MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 45/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 45         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 21 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

22. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

3.028. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea art. 29 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.560/2011

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru contribuţia activă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre ţara noastră şi Republica Elenă, a dialogului bilateral la nivel înalt, tehnic şi sectorial, precum şi a schimburilor culturale dintre cele două ţări,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Georgios Poukamissas, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Elene la Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2013.

Nr. 22.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4), art. 82, 83, art. 29622, 2962* şi 29625 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera m) va avea următorul conţinut:

,,m) 260 «Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale», cod 14.13.02.13./3a, şi anexa nr. 1 «Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit», respectiv anexa nr. 2 «Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale».”

2. La anexa nr. 1, formularele 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, şi „Anexa nr. .... la Declaraţia privind veniturile realizate din România” se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 1, formularele 260 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de Impozit”, cod 14.13.02.13./3a, şi „Anexă la Decizia de Impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit” se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 2, instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 4 „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularelor”, literele n) şi o) vor avea următorul cuprins:

,,n) Denumire: «Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formularul 260)»

I. Cod: 14.13.02.13/3a

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează, potrivit situaţiei specifice a contribuabilului:

- la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit;

- la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate;

- la stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

6.1. organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu» pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

6.2. organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;

6.3. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la pct. 6.2.

7. Circulă:

- un exemplar, la contribuabil;

- un exemplar, la organul fiscal competent.

8. Se arhivează copia la dosarul contribuabilului.

o) Denumire: «Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit şi Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale» [anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la formularul 260, prevăzut la lit. n)];

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire;

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează, potrivit situaţiei specifice a contribuabilului:

- la stabilirea normei de venit în cazul contribuabililor care desfăşoară două sau mai multe activităţi comerciale impuse pe baza normelor de venit (anexa nr. 1 «Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit»);

- la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale (anexa nr. 2 «Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale»).

5. Se întocmeşte ca anexă la formularul 260.

6. Circulă şi se arhivează împreună cu formularul 260.”

Art. II. - (1) Formularele prevăzute la art. I pct. 2, precum şi instrucţiunile prevăzute la art. I pct. 4 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012.

(2) Formularele prevăzute la art. I pct. 3 se utilizează la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale datorate începând cu 1 ianuarie 2013.

Art. III. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor. Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2013.

Nr. 24.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DECLARAŢIE

privind veniturile realizate din România

 

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate,

precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

 

 


CNP/NIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIE

privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale

 

Luna

Stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate

Stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale

Decizie anterioară

Decizie curentă

Decizie anterioară

Decizie curentă

Venii baza de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Venit bază de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Venit bază de calcul

Contribuţia de asigurări sociale

Venit bază de calcul

Contribuţia de asigurări sociale

1. Ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Martie

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aprilie

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Iulie

 

 

 

 

 

 

 

 

8. August

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Septembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Octombrie

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta constituie anexă la formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” nr. .......pe anul.......

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCŢIUNI

privind completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”,

cod 14.13.01.13

 

1. Depunerea declaraţiei

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din;

1.1. activităţi independente;

1.2. cedarea folosinţei bunurilor;

1.3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

1.1. Activităţi independente

1.1.1. venituri comerciale - din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate, în condiţiile legii, în categoria venituri din activităţi independente bifează căsuţa „Cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente”. Veniturile şt cheltuielile luate în caicul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.

1.1.2. venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;

1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

1.1.4. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activităţi independente.

1.1.5. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit.

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

1.1.6. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

1.1.7. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

1.1.8. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

1.1.9. În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii şi se înscrie în declaraţie.

1.1.10. Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

1.2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizată în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal

1.2.1. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaraţia pentru fiecare sursă devenit.

1.2.2. În cazul veniturilor din arendă, declaraţia se depune de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

1.2.3. În cazul cedării folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2.4. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care în anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final, cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei:

- pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

- pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal;

- pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

1.3. Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:

- venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

- venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

- venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal.

1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal, dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

1.5. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Termenul de depunere şi organul fiscal competent

2.1. Termen de depunere:

- anual, pentru flecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative până la termenul prevăzut de lege, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.

2.2. Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al Împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;

- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

3 Completarea declaraţiei

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei vor completa în mod corespunzător numărul de surse ori categoria de venituri realizate, cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, în formularul „Anexă nr. .... la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la postă, după caz.

Nu se va depune formularul Anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii privind veniturile realizate în România. Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvemare.ro

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

La rubricile privind adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca; Cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVJND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.

2. Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.

3. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii.

Căsuţa „individual” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.

Căsuţa „asociere fără personalitate juridică” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau al unei asocieri cu o persoană juridică contribuabil plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.

Căsuţa „entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

Căsuţa „modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii” se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.

4. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa

Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.

De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);

b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria saşiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/ Închiriere/Arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor completează rubrica după cum urmează:

- se elimină din text cuvântul „închiriere” sau „arendare”, în funcţie de natura contractului încheiat între părţi;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia.

7, 8. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.

Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL

1. venituri din activităţi independente: activităţi comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală

a) Activitate desfăşurată în mod individual

a.1) în cazul persoanelor fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din activităţi comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespunda unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

rd. 2.1. Contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii-se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale plătită potrivit legii şi plăţile anticipate efectuate reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, deduse potrivit legii.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent activităţilor independente pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.2) în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează fie pe baza datelor din evidenţa contabilă de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

a.3.1) în cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabila în partidă simplă

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

rd. 2.1. Contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale plătită potrivit legii şi plăţile anticipate efectuate reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, deduse potrivit legii.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mat mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.3.2) în cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se completează:

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuţiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

Cheltuielile deductibile se determină astfel:

- Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală

în vederea determinării cheltuielilor deductibile se procedează astfel:

- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut;

- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

- Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:

în vederea determinării cheltuielilor deductibile se procedează astfel:

- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut;

- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

a.3.3) în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită şi al veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată, se completează:

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere

b.1.) în cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se completează:

rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din „Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din „Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

b.2.) în cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din „Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite de asociaţii persoane fizice.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd, 1 si suma înscrisă la rd.2.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă - se preia suma de la rd. 3.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând pierderea realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preta suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din „Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR

Declaraţia se completează pe baza contractului încheiat între părţi de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenţa contabilă de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând chiria prevăzuta în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinţei bunului, pe baza datelor din evidenţa contabilă.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie, după caz:

- suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

- suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.

3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDA SIMPLĂ

a) Activitate desfăşurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespunda unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd, 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă naştere unei persoane juridice

Se completează:

rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din „Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din „Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

4. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT PĂRŢILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂŢILOR ÎNCHISE

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, privind tranzacţiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.

5. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN OPERAŢIUNI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN, PE BAZĂ DE CONTRACT, PRECUM ŞI ORICE ALTE OPERAŢIUNI SIMILARE, ALTELE DECÂT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACŢIONATE PE PIEŢE AUTORIZATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi care au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate.

rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare!

Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de

burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult, potrivit ari. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

NOTĂ:

Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau al unei unităţi de cult completează prezenta secţiune din formular, potrivit instrucţiunilor de mai jos.

1. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.

Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul si data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau unităţi de cult, conform art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Suma - se completează suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.

În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează, numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datele de identificare a împuternicitului.

La rubricile privind adresa se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 29 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011

 

În baza prevederilor art. 284 alin. (2), (3), (6) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 29 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5,560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Personalul de conducere, îndrumare şi control, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, poate ocupa, prin detaşare în interesul învăţământului, cu avizul Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, funcţii de conducere, îndrumare şi control, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2012-2013.”

Art. II. - Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 3.028.