MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 398/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 398         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

199. - Lege pentru a probarea Ordonanţei Guvernului n r. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

 

627. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

 

201. - Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

 

629. - Decret pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

 

203. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

631. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

204. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietare privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

632. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

211. - Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

639. - Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de fa 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 261 din 21 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Decizia nr. 262 din 21 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 

Decizia nr. 275 din 23 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

413. - Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 

36. - Ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

37. - Ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finanţare – START

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 23 august 2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.13 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A., denumită în continuare Electrica - S.A, în calitate de vânzător, îşi poate exercita, cu aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, dreptul de opţiune de vânzare, potrivit căruia această societate comercială este îndreptăţită să solicite şi să obţină de la cumpărător sau succesorul legal al acestuia preluarea dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le deţine la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica Muntenia Sud» - S.A., denumită în continuare Electrica Muntenia Sud - S.A., sau la entităţile legale succesoare ale acesteia, conform dispoziţiilor prevăzute la capitolul 17 «Opţiuni din Contractul de privatizare al Electrica Muntenia Sud - S.A.», aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica Muntenia Sud» - S.A., cu modificările ulterioare, la termenele şi în condiţiile stabilite prin acesta.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 199.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A. şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 627.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 11 ianuarie 2012, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale aii. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 201.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 629.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22 din 3 aprilie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 203.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRĂIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 631.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 22 martie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, titlul ordonanţei de urgenţă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

plivind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative”

2. La articolul I punctul 14, articolul 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 142. - (1) Locuinţa de serviciu se pune la dispoziţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 141 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreţinere a locuinţelor de serviciu şi amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii.

(2) Cheltuielile de cazare prevăzute la alin. (1) se decontează în limite unui plafon maxim, stabilit anual, prin hotărâre a Guvernului.”

3. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

„141. După capitolul I1 se introduce un nou capitol, capitolul I2, cuprinzând articolele 146 şi 147, cu următorul cuprins:

«CAPITOLUL I2

Reglementări referitoare la cheltuielile de cazare în unele situaţii speciale

Art. 146. - (1) Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru şi ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora, care nu deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi magistraţii, precum şi înalţii funcţionari publici, pe durata raportului de serviciu, dacă nu deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul Bucureşti.

(3) La propunerea motivată a conducătorilor instituţiilor publice, dispoziţiile alin. (2) nu se aplică funcţiilor de demnitate publică şi magistraţilor care, în exercitarea atribuţiilor legale, îşi desfăşoară activitatea în condiţii de risc înalt, din motive de siguranţă şi protecţie.

(4) Cheltuielile de cazare ale persoanelor îndreptăţite, potrivit alin. (1)-(3), se suportă din bugetele ministerelor, instituţiilor publice şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(5) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare se aprobă anual prin hotărârea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi Secretariatului General al Guvernului.

Art. 147. - Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, altele decât miniştrii şi asimilaţii acestora, precum şi înalţii funcţionari publici beneficiază lunar de o deplasare dus-întors între municipiul Bucureşti şi localitatea în care îşi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale cărei cheltuieli se decontează în condiţiile legii.»„

4. La articolul I, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 171 şi 172, cu următorul cuprins:

„171. Articolul 27 se abrogă.

172. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 28. - Anexele nr. 1, 11, 2. 21 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 204.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 632.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) Beneficiază de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, şi persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, indiferent de domiciliul acestora, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de dispoziţiile acestui decret-lege.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au domiciliul în străinătate, pot depune cererea personal, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de ultimul domiciliu din România sau, prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţiile teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază mandatarul.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRJN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 211.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite

în prizonieri

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 639.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 261

din 21 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Pred eseu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Judecătoria Galaţi - Secţia civilă, din oficiu, în Dosarul

nr. 7.814/233/2012, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 223D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, partea Petrică Costache a depus note scrise, prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că textele criticate satisfac cerinţele procedurale şi nu contravin drepturilor fundamentale ale părţilor în litigiu. Se face trimitere la practica în această materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 decembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 7.814/233/2012, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 272001 privind regimul Juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată din oficiu într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei la executare formulate împotriva unei executări silite începute în baza unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 nu sunt constituţionale în măsura în care dau posibilitatea organului constatator de a inversa ordinea modalităţilor de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, stabilită de legiuitor prin textul criticat. Astfel, potrivit prevederilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Se arată că, în practică, organele abilitate obişnuiesc să folosească, cu precădere, cea de a două modalitate de comunicare prevăzută de lege, respectiv comunicarea prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului, fără a face comunicarea, în prealabil, potrivit celei dintâi. Se susţine că, chiar şi În lipsa unei precizări exprese făcute de legiuitor în acest sens, dispoziţiile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 trebuie interpretate ca stabilind o ordine obligatorie a modalităţilor în care trebuie să fie îndeplinită procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii. Se arata că o alta interpretare a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 este de natură a încălca accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare. Se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 536 din 28 aprilie 2011 prin care Curtea a statuat că textele Criticate sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că organul fiscal emitent poate să procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu înlăturarea nejustificată a ordinii de realizare a modalităţilor de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul susţine că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 467 din 6 iunie 2006. Se mai arată că situaţia reglementată prin textul criticat este diferită de cea analizată în Decizia Curţii Constituţionale nr. 536 din 28 aprilie 2011, invocată în susţinerea excepţiei, întrucât art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 prevede comunicarea actelor de procedură prin publicitate, modalitate ce nu asigură, potrivit deciziei anterior citate, deplinul acces la justiţie. Or, dispoziţiile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prevăd afişarea la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.260 din 8 octombrie 2009, nr. 858 din 18 octombrie 2012 şi nr. 1.070 din 13 decembrie 2012.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, notele scrise depuse la dosar, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată, însă, că sunt criticate, în realitate, dispoziţiile art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie2001, care au următorul cuprins:

- Art. 27: „Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. [...]”.

Se susţine, în esenţă, că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi ale art. 24 cu privire la dreptul la apărare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prin numeroase decizii, dintre care Decizia nr. 467 din 6 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iunie 2006, Decizia nr. 1.064 din 16 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 5 octombrie 2010, Decizia nr. 1.254 din 22 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, şi Decizia nr. 502 din 15 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 10 august 2012.

Astfel, prin Decizia nr. 467 din 6 iunie 2006, Curtea a reţinut că, în ceea ce priveşte comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi a înştiinţării de plată a amenzii corespunzătoare, regula generală este prevăzută de art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 şi constă în înmânarea lor direct contravenientului. Textul de lege dedus controlului de constituţionalitate instituie o excepţie de la această regulă, excepţie aplicabilă situaţiei în care contravenientul lipseşte de la domiciliul sau, după caz, de la sediul său ori, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal. Curtea a statuat că nu se poate reţine critica de neconstituţionalitate privind pretinsa încălcare a prevederilor art. 21 şi 24 din Legea fundamentală, întrucât dispoziţiile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, referitoare la afişarea procesului-verbal, nu constituie, prin ele însele, o nesocotire a dreptului de acces liber la justiţie. Curtea a observat că autorul excepţiei pleacă de la premisa că, în practică, există riscul să nu ia cunoştinţă de existenţa actului sancţionator. Aceasta e însă doar o supoziţie ce se întemeiază pe o simplă temere ipotetică potrivit căreia instrumentum probationis ar putea fi distrus sau furat. În realitate, afişarea, ca modalitate de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, satisface pe deplin cerinţele procedurale care să asigure contravenientului exercitarea atât a dreptului de acces liber la justiţie, cât şi a dreptului de apărare. Mai mult, Curtea a reţinut că, din modul în care a fost formulată excepţia de neconstituţionalitate, se desprinde concluzia că autorul acesteia nu critică textul de lege supus controlului pentru conţinutul său, ci pentru ceea ce, în opinia sa, lipseşte acestui text, problemă ce ţine de procesul de legiferare, excedând sfera de competenţă a Curţii Constituţionale.

Prin Decizia nr. 1.254 din 22 septembrie 2011, Curtea a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul în care contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, acestuia îi sunt înmânate copia de pe procesul-verbal şi înştiinţarea de plată a amenzii, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Dacă contravenientul este absent sau refuză să semneze procesul-verbal, conform prevederilor art. 26 alin. (3) şi art. 27 din aceeaşi ordonanţă, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator, prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul ori la sediul contravenientului, în termen de cel mult o lună de la data încheierii. Curtea a observat că sunt reglementate astfel două modalităţi tehnice de realizare a comunicării: prin înmânare şi prin poştă sau afişare. Raţiunea celei din urmă constă în aducerea la cunoştinţa persoanei care a săvârşit o contravenţie a documentelor menţionate, aşa încât aceasta să poată formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data comunicării, potrivit art. 31 alin. (1) din acelaşi act normativ, care în acest caz va fi data primirii acesteia, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a face plângere. Rezultă că această modalitate de comunicare a procesului-verbal este de natură a asigura încunoştinţarea efectivă a contravenientului în privinţa faptei săvârşite şi a sancţiunii contravenţionale aplicate. Astfel, Curtea a constatat că prin dispoziţiile art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 nu le este îngrădit contravenienţilor accesul liber la justiţie şi nici dreptul la un proces echitabil, nefiind astfel încălcate prevederile art. 21 din Constituţie, şi nici cele ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Distinct de cele arătate, în privinţa respectării ordinii modalităţilor de comunicare prevăzute la art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, Curtea observă că legiuitorul nu a prevăzut în mod expres obligativitatea respectării de către organele abilitate a ordinii în care metodele de comunicare în cauză au fost enumerate.

Mai mult, Curtea reţine faptul că textul criticat creează o situaţie juridică diferită de cea generată prin dispoziţiile art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, constatate ca fiind neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 536 din 28 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 7 iulie 2011, la care instanţa face trimitere. Astfel, în acest caz, nu este vorba despre folosirea, în mod discreţionar, a modalităţii de comunicare prin afişare la sediul unei autorităţi publice sau pe o pagină de internet a unei astfel de instituţii, care, printre altele, ar avea ca efect aducerea la cunoştinţa publicului a săvârşirii unei contravenţii, şi în privinţa căreia Curtea a reţinut, inclusiv prin decizia anterior referită, că aceasta este o modalitate ultimă şi subsidiară de comunicare a actelor administrative fiscale, folosită doar în cazul în care celelalte modalităţi de comunicare nu au putut fi îndeplinite din motive obiective (a se vedea Decizia nr. 667 din 30 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 26 iunie 2009, şi Decizia nr. 891 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 17 august 2010). De asemenea, modalităţile de comunicare enumerate în textul criticat sunt echivalente ca eficacitate, iar realizarea lor poate fi cu uşurinţă controlată de către instanţa de judecată şi probată prin mijloacele de probă prevăzute de lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către Judecătoria Galaţi - Secţia civilă, din oficiu, în Dosarul nr. 7.814/233/2012, şi constată că dispoziţiile art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 262

din 21 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, excepţie ridicată de Ion Andrei Biriş în Dosarul nr. 40.365/299/2011 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 225D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţa de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, făcând trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 612 din 18 martie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 40.365/299/2011, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, excepţie ridicată de Ion Andrei Biriş într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe civile de respingere a unei cereri de anulare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii în materia normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, reglementate prin dispoziţiile Legii nr. 61/1991.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 elimină dreptul de a promova recurs împotriva sentinţei prin care judecătoria soluţionează plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a unei contravenţii prin care a fost aplicată sancţiunea amenzii, încălcând, în acest fel, dreptul la apărare, precum şi dreptul la un proces echitabil al părţii interesate. Sunt aduse ca argumente date statistice referitoare la numărul sentinţelor casate de către instanţele de recurs în perioada 2008-2610 şi care arată că majoritatea soluţiilor astfel dispuse au fost considerate incorecte de către instanţele de control judiciar.

Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal opinează că textele criticate nu încalcă prevederile constituţionale şi nici pe cele europene invocate de autorul excepţiei şi că stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti, a normelor de procedură, precum şi a căilor de atac constituie atributul exclusiv al legiuitorului.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul susţine că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată si face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 476 din 10 mai 2012.

Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se susţine că faptele contravenţionale se subsumează noţiunii de „acuzaţie în materie penală”, potrivit criteriilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Se mai susţine că în materia normelor de convieţuire socială, a ordinii şi a liniştii publice sancţiunile principale şi cele complementare au caracter punitiv şi preventiv, vizând ocrotirea unor valori sociale importante, astfel încât lipsa unei căi de atac aduce atingere substanţei dreptului de acces liber la justiţie prevăzut la art. 21 din Legea fundamentală

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011, care au următorul cuprins: „(2) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă.”

Se susţine, în esenţă, că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 24 alin. (1) cu privire la garantarea dreptului la apărare, precum şi dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prin Decizia nr. 174 din 28 martie 2013*), nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data pronunţării prezentei decizii, Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 sunt neconstituţionale.

Concluzia deciziei menţionate se întemeiază pe acelaşi raţionament pentru care Curtea, prin Decizia nr. 500 din 15 mâi 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012, a constatat, printre altele, neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepţia de neconstituţionalitate ce formează obiectul dosarelor”de faţă a fost invocată anterior pronunţării deciziei menţionate, însă aceasta din urmă, nefiind încă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu poate fi opozabilă autorului excepţiei, astfel că, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

În cauză se impune precizarea că, întrucât deciziile Curţii produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, cele stabilite prin acestea urmează a se aplica de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I; totodată, instanţele judecătoreşti şi orice alte autorităţi sau organe competente vor aplica deciziile de admitere ale Curţii

Constituţionale numai în cauzele pendinte la momentul publicării acestora, cauze în care dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus-menţionată, în această ultimă ipoteză deciziile pronunţate de Curtea Constituţională constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din anul 1865 sau art. 509 pct. 11 din Codul de procedură civilă, după caz (a se vedea jurisprudenţa Curţii Constituţionale în acest sens, de exemplu, Decizia nr. 61 din 21 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 aprilie 2013, Decizia nr. 319 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2012, sau Decizia nr. 223 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2013).

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, excepţie ridicată de Ion Andrei Biriş în Dosarul nr. 40.365/299/2011 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 


*) Decizia nr. 174 din 28 martie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 31 mai 2013.

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 275

din 23 mai 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader – judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Bianca Maria Hămbăşan în Dosarul nr. 6.751/85/2011 al Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 3D/2013 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că autoarea excepţiei a depus la dosarul cauzei un înscris cu observaţii, prin care arată, mai întâi, că excepţia de neconstituţionalitate îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992, prin prisma considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011 şi prin legătura indisolubilă a textelor criticate faţă de soluţionarea cauzei în fond. Pe fondul excepţiei de neconstituţionalitate solicită admiterea acesteia susţinând că motivul de revizuire prevăzut de art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 se aplică exclusiv în materia contenciosului administrativ, nu şi în alte materii, inclusiv cea civilă, ceea ce contravine principiului accesului liber la justiţie si principiului aplicării cu prioritate a dreptului Uniunii Europene. În consecinţă, aceste motive sunt diferite faţă de cele pentru care Curtea a constatat neconstituţionalitatea aceloraşi texte legale, prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012.

Totodată, magistratul-asistent informează că şi partea Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a transmis la dosarul cauzei concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece Curtea Constituţională a constatat, prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, neconstituţionalitatea dispoziţiilor de lege criticate; în consecinţă, prezenta excepţie a rămas fără obiect. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 decembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 6.751/85/2011, Tribunalul Sibiu - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor ari. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Bianca Maria Hămbăşan într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de revizuire a unei decizii civile prin care a fost admis recursul şi modificată în tot sentinţa atacată, în sensul respingerii acţiunii civile formulate de autoarea excepţiei, având ca obiect pretenţii.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstituţionale, „întrucât exclud de la posibilitatea revizuirii hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în alte materii decât contenciosul administrativ (civile, penale), în ipoteza încălcării aceluiaşi principiu al priorităţii dreptului comunitar prin aceste din urma hotărâri.” Textul de lege criticat contravine principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi principiul accesului liber la justiţie, prevăzute de art. 16 alin. (1) şi de art. 21 din Constituţie, întrucât instituie o lipsă de egalitate de tratament juridic între justiţiabilii beneficiari ai diferitelor hotărâri judecătoreşti irevocabile, fără a exista o justificare obiectivă, raţională, temeinică şi rezonabilă, în dezacord cu art. 148 alin. (2) din Legea fundamentală.

Întrucât dispoziţiile de lege faţă de care autoarea excepţiei a formulat principala critică de neconstituţionalitate au fost abrogate prin Legea nr. 299/2011, aceasta susţine şi neconstituţionalitatea actului normativ abrogator. prin raportare la prevederile art. 148 alin. (2) şi ale art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţie. Astfel, ignorând Decizia nr. 1.609 din 9 decembrie 2010, prin care Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea prevederilor art. 21 alin. (2) teza a două din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, autoritatea legiuitoare a abrogat în integralitate prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, suprimând cu totul posibilitatea revizuirii hotărârilor instanţelor de contencios administrativ, în ipoteza încălcării principiului priorităţii dreptului comunitar, acest aspect constituind perse violarea art. 148 alin. (2) din Constituţie.

Tribunalul Sibiu - Secţia I civilă nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate, contrar prevederilor art. 29 alin! (4) din Legea nr. 47/1992.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de către părţi, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, al căror conţinut este următorul:

n(2) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive şi irevocabile prin încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată.(...)”

Totodată, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 22 decembrie 2011.

Prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2013, Curtea, examinând o excepţie de neconstituţionalitate cu acelaşi obiect, a decis următoarele:

- Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblul său, este neconstituţională;

- prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei.

Normele constituţionale invocate în motivarea excepţiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) referitoare la principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, ale art. 21 alin. (2) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 147 alin. (1) şi (4) sub aspectul efectului deciziilor Curţii Constituţionale şi ale art. 148 alin. (2) şi (4) referitoare fa principiul priorităţii prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene şi a celorlalte reglementări europene cu caracter obligatoriu, faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, respectiv la obligaţia Parlamentului, Preşedintelui României, Guvernului şi a autorităţii judecătoreşti de garantare a aducerii la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alin. (2).

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Prin Decizia nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al Jart. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. În conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie, efectele juridice ale acestui act normativ au încetat la 45 de zile de la publicarea deciziei menţionate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29ianuarie 2013.

Curtea observă că în această împrejurare devin incidente dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Având în vedere acest temei legal, precum şi împrejurarea că prezenta excepţie a fost invocată anterior publicării Deciziei nr. 1.039 din 5 decembrie 2012 în Monitorul Oficial al României, rezultă că excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 299/2011 urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

II. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Curtea constată că prin aceeaşi Decizie nr. 1.039 din 5 decembrie 2012, instanţa de contencios constituţional a constatat neconstituţionalitatea acestora în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei.

Totodată, Curtea constată că autoarea excepţiei de faţă formulează critici de neconstituţionalitate dintr-o perspectivă diferită decât cea analizată de Curte prin decizia amintită. Astfel, aceasta susţine încălcarea principiului egalităţii de drepturi a cetăţenilor sub aspectul accesului liber la justiţie, fiind contrar acestor principii fundamentale ca legiuitorul să prevadă doar pentru materia contenciosului administrativ motivul de revizuire a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, excluzând posibilitatea revizuirii şi a celorlalte hotărâri judecătoreşti, pronunţate cu încălcarea aceluiaşi principiu, însă în materii de drept diferite (civil, penal etc.). Cu alte cuvinte, autoarea excepţiei doreşte extinderea acestor prevederi, cuprinse în Legea nr. 554/2004 - lege specială -, si la celelalte ramuri de drept, prin includerea lor, de pildă, în Codul de procedură civilă sau Codul de procedură penală.

Curtea constată, prin urmare, că dispoziţiile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 554/2004 sunt supuse unor critici de neconstituţionalitate diferite, ce nu au fost avute în vedere de instanţa de contencios constituţional cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 1.039 din 5 decembrie 2012. Această decizie constată neconstituţionalitatea textului într-o anumită interpretare, rezultând, per a contrario, că într-o altă interpretare textul legal beneficiază în continuare de prezumţia de constituţionalitate. Prin urmare, în speţa nu suni incidente prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea, în acelaşi sens, Decizia nr. 609 din 12 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2011, sau Decizia nr. 1.470 din 10 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 18 decembrie 2009).

Aşa fiind, Curtea urmează să analizeze criticile formulate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Din conţinutul acestor critici, Curtea constată că autoarea excepţiei nu relevă un viciu de neconstituţionalitate propriu textului legal atacat, ci consideră a fi neconstituţională limitarea incidenţei motivului de revizuire reglementat de art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 554/2004 numai la domeniul contenciosului administrativ, dorind ca acesta să fie aplicabil şi altor materii de drept (civil, penal). Astfel de susţineri nu reprezintă, însă, veritabile critici de neconstituţionalitate, ci sugestii sau recomandări de legiferare în sensul urmărit de autoarea excepţiei. Or, Curtea Constituţională nu poate să analizeze astfel de susţineri, având în vedere prevederile art. 61 alin. (1) din Constituţie, care consacră Parlamentului rolul de unică autoritate legiuitoare a ţării. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pe de altă parte, este de reţinut că art. 4 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august

2012, intitulat aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene”, prevede următoarele:”În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părţilor.” Cu toate acestea, art. 509, intitulat „Obiectul si motivele revizuirii”, din aceeaşi lege, nu prevede un motiv similar celui reglementat de art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, referitor la revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele de recurs cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene.

În final. Curtea subliniază că, deşi în soluţionarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate, urmează să pronunţe o soluţie de respingere, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea litigiului în fond are obligaţia, în virtutea prevederilor art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţie, să respecte deciziile Curţii Constituţionale în procesul de aplicare şi interpretare a legislaţiei incidente în cauza pendinte, atât sub aspectul dispozitivului, cât şi al considerentelor pe care acestea se sprijină. De aceea, de principiu, potrivit jurisprudenţei sale - de exemplu, Decizia nr. 223 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, Decizia nr. 319 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2012, sau Decizia nr. 61 din 21 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 aprilie 2013 -, deciziile anterioare de constatare a neconstituţionalităţii reprezintă temei al revizuirii conform art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din anul 1865 sau art. 509 pct. 11 din noul Cod de procedură civilă, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992.

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Sianca Maria Hămbăşan în Dosarul nr. 6.751/85/2011 al Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Bianca Maria Hămbăşan în Dosarul nr. 6.751/85/2011 al Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 mai 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii.

(2) Sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş este în municipiu! Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

(3) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de chirurgie cardiovasculară, cardiologie intervenţională şi transplant cardiac.

Art. 2. - (1) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş este asigurată de un manager şi un comitet director, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Până la numirea conducerii în urma concursului organizat, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului sănătăţii potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate structura organizatorică a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş şi noua structură a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Art. 3. - Personalul de specialitate medico-sanitar, de cercetare şi auxiliar sanitar şi personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, care îndeplineşte atribuţii aferente activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (3), se preia de către institutul nou-înfiinţat, potrivit art. 1 alin. (1), cu păstrarea drepturilor salariale avute la data preluării.

Art. 4. - Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, înfiinţat potrivit art. 1, se finanţează integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

Art. 5. - Patrimoniul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, corespunzător activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (3), stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se preia de către Institutul de Urgenţă pentru Boii Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - La anexa nr. 2, litera A „Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii”, capitolul II „Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 491, cu următorul cuprins:

„491. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 413.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

 

Bucureşti, 13 iunie 2013.

Nr. 35.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome «Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind Stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, prevăzută în anexa*) care face parte Integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

 

Bucureşti, 13 iunie 2013.

Nr. 36.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

 

Bucureşti, 13 iunie 2013.

Nr. 37.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.