MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 49/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 49         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

1. - Hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2013

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

1. - Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind formarea iniţiala, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

192. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

- numărul total de membri ai comisiei se majorează de la 8 la 9;

- domnul deputat Márton Árpád-Francisc, aparţinând Grupului parlamentar al UDMR, este desemnat în calitatea de membru al comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind bugetul Senatului pe anul 2013

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Bugetul Senatului pe anul 2013, finanţat din resurse de la bugetul de stat se stabileşte la suma de 85.140 mii lei, din care:

a) Cheltuieli curente 85.040 mii lei din care:

- cheltuieli de personal 69.090 mii lei

- bunuri şi servicii 15.035 mii lei

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 900 mii lei

- alte transferuri 10 mii lei

- asistenţă socială 5 mii lei

b) Cheltuieli de capital 100 mii lei

(2) Detalierea bugetului pe anul 2013, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 370 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 450 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilităţi înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.

(3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.

(4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.

(5) Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii al Senatului pe anul 2013, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice, în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat pe anul 2013.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Senatului nr. 39/2012 privind bugetul Senatului pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2012, se abrogă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 22 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

SENATUL

 

BUGETUL PE ANUL 2013

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2013

A

B

1

CHELTUIELI - TOTAL – (I+II)

60.01

85.140

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL (1+1 )

50.01.01

85.040

I. CHELTUIELI - TOTAL - (1 +2)

51.01

85.135

1. CHELTUIELI CURENTE (A+B+C+D)

51.01.01

85.035

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

69.090

Cheltuieli salariate în bani, din care

10.01

59 223

- Fond salarii

10.01. 30

36 164

- Indemnizaţii de delegare

10.01.13

23059

Cheltuieli salariate în natura

10.02

20

- Locuinţa de serviciu folosită de salariat

100204

20

Contribuţii

10 03

9 847

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.448

- Contribuţii de asigurări de şomaj

100302

179

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10 03 03

1.862

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

100304

54

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.0306

304

B. BUNURI ŞI SERVICII

20

15.035

Bunuri si servicii

20.01

3.476

- Furnituri de birou

20.01.01

50

- Materiale pentru curăţenie

20 01 02

40

- încălzit, iluminat si forţă motrică

20.01.03

1250

- Apă. canal şi salubritate

20 01 04

135

- Carburanţi şi lubrifianţi

20.01 05

1 300

- Piese de schimb

20.01.06

40

- Transport

20.01.07

1

- Poştă, telecomunicaţii, radio, Tv, Internet

20.01.08

3)0

- Materiale si prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

220

Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare

20.01.30

130

Reparaţii curente

20.02

80

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05

10

- Alte obiecte de inventar

200530

10

Deplasări, detaşări, transferări

20 06

10.650

- Deplasări interne, detaşări, transferări

20 06.01

9.800

- Deplasări în străinătate

20 06 02

850

Cărţi, publicaţii si materiale documentare

20.11

70

Consultanţa si expertiza

20.12

1

Pregătire profesională

20.13

3

Pro lecţia muncii

2014

15

Alte cheltuieli

2030

730

- Protocol si reprezentare

20.30.02

210

- Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

250

- Fondul Preşedintelui

20.30.07

100

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

170

C. TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

900

Transferuri curente

51.01

900

- Transferuri către instituţii publice

51.01.01

900

D. ALTE TRANSFERURI

55

10

Transferuri curente în străinătate

55 01

10

- Contribuţii si cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

10

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100

ACTIVE NEFINANCIARE

71

100

Active fixe

71.01

90

- Construcţii

71.01.01

50

- Maşini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

20

- Mobilier, aparatura birotica şl alte active corporale

71.01.03

10

- Alte active fixe

71.01.30

10

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

10

II. ASIGURĂRI Şl ASISTENŢA SOCIALĂ

68.01

5

1. CHELTUIELI CURENTE

01

6

Titlul ASISTENŢA SOCIALA

57

5

- Ajutoare sociale

57.02

5

- Ajutoare sociale în numerar

57 02.01

5

Cod capitol

Denumire capitol

Număr maxim de personal ce se finanţează în anul 2013

51.01

AUTORITĂŢI PUBLICE

din care senatori

871

176

 

ANEXA

 

SENATUL

 

BUGETUL PE ANUL 2013

(sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2013

1

2

3

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

370

1. VENITURI CURENTE

0002

370

C. VENITURI NEFISCALE

2900

370

C2 VĂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII

3300.10

370

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂTI

3310

37t

Venituri din prestări servicii

3310.08

310

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităţi

3310.50

60

VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI

(inclusiv disponibil la finele anului precedent)

 

 

1. CHELTUIELI CURENTE

5010.01

435

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

212

Cheltuieli salariale în bani, din care:

 

 

Salarii de bază

1001.01

107

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

7

Indemnizaţii plătite unor pers. din afara unit.

10.01 12

50

Contribuţii

10.03

48

- Contribuţii de asigurări sociale de stat 20,8%

1003.01

35

- Contribuţii de asigurări de şomai 0,5%

1003 02

1

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 52%

1003 03

9

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 0,15%

10.03.04

1

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10,65%

10.03.06

2

B. Bunuri şi servicii

20

223

Bunuri şi servicii

20.01

82

- Furnituri de birou

20.01.01

10         

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

4

- Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

54

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

4

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

5

- Alte bunuri şi servicii pentru menţinere şi funcţionare

20.01.30

5

Reparaţii curente

20.02

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

3

Cărţi, publicaţii, materiale documentare

20.11

40

Consultanţă si expertiză

20.12

5

Pregătire profesională

20.13

2

Alte cheltuieli

20.30

88

- Reclamă şi publicitate

20.30.01

2

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

6

- Ane cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

80

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15

C. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15

- Mobilier, aparatură birotica şi alte active corporale

71.01.03

3

- Alte active fixe

71.01.30

12

Autorităţi executive şi legislative

5110.01

450

Autorităţi legislative                                        

5110.01.02

450

 


Nota: Deficitul se acoperă din disponibilităţile înregistrate la finele anilor precedenţi.

*) Anexa nr 2 este reproduse în facsimil

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2013

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 226 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2013, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 198.291 mii lei, din care 198.091 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ şi 200 mii lei la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“.

(2) La capitolul 51.01, suma de 198.091 mii lei a fost repartizată astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, în sumă de 196.481 mii lei, din care:

– cheltuieli curente, în sumă de 190.225 mii lei;

– cheltuieli de capital, în sumă de 6.256 mii lei;

b) cheltuieli curente pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.610 mii lei.

(3) La capitolul 68.01, suma de 200 mii lei a fost stabilită pentru asigurarea finanţării cheltuielilor prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Detalierea bugetului pe anul 2013 este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 190.225 mii lei, necesare în vederea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

a) cheltuieli de personal, în sumă de 140.994 mii lei;

b) cheltuieli pentru bunuri şi servicii, în sumă de 47.981 mii lei;

c) cheltuieli pentru transferuri (transferuri interne şi contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale), în sumă de 1.250 mii lei.

(2) La titlul „Cheltuieli curente“ sunt prevăzute şi sumele necesare pentru fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi pentru întreţinerea şi funcţionarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive şi a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

(3) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 6.256 mii lei, din care 1.300 mii lei pentru obiectivele de investiţii şi 4.956 mii lei pentru alte cheltuieli de investiţii.

(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2013 este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor în anul 2013 cuprinde, la resurse, suma de 20.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 13.353 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.

(3) Organizarea activităţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.

(6) Detalierea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaţilor în anul 2013 este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 5. - Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

BUGETUL PE ANUL 2013

– Detalierea pe alineate de cheltuieli –

 

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Cod

Program

2013

din care:

Camera

Deputaţilor

pentru:

Institutul

Român

pentru

Drepturile

Omului

CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01)

50.01

198.291

196.631

1.610

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

51.01

198.091

196 481

1.610

CHELTUIELI CURENTE

01

191.835

190.225

1.610

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

142.316

140 994

1.322

Cheltuieli salariale în bani

10.01

121.010

119.970

1.040

Salarii de bază

10 01 01

72 980

71 955

1 025

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

3.394

3.394

 

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

1 100

1.100

 

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

43.536

43.521

15

Contribuţii

10.03

21.306

21.024

282

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

16.115

15.902

213

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

387

382

5

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

4.029

3.976

53

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

116

114

2

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

659

650

9

TITLUI II - BUNURI ŞI SERVICII

20

48 269

47.981

288

Bunuri şi servicii

20.01

17.825

17.651

174

Furnituri de birou

20.01 01

97

95

2

Materiale pentru curăţenie

20.01.02

292

290

2

Încălzit, iluminat şi forjă motrică

20.01 03

7.876

7866

10

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

1.202

1.200

 

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

2.310

2.300

10

Piese de schimb

20 01.06

910

900

10

Transport

20.01.07

200

200

 

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

20.01.08

578

550

28

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

2.600

2.500

100

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

1.760

1.750

10

Reparaţii curente

20.02

2.430

2.400

30

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

355

350

5

Alte obiecte de inventar

20.05.30

355

350

5

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

25.513

25.450

63

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

23.972

23.950

22

Deplasări în străinătate

20.06.02

1.541

1.500

41

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

36

30

6

Pregătire profesională

20.13

36

30

6

Protecţia muncii

20.14

200

200

 

Alte cheltuieli

20.30

1.374

1.370

4

Protocol şi reprezentare

20 30.02

871

870

1

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

603

600

3

Fondul Preşedintelui

20.30.07

200

200

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

200

200

 

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI

55

1.250

1 250

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţi internaţionale)

55.02

1.250

1.250

 

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

1.250

1.250

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.256

6.256

 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.256

6.256

 

Active fixe

71.01

6.256

6.256

 

Construcţii

71.01.01

1.300

1.300

 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

4.930

4.930

 

Alte active fixe

71.01.30

26

26

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

68.01

200

200

 

CHELTUIELI CURENTE

01

200

200

 

TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ

57

200

200

 

Ajutoare sociale

57.02

200

200

 

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

200

200

 

 

ANEXA Nr. 21 )

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

pe anul 2013

 

- mii lei -

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investiţii, site cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale(numărul şi data aprobării documentaţiei de investiţii)

Program*)

 

TOTAL, din care:

6.256

I.

Active fixe (A+B+C)

6.256

 

Obiective de investiţii (A+B), din care:

1.300

A.

Lucrări în continuare (1+2), din care:

1 300

 

1. Obiectivul „Palatul Parlamentului”

- numărul şi data aprobării documentaţiei: Hotărârea Guvernului nr.718/1991

505

 

2. Obiectivul „Definitivarea şi amenajarea parcajului subteran de pe platforma „Palatului Parlamentului”

- numărul şi data aprobării documentaţiei: Hotărârea Guvernului nr. 672/1994

795

B.

Lucrări noi

 

C.

Alte cheltuieli de investiţii (1+2), din care:

4.956

 

1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport

4930

 

2. Alte active fixe

26


*) În funcţie de derularea procesului investiţional, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate să aprobe modificări în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea în valoarea totală aprobată.

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 31)

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013

 

- mii lei -

Indicatori

Cod

Prevederi 2013

1. Disponibil la finele anului precedent

 

12.000

2. Venituri în anul bugetar*)

 

8.000

3. TOTAL RESURSE (1+2)

 

20.000

4. Cheltuieli în anul bugetar

 

13.353

5. Excedent la finele anului bugetar

 

6.647

- Detalierea cheltuielilor -

VENITURI PROPRII - TOTALCHELTUIELI (51.10+68.10)

50.10

13.353

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

51.10

13.303

CHELTUIELI CURENTE

01

11.953

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.508

Cheltuieli salariale în bani

10.01

3.653

Salarii de bază

10.01 01

2.900

Spor pentru condiţii de muncă

10.01.05

205

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

500

Indemnizaţii de delegare

10.01 13

48

Contribuţii

10.03

955

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

546

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

16

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

162

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

5

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10 03 06

26

TITLUIII - BUNURI ŞI SERVICII

20

7.345

Bunuri şi servicii

20.01

4.917

Furnituri de birou

20.01.01

40

Materiale pentru curăţenie

20.01.02

125

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

2.015

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

80

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

25

Piese de schimb

20 01 06

17

Transport

20.01.07

20

Poştă, telecomunicaţii, radio tv, internet

20 01 08

60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.03

2.300

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

235

Reparaţii curente

20.02

202

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

123

Uniforme şi echipament

20.05.01

3

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

88

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

18

Deplasări în străinătate

20.06.02

70

Pregătire profesională

20.13

18

Protecţia muncii

20.14

27

Alte cheltuieli

20.30

1.970

Protocol şi reprezentare

20.30.02

50

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

1.920

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.450

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.450

Active fixe

71.01

150

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

120

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

25

Alte active fixe

71.01.30

5

Reparaţii capitale

71.03

1.300

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

63.01

50

CHELTUIELI CURENTE

01

50

TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ

57

50

Ajutoare sociale

57.02

50

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

50


*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii şi alimentaţie publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii şi altele (dobânzi, penalităţi etc.)

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Ministerul Culturii, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii.”

3. La articolul 2, litera e) se abrogă.

4. La articolul 3, litera j) se abrogă.

5. La articolul 4, litera y) se abrogă.

6. La articolul 5 alineatul (1), punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„29. propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cu respectarea normelor legale;”.

7. La articolul 6 alineatul (1), după punctul 19 se Introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

„191. organizează, direct sau prin instituţiile publice din subordine, târguri şi expoziţii de carte;”.

8. La articolul 6 alineatul (1), punctele 24-27 se abrogă.

9. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii, precum şi cele stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.”

10. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

11. La anexa nr. 2, la punctul I, numărul curent 4 se abrogă.

12. La anexa nr. 2, la punctul I, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Unităţile prevăzute Ia nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 432 de posturi.”

13. La anexa nr. 2, la punctul IV, numărul curent 3 se abrogă.

14. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „direcţii judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti” se înlocuieşte cu sintagma „direcţii judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti”.

Art. II. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) încadrarea în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit procedurilor legale specifice fiecărei categorii de personal.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2013.

Nr. 21.

 

ANEXAI)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI CULTURII

 

Numărul maxim de posturi - 146 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)


* Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului culturii.

** Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii.

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

Având în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1, - Instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2013, un număr de 2.540 de locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Art. 2. - Instituţiile prevăzute ia art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Formarea iniţială a personalului poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere se desfăşoară potrivit unui curriculum unitar întocmit de către Direcţia generală management resurse umane, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2) Poliţiştii locali care au funcţii de conducere urmează pe timpul cursului de formare iniţială şi modulul de management, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Direcţia generală management resurse umane transmite inspectoratelor generale şi instituţiilor de învăţământ situaţia centralizată cuprinzând repartizarea solicitărilor instituţiilor beneficiare privind formarea iniţială a poliţiştilor locali.

Art. 5. - (1) Instituţiile beneficiare depun dosarele de înscriere la instituţiile de învăţământ la care au fost repartizate, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea programelor de formare iniţială.

(2) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a) cerere/raport personal de înscriere la curs, aprobată de şeful structurii de poliţie locală;

b) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt medical să desfăşoare activităţi de pregătire fizică şi de instrucţia tragerii;

c) cartea de identitate în fotocopie;

d) diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licenţă eliberată de ultima instituţie de învăţământ absolvită, în fotocopie;

e) certificat de cazier judiciar;

f) permisul de conducere în fotocopie;

g) două fotografii tip % cm.

(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de studii pentru personalul propus să participe la programele de formare iniţială şi certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse în fotocopie în dosarele de înscriere se realizează de către instituţiile beneficiare.

(4) La prezentarea la instituţia de învăţământ, cursantul va prezenta cartea de identitate în original.

Art. 6. - Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 şi 25 de cursanţi, stabilit de conducătorii instituţiilor care asigură formarea iniţială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun şi înmatricularea acestora.

Art. 7. - Achitarea cheltuielilor de şcolarizare ocazionate de urmarea programelor de formare se realizează de către structurile poliţiei locale. Modalităţile şi formele de plată se stabilesc în urma consultării cu instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 8. - (1) în cazul nepromovării examenului de absolvire, cursantul are posibilitatea de a solicita reexaminarea, o singură dată, în termen de 6 luni de la finalizarea programului de formare iniţială, la oricare dintre instituţiile de formare prevăzute în anexă, care organizează în această perioadă examenul de absolvire, fără plata cheltuielilor aferente acestuia.

(2) în situaţia nepromovării reexaminării în condiţiile alin. (1), cursantul poate susţine examenul de absolvire numai după repetarea programului de formare, la propunerea structurilor poliţiei locale în care este încadrat, cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Certificatul de absolvire a cursului, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, însoţit de foaia matricolă, se eliberează de către instituţia de formare în care cursantul a susţinut examenul de absolvire, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Pe parcursul programului de formare cursantul are obligaţia respectării regulamentului intern al instituţiei de formare.

Art. 11. - Structurile cu atribuţii stabilite prin prezentul ordin vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor interne,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2013.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

I. Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ

 

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Municipiul/Oraşul/Judeţul/Datele de contact

Perioada cursului

Nr. de locuri

Observaţii

1.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4

Tel.: 021.332.48.67

Fax: 021.332.38.55

Int. 20104, 20241, 20258

isop@mai.gov.ro

28.01-26.04.2013

40

 

29.04-26.07.2013

40

2.09-29.11.2013

40

2.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”

 

 

Câmpina, bd. Carol I nr. 145,

judeţul Prahova

Tel.: 0244.336251, 0244.336252

Fax: 0244.33.36.50

I.C. 044/8446

campina@scoalapolitie.ro

4.02-3.05.2013

200

 

8.04-5.07.2013

200

16.09-13.12.2013

200

3.

 

 

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”

 

 

Cluj-Napoca, str. Comeliu Coposu

nr. 89-91 Judeţul Cluj

Tel: 0264.43.97.72

Fax: 0264.43.99.04

I.C. 064/1265/1264

scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

4.02-3.05.2013

25

 

16.09-13.12.2013

25

4.

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu”

Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt

 Tel: 0249.42.17.93

Fax: 0249.42.26.88

I.C. 049/1239 scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro

28.01-26.04.2013

200

 

29.04-26.07.2013

200

16.09-13.12.2013

200

5.

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Oradea, Calea Aradului nr. 2-4,

judeţul Bihor

Tel./Fax: 0259.41.22.73

I.C. 059/1265 avram.iancu@rdsor.ro

28.01-26.04.2013

60

 

6.05-2.08.2013

60

16.09-13.12.2013

60

6.

Şcoala de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova

 

 

 

Drobeta-Turnu Severin, Str. Serpentinei

Roşiori nr. 3-5, judeţul Mehedinţi

Tel.: 0252/31 02.22

Fax: 0252/31.02.32

I.C. 052/1266

office@spcpforsova.ro

11.03-7.06.2013

60

 

10.06-6.09.2013

60

9.09-6.12.2013

60

7.

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi

Iaşi, str. G. Cosbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi

Tel./Fax: 0232/460203

I.C. 032/1361 sficppfiasi@yahoo.com

28.01-26.04.2013

70

 

29.04-26.07.2013

50

9.09-6.12.2013

70

8.

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

 

 

Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara

Tel: 0254.24.19.90; 0254.24.75.21

Fax: 0254.24.75.21

I.C. 054/8351, 054/8354

cfic.orastie@yahoo.com

secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

28.01-26.04.2013

50

7.05-2.08.2013

50

9.09-6.12.2013

50

9.

 

 

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române,

comuna Chiajna, satul Roşu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2-4, judeţul Ilfov

Tel.: 021.434.91.31

Fax: 021.434.91.41

17700,17704

sajrmv@yahoo.com

Lugoj, Str. Banatului nr. 15,

judeţul Timiş Tel.: 0256.35.29.10 Fax: 0256.35.84.02

I.C. 056/8818

jandannilugoj@yahoo.com

28.01-26.04.2013

40

 

29.04-26.07.2013

40

2.09-29.11.2013

40

Bumbeşti-Jiu, str. Gr. Al. Ghica nr. 2, judeţul Gorj

Tel.: 0253.463.101,0253.463.570,

Fax: 0253.463100

I.C. 053/8013

cppj_bumbesti@yahoo.com

11.02-10.05.2013

25

13.05-9.08.2013

25

2.09-29.11.2013

25

10.

 

 

Centru de perfecţionare a pregătirii cadrelor de jandarmi

 

 

 

Gheorgheni, Str. Ciubotului nr. 4, judeţul Harghita

Tel.: 0266.36.50.94, 0266.36.50.64

Fax: 0266.36.50.18 I.C. 066/8213

office@jandarmeriagheorgheni.ro

28.01-26.04.2013

50

 

7.05-2.08.2013

50

9.09-6.12.2013

50

Sfântu Gheorghe, Str. Cezar Bolliac nr. 5, judeţul Covasna

Tel.: 0267.31.36.03, 0267.31.58.56

Fax: 0267.352825

I.C. 067/24596

ijjcv@jandarmeriacovasna.ro

28.01-26.04.2013

25

7.05-2.08.2013

25

9.09-6.12.2013

25

11.

 

 

Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea” Sibiu*)

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, 550399, judeţul Sibiu

Tel.: 0269.235.181

Fax: 0269.240.090

I.C. 069.1255 e-mail: ccs@centrulchinologic.ro

2.12.2013-1.03.2014

50

 

 

 


*) Nu se asigură servirea mesei.

 

II Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program deformare iniţială

1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.

2. La solicitare, instituţiile asigură:

a) cazare în incinta instituţiei = 3.800 lei;

b) servirea zilnică a celor 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art. 3 lit. I) şi art. 49 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă formatul standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin prezentul ordin pot atesta vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 1 ianuarie 2011.

(2) Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31 decembrie 2010, se probează cu carnetul de muncă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.

(3) Adeverinţele eliberate potrivit formatului standard aprobat prin prezentul ordin sunt aplicabile pentru concursurile/examenele organizate pentru ocuparea funcţiilor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2013.

Nr. 192.

 

ANEXĂ

 

Denumirea angajatorului

Datele de identificare ale angajatorului (adresa completă, CUI)

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

 

ADEVERINŢĂ

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna.................................................posesor/posesoare al B.I./C.I..............seria......... nr. ...................., CNP..................................., a fost/este angajatul/angajata..............................în baza actului administrativ de numire nr. ................./ contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ................................./............................

În funcţia/meseria/ocupaţia de1..........................

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2....................., în specialitatea........................

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna............................................. a dobândit:

- vechime în muncă:.....................ani........luni.......zile;

- vechime în specialitatea studiilor:....................ani.............luni..........zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

 

Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Data

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale

Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal

 

 

 

 

 

 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei ............................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară................................

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

 

Data

………………….

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3

…………………………………………………………

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului

…………………………………………………………

Ştampila angajatorului

…………………………………………………………

 


1 Prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din Româna şi la actele normative care stabilesc funcţii.

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3 Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.