MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 28/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 28         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 14 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.808/2012. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

 

5.610/2012. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2013

 

6. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

6. - Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în planul sectorial de cercetare-dezvoltare se va face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Planul sectorial de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va fi dus la îndeplinire de direcţiile din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de instituţiile aflate în raporturi de subordonare sau sub autoritatea ministerului, care vor urmări modul de realizare şi implementare a rezultatelor planului sectorial de cercetare-dezvoltare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2012.

Nr. 3.808.

 

ANEXĂ

 

PLANUL SECTORIAL

de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

 

Perioada de aplicare: 2013-2015

Scopul general: Planul sectorial de cercetare-dezvoltare are rolul de a dezvolta produse şi servicii de cercetare specifice Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea fundamentării pe baze ştiinţifice a deciziei de politică la nivel naţional pe următoarele direcţii prioritare de acţiune:

1. politici de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă;

2. dezvoltarea serviciilor şi măsurilor specifice de piaţa muncii orientate către populaţia tânără;

3. modernizarea permanentă, întărirea sustenabilităţii şi robusteţii sistemelor de protecţie socială;

4. Îmbunătăţirea mecanismelor de absorbţie şi utilizare a resurselor din instrumentele structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene pentru exerciţiul 2014-2020;

5. promovarea unor politici salariale, de impozitare şi taxare a muncii de tip anticiclic, orientate către creşterea productivităţii;

6. dezvoltarea unor politici familiale orientate către reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie;

7. promovarea îmbătrânirii active;

8. dezvoltarea unor mecanisme specifice de îmbinare a flexibilităţii întreprinderilor cu securitatea lucrătorilor şi anticipare a schimbărilor pe piaţa muncii, inclusiv şi mai ales în ceea ce priveşte nevoia de calificări şi formare profesională continuă;

9. Încorporarea dimensiunilor de incluziune şi coeziune socială în ansamblul politicilor pieţei muncii şi protecţiei sociale, asigurând astfel coerenţa şi consistenţa acestora în planul naţional, precum şi convergenţa acestora cu politicile specifice promovate la nivelul Uniunii Europene;

10. asigurarea egalităţii de şansă şi tratament pe piaţa muncii;

11. asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă.

Contextul este descris prin următoarele: 1. Economia şi piaţa românească a muncii au traversat deja o perioadă lungă de recesiune economică (2009-2012), cauzată de efectul de propagare prin mecanismele pieţelor internaţionale a depresiunii economice globale declanşate în toamna anului 2008; 2. Fenomenele de depresiune la nivel global şi mai ales european nu dau semne vizibile de atenuare; 3. Piaţa românească a muncii continuă să fie afectată de grave dezechilibre structurale; 4. Este necesară construirea la nivelul politicilor de piaţa muncii şi în domeniul gestiunii sistemelor de protecţie socială a unui demers consistent şi coerent cu puternică tentă anticiclică, capabil să contribuie nu doar la relansarea economiei, ci şi la re-dinamizarea pieţei muncii, care în viitor să evite sau să atenueze efectele negative ale variaţiilor ciclice inerente.

Prezentul plan sectorial, luând în considerare: 1. elementele fundamentale specifice din Planul naţional de reformă; 2. priorităţile relevante din Programul de guvernare; 3. Iniţiativele emblematice de piaţa muncii cuprinse în Strategia Europa 2020, precum şi Recomandările de ţară ale Comisiei Europene, se structurează pe următoarele programe şi direcţii prioritare de cercetare, cuprinzând, la rândul lor, proiecte de cercetare, articulate subsecvent sub formă de studii şi cercetări cu obiective, termene, produse şi alocare financiară estimativă specifică, după cum urmează:

Programul Piaţa muncii cuprinde următoarele direcţii prioritare:

A. Dezvoltarea şi adecvarea politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue la ciclicitatea economică

B Anticiparea schimbării pe piaţa muncii şi strategii de răspuns rapid la schimbare

C. Promovarea şi consolidarea politicilor de reconciliere a vieţii profesionale cu viaţa de familie

Programul Politici salariale cuprinde următoarea direcţie prioritară:

D. Promovarea unor politici salariale, de impozitare şi taxare a muncii de tip anticiclic orientate către creşterea productivităţii

Programul Pensii cuprinde următoarea direcţie prioritară:

E. Sustenabilizarea şi creşterea robusteţii sistemelor/schemelor de protecţie socială, cu accent pe schemele administrate public

Programul Incluziune socială cuprinde următoarele direcţii prioritare:

F. Modernizarea sistemelor de asistenţă socială pentru promovarea incluziunii sociale în România

G. Asigurarea egalităţii de şanse si tratament pe piaţa muncii

Programul Sănătate şi securitate în muncă cuprinde următoarea directe prioritara.

H. Sănătate şi securitate în muncă

 

Bugetul total prevăzut pentru perioada 2013-2015 este de 31.827 mii lei, repartizat pe ani astfel:

- în 2013:13.535 mii lei;

- în 2014:11.822 mii lei;

- în 2015: 6.470 mii lei.

 

PROGRAMUL PIAŢA MUNCII

 

A. Direcţia Dezvoltarea şi adecvarea politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue la ciclicitatea economică

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

(luni)

Valoarea totală/

Valoare 2013/

Valoare 2014/

Valoare 2015

(mii lei)

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/ utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă în plan naţional, regional şi local

Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate privind dezvoltarea şi adecvarea politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue la ciclicitatea economică

1.

Strategii si politici inovative pentru stimularea participării forţei de muncă la activitatea economică

8

422 mii lei

TOTAL

422 mii lei în 2013

1. Studiu privind identificarea potenţialului de preluare a bunelor practici privind politicile inovative de stimulare a participării forţei de muncă la activitatea economică

2. Propuneri de politici inovative pentru stimularea participării forţei de muncă la activitatea economică

- Identificarea potenţialului de preluare a bunelor practici privind politicile inovative de stimulare a participării forţei de muncă la activitatea economică

- Formularea de politici inovative pentru stimularea participării forţei de muncă la activitatea economică

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă

2.

Evaluarea impactului ex-ante a impactului politicilor inovative pentru stimularea participării forţei de muncă la activitatea economică

10

389 mii lei

TOTAL

389 mii iei în 2014

1. Evaluare de impact al politicilor inovative pentru stimularea participării forţei de muncă la activitatea economică

- Se va elabora metodologia de evaluare a impactului şi se va aplica în evaluarea ex-ante a impactului politicilor inovative pentru stimularea participării forţei de muncă la activitatea economică.

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă

3.

Modele de încurajare a investiţiei în formarea” profesională continuă la nivel de firmă

12

850 mii lei

TOTAL

850 mii lei în 2013

1. Studiu privind evaluarea dimensiunii şi caracteristicilor formării continue

2. Propunerea de măsuri şi modele de încurajare a formării profesionale continue

3. Studiu privind evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor de încurajare a formării profesionale continue

- Evaluarea dimensiunii şi caracteristicilor formării continue

- Propunerea de măsuri şi modele de încurajare a formării profesionale continue

- Evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor de încurajare a formării profesionale continue

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue

4.

Evaluarea efectelor politicilor de formare profesională continuă asupra creşterii capacităţii de adaptare a personalului la schimbările pieţei

12

420 mii lei

TOTAL,

din care 420 mii lei în 2014

1. Evaluarea ex-post a efectelor politicilor de formare continuă

2. Analiza factorilor care au determinat efecte maxime ale formării continue

3. Măsuri de îmbunătăţire a efectelor formării continue pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor la schimbările pieţei

- Evaluare ex-post a politicilor de formare continuă

- Analiza factorială cu evidenţierea factorilor de succes în formarea continuă

- Formularea de măsuri de creştere a efectelor formării continue

 


5.

Sistem de măsuri de creştere a ocupării orientate către

populaţia din medic/f rural

24

1.270 mii lei

TOTAL

378 mii lei în 2013

453 mii /ei în 2014

439 mii lei în 2015

1. Studiu privind evaluarea caracteristicilor ocupării în mediul rural

2. Analiză factorială privind factorii frenatori în creşterea ocupării în mediul rural

3. Propunere de măsuri pentru reducerea şomajului orientate către populaţia din mediul rural

4. Evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor propuse pentru creşterea ocupării din mediul rural

- Evaluarea caracteristicilor populaţiei ocupate din mediul rural - Analiza factorilor frenatori în creşterea ocupării în mediul rural

- Propunere de măsuri de creştere a ocupării în mediul rural

- Evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor de creştere a ocupării din mediul rural

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă

6.

Evaluarea efectelor măsurilor active asupra reducerii şomajului şi creşterii ocupării

12

1.100 mii lei

TOTAL,
din care

1.100 mii lei în 2013

1. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor măsurilor active

2. Evaluarea efectelor măsurilor active

3. Analiza factorială cu privire la măsurile active de succes

- Proiectarea metodologiei de evaluare a impactului măsurilor active asupra creşterii ocupării şi reducerii şomajului

- Evaluarea impactului măsurilor active asupra creşterii ocupării şi reducerii şomajului

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă

7.

Evaluarea politicilor şi măsuri de încurajare a îmbătrânirii active

C N

U

27

1.014 mii lei

TOTAL

118 mii lei în 2013

456 mii lei în 2014

440 mii lei în 2015

1. Studiu privind evaluarea impactului măsurilor privind îmbătrânirea activă asupra ocupării şi productivităţii muncii

2. Propunerea unor noi măsuri de încurajare a îmbătrânirii active

3. Evaluarea ex-ante a impactului măsurilor de încurajare a îmbătrânirii active

- Evaluarea impactului măsurilor privind îmbătrânirea activă asupra ocupării şi productivităţii muncii

- Propunerea unor noi măsuri de încurajare a îmbătrânirii active

- Evaluarea ex-ante a efectului noilor măsuri de încurajare a îmbătrânirii active

- Evaluarea ex-post a impactului măsurilor de încurajare a îmbătrânirii active

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul îmbătrânirii active

8.

Sistem de măsuri pentru creşterea ocupării tinerilor şi evaluarea ex-ante a impactului lor

27

1.288 mii lei

TOTAL

387 mii lei în 2013

521 mii lei în 2014

380 mii lei în 2015

1. Studiu privind caracteristicile tranziţiei şcoală-muncă a tinerilor din România

2. Propunere de măsuri pentru ocuparea tinerilor

3. Evaluarea ex-ante a impactului măsurilor propuse pentru ocuparea tinerilor

4. Evaluarea ex-post a măsurilor de creştere a ocupării tinerilor

- Cunoaşterea caracteristicilor tranziţiei şcoală-muncă a tinerilor din România

- Propunerea de măsuri pentru ocuparea tinerilor

- Evaluarea ex-ante a impactului măsurilor pentru ocuparea tinerilor;

- Evaluarea ex-ante a măsurilor de creştere a ocupării tinerilor

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării tinerilor

9.

Metode de creştere a ocupării tinerilor în ţări europene

4

44 mii lei

TOTAL

44 mii lei în 2013

1. Studiu privind potenţialul de valorificare în România a bunelor practici pentru ocuparea tinerilor la nivel european

- Identificarea potenţialului de valorificare a bunelor practici pentru ocuparea tinerilor

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării tinerilor


10.

Diagnoză privind forţa de muncă din sistemul de asistenţă socială

8

205 mii lei

TOTAL

205 mii lei în 2013

1. Studiu privind caracteristicile forţei de muncă în sectorul de asistenţă socială din România

2. Identificarea rolului şi importanţei sectorului nonprofit în crearea de locuri de muncă în cadrul sistemului

- Estimarea şi analiza principalelor caracteristici ale forţei de muncă ocupate în sectorul de asistenţă socială

- Evidenţierea rolului sectorului non-profit în crearea de locuri de muncă în cadrul sistemului

- Aplicarea metodologiei, analiza rezultatelor

- Propunerea de mecanisme de creştere a capacităţii sistemului de asistenţă socială din România de atragere şi menţinere a forţei de muncă, în contextul politicilor de ocupare a forţei de muncă, formare profesională şi incluziune socială actuale

- Evaluare ex-ante a impactului aplicării lor

Fundamentarea politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă din sistemul de asistenţă socială

Diseminarea rezultatelor în rândul factorilor decizionali din cadrul MMFPSPV profesioniştilor ce activează în instituţii publice sau care aparţin sectorului non-profit

11.

Evaluarea gradului de adecvare şi a potenţialului serviciilor sociale de creare de noi locuri de muncă

12

450 mii lei

TOTAL

450 mii lei în 2014

1. Studiu cu privire la gradul de adecvare a resurselor umane din sistemul de asistenţă socială din România

2. Set de propuneri pentru valorificarea potenţialului serviciilor sociale de creare de noi locuri de muncă

3. Evaluare ex-ante a valorificării potenţialului serviciilor sociale de creare de noi locuri de muncă

- Elaborarea metodologiei de investigare a gradului de adecvare şi a potenţialului serviciilor sociale de a crea noi locuri de muncă - Aplicarea metodologiei, interpretarea rezultatelor - studiu privind gradul de adecvare şi potenţialul serviciilor sociale de a crea noi locuri de muncă

- Propuneri de valorificare a potenţialului serviciilor sociale de creare de noi locuri de muncă

- Evaluare ex-ante

Fundamentarea politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă din sistemul de asistenţă socială

12.

Politici de mobilitate geografică destinate tinerilor în vederea îmbunătăţirii participării la sistemul de educaţie şi integrării pe piaţa muncii

12

1.118 mii lei

TOTAL

1.118 mii lei în 2013

1. Studiu asupra mobilităţii geografice a tinerilor din România: incidenţă, determinanţi şi modele de decizie

2. Analiza relaţiei dintre mobilitatea geografică, participarea la educaţie şi ocuparea populaţiei tinere din România

3. Diagnoza fenomenului mobilităţii geografice de revenire în rândul tinerilor: între vulnerabilitate şi oportunitate

4. Set de recomandări de politică pentru încurajarea mobilităţii tinerilor şi integrarea lor socioprofesionala

- Estimarea fenomenului de mobilitate geografică în rândul populaţiei tinere din România şi investigarea procesului de decizie asupra mobilităţii interne şi externe

- Evaluarea relaţiei dintre mobilitatea geografică, educaţie şi ocuparea la destinaţie

- Cunoaşterea magnitudinii şi caracteristicilor mobilităţii de  revenire a tinerilor din România

- Capacitarea instituţiilor de decizie în domeniul muncii şi formării profesionale dea stimula mobilitatea tinerilor în vederea creşterii integrării socio-profesionale a acestora

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în privinţa tinerilor: mobilitate, ocupare, educaţie, integrare socioprofesionala


13.

Evaluarea influenţei educaţiei şi a apartenenţei sociale asupra participării tinerilor pe piaţa muncii şi beneficiilor obţinute din ocupare

12

285 mii lei

TOTAL

285 mii lei în 2013

1. Studiu privind efectele educaţiei şi apartenenţei sociale asupra statutului şi beneficiilor obţinute de tineri pe piaţa muncii

- Investigarea relaţiei dintre educaţie, origine socială şi ocupare în rândul tinerilor

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în privinţa ocupării în rândul tinerilor

14.

Politici şi programe destinate tinerilor din medii sociale defavorizate pentru îmbunătăţirea participării lor pe piaţa muncii

12

910 mii lei

TOTAL

910 mii lei în 2013

1. Evaluarea impactului politicilor şi programelor destinate tinerilor din medii sociale defavorizate asupra creşterii ocupării

2. Dezvoltarea unor mecanisme de suport pentru tinerii din medii sociale defavorizate pentru participarea la educaţie şi integrare profesională

- Evaluarea impactului politicilor destinate tinerilor asupra creşterii ocupării acestora

- Dezvoltarea de mecanisme de suport pentru tinerii din medii sociale defavorizate pentru participarea la educaţie şi integrare profesională

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în privinţa ocupării în rândul tinerilor

15.

Propunere de programe destinate tinerilor din medii sociale defavorizate pentru îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii

6

44 mii lei

TOTAL

44 mii lei în 2013

1. Analiza efectelor unor măsuri destinate tinerilor din medii sociale defavorizate pentru îmbunătăţirea participării lor pe piaţa muncii

- Identificarea programelor existente destinate tinerilor aflaţi în medii sociale defavorizate

- Analiza efectelor măsurilor destinate tinerilor defavorizaţi pentru îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii

- Evaluarea ex-ante a pachetelor de măsuri destinate tinerilor pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în privinţa îmbunătăţirii participării tinerilor pe piaţa muncii

16.

Mecanisme de suport a comportamentului de căutare a unui loc de muncă în rândul tinerilor şomeri

29

1.215 mii lei

TOTAL

410 mii lei în 2013

420 mii lei în 2014

385 mii lei în 2015

1. Studiu privind durata, factorii şi metodele de căutare a unui loc de muncă pentru tinerii şomeri

2. Studiu asupra fenomenului de descurajare a tinerilor şomeri: factori determinanţi, forme de manifestare şi efecte

3. Programe şi recomandări pentru susţinerea comportamentului de căutare a unui loc de muncă şi reducerea descurajării în rândul tinerilor şomeri

4. Evaluare ex-ante a programelor de susţinere a comportamentului de căutare

- Cunoaşterea caracteristicilor comportamentului de căutare a unui loc de muncă în rândul şomerilor tineri

- Analizarea fenomenului de descurajare în rândul tinerilor şomeri

- Creşterea şanselor de ocupare în rândul tinerilor şomeri

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în privinţa ocupării în rândul tinerilor


17.

Politici de susţinere a inserţiei profesionale şi carierei tinerilor

12

907 mii lei TOTAL

907 mii lei în 2014

1. Diagnoza ocupării la primul loc de muncă şi a traseului profesional în primii ani de carieră

2. Set de recomandări de politică pentru sprijinirea inserţiei profesionale şi carierei tinerilor

3. Evaluare ex-ante a măsurilor de susţinere a inserţiei profesionale a tinerilor

- Cunoaşterea caracteristicilor inserţiei profesionale a tinerilor şi a carierei tinerilor şi înţelegerea traseelor profesionale ale tinerilor şi dificultăţilor experimentate de aceştia în primii ani de la intrarea pe piaţa muncii

- Formularea de recomandări pentru instituţiile responsabile în domeniul pieţei muncii pentru creşterea stabilităţii tinerilor la primul loc de muncă şi stimularea mobilităţii ascendente

Fundamentarea strategiilor şi politicilor de susţinere a Inserţiei profesionale şi carierei tinerilor

18.

Mecanisme de suport ale autoocupării

populaţiei din mediul rural în sectoarele nonagricole

12

661 mii lei

TOTAL

661 mii lei în 2014

1. Studiu asupra diversităţii şi caracteristicilor autoocupării în sectoare non-agricole şi diagnoza lanţurilor de valoare adăugată specifice pe pieţele naţionale şi internaţionale

2. Mecanisme de suport pentru auto-ocuparea rurală în sectoare nonagricole

3. Evaluare ex-ante a măsurilor de susţinere a autoocupării în mediul rural

- Estimarea autoocupării în sectoarele nonagricole şi analiza diversităţii acesteia

- Creşterea capacităţii instituţiilor decizionale din domeniul pieţei muncii pentru a stimula auto-ocuparea rurală în sectoare nonagricole şi de a îmbunătăţi beneficiile asociate acesteia prin mecanisme suport

- Evaluarea ex-ante a aplicării măsurilor de susţinere a autoocupării

Fundamentarea strategiilor şi politicilor de ocupare a forţei de muncă

19.

Măsuri pentru flexibilizarea contractuală pe piaţa muncii în contextul stimulării spiritului antreprenorial

12

351 mii lei

TOTAL

82 mii lei în 2013

269 mii lei în 2014

1. Studiu comparativ privind diversitatea de contracte de muncă şi implicaţiile acestora asupra calităţii locurilor de muncă pe care le reprezintă

2. Propunerea de măsuri pentru creşterea aplicării flexibilizării contractuale

3. Estimarea efectelor ex-ante ale măsurilor de creştere a aplicării flexibilizării contractuale

- Identificarea de metode şi măsuri care să permită valorificarea şi diversificarea formelor contractuale de ocupare şi creştere a ocupării prin forme de ocupare atipice, în sensul stimulării tranziţiilor pozitive pe piaţa muncii

- Propunerea de măsuri de creştere a aplicării flexibilizării contractuale

- Evaluarea efectelor ex-ante ale unor astfel de măsuri

Fundamentarea strategiilor şi politicilor de ocupare a forţei de muncă - spiritul” antreprenorial

20.

Metode de diversificare a formelor contractuale de ocupare şi creştere a ocupării atipice

4

44 mii lei

TOTAL

44 mii lei în 2013

1. Studiu comparativ cu privire la metodele de diversificare a formelor contractuale de ocupare şi creşterea ocupării atipice

- Cunoaşterea experienţei europene cu privire la diversificarea formelor contractuale de ocupare şi la creşterea ocupării atipice

Fundamentarea strategiilor şi politicilor de ocupare a forţei de muncă - forme contractuale de ocupare şi creşterea ocupării atipice

21.

Identificarea oportunităţilor de dezvoltare economică în mediul rural în contextul politicilor comunitare, scenarii de  dezvoltare în vederea creării de noi locuri de muncă

12

260 mii lei TOTAL

120 mii lei în 2013

140 mii lei în 2014

1. Studiu de identificare a oportunităţilor de dezvoltare economică în mediul rural

2. Scenarii de dezvoltare în vederea creării de noi locuri de muncă în mediul

rural

- Identificarea oportunităţilor de dezvoltare în mediul rural

- Scenarii de dezvoltare şi creare de noi locuri de muncă în mediul rural

Fundamentarea strategiilor pentru stimularea creării de locuri de muncă în mediul rural

 

Buget total: 13.247 mii lei, din care în:           2013 - 6.517 mii lei

2014 -5.086 mii lei

2015 -1.644 mii lei

 

B. Direcţia Anticiparea schimbării pe piaţa muncii şi Strategii de răspuns rapid la schimbare

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

(luni)

Valoarea totală/

Valoare 2013/

Valoare 2014/

Valoare 2015

(mii lei)

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/

utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a MMFPSPV şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă în plan naţional, regional şi local

Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate cu privire la anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii şi Strategii de răspuns rapid la criză

1.

Anticiparea evoluţiilor pieţei muncii pentru intervalul 2013- 2020, scenarii alternative şi strategii de răspuns rapid în planul politicilor de piaţa muncii

34

1.147 mii lei

TOTAL

335 mii lei în 2013

377 mii lei în 2014

435 mii lei în 2015

1. Studiu de prognoză cu privire la dinamica pieţei muncii pentru orizontul 2013-2020

2. Scenarii de evoluţie a pieţei muncii la orizontul 2013-2020

3. Strategie de răspuns la schimbările de pe piaţa muncii

- Studiul de prognoză cu privire la dinamica pieţei muncii pentru orizontul 2013-2020 în vederea creşterii capacităţii de anticipare a evoluţiilor pieţei muncii pe termen mediu

- Elaborarea de scenarii alternative de evoluţie

- Strategii de răspuns rapid la schimbări

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul pieţei muncii

2.

Evaluarea calitativă a efectelor utilizării instrumentelor structurale şi de coeziune asupra funcţionării şi dinamicii pieţei muncii

8

274 mii lei

TOTAL

274 mii lei în 2014

1. Studiu privind evaluarea calitativă a efectelor utilizării instrumentelor structurale şi de coeziune asupra funcţionării şi dinamicii pieţei muncii

- Cunoaşterea efectelor utilizării instrumentelor structurale şi de coeziune asupra funcţionării şi dinamicii pieţei muncii

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul pieţei muncii

3.

Mecanisme de încurajare a formelor flexibile de ocupare în întreprinderile româneşti

14

574 mii lei

TOTAL

184 mii lei în 2013

390 mii lei în 2014

1. Studiu privind evaluarea impactului macroeconomic al măsurilor de flexibilizare a ocupării asupra creşterii acesteia la nivel naţional

2. Evaluarea măsurilor de flexibilizare a ocupării în firmele româneşti

- Cunoaşterea impactului măsurilor de flexibilizare a ocupării asupra creşterii acesteia la nivel naţional

- Cunoaşterea şi evaluarea măsurilor de flexibilizare a ocupării în firmele româneşti

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul pieţei muncii, din perspectiva flexibilizării ocupării

4.

Estimări şi scenarii alternative de evoluţie ale cererii de forţa de muncă pe sectoare economice şi ocupaţii

36

1.170 mii lei

TOTAL

447 mii lei în 2013

367 mii lei în 2014

356 mii lei în 2015

1. Studiu de previziune a cererii de forţă de muncă pe sectoare economice şi ocupaţii

2. Scenarii de evoluţie a cererii de forţă de muncă pe sectoare economice şi ocupaţii

- Previziuni asupra cererii de forţă de muncă în vederea creşterii capacităţii de anticipare a evoluţiilor cererii de forţă de muncă pe sectoare economice şi ocupaţii

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul pieţei muncii, din perspectiva cererii de forţă de muncă

Previzionarea cererii de forţă de muncă

5.

Evaluarea periodică a gradului şi modului în care politicile de piaţa muncii şi din domeniul sistemelor de protecţie şi asigurări sociale contribuie la menţinerea incluziunii şi coeziunii sociale în România

31

1.110 mii lei

TOTAL

240 mii lei în 2013

435 mii lei în 2014

435 mii lei în 2015

1. Elaborarea de studii cu privire la gradul şi modul în care politicile de piaţa muncii şi din domeniul sistemelor de protecţie şi asigurări sociale contribuie la menţinerea incluziunii şi coeziunii sociale în România

- Cunoaşterea gradului şi modului în care politicile de piaţa muncii şi din domeniul sistemelor de protecţie şi asigurări sociale contribuie la menţinerea incluziunii şi coeziunii sociale în România

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul sistemelor de protecţie şi asigurări sociale, din perspectiva incluziunii sociale

6.

Tendinţe de evoluţie a pieţei muncii din România în contextul creării de noi locuri de muncă pentru no sectoare de activitate economică. Analiză dinamică şi prognoză de evoluţie în perspectiva dezvoltării locurilor de muncă verzi

17

235 mii lei

TOTAL

110 mii lei în 2013

125 mii lei în 2014

1. Studiu prospectiv privind potenţialul de creare de noi locuri de muncă pentru noi sectoare de activitate economică - cu privire specială asupra potenţialului de creare de locuri de muncă verzi

2. Evaluarea impactului valorificării potenţialului de creare de locuri de muncă verzi

- Estimarea potenţialului de dezvoltare în viitor de noi locuri de muncă pentru noi sectoare de activitate economică - cu privire specială pentru locuri de muncă verzi

- Evaluarea impactului asupra valorificării potenţialului de creare de locuri de muncă verzi

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul pieţei muncii, din perspectiva creării de noi locuri de muncă, pentru noi sectoare de activitate economică; din perspectiva dezvoltării locurilor de muncă verzi

7.

Evaluarea potenţialului de creare de locuri de muncă pentru sectoare noi de activitate economică

4

44 mii lei

TOTAL

44 mii lei în 2013

1. Studiu privind potenţialul de creare de noi locuri de muncă corelat cu dezvoltarea de noi sectoare de activitate

- Cunoaşterea potenţialului

economiei de a crea locuri de muncă în sectoare noi

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul pieţei muncii, din perspectiva creării de noi locuri de muncă, pentru noi sectoare de activitate economică

 

Buget total: 4.554 mii lei, din care:     2013 - 1.360 mii lei

2014 -1.968 mii lei

2015 -1.226 mii lei

 

C. Direcţia Promovarea şi consolidarea politicilor de reconciliere a vieţii profesionale cu viaţa de familie

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata (luni)

Valoarea totală/

Valoare 2013/

Valoare 2014/

Valoare 2015

(mii lei)

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/ utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a MMFPSPV şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă în plan naţional, regional şi local şi reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie

Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate cu privire la promovarea şi consolidarea politicilor de reconciliere a vieţii profesionale cu viaţa de familie

1.

Mecanisme de monitorizare continuă a politicilor de încurajare şi sprijinire a familiilor tinere

6

43 mii lei

TOTAL

43 mii lei în 2013

1. Sistem de indicatori de monitorizare continuă a politicilor de încurajare şi sprijinire a familiilor tinere

2. Studiu privind politicile de încurajare şi sprijinire a familiilor tinere din România (analiză pe baza indicatorilor construiţi)

- Elaborarea unui sistem de indicatori de monitorizare continuă a politicilor de încurajare şi sprijinire a familiilor tinere

- Analiza evoluţiei indicatorilor de monitorizare continuă a politicilor de încurajare şi sprijinire a familiilor tinere

Instrumente de monitorizare continuă a politicilor de încurajare şi sprijinire a familiilor tinere

Fundamentarea politicilor familiale destinate familiilor tinere

2.

Măsuri publice de stimulare a angajatorilor în vederea promovării tehnicilor „family friendly” în cadrul întreprinderilor

34

680 mii lei

TOTAL

180 mii lei în 2013

270 mii lei în 2014

230 mii lei în 2015

1. Studiu privind tipologia tehnicilor de tip „family friendly” promovate în cadrul întreprinderilor

2. Metodologie de evaluare a gradului de implementare a tehnicilor de tip „family friendly” în cadrul întreprinderilor din România (anchetă pe bază de chestionar în întreprinderi);

3. Studiu privind gradul de implementare a tehnicilor de tip „family friendly în cadrul întreprinderilor din România

4. Set de măsuri publice necesare stimulării angajatorilor în vederea promovării tehnicilor „family friendly” în cadrul întreprinderilor

5. Evaluare ex-ante a măsurilor de stimulare a angajatorilor în vederea promovării politicilor „family friendly”

- Identificarea principalelor tehnici de tip „family friendly” promovate în cadrul întreprinderilor la nivel european

- Elaborarea şi aplicarea unei metodologii de evaluare a gradului de implementare a tehnicilor de tip „family friendly” în cadrul întreprinderilor din România

Fundamentarea politicilor de stimulare a angajatorilor în vederea promovării tehnicilor „family friendly” în cadrul întreprinderilor

îmbunătăţirea măsurilor publice de stimulare a angajatorilor în vederea promovării tehnicilor „family friendly” în cadrul întreprinderilor

3.

Serviciile de îngrijire a copiilor şi rolul lor în asigurarea echilibrului între viaţa de familie şi viaţa profesională pentru părinţii din România

14

295 mii lei

TOTAL

85 mii lei în 2013

210 mii lei în 2014

1. Set de indicatori de măsurare a calităţii serviciilor de îngrijire a copiilor

2. Studiu privind rolul serviciilor de îngrijire a copiilor în asigurarea echilibrului între viaţa de familie şi viaţa profesională pentru părinţii din România

- Elaborarea unui set de indicatori de măsurare a calităţii serviciilor de îngrijire a copiilor

- Evaluarea rolului serviciilor de îngrijire a copiilor în asigurarea echilibrului între viaţa de familie şi viaţa profesională pentru părinţii din România

Fundamentarea politicilor de sprijinire a familiilor în vederea concilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie

Instrumente de măsurarea a calităţii serviciilor de îngrijire a copiilor

 

Buget total: 1.018 mii lei, din care în:             2013 - 308 mii lei

2014 -480 mii lei

2015 -230 mii lei

 

PROGRAMUL POLITICI SALARIALE

 

D. Direcţia Promovarea unor politici salariale, de impozitare şi taxare a muncii de tip anticiclic orientate către creşterea productivităţii

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

(luni)

Valoarea totală/

Valoare 2013/

Valoare 2014/

Valoare 2015

(mii lei)

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/ utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a MMFPSPV şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV  de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate promovării politicilor salariale

Acţiunea; Efectuarea de studii aplicate cu privire la promovarea unor politici salariale, de impozitare şi de taxare a muncii de tip anticiclic orientate către creşterea productivităţii

1.

Analiza periodică a sistemului de salarizare şi motivare a muncii în funcţia publică în vederea creşterii eficienţei actului de administraţie în România

 

33

1.171 mii lei

TOTAL

208 mii lei în 2013

523 mii lei în 2014

440 mii lei în 2015

1. Studiu cu privire la nivelul motivării funcţionarului public în România (evaluare multianuală)

2. Studiu privind relaţia dintre sistemul de salarizare şi motivarea în muncă a funcţionarilor publici

3. Propuneri pentru creşterea gradului de motivare a funcţionarului public

4. Evaluare ex-ante a măsurilor de creştere a motivării funcţionarului public

5. Evaluare ex-post a măsurilor de creştere a motivării funcţionarului public

Studiul cu privire la nivelul

motivării funcţionarului public în

România necesită o monitorizare

continuă, anuală, timp de 6 luni în

fiecare an.

Proiectul se va axa asupra

următoarelor:

- testarea nivelului de motivare a funcţionarului public prin analiza de sondaj;

- analiza sistemului de salarizare în corelaţie cu nivelul motivării în muncă a funcţionarilor publici;

- propuneri de măsuri de motivare şi stimulare cu scopul eficientizării serviciului administrativ;

- evaluare ex-ante a măsurilor de motivare;

- evaluare ex-post

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale

2.

Politici de stabilire a salariului minim brut garantat la nivel naţional - efecte asupra nivelului ocupării şi a puterii de cumpărare a populaţiei

24

490 mii lei

TOTAL

50 mii lei în 2013

120 mii lei în 2014

320 mii lei în 2015

1. Studiu cu privire la evoluţia salariului minim şi a efectelor acestuia asupra pieţei forţei de muncă;

2. Evaluarea influenţei salariului minim asupra creşterii ocupării în vederea atingerii ţintei intermediare din 2015;

3. Model de analiză pe scenarii şi simulări numerice

- Analiza salariului minim brut garantat la nivel naţional în corelaţie cu alţi indicatori macroeconomici ai pieţei forţei de muncă

- Evaluarea influenţei salariului minim asupra nivelului ocupării, din perspectiva Strategiei Europa 2020

- Scenarii şi simulări numerice pe piaţa forţei de muncă din România

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale

3.

Impactul dinamicii schimbărilor în structura ocupaţională asupra politicilor salariale

8

280 mii lei

TOTAL

280 mii lei în 2013

1. Studiu privind dinamica ocupaţională

2. Studiu privind efectele schimbării structurii ocupaţională asupra politicilor salariale

- Analiza evoluţiei structurii ocupaţionale din România - Impactul modificărilor în structura ocupaţională asupra politicilor salariale

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale

4.

Evaluări privind efectele salariului minim pe piaţa muncii

10

320 mii lei

TOTAL

320 mii lei în 2014

1. Studiu privind funcţiile şi efectele salariului minim pe piaţa muncii în România

2. Evaluări privind efectele salariului minim pe piaţa muncii

- Investigarea funcţiilor salariului minim pe piaţa muncii din România

- Evaluări privind efectele salariului minim pe piaţa muncii

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale

5.

Analiza relaţiei dintre ocupare şi

productivitatea muncii în România

3

44 mii lei

TOTAL

44 mii lei în 2013

1. Studiu privind relaţia ocupare - productivitate pe piaţa forţei de muncă din România

2. Model econometric privind dependenţa ocupare - productivitate

- Analiza evoluţiei şi a dependenţelor dintre ocupare şi productivitatea muncii în România

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale

6.

Poziţionarea României în spaţiul UE din perspectiva productivităţii muncii

3

43 mii lei

TOTAL

0 mii lei în 2013

43 mii lei în 2014

1. Repartizarea ţărilor UE pe clustere

2. Recomandări privind creşterea ocupării şi a productivităţii muncii

- Analiza de tip cluster a ţărilor membre UE pe baza indicatorilor de productivitate şi performanţă economică şi identificarea apartenenţei României la unul din clustere

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale

7.

Dialogul social - instrument pentru redresare şi creştere economică

C

N U

15

139 mii lei

TOTAL

67 mii lei în 2013

72 mii lei în 2014

1. Studiu privind implicaţiile reformei recente a pieţei muncii româneşti şi consolidarea dialogului social în acest context

2. Studiu privind identificarea de mecanisme şi metode de stimulare a cooperării dintre diferiţi actori în vederea stimulării şi accelerării redresării şi a creşterii economice

- Evaluarea capacităţii şi a potenţialului de acţiune a dialogului social în România ca instrument pentru redresare şi creştere economică

- Antrenarea şi implicarea partenerilor sociali în procesul de redresare şi creştere economică prin dezvoltarea de mecanisme participative şi metode de cooperare în noul context

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale

 

Buget total: 2.487 mii lei, din care: 2013 - 649 mii lei

2014 -1.078 mii lei

2015 -760 mii lei

 

PROGRAMUL PENSII

 

E. Direcţia Sustenabilizarea şi creşterea robusteţii sistemelor/schemelor de protecţie socială, cu accent pe schemele administrate public

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

(luni)

Valoarea totală/

Valoare 2013/

Valoare 2014/

Valoare 2015

(mii lei)

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/ utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a MMFPSPV şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV de a dezvolta şi dea aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate sistemului public de pensii

Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate cu privire la sustenabilizarea şi creşterea robusteţii sistemelor/schemelor de protecţie socială,  cu accent pe schemele administrate public

1.

Ajustarea modului de indexare a beneficiilor din sistemul românesc de asigurări sociale în funcţie de variaţiile ciclului economic

5

42 mii lei

TOTAL

42 mii lei în 2013

1. Studiu cu dimensiune comparativă privind ajustarea în funcţie de ciclicitatea economică a modului de indexare a beneficiilor de asigurări sociale

2. Analiza celor mai bune practici în materie şi a posibilităţilor de aplicare a acestora în context românesc

- Studierea principalelor modalităţi de ajustare a metodelor şi modalităţilor de indexare a beneficiilor de asigurări sociale în funcţie de variaţiile ciclului economic

- Analiza unor cazuri de bună practică şi a posibilităţilor de aplicare a acestora în context românesc

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul sistemului de asigurări sociale

2.

Modele şi strategii alternative de consolidare a rezistenţei la şocuri economice şi extra-economice â sistemelor publice de asigurări sociale

6

44 mii lei

TOTAL

44 mii lei în 2013

1. Studiu de analiză prospectivă privind potenţialul de producere a unor noi şocuri în următorii ani

2. Analiza efectelor unor potenţiale şocuri asupra principalilor parametri ai sistemelor publice româneşti de asigurări sociale

- Analiza potenţialului de producere a unor noi şocuri în următorii ani

- Estimarea efectului şocurilor din următoarea jumătate de secol asupra sistemelor publice româneşti de asigurări sociale

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul sistemelor publice de asigurări sociale

3.

Modele de ajustare a indemnizaţiei de şomaj în vederea încurajării participării la măsurile active şi a revenirii rapide pe piaţa muncii

6

43 mii lei TOTAL

43 mii lei în 2013

1. Studiu privind modalităţile alternative de stabilire şi calcul ale indemnizaţiei de şomaj în vederea promovării unui comportament proactiv al populaţiei în vârstă de muncă

2. Analiza privind capacitatea indemnizaţiei de şomaj de asigurare a unui venit de decent în condiţiile aplicării diferitelor modalităţi de redefinire a modului de stabilire şi calcul

- Redefinirea modului de stabilire a indemnizaţiei de şomaj în vederea încurajării unui comportament proactiv al populaţiei în vârstă de muncă - Analiza efectelor unui demers de redefinire asupra capacităţii indemnizaţiei de şomaj de a asigura un venit decent pe perioada de acordare

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj - încurajarea unui comportament proactiv de revenire pe piaţa muncii

4.

Analiza şi anticiparea efectelor schimbărilor în structura ocupaţională a populaţiei asupra sustenabilităţii şi robusteţii schemei publice de pensii

17

712 mii lei

TOTAL

218 mii lei în 2013

494 mii lei în 2014

0 mii lei în 2015

1. Studiu privind mutaţiile anticipate în structura ocupaţională a populaţiei României în următorii 25-30 de ani

2. Model de analiză a efectelor mutaţiilor anticipate ale structurii ocupaţionale asupra structurii veniturilor

3. Model de analiză a efectelor mutaţiilor anticipate ale structurii ocupaţionale asupra duratei medii a stagiilor de cotizare

4. Strategie de răspuns la schimbarea structurii ocupaţionale a populaţiei în vederea asigurării adecvării pensiilor plătite din sistemul public, a sustenabilităţii şi robusteţii sistemului public de pensii

- Analiza mutaţiilor anticipate ale structurii ocupaţionale a populaţiei României în următorii 25-30 de ani

- Modelarea efectelor mutaţiilor în structura ocupaţională asupra structurii şi veniturilor populaţiei şi bazelor de contribuţii

- Modelarea efectelor mutaţiilor în structura ocupaţională asupra duratei medii a perioadelor/ stagiilor de contribuţie

- Elaborarea de scenarii şi strategii de răspuns la schimbarea structurii ocupaţionale în vederea asigurării unui nivel adecvat al pensiilor plătite din sistemul public şi a sustenabilităţii şi robusteţii sistemului public de pensii

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul sistemelor publice de asigurări sociale - sistemul public de pensii

 

Buget total: 841 mii lei, din care în: 2013 - 347 mii lei

2014 -494 mii lei

2015 -0 mii lei

 

PROGRAMUL INCLUZIUNE SOCIALĂ

 

F. Direcţia Modernizarea sistemelor de asistenţă socială pentru promovarea incluziunii sociale în România

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

(luni)

Valoarea totala/

Valoare 2013/

Valoare 2014/

Valoare 2015

(mii lei)

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/ utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a MMFPSPV şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV de a dezvolta şi dea aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate sistemelor de asistenţă socială şi de promovare a incluziunii sociale

Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate cu privire la modernizarea sistemelor de asistenţă socială pentru promovarea incluziunii sociale

1.

Eficienţa şi eficacitatea sistemului de prestaţii sociale din România în vederea perfecţionării şi modernizării, prin utilizarea modelului de microsimulare

Evaluări şi monitorizări continue/anuale

36

1.032 mii lei

TOTAL

475 mii lei în 2013

90 mii lei în 2014

467 mii lei în 2015

1 i Analize-diagnostic privind sistemul de prestaţii sociale din România

2. Analize cantitative rezultate din modelul de microsimulare

3. Raport cu principalele direcţii de acţiune privind configurarea/reconfigurarea prestaţiilor sociale pentru eficientizarea sistemului şi pentru creşterea calităţii vieţii

- Analiza-diagnostic a sistemului de prestaţii sociale din România

- Stabilirea modului de măsurare - indicatori ai sistemului de prestaţii sociale care intră în modelul de evaluare, principalele coordonate ale sistemului de prestaţii sociale solicitate de modelul de evaluare, modelul de microsimulare

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul social, în privinţa prestaţiilor sociale

 

 

 

 

4. Direcţii de acţiune pentru modernizarea sistemului de prestaţii sociale din România

5. Evaluare ex-ante a măsurilor de modernizare a sistemului de prestaţii sociale

Modele de configurare/reconfigurare a prestaţiilor sociale pentru eficientizarea sistemului şi pentru creşterea calităţii vieţii

- Analize cantitative şi calitative privind sistemul de prestaţii sociale

- Direcţii de acţiune pentru un sistem modern, robust, echitabil şi eficient

 

2.

Evaluarea impactului politicilor de reducere a sărăciei în muncă

19

570 mii lei

TOTAL

245 mii lei în 2013

325 mii lei în 2014

0 mii lei în 2015

1. Analize internaţionale comparative

2. Studiu privind sărăcia în muncă în România;

3. Raport cu principalele direcţii de acţiune privind reducerea sărăciei în muncă

4. Evaluare ex-ante a efectelor introducerii direcţiilor de acţiune privind reducerea sărăciei în muncă

- Experienţa internaţională privind sărăcia în muncă

- Analiza indicatorilor relevanţi pentru sărăcia în muncă - Analize cauzale privind sărăcia în muncă

- Evaluarea impactului politicilor de reducere a sărăciei în muncă

- Măsuri de reducere a sărăciei în muncă

Fundamentarea acţiunilor MMFPSPV în domeniul politicilor sociale

3.

Impactul salariului minim asupra distribuţiei veniturilor, incidenţei sărăciei şi inegalităţilor şi bugetelor de asigurări sociale

6

44 mii lei

TOTAL

44 mii lei în 2013

1. Analize privind impactul salariului minim în distribuţia veniturilor, în ratele de sărăcie şi în inegalităţi, în bugetele de asigurări sociale

- Prezentarea modelului de microsimulare în vederea evaluării de impact

- Analiza indicatorilor relevanţi din cadrul modelului de microsimulare

- Efectele creşterii salariului minim asupra distribuţiei veniturilor, incidenţei sărăciei, inegalităţilor sociale şi bugetelor de asigurări sociale

Fundamentarea acţiunilor MMFPSPV în domeniul politicilor sociale/salariale

4.

Analiza sistemelor de impozitare şi taxare a muncii şi impactul în distribuţia veniturilor, în ratele de sărăcie şi în inegalităţi

8

43 mii lei

TOTAL

43 mii lei în 2013

1. Analize de impact ale sistemelor de impozitare şi taxare a muncii, utilizând modelul de microsimulare

- Evaluarea impactului sistemelor de impozitare şi taxare a muncii în distribuţia veniturilor,

în ratele de sărăcie şi în inegalităţi

Fundamentarea acţiunilor MMFPSPV în domeniul politicilor sociale/salariale

5.

Metodologie de măsurare şi evaluare a influenţei stresului la locul de muncă asupra calităţii îngrijirii persoanelor vârstnice din instituţiile de tip rezidenţial

30

325 mii lei

TOTAL

180 mii lei în 2013

105 mii lei în 2014 40 mii lei în 2015

1. Studiu privind reglementările naţionale şi europene în domeniul măsurării influenţei stresului la locul de muncă

2. Metodologie de evaluare şi măsurare a influenţei stresului asupra calităţii îngrijirii în instituţiile de tip rezidenţial (anchetă pe bază de chestionar)

3. Studiu privind caracteristicile şi factorii generatori de stres în instituţiile ce furnizează servicii sociomedicale pentru vârstnici în România

4. Ghid de aplicare a metodologiei construite;

5. Set de propuneri pentru diminuarea influenţei pe care factorii de stres o au asupra calităţii îngrijirii în instituţiile de tip rezidenţial

- Analiza reglementărilor legale naţionale şi europene în acest domeniu, inclusiv a celor care au în vedere reducerea stresului la locul de muncă pentru personalul ce lucrează direct cu persoanele vârstnice

- Identificarea de modele de bună practică de gestionare a stresului în instituţiile ce furnizează servicii sociomedicale pentru vârstnici

- Identificarea principalilor factori generatori de stres în instituţiile furnizoare de servicii socio­medicale

- Dezvoltarea şi aplicarea unei metodologii de măsurare şi evaluare a stresului pentru angajaţii ce lucrează direct cu persoanele vârstnice în instituţiile de tip rezidenţial

- Formularea de propuneri pentru diminuarea influenţei negative pe care factorii de stres o au asupra calităţii îngrijirii în instituţiile de tip rezidenţial

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor umane din sistemul de asistenţă socială

Diseminarea rezultatelor proiectului în rândul furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale de tip rezidenţial

Sprijin acordat furnizorilor publici şi privaţi prin oferirea de soluţii cu privire la contracararea influenţei pe care factorii de stres o au asupra calităţii îngrijirii, dar şi satisfacţiei personalului din cadrul instituţiilor de tip rezidenţial

6.

Cercetare privind violenţa domestică asupra copiilor din România

 

7

44 mii lei

TOTAL

0 mii lei în 2013

44 mii lei în 2014

1. Studiu privind tipologia actelor de violenţă domestică asupra copiilor, cu accent pe legăturile dintre diferitele tipuri de violenţă şi familiile în care acest fenomen se manifestă

2. Metodologie de măsurare a actelor de violenţă domestică asupra copiilor din România (anchetă pe bază de chestionar: studiu-pilot Bucureşti)

- Evaluarea fenomenului violenţei domestice asupra copiilor din România pe baza datelor statistice oficiale

- Dezvoltarea unei metodologii de măsurare a actelor de violenţă domestică asupra copiilor, cu scopul unei mai bune înţelegeri a fenomenului şi formulării de acţiuni mai bine ţintite în vederea combaterii şi prevenirii violenţei domestice asupra copiilor din România

Fundamentarea acţiunilor MMFPSPV în vederea combaterii şi prevenirii violenţei domestice asupra copiilor

Ajustarea metodelor de intervenţie utilizate în prezent cu scopul combaterii şi prevenirii violenţei domestice asupra copiilor din România

7.

Evaluarea impactului măsurilor pentru diminuarea efectelor crizei economice (pachetul măsurilor anticriză implementate în perioada 2009- 2012)

18

600 mii lei

TOTAL

300 mii lei în 2013

300 mii lei în 2014

0 mii lei în 2015

1. Analize-diagnostic privind pachetele de măsuri anticriză, analize internaţionale comparative

2. Evaluarea impactului măsurilor economice şi sociale pentru diminuarea efectelor crizei

- Analiza comparativă a pachetelor de măsuri anticriză în plan internaţional

- Utilizarea modelului de microsimulare: condiţionalităţi, indicatori

- Analiza impactului măsurilor economice şi sociale pentru diminuarea efectelor crizei

Fundamentarea

strategiilor, politicilor şi programelor în domeniul politicilor sociale


8.

Calitatea vieţii din perspectiva persoanelor vârstnice din România

18

230 mii lei

TOTAL

0 mii lei în 2013

90 mii lei în 2014

140 mii lei în 2015

1. Studiu privind principalii indicatori ce definesc calitatea vieţii persoanelor vârstnice din România

2. Metodologie de evaluare a calităţii vieţii din perspectiva persoanelor vârstnice (anchetă pe bază de chestionar)

3. Studiu privind evaluarea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din România

- Identificarea principalilor indicatori ce definesc calitatea vieţii persoanelor vârstnice

- Dezvoltarea unei metodologii de evaluare a calităţii vieţii persoanelor vârstnice din România, ţinând cont de orientările actuale europene în domeniul serviciilor sociale destinate acestora

- Aplicarea metodologiei de cercetare şi analiza rezultatelor

Fundamentarea politicilor publice de creştere a incluziunii sociale pentru persoanele vârstnice

Diseminarea rezultatelor în rândul profesioniştilor din MMFPSPV, din Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, din cadrul direcţiilor generale pentru asistenţa socială şi protecţia copilului, din cadrul furnizorilor publici de servicii sociale şi organizaţiilor neguvernamentale de profil care vor să vină în sprijinul persoanelor vârstnice

9.

Monitorizarea unor politici sociale cu impact asupra grupurilor vulnerabile

6

43 mii lei

TOTAL

0 mii lei în 2013

43 mii lei în 2014

1. Analiza impactului unor politici economice şi sociale asupra unor grupuri vulnerabile ale populaţiei, din prisma incidenţei sărăciei

- Evaluarea în dinamică a impactului unor politici economice şi sociale care privesc unele grupuri vulnerabile ale populaţiei, în sărăcie şi în distribuţia veniturilor

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul social şi promovarea incluziunii sociale

10.

Măsuri de combatere a marginalizării sociale în rândul familiilor din România care au în îngrijire copii cu dizabilităţi

30

360 mii lei

TOTAL

210 mii lei în 2013

105 mii lei în 2014

45 mii lei în 2015

1. Tipologia nevoilor copiilor cu dizabilităţi şi metode de măsurare a acestora

2. Metodologie de măsurare a nevoilor familiilor din România care au în îngrijire copii cu dizabilităţi

- COMPONENTA CALITATIVĂ (3 focus-grupuri: reprezentanţi ai comisiilor judeţene pentru protecţia copilului, cadre, didactice din instituţiile de învăţământ special, asistenţi sociali) si

- COMPONENTĂ CANTITATIVĂ (anchetă în rândul familiilor care au în îngrijire copii cu dizabilităţi)

4. Analiza nevoilor familiilor din România care au în îngrijire copii cu dizabilităţi pe baza datelor culese utilizând metodologia elaborată

5. Ghid de aplicare a metodologiei construite

6. Set de propuneri de măsuri de creştere a incluziunii sociale a copiilor cu dizabilităţi ţi a familiilor acestora

- Elaborarea unei metodologii de măsurare a nevoilor familiilor din România care au în îngrijire copii cu dizabilităţi

- Set de propuneri de măsuri de creştere a incluziunii sociale a copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora

Fundamentarea politicilor în vederea sprijinirii familiilor care au în îngrijire copii cu dizabilităţi

îmbunătăţirea măsurilor de sprijinire a familiilor din România care au în îngrijire copii cu dizabilităţi în vederea creşterii gradului lor de incluziune socială

Transferul rezultatelor cercetării către parteneri implicaţi în domeniul incluziunii sociale


11.

Modele de reconfigurare a sistemelor de prestaţii sociale şi evaluarea impactului asupra reducerii sărăciei şi distribuţiei veniturilor

22

800 mii lei

TOTAL

100 mii lei în 2013

255 mii fer în 2014

445 mii lei în 2015

1. Analiza principalelor forme de prestaţii sociale din sistemul de securitate socială supuse remodelării

2. Studiu privind evaluarea ex-ante a impactului prestaţiilor sociale reconfigurate asupra distribuţiei veniturilor, incidenţei sărăciei şi inegalităţilor sociale, utilizând modelul de microsimulare

- Analiza principalelor forme de prestaţii sociale din sistemul de securitate socială avute în vedere pentru reformarea sistemului - Analiza unor mecanisme feedback de ajustare a prestaţiilor sociale la dinamica mediului economic şi social

- Modele de

configurare/reconfigurare a prestaţiilor sociale pentru eficientizarea sistemului şi pentru creşterea calităţii vieţii (unificarea unor grupuri de prestaţii sociale într-o singură prestaţie socială)

- Evaluarea impactului prestaţiilor sociale reconfigurate asupra distribuţiei veniturilor, incidenţei sărăciei şi inegalităţilor sociale, utilizând modelul de  microsimulare

Fundamentarea strategiilor, politicilor şi programelor în domeniul politicilor sociale

12.

Evaluarea şi monitorizarea impactului unor politici sociale asupra distribuţiei veniturilor, incidenţei sărăciei şi inegalităţilor sociale

21

835 mii lei

TOTAL

245 mii lei în 2013

325 mii lei în 2014

265 mii lei în 2015

1. Analize diagnostic privind sistemul de politici sociale cuprinse în modelul de microsimulare

2. Analize rezultate din modelul de microsimulare

3. Studiu privind evaluarea impactului politicilor sociale asupra distribuţiei veniturilor, asupra ratelor de sărăcie şi asupra inegalităţilor sociale

- Analiza diagnostica politicilor sociale cuprinse în model: indicatori, condiţii de eligibilitate, sume alocate, beneficiari, efort bugetar

- Analiza impactului politicilor sociale, prin simulările din cadrul modelului agreat la nivelul EU27

- Evaluarea impactului politicilor sociale asupra distribuţiei veniturilor, asupra ratelor de sărăcie şi asupra inegalităţilor sociale

Fundamentarea strategiilor, politicilor şi programelor în domeniul politicilor sociale

13.

Evaluări ex-ante ale impactului unor prestaţii sociale asupra distribuţiei veniturilor, incidenţei sărăciei, inegalităţilor sociale şi bugetelor de asigurări sociale

18

395 mii lei

TOTAL

130 mii lei în 2013

132 mii lei în 2014

133 mii lei în 2015

1. Studii privind evaluări ex-ante ale prestaţiilor sociale şi a impactului unor prestaţii sociale asupra distribuţiei veniturilor, incidenţei sărăciei, inegalităţilor sociale şi bugetelor de asigurări sociale

- Simulări ale unor noi cuantumuri şi condiţionări ale politicilor sociale înainte de implementare

- Estimarea efortului bugetar

- Evaluarea ex-ante a impactului unor prestaţii sociale asupra distribuţiei veniturilor, incidenţei sărăciei, inegalităţilor sociale şi bugetelor de asigurări sociale

Fundamentarea strategiilor, politicilor şi programelor în domeniul politicilor sociale


14.

Evaluări privind riscul de sărăcie în cazul unor grupuri vulnerabile - tineri, copii, familii numeroase, vârstnici, persoane cu dizabilităţi etc.

10

525 mii lei

TOTAL

100 mii lei în 2013

200 mii lei în 2014

225 mii lei în 2015

1. Studiu privind riscul sărăciei la principalele grupuri vulnerabile la sărăcie

2. Raport cu direcţii de acţiune pentru creşterea calităţii vieţii şi a incluziunii sociale

- Cunoaşterea dinamicii principalelor grupuri sociale care se confruntă cu riscul sărăciei

- Analiza în dinamică a ratelor de sărăcie absolută şi relativă pentru grupurile vulnerabile

- Soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi creşterea incluziunii sociale

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul social şi promovarea incluziunii sociale

15.

Promovarea economiei sociale - sistem inovator al creşterii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile

10

591 mii lei

TOTAL

100 mii lei în 2013

191 mii lei în 2014

300 mii lei în 2015

1. Studiu privind cadrul legislativ şi instituţional privind economia socială în plan naţional, bune practici la nivel internaţional

2. Recomandări de politici pentru promovarea economiei sociale

3. Evaluări ex-ante a programelor de promovare a economiei sociale

- Cunoaşterea cadrului legislativ si instituţional privind economia socială în plan naţional;

- Analize comparative la nivel internaţional privind economia socială

- Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială;

- Implicarea actorilor sociali în economia socială, facilitarea parteneriatului public-privat

- Recomandări, politici de promovare pentru o strategie integrată în vederea dezvoltării sectorului de economie socială

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul social şi promovarea incluziunii sociale

 

Buget total: 6.437 mii lei, din care în:            2013 - 2.172 mii lei

2014 -2.205 mii lei

2015 -2.060 mii lei

 

G. Direcţia Asigurarea egalităţii de şanse şi tratament pe piaţa muncii

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

(luni)

Valoarea totală/

Valoare 2013/

Valoare 2014/

Valoare 2015

(mii lei)

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/ utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a MMFPSPV şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate asigurării egalităţii de şanse şi tratament pe piaţa muncii

Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate cu privire la asigurarea egalităţii de şanse şi tratament pe piaţa muncii

1.

Bune practici europene de reducere a diferenţelor sala riale între bărbaţi şi femei

4

44 mii lei

TOTAL

44 mii lei în 2013

1. Studiu privind potenţialul de implementare în România a bunelor practici pentru reducerea diferenţelor salariale între femei şi bărbaţi, de la nivel european

- Identificarea celor mai adecvate măsuri de reducere a diferenţelor salariale între cele două sexe - bune practici la nivel european şi potenţial de implementare în România

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale, care privesc diferenţele salariale între femei şi bărbaţi

2.

Educaţie, ocupare şi perspective de carieră: determinanţii diferenţelor salariale dintre femei şi bărbaţi

9

252 mii lei

TOTAL

210 mii lei în 2013

42 mii lei în

2014 0 mii lei în 2015

1. Studiu cu privire la estimarea factorilor determinanţi ai diferenţelor salariale între cele două sexe în România, pe baza modelelor econometrice (estimarea se va face atât pentru mediul public, cât şi pentru cel privat)

2. Propuneri de măsuri de reducere a diferenţelor salariale între bărbaţi şi femei în România, prin luarea în considerare a rezultatelor modelelor econometrice

- Estimarea factorilor determinanţi ai diferenţelor salariale între cele două sexe în România, pe baza modelelor econometrice

- Măsuri de reducerea diferenţelor salariale între bărbaţi şi femei

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul politicilor salariale, care privesc diferenţele salariale între femei şi bărbaţi

3.

Bune practici europene cu privire la creşterea participării femeilor pe piaţa muncii

3

43 mii lei

TOTAL

43 mii lei în 2013

1. Studiu cu privire la bune practici de promovare a creşterii ocupării femeilor la nivelul ţărilor membre UE {inclusiv politici de măsuri active) şi evaluarea modului de preluare în practica românească a acestora

- Propunerea unor modele de politici de încurajare a participării femeilor pe piaţa muncii

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul asigurării egalităţii de şanse şi tratament pe piaţa muncii, din perspectiva creşterii participării femeilor pe piaţa muncii

4.

Analiza impactului de gen al crizei economice asupra participării pe piaţa muncii

18

267 mii lei

TOTAL

135 mii lei în 2013

132 mii lei în 2014

0 mii lei în 2015

1. Analiza diferenţelor de gen cu privire la participarea pe piaţa muncii formală (ocupare, şomaj, şomaj de lungă durată, şoma] în rândul persoanelor înalt calificate) şi informală, evaluarea segregării pieţei muncii din perspectiva de gen, precum şi a evoluţiilor acestora în funcţie de ciclul economic (de creştere sau de recesiune)

2. Impactul măsurilor de austeritate asupra participării femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii

3. Analiza dimensiunii de gen a măsurilor de stimulare economică şi evaluarea consecinţelor acestora asupra participării femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii

- Cunoaşterea impactului crizei economice şi financiare din perspectiva de gen;

- Evaluarea impactului de gen al măsurilor anticriză şi de redresare economică

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul asigurării egalităţii de şanse şi tratament pe piaţa muncii (participarea pe piaţa muncii)

5.

Măsuri de promovare a ocupării formale în rândul romilor şi a femeilor rome

4

44 mii lei

TOTAL

0 mii lei în 2013

44 mii lei în 2014

0 mii lei în 2015

1. Analiză comparativă 2002 şi 2012 cu privire la ocuparea romilor şi a femeilor rome: analiză în profil sectorial şi ocupaţional. Identificarea sectoarelor şi ocupaţiilor la nivelul cărora a crescut ocuparea romilor şi a femeilor rome (se poate realiza doar după prezentarea datelor pe etnie din Recensământul 2011)

- Evaluarea progresului în ceea ce priveşte ocuparea romilor şi a femeilor rome pe piaţa muncii

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul asigurării egalităţii de şanse şi tratament pe piaţa muncii, din perspectiva promovării ocupării formale în rândul romilor şi a femeilor rome

6.

Evaluarea contribuţiei Fondului social european la incluziunea socială a romilor prin procese de ocupare

9

350 mii lei

TOTAL

0 mii lei în 2013

0 mii lei în 2014

350 mii lei în 2015

1. Evaluarea contribuţiei Fondului social european la creşterea gradului de participare a romilor şi femeilor rome la piaţa muncii

2. Set de recomandări cu privire la importanţa rolului Fondului social european în creşterea gradului de participare a romilor şi femeilor rome la piaţa muncii

- Evaluarea contribuţiei Fondului social european la incluziunea socială a romilor prin procese de ocupare

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul asigurării egalităţii de şanse şi tratament pe piaţa muncii, din perspectiva incluziunii sociale a romilor şi a contribuţiei Fondului social european la incluziunea lor socială, prin ocupare

7.

Bune practici de promovare a ocupării romilor la nivelul statelor membre

4

43 mii lei TOTAL

0 mii lei în 2013 43 mii lei în 2014 0 mii lei în 2015

1. Analiza măsurilor de creştere a gradului de participare a romilor şi femeilor rome pe piaţa muncii, existente la nivelul statelor membre, cu accent pe ţările cu comunităţi semnificative de romi. Evaluarea potenţialului de transfer a acestor bune practici la nivelul comunităţilor de romi din România

- Formularea de măsuri şi instrumente de creştere a ocupării în rândul romilor

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul asigurării egalităţii de şanse şi tratament pe piaţa muncii, din perspectiva ocupării romilor

8.

Creşterea nivelului de participare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin reabilitare vocaţională şi inserţie/reinserţie profesională

33

600 mii lei

TOTAL

150 mii lei în 2013

250 mii lei în 2014

200 mii lei în 2015

1. Definirea unui model multidimensional de analiză a factorilor care determină nivelul de activitate pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi (factori individuali, factori de mediu, familie, comunitate, societate)

2. Elaborarea unui sistem criterial de evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Metodologie şi instrumente standardizate pentru evaluarea şi monitorizarea cazurilor

3. Propunerea unor norme de procedură care să reglementeze circuitul cazurilor, în scopul facilitării accesului şi reducerea timpului de aşteptare (instituţii implicate - atribuţii, relaţii funcţionale între acestea)

4. Alcătuirea unor cataloage de locuri de muncă accesibile persoanelor cu diferite dizabilităţi. Proiectarea şi implementarea unor adaptări specifice â locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi

- Definirea si aplicarea unui model multidimensional de analiză factorială care determină nivelul de activitate pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi

- Elaborarea unui sistem criterial de evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii

- Elaborarea metodologiei de evaluare şi monitorizare a cazurilor persoanelor cu dizabilităţi

- Propuneri de măsuri care să reglementeze facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii

- Oportunităţi de creare de locuri de muncă adaptate persoanelor cu dizabilităţi

- Propuneri de modalităţi de sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi prin adaptarea specifică a locurilor de muncă pentru acestea

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul asigurării egalităţii de şanse si acces, din perspectiva promovării ocupării în rândul persoanelor cu dizabilităţi

 

Buget total: 1.643 mii lei, din care în:             2013 - 582 mii lei

2014 - 511 mii lei

2015 -550 mii lei

 

PROGRAMUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCA

 

H. Direcţia Sănătate şi Securitate în Muncă (SSM)

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Durata

(luni)

Valoarea totală/

Valoare 2013/

Valoare 2014/

Valoare 2015

(mii lei)

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/ utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Sprijinirea angajatorilor din punct de vedere metodologic în vederea realizării activităţilor de \prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Acţiunea: Elaborarea unor măsuri suplimentare în scopul creşterii nivelului de securitate si sănătate în muncă

 

1.

Elaborare de instrumente pentru realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute în legislaţia de SSM la art. 15 din Normele metodologice de aplicare a Legii

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare

10

200 mii lei

TOTAL

200 mii lei în 2013

Elaborarea metodologiilor necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de prevenire si protecţie în aplicarea prevederilor art. 15 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările si completările ulterioare

- Analiza legislaţiei si a altor documente existente la nivel

naţional si european si identificarea modelelor de bună

practică în domeniu

- Dezvoltarea unor metodologii pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de prevenire si protecţie în aplicarea prevederilor art. 15” din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Transferul rezultatelor cercetărilor către

beneficiari

- Publicarea şi diseminarea rezultatelor

2.

Sprijinirea angajatorilor pentru conformarea cu cerinţele legale referitoare la grupuri sensibile la  riscuri specifice

10

225 mii lei

TOTAL

225 mii lei în 2013

Ghiduri pentru aplicarea cerinţelor referitoare la grupuri sensibile la riscuri specifice: femeile gravide, lăuzele sau femeile care alăptează, tinerii, persoanele cu dizabilităţi si persoanele vârstnice

- Analiza legislaţiei si a altor documente existente la nivel

naţional si european si identificarea modelelor de bună practică în domeniu

- Dezvoltarea de ghiduri de bune practici în scopul îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a grupurilor sensibile la riscuri specifice

- Transferul rezultatelor cercetărilor către

beneficiari

- Publicarea şi diseminarea rezultatelor

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea continuă a nivelului de securitate şi sănătate în muncă

Acţiunea: I Evaluarea provocărilor şi propunerea unor instrumente de consolidare a SSM în etapa de restructurare a companiilor

3.

Abordarea securităţii si sănătăţii în muncă in etapa de restructurare a companiilor

10

225 mii lei

TOTAL

225 mii lei în 2013

Studiu privind abordarea de către companii a securităţii si sănătăţii în muncă în procesul de restructurare

Mijloace, instrumente şi bune practici aplicabile

- Analiza practicilor dezvoltate la nivel european

- Analiza evoluţiei structurilor de SSM în procesul de restructurare

- Rolul dialogului social în procesul de restructurare

- Responsabilitatea socială a companiilor şi procesul de restructurare

- Transferul rezultatelor cercetărilor către

beneficiari

- Fundamentarea elaborării politicilor în domeniul SSM

- Publicarea şi diseminarea rezultatelor

Acţiunea: Crearea de competenţe necesare evaluării corecte a riscurilor în sistemul de muncă

4.

Studiu privind necesitatea introducerii unor programe de formare în domeniul ergonomiei

10

100 mii lei

TOTAL

100 mii lei în 2013

Studiu privind abordarea ergonomiei la nivel internaţional şi necesitatea introducerii unor programe de formare în domeniul ergonomiei

- Analiza legislaţiei existente la nivel internaţional şi a necesităţii de introducere a ocupaţiei de ergonom în România

Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

- Publicarea şi diseminarea rezultatelor

Acţiunea: Evaluarea performanţelor companiilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

5.

Securitatea şi sănătatea în muncă - planificare inteligentă: instrument beneficiu-cost pentru locul de muncă

10

225 mii lei

TOTAL

225 mii lei în 2013

Metodologie de calcul beneficiu-cost pentru locul de muncă

- Analiza legislaţiei existente şi a costurilor generate de accidentele de muncă şi de îmbolnăvirile profesionale

- Identificarea modelelor de calcul în domeniu

- Dezvoltarea metodologiei de calcul cost-beneficiu ca instrument de planificare inteligentă a performanţei de SSM - element principal în cadrul raportului anual al CSSM

- Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

- Fundamentarea elaborării politicilor în domeniul SSM

Acţiunea: Analizarea necesităţii elaborării unor măsuri suplimentare în scopul creşterii nivelului de securitate şi sănătate în muncă

6.

Elaborare de măsuri şi instrumente în scopul îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor independenţi

10

200 mii lei

TOTAL

200 mii lei în 2013

Cerinţe în vederea fundamentării modului de reglementare în domeniul specific

- Analiza legislaţiei şi a altor documente existente la nivel naţional şi european

- Identificarea modelelor de bună practică în domeniu

- Dezvoltarea de măsuri şi instrumente în scopul îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lucrătorii independenţi

- Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

- Fundamentarea elaborării politicilor în domeniul SSM

7.

Instrumente pentru aplicarea la nivel naţional a Directivei 2010/32/UE a Consiliului din 10 mai 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în sectorul spitalicesc şi în cel al asistenţei medicale, încheiat între HOSPEEM şi EPSU

10

200 mii lei

TOTAL

200 mii lei în 2013

Aplicarea unor instrumente de informare şi formare a lucrătorilor din sectorul sanitar în vederea aplicării Acordului-cadru privind prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în sectorul spitalicesc şi în cel al asistenţei medicale

- Analiza legislaţiei şi a altor documente existente la nivel european

- Identificarea şi analiza modelelor de bună practică în domeniu ce pot fi aplicate la nivel naţional

- Dezvoltarea unui ghid de bune practici în scopul îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor din domeniul sanitar

- Transferul rezultatelor cercetărilor către beneficiari

- Fundamentarea elaborării politicilor în domeniul SSM

Obiectiv specific: Promovarea integrării managementului riscului şi a responsabilităţii sociale în organizaţii

Acţiunea: Dezvoltarea de instrumente în sprijinul implementării managementului riscului şi a responsabilităţii sociale

8.

Dezvoltarea de instrumente pentru implementarea managementului riscului şi implementarea responsabilităţii sociale, luând în considerare principiile generale de prevenire şi celelalte prevederi din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

nr. 319/2006, cu modificările ulterioare

10

225 mii lei

TOTAL

225 mii lei în 2013

Elaborarea unui modul de curs pentru implementarea managementului riscului

Elaborarea unui modul de curs pentru implementarea responsabilităţii sociale

- Analiza standardelor ISO 31000 si ISO 26000 si a documentelor strategice în domeniu

- Elaborarea modulelor de curs

Transferul rezultatelor cercetărilor către

beneficiari

 

Buget total: 1.600 mii lei, din care în 2013 - 1.600 mii lei

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013

 

În baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2013, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare şi comunicare şi economie, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2013, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat naţional, altele decât cele menţionate la alin. (1), valabile în sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat -. 2011.

Art. 3. - (1) Examenul de bacalaureat naţional - 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011.

(2) Comisia naţională de bacalaureat poate elabora instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat naţional - 2013.

(3) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat naţional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise.

Art. 4. - Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2013 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.

Art. 6. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat.

Art. 8. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1 şi 2*} fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 31 august 2012.

Nr. 5.610.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial a Românei, Partea I, nr. 28 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 186 din 8 ianuarie 2013,

ţinând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor desemna prin ordin al ministrului sănătăţii unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi, unităţi coordonate metodologic de Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice.

Art. 3. - Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi unităţile sanitare prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolaescu

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2013.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 

A. Criterii de eligibilitate pentru centrele donatorilor de celule stern hematopoietice

Centrele donatorilor de celule stern hematopoietice (CD) pot fi organizate în unităţi sanitare desemnate prin ordin al ministrului sănătăţii.

Organizarea şi funcţionarea CD se vor face în etape, la nivelul unităţilor sanitare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru activitatea de recrutare coordonată de Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice, denumit în continuare RNDVCSH.

I. Criterii generale

1. Unitatea sanitară desemnată trebuie să aibă spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii de recrutare, care să asigure următoarele zone:

a) zona de primire/recepţie pentru managementul activităţilor de recrutare unde potenţialii donatori pot primi materiale informative şi pot completa formularul de consimţământ şi chestionarul de autoevaluare a stării de sănătate;

b) zona de consiliere pentru consilierea donatorilor privind implicaţiile pe care le are statutul de donator, asistarea donatorilor pentru completarea sau revizuirea chestionarului medical, informarea despre rezultatele testelor medicale şi/sau examenului medical, precum şi consilierea potenţialilor donatori care nu sunt eligibili din motive medicale;

c) zona medicală pentru recoltarea probelor de sânge şi examen medical, după caz; zona medicală trebuie echipată cu un pat medical amplasat de preferinţă după un paravan şi trebuie să asigure protecţia şi confortul donatorului.

2. CD trebuie să aibă personal medical instruit în domeniul donării de celule stern hematopoietice, care să asigure un program de lucru de minimum 3 ore/zi, în zilele lucrătoare.

3. CD trebuie să aibă un sistem de păstrare şi arhivare a datelor în vederea asigurării trasabilităţii pentru donator şi probele de sânge, inclusiv localizarea şi identificarea informaţiilor fără caracter personal relevante privind produsele şi materialele care intră în contact cu probele de sânge recoltate şi/sau testate la nivelul CD.

4. CD trebuie să aibă posibilitatea depozitării şi arhivării pe termen lung (30 de ani), în siguranţă, a documentelor confidenţiale care compun dosarul donatorului.

5. Centrele de transfuzie sanguină teritoriale (CTS) desemnate pentru organizarea activităţii de recrutare a donatorilor de celule stern hematopoietice trebuie să îndeplinească concomitent cu criteriile generale de participare şi condiţia de autosuficienţă pentru prelevarea de sânge. În cazul recrutării donatorilor de celule stern hematopoietice din rândul donatorilor de sânge, înregistrarea datelor personale ale donatorilor şi a testelor de laborator deja existente se va face

conform procedurilor standard operaţionale şi formularelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

II. Cerinţe de personal

6. Personalul medical trebuie să includă cel puţin un medic care să îşi asume responsabilităţile medicale legate de recrutarea şi managementul potenţialilor donatori voluntari.

7. Personalul CD trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesională prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi în procedurile elaborate de RNDVCSH.

8. CD trebuie să deţină documente privind numele, funcţia, poziţia şi responsabilităţile tuturor angajaţilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor de recrutare a donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice.

9. Personalul desemnat să contacteze şi/sau să consilieze donatorii trebuie să aibă experienţă în domeniul recrutării şi în managementul potenţialilor donatori (inclusiv informare, educaţie, consiliere, probleme de confidenţialitate şi screening medical) si cunoştinţe adecvate privind responsabilităţile unui CD.

10. Tot personalul CD trebuie să participe anual la activităţi de instruire, organizate sau recunoscute de RNDVCSH, legate de recrutarea, prelevarea, testarea şi donarea de celule stern hematopoietice în vederea transplantului de la donator neînrudit.

III. Servicii de suport

11. CD trebuie să aibă acces la laboratoarele unităţii sanitare desemnate pentru realizarea activităţilor de recrutare, în vederea testării grupei sanguine şi a RhD-ului în etapa de înregistrare a donatorilor de celule stern hematopoietice în RNDVCSH.

12. CD trebuie să aibă acces la personal tehnic în vederea asigurării tehnologiei informaţiilor, inclusiv a managementului datelor specifice în domeniul registrelor de donatori de celule stern hematopoietice, conform procedurilor RNDVCSH.

IV. Politici şi proceduri

13. CD trebuie să dispună de reguli şi proceduri scrise pentru activităţile de recrutare, recoltare probe şi transport, conforme cu procedurile RNDVCSH; înscrierea membrilor în RNDVCSH trebuie să fie făcută de CD cu respectarea direcţiilor metodologice referitoare la înscriere si a criteriilor de eligibilitate stabilite de RNDVCSH.

14. CD trebuie să folosească numai materiale educaţionale, formulare de consimţământ şi chestionare pentru autoevaluarea stării medicale, furnizate sau aprobate de RNDVCSH.

15. CD trebuie să fie capabil să răspundă cererilor de înscriere provenite din toate sursele (de exemplu, persoane individuale, familii, grupuri dintr-o comunitate etc.).

16. CD trebuie să întreţină un sistem strict de confidenţialitate, care să fie în concordanţă cu cerinţele pentru protecţia datelor personale ale membrilor RNDVCSH.

17. CD trebuie să păstreze documentele relevante pentru a asigura identificarea şi urmărirea fiecărui donator înscris în RNDVCSH şi a tuturor mostrelor care au legătură cu acesta.

18. CD trebuie să deţină norme şi proceduri pentru a răspunde cerinţelor de raportare ale RNDVCSH către Asociaţia Mondială a Donatorilor de Măduvă, denumită în continuare AMDM, privind reacţii adverse, incidente, abateri, deviaţii, plângeri ale donatorilor, produse, materiale sau servicii necorespunzătoare, în vederea identificării, înregistrării, raportării şi prevenirii acestora.

V. Aspecte administrative

19. CD trebuie să îndeplinească criteriile şi standardele RNDVCSH privind politicile, ghidurile de practică naţionale, protocoalele şi procedurile standard operaţionale.

20. CD trebuie să îndeplinească criteriile minime din standardele AMDM.

21. CD trebuie să actualizeze periodic procedurile standard operaţionale cu care lucrează.

22. CD trebuie să dispună de un calculator cu conexiune sigură, rapidă şi permanentă la internet, acces VPN prin care se fac înregistrările donatorilor, raportările, schimburile de informaţii, transmiterea datelor şi corespondenţa cu RNDVCSH şi alte unităţi sanitare desemnate să desfăşoare activităţi coordonate de RNDVCSH.

23. CD trebuie să îndeplinească cota de înscrieri stabilită corespunzător indicatorilor din cadrul Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice şi centrale.

24. CD trebuie să transmită în fiecare an documentaţia prin care să dovedească îndeplinirea în continuare a criteriilor de eligibilitate în vederea realizării activităţii de recrutare.

25. CD trebuie să documenteze activităţile care fac obiectul auditului realizat de RNDVCSH, conform legislaţiei în vigoare.

26. CD trebuie să informeze RNDVCSH despre orice schimbare importantă în structura de personal, schimbări de sediu sau schimbări administrative.

B. Criterii de eligibilitate pentru laboratoarele de testare a donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice

Laboratoarele desemnate pentru activitatea de testare a donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice trebuie să fie în structura unei unităţi sanitare acreditate de Agenţia Naţională de Transplant, denumită în continuare ANT, pentru a realiza activităţi de testare în vederea transplantului.

I. Criterii generale

1. Laboratoarele de testare (LT) a donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice trebuie să participe la Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, având personal specializat, protocoale standard operaţionale şi sistem de management al calităţii.

2. LT trebuie să aibă un spaţiu dedicat pentru realizarea în bune condiţii a tuturor activităţilor de testare specifice pentru care este desemnat.

3. LT trebuie să deţină echipamente medicale şi circuite corespunzătoare în vederea minimizării riscurilor pentru donatori, pacienţi şi personalul medical.

4. LT trebuie să aibă un sistem de păstrare şi arhivare a datelor în vederea asigurării trasabilităţii pentru donator şi probele de sânge, inclusiv localizarea şi identificarea informaţiilor fără caracter personal relevante privind produsele şi materialele care intră în contact cu probele de sânge testate la nivelul LT.

5. LT trebuie să aibă posibilitatea depozitării şi arhivării pe termen lung (30 de ani), în siguranţă, a documentelor confidenţiale care compun dosarul donatorului.

6. LT trebuie să aibă un coordonator medical responsabil de coordonarea tuturor activităţilor specifice.

7. LT trebuie să dispună de reguli scrise şi proceduri standard operaţionale pentru fiecare etapă a activităţilor de testare pentru care este desemnat.

8. Tot personalul LT trebuie să participe anual la activităţi de instruire, organizate sau recunoscute de RNDVCSH, legate de recrutarea, testarea şi donarea de celule stern hematopoietice în vederea transplantului de la donator neînrudit.

II. Cerinţe de personal

9. Coordonatorul medical al LT trebuie să fie medic specialist de medicină de laborator, hematologie, imunologie clinică şi alergologie sau biolog; acesta răspunde de întreaga activitate profesională şi, în lipsa unui personal dedicat, răspunde şi de programul de management al calităţii; coordonatorul laboratorului HLA trebuie să aibă cel puţin 3 ani de practică în testarea histocompatibilităţii.

10. LT trebuie să aibă un număr suficient de personal calificat şi cu experienţă în domeniu.

11. Personalul LT trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesională prevăzute de actele normative în vigoare, precum si în procedurile elaborate de RNDVCSH.

12. LT trebuie să deţină documente privind numele, funcţia, poziţia şi responsabilităţile tuturor angajaţilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor de testare a pacienţilor şi donatorilor neînrudiţi de celule stern hematopoietice.

13. LT trebuie să documenteze activităţile de educaţie medicală continuă şi de dezvoltare a competenţelor specifice pentru personalul medical propriu.

14. Personalul medical implicat în activităţile care vizează testarea pacienţilor şi donatorilor neînrudiţi participă la programe de educaţie medicală continuă specifice creditate, organizate sau recunoscute de RNDVCSH.

III. Servicii de suport

15. LT trebuie să aibă acces permanent la personal tehnic în vederea asigurării mentenanţei echipamentelor şi sistemelor informatice ale acestora, precum şi a dispozitivelor medicale utilizate în activităţile specifice.

16. LT trebuie să aibă acces la personal tehnic în vederea asigurării tehnologiei informaţiilor, inclusiv a managementului datelor specifice în domeniul registrelor de donatori de celule stern hematopoietice, conform procedurilor RNDVCSH.

IV. Politici şi proceduri

17. LT trebuie să dispună de reguli scrise şi proceduri operaţionale standard pentru activităţile de testare conforme cu procedurile RNDVCSH.

18. Procedurile operaţionale scrise trebuie cuprinse într-un manual care să acopere cel puţin următoarele domenii legate de testarea pentru transplantul de celule stern hematopoietice;

a) condiţii de recoltare a probelor de sânge (anticoagulant folosit, număr/tip eprubete, sistem de identificare şi etichetare) şi condiţii de transport (expediere/recepţie, condiţii speciale);

b) recepţia şi înregistrarea probelor de sânge;

c) criterii pentru acceptarea probelor şi mecanismelor prin care să se asigure că probele neconforme nu vor fi testate;

d) prevenirea şi controlul contaminării;

e) testarea, interpretarea, validarea şi eliberarea rezultatelor;

f) păstrarea, conservarea şi stocarea probelor de sânge/ADN;

g) asigurarea trasabilităţii pentru fiecare probă primită şi documentarea fiecărei etape a procesului de testare;

h) validarea programelor de analiză/softuri dedicate anumitor echipamente;

i) păstrarea reactivilor şi materialelor specifice.

19. Criterii de eligibilitate ale LT pentru testarea grupei de sânge şi a Rh-ului, la înscrierea în RNDVCSH: trebuie să poată efectua testarea pentru grupa de sânge ABO şi RhD prin tehnici serologice.

20. Criterii de eligibilitate ale LT pentru testarea grupei de sânge şi a Rh-ului, pentru testarea de verificare a donatorului: trebuie să poată efectua testarea pentru grupa de sânge ABO şi RhD prin tehnici serologice, precum şi teste cross-match, anticorpi iregulari, fenotip Rh - Kell, Kidd, Duffy, MNSs, anticorpi antiplachetari.

21. Criteriile de eligibilitate ale LT pentru screeningul serologic minim la înscrierea în RNDVCSH pentru bolile infecţioase transmisibile prin sânge (HIV/SIDA, hepatită B, hepatită C, lues) sunt:

a) să poată efectua următoarele teste: antigen HBs, anticorpi anti-HIV 1/2, anticorpi anti-HVC, anticorpi anti-CMV, TPHA;

b) să participe în scheme de control extern de calitate pentru tehnicile utilizate pentru aceste teste.

22. Criterii de eligibilitate ale LT pentru testarea bolilor infecţioase transmisibile prin sânge, la verificarea donatorului:

a) să poată efectua testarea pentru: virusul imunodeficienţei umane (HIV): Ac anti-HIV 1/2, HIV p24 antigen, HIV 1/2 PCR; virusul limfotropic al celulelor T umane I şi II (Human T-cell lymphotropic virus I and II): Anti-HTLVI/II; virusul hepatitei B: Ag HBs, Acanti-HBs, Acanti-HBc, HBV PCR; virusul hepatitei C; Ac anti-HCV, HCV PCR; citomegalovirusul (CMV): Ac anti-CMV IgG, Ac anti-CMV IgM; virusul Epstein Barr: Ac anti-EBV IgG, Ac anti-EBV IgM, Toxoplasmoza: Ac anti-Toxoplasmoza IgG, Ac anti-Toxoplasmoza IgM; Treponema; TPHA;

b) LT trebuie să poată furniza rezultatele testelor în maximum 72 de ore;

c) să participe în scheme de control extern de calitate pentru tehnicile utilizate pentru aceste teste.

23. Criterii de eligibilitate ale LT pentru testarea histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi la înscrierea în RNDVCSH:

a) au capacitatea de a testa prin metode de biologie moleculară locii HLA- A, HLA-B, HLA-DRB1 - la rezoluţie joasă (2 digits);

b) participă în scheme de control extern de calitate recunoscute EFI pentru tehnicile utilizate pentru aceste taste.

24. Criterii de eligibilitate ale LT pentru testarea extinsă a histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi înscrişi în RNDVCSH:

a) au capacitatea de a testa prin metode de biologie moleculară locii HLA- A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB-1, HLA-DQB1 - la rezoluţie înaltă (4 digits);

b) participă în scheme de control extern de calitate recunoscute EFI pentru tehnicile utilizate pentru aceste teste.

25. Criterii de eligibilitate ale LT pentru testarea de verificare a histocompatibilităţii donatorului neînrudit pentru un pacient:

a) au capacitatea de a testa prin metode de biologie moleculară locii HLA- A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB-1, HLA-DQB1 (în asociaţie cu DRB1) - la rezoluţie înaltă (4 digits);

b) participă în scheme de control extern de calitate recunoscute EFI pentru tehnicile utilizate pentru aceste teste;

c) au capacitatea de a efectua la cererea expresă a centrului de transplant HLA-DRB3, HLA-DRB4, HLA-DRB5 (în asociaţie cu DRB1), DQA1, DPA1 şi DPB1.

26. LT trebuie să stabilească un sistem de etichetare codificată, care să permită stabilirea unei legături între proba primită, procesare, stocare şi rezultatele eliberate.

27. LT trebuie să păstreze documentele relevante pentru a asigura identificarea şi urmărirea fiecărui donator testat pentru RNDVCSH şi a tuturor mostrelor care au legătură cu acesta.

28. LT trebuie să deţină norme şi proceduri pentru a răspunde cerinţelor de raportare ale RNDVCSH către AMDM privind reacţii adverse, incidente, abateri, deviaţii, plângeri ale donatorilor, produse, materiale sau servicii necorespunzătoare, în vederea identificării, înregistrării, raportării şi prevenirii acestora.

V. Aspecte administrative

29. LT trebuie să îndeplinească criteriile şi standardele RNDVCSH şi ANT privind politicile, ghidurile de practică naţionale, protocoalele şi procedurile standard operaţionale.

30. LT trebuie să stabilească şi să actualizeze periodic procedurile standard operaţionale cu care lucrează.

31. LT trebuie să asigure conexiune dedicată, sigură, rapidă şi permanentă la internet, acces prin care se fac raportările, schimburile de informaţii, transmiterea datelor şi corespondenţa cu RNDVCSH şi ANT.

32. LT trebuie să raporteze prompt către RNDVCSH orice schimbare semnificativă în structura personalului, a unităţii, a acreditărilor şi serviciilor conexe.

C. Criterii de eligibilitate pentru centrele de prelevare de celule stern hematopoietice

I. Criterii generale de eligibilitate

1. Unitatea sanitară care organizează activitate de prelevare, numită în continuare centru de prelevare de celule stem hematopoietice (CP), trebuie să fie acreditată de ANT.

2. CP trebuie să aibă resursele şi echipamentul adecvate, materiale şi produse farmaceutice suficiente pentru a putea realiza prelevarea şi managementul activităţilor legate de aceasta.

3. CP trebuie să aibă o cameră specială destinată colectării celulelor mononucleare prin afereză. Centrul de afereză trebuie să fie înregistrat la autorităţile naţionale competente (ANT, Ministerul Sănătăţii) ca un laborator de manipulare/procesare a celulelor umane şi produselor derivate din celule umane.

4. CP trebuie să aibă experienţă în prelevarea celulelor mononucleare prin afereză şi trebuie să fi efectuat cel puţin 3 afereze de celule mononucleare în ultimul an.

5. CP trebuie să aibă minimum două zile consecutive pe săptămână destinate aferezei celulare de la donatori neînrudiţi.

6. CP trebuie să aibă la dispoziţie o sală de operaţii şi un medic specialist ATI pentru prelevarea celulelor stem medulare, inclusiv abordul venos prin montarea unui cateter central.

7. CP trebuie să aibă o arie special destinată pentru crioprezervarea celulelor stem hematopoietice, recoltate fie din sângele periferic, fie din măduva osoasă.

8. CP trebuie să aibă un spaţiu adecvat pentru îngrijirea postdonare, cu circuit separat de ceilalţi pacienţi.

9. CP trebuie să aibă un sistem de păstrare şi arhivare a datelor în vederea asigurării trasabilităţii, pentru donator şi produsele celulare prelevate, inclusiv în vederea localizării şi identificării informaţiilor fără caracter personal relevante, privind produsele şi materialele care intră în contact cu produsele celulare prelevate )a nivelul CP.

10. CP trebuie să aibă posibilitatea depozitării şi arhivării pe termen lung (30 de ani), în siguranţă, a documentelor confidenţiale care compun dosarul donatorului.

II. Personalul medical al centrului de prelevare

11. CP trebuie să aibă un coordonator care:

a) să fie un medic calificat prin pregătire şi experienţă care să supervizeze operaţiunea de prelevare a celulelor stem atât prin afereză, cât şi prin aspirat medular;

b) să participe anual la activităţi educaţionale legate de prelevarea celulelor hematopoietice sau transplant (dovedite prin ore EMC sau echivalente) organizate sau recunoscute de către RNDVCSH.

12. Coordonatorul CP de prelevare este răspunzător pentru reverificarea evaluării medicale a posibilului donator şi evaluarea riscului transmiterii unor boli infecţioase prin donare.

13. Coordonatorul CP trebuie să revadă dosarul donatorului (anamneză, examen fizic, teste de laborator) anterior procedurii de prelevare.

14. Medicul din cadrul CP care va efectua procedura de prelevare de celule stem hematopoietice:

a) trebuie să fi efectuat anterior minimum 10 proceduri de prelevare de celule stem pentru transplant cu minimum 3 astfel de proceduri în anul precedent;

b) trebuie să fie prezent pe toată durata procedurii de prelevare.

15. CP trebuie să aibă asistente medicale calificate şi cu experienţă în domeniul recoltei şi crioprezervării celulelor stem hematopoietice.

16. Personalul care lucrează în CP trebuie:

a) să aibă experienţă în prelevarea şi manipularea celulelor mononucleare obţinute prin afereză sau prin aspirat medular;

b) să aibă experienţă în managementul donatorilor de celule stem, inclusiv al celor care au nevoie de cateter venos central.

17. Personalul medical implicat în activităţile care vizează prelevarea celulelor stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi trebuie să participe în programe de educaţie medicală continuă specifică, creditate, organizate sau recunoscute de RNDVCSH.

III. Servicii de suport

18. CP trebuie să aibă acces la personal tehnic în vederea asigurării tehnologiei informaţiilor, inclusiv a managementului datelor specifice în domeniul registrelor de donatori de celule stem hematopoietice, conform procedurilor RNDVCSH.

19. CP trebuie să aibă acces permanent la personal tehnic în vederea asigurării mentenanţei echipamentelor şi sistemelor informatice ale acestora, precum şi a dispozitivelor medicale utilizate în activităţile specifice.

20. CP trebuie să aibă la dispoziţie produse de sânge iradiate şi deleucocitate pentru cazul în care transfuzia de sânge nu poate fi evitată.

21. CP trebuie să aibă acces direct la:

a) laborator de flow-citometrie pentru:

- dozarea cantităţii de celule CD34+ atât în sângele circulant al donatorului pentru stabilirea momentului prelevării, cât şi în produsul prelevat pentru stabilirea cantităţii de celule stem hematopoietice prelevate prin afereză;

- stabilirea cantităţii de celule de grefă prelevate prin puncţie osoasă;

b) laboratoare desemnate pentru testarea de verificare şi pentru determinarea eligibilităţii donatorilor;

c) secţie de hematologie/centru de transplant medular cu experienţă în administrarea agenţilor de mobilizare hematopoietici (filgrastim = G-CSF).

IV. Politici şi proceduri

22. CP trebuie să aibă SOP-uri scrise cel puţin pentru următoarele activităţi:

a) evaluarea donatorului;

b) procedura de prelevare (inclusiv asigurarea masei eritrocitare autologe pentru donatorul de măduvă osoasă);

c) manipularea şi prelucrarea produsului rezultat în urma prelevării (inclusiv eşantionajul);

d) etichetarea grefonului şi a eşantioanelor din acesta;

e) depozitarea şi/sau crioprezervarea;

f) transportul produsului în interiorul CP;

g) îngrijirea şi monitorizarea donatorului postdonare; h) audit intern.

23. CP trebuie să aibă un program de asigurare a calităţii conceput pentru identificarea, raportarea şi prevenţia promptă a următoarelor:

a) reacţii adverse severe şi incidente grave;

b) produse, materiale şi servicii care nu respectă normele;

c) acţiuni corective şi preventive.

V. Aspecte administrative

24. CP trebuie să îndeplinească criteriile şi standardele RNDVCSH privind politicile, ghidurile de practică naţionale, protocoalele şi procedurile standard operaţionale.

25. CP trebuie să îndeplinească criteriile minime din standardele AMDM.

26. CP trebuie să actualizeze periodic procedurile standard operaţionale cu care lucrează.

27. CP trebuie să dispună de un calculator cu conexiune sigură, rapidă şi permanentă la internet, acces VPN prin care se fac raportările, schimburile de informaţii, transmiterea datelor şi corespondenţa cu RNDVCSH şi alte unităţi sanitare desemnate să desfăşoare activităţi coordonate de RNDVCSH.

28. CP trebuie să furnizeze anual documente care să ateste că întruneşte standardele RNDVCSH.

29. CP trebuie să documenteze activităţile care fac obiectul auditului realizat de RNDVCSH, conform legislaţiei în vigoare.

30. CP trebuie să informeze RNDVCSH despre orice schimbare importantă în structura de personal, schimbări de sediu sau schimbări administrative, accesul la servicii de suport.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC 5 din 9 ianuarie 2013 şi al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM 63 bis din 9 ianuarie 2013, în temeiul dispoziţiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 71 alin. (1) Iii a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 10 februarie 2012, se completează după cum urmează:

- După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se aplica şi în anul 2013, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2013.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2013.

Nr. 6.