MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 90/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 90         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 februarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

3. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor ar. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

4. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.051 din 11 decembrie 2012 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

110. - Decizie privind numirea domnului Dănuţ Săndulescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

111. - Decizie privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

112. - Decizie pentru eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

113. - Decizie pentru numirea domnului Radu-Ionel Puchiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

114. - Decizie pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

115. - Decizie pentru numirea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

92. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 

140. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şt m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

 

195. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

 

3.155. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 6.211/2012

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Benga Ioan, aparţinând Grupului parlamentar PSD, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru, în locul domnului deputat Ghiţă Sebastian-Aurelian;

- domnul deputat Grindeanu Sorin Minai, aparţinând Grupului parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru al Comisei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în locul domnului deputat Pop Georgian;

- doamna deputat Niculescu-Mizil-Ştefănescu-Thome Oana, aparţinând Grupului parlamentar PSD, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- doamna deputat Nichita Cristina, aparţinând Grupului parlamentar PSD, trece de la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi la Comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;

- doamna deputat Pană Adriana-Doina, aparţinând Grupului parlamentar PSD, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, în calitate de membru”

- domnul deputat Ciubotaru Lucian-Manuel, aparţinând Grupului parlamentar PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă în locul domnului deputat Popa Octavian-Marius;

- domnul deputat Horga Vasile, aparţinând Grupului parlamentar PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în calitate de membru;

- domnul deputat Iane Daniel, aparţinând Grupului parlamentar PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială;

- domnul deputat Stan Ion, fără apartenenţă la un grup parlamentar, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 863 din 19 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:

- la punctul 6, domnul deputat Neacşu Marian, aparţinând Grupului parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Pop Georgian.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 februarie 2013, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 4.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.051*)

din 11 decembrie 2012

asupra excepţiei de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Vasile Mucerniuc în Dosarul nr. 821/116/2012 al Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.249D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.250D/2012 şi nr. 1.279D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Vasile Filote şi Ioan Dăescu în dosarele nr. 858/116/2012 şi nr. 730/116/2012 ale aceleiaşi instanţe.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.25ULJ/2012 şi nr. 1.2/9D/2012 la Dosarul nr. 1.249D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 iunie 2012, pronunţate în dosarele nr. 821/116/2012, nr. 858/116/2012 şi nr. 730/116/2012, Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată de reclamanţii Vasile Mucerniuc, Vasile Filote şi Ioan Dăescu în cadrul unor litigii având ca obiect contestaţii la decizii de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, art. 148 alin, (2) şi (4) privind aplicarea cu prioritate a actelor cu caracter obligatoriu adoptate de Uniunea Europeană, precum şi dispoziţiilor art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie.

În acest sens, arată că, în urma adoptării Legii nr. 119/2010 şi a Legii nr. 263/2010, Ie-a fost anulat dreptul de a beneficia de pensie de serviciu, în timp ce altor categorii li s-a menţinut acest drept. Aşadar, este inadmisibil ca o categorie de pensionari să beneficieze în continuare de cuantumul pensiei de serviciu, iar alte categorii să nu beneficieze de acelaşi drept. Invocă în acest sens considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 873/2010.

Mai arată că, prin statutul lor de militari şi poliţişti, au avut o serie de interdicţii şi incompatibilităţi, dar şi de responsabilităţi şi riscuri în exercitarea profesiei, drept pentru care există o similitudine între statutul constituţional al magistraţilor şi cel al militarilor şi poliţiştilor.

Totodată, arată că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, au fost încălcate dispoziţiile ari. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, care consacră respectarea dreptului de proprietate a bunurilor aparţinând persoanelor fizice. Din această perspectivă, drepturile care decurg din contribuţiile din cadrul regimurilor de securitate socială, cum este dreptul la pensie, constituie drepturi patrimoniale care intră sub protecţia dispoziţiilor sus-menţionate. Invocă în acest sens jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume Hotărârea din 26 noiembrie 2002, pronunţată în Cauza Buchen împotriva Republicii Cehe, Cauza Klein împotriva Austriei, Hotărârea din 22 octombrie 2009, pronunţată în Cauza Apostolakis împotriva Greciei, hotărârile din 8 decembrie 2009 şi 31 mai 2011, pronunţate în cauzele Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, şi Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55.

Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă opinează în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece legiuitorul este îndreptăţit să revizuiască modalitatea de calcul a drepturilor de pensie, fără ca prin aceasta să se aducă atingere însuşi dreptului la pensie. Invocă în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.268/2011, potrivit căreia dobândirea dreptului la pensie specială nu poate fi considerată o obligaţie ad aetemum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câştigat fiind doar prestaţiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări şi asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens deciziile Curţii Constituţionale nr. 871/2010, nr. 1.237/2010, nr. 919/2011 si nr. 553/2011.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011, ale art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din

30 iunie 2010 şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

Dispoziţiile de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011: „(1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit ari. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

(2) Obligaţia identificării şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute la alin. (1), revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarul şi-a desfăşurat activitatea.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011.

(4) în cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, conform anexei nr. 1, dar nu mai puţin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie.

(5) Evoluţia salariului mediu brut/net pe economie şi a salariului minim pe economie este prevăzută în anexa nr. 2.”;

- Art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010: „(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare:

a) pensiile militare de stat;

b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.”;

- Art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010: „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: [...] b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, ale art. 148 alin. (2) şi (4) privind aplicarea cu prioritate a actelor cu caracter obligatoriu adoptate de Uniunea Europeană, precum şi dispoziţiilor art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

I. Dispoziţiile Legii nr. 119/2010 au mat format obiect al controlului de constituţionalitate, Curtea respingând excepţiile de neconstituţionalitate ridicate, prin Decizia nr. 1.481 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 17 ianuarie 2012, prin Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011, prin Decizia nr. 1.359 din 13 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, şi prin Decizia nr. 1.285 din 29 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 23 noiembrie 2011.

Prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a constatat, în esenţă, că „pensiile de serviciu sunt compuse din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, şi anume: pensia contributivă şi un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială”. Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contribuţia la sistemul de asigurări sociale, „ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia”. Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie specială „nu poate fi considerată ca instituind o obligaţie ad aetemum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câştigat reprezentând doar prestaţiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări şi asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie [...]. Conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie fada praeterita”.

Totodată, Curtea a statuat că „partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de «bun», ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii”.

Curtea Constituţională a constatat că „eliminarea pensiilor de serviciu reglementată de Legea nr. 119/2010 nu a reprezentat o sarcină individuală excesivă, această sarcină fiind suportată de cvasimajoritatea personalului angajat în domeniul public care beneficia de astfel de pensii în egală măsură (spre deosebire de cele reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei, 2005). Ajustarea dictată de principiul contributivităţii nu numai că elimină un beneficiu suplimentar acordat unor angajaţi ai statului, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice, Totodată, conform jurisprudenţei Curţii, dreptul la pensie nu este afectat decât atunci când este redusă pensia contributivă (a se vedea Decizia nr. 872 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010); or, în cauza de faţă, nu se pune o atare problemă, pensia contributivă nefiind în niciun fel afectată sau restrânsă”.

Totodată, prin Decizia nr. 977 din 12 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 10 octombrie 2011, Curtea a statuat: „cuantumurile viitoare ale pensiilor aflate în plată nu pot fi subsumate unui drept de proprietate pe care beneficiarul unei pensii l-ar avea. Cuantumul pensiei reprezintă un bun numai în măsura în care acesta a devenit exigibil”.

Prin Decizia nr. 551 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 iulie 2012, Curtea a reţinut că „şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că drepturile decurgând din sistemul de asigurări sociale sunt drepturi patrimoniale protejate de art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie, dar acest lucru nu înseamnă că implică un drept la dobândirea proprietăţii sau la o pensie de un anumit cuantum”.

II. Cu privire la dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, prin Decizia nr. 661 din 19 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 8 august 2012, Curtea a constatat că „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 a fost adoptată în virtutea faptului că în termenul prevăzut de Legea nr. 119/2010 nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul că, pentru cei care nu au prezentat acte care să dovedească veniturile obţinute, în funcţie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie. Totodată, s-au avut în vedere atât instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivităţii, scopul fiind acela de a nu sancţiona persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reuşit în intervalul iniţial pus la dispoziţie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii activităţi, cât şi exigenţele subliniate de puterea judecătorească în cadrul controlului jurisdicţional exercitat cu ocazia aplicării Legii nr. 119/2010, în vederea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora instituţiile implicate să identifice şi să transmită caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv şi justificat. Toate aceste împrejurări se regăsesc în preambulul actului normativ criticat, vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare şi care au impus adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţiile, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

III. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010, acestea nu au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, însă acestea sunt criticate tot din perspectiva abrogării dispoziţiilor de lege privind pensiile speciale ale militarilor şi, prin urmare, pentru aceleaşi raţiuni, criticile de neconstituţionalitate sunt neîntemeiate.

Pentru toate aceste argumente, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate nu instituie discriminări de natură a contraveni art. 16 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 1 lit. a) şi b)din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Vasile Mucerniuc, de Vasile Fi Iote şi de Ioan Dăescu în dosarele nr. 821/116/2012, nr. 858/116/2012 şi nr. 730/116/2012 ale Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


*) A se vedea opinia separată de la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dănuţ Săndulescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 142/2012, propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului formulată prin Adresa nr. 9 din 28 ianuarie 2013, Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.044 din 5 februarie 2013, precum şi prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dănuţ Săndulescu se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 76 lit. b) şi art. 77 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se desemnează reprezentanţii Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 303/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2012, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

Reprezentanţii Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

Nr. crt.

Instituţia

Reprezentant

1.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Ministrul delegat pentru dialog social

Mariana Câmpeanu

Adriana Doina Pană

2.

Ministerul Finanţelor Publice

Dan Manolescu

Enache Jiru

3.

Ministerul Transporturilor

Răducu Valentin Preda

4.

Ministerul Economiei

Ministrul delegat pentru energie

Ministrul delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri şi turism

Gelu-Ştefan Diaconu

Mihai Adrian Albulescu

-

5.

Ministerul Culturii

Victor Opaschi

6.

Ministerul Tineretului şi Sportului

Cristian Cosmin

7.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

Gigei Paraschiv

Tudor Prisecaru

8.

Ministerul Fondurilor Europene

Alin-Sorin Mitrică

9.

Ministerul pentru Societatea Informaţională

Sorin Vicol

10.

Ministerul Sănătăţii

Adrian Pană

11.

Ministerul Apărării Naţionale

Vasile Costea

12.

Ministerul Justiţiei

Ovidiu Puţura

13.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

Elena Dumitru

-

14.

Ministerul Afacerilor Interne

Bogdan Tohăneanu

15.

 

Ministerul Afacerilor Externe

Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni

Radu Podgorean

Stejărel Olaru

16.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Valentin Olimpiu Soneriu

17.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Iulian-Ghiocel Matache

18.

Comisia Naţională de Prognoză

Ion Ghizdeanu

19.

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

Simona-Maya Teodoroiu

20.

Secretariatul General al Guvernului

Ioana-Andreea Lambru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Ionel Puchiu se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Radu-Ionel Puchiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Ionel Puchiu se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anca Nicoleta Alexandrescu se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anca Nicoleta Alexandrescu se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 115.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule steni hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 1.073/2013,

ţinând cont de prevederile art. 160 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile sanitare prevăzute în anexă şi aflate în coordonarea metodologică a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice vor respecta standardele naţionale aplicabile lor, precum şi protocoalele standard de operare şi formularele în vigoare,

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile sanitare prevăzute în anexă vor încheia cu Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice protocoale de colaborare pentru îndeplinirea activităţilor pentru care au fost desemnate.

Art. 4. - Unităţile sanitare prevăzute în anexă şi Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 8 februarie 2013,

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor sanitare desemnate să efectueze activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 

I. Activităţile de recrutare a donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice se efectuează în următoarele unităţi sanitare:

1. Centre de transfuzie sanguină teritoriale:

a) Centrul de Transfuzie Sanguină Arad;

b) Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea;

c) Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila;

d) Centrul de Transfuzie Sanguină Braşov;

e) Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti;

f) Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj;

g) Centrul de Transfuzie Sanguină Craiova;

h) Centrul de Transfuzie Sanguină Galaţi;

i) Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti;

j) Centrul de Transfuzie Sanguină Olt.;

k) Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara;

l) Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Mureş;

m) Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare;

n) Centrul de Transfuzie Sanguină Slobozia.

2. Unităţi sanitare care pot organiza centre ale donatorilor de celule stern hematopoietice (la nivelul punctului de transfuzie sau al ambulatoriului de specialitate al spitalului):

a) Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti;

b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

c) Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca;

d) Institutul Regional de Oncologie Iaşi.

II. Activităţile de testare a donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice se efectuează în următoarele unităţi sanitare, după cum urmează:

1. Testarea grupei sanguine şi Rh-ului:

a) testarea grupei sanguine şi Rh-ului donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice la înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice: toate unităţile sanitare care organizează centre ale donatorilor de celule stern hematopoietice;

b) testarea grupei sanguine şi Rh-ului donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice, la testarea de verificare:

b1) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti - Laboratorul Naţional HLA;

b2) Institutul Clinic Fundeni - Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

b3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara - Centrul regional de imunologie de transplant.

2. Testarea virusologică:

a) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti - Laboratorul Virusologie;

b) Institutul Clinic Fundeni - Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara - Centrul regional de imunologie de transplant;

d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Laboratorul clinic imunologie transplant;

e) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale şi imunologie;

f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi - Laboratorul de imunologie şi genetică.

3. Testarea histocompatibilităţii:

a) Testarea histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice, la înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice:

a1) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti - Laboratorul Naţional HLA;

a2) Institutul Clinic Fundeni - Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

a3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara - Centrul regional de imunologie de transplant;

a4) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Laboratorul clinic imunologie transplant;

a5) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale şi imunologie;

a6) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi - Laboratorul de imunologie şi genetică;

b) Testarea extinsă a histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice:

b1) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti - Laboratorul Naţional HLA;

b2) Institutul Clinic Fundeni - Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

b3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara - Centrul regional de imunologie de transplant;

c) Testarea de verificare a histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice:

d) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti - Laboratorul Naţional HLA;

c2) Institutul Clinic Fundeni - Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

c3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara - Centrul regional de imunologie de transplant.

III. Activităţile de prelevare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi se efectuează în următoarele unităţi sanitare, după cum urmează:

1. Prelevare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi pentru pacienţi din străinătate: Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Prelevare a Celulelor Stem Hematopoietice organizat la nivelul

Centrului de Transplant Medular.

2. Prelevare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi pentru pacienţi din ţară, în vederea realizării transplantului la nivelul centrelor de transplant din aceste instituţii:

a) Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Prelevare a Celulelor Stem Hematopoietice organizat la nivelul Centrului de Transplant Medular.

b) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara - Centrul de Prelevare a Celulelor Stem Hematopoietice;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Centrul de Prelevare a Celulelor Stem Hematopoietice.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

 

În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) şi m) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 pct. 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2,389/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 24 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

1. La articolul 2 alineatul (7), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) vor solicita o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme faptul că acestea se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul.”

2. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:

„g) în cazul persoanelor menţionate la art. 1 alin. (7), o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme faptul că acestea se află în România pentru a lua parte ia efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul.”

3. La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3} şi (4), în situaţia în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7) nu au depus în termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi/sau documentaţia aferentă, la solicitarea acestora preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate aproba efectuarea restituiri taxei pe valoarea adăugată. În acest sens, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), depuse de solicitanţi, autoritatea fiscală competentă va întocmi un referat semnat de conducătorul acesteia, din care să rezulte că, deşi cererile de restituire au fost depuse cu întârziere faţă de termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul ordin pentru acordarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, care va fi înaintat preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea efectuării restituirii taxei pe valoarea adăugată.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 4 februarie 2013.

Nr. 140.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 187.143/DA din 23 ianuarie 2013 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră, ţinând seama de prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 şi 323 bis din 14 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia să solicite în scris structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pe care urmează să o realizeze.

(3) Solicitarea prevăzută te alin. (2) se va transmite cu cel puţin 10 zile calendaristice anterior acţiunii de populare, precizând dala şi locul la care aceasta urmează să aibă loc.

(4) După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.”

2. La anexa nr. 2, poziţiile nr. 35, 55, 135, 160, 182, 400, 401, 416, 428, 433, 434, 451, 452, 454-457, 459-463, 466, 475, 476,480, 510,1023, 1026,1041,1296,1300,1302-1305, 1308, 1327, 1727, 1729, 1730, 1772, 2039, 2049 şi „TOTAL ŢARĂ” se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexă.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 5 februarie 2013.

Nr. 195.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Jud.

Gestionari

Fond cinegetic

Cote de recoltă aprobate la [buc.]:

Nr.

Denumire

Mistreţ

Iepure

Fazan

Potârniche

0

1

7

3

4

5

6

7

8

35

AB

AVPS Potaissa Turda

18

Măhăceni

30

30

24

10

55

AB

Total judeţ

 

 

764

577

948

197

135

AR

DS Arad

22

Sălişteanca

5

40

70

0

160

AR

AVPS Crişana

28

Nădab

2

200

980

40

182

AR

Total judeţ

 

 

1438

7245

9557

84

400

BR

AVPS Mioriţa

49

Malu Roşu

10

70

145

40

401

BR

Total judeţ

 

 

16o

7205

2618

798

416

BT

AJVPS Botoşani

3

Corni

6

100

5

0

428

BT

AJVPS Botoşani

27

Hăneşti

10

120

20

10

433

BT

AJVPS Botoşani

46

Văculeşti

25

100

105

20

434

BT

AJVPS Botoşani

47

Şendriceni

20

50

20

20

451

BT

Total judeţ

 

 

285

3528

243

515

452

BZ

AJVPS Buzău

1

CA. Rosetti

6

200

35

20

454

BZ

AJVPS Buzău

10

Florica

1

150

25

20

455

BZ

AJVPS Buzău

11

Glodeanu Sărat

2

150

60

20

456

BZ

AJVPS Buzău

12

Mihăileşti

5

150

60

65

457

BZ

AJVPS Buzău

14

Costeşti

0

150

28

20

459

BZ

AJVPS Buzău

18

Tăbărăşti

5

100

60

20

460

BZ

AJVPS Buzău

19

Stâlpii

5

250

125

50

461

BZ

AJVPS Buzău

20

Monteoru

9

150

94

30

462

BZ

AJVPS Buzău

23

Grajd a na

8

60

12

5

463

BZ

AJVPS Buzău

24

Ruşavăţu

23

14

6

2

466

BZ

AJVPS Buzău

28

Cislău

23

10

24

0

475

BZ

AJVPS Buzău

43

Mărăcineni

3

150

35

30

476

BZ

AJVPS Buzău

44

Câlnău

23

90

45

30

480

BZ

AJVPS Buzău

51

Amara

3

231

25

30

510

BZ

Total judeţ

 

 

587

6134

1021

938

1023

GR

DS Giurgiu

20

Albele

20

100

100

50

1026

GR

DS Giurgiu

23

Teşila

10

70

50

10

1041

GR

Total judeţ

 

 

298

3935

2990

1405

1296

IS

AVPS Iaşi

17

Gropniţa

2

50

35

10

1300

IS

AVPS Iaşi

23

Larga Jijia

3

100

60

5

1302

IS

AVPS Iaşi

26

Valea Lupului

1

100

110

5

1303

IS

AVPS Iaşi

27

Victoria

10

30

110

5

1304

IS

AVPS Iaşi

28

Golăeşti

12

150

110

10

1305

IS

AVPS Iaşi

29

Tuţora

2

130

110

15

1308

MS

AVPS Iaşi

45

Pocreaca

8

100

45

0

1327

IS

Total judeţ

 

 

347

4500

1585

465

1727

SB

DS Sibiu

5

Porumbacu

10

5

60

5

1729

SB

DS Sibiu

27

Şeica Mică

35

20

80

5

1730

SB

DS Sibiu

36

Iacobeni

10

5

35

5

1772

SB

Total judeţ

 

 

7Î8

481

1017

206

2039

TL

AVPS Mioriţa

13

Fântâna Mare

18

50

75

48

2049

TL

Total judeţ

 

 

399

2884

3907

1116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ŢARĂ

 

22325

122348

95490

29944

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012

 

În baza prevederilor art. 264 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îh temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii aflate în plată, având în vedere ca gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.”

2. La articolul 4, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, respectiv personalul didactic care a avut calitatea de titular care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, şi căruia i s-a recunoscut calitatea de titular, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în plata gradaţiei de merit la data pensionării poate beneficia de gradaţie de merit, pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, fără a lua în calcul perioada în care acesta nu a mai avut calitate de titular, cu încadrarea în numărul stabilit de gradaţii.”

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice şi se stabileşte în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, ţinând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute ia art. 6, cu excepţia personalului de conducere din unităţile de învăţământ, pentru care ponderea criteriilor este următoarea:

1. criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 20%;

2. criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 30%;

3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;

4. criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe - ponderea 40%.

În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidaţi:

a) educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar,

b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

c) profesori;

d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, din învăţământul special;

f) personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ.”

4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului şcolar general.

(2) Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale verifică încadrarea în numărul de locuri şi propune, dacă este cazul, sancţiuni pentru cei care nu au respectat numărul de locuri şi prevederile prezentei metodologii.”

Art. II. - Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 6 februarie 2013.

Nr. 3.155.