUZI

658

SAPS, P5.3

IN  PENTRU ULEI

204

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

ALŢI POMI FRUCTIFERI

659

SAPS, P5.3

ALTE OLEAGINOASE

205

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

castani, nuci, aluni si alte specii înrudite'

 

 

IN PENTRU FIBRĂ

206

SAPS, CNDP1, CNDP2, P5.1.P4

CASTANI

701

SAPS, P5.3

CÂNEPĂ PENTRU FIBRA

207

SAPS, CNDP1, CNDP3, P5.1.P4

NUCI Şl ALUNI

702

SAPS, P5.3

TUTUN

208

SAPS, CNDP1, CNDP4, P5.1.P4

ALTE SPECII

703

SAPS, P5.3

FENICUL

209

SAPS, CNDP1, P5.5.P4

HAMEI

750

SAPS, CNDP5

LEVĂNŢICĂ

210

SAPS, CNDP1, P5.5.P4

 

 

 

MENTĂ

211

SAPS, CNDP1 P5.5.P4

ARBUŞTI FRUCTIFERI

 

 

ANASON

212

SAPS, CNDP1, P5.5.P4

ZMEUR

801

SAPS, P5.3

ALTE PLANTE MEDICINALE Şl AROMATICE

213

SAPS, CNDP1, P5.5.P4

COACĂZ

802

SAPS, P5.3

ALTE PLANTE INDUSTRIALE

214

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

ALŢI ARBUŞTI  FRUCTIFERI

804

SAPS, P5.3

ARAHIDE

215

SAPS, CNDP1, P5.1, P4

PEPINIERE

 

 

MAC

216

SAPS, CNDP1, P5.1, P4

PEPINIERE VITICOLE SI PLANTAŢII PORTALTOI

901

SAPS, P5.4

RICIN

217

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

PEPINIERE POMICOLE

902

SAPS, P5.3

SUSAN

218

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

PEPINIERE FORESTIERE

903

SAPS

ŞOFRĂNELUL

219

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

ALTE PEPINIERE

904

SAPS

PLANTE TUBERCULIFERE

 

 

ALTE CULTURI PERMANENTE

 

 

CARTOFI TIMPURII

251

SAPS, CNDP1, P5.2.P4

TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI

950

SAPS

CARTOFI SEMITIMPURII

252

SAPS, CNDP1, P5.2.P4

TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII

951

SAPS

CARTOFI TÂRZII

253

SAPS, CNDP1, P5.2.P4

TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE

952

SAPS

ALTE CULTURI DE CARTOFI

254

SAPS, CNDP1, P5.2.P4

PLANTE ENERGETICE NONALIMENTARE (NONAGRICOLE)

953

SAPS

CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ

255

SAPS, CNDP1, P5.2, P4

 

 

 

PLANTE RADACINOASE

 

 

IV. VIE

 

 

SFECLĂ DE ZAHĂR

301

SAPS, CNDP1, CNDP6, PSZ, P5.1.P4

VII  PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN

961

SAPS, P5.4

SFECLĂ FURAJERA

302

SAPS, CNDP1, P5.1.P4

VII  PE ROD CU STRUGURI  DE MASĂ

962

SAPS, P5.4

LEGUME PROASPETE, PEPENI

 

 

VII TINERE NEINTRATE PE ROD

963

SAPS, P5.4

LEGUME PROASPETE

351

SAPS, CNDP1, P5.2.P4

VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN

964

SAPS, P5.4

PEPENI VERZI Şl GALBENI

352

SAPS, CNDP1, P5.2.P4

VII ÎNFIINŢATE PRIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE / RECONVERSIE

965

SAPS, P5.4

 

 

 

SUPRAFAŢA DEFRIŞATA PRIN PROGRAMUL DE PRIMĂ DE DEFRIŞARE

966

SAPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel nr. 2

 

PACHETELE DE AGROMEDIU

COD

PACHETELE DE AGROMEDIU

COD

PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ

P 1

CULTURI AGRICOLE PE TERENURI ARABILE (INCLUSIV PLANTE DE NUTREŢ

P5.1

PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE

P 1.2

LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI SI CARTOFI)

P5.2

PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PASĂRI 3.1 CREX CREX

P3.1

LIVEZI

P5.3

PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PASĂRI (3.2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS

P3.2

VII

P5.4

CULTURI VERZI

P4

PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE

P5.5

CULTURI AGRICOLE PE TERENURI ARABILE (inclusiv plante de nutreţ) + CULTURI VERZI

P 4.5.1

PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU FLUTURI-MACULINEA SP.

P6

LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI Şl CARTOFI) + CULTURI VERZI

P 4.5.2

TERENURI ARABILE IMPORTANTE CAZONE DE HRANIRE PENTRU GĂSCA CU GATUL ROSU-BRANTA RUFICOLLIS

P7

 

Tabel nr. 3

 

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

01

REGII AUTONOME SI COMPANII NAŢIONALE

05

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL

09

ALTE INSTITUŢII PUBLICE

02

SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL AGRICOL

06

UNITĂŢI DE CULT

10

ASOCIAŢII si FUNDAŢII

03

SOCIETĂŢI AGRICOLE

07

PENITENCIARE

11

FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN DOMUN (obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, cooperative, grupuri de producători* etc.)

04

INSTITUTE, CENTRE Şl STAŢIUNI DE CERCETARE

08

CONSILII LOCALE, CONSILII MUNICIPALE

12

ALTE FORME DE ORGANIZARE

 

Tabel nr. 4

 

COD

CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ

COD

CATEGORIE DE FOLOSINŢA pentru parcelele agricole pentru care NU SE SOLICITA SPRIJIN

TA

TEREN ARABIL

TA n

TEREN ARABIL

PP

PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE SI FÂNEATĂ)

PP n

PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE SI FÂNEATĂ)

CP

CULTURA PERMANENTA (LIVEZI Şl ALTE CULTURI PERMANENTE)

CP n

CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI Şl ALTE CULTURI PERMANENTE)

VI

VIE

VI n

VIE

G

GRADINA

G n

GRADINA


* În cazul în care solicită plata naţională directă complementară pentru tutun (PNDC 4)

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 207 din 28 februarie 2013

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 151 din 27 februarie 2013

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 1.866 din 28 februarie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 403 din 27 februarie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 58/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia şi a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Termenul prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi ai preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 27 decembrie 2012, se prorogă până la data de 31 martie 2013, inclusiv.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 martie 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 208 din 28 februarie 2013

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 157 din 28 februarie 2013

 

 

ORDIN

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății

și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data de 28 februarie 2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 1.867 din 28 februarie 2013 al Serviciului programe de sănătate din cardul Ministerului Sănătății și nr. D.G. 409 din 28 februarie 2013 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile:

- art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății;

- art. 48 alin. (3) și art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Termenele prevăzute la articolul II și la alineatul (3) al articolului III din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data de 28 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2012, se prorogă până la data de 31 martie 2013, inclusiv.

Art. II. - La articolul III din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătății pentru luna martie 2013 sunt prevăzute în bugetul programelor naționale de sănătate pentru anul 2013.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu