MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 36/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 36         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

17. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

49. - Decizie pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 

50. - Decizie pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

51. - Decizie pentru numirea domnului Dragoş Andrei în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

52. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

53. - Decizie pentru numirea domnului Răducu Valentin Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

54. - Decizie pentru numirea domnului Dan Ion Gherguţ în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.537/2012. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

17. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

7. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim I special

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1)şi (3), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă preţuire pentru contribuţia remarcabilă la dezvoltarea industriei de autoturisme în România, pentru ingeniozitatea tehnologică, seriozitatea si inteligenta managerială de care au dat dovadă în procesul de construcţie a autoturismului „DACIA RENAULT”,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler domnului Petru Sorin Buse, director Renault Tehnologie România şi Centru de Inginerie.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în grad de Mare Ofiţer domnului Carlos Tavares Antunes Dias, director general Grup Renault.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în grad de Comandor domnului Jean-Christophe Kugler, lider pentru regiunea Euromed - Africa şi preşedinte al Consiliului de Administraţie „DACIA”.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în grad de Cavaler:

- domnului Mavrodin Radu, director executiv resurse umane „Dacia”;

- domnului Coman Doru-Radu, director Gama MO „Dacia”;

- domnului Olendraru Cornel, director Uzina Mecanică „Dacia”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2013.

Nr. 17.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona-Maya Teodoroiu se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2013.

Nr. 49.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Decizia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 4 din 14 ianuarie 2013,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona-Maya Teodoroiu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2013.

Nr. 50.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dragoş Andrei în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş Andrei se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2013.

Nr. 51.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 8 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească, la nivelul judeţului Galaţi, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2013.

Nr. 52.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Răducu Valentin Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul transporturilor, transmisă prin Adresa nr. 1.862 din 15 ianuarie 2013,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răducu Valentin Preda se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2013.

Nr. 53.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dan Ion Gherguţ în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (1) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Ion Gherguţ se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2013.

Nr. 54.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-19*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile toate aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Tudor Prisecaru

 

Bucureşti, 20 decembrie 2012.

Nr. 6.537.


*) Anexele nr. 1-19 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ- INOE 2000 BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe + / -

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

 

 

 

 

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

25920

2075

27995

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

25719

1796

27515

a) Venituri din activitatea de bază

03

18878

997

19875

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1841

273

2114

c) Alte venituri din exploatare

05

5000

526

5526

2. VENITURI FINANCIARE

06

201

279

480

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

25700

2025

27725

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25700

1885

27585

a) Bunuri şi servicii

10

6912

235

7147

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

13536

1148

14684

- cheltuieli cu salariile din care:

12

9920

794

10714

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

100

0

100

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

108

54

162

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2063

166

2229

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

50

4

54

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

516

41

557

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

27

2

29

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

84

7

91

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

25

2

27

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

30

84

114

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

821

48

869

- tichete de masă

23

469

0

469

- deplasări, detaşări

24

350

50

400

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5000

526

5526

d) Cheltuieli de protocol

26

4

0

4

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

50

-40

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

198

16

214

h) Alte cheltuieli

30

0

0

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

140

140

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

140

140

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

220

50

270

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

35

8

43

V. REZULTATUL NET

37

185

42

227

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

185

42

227

a) pentru cointeresarea personalului

40

37

8

45

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

111

26

137

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

37

8

45

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

110

4800

4910

1. Surse proprii

44

110

0

110

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

4800

4800

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:

50

110

4800

4910

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

110

4800

4910

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

25920

2075

27995

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

25700

2025

27725

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

220

50

270

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

223

17

240

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

191

15,00

206

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

3646

0

3646

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

4328

0

4328

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,86

0,12

0,98

8. Rata rentabilităţii financ. rd. 37*100/capital propriu (5529 mii lei)

63

3,34

0,77

4,11

9. Plăţi restante

64

0

0

0

10. Creanţe de încasat

65

0

0

0

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe + / -

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

 

 

 

 

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

38.550

0

38.550

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

38.100

0

38.100

a) Venituri din activitatea de bază

03

23.850

0

23.850

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

8.250

0

8.250

c) Alte venituri din exploatare

05

6.000

0

6.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

450

0

450

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

36.531

391

36.922

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

36.281

391

36.672

a) Bunuri şi servicii

10

7.350

0

7.350

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15.167

391

15.558

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10.913

306

11.219

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

144

0

144

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

192

0

192

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.270

64

2.334

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

55

1

56

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

567

16

583

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

29

1

30

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

93

2

95

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

27

1

28

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.213

0

1.213

- tichete de masă

23

503

0

503

- deplasări, detaşări

24

690

0

690

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5.400

0

5.400

d) Cheltuieli de protocol

26

40

0

40

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

307

0

307

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

217

0

217

h) Alte cheltuieli

30

7.800

0

7.800

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

250

0

250

- cheltuieli privind dobânzile

32

50

0

50

- alte cheltuieli financiare

33

200

0

200

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

2.019

-391

1.628

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

323

-63

260

V. REZULTATUL NET

37

1.696

-328

1.368

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

1.696

-328

1.368

a) pentru cointeresarea personalului

40

339

-65

274

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

339

-65

274

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

1.018

-198

820

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:

43

550

650

1.200

1. Surse proprii

44

50

0

50

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

500

650

1.150

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:

50

550

650

1.200

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

550

650

1.200

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

38.550

0

38.550

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

36.531

391

36.922

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

2.019

-391

1.628

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

242

7

249

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

138

0

138

5. Câştigul mediu lunar pe salariat total institut lei/persoană/lună

60

3.657

0

3.657

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

4.331

0

4.331

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

5,53

-1,12

4,41

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 51214

63

3,31

-0,64

2,67

9. Plăţi restante

64

0

 

0

10. Creanţe de încasat

65

0

 

0

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII ŞI TELEDETECŢIEI -

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI - IGR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe + / -

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

L VENITURI TOTALE, din care:

01

9.230

2.739

11.969

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

9.200

2.739

11.939

a) Venituri din activitatea de bază

03

3.800

1.939

5.739

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3.900

800

4.700

c) Alte venituri din exploatare

05

1.500

0

1.500

2. VENITURI FINANCIARE

06

30

0

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

H. CHELTUD2LI TOTALE, din care:

08

9.230

2.739

11.969

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

9.189

2.739

11.928

a) Bunuri şi servicii

10

2.619

2.206

4.825

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

5.050

151

5.201

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.949

119

4.068

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

105

0

105

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

138

0

138

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

821

25

846

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

20

0

20

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

205

6

211

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

11

0

11

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

34

1

35

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

10

0

10

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

0

0

0

- tichete de masă

23

0

0

0

- deplasări, detaşări

24

0

0

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.481

370

1.851

d) Cheltuieli de protocol

26

1

2

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

0

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

20

10

30

h) Alte cheltuieli

30

18

0

18

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

41

0

41

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

41

0

41

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

HI. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

0

0

0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

0

0

0

V. REZULTATUL NET

37

0

0

0

VI. ACOPERRIEA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

0

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

0

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

0

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

0

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

5.100

50

5.150

1. Surse proprii

44

100

50

150

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

5.000

0

5.000

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

0

0

0

- externe

48

0

0

0

4. Alte surse

49

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

5.100

50

5.150

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

5.100

50

5.150

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

0

0

0

- externe

54

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

9.230

2.739

11.969

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

9.230

2.739

11.969

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

0

0

0

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

154

16

170

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

97

0

97

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

2.019

-117

1.902

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

2.350

-125

2.225

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0

0

0

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 277 mii lei

63

0

0

0

9. Plăţi restante

64

800

200

1.000

10. Creanţe de încasat

65

300

200

500

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe + / -

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

 

 

 

 

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

17.408

2.522

19.930

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

17.248

2.452

19.700

a) Venituri din activitatea de bază

03

13.200

2.650

15.850

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

2.448

52

2.500

c) Alte venituri din exploatare

05

1.600

-250

1.350

2. VENITURI FINANCIARE

06

160

70

230

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

17.290

2.499

19.789

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

17.150

2.435

19.585

a) Bunuri şi servicii

10

2.356

44

2.400

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.673

1.197

10.870

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7.027

984

8.011

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

126

0

126

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

126

0

126

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.462

205

1.667

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

34

5

39

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

365

51

416

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

19

3

22

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

58

8

66

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

17

2

19

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

691

-61

630

- tichete de masă

23

251

-71

180

- deplasări, detaşări

24

440

10

450

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.550

250

2.800

d) Cheltuieli de protocol

26

25

0

25

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

146

0

146

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

 

 

h) Alte cheltuieli

30

2.400

944

3.344

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

140

64

204

- cheltuieli privind dobânzile

32

56

64

120

- alte cheltuieli financiare

33

84

0

84

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

118

23

141

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

23

4

27

V. REZULTATUL NET

37

95

19

114

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERLREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

95

19

114

a) pentru cointeresarea personalului

40

19

4

23

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

57

11

68

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

19

4

23

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

700

230

930

1. Surse proprii

44

 

 

 

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

700

230

930

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢLL,din care:

50

700

230

930

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

700

230

930

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

17.408

2.522

19.930

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

17.290

2.499

19.789

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

118

23

141

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

200

29

229

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

110

8

118

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

2.837

0

2.837

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

3.749

0

3.749

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,68

0,04

0,72

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37* 100/capital propriu 11.603,43 mii lei

63

8,61

1,72

10,33

9. Plăţi restante

64

 

 

 

10. Creanţe de încasat

65

2.600

1.400

4.000

 

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe + / -

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

11030

630

11660

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

11024

599

11623

a) Venituri din activitatea de bază

03

8159

464

8623

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

365

35

400

c) Alte venituri din exploatare

05

2500

100

2600

2. VENITURI FINANCIARE

06

6

31

37

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

0

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

10892

618

11510

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

10807

613

11420

a) Bunuri şi servicii

10

1595

145

1740

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7951

-7

7944

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5870

0

5870

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

156

0

156

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

0

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1221

0

1221

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

29

0

29

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

305

0

305

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

16

0

16

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

49

0

49

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

14

0

14

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

0

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

447

-7

440

- tichete de masă

23

388

-70

318

- deplasări, detaşări

24

59

63

122

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1235

315

1550

d) Cheltuieli de protocol

26

6

0

6

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

0

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

0

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

20

0

20

h) Alte cheltuieli

30

0

160

160

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

85

5

90

- cheltuieli privind dobânzile

32

80

5

85

- alte cheltuieli financiare

33

5

0

5

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

0

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

138

12

150

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

23

1

24

V. REZULTATUL NET

37

115

11

126

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

0

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERLREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

115

11

126

a) pentru cointeresarea personalului

40

23

2

25

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

69

7

76

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

23

2

25

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1200

999,20

2199,20

1. Surse proprii

44

50

0

50

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

1150

999,20

2149,20

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

0

 

- interne

47

 

0

 

- externe

48

 

0

 

4. Alte surse

49

 

0

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢLL,din care:

50

1200

999,20

2199,20

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1200

999,20

2199,20

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

0

 

- interne

53

 

0

 

- externe

54

 

0

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

0

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

11030

630

11660

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

10892

618

11510

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

138

12

150

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

185

0

185

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

165

0

165

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

2510

0

2510

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

2791

0

2791

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

1,27

0,03

1,30

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu = 2277 mii lei

63

5,05

0,48

5,53

9. Plăţi restante

64

 

0

 

10. Creanţe de încasat

65

400

350

750

 

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI

INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” - IFIN - HH BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe + / -

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

335.812

-199.866

135.946

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

335.312

-200.866

134.446

a) Venituri din activitatea de bază

03

333.429

-200.783

132.646

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.500

0

1.500

c) Alte venituri din exploatare

05

383

-83

300

2. VENITURI FINANCIARE

06

500

1.000

1.500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

335.102

-199.853

135.249

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

335.041

-199.853

135.188

a) Bunuri şi servicii

10

29.865

0

29.865

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

68.653

0

68.653

- cheltuieli cu salariile din care:

12

51.374

0

51.374

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

220

0

220

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

230

0

230

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

10.686

0

10.686

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

257

0

257

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

2.671

0

2.671

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

139

0

139

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

437

0

437

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

128

0

128

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

2.961

0

2.961

- tichete de masă

23

0

0

 

- deplasări, detaşări

24

2.961

0

2.961

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

19.523

0

19.523

d) Cheltuieli de protocol

26

126

0

126

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

171

0

171

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

 

 

h) Alte cheltuieli

30

216.703

-199.853

16.850

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

61

0

61

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

33

61

0

61

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

710

-13

697

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

131

-1

130

V. REZULTATUL NET

37

579

-12

567

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

579

-12

567

a) pentru cointeresarea personalului

40

116

-2

113

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

346

-6

340

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

116

-1

114

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

58.404

0

58.404

1. Surse proprii

44

1.274

0

1.274

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

57.130

0

57.130

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

0

0

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

 

 

 

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

58.404

0

58.404

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

58.404

0

58.404

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

0

0

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

335.812

-199.866

135.946

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

335.102

-199.853

135.249

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

710

-13

697

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

825

0

825

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

437

0

437

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.150

0

5.150

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.620

0

6.620

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,21

0,30

0,52

8. Rata rentabilităţii financiare

63

80,60

-1,59

79,01

rd.37*100

 

 

 

 

capital propriu

 

 

 

 

10. Plăţi restante

64

0

0

 

11. Creanţe de încasat

65

4.500

-500

4.000

 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA

LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe + / -

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

87.882

16.652

104.534

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

87.851

16.633

104.484

a) Venituri din activitatea de bază

03

82.796

16.133

98.929

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

 

0

 

c) Alte venituri din exploatare

05

5.055

500

5.555

2. VENITURI FINANCIARE

06

31

19

50

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

87.851

16.635

104.486

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

87.851

16.633

104.484

a) Bunuri şi servicii

10

42.668

8.631

51.299

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

38.862

7.648

46.510

- cheltuieli cu salariile din care:

12

28.495

5.844

34.339

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

121

0

121

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

0

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5.927

1.216

7.143

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

142

29

171

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1.482

304

1.786

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

77

15

92

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

242

78

320

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

71

15

86

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

2.426

147

2.573

- tichete de masă

23

830

-341

489

- deplasări, detaşări

24

1.596

488

2.084

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5.550

300

5.850

d) Cheltuieli de protocol

26

9

2

11

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

0

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

562

52

614

h) Alte cheltuieli

30

200

0

200

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

2

2

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

0

0

- alte cheltuieli financiare

33

 

2

2

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

0

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

31

17

48

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

3

9

V. REZULTATUL NET

37

25

14

39

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERLREA PLERDERILOR CONTABILE DIN AND

39

25

14

39

a) pentru cointeresarea personalului

40

5

3

8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

15

8

23

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

5

3

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

500

0

500

1. Surse proprii

44

 

0

0

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

500

0

500

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

0

0

- interne

47

 

0

0

- externe

48

 

0

0

4. Alte surse

49

 

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢLL,din care

50

500

0

500

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

500

0

500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

0

0

- interne

53

 

0

0

- externe

54

 

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

0

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

87.882

16.652

104.534

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

87.851

16.635

104.486

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

31

17

48

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

424

72

496

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

346

71

417

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

5.565

167

5.732

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

6.173

185

6.358

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,04

0,01

0,05

8. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 796 mii

63

3,14

1,76

4,90

9. Plăţi restante

64

 

 

0

10. Creanţe de încasat

65

 

 

0

 

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ- IFT IAŞI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe + / -

Rectificat 2012

A

0

1

2

3=1+2

 

 

 

 

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

24.461

0

24.461

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

 

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

19.984

0

19.984

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

21

0

21

c) Alte venituri din exploatare

05

3.580

0

3.580

2. VENITURI FINANCIARE

06

876

0

876

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

24.446

0

24.446

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

23.349

0

23.349

a) Bunuri şi servicii

10

14.237

0

14.237

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.848

0

4.848

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.572

0

3.572

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

26

0

26

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

109

0

109

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

743

0

743

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

18

0

18

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

186

0

186

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

10

0

10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

30

0

30

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

9

0

9

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

280

0

280

- tichete de masă

23

 

 

 

- deplasări, detaşări

24

280

0

280

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4.200

0

4.200

d) Cheltuieli de protocol

26

19

0

19

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

45

0

45

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

 

 

h) Alte cheltuieli

30

 

 

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

1.097

0

1.097

- cheltuieli privind dobânzile

32

711

0

711

- alte cheltuieli financiare

33

386

0

386

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

15

0

15

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

0

5

V. REZULTATUL NET

37

10

0

10

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERLREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

10

0

10

a) pentru cointeresarea personalului

40

2

0

2

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

6

0

6

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

2

0

2

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

23.827

845

24.672

1. Surse proprii

44

10

0

10

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

105

845

950

3. Credite bancare pentru investiţii

46

7.919

0

7.919

- interne

47

7.919

0

7.919

- externe

48

 

 

 

4. Alte surse

49

15.793

0

15.793

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢLL,din care:

50

23.827

845

24.672

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

15.908

845

16.753

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

7.919

0

7.919

- interne

53

7.919

0

7.919

- externe

54

0