MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 92/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 92         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 13 februarie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

10. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 57 din 13 februarie 2013 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 

3.128. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 13 februarie 2013, ora 14,00, până în data de 17 februarie 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Miron Tudor Mitrea, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 10.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 57

din 13 februarie 2013

referitoare ta sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2013

 

Cu adresa nr. 51/1.007 din 8 februarie 2013, secretarul general al Camerei Deputaţilor a trimis Curţii Constituţionale, în temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie şi al art. 15 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizarea privind neconstituţionalitatea Legii bugetului de stat pe anul 2013, formulată de un grup de 54 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile a 54 de deputaţi, autori ai sesizării de neconstituţionalitate. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstituţionalitate sunt următorii: Roberta Alma Anastase, Gabriel Andronache, Sanda-Maria Ardeleanu, Ioan Bălan, Lucian-Nicolae Bode, Camelia-Margareta Bogdănici, Claudia Boghicevici, Costică Canacheu, Dănuţ Cuteţu, Ion Cupă, Constantin Dascălu, Florian-Daniel Geantă, Florin Gheorghe, Tinel Gheorghe, Vasile Gudu, Dragoş-Ionel Gunia, Adrian Gurzău, Gheorghe Ialomiţianu, Vasile Iliuţă, George Ionescu, Liviu Laza-Matiuţa, Mircea Lubanovici, Mircea Man, Ioan Mihăilă, Lucian Militaru, Petru Movilă, Mircia Muntean, Alexandru Nazare, Clement Negruţ, Ioan Oltean, Maria-Andreea Paul, Eusebiu-Manea Pistru-Popa, Dan-Cristian Popescu, Florin Aurelian Popescu, Alin-Augustin-Florin Popoviciu, Cezar-Florin Preda, Romeo Rădulescu, Cristian-Constantin Roman, Comel-Mircea Sămărtinean, Valeria-Diana Schelean, Florin Mihail Secară, Mihai Stănişoară, Mihaela Stoica, Ştefan-Bucur Stoica, Cătălin-Florin Teodorescu, Mircea-Nicu Toader, Eugen Tomac, Raluca Turcan, Elena-Gabriela Udrea, Gheorghe Udrişte, Ionaş-Florin Urcan, Sergiu-Constantin Vizitiu, Iulian Vladu şi Valerian Vreme.

La sesizare a fost anexată, în copie, Legea bugetului de stat pe anul 2013 şi Precizările de natură tehnică privind modalitatea depunerii amendamentelor la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013/Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 560 din 8 februarie 2013 si formează obiectul Dosarului nr. 90A/2013.

Prin această sesizare, autorii acesteia solicită Curţii să se pronunţe asupra constituţionalităţii legii criticate prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5). art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 56 alin. (2), precum şi !a recomandările Comisiei de la Veneţia nr. 685 din 17 decembrie 2012, deoarece, „pe data de 7 februarie 2013, majoritatea parlamentară a adoptat Legea bugetului de stat pe anul 2013 după o analiză superficială şi neconstituţională a exigenţelor sociale, economice, juridice şi de alta natură din societatea românească.”

1. Astfel, în ceea ce priveşte încălcarea art. 1 alin. (3J şi (5) din Constituţie, în sesizare se arată că Legea bugetului de stat pe anul 2013 a fost adoptată fără respectarea dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit cărora, „în timpul şedinţelor, preşedinţii grupurilor parlamentare pot cere preşedintelui şedinţei comune verificarea întrunirii cvorumului.

În legătură cu acest aspect, autorii sesizării susţin că „Legea bugetului de stat pe anul 2013, aşa cum a fost adoptată la votul final, conţine articole care nu au fost dezbătute şi votate, lucru care duce la nulitatea prevederilor respective.”

În continuare, autorii sesizării susţin, în esenţă, că, pe traseul de la parlamentari la comisii, din cauza modalităţii defectuoase de transmitere a amendamentelor, o parte dintre acestea s-au pierdut, motiv pentru care nu au mai putut fi puse în discuţie atât la comisii, cât şi în plenul celor două Camere ale Parlamentului, astfel că „legea criticată a fost adoptată fără analizarea, dezbaterea şi eventual admiterea sau respingerea tuturor amendamentelor opoziţiei parlamentare”, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 47 alin. (1) şi art. 50 alin (3) din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, celor ale art. 19 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5).

Autorii sesizării consideră că o înfrângere a acestor prevederi constituţionale şi a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 24/2000 o constituie şi faptul că „fundamentarea bugetului s-a făcut pe un text de lege încă neadoptat, adică o modificare la Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor [...], care este încă în procedură parlamentară.”

2. În sesizare se arată că .modalitatea de dezbatere şi de adoptare a legii criticate a avut ca rezultat discriminarea unei părţi din populaţia României, pentru care parlamentarii opoziţiei aveau de formulat amendamente”, în timp ce „parlamentarii majorităţii şi cetăţenii pentru care au fost formulate amendamente care au fost admise s-au poziţionat mai presus de lege”, ceea ce înfrânge art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie.

3. Cât priveşte încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 56 alin. (2), autorii criticii consideră că o justă aşezare a sarcinilor fiscale prin legea bugetului „nu s-a putut realiza atât timp cât amendamentele opoziţiei parlamentare nu au putut fi avute în vedere [...].”

4. În fine, autorii sesizării susţin că „atitudinea majorităţii parlamentare a încălcat recomandările Comisiei de la Veneţia cuprinse în Opinia nr. 685 din 17 decembrie 2012 [...].”

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizarea a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi Guvernului, pentru a transmite punctele lor de vedere asupra sesizării de neconstituţionalitate.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 51/1057 din 12 februarie 2013, înregistrată Ea Curtea Constituţională cu nr. 602 din 12 februarie 2013, prin care apreciază că sesizarea de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată, în esenţă, că măsurile adoptate prin legea criticată au fost dezbătute şi adoptate în conformitate cu prevederile constituţionale şi dispoziţiile regulamentare invocate. În susţinerea acestui punct de vedere face referire la jurisprudenţa constantă în materie a Curţii Constituţionale.

Guvernul a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 5/946/2013, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 603 din 12 februarie 2013, prin care consideră sesizarea de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, deoarece „modalitatea de fundamentare a bugetului [...] reprezintă un aspect tehnic care nu este de natură a aduce atingere principiilor statului de drept şi supremaţiei legii.” De asemenea, consideră că „modalitatea de analiză a unor amendamente propuse de parlamentari nu are nicio influenţă cu privire la aplicarea nediscriminatorie a unui act normativ; aceleaşi considerente sunt valabile şi în ceea ce priveşte respectarea principiului justei aşezări a sarcinilor fiscale, de altfel legea bugetului de stat neavând ca obiect de reglementare stabilirea unor taxe sau impozite.”

Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra sesizării de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstituţionalitate, punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legii criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie şi ale art. 1,10,15,16 şi 18 din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, să soluţioneze sesizarea de neconstituţionalitate formulată de cei 54 de deputaţi.

Obiectul controlului de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2013, care, în opinia autorilor sesizării, contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 56 alin. (2), al căror cuprins este următorul:

- Art. 1 alin. (3) şi (5): „(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. (...];

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”;

- Art. 16 alin. (1) şi (2): „(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 56 alin. (2): „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.”

De asemenea sunt invocate Avizul nr. 685 din 17 decembrie 2012 al Comisiei europene pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia), dispoziţiile art. 22, art. 47 alin. (1) şi art. 50 alin. (3) din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi cele ale art. 19 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Examinând susţinerile autorilor sesizării de neconstituţionalitate. Curtea reţine cele ce urmează:

Bugetul reprezintă planul financiar al statului, aprobat prin lege, prin care sunt prevăzute veniturile şi cheltuielile publice stabilite în fiecare an, necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor statului.

Potrivit alin. (2) al art. 138 din Constituţie, bugetul se elaborează anual, acest principiu aplicându-se atât actului denumit buget, cât şi componentelor sale, care, însumate, nu pot fi diferite de el.

Legea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit art. 1, „prevede şi autorizează pentru anul 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatorii principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii”.

1. Cu privire la înfrângerea art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie, prin nerespectarea dispoziţiilor art. 22, art. 47 alin. (1) şi art. 50 alin. (3) din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Curtea reţine că nu este de competenţa sa să controleze modalitatea în care sunt puse în aplicare Regulamentele celor două Camere ale Parlamentului în procesul legislativ. În acest sens, s-a pronunţat prin Decizia nr. 1.466 din 10 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 21 decembrie 2009.

Totodată, prin Decizia nr. 786 din 13 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009, Curtea a statuat că nu este de competenţa sa „analizarea eventualelor încălcări ale Regulamentului şedinţelor comune.

Curtea Constituţională nu îşi poate extinde controlul şi asupra actelor de aplicare a regulamentelor, întrucât ar încălca însuşi principiul autonomiei regulamentare al celor două Camere, instituit prin art. 64 alin. (1)teza întâi din Legea fundamentală. Analiza Curţii este una în drept, fără a viza aspecte de fapt ale procedurii parlamentare”.

În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Curtea observă că acestea reglementează „încorporarea actelor normative în codexuri pe materii”, astfel că nu au nicio legătură cu procedura de adoptare a legii atacate. De altfel, fundamentarea bugetului nu este afectată de împrejurarea că la data dezbaterii şi aprobării acestuia legea referitoare la modificarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor era trimisă spre reexaminare la Parlament

Pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) teza a două din Constituţie, „Resursele financiare ale Camerelor sunt prevăzute în bugetele aprobate de acestea”, iar conform art. 34 alin. (2) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, „Camera Deputaţilor şi Senatul, cu consultarea Guvernului, îşi aprobă bugetele proprii şi le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectul bugetului de stat. „Aşa fiind, în proiectul legii criticate sunt incluse bugetele celor două Camere ale Parlamentului, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Senatului nr. 1/2013 şi prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 1/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49/2013.

În aceste condiţii, Curtea nu poate primi critica referitoare la încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5).

2. În legătură cu susţinerea potrivit căreia „modalitatea de dezbatere şi de adoptare a legii criticate a avut ca rezultat discriminarea unei părţi din populaţia României, pentru care parlamentarii opoziţiei aveau de formulat amendamente”, în timp ce „parlamentarii majorităţii şi cetăţenii pentru care au fost formulate amendamente care au fost admise s-au poziţionat mai presus de lege”, Curtea constată că prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie nu au aplicabilitate în sensul invocat de autorii sesizării, în cadru! procedurii parlamentare de adoptare a unui act normativ. De asemenea, Curtea nu poate reţine nici înfrângerea alin. (2) al art. 16 din Constituţie, deoarece însăşi legea permite formularea amendamentelor, admiterea sau respingerea acestora.

3. Cât priveşte încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 56 alin. (2), Curtea constată că autorii sesizării nu precizează modul în care amendamentele propuse de opoziţie la legea criticată ar contribui la aşezarea justă a sarcinilor fiscale şi nici dispoziţiile legii adoptate care ar contraveni acestui principiu constituţional. Curtea observă că textul constituţional menţionat nu are incidenţă în cauză, întrucât legea bugetului nu instituie impozite şi taxe, astfel că nu se pune problema îndeplinirii cerinţei constituţionale.

4. Referitor la susţinerea autorilor sesizării, potrivit căreia, prin atitudinea sa, majoritatea parlamentară a încălcat Avizul nr. 685 din 17 decembrie 2012 al Comisiei europene pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia), Curtea reţine că acesta are doar un caracter consultativ de recomandare. De altfel, Curtea constată că acest aviz priveşte „compatibilitatea cu principiile constituţionale şi statul de drept a acţiunilor Guvernului şi Parlamentului României cu privire la alte instituţii ale statului şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului de modificare a Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului de modificare şi completare a Legii nr. 3/2000 privind organ zarea şi desfăşurarea referendumului.”

Totodată, astfel cum a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 209 din 7 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 22 martie 2012, „în domeniul dreptului parlamentar, principala consecinţă a naturii elective a mandatului reprezentativ şi a pluralismului politic o constituie principiul pe care doctrina l-a consacrat în mod sugestiv «majoritatea decide, opoziţia se exprimă». Majoritatea decide, întrucât, în virtutea mandatului reprezentativ primit de la popor, opinia majoritară este prezumat că reflectă sau corespunde opiniei majoritare a societăţii. Opoziţia se exprimă, ca o consecinţă a aceluiaşi mandat reprezentativ care fundamentează dreptul inalienabil al minorităţii politice de a-şi face cunoscute opţiunile politice şi de a se opune, în mod constituţional şi regulamentar, majorităţii aflate la putere. Aplicarea principiului «majoritatea decide, opoziţia se exprimă» asigură, pe de o parte, legitimitatea guvernării şi, pe de altă parte, condiţiile pentru realizarea alternanţei la guvernare.”

În sfârşit, din examinarea stenogramei şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind dezbaterile asupra proiectului legii criticate, Curtea observă că, la momentul votului final, cvorumul era legal îndeplinit, legea fiind adoptată cu 309 voturi pentru, 108 voturi împotrivă, fără nicio abţinere.

Pentru argumentele expuse, Curtea constată că Legea bugetului de stat pe anul 2013 nu contravine prevederilor constituţionale invocate de autorii sesizării.

În temeiul art. 146 lit. a) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea bugetului de stat pe anul 2013 este constituţională.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunica preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 13 februarie 2013 şi la aceasta au participat: Augustin Zegrean, preşedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán şi Tudorel Toader, judecători.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 970 din 1 noiembrie 2011/nr. 4.303 din 2 noiembrie 2011, întocmit de Serviciul relaţii internaţionale şi programe comunitare şi de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.070/2010 al Comisiei din 22 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2008/38/CE prin adăugarea pe lista utilizărilor prevăzute, ca scop nutriţional special, susţinerea metabolismului articulaţiilor în cazul osteoartritei la câini şi la pisici,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare naţionale de referinţă şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutriţionale speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 20 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 62 din 6 martie 2008, astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 1.070/2010 al Comisiei din 22 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2008/38/CE prin adăugarea pe lista utilizărilor prevăzute, ca scop nutriţional special, susţinerea metabolismului articulaţiilor în cazul osteoartritei la câini şi la pisici.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2013.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

NORMA

sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 

Art. 1. - Furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, sunt comercializate numai dacă utilizările prevăzute pentru aceste furaje sunt incluse în partea B din anexa nr. 1 şi sunt în conformitate cu celelalte prevederi stabilite în partea B, precum şi cu „Prevederile generale” stabilite în partea A din anexa nr. 1.

Art. 2. (1) Furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale pot fi comercializate cu ridicata de către depozitele farmaceutice veterinare şi depozitele de furaje, depozitele de hrană pentru animalele de companie, comercializate cu amănuntul de către farmaciile şi punctele farmaceutice veterinare, doar în ambalaje originale, în baza unei recomandări scrise a unui medic veterinar de liberă practică organizat conform legii, sau utilizate de către unităţile de asistenţă medicală veterinară în cadrul prestării de servicii medicale veterinare.

(2) Modelul de recomandare este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la măsurile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

PARTEA A

Prevederi generale

 

1. În cazul în care există mai mult de o grupă de caracteristici nutriţionale indicate în coloana 2 din partea B, desemnate prin „şi/sau”, pentru acelaşi scop nutriţional, producătorul are opţiunea de a utiliza una sau ambele grupe de caracteristici esenţiale, pentru a îndeplini obiectivul nutriţional definit în coloana 1. Pentru fiecare opţiune, menţiunile pentru etichetare corespunzătoare sunt prevăzute alăturat, În coloana 4 din partea B.

2. În cazul în care se menţionează un grup de aditivi în coloana 2 sau în coloana 4 din partea B, aditivii folosiţi trebuie să fie autorizaţi în baza Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ca fiind în conformitate cu caracteristicile esenţiale menţionate.

3. În cazul în care în coloana 4 din partea B se cere menţionarea sursei sau surselor ingredientelor sau compuşilor analitici, producătorul trebuie să facă o menţiune precisă, cum ar fi: denumirea specifică a ingredientelor, a speciei animalului sau a părţii animalului, care să permită evaluarea conformităţii hranei cu caracteristicile nutriţionale esenţiale corespunzătoare.

4. În cazul în care în coloana 4 din partea B se cere menţionarea unei substanţe care este autorizată şi ca aditiv şi care este însoţită de expresia „total”, conţinutul declarat trebuie să se refere, în funcţie de caz, la cantitatea prezentă în mod natural atunci când nu se adaugă nimic sau, prin derogare de la Regulamentul (CE) 1.831/2003, la cantitatea totală de substanţă prezentă în mod natural şi cantitatea adăugată ca aditiv.

5. Menţiunile cerute în coloana 4 din partea B, cu trimiterea „dacă se adaugă”, sunt obligatorii atunci când ingredientul sau aditivul a fost încorporat ori prevăzut în cantitate mai mare tocmai pentru a permite atingerea obiectivului nutriţional special.

6. Menţiunile care urmează a fi prevăzute, în conformitate cu coloana 4 din partea B cu privire la compuşii analitici şi la aditivi, trebuie să fie cantitative.

7. Perioada de utilizare recomandată, indicată în coloana 5 din partea B, arată intervalul în care trebuie atins, în mod normal, scopul nutriţional. Producătorii pot face trimitere la perioade de utilizare mai precise, în Urnitele stabilite.

8. În cazul în care se prevede ca furajele să corespundă mai multor obiective nutriţionale speciale, acestea trebuie să fie conforme cu menţiunile corespunzătoare din partea B,

9. În cazul furajelor complementare, destinate unor scopuri nutriţionale speciale, trebuie să se prevadă recomandări în instrucţiunile de pe etichetă cu privire la echilibrarea raţiei zilnice.

 

PARTEA B

Lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 

Scopuri nutriţionale speciale

Caracteristici nutriţionale esenţiale

Specia sau categoria de

animale

Menţiuni pentru etichetare

Perioada de utilizare

recomandată

Alte dispoziţii

1

2

3

4

5

6

1. Susţinerea funcţiei renale în cazul insuficienţei

renale cronicei1)

Nivel scăzut de fosfor şi nivel restricţionat de proteine, dar de calitate superioară sau

Câini şi pisici

- Sursă/Surse de proteine

- Calciu

- Fosfor

- Potasiu

- Sodiu

- Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adăugă

Iniţial până la 6 luni (2)

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

Se va menţiona în instrucţiunile de utilizare:

„Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă.”

Absorbţie redusă a fosforului prin încorporarea

Preparatului carbonat de lantan octahidrat

Pisici adulte

- Sursă/Surse de proteine

- Calciu

- Fosfor

- Potasiu

- Sodiu

- Carbonat de lantan octahidrat

- Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adaugă

Iniţial până la 6 luni (2)

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

Se va menţiona în instrucţiunile de utilizare:

„Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă.”

2. Dizolvarea calculilor de struvit (3)

- Proprietăţi de acidifiere a urinei, nivel scăzut de

magneziu şi nivel restricţionat de proteine, dar de

calitate superioară

Câini

Sursă/Surse de proteine

- Calciu

- Fosfor

- Sodiu

- Magneziu

- Potasiu

- Cloruri

- Sulf

- Substanţe de acidifiere a urinei

5-12 săptămâni

 

 

Se va menţiona în instrucţiunile de utilizare:

„Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă.”

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.”

 

Proprietăţi de acidifiere a urinei şi nivel moderat de magneziu

Pisici

- Calciu

- Fosfor

- Sodiu

- Magneziu

- Potasiu

- Cloruri

- Sulf

- Taurină totală

- Substanţe de acidifiere a urinei

 

 


1

2

3

4

5

6

3. Reducerea reapariţiei calculilor de struvit (3)

Proprietăţi de acidifiere a urinei şi nivel moderat de

magneziu

Câini şi pisici

- Calciu

- Fosfor

- Sodiu

- Magneziu

- Potasiu

- Cloruri

- Sulf

- Substanţe de acidifiere a urinei

Până la 6 luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.”

4. Reducerea formării calculilor de urat

Nivel redus de purine, nivel redus de proteine, dar de calitate superioară

Câini şi pisici

Surse de proteine

Până la 6 luni, dar se foloseşte pe

toată durata vieţii în cazurile tulburării ireversibile a metabolis­mului acidului uric

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.”

5. Reducerea formării calculilor de oxalat

Nivel redus de calciu, nivel redus de vitamina D şi

proprietăţi de alcalinizare a urinei

Câini şi pisici

- Fosfor

- Calciu

- Sodiu

- Magneziu

- Potasiu

- Cloruri

- Sulf

- Vitamina D totală

- Hidroxiprolină

- Substanţe de alcalinizare a urinei

Până la 6 luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.”

6. Reducerea formării calculilor de cistină

Nivel redus de proteine, nivel moderat de aminoacizi cu sulf şi proprietăţi de alcalinizare a urinei

Câini şi pisici

- Aminoacizi cu sulf totali

- Sodiu

- Potasiu

- Cloruri

- Sulf

- Substanţe de alcalinizare a urinei

Iniţial până la un an

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

7. Reducerea intoleranţelor la unele ingrediente şi

nutrienţi (4)

- Surse de proteine selectate şi/sau

- Surse de carbohidrat selectate

Câini şi pisici

- Surse de proteine

- Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adăugă

- Sursă/Surse de carbohidraţi

- Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adăugă

3-8 săptămâni: această hrană poate fi folosită nelimitat în cazul în care

semnele de intoleranţă dispar.

 


1

2

3

4

5

6

8. Reducerea tulburărilor de absorbţie intestinală

acută

Nivel ridicat de electroliţi şi  ingrediente cu grad de digestibilitate crescută

Câini si pisici

- Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut şi tratarea lor, dacă este cazul

- Sodiu

- Potasiu

- Sursă/surse de substanţe mucilaginoase, dacă se adăugă

1-2 săptămâni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

- „În perioadele de diaree acută şi de refacere”;

- „Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.”

9. Compensaţie pentru maldigestie (5)

Ingrediente cu grad de digestibilitate  crescut şi un nivel redus de grăsime

Câini si pisici

Ingrediente cu grad de digestibilitate

crescut şi tratarea lor,

dacă este cazul

3-12 săptămâni, pe durata vieţii în cazul insuficienţei pancreatice

cronice

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.”

10. Susţinerea funcţiei cardiace în cazul insuficienţei cardiace cronice

Nivel scăzut de sodiu şi raport K/Na crescut

Câini si pisici

- Sodiu

- Potasiu

- Magneziu

Iniţial până la 6 luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

11. Reglarea aportului de glucoza -

Diabetes mellitus

Nivel scăzut de carbohidraţi cu eliberare rapidă de

glucoza

Câini si pisici

Sursă/Surse de carbohidraţi

- Tratarea carbohidraţilor, dacă este cazul

- Amidon

- Zahăr total

- Fructoză, dacă se adăugă

- Conţinut de acizi graşi esenţiali, dacă se adăugă

- Sursă/Surse de lanţuri scurte sau medii de acizi graşi, dacă se adăugă

Iniţial până la 6 luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

12. Susţinerea funcţiei hepatice în caz de insuficienţă hepatică cronică

- Proteine de înaltă calitate, nivel mediu de proteine, nivel crescut de acizi graşi esenţiali şi carbohidraţi uşor digestibili

Câini

- Sursă/Surse de proteine

- Conţinut de acizi graşi esenţiali

- Carbohidraţi uşor digestibili, inclusiv tratamentul lor, după caz

- Sodiu

- Cupru total

Iniţial până la 6 luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

Se va menţiona în instrucţiunile de folosire:

„A se asigura apă în permanenţă.”

- Proteine de înaltă calitate, nivel mediu de proteine

şi nivel ridicat de acizi graşi esenţiali

Pisici

- Sursă/Surse de proteine

- Conţinut de acizi graşi esenţiali

- Sodiu

- Cupru total

Iniţial până la 6 luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

Se va menţiona în instrucţiunile de folosire:

„A se asigura apă în permanenţă.”


1

2

3

4

5

6

13. Reglarea metabolismului lipidic în cazul

hiperlipidemiei

Nivel scăzut de grăsimi şi nivel ridicat de acizi graşi

Esenţiali

Câini şi pisici

- Conţinut de acizi graşi esenţiali

- Conţinut de acizi graşi n-3, dacă se adăugă

Iniţial până la 2 luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

14. Reducerea acumulării hepatice de cupru

Nivel scăzut de cupru

Câini

Cupru total

Iniţial până la 6 luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.”

15. Reducerea greutăţii corporale excesive

Densitate energetică scăzută

Câini şi pisici

Valoare energetică

Până la atingerea greutăţii corporale stabilite drept obiectiv

în instrucţiunile de utilizare trebuie să se indice doza zilnică recomandată.

16. Refacerea nutriţionala, convalescenţă (6)

Densitate energetică ridicată, concentraţie mare de nutrienţi esenţiali şi ingrediente cu digestibilitate crescută

Câini şi pisici

- Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv

tratarea acestora, dacă este cazul

- Valoarea energetică

- Conţinutul de acizi graşi n-3 şi n-6, dacă se adăugă

Până la refacere

în cazul furajelor special prezentate pentru administrare prin intubare, pe  ambalaj, recipient sau etichetă se va indica:

„Se administrează sub supraveghere veterinară.”

17. Susţinerea funcţiei dermice în cazul dermatozei şi căderii excesive a părului

Nivel ridicat de acizi graşi esenţiali

Câini şi pisici

Conţinut de acizi graşi esenţiali

Până la două luni

Se va menţiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare.”

18. Susţinerea metabolismului articulaţiilor în cazul

osteoartritei

Câini: Concentraţia minimă a totalului de acizi graşi

omega-3 de 3:3 % şi a totalului de acid eicosapentaenoic (EPA)de 0,38%, raportată la substanţă uscată

Nivel adecvat de vitamina E

Câini şi pisici

 

 

 

Câini:

- Total acizi graşi omega- 3

- Total EPA

- Total vitamina E

 

Iniţial până la 3 luni

Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.

Pisici: Concentraţia minimă a totalului

de acizi graşi omega-3 de 1,2 % şi a totalului de acid

docosahexaenoic (DHA) de 0,28 %, raportată la

substanţă uscată Niveluri crescute de metionină

şi de mangan Nivel adecvat de vitamina E

Pisici:

- Total acizi graşi omega- 3

- Total DHA

- Total metionină

- Total mangan

- Total vitamina E


1

2

3

4

5

6

19. Reducerea riscului febrei laptelui

- Nivel scăzut de calciu

şi/sau

 

 

Vaci de lapte

- Calciu

- Fosfor

- Magneziu

 

1-4 săptămâni înainte de fătare

A se preciza în modul de utilizare:

„Se opreşte administrarea după fătare.”

- Raport scăzut cationi/anioni

sau

 

 

 

 

- Calciu

- Fosfor

- Sodiu

- Potasiu

- Cloruri

- Sulf

1-4 săptămâni înainte de fătare

A se preciza în modul de utilizare:

„Se opreşte administrarea după fătare.”

- Nivel ridicat de zeolit (silicat alumino-sodic sintetic)

sau

 

Conţinut de silicat alumino-sodic sintetic

Cele două săptămâni înainte de fătare

A se preciza în modul de utilizare:

- „Cantitatea de furaje va fi limitată pentru a asigura că nu se depăşeşte doza zilnică de 500 g de silicat de sodiu şi aluminiu per animal.”;

- „Se opreşte administrarea după fătare.”

- Nivel ridicat de calciu sub forma sărurilor de calciu cu disponibilitate ridicată

Conţinut total de calciu, surse şi cantitate corespunzătoare de calciu

Se începe de la primele semne de fătare, până la două zile după fătare.

A se indica pe ambalaj, pe recipient sau pe etichetă:

- instrucţiunile de utilizare, adică numărul de administrări şi perioada de timp înainte şi după fătare;

- textul „Înainte de utilizare, se recomandă solicitarea avizului unui expert în probleme de nutriţie.”

20. Reducerea riscului de cetoză (7) (8)

Ingrediente care furnizează surse de energie glicogenică

Vaci de lapte şi oi

- Ingrediente care furnizează surse de energie glicogenică

- Propan-1,2-diol, dacă este adăugat ca precursor al glucozei

- Glicerol, dacă este adăugat ca precursor al glucozei

3-6 săptămâni după fătarea viţeilor(9)

Ultimele 6 săptămâni înainte şi primele 3 săptămâni după fătarea mieilor (10)

 

21. Reducerea riscului de tetanie - hipomagneziemie

Nivel ridicat de magneziu, carbohidraţi uşor disponibili, nivel moderat de proteine şi nivel scăzut de potasiu

Rumegătoare

- Amidon

- Zaharuri totale

- Magneziu

- Sodiu

- Potasiu

3-10 săptămâni în perioadele de creştere rapidă a ierbii

În instrucţiunile de utilizare se prevăd recomandări privind echilibrarea raţiei zilnice, cu privire la includerea fibrelor şi a surselor de energie uşor

accesibile.

În cazul hranei pentru ovine, se menţionează pe ambalaj, pe container sau etichetă:

„Special pentru oile lactante.”

22. Reducerea riscului de acidoză

Nivel scăzut de carbohidraţi uşor fermentescibili şi

capacitate ridicată de tamponare

Rumegătoare

- Amidon

- Zaharuri totale

Maximum două luni (11)

În instrucţiunile de utilizare se prevăd recomandări privind echilibrarea raţiei zilnice, cu privire la includerea fibrelor şi a surselor de hidrocarbonaţi uşor fermentescibili.

În cazul furajelor pentru vaci de lapte se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Special pentru vacile cu performanţe productive ridicate”.

În cazul hranei pentru rumegătoarele pentru îngrăşare se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă: „Special pentru hrănirea intensivă.” (12)


1

2

3

4

5

6

23. Stabilizarea echilibrului apei şi a electroliţilor

Electroliţi predominanţi şi carbohidraţi uşor

absorbabili

Viţei

Purcei

Miei

Iezi

Mânji

- Sursă/Surse de carbohidraţi

- Sodiu

- Potasiu

- Cloruri

1-7 zile sau 1-3 zile dacă se hrăneşte exclusiv

Se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă:

- „În cazul în care există riscul apariţiei tulburărilor digestive, în timpul tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive (diaree)”;

- „Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

24. Reducerea riscului de calculi urinari

Nivel scăzut de fosfor, magneziu şi proprietăţi de

acidifiere a urinei

Rumegătoare

- Calciu

- Fosfor

- Sodiu

- Magneziu

- Potasiu

- Cloruri

- Sulf

- Substanţe de acidifiere a urinei

Până la 6 săptămâni

Se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Special pentru hrănirea intensivă a animalelor tinere”.

Se menţionează în instrucţiunile de utilizare:

„Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă.”

25. Reducerea reacţiilor de stres

- Nivel ridicat de magneziu

şi/sau

- Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut

Porci

- Magneziu

- Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

- Conţinut de acizi graşi n-3, dacă se adăugă

1-7 zile

Se prevăd recomandări cu privire ia situaţia în care este indicată utilizarea acestui tip de hrană.

26. Stabilizarea digestiei fiziologice

- Ingrediente cu capacitate scăzută de neutralizare şi grad ridicat de digerare

Purcei

- Ingrediente cu grad ridicat de digerare, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

- Capacitate de neutralizare

- Surse de substanţe astringente, dacă se adaugă

- Surse de substanţe mucilaginoase, dacă se adaugă

2-4 săptămâni

 

 

 

Se menţionează pe ambalaj, recipient sau etichetă:

În cazul în care există riscul apariţiei tulburărilor digestive, în timpul tulburărilor digestive

sau în perioada de refacere după tulburări digestive.”

- Ingrediente cu grad ridicat de

digerare

Porci

- Ingrediente cu grad ridicat de digerare, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

- Surse de substanţe astringente, dacă se adaugă

- Surse de substanţe mucilaginoase, dacă se adaugă


1

2

3

4

5

6

27. Reducerea riscului de constipaţie

Ingrediente de stimularea tranzitului intestinal

Scroafe

Ingrediente de stimulare a tranzitului intestinal

10-14 zile înainte de fătare şi 10-14 zile după fătare

 

28. Reducerea riscului de sindrom de ficat gras

Energie scăzută şi proporţie mare de energie metabolizabilă din lipide cu nivel ridicat de acizi graşi polinesaturaţi

Găini

ouătoare

- Valoare energetică

care se calculează

conform metodei CE

- Procente de energie metabolizabilă din lipide

- Conţinut de acizi graşi polinesaturaţi

Până la 12 săptămâni

 

29. Compensarea pentru malabsorbţie

Nivel scăzut de acizi graşi saturaţi şi nivel ridicat de

vitamine liposolubile

Păsări de curte, excluzând gâştele şi porumbeii

- Procent de acizi

graşi saturaţi raportaţi

la acizii graşi totali

- total Vitamina A

- total Vitamina D

- total Vitamina E

- total Vitamina K

Primele două săptămâni după incubaţie

 

30. Compensarea insuficienţei cronice a funcţiei intestinului subţire

Carbohidraţi, proteine şi grăsimi cu nivel ridicat de

digestibilitate prececală

Cabaline (13)

- Sursă/Surse de carbohidraţi, proteine şi grăsimi cu nivel ridicat de digestibilitate, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul

Iniţial până la 6 luni

Este recomandabil să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului şi cu privire la modul de administrare a acestuia, inclusiv necesitatea fracţionării raţiilor zilnice În tainuri mici şi dese.

Pe ambalaj, recipient sau etichetă se va menţiona:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare.”

31. Compensarea tulburărilor digestive cronice ale intestinului gros

Fibre cu grad de digestibilitate crescut

Cabaline

- Sursă/Surse de fibre

- Conţinut de acizi graşi n-3, dacă se adăugă

Iniţial până la 6 luni

Este recomandabil să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică

folosirea furajului şi cu privire la modul de administrare.

Pe ambalaj, recipient sau etichetă se va menţiona:

„Se recomandă consultarea veterinarului înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare.”

32. Reducerea reacţiilor la stres

Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut

Cabaline

- Magneziu

- Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul

- Conţinutul de acizi graşi n-3, dacă se adăugă

Două până la 4 săptămâni

Este necesar să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului.

33. Compensarea pierderii electrolitice în cazul transpiraţiei abundente

Cu preponderenţă electroliţi şi carbohidraţi uşor

absorbabili

Cabaline

- Calciu

- Sodiu

 Magneziu

 Potasiu - Cloruri

- Glucoza

Una până la 3 zile

Este necesar să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului.

Dacă furajul reprezintă o parte semnificativă a raţiei zilnice, este recomandabil să se ofere îndrumare pentru a preveni riscul schimbărilor bruşte în natura hranei.

În instrucţiunile de utilizare se  va indica:

„Apa ar trebui să fie disponibilă în permanenţă.”


1

2

3

4

5

6

34. Recuperare nutriţională, convalescenţă

Concentraţie mare a elementelor nutriţionale esenţiale şi ingrediente cu grad de digestibilitate

crescut

 

 

Cabaline

- Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul

 

- Conţinutul de acizi graşi n-3 şi n-6, dacă se adaugă

Până la realizarea recuperării

Este necesar să se ofere îndrumare cu privire la situaţiile în care se indică folosirea furajului.

În cazul furajelor prezentate special pentru a fi administrate prin intubare, pe ambalaj, recipient sau etichetă se va indica:

„A se administra sub supraveghere veterinară.1

35. Susţinerea funcţiei hepatice în cazul insuficienţei hepatice cronice

Nivel scăzut de proteine, dar de calitate superioară,

şi carbohidraţi cu digestibilitate crescută

Cabaline

- Surse de fibre şi proteine

- Carbohidraţi cu digestibilitate crescută, inclusiv tratamentul acestora, dacă este cazul

- Metionină

- Colină

- Conţinut de acizi graşi n-3, dacă se adăugă

Iniţial până la 6 luni

Trebuie să se precizeze maniera în care furajul trebuie să fie administrat, inclusiv necesitatea tainurilor mici şi dese.

Se indică pe ambalaj, recipient sau etichetă:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare.”

36. Susţinerea funcţiei renale în cazul insuficienţei renale cronice

Nivel scăzut de proteine, dar de calitate superioară,

şi nivel scăzut de fosfor

Cabaline

- Surse de proteine

- Calciu

- Fosfor

- Potasiu

- Magneziu

- Sodiu

Iniţial până la

6 luni

Pe ambalaj, recipient sau etichetă se indică:

„Se recomandă consultarea medicului veterinar înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare.”

În instrucţiunile de utilizare se va indica:

„Apa ar trebui să fie disponibilă în permanenţă.”


(1) Dacă este cazul, producătorul poale recomanda utilizarea şi pentru insuficienţa renală temporară.

(2) În cazul în care hrana este recomandata pentru insuficienţa renală temporară, se recomanda o perioadă de utilizare de 2-4 săptămâni.

(3) În cazul hranei pentru pisici, „afecţiunea tractului urinar inferior al felinelor” sau .sindromul urologic al felinelor - S.U.F.” poate finaliza scopul nutriţional specific.

(4) În cazul hranei pentru o anumită intoleranţă, trimiterea la intoleranţa specifică poate înlocui „ingredient şi nutrient.

(5) Producătorul poate completa scopul nutriţional specific cu trimiterea: .insuficienţă pancreatică exocrină”.

(6) În cazul hranei pentru pisic, producătorul poate completa scopul nutriţional special cu referirea a „lipidoza hepatică a felinelor”.

(7) Termenul „cetoză” poate fi înlocuit cu .acetonemie”.

(8) Producătorii pot recomanda, de asemenea, utilizarea pentru recuperarea cetozei.

(9) În cazul hranei pentru vacile de lapte.

(10) În cazul hranei pentru oi.

(11) În cazul hranei pentru vacile de lapte: „maximum două luni de la începerea lactaţiei”.

(12) Precizează categoria de rumegătoare.

(13) În cazul hranei preparate special pentru a îndeplini cerinţele specifice ale animalelor foarte bătrâne (ingrediente uşor digerabile), indicarea speciei sau a categoriei de animale va fi completată cu referirea la „animale bătrâne”.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

Seria..................

Nr. ....................

 

Denumirea şi adresa cabinetului medical veterinar:...........................................................................................................................

Nr. din Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare:.................................................................................................................

Nr. din registrul de consultaţii şi tratamente/data emiterii:...............................................................................................................

 

 

 

RECOMANDARE

pentru eliberarea de furaje destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 

Numele deţinătorului/proprietarului animalului/animalelor.............................................................................................................

Codul exploataţiei..................................................................................................................................................................................

Specia animalului/animalelor................................................................................................................................................................

Rasa animalului/animalelor..................................................................................................................................................................

Identificarea şi numărul animalelor.....................................................................................................................................................

Scopul nutriţional special pentru care se recomandă furajul (conform anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013, ce transpune Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale):

.................................................................................................................................................................................................................

Tipul/Denumirea furajului dietetic recomandat................................................................................................................................

Cantitatea recomandată.......................................................................................................................................................................

Perioada de utilizare recomandată......................................................................................................................................................

Instrucţiuni şi recomandări..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

 

Semnătura şi parafa medicului veterinar

......................................................................

 

 

 

RECOMANDARE

pentru eliberarea de furaje destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 

Numele deţinătorului/proprietarului animalului/animalelor.............................................................................................................

Codul exploataţiei..................................................................................................................................................................................

Specia animalului/animalelor................................................................................................................................................................

Rasa animalului/animalelor..................................................................................................................................................................

Identificarea şi numărul animalelor.....................................................................................................................................................

Scopul nutriţional special pentru care se recomandă furajul (conform anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013, ce transpune Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale):

.................................................................................................................................................................................................................

Tipul/Denumirea furajului dietetic recomandat................................................................................................................................

Cantitatea recomandată.......................................................................................................................................................................

Perioada de utilizare recomandată......................................................................................................................................................

Instrucţiuni şi recomandări..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

 

Semnătura şi parafa medicului veterinar

......................................................................

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile si specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, art. 248 alin. (4)-(6), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013,

în temeiul prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din

învăţământul preuniversitar 2013, denumit în continuare Centralizator, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia din programele de studii incluse în acest Centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) Cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 3. - Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 1 februarie 2013.

Nr. 3.128.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome «Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.