MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 34/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 34         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

40. - Decizie privind eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

41. - Decizie privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

42. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Elena Costea

 

43. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către domnul Gabriel Liviu Ispas

 

44. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Cristina Vasilica Icociu

 

45. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Adrian Gorun din funcţia publică de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză

 

46. - Decizie privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

47. - Decizie privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Ionescu Daniel din funcţia publică de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

48. - Decizie privind numirea doamnei Cămărăscu Monica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

269/2012. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2013

 

2.163/2012. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

41/2012. - Ordin privind aprobarea normei tehnice energetice „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice”, cod NTE 011/12/00

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.

(2) M.A.E. realizează politica externă a statului român, inclusiv prin îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competenţă care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, şi participă la promovarea intereselor economice ale României.

(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E, exercită următoarele funcţii:

a) strategică, prin care urmăreşte elaborarea şi aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ şi de politici publice pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;

c) de reprezentare, prin care asigură,

În numele statului şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa;

e) de coordonare, prin care asigură coordonarea la nivel naţional şi local a activităţii de implementare a obiectivelor de politică externă; de asemenea, asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, precum şi coordonarea naţională în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni;

f) de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 2 - (1) în realizarea funcţiilor sale, M.A.E. are următoarele atribuţii principale:

1. apără şi promovează pe plan extern interesele naţionale ale României;

2. iniţiază şi sprijină activităţi internaţionale menite să ducă la dezvoltarea de relaţii paşnice şi de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile fundamentale şi pe normele în vigoare ale dreptului internaţional; promovează în plan internaţional valorile democraţiei, ale statului de drept, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, colaborarea paşnică şi solidaritatea umană;

3. contribuie la promovarea intereselor naţionale ale României în organizaţii şi alte structuri internaţionale;

4. iniţiază sau participă la negocierea şi la încheierea tuturor documentelor internaţionale care conţin prevederi referitoare la acordarea de fonduri financiare ne rambursabile de la bugetul de stat către state terţe în curs de dezvoltare, care intră în categoria asistenţei oficiale pentru dezvoltare, potrivit legii;

5. urmăreşte, analizează şi semnalează aspecte privind evoluţia relaţiilor internaţionale şi coordonează activităţile de cooperare bilaterală şi multilaterală;

6. apără în străinătate drepturile şi interesele statului român, ale cetăţenilor şi ale persoanelor juridice române, în conformitate cu legea română şi dreptul internaţional aplicabil, precum şi cu practica internaţională;

7. coordonează implementarea sancţiunilor internaţionale adoptate prin rezoluţii ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, decizii şi regulamente sau alte instrumente la nivelul Uniunii Europene, prin acte fără caracter obligatoriu, adoptate în cadrul unor organizaţii internaţionale ori de către alte state, precum şi prin decizii unilaterale ale României sau ale altor state şi asigură informarea organizaţiilor internaţionale relevante cu privire la procesul de implementare;

8. În conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de-o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte, iniţiază şi/sau participă la negocierea tratatelor şi a altor documente de cooperare internaţională, inclusiv a tratatelor încheiate la nivelul Uniunii Europene şi a celor privind amendarea tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene;

9. În conformitate cu Legea nr. 590/2003 şi Legea nr. 276/2011, prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea ori acceptarea tratatelor, aderarea la acestea ori denunţarea lor, renunţarea la acestea sau retragerea, elaborează şi efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare, aderare ori de acceptare, notifică aprobarea sau acceptarea tratatelor internaţionale şi denunţarea lor, renunţarea la acestea ori retragerea, eliberează în condiţiile legii documente certificând deplinele puteri;

10. În conformitate cu Legea nr. 590/2003 şi Legea nr. 276/2011, urmăreşte, direct sau în colaborare cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale, aplicarea prevederilor tratatelor şi ale altor documente internaţionale la care România este parte şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate;

11. În conformitate cu Legea nr. 590/2003 şi Legea nr. 276/2011, păstrează originalele tratatelor bilaterale la nivel statal şi guvernamental, copiile certificate ale tratatelor multilaterale la care România este parte şi originalele tratatelor al căror depozitar este România şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din această calitate;

12. Îndeplineşte celelalte atribuţii care îi revin conform Legii nr. 590/2003 şi Legii nr. 276/2011;

13. elaborează sau, după caz, cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice ale administraţiei publice centrale

de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relaţiile externe ale României;

14. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relaţiilor economice internaţionale şi contribuie la stabilirea şi încheierea de parteneriate strategice în domenii-cheie, în concordanţă cu priorităţile şi interesele naţionale ale României;

15. coordonează, planifică şi operaţionalizează politica naţională în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, conform legii;

16. coordonează, conform strategiei naţionale privind capacităţile civile, activităţile de planificare, pregătire de personal şi participare la misiuni internaţionale civile; asigură finanţarea acţiunilor de gestionare a crizelor, alertelor consulare şi reacţie rapidă;

17. asigură asistenţă permanentă şi coordonare în domeniul relaţiilor internaţionale pentru toate ministerele, inclusiv prin intermediul consilierilor diplomatici, care îşi desfăşoară activitatea pe lângă membrii Guvernului;

18. formulează norme şi asigură sprijin instituţiilor centrale de stat în materie de protocol şi curtoazie internaţională. În acest scop, atribuţiile ce revin Protocolului Naţional, conform legii române şi uzanţelor internaţionale, sunt îndeplinite de Direcţia protocol din cadrul M.A.E.;

19. coordonează, conform legii, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, sistemul naţional de control al exporturilor, importurilor şi al altor operaţiuni cu produse militare, sistemul naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare; supraveghează şi coordonează activităţile privind aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, precum şi a oricăror tratate internaţionale relevante în domeniu;

20. editează publicaţii de specialitate;

21. contractează, în condiţiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanţă pentru realizarea unor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;

22. păstrează sigiliul de stat al României;

23. supune spre aprobare scrisorile de acreditare şi de rechemare, cererile de agrement şi de exequatur;

24. asigură legătura cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare din România, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu practica internaţională;

25. organizează, îndrumă şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României;

26. gestionează corespondenţa cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate şi cu autorităţile statelor de reşedinţă; corespondenţa pe problematici sectoriale cu misiunile diplomatice se poate realiza şi direct de către autorităţile naţionale competente din administraţia publică, cu informarea concomitentă a MAE.;

27. avizează, din punctul de vedere al oportunităţii, deplasările în străinătate, în interes de serviciu, ale demnitarilor şi asimilaţilor acestora din administraţia publică, precum şi mandatele acestora şi este informat în legătură cu rezultatele principale ale acestor vizite, pentru a putea urmări într-o manieră sistematică şi coerentă obiectivele de politică externă ale României;

28. elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti din afara graniţelor şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui rezidenţi sunt, cum ar fi:

a) elaborează, propune, avizează şi aplică strategiile şi programele guvernamentale şi sectoriale, precum şi proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni;

b) coordonează demersurile tuturor instituţiilor implicate în gestionarea problematicii comunităţilor româneşti din străinătate pentru a asigura o abordare unitară, integrată, în plan naţional;

c) participă la negocierea tratatelor şi a altor documente internaţionale care au incidenţă asupra domeniului, precum şi la lucrările comisiilor mixte privind minorităţile naţionale, stabilite în temeiul tratatelor internaţionale la care România este parte;

d) stabileşte raporturi de parteneriat şi cooperează cu autorităţile centrale şi locale însărcinate cu problematica minorităţii naţionale din ţările de cetăţenie, cu cultele recunoscute legal şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii naţionale româneşti, pe principiul reciprocităţii şi conform normelor internaţionale în materie;

e) dezvoltă parteneriate cu asociaţiile reprezentative ale românilor din afara graniţelor (finanţări nerambursabile către entităţi publice sau private, în condiţiile legii);

f) sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor de mass-media scrisă şi audiovizuală ale românilor de pretutindeni, casele limbii şi culturii române şi centrele culturale ale comunităţilor româneşti, precum şi catedrele, lectoratele şi bibliotecile de limba română din străinătate, inclusiv înfiinţarea unor catedre de romanistică;

g) susţine şi protejează menţinerea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase, conservarea patrimoniului cultural şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor în rândul comunităţilor româneşti stabilite peste hotare;

29. asigură coordonarea sistemului naţional de gestionarea afacerilor europene şi coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene şi asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor şi deciziilor Uniunii Europene;

30. avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislaţia naţională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanţă europeană şi examinează, sub aspectul compatibilităţii cu reglementările Uniunii Europene, propunerile legislative în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;

31. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea în vederea asigurării compatibilităţii acţiunilor autorităţilor române cu obligaţiile rezultate din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, elaborează sinteze şi rapoarte de monitorizare a îndeplinirii obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene, pe care le prezintă Guvernului şi, după caz, Comisiei Europene;

32. urmăreşte respectarea obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi asigurarea respectării acquis-ului european în cadrul tuturor acordurilor internaţionale încheiate de România; urmăreşte evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Tribunalului Uniunii Europene şi prezintă rapoarte si informări periodice cu privire la chestiunile cu relevanţă pentru România;

33. organizează registrul mandatelor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene;

34. coordonează şi supraveghează fundamentarea de către autorităţile şi instituţiile publice a poziţiilor naţionale care urmează a fi comunicate Comisiei Europene, în cadrul solicitărilor de informaţii ale acesteia, transmise prin intermediul bazei de date electronice constituite în acest scop;

35. coordonează procesul de notificare electronică a legislaţiei naţionale care transpune dreptul Uniunii Europene;

36. reprezintă coordonatorul naţional şi punctul tehnic de contact în problematica Strategiei „Europa 2020”;

37. este punctul de contact şi coordonator al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării; prezidează Grupul interministerial pentru implementarea Strategiei şi asigură secretariatul Forumului naţional pentru implementarea acesteia;

38. reprezintă punctul naţional de contact pentru problematica pieţei interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;

39. gestionează Centrul Naţional SOLVIT;

40. este coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne (I.M.I.) şi coordonator al ariei legislative servicii;

41. reprezintă punctul naţional de contact cu Uniunea Europeană, care gestionează informaţii prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii conectate la instituţiile europene şi asigură diseminarea acestora în plan naţional. În vederea asigurării condiţiilor tehnice şi de securitate necesare protecţiei informaţiilor clasificate ale Uniunii Europene, cooperează cu instituţiile naţionale competente, potrivit atribuţiilor acestora;

42. răspunde de aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale;

43. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, art. 265 şi art. 267-272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase şi contencioase ale respectivelor proceduri, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.);

44. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, conform legii;

45. orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(2) Structura din cadrul M.A.E. care gestionează domeniul afacerilor europene se află în coordonarea directă a prim-ministrului.

Art. 3. - (1) M.A.E. contribuie la promovarea imaginii României în lume.

(2) M.A.E. organizează pe plan intern şi internaţional şi finanţează acţiuni de comunicare publică, de diplomaţie publică şi de diplomaţie culturală, activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul relaţiilor internaţionale, activităţi arhivistice specifice, precum şi de protecţie a informaţiilor clasificate, în conformitate cu priorităţile M.A.E. şi cu obiectivele de politică externă ale României, cum ar fi, dar fără a se limita la: congrese, conferinţe, forumuri sau reuniuni internaţionale, campanii şi evenimente de comunicare pe plan intern, campanii şi evenimente de promovare a imaginii ţării noastre pe plan extern, campanii şi evenimente de promovare culturală; gestionarea şi valorificarea ştiinţifică a arhivei M.A.E.; gestionarea sistemelor aferente protecţiei informaţiilor clasificate; aniversarea unor evenimente la nivel naţional, european sau mondial, acţiuni de comunicare asupra unor teme de interes european, participarea la festivaluri internaţionale ori evenimente organizate cu prilejul deţinerii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, vizitelor bilaterale sau reuniunilor multilaterale, evenimente destinate promovării comunităţilor româneşti din străinătate, reuniunea anuală a diplomaţiei române.

(3) Acţiunile şi activităţile prevăzute la alin. (2) se finanţează în limita fondurilor aprobate M.A.E. prin legile bugetare anuale.

(4) în vederea realizării acţiunilor şi activităţilor prevăzute la alin. (2) pot fi finanţate următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de protocol, potrivit legislaţiei în vigoare în materie;

b) achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări necesare realizării acţiunilor şi activităţilor prevăzute la alin. (2), efectuate în condiţiile legii;

c) încheierea de convenţii civile de prestări de servicii cu participanţii la acţiunile de comunicare, diplomaţie publică şi culturală, precum şi la activităţile arhivistice prevăzute la alin. (2), prin care să fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern şi/sau internaţional, masă şi onorariu ori diurnă, după caz;

d) taxe de participare, afiliere sau alte contribuţii aferente acţiunilor şi activităţilor prevăzute la alin. (2);

e) editarea şi tipărirea de lucrări de specialitate şi volume de documente diplomatice.

Art. 4. - (1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, acţiunile pe care le iniţiază celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în probleme care ţin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relaţiile internaţionale ale României, înainte de încheierea documentelor aferente sau desfăşurarea acestor acţiuni, şi este informat asupra rezultatelor respectivelor acţiuni.

(2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 şi Legea nr. 276/2011, proiectele de tratate şi alte înţelegeri internaţionale pe care le încheie ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi proiectele de documente de cooperare internaţională pe care le încheie autorităţile administraţiei publice locale cu autorităţi similare din alte state,

{3) M.A.E. avizează acţiunile şi poziţiile promovate în cadrul activităţilor Uniunii Europene de către celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, pe domeniile lor de competenţă. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a informa M.A.E. despre rezultatele participării reprezentanţilor români la activităţile Uniunii Europene.

Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(2) Ministrul afacerilor externe poate delega atribuţiile prevăzute la alin. (1) secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi/sau altor persoane cu funcţii de conducere din M.A.E., în raport cu obiectul delegării, în condiţiile legii.

(3) Ministrul afacerilor externe îndeplineşte, în domeniul de activitate al M.A.E., atribuţiile generale prevăzute de lege.

(4) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a M.A.E. În faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.

(5) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.

(6) Ministrul afacerilor externe poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi/sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului afacerilor externe se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

(7) în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul afacerilor externe emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii.

Art. 6. - (1)în cadrul M.A.E. funcţionează ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, care coordonează activităţile din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(2) Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al MAE. În domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, cu excepţia cheltuielilor generale de funcţionare.

(3) Ministrul delegat angajează MAE. În raporturile cu terţii în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(4) Ministrul delegat iniţiază şi avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) şi (3) reprezentarea MAE. În justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale, precum şi emiterea actelor administrative pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu aferente structurilor cu atribuţii comune în M.A.E.

Art. 7. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat şi de un subsecretar de stat.

(2) Atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 8. - (1) în cadrul M.A.E. funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de director general, subordonat ministrului afacerilor externe, şi o direcţie pentru activitatea Agentului guvernamental.

(2) Atribuţiile Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 9. - În cadrul M.A.E. funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.

Art. 10. - (1) în M.A.E. Îşi desfăşoară activitatea un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi potrivit legii.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct exercită atribuţiile stabilite de lege şi pot îndeplini şi alte însărcinări încredinţate de ministru.

Art. 11. - (1) în cadrul M.A.E. funcţionează, în subordinea directă a ministrului, Corpul de control şi evaluare diplomatică al afacerilor externe, condus de un inspector general şi de un inspector general adjunct.

(2) Corpul de control şi evaluare diplomatică al afacerilor externe are următoarele atribuţii:

a) desfăşoară o activitate permanentă de prevenire, verificare şi evaluare a modului în care sunt respectate şi aplicate prevederile legale şi normele de deontologie şi etică diplomatică în funcţionarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în exterior, precum şi a structurilor specifice, departamente, direcţii şi servicii independente din centrala M.A.E. şi unităţile subordonate, ţinând seama de atribuţiile şi sarcinile pe care acestea le au, potrivit legii;

b) îndeplineşte rol operaţional de exercitare a autorităţii de stat a ministrului afacerilor externe în materie reactivă şi de investigare în cadrul cercetării disciplinare prealabile a faptelor comise de toate categoriile de personal încadrate în M.A.E. şi unităţile subordonate, având competenţa de a verifica şi modul de respectare a normelor de etică şi deontologie diplomatică, cu excepţia situaţiei în care legea prevede expres o alta procedură;

c) îndeplineşte rol strategic privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie şi exercită orice alte atribuţii în domeniul controlului şi evaluării performanţelor diplomatice stabilite de ministrul afacerilor externe, în condiţiile legii.

Art. 12. - (1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot înfiinţa sau desfiinţa direcţii, servicii şi birouri, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanţi cu însărcinări speciale, cu rang de director general, precum şi alţi reprezentanţi speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi.

(3) Ministrul afacerilor externe poate înfiinţa şi organiza prin ordin structuri specifice, grupuri de lucru pentru realizarea unor activităţi sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale M.A.E.

(4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al M.A.E., în condiţiile legii.

(5) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.218, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 886 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe.

(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.332.

Art. 13. - (1) în coordonarea ministrului afacerilor externe funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul MAE., precum şi alte organe consultative, constituite în condiţiile legii.

(2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului M.A.E. se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Colegiul M.A.E. se întruneşte, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea şi sub preşedinţia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.A.E.

Art. 14. - (1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu personal pe funcţii de execuţie specifice M.A.E., cu funcţionari publici, precum şi cu personal contractual.

(2) înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor culturale româneşti din străinătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MAE., a Ministerului Culturii şi a Institutului Cultural Român, în condiţiile legii.

(3) Numirea ataşaţilor apărării şi a personalului care este încadrat în birourile ataşaţilor apărării se face de către ministrul apărării naţionale, cu respectarea procedurilor de acreditare specifice MA.E.

(4) Numirea personalului cu atribuţii de promovare economică se face de către ministrul economiei, cu avizul MAE.

(5) Numirea ataşaţilor de afaceri interne şi a personalului care este încadrat în birourile ataşaţilor de afaceri interne se face de către ministrul afacerilor interne, cu avizul M.A.E.

(6) Numirea specialiştilor în probleme financiar-bancare se face de către viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, cu avizul M.A.E.

{7) Numirea ataşaţilor pe probleme de muncă si sociale se face de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu avizul MAE.

Art. 15. - (1) Institutele culturale româneşti din străinătate funcţionează în subordonare administrativă faţă de MAE.

(2) în bugetul M.A.E, sunt cuprinse fondurile necesare funcţionării administrative a institutelor culturale româneşti din străinătate.

(3) M.A.E. asigură condiţiile necesare pentru derularea programelor şi proiectelor institutelor culturale româneşti din străinătate, cu încadrarea în fondurile prevăzute la alin. (2).

(4) M.A.E. asigură transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activităţii pe linie administrativă a acestor institute.

Art. 16. - (1) Şeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat.

(2) Personalul trimis în misiune în străinătate acţionează sub îndrumarea şefului misiunii diplomatice.

(3) Personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale, ataşaţii apărării şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor apărării, ataşaţii de afaceri interne şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă şi sociale, specialiştii în probleme financiar-bancare, precum şi reprezentanţii altor instituţii sunt supuşi autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente domeniului specific de activitate, stabilite de autoritatea trimiţătoare.

(4) Personalul prevăzut la alin. (3) este învestit cu atribuţii de consiliere a şefului misiunii diplomatice pe linia relaţiilor bilaterale dintre România şi statul de acreditare, potrivit domeniilor de competenţă ale instituţiilor trimiţătoare.

Art. 17. - Personalul M.A.E. poate fi trimis în cadrul organizaţiilor internaţionale, în condiţiile legii.

Art. 18. - (1) M.A.E. solicită ministerelor şi altor instituţii publice, în limita posturilor alocate prin hotărâre a Guvernului, propuneri de specialişti care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în vederea participării la activităţile Uniunii Europene, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Propunerile ministerelor şi ale altor instituţii sunt validate de Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, organizată în cadrul M.A.E.

(3) Pe durata misiunii lor, specialiştii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea conform alin. (1) şi (2) sunt detaşaţi la M.A.E., îh condiţiile legii.

Art. 19. - Prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabilesc situaţiile si modurile de utilizare a spaţiilor disponibile la misiunile diplomatice ale României.

Art. 20. - În subordinea M.A.E. funcţionează Institutul Diplomatic Român, instituţie publică cu personalitate juridică. Activitatea Institutului Diplomatic Român este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 21. - În subordinea M.A.E. şi în coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni funcţionează Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie publică cu personalitate juridică.

Art. 22. - În coordonarea M.A.E. Îşi desfăşoară activitatea Comisia Fulbright, organizaţie binaţională, nonprofit, care administrează schimburile educaţionale şi ştiinţifice dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Art. 23. - În coordonarea M.A.E. funcţionează Institutul European din România, instituţie publică cu personalitate juridică.

Art. 24. - (1) Prin bugetul M.A.E. se finanţează de la bugetul de stat, potrivit legii, funcţionarea instituţiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.

(2) Din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat se finanţează instituţiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.

(3) M.A.E. sprijină activitatea instituţiilor cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale, prevăzute la pct. III din anexa nr.2.

Art. 25. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţie pentru fiecare categorie de personal.

Art. 26. - M.A.E. preia parţial patrimoniul Ministerului Afacerilor Europene, aferent activităţii domeniului afacerilor europene, şi preia în totalitate patrimoniul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, prin protocoale de predare-primire, care se vor încheia în termenul prevăzut de art. 26 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

Art. 27. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 28. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, M.A.E. va propune modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit noii structuri a Guvernului României, precum şi măsurilor de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2013.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 11)

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUŢIILE

a căror finanţare este asigurată şi prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

 

I. Instituţii finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:

- Comisia Fulbright.

II. Instituţii finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:

1. Institutul Diplomatic Român (36 de posturi);

2. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (40 de posturi);

3. Institutul European din România (85 de posturi).

III. Instituţii cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale sprijinite de către Ministerul Afacerilor Externe:

1. Asociaţia de Drept Internaţional si Relaţii Internaţionale;

2. Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene;

3. Casa Americii Latine.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor Prisecaru se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 40.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor Prisecaru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Elena Costea

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Adresa nr. 8.044 din 11 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21), precum şi al art. 92 alin. (V) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Elena Costea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către domnul Gabriel Liviu Ispas

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Avizul favorabil nr. 1.300 din 14 ianuarie 2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către domnul Gabriel Liviu Ispas,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Liviu Ispas exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Cristina Vasilica Icociu

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Avizul favorabil nr. 1.480 din 14 ianuarie 2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Cristina Vasilica Icociu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Vasilica Icociu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Adrian Gorun din funcţia publică de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi solicitarea Comisiei Naţionale de Prognoză formulată prin Adresa nr. 22/I.G. din 11 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Adrian Gorun i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 45.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere cererea domnului Sorin Sergiu Chelmu, precum şi solicitarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale formulată prin Adresa nr. 32/DC din 7 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Sorin Sergiu Chelmu i se aplică mobilitatea, la cerere, din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerul ui Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 46.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Ionescu Daniel din funcţia publică de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere cererea domnului Ionescu Daniel, precum şi solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale formulată prin Adresa nr. 32/DC din 7 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ionescu Daniel i se aplică mobilitatea, la cerere, din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 47.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Cămărăscu Monica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobata cu modificări prin Legea nr. 112/2010,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cămărăscu Monica se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 48.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 133.570 din 11 decembrie 2012 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,

în baza prevederilor pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7, alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii, pentru garanţiile acordate în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existente în evidenţa fondului de garantare la 31 decembrie 2012, astfel:

 

Tipul de credit

Nivelul  comisioanelor de garantare pentru anul 2013

a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare realizării producţiei conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1,5%

b) Credite pe termen scurt, mediu şi lung acordate în scopul realizării de investiţii

1,5%

Tipul de proiect

 

Proiecte finanţate din fonduri SAPARD, proiecte de investiţii neeligibile pentru finanţare din fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emis anual

1,5%

 

Art. 2. - Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală, pentru acordarea de scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013, astfel:

 

Tipul scrisorii de garanţie

Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2013

Scrisorile de garanţie reprezentând 110% din avansul acordat de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

0,05%

 

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 decembrie 2012.

Nr. 269.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 22 august 2012 a intrat în vigoare Amendamentul la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru a permite utilizarea fondurilor speciale în ţările beneficiare şi în ţările potenţial beneficiare, adoptat la 30 septembrie 2011, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.444/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 25 septembrie 2012.

Art. 2. - La data de 20 septembrie 2012 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Bucureşti la 8 iunie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 756/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012.

Art. 3. - La data de 11 octombrie 2012 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state, semnat la Bucureşti la 6 martie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 961/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 8 octombrie 2012.

Art. 4. - La data de 7 decembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995, ratificat prin Legea nr. 200/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 750 din 7 noiembrie 2012.

Art. 5. - La data de 16 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian „DANUBE FAB”, semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 192/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 2 noiembrie 2012.

Art. 6. - La data de 16 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul apărării şi al relaţiilor militare, semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.011/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 25 octombrie 2012.

Art. 7. - La data de 19 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Beijing la 13 ianuarie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 21 septembrie 2012.

Art. 8. - La data de 23 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile instruirii, tehnicii şi ştiinţei militare, ratificat prin Legea nr. 37/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 28 iunie 1993.

Art. 9. - La data de 27 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 174/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 16 octombrie 2012.

Art. 10. - La data de 1 decembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011, ratificat prin Legea nr. 102/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.491 din 18 iulie 2012.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 2.163.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea normei tehnice energetice „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice”, cod NTE 011/12/00

 

În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă norma tehnică energetică „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice”, cod NTE 011/12/00, cuprinsă în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma tehnică energetică prevăzută la art. 1 se aplică de operatorii economici titulari de licenţe emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care deţin staţii electrice de conexiuni şi/sau transformare cu tensiunea peste 1 kV, respectiv de titularii de atestate emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care proiectează sistemele de circuite secundare ale staţiilor electrice de conexiuni şi/sau transformare cu tensiunea peste 1 kV, noi sau care se modernizează, din Sistemul electroenergetic naţional.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2012.

Nr. 41.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, se face următoarea rectificare:

- la art. 33 pct. II [cu privire la art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 292/2000], în loc de: ,,c) Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ...”se va citi: ,,c) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ....”.