MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 93/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 93         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 februarie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

3. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

230. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

4. - Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

 

231. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

85. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 

511/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

10. - Decizie privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A R - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.PFA.R - A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 230.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2)-(4) şi art. 20 alin. (1)din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Art. 2. - (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,1%, iar în anul 2014 de -1,8%.

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului generai consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,4% în anul 2013 şi de 7,4% în anul 2014.

(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2013 şi 2014, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii

Art. 3. - (1) în anul 2013 plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 800,0 milioane lei şi, respectiv, în sumă de 970,0 milioane lei.

(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor- HIPERB.

(3)Tragerile din finanţările rambursabile contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din contul curent general al Trezoreriei Statului destinate achitării arieratelor înregistrate în contabilitate nu intră sub incidenţa plafonului de trageri prevăzut la alin. (1).

(4) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale pentru anul 2013 este de 6.000,0 milioane lei. În cazul demarării proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garanţii de stat de către România, plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale pentru anul 2013 se ajustează în consecinţă.

(5) în anul 2013, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2013, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7) în anul 2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.011,0 milioane lei.

(8) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1)-(7) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 şi reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

Art. 4. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicata.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

PLAFOANE NOMINALE

ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2013*)

 

 

- milioane lei -

 

Cheltuieli totale

Din care: Cheltuieli de persona

Bugetul general consolidat

 210.828,8

 46.154,0

Bugetul de stat

 109.930,1

 19.556,3

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale**)

 52.935,0

 18.336,1

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 50.808,8

 151,0

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 1.578,2

 91,4

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate**)

 21.064,0

 152,9

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii**)

 18.332,4

 7.639,4

Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)

8.194,3

226,9


*) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori.

**) Estimări.

 

ANEXA Nr. 2

 

PLAFOANELE NOMINALE

ale soldului bugetului general consolidat şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2013

 

 

- milioane lei -

Bugetul general consolidat, din care:

-13.394,0

Bugetul de stat

-18.176,8

Bugetul asigurărilor sociale de stat

186,7

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

13,0

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii

593,8

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 231.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. E.N. 996/2013, având în vedere:

- prevederile art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 962/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 85.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 

CAPITOLUL I

Norme de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme se referă la medicamentele care nu deţin autorizaţie de punere pe piaţă validă în România, conform art. 700 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt necesare pentru rezolvarea unor nevoi speciale, conform art. 699 alin. (1} din aceeaşi lege.

(2) Nu intră în sfera de reglementare a prezentelor norme medicamentele care fac obiectul unui studiu clinic desfăşurat în România şi nici prescrierea unui medicament în afara indicaţiilor terapeutice aprobate.

Art. 2. - (1) Decizia cu privire la faptul că un pacient are nevoi speciale ce nu pot fi satisfăcute de medicamentele autorizate de punere pe piaţă aparţine medicului în îngrijirea căruia se află pacientul respectiv; prescrierea medicamentului pentru nevoi speciale trebuie să respecte indicaţiile terapeutice

pentru care a fost autorizat medicamentul; prescripţia medicală trebuie să fie însoţită de un document justificativ.

(2) Ca o soluţie temporară poate fi considerat medicament pentru nevoi speciale un medicament autorizat de punere pe piaţă, dar care nu poate fi obţinut prin canalele obişnuite de distribuţie într-un timp rezonabil; aceasta nu trebuie luata ca o justificare a unei furnizări pe termen îndelungat; furnizarea în aceste circumstanţe trebuie să înceteze de îndată ce este restabilită disponibilitatea medicamentului autorizat, pe canalele obişnuite de distribuţie.

(3) Medicamentul pentru nevoi speciale trebuie să fie autorizat cel puţin într-un stat din Spaţiul Economic European sau într-o ţară terţă.

(4) Nu se consideră medicament pentru nevoi speciale un medicament care este echivalentul farmaceutic al unui medicament deja autorizat de punere pe piaţă; în sensul prezentului alineat un medicament este un echivalent farmaceutic dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) conţine aceeaşi (aceleaşi) substanţă(e) activă(e);

b) conţine aceeaşi cantitate de substanţă(e) activă(e) sau, în cazul formelor farmaceutice lichide, aceeaşi concentraţie;

c) are aceeaşi formă farmaceutică;

d) îndeplineşte aceleaşi standarde sau standarde comparabile în privinţa nevoilor clinice ale pacientului la momentul utilizării produsului.

Art. 3. - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale emite autorizaţia privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) există comandă nesolicitată, dar făcută cu bună-credinţă (din partea furnizorului, la iniţiativa medicului, cu consimţământul pacientului);

b) medicamentul este prescris de un medic, care îşi justifică solicitarea;

c) este destinat unui/unor anumit/anumiţi pacient/pacienţi aflat/aflaţi sub responsabilitatea sa directă.

Art. 4. - Distribuitorul angro, deţinător al unei autorizaţii privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a-i informa pe toţi cei implicaţi în circuitul de furnizare cu privire la faptul că medicamentul nu are autorizaţie de punere pe piaţă valabilă pe teritoriul României.

Art. 5. - Autorizaţia privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale poate fi emisă numai pentru distribuitorii angro, autorizaţi de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform anexei nr. 3.

Art. 6. - (1) Solicitantul depune la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale o documentaţie care cuprinde:

a) formularul standard de solicitare, conform anexei nr. 1;

b) justificarea medicală semnată de medicul prescriptor;

c) specificaţiile de calitate ale medicamentului, certificate de calitate/conformitate, de bună practică de fabricaţie, după caz;

d) autorizaţia de punere pe piaţă în unul dintre statele Spaţiului Economic European sau din ţara terţă unde este autorizat;

e) rezumatul caracteristicilor produsului şi prospectul în limba ţării în care este autorizat şi versiunea în limba română a acestora;

f) dovada că beneficiază de personal responsabil cu activitatea de farmacovigilenţă şi că dispune de mijloacele necesare pentru notificarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale cu privire la toate reacţiile adverse suspectate, semnalate în România sau într-un alt stat.

(2) Autorizaţia se acordă pentru cantitatea precizată în prescripţie, fără a depăşi necesarul pentru 12 luni de utilizare.

(3) Autorizaţia se poate suspenda sau retrage în cazul în care se constată că nu sunt respectate condiţiile în care aceasta a fost acordată. Suspendarea se menţine până la remedierea deficienţelor constatate, fără prelungirea termenului autorizaţiei.

Art. 7. - Distribuitorul angro de medicamente pentru nevoi speciale trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să informeze Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, imediat, în legătură cu problemele de siguranţă sau de calitate, inclusiv cele determinate de o eventuală contrafacere, despre care a fost înştiinţat;

b) să nu facă publicitate medicamentului;

c) să păstreze înregistrări specifice privind distribuţia acestuia, conform prevederilor art. 8;

d) să notifice Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale despre cantitatea efectivă importată/comercializată din medicamentul pentru nevoi speciale respectiv şi despre orice alte probleme apărute în furnizarea acestuia.

Art. 8. - Înregistrările prevăzute la art. 7 lit. c) trebuie păstrate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data emiterii autorizaţiei şi conţin următoarele informaţii:

a) furnizorul extern al medicamentului;

b) data şi persoana căreia i-a fost furnizat medicamentul;

c) cantitatea fiecărei livrări;

d) seria de fabricaţie a medicamentului;

e) condiţiile de păstrare/transport a/al medicamentului;

f) detaliile despre orice reacţie adversă cunoscută de furnizor;

g) detalii despre orice eventuală raportare de contrafacere a medicamentului cunoscută de furnizor.

Art. 9. - Agenţia Naţionala a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate solicita distribuitorului angro în orice moment situaţia înregistrărilor menţionate la art. 8 şi poate dispune orice măsură în legătură cu medicamentul autorizat pentru nevoi speciale conform art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care să reducă un risc potenţial pentru sănătatea pacientului, în legătură cu calitatea, siguranţa ori eficacitatea acestuia.

 

CAPITOLUL II

Norme de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 

Art. 10. - (1) Prezentele norme se referă la medicamentele care nu deţin autorizaţie de punere pe piaţă validă în România, conform art. 700 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt necesare pentru rezolvarea unor nevoi speciale, conform art. 699 alin. (2) din aceeaşi lege.

(2) Nu intră în sfera de reglementare a prezentelor norme medicamentele care fac obiectul unui studiu clinic desfăşurat în România şi nici prescrierea unui medicament în afara indicaţiilor terapeutice aprobate.

Art. 11. - (1) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale emite autorizaţia privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă:

a) există document justificativ privind încadrarea medicamentului solicitat în categoria celor pentru nevoi speciale care nu pot fi satisfăcute de medicamentele ce deţin autorizaţie de punere pe piaţă în România la momentul solicitării, eliberat de comisiile/direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii;

b) există comandă solicitată, făcută cu bună-credinţă (din partea furnizorului, la iniţiativa Ministerului Sănătăţii prin comisiile sau direcţiile de specialitate), în situaţiile prevăzute în art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) medicamentul este autorizat cel puţin într-un stat al Spaţiului Economic European sau într-o ţară terţă.

(2) Ca o soluţie temporară poate fi considerat medicament pentru nevoi speciale un medicament autorizat de punere pe piaţă, dar care nu poate fi obţinut prin canalele obişnuite de distribuţie într-un timp rezonabil; aceasta nu trebuie luată ca o justificare a unei furnizări pe termen îndelungat; furnizarea în aceste circumstanţe trebuie să înceteze de îndată ce este restabilită disponibilitatea medicamentului autorizat pe canalele obişnuite de distribuţie.

(3) Nu se consideră medicament pentru nevoi speciale un medicament care este echivalentul farmaceutic al unui medicament deja autorizat de punere pe piaţă; în sensul prezentului alineat, un medicament este un echivalent farmaceutic dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) conţine aceeaşi(aceleaşi) substanţă(e) activă(e);

b) conţine aceeaşi cantitate de substanţă(e) activă(e) sau, în cazul formelor farmaceutice lichide, aceeaşi concentraţie;

c) are aceeaşi formă farmaceutică;

d) îndeplineşte aceleaşi standarde sau standarde comparabile în privinţa nevoilor clinice ale pacientului la momentul utilizării produsului.

Art. 12. - (1) Distribuitorul angro, deţinător al unei autorizaţii privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a-i informa pe toţi cei implicaţi în circuitul de furnizare cu privire la faptul că medicamentul nu are autorizaţie de punere pe piaţă valabilă pe teritoriul României.

(2) Distribuitorul angro, deţinător al unei autorizaţii privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a însoţi fiecare livrare către beneficiar de rezumatul caracteristicilor produsului şi de prospectul acestuia, ambele traduse în limba română.

Art. 13. - Autorizaţia privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi emisă numai pentru distribuitorii angro autorizaţi de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform anexei nr. 4.

Art. 14. - (1) Solicitantul depune la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale o documentaţie care cuprinde:

a) formularul standard de solicitare conform anexei nr. 2;

b) justificarea medicală şi cantitatea solicitată de către comisia/direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii;

c) autorizaţia de punere pe piaţă în unul dintre statele Spaţiului Economic European sau din ţara terţă unde este autorizat;

d) specificaţiile de calitate ale medicamentului, rezumatul protocolului seriei, certificate de calitate/conformitate, de bună practică de fabricaţie, după caz;

e) rezumatul caracteristicilor produsului şi prospectul în limba ţării în care este autorizat şi versiunea în limba română a acestora;

f) dovada că beneficiază de personal responsabil cu activitatea de farmacovigilenţă şi că dispune de mijloacele necesare pentru notificarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale cu privire la toate reacţiile adverse suspectate, semnalate în România sau într-un alt stat.

(2) Autorizaţia se acordă pentru cantitatea stabilită de Ministerul Sănătăţii prin comisiile/direcţiile de specialitate, fără a depăşi necesarul pentru 12 luni de utilizare.

(3) Autorizaţia se poate suspenda sau retrage în cazul în care se constată că nu mai sunt respectate condiţiile în care aceasta a fost acordată. Suspendarea se menţine până la remedierea deficienţelor constatate, fără prelungirea termenului autorizaţiei.

(4) După obţinerea autorizaţiei privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorul angro depune la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale solicitarea privind exceptarea de la prevederile legale în vigoare privind ambalarea/etichetarea medicamentelor autorizate de punere pe piaţă, altele decât cele prevăzute în Normele privind procedura de acordare a exceptării de la obligaţia prezenţei anumitor informaţii pe etichetă şi în prospect şi de la obligaţia ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării directe către pacient, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 872/2006.

Art. 15. - Distribuitorul angro de medicamente pentru nevoi speciale trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să informeze Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, imediat, în legătură cu problemele de siguranţă sau de calitate, inclusiv cele determinate de o eventuală contrafacere, despre care a fost înştiinţat;

b) să nu facă publicitate medicamentului;

c) să păstreze înregistrări specifice privind distribuţia acestuia, conform prevederilor art. 7;

d) să notifice Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale despre cantitatea efectivă importată/comercializată din medicamentul pentru nevoi speciale respectiv la fiecare intrare/ieşire şi despre orice alte probleme apărute în furnizarea acestuia;

e) să se asigure de faptul că utilizarea medicamentului pentru care a fost emisă autorizaţia pentru nevoi speciale se face numai pe teritoriul României.

Art. 16. - Înregistrările prevăzute la art. 15 lit. c) trebuie păstrate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data emiterii autorizaţiei şi conţin următoarele informaţii:

a) furnizorul extern al medicamentului;

b) data şi lista beneficiarilor cărora Ie-a fost furnizat medicamentul;

c) cantitatea fiecărei livrări;

d) seria de fabricaţie a medicamentului;

e) condiţiile de păstrare/transport a/ai medicamentului;

f) detaliile despre orice reacţie adversă cunoscută de furnizor;

g) detalii despre orice eventuală raportare de falsificare a medicamentului cunoscută de furnizor.

Art. 17. - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate solicita distribuitorului angro în orice moment situaţia înregistrărilor menţionate la art. 16 şi poate dispune orice măsură în legătură cu medicamentul autorizat pentru nevoi speciale conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care să reducă un risc potenţial pentru sănătatea pacientului sau pentru sănătatea publică, legat de calitatea, siguranţa ori eficacitatea acestuia.

Art. 18. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

AGENŢIA NAŢIONALA A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

FORMULAR

de solicitare a autorizaţiei pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1. Informaţii despre medicul prescriptor

Numele şi prenumele:

Numărul documentului de liberă practică:

Codul parafei:

Unitatea medicală:

Adresa:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Declar pe propria răspundere că îmi asum responsabilitatea pentru utilizarea medicamentului ...........................................conform justificării medicale anexate, cunoscând faptul că nu este autorizat de punere pe piaţă în România, conform legii.

 

Medic prescriptor,

……………………………..

(semnătura şi parafa)

Data...............

 

2. Informaţii despre pacient

Numele şi prenumele:

Act de identitate:

CNP:

Adresa:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Data naşterii:

Diagnosticul:

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă că medicamentul ....................................................nu deţine autorizaţie de punere pe piaţă în România, conform legii, şi sunt de acord cu efectuarea tratamentului.

Am fost informat cu privire la reacţiile adverse posibile şi cu privire la modalitatea de raportare a acestora şi mă angajez să suport contravaloarea medicamentului.

 

Pacient,

……………………………..

(semnătura)

Data.................

 

3. Informaţii despre medicamentul pentru nevoi speciale Denumirea comercială:

Substanţa activă (DCI):

Concentraţie:

Forma farmaceutică:

Fabricantul şi ţara de origine:

Cantitatea solicitată*):

Indicaţii privind administrarea (posologia):

Reacţii adverse şi precauţii privind administrarea:

 

4. Informaţii despre solicitant

Denumirea distribuitorului angro:

Adresa:

Numărul autorizaţiei de distribuţie angro:

Persoana calificată (date de contact):

Telefon:

Fax:

E-mail:

Solicităm eliberarea unei autorizaţii pentru furnizarea medicamentului de mai sus în cantitatea solicitată.

Declarăm că ne angajăm să respectăm prevederile legale privind furnizarea de medicamente fără autorizaţie de punere pe piaţă în România, pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Solicitant,

……………………………..

(semnătura şi ştampila)

Data:..................


*) Se prescrie cantitatea pentru cel mult un an.

 

NOTA:

Acest formular de solicitare este valabil numai însoţit de toate documentele menţionate la art. 6 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

FORMULAR

de solicitare a autorizaţiei pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1. Informaţii despre medicamentul pentru nevoi speciale: Denumirea comercială:

Substanţa activă (DCI):

Concentraţie:

Forma farmaceutică:

Fabricantul şi ţara de origine:

Cantitatea solicitată*):

Indicaţii privind administrarea:

Reacţii adverse şi precauţii privind administrarea:

 

2. Informaţii despre solicitant: Denumirea distribuitorului angro: Adresa:

Numărul autorizaţiei de distribuţie angro: Persoana calificată (date de contact): Telefon: Fax: E-mail:

Solicităm eliberarea unei autorizaţii pentru furnizarea medicamentului de mai sus în cantitatea precizată.

Declarăm că ne angajăm să respectăm prevederile legale privind furnizarea de medicamente fără autorizaţie de punere pe piaţă în România, pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin (2 ) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Solicitant,

……………………………..

(semnătura şi ştampila)

Data:...................

 


*) Se precizează cantitatea pentru cel mult un an.

 

NOTA:

Acest formular de solicitare este valabil numai însoţit de toate documentele menţionate la art. 14 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor art. 699 alin (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI Şl A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

AUTORIZAŢIE

privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale conform art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Nr. .......din................

 

Având în vedere Solicitarea cu nr. ..................din........................, depusă la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, distribuitorul........................................................................ este autorizat pentru furnizarea medicamentului......................................................................................... (denumirea comercială, forma farmaceutică şi concentraţia) conţinând...................................................................................................................................................... (denumirea comună internaţională) în cantitate de ............................................................, pentru a răspunde prescrierii efectuate de dr. ...................................................pentru pacientul...................................................................

Această autorizaţie are valabilitate de 1 (un) an.

 

Preşedinte,

……………………………..

(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila instituţiei)

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

AUTORIZAŢIE

privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Nr.. ......din................

 

Având în vedere Solicitarea cu nr. ..................din........................, depusă la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, distribuitorul........................................................................ este autorizat pentru furnizarea medicamentului......................................................................................... (denumirea comercială, forma farmaceutică şi concentraţia), conţinând..................................................................................................................................................... (denumirea comună internaţională), în cantitate de .................................................................., pentru a răspunde solicitării Comisiei............./ Direcţiei....................................................................................... (denumirea comisiei/direcţiei de specialitate) din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Această autorizaţie are valabilitate de 1 (un) an.

 

Preşedinte,

……………………………..

(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila instituţiei)

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

Văzând Referatul de aprobare al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 81.278 din 20 decembrie 2012,

în conformitate cu prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.190/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate, precum şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 511/C.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispoziţiilor legale privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv documentaţia necesară şi procedura de avizare a decontărilor.

 

CAPITOLUL II

Decontarea cheltuielilor de transport

 

SECŢIUNEA 1

Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în interes de serviciu

 

Art. 2. - Deplasarea funcţionarilor publici cu statut special, cu mijloacele de transport prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în interesul serviciului, delegare, detaşare sau în alte situaţii prevăzute de hotărârea menţionată, se face numai cu aprobarea directorului unităţii.

Art. 3. - (1) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul de carburant, abonamentele, legitimaţiile de călătorie, biletele de tren, biletele de avion, tichetele, documente care fac dovada achitării taxelor prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. c)-f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ataşate ordinului de serviciu, vizat de sosire şi de plecare în localitatea în care s-a efectuat deplasarea.

(2) Documentele justificative trebuie să aibă înscrise preţul şi data eliberării.

(3) Conducătorul autoturismului are obligaţia de a prezenta copia certificatului de înmatriculare, certificată ca fiind conformă cu originalul, şi bonul de carburant.

(4) Bonul fiscal de carburant poate fi emis anterior plecării, în timpul efectuării misiunii sau ulterior sosirii din misiune.

(5) Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pentru conducătorul autoturismului, chiar dacă se deplasează mai multe persoane cu aceeaşi maşină.

(6) Dacă în timpul deplasării apar modificări de rută, la înapoierea în unitate acestea se justifică în scris şi se aprobă de directorul unităţii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Decontarea cheltuielilor de transport în situaţiile reglementate de art. 6 alin. (1) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 4. - (1) Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în limita a 70 km dus şi 70 km întors, în situaţiile în care se deplasează la şi de la locul de muncă, dacă domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Pentru funcţionarii publici cu statut special care domiciliază la o distantă mai mare de 70 km fată de localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru 70 km dus şi 70 km întors.

Art. 5. - Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors după cum urmează:

a) cu trenul, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cu mijloace de transport auto în comun, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace;

c) cu autoturismul.

Art. 6. - Decontarea cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare în format tipizat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; verificarea documentelor justificative şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar-contabilitate, fiind aprobate de directorul unităţii.

Art. 7. - Pentru situaţiile reglementate de art. 6 alin. (1) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de decontare se întocmeşte lunar până pe data de 5 a lunii următoare şi va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:

a) copia cărţii sau a buletinului de identitate;

b) abonamente, legitimaţii de călătorie, bilete de tren, tichete de transport, dovada achitării taxelor prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. c)-f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare, valabile pentru perioada pentru care se solicită decontarea;

c) copia certificatului de înmatriculare al autoturismului utilizat, certificată ca fiind conformă cu originalul;

d) bonul fiscal de carburant.

Art. 8 - (1) Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul se face pentru utilizatorul de drept al autoturismului.

(2) în situaţia în care transportul personalului este asigurat de către unitate, acesta se face cu titlu gratuit.

(3) Nu se decontează drept cheltuieli de transport cheltuielile funcţionarului public cu statut special care are asigurat, de către unitate, transportul gratuit din localitatea în care are domiciliul sau locuinţă proprietate personală.

Art. 9. - Dacă în timpul deplasării apar modificări de rută, la înapoierea în unitate acestea se justifică în scris şi se aprobă de directorul unităţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Decontarea cheltuielilor do transport în cazul concediului de odihnă

 

Art. 10. - (1) Pentru deplasarea în concediul de odihnă în alte localităţi din ţară decât cea de domiciliu sau reşedinţă, funcţionarul public cu statut special beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, în baza ordinului de serviciu şi a documentelor justificative:

a) copia certificatului de înmatriculare al autoturismului utilizat, certificată ca fiind conformă cu originalul;

b) bonul fiscal de carburant.

(2) în situaţia în care efectuează concediul de odihnă fracţionat, funcţionarul public cu statut special beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport o singură dată pe an.

 

CAPITOLUL III

Alte dispoziţii

 

Art. 11. - În cazul deplasării cu autoturismul, funcţionarilor publici cu statut special li se decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă dintre localităţi, distanţă calculată pe drumuri cel puţin de rang public; pentru stabilirea distanţelor se va utiliza un calculator de rute.

Art. 12. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din instituţiile subordonate.

 

ANEXĂ

Ia normele metodologice

 

 

Aprob,

Director

Propun spre aprobare,

(reprezentant Compartiment financiar-contabilitate)

 

 

Domnului............................

Director...............................

 

Stimate domnule director,

Vă rog să binevoiţi a-mi aproba, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, de la domiciliu la locul de muncă, având în vedere că domiciliez în localitatea.................situată la............km distanţă faţă de localitatea......................., unde îmi desfăşor activitatea.

Deplasarea s-a efectuat cu...................şi în luna.....................am efectuat...........deplasări.

 

Anexez la prezenta cerere documentele justificative conform procedurii de decontare/deciziei directorului,

 

Cu stimă,

Data.............

Gradul, numele şi prenumele solicitantului

……………………………………………….

Vizat,

Şef structură solicitant

În luna.................a fost prezent la serviciu...............zile.

 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Normele metodologice aprobate prin prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului instituţiilor de credit răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportarea contabilă anuala pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice (denumită în continuare raportare contabilă anuală), prevăzută în prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2012.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 

CAPITOLUL I

Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale

 

1. Generalităţi

1.1. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1.2. Instituţiile de credit depun raportarea contabilă anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în formă scrisă (pe suport hârtie) şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvemare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Instituţiile de credit pot depune raportarea contabilă anuală la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili. Depunerea raportării contabile anuale se realizează pe suport magnetic, împreună cu raportarea listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnată şi ştampilată, potrivit legii.

2. Prezentarea., semnarea., depunerea raportării contabile anuale, precum şi reguli generale referitoare la modul de completare a acesteia

2.1. Instituţiile de credit întocmesc şi depun o raportare contabilă anuală care cuprinde următoarele formulare:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit sau pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30);

d) Imobilizări corporale şi necorporale (cod 40);

e) Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50);

f) Alte informaţii (cod 60).

2.2. Instituţiile de credit completează datele de identificare (denumirea, adresa, telefonul şi numărul de înregistrare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea instituţiei de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevăzut la cap. VIII din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.

2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” a datelor prevăzute la pct. 2.2. conduce la imposibilitatea identificării instituţiei de credit şi, în consecinţă, se consideră că raportarea nu a fost depusă, instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.4. Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

2.5. Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

2.7. Instituţiile de credit care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportarea contabilă anuală cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.

2.8. Raportarea contabilă anuală se depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la termenul prevăzut în prezentele norme, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, precum şi o declaraţie din care să rezulte că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări, întocmirea şi, după caz, listarea formularelor s-au făcut pe baza fişierelor puse la dispoziţia instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice, iar completarea datelor s-a efectuat cu respectarea prezentelor reglementări şi a instrucţiunilor tehnice.

2.9. Formatul electronic al raportării contabile anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia instituţiilor de credit gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

2.10. O copie a fişierelor conţinând formularele, completate cu datele raportării contabile anuale, se păstrează de către instituţia de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.11. Formularele care compun raportarea contabilă anuală se completează în lei.

2.12. Raportarea contabilă anuală a organizaţiilor cooperatiste de credit trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară. Raportarea contabilă anuală întocmită de cooperativele de credit trebuie vizată de casa centrală a cooperativelor de credit.

2.13. Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 31 decembrie a anului de raportare, precum şi cele care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarea contabilă anuală.

3. Termenul pentru depunerea raportării contabile antale

3.1. Depunerea raportării contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

3.2. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a raportării contabile anuale este o zi nelucrătoare, raportarea contabilă anuală se depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

3.3. Netransmiterea fişierelor cu formularele raportării contabile anuale completate cu date, pe baza cărora a fost listată raportarea contabilă anuală, nedepunerea raportării contabile anuale listate, semnate şi ştampilate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, precum şi prezentarea unei raportări contabile anuale care conţine date eronate sau necorelate se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Informaţii privind completarea raportării contabile anuale

4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit m scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit este cel prevăzut la cap. II din prezentele norme metodologice, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. III din prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit

 

Judeţul....................................................................|_|.............

Instituţia de credit:................................................................

Adresă: localitatea:...............................................................

sectorul.................strada.......................................................

nr.:............................................................................................

Telefon..............................fax................................................

Număr din registrul comerţului...........................................

Forma de proprietate................................................. |_|_|

Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN)

………………………………………………………….

 

Cod clasă CAEN.................................................. |_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare................... |_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|

 

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie.....

 

10

 

 

- lei -

ACTIV

Cod poziţie

Exerciţiu financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Numerar si echivalente de numerar

010

 

 

- Numerar

011

 

 

- Depozite la vedere şi echivalente de numerar

012

 

 

Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării

020

 

 

- Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării

021

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii

022

 

 

- Instrumente de datorie

023

 

 

- Credite si creanţe

024

 

 

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

030

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii

031

 

 

- Instrumente de datorie

032

 

 

- Credite şi creanţe

033

 

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

040

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii

041

 

 

- Instrumente de datorie

042

 

 

- Credite şi creanţe

043

 

 

Împrumuturi şi creanţe

050

 

 

- Instrumente de datorie

051

 

 

- Credite şi creanţe

052

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

060

 

 

- Instrumente de datorie

061

 

 

- Credite şi creanţe

062

 

 

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire

070

 

 

- Acoperirea valorii juste

071

 

 

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie

072

 

 

- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

073

 

 

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

074

 

 

Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

080

 

 

Imobilizări corporale

090

 

 

- Imobilizări corporale

091

 

 

- Investiţii imobiliare

092

 

 

Imobilizări necorporale

100

 

 

- Fond comercial

101

 

 

Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun

110

 

 

Creanţe privind Impozitele

120

 

 

- Creanţe privind impozitul curent

121

 

 

- Creanţe privind impozitul amânat

122

 

 

Alte active

130

 

 

Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării

140

 

 

Total activ

150

 

 

 

10

 

 

- lei -

DATORII

Cod poziţie

Exerciţiu financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

 

Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării

200

 

 

- Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării

201

 

 

- Poziţii scurte

202

 

 

- Depozite

203

 

 

- Datorii constituite prin titluri

204

 

 

- Alte datorii financiare

205

 

 

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

210

 

 

- Depozite

211

 

 

- Datorii constituite prin titluri

212

 

 

- Alte datorii financiare

213

 

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

220

 

 

- Depozite

221

 

 

- Datorii constituite prin titluri

222

 

 

- Alte datorii financiare

223

 

 

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire

230

 

 

- Acoperirea valorii juste

231

 

 

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie

232

 

 

- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

233

 

 

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

234

 

 

Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

240

 

 

Provizioane

250

 

 

- Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

251

 

 

- Restructurare

252

 

 

- Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele

253

 

 

Angajamente de creditare şi garanţii

254

 

 

- Alte provizioane

255

 

 

Datorii privind impozitele

260

 

 

Datorii privind impozitul curent

261

 

 

Datorii privind impozitul amânat

262

 

 

Alte datorii

270

 

 

Capital social rambursabil la cerere

280

 

 

Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării

290

 

 

Total datorii

300

 

 

 

 

10

 

 

- lei -

CAPITALURI PROPRII

Cod poziţie

Exerciţiu financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Capital social

400

 

 

- Capital vărsat

401

 

 

- Capital subscris nevărsat

402

 

 

Prime de capital

410

 

 

Alte capitaluri proprii

420

 

 

- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse

421

 

 

- Alte instrumente de capitaluri proprii

422

 

 

Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente:

430

 

 

- Imobilizărilor corporale

431

 

 

- Imobilizărilor necorporale

432

 

 

- Conversiei valutare

433

 

 

- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]

434

 

 

- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării

435

 

 

- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării

436

 

 

- Altor elemente

437

 

 

Rezerve

440

 

 

Acţiuni proprii (-)

450

 

 

Total capitaluri proprii

460

 

 

Total datorii şi capitaluri proprii

500

 

 

 

Administrator,

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

Semnătura

Calitatea

 

Semnătura

 

Nr. de înregistrare

Ştampila unităţii în organismul profesional

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie.....

 

20

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Exerciţiu financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

OPERAŢIUNI CONTINUE

X

X

X

Venituri din dobânzi

010

 

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

011

 

 

Împrumuturi şi creanţe

012

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

013

 

 

Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

014

 

 

Alte active

015

 

 

Cheltuieli cu dobânzile

020

 

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

021

 

 

Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

022

 

 

Alte datorii

023

 

 

Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere

030

 

 

Venituri din dividende

040

 

 

Venituri din taxe şi comisioane

050

 

 

Cheltuieli cu taxe şi comisioane

060

 

 

Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net

070

 

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

071

 

 

Împrumuturi şi creanţe

072

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

073

 

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

074

 

 

Altele

075

 

 

Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net

080

 

 

Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net

090

 

 

Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net

100

 

 

Diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] - net

110

 

 

Câştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net

120

 

 

Alte venituri din exploatare

130

 

 

Alte cheltuieli de exploatare

140

 

 

Cheltuieli administrative

150

 

 

Cheltuieli cu angajaţii

151

 

 

Cheltuieli generale şi administrative

152

 

 

Amortizarea

160

 

 

Imobilizări corporale

161

 

 

Investiţii imobiliare

162

 

 

Alte imobilizări necorporale

163

 

 

(Provizioane) reluări de provizioane

170

 

 

Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

180

 

 

Active financiare evaluate la cost [instrumente de capitaluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea]

181

 

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

182

 

 

Împrumuturi şi creanţe

183

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

184

 

 

Deprecierea activelor nefinanciare

190

 

 

Imobilizări corporale

191

 

 

Investiţii imobiliare

192

 

 

Fond comercial

193

 

 

Alte imobilizări necorporale

194

 

 

Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun

195

 

 

Altele

196

 

 

Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere

200

 

 

Profitul sau pierderea din active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte

210

 

 

Total profit sau pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare

220

 

 

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue

221

 

 

Total profit sau pierdere din operaţiuni continue după impozitare

230

 

 

Profit sau pierdere din activităţi întrerupte după impozitare

240

 

 

Total profit sau pierdere aferent/ă exerciţiului

250

 

 


*) Nu se completează pentru realizările aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

 

Administrator,

Numele şi prenumele

Semnătura

 

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

 

Date informative

la data de 31 decembrie......

30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

 

 

Cod poziţie

Total col. 2 + 3

din care:

II. Date privind plăţile restante

 

 

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale total (poz. 207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până la 30 de zile

217

 

 

 

- restante după 30 de zile

218

 

 

 

- restante după 90 de zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care:

222

 

 

 

- restante până la 30 de zile

223

 

 

 

- restante după 30 de zile

224

 

 

 

- restante după 90 de zile

225

 

 

 

- restante după 1 an

226

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

227

 

 

 

 

III. Număr de salariaţi

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul de salariaţi existenţi la data de 31 decembrie

302

 

 

 

IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

 impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

415

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

416

 

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

417

 

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

418

 

- subvenţii aferente veniturilor

419

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

420

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

421

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

422

 

 

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

601

 

 

- din fonduri publice

602

 

 

- din fonduri private

603

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare**)

Cod poziţie

Exerciţiu financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:

701

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

702

 

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

703

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

704

 

 

 

VIII. Informaţi privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

 

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 


IX. Informaţi privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 


*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentată, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi novarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţe Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.

 

Administrator,

Numele şi prenumele

Semnătura

 

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

 

Imobilizări corporale şi necorporale: valoarea contabilă

la data de 31 decembrie ....

40

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

 

 

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Imobilizări corporale

010

 

 

Modelul reevaluării

011

 

 

Modelul costului

012

 

 

Investiţii imobiliare

020

 

 

Modelul valorii juste

021

 

 

Modelul costului

022

 

 

Alte imobilizări necorporale

030

 

 

Modelul reevaluării

031

 

 

Modelul costului

032

 

 

 

Administrator,

Numele şi prenumele

Semnătura

 

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

 

50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie......

Venituri şi cheltuieli cu dobânzile

50A

 

 

- lei -

Dobânzi

Cod poziţie

Venituri

Cheltuieli

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiu financiar precedent*)

Exerciţiu financiar încheiat

A

B

1

2

3

4

Instrumente de datorie

020

 

 

X

X

Credite şi creanţe

030

 

 

X

X

Depozite

040

X

X

 

 

Datorii constituite prin titluri

050

X

X

 

 

Alte datorii financiare

060

X

X

 

 

 

Câştiguri şi pierderi realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

50B

 

 

- lei -

Active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Cod poziţie

Câştiguri realizate

Pierderi realizate

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

A

B

1

2

3

4

Active financiare disponibile în vederea vânzării

010

 

 

 

 

Împrumuturi şi creanţe

020

 

 

 

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

030

 

 

 

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

040

 

 

 

 

Altele

050

 

 

 

 

Active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea Justă prin profit sau pierdere:

Total

100

 

 

 

 

 

Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării

 

50C

 

 

- lei -

Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării

Cod poziţie

Câştiguri (pierderi) nete

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

A

B

1

2

Instrumente de rată a dobânzii şi instrumente derivate legate de acestea

010

 

 

Instrumente de capitaluri proprii şi instrumente derivate legate de acestea

020

 

 

Tranzacţii valutare şi instrumente derivate legate de acestea

030

 

 

Instrumente de risc de credit şi instrumente derivate legate de acestea

040

 

 

Mărfuri şi instrumente derivate legate de acestea

050

 

 

Altele

060

 

 

Active si datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării:

Total

100

 

 

 

Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

50D

 

 

- lei -

Active şi datorii financiare desemnate ca fiind

evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Cod poziţie

 

 

Câştiguri

Pierderi

Modificarea valorii juste atribuibile modificărilor riscului de credit

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

A

B

1

2

3

4

5

6

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

010

 

 

 

 

 

 

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

020

 

 

 

 

 

 

Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere:

Total

100

 

 

 

 

 

 

 

Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire

 

50E

 

 

- lei -

Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire

Cod poziţie

Câştiguri

Pierderi

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

A

B

1

2

3

4

Modificarea valorii juste a instrumentelor de acoperire (inclusiv operaţiuni întrerupte)

010

 

 

 

 

Modificarea valorii juste a elementului acoperit atribuibile riscului acoperit

020

 

 

 

 

Partea ineficientă din acoperirea fluxurilor de trezorerie, recunoscută în profit sau pierdere

030

 

 

 

 

Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire:

Total

100

 

 

 

 

 

Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării

 

50F - lei –

 

50F

 

 

- lei -

Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării

Cod poziţie

Câştiguri

Pierderi

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

A

B

1

2

3

4

Imobilizări corporale

010

 

 

 

 

Investiţii imobiliare

020

 

 

 

 

Imobilizări necorporale

030

 

 

 

 

Alte active

040

 

 

 

 

Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării:

Total

100

 

 

 

 

 

Alte venituri şi cheltuieli de exploatare

 

50G

 

 

- lei -

Alte venituri şi cheltuieli de exploatare

Cod poziţie

Venituri

Cheltuieli

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiul financiar precedent*)

Exerciţiul financiar încheiat

A

B

1

2

3

4

Active corporale evaluate utilizând modelul valorii juste

010

 

 

 

 

Investiţii imobiliare

020

 

 

 

 

Leasing operaţional

030

 

 

 

 

Altele

040

 

 

 

 

Alte venituri si cheltuieli de exploatare: Total

100

 

 

 

 


*) Nu se completează pentru realizările aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

 

Administrator,

Numele şi prenumele

Semnătura

 

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

 

60- ALTE INFORMAŢII

Elemente de activ

 

60A

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Amortizări şi ajustări pentru depreciere

Active nete

Active brute

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar încheiat

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar încheiat

A

B

1

2

3

4

5

6

Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare

100

 

 

 

 

 

 

- Casa şi alte valori

110

 

 

 

 

 

 

- Casa

113

 

 

 

 

 

 

- Numerar în ATM-uri si ASV-uri

116

 

 

 

 

 

 

- Alte valori

119

 

 

 

 

 

 

- Cont curent şi depozite la BNR, creanţe ataşate si sume de amortizat

120

 

 

 

 

 

 

- Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate

130

 

 

 

 

 

 

- Depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate si sume de amortizat

140

 

 

 

 

 

 

- Credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat

150

 

 

 

 

 

 

- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat

160

 

 

 

 

 

 

- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat

170

 

 

 

 

 

 

- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, creanţe ataşate şi sume de amortizat

180

 

 

 

 

 

 

- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

190

 

 

 

 

 

 

- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

200

 

 

 

 

 

 

Operaţiuni cu clientela

300

 

 

 

 

 

 

- Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi sume de amortizat

310

 

 

 

 

 

 

- Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi sume de amortizat

320

 

 

 

 

 

 

- Credite de consum şi vânzări în rate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

330

 

 

 

 

 

 

- Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume de amortizat

340

 

 

 

 

 

 

- Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume de amortizat

350

 

 

 

 

 

 

- Credite pentru investiţii imobiliare, creanţe ataşate şi sume de amortizat

360

 

 

 

 

 

 

- Alte credite acordate clientelei, creanţe ataşate şi sume de amortizat

370

 

 

 

 

 

 

- Credite acordate instituţiilor financiare, creanţe ataşate si sume de amortizat

380

 

 

 

 

 

 

- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat

390

 

 

 

 

 

 

- Conturi curente debitoare, creanţe ataşate şi sume de amortizat

400

 

 

 

 

 

 


A

B

1

2

3

4

5

6

- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat

410

 

 

 

 

 

 

- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

420

 

 

 

 

 

 

- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

430

 

 

 

 

 

 

Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

500

 

 

 

 

 

 

- Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării din care:

510

 

 

 

 

 

 

credite şi creanţe

511

 

 

 

 

 

 

- Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere din care:

520

 

 

 

 

 

 

credite şi creanţe

521

 

 

 

 

 

 

- Active financiare disponibile în vederea vânzării şi creanţe ataşate din care:

530

 

 

 

 

 

 

credite şi creanţe

531

 

 

 

 

 

 

- Investiţii păstrate până la scadenţă şi creanţe ataşate

540

 

 

 

 

 

 

din care credite şi creanţe

541

 

 

 

 

 

 

- Instrumente de capitaluri proprii evaluate !a cost

550

 

 

 

 

 

 

- Instrumente derivate

560

 

 

 

 

 

 

- Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşate

570

 

 

 

 

 

 

- Decontări intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele

580

 

 

 

 

 

 

- Beneficii ale angajaţilor şi conturi asimilate

590

 

 

 

 

 

 

- Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate

600

 

 

 

 

 

 

- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate

610

 

 

 

 

 

 

- Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume de amortizat

620

 

 

 

 

 

 

- Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie

630

 

 

 

 

 

 

- Conturi de stocuri

640

 

 

 

 

 

 

- Conturi de regularizare

650

 

 

 

 

 

 

- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate si sume de amortizat

660

 

 

 

 

 

 

 Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

670

 

 

 

 

 

 

Active Imobilizate

700

 

 

 

 

 

 

Credite subordonate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

710

 

 

 

 

 

 

 Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun

720

 

 

 

 

 

 

- Dotări pentru unităţile proprii din străinătate

730

 

 

 

 

 

 

- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale şi corporale

740

 

 

 

 

 

 

- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar, creanţe ataşate şi sume de amortizat

750

 

 

 

 

 

 

- Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

760

 

 

 

 

 

 

- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi sume de amortizat

770

 

 

 

 

 

 

Acţionari sau asociaţi (*/-)*

800

 

 

 

 

 

 

Total

900

 

 

 

 

 

 


* Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).

 

Depozite atrase de la clientela nebancară

 

60B

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Depozite atrase de la clientela nebancară

100

 

Conturi curente

110

 

Conturi de depozite

120

 

- Depozite la vedere

121

 

- Depozite la termen

122

 

- Depozite colaterale

123

 

- Depozite rambursabile după notificare

124

 

Certificate de depozit, carnete şi librete de economii

130

 

- Certificate de depozit

131

 

- Carnete şi librete de economii

132

 

Datorii ataşate si sume de amortizat

140

 

 

Rezerve pentru riscuri bancare

 

60C

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Exerciţiu

financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Rezerve pentru riscuri bancare

100

 

 

Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit

110

 

 

Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit

120

 

 

Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale

130

 

 

 

Alte active şi datorii contingente

 

60D

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Alte active contingente

100

 

 

Alte datorii contingente

200

 

 

 

Număr de clienţi

 

60E

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

 

A

B

1

2

Număr clienţi, din care:

 

010

 

 

- Persoane fizice

 

020

 

 

- Persoane juridice

 

030

 

 

 

Administrator,

Numele şi prenumele

Semnătura

 

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

 

CAPITOLUL III

Controlul raportării contabile anuale a Instituţiilor de credit

 

A. Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală

A.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:

010 = 011 +012

020 = 021 + 022 + 023 + 024

030 = 031 + 032 + 033

040 = 041 + 042 + 043

050 = 051 + 052

060 = 061 + 062

070 = 071 + 072 + 073 + 074

090 = 091 + 092

100= 101 + 102

120= 121 + 122

150 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100+ 110 + 120+ 130+ 140

200 = 201 + 202 + 203 + 204 + 205

210 = 211 +212 + 213

220 = 221 + 222 + 223

230 = 231 + 232 + 233 + 234

250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255

260 = 261 + 262

300 = 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290

400 = 401 + 402

420 = 421 + 422

430 = 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437

460 = 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450

500 = 300 + 460

150 = 500

 

A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:

010 = 011 +012 + 013 + 014 + 015

020 = 021 + 022 + 023

070 = 071 + 072 + 073 + 074 + 075

150=151 +152

160= 161 + 162 + 163

180= 181 + 182 + 183 + 184

190= 191 + 192 + 193 + 194+ 195+ 196

220 = 010 + 040 + 050 ± 070 ± 080 ± 090 ± 100 ± 110 ± 120 + 130 - 020 - 030 - 060 -140 -150 -160 ± 170 ± 180 ± 190 + 200 ± 210

230 = 220 ± 221

250 = 230 + 240

 

A.3. Date informative (cod 30) I. Date privind rezultatul înregistrat Coloana 1 101 + 102 = 1

II. Date privind plăţile restante Controlul orizontal col. 1 = col. 2 + col. 3 Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3 trebuie respectate următoarele corelaţii:

201 =202 + 206 + 212+213+214+215+216 + 221 +222 + 227

202 = 203 + 204 + 205

206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211 216 = 217 + 218 + 219 + 220 222 = 223 + 224 + 225 + 226

VII. Cheltuieli de inovare

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:

701 = 702 + 703 + 704

 

A.4. Imobilizări corporale si necorporale: valoarea contabilă (cod 40)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:

010 = 011 +012

020 = 021 + 022

030 = 031 + 032

 

A.5. Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)

I. Câştiguri şi pierderi realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (cod 50B)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1.2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:

100 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050

II. Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării (cod 50C)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie:

100 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060

III. Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere (cod 50D)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1,2, 3, 4, 5 şi 6 trebuie respectată următoarea corelaţie: 100 = 010 + 020

IV. Câştiguri si pierderi din contabilitatea de acoperire (cod 50 E)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1,2, 3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie: 100 = 010 + 020 + 030

V. Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării (cod 50F)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1,2,3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:

100 = 010 + 020 + 030 + 040

VI. Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (cod 50G) Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2,3 şi 4 trebuie respectată următoarea corelaţie:

100 = 010 + 020 + 030 + 040 A.6. Alte informaţii (cod 60)

 

I. Elemente de activ (cod 60A)

a) Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din formularul cod 60Atrebuie respectate următoarele corelaţii: col. 1 + col. 3 = col. 5 col. 2 + col. 4 = col. 6

b) Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 trebuie respectate următoarele corelaţii: 110= 113 + 116+ 119

100=110+120 + 130 + 140+150 + 160 + 170+180 + 190 + 200

300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430

500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670

700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770

900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800

 

II. Depozite atrase de la clientela nebancară (cod 60B) Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:

100 = 110 + 120 + 130 + 140 120 = 121 +122 + 123 + 124 130 = 131 +132

 

III. Rezerve pentru riscuri bancare (cod 60C) Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectată următoarea corelaţie: 100 = 110+ 120+ 130

 

B. Corelaţii între formularele de raportare contabilă anuală

1. Corelaţii între formularul cod 20 şi formularul cod 30

 

Formular cod 20

col 2

Relaţia

Formular cod 30

col. 2

Dacă 250 ≥ 0: 250

=

101

Dacă 250 < 0: - 250

=

102

 

2. Corelaţii între formularul cod 40 şi formularul cod 10

 

Formular cod 40

col. 1.2

Relaţia

Formular cod 10

col. 1,2

010 + 020

=

090

010

=

091

020

=

092

030

=

102

 

3. Corelaţii între formularul cod 50 şi formularul cod 20

 

Formular cod 50

Relaţia

Formular cod 20

50B.100(col. 1 - col. 3)

=

070 (col. 1)

50B.100(col. 2- col. 4)

=

070 (col. 2)

50C.100(col. 1)

=

080 (col. 1)

50C.100(col. 2)

=

080 (col. 2)

50D.l00(col. 1 - col. 3)

=

090 (col. 1)

50D.100(col.2- col.4)

=

090 (col. 2)

50E.100(col. 1 - col. 3)

=

100 (col. 1)

50E.100(COl.2- col.4) |

=

100 (col. 2)

50F.100(col. 1 - col. 3)

=

120 (col. 1)

50F.100(col. 2- col. 4)

=

120 (col. 2)

50G.100(col. 1)

=

130 (col. 1)

50G.100(col. 2)

=

130 (col. 2)

50G.100(col. 3)

=

140 (col. 1)

50G.100(col.4)

=

140 (col. 2)

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. În scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

 

În conformitate cu prevederile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de adresa U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A. Înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/859 din 31 ianuarie 2013, precum şi Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/1.013 din 5 februarie 2013,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. I. - (1) Se modifică, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, remuneraţiile cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A. În scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 20 februarie 2006, conform tabelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) devin efective începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. II. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 5 februarie 2013.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere audiovizuale actualizate la rata inflaţiei  pentru anul 2012

 

 

Utilizatori

Remuneraţie lunara (lei)*

A.

Unităţi de alimentaţie (restaurante, cafenele, braserii, fast-fooduri, cofetării sau unităţi asimilate), săli de jocuri sau cazinouri**)

1.

În oraşe sau staţiuni turistice:

 

a)

cu suprafaţa de până la 100 mp sau în spaţii deschise

31

b)

cu suprafaţa cuprinsă între 101-200 mp

41

c)

cu suprafaţa cuprinsă între 201-500 mp

52

d)

cu suprafaţa de peste 500 mp

62

2.

În mediul rural:

 

a)

cu suprafaţa de până la 50 mp

15

b)

cu suprafaţa de peste 50 mp

26


*) Remuneraţia lunară este exprimata în le, fără T.V.A.

**) La calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare numai suprafeţele utile. Dacă acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe activităţi dintre cele enumerate în tabel, remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale producătorilor de opere audiovizuale se vor plăti pentru fiecare activitate. Cumulul remuneraţiilor plătite nu poate depăşi 7% din valoarea încasărilor brute ale utilizatorului.

 

 


 

 Utilizatori

Remuneraţie lunară (lei)*

3.

 Cazinouri

207

B.

 Unităţi hoteliere şi asimilate structurilor de cazare***)

 

1.

 Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din staţiuni turistice:

 

a)

 cu capacitatea mică de cazare (până la 31 de camere)

21

b)

 cu capacitatea medie de cazare (31-100 de camere)

26

c)

 cu capacitatea mare de cazare (peste 100 de camere)

31

2.

 Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din mediul urban (exclusiv staţiunile turistice):

a)

 cu capacitatea mică de cazare (până la 31 de camere)

31

b)

 cu capacitatea medie de cazare (31-100 de camere)

52

c)

 cu capacitatea mare de cazare (peste 100 de camere)

103

3.

 Hoteluri de categoriile 4 şi 5 stele

155

4.

 Moteluri, hoteluri, cabane, campinguri, sate de vacanţă

31

5.

 Unităţi rurale de agroturism, popasuri turistice, pensiuni

21


***) Remuneraţiile prevăzute pentru hoteluri şi unităţi de cazare se percep numai în cazul existenţei în camere a echipamentelor TV şi/sau a oricărui altui tip de echipament care permite comunicarea publică de opere audiovizuale.